14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA İKİ: 7UMHURİTET 26 Şubat 1971 nkaradan gelen haberlere göre, «lyasl partilerin idarecileri, üç konu üzerinde IUdr birliğine varmışlardır. Bunlar, parLamenterlerin maaslarımn arttırılması ile partilere Hanneden verüen paralar için Anayasad» degişiklik yapmak ve bir de ocak ve bucaklarm yeniden açılması konnsudur. A Biz, herkesi hayret* düşüren bu üç konadan sonuncusu fizerinde duracağrz. 194» öncesinin bütttn kötii geleneklerini yeniden siyasi hayatunız» geriye getinnek için öteden beri yanşa girmiş bnlnnan partilerin bn gerl dönüş konusunda da kolayca birleşecekleri kabul edilebilir. Bunu vadırgamadık. Parti ve, Irişi çıkariınm her şeyin üstünde görmek, 61ke ve rejim yararına yapılan her jeyi bu amaçla bozmak, yozlaştırmak ve gereldrse çeşitli irticaa ve tâviılere yol vermek bizinı siyasi parti ve idare kadrolannın büyiik hüneridir. OCAK ve BÜCAKIAR YENIDEN Mi AÇIUYOR Kenan ESENGİN EMEKLİ GENERAL rtnm ihtilil öncesi dununlartnı (enel olarak acıklamak ve bnnlara karşı neden büyük tepkl ve nefret duyulduğunu ve gösterildiğini ve hemen kapatılmak istenildiğini, geçmişi hortlatmak hevesinde olan siyasi partilerin idarecHerinin önüne »enn«k istiyoruz. BeUd yarmrtı olur diye. Onların bir çogn partilere dayanarak hayvan mrnzhgı, kaçakçıhk yapao ve yaptıran, çeşitli yollardan çıkar saflaymn, devlet raemurlan ve çevreleri üzerinde tahakküm kurmayı amaç alan. bir takım inançsız açıkgöz ve madrabazlardı. Bunlara bir de satın alınan baıı kifUerle kamlan (Vatan Cepbesi ocaklan) eklenmisti. Anadolunun en uzak ve kfiçük köylerinde ve şeUrlerin raahallelerinde dahm insafsu ve yeteneksiz yeni müteRallibfler tfirenüsierdi. Bunlar parti afalan idiler. Ocak bafkanlatımn yıkıcı, bölftcü ve koroik davramşlanna ve zihniyetlerine dair daba bir çok örnekler verilebilir. Biz burada banlardan yalnıı bir t«nesini vermekle yetineceğiz. 1958 yılı başınd», Erzurumda tiimcn topçn kumandanı iken bir eiin Ordu Kurmay Başkanı S»yın General Ziya Komut (emekli gtneral) telefonla bana (Size bir evrak gönderiyorum, emir Tanmyscmğiz, gereğini yapmanızı rica ederim) buyurdular. Biraz sonra larf geldi. Bizim altıncı bataryadan bir er, zamanın Cumhurbaşkaflina özet olarak ?unlan yaayorda: «Ben, Antalyanm Ocak Başksm oğluyum. Partlmizin aecimleri kmzanmasını yine safladık. Bana bir ay tzin venneleri ve sonrs lstanbula, Beyoğluna inzibat eri gdndertneleri için emir veriniı . » Bn mektnbu Cnrnburbaşkanı görmfiş mu idi? BİImem. Fakat kırmızı kalemle altına Milli Saunma Bakanlıfina verilmesi yazıimiftı. Bakan da (Sayın Şemi Ertin) işi özel olarak Üçfincfl Ordu Kurmay Başkanma bavale etmiştErin darumnna baktım; tzin hakkını kullanmışts. Çatnrdnn, Devlet Başkanına bu seIdlde nasıl mektup yaıarsın, dedim ve rere ğini yaptıktan «onra Palandöken ete|indeki cephanelik grupuna gönderdim. Seteıbeılik türkülen «Dünyanın en büyük sanatçılarından biri olan Arjantinlı gltarist Atahualpa Yupanki ne ise bence Ruhi Su da odur. Ben Türkçe bilmıyorum. ama Ruhı'nin türkülerini, müzığini anlıyorum Ruhi'nin muazzam bir sesı var, müthıs bir nefesj var Bu öyle bir sey ki, sanatçınm sözlerinı anlamadan ne »öylediğinl. ne duyduğunu anhyorsunuz. Çok sıcak şeyler söylüyor. Dünyanın her yerinde anlaşılacak şevler söylüyor Bazen şiir okuyor; ama o da bir çesit müzik Hic; anlamadığım halde bunları da hiç bıkmadan dınlivorum Ruhı. SPSİ ile sazı arasında çok basarılı bir uyum yaratmasını bilmiş Bir bakıyorsunuz saza geçiyor. aynı sesi »ürdürüyor «azıyla. Hem bunu 8yle bir kolavlıkla yapıyor ki...» «Folklor gerçekte ham matJdertir. ilkeldir Ba« ki«,üer çıkar bundan gerçek müzık yaparlar. Bence Ruhi Su işte bbyle bir şey yaptmstır. Türk folklomnu biliyorum. Ruhi Su işte bu folklordan bamba'ska bir sey çıkartmts Ruhı Su'nun ben neden hâlâ Fransa'da tanınmamıs clduSuna şaşıyorum. Neden burada pîâkian yok? Ruhi Su hep Türkive'de mi kalacak? Dısarda taırnmadan kendini yitirecek mi? Çok çok vazık olur. Ruhi, Türk tnüziSıni tanıtacak, sevdirecek, dünya çapında bir gerçek sanatçıdır.» Tnkandaki safırlan Hıfzi Topnz'nn birkae ffln Bnce Cnmhurivet'te çıkan bir vazısmdan aktanyornz. Bu söıleri »övliyen mfizikolog kompozitör Frands Bebev'dir. Hıfn Topnz, Ruhi Sn' nun 'Seferberlik Türküleri ve Kuvayı Milhve De?tanı» adlı plâçını Paris'te Franci» Bebey'e dinletmls. Cnlü kompozitör bnnun üzerine soruyor: « Ruhi Su hep Türkive'rie rni kalacak"» Cevap Eraniyet Müdürlügü pasaport vermedikçe hep Türkiye'de kalaeak. S«m Emniyet Müdürlüjü neden pasaport vermeıT Cevap TSrkiye'de ftzi özgürlügü bolandngn için. Sor« O ne biçim I»? Cevap Anavasa'da seyahat özgürlüitS bulundugundan Türkiye'de seyahat öz?iirlöfü vardır; ama ünlü sanatçılarımıza kolav kolay pasaport vermezler. Som Neden böyle yaparlar? Cevap Memlekrte hiımet için. Som Memlekete hizmet tçin Ruhi Sn'y» başka ne y«pıyorlar? Cevap Radyo'da plâkiarını ealmazlar. Strn Radvo da Emniyet Mtldflrlüpne mi baglı? Cevap Hayır. Som Peki Radvo nereve bajlı? Cevap Radvo bafclı deîil, bajtımsn. Som ö^levse neden Ruhi'nin plâklan Radyoda çalınmaz? Cevap Radyo yöneticileri Sdlek oldnklanndan. Som Radvoda neler çalarlar? Cevıp Bavagı ve yozlasmı* «.arkılan çalarlar. Som Sizde sanatçılar hep Byle mi muamele görfir? Cevıp Evet, biıde gerçek sanatçı ve aydm demek, hapse atılan ve yasama olanakian vokedilen adam demektir. Som Niçin? Cevap Demokrasi oiâugn için. Som Şimdi haDiste kimse var mıî Cevap Remzi tnanç hapistedir. Som Niçin? Cevap Ho Şi Minh'in «Mill! Kurtuluş Savsşimiz» «d!ı ki. tabını yaymladıjı İçin. Som Son zamanlarda büyük sehirlerde figtüste patlamalar olnyormna Syle mi? Cevap Evet, böylesine demokrasiye dayanamıyan toplnm patlamaya ba«ladı. Rohi Su'nnn «Seferberlik Türküleri ve Kuvayı Milliye De«tanı> adlı son plâğını dinlediniı mi bilmem... Dinlemediniıse, dinlemenizi tavıiye ederim. Orada bizim memleketimizi bulaeaksımz. Anadola ies ve şiir olmnş Ruhi'nin kişiliîinde... Rnhi, Türkiye'yi, Türk toprağını dile getiriyor; avnı zamanda Hıfzı Topnz'un konustujn ünlü mü*ikolofun söylediği gibi : « Dünyanın her yerinde anlaşılacak şeyler söylüyor..» ösltiİT elbtt,.. Gerçek «anatçı seslenir. • ' • İVe kazandırır? Oysa... ğ~\ cak re bocakian açmakla fÛT» An se^^ çimleri genişletmek ve ahlâk dışı davranışlan, oyunlan azaltmak istiyorlarmış. Oysa ön seçimler Anayasaya aykırıdır. Tek deraceU seçime olanak vermernektedir. Ona tüm kaldırmak, Anayasay» nymak neden dfişünülmüyoT? Neden mill! iradeyi tüm yansıtacsk bir seçim nsalüne, bir genel oy sisteminc gidilmek istenilmiyor? Siymst partüerin ocak ve bucak teskilitının kaldıntması tearanna o zaraan Sayın Jnönii karşl olmuş ve (bnnlar halka demokrasi eğitimi yaptmyorlar) demişlerdi. Oysa mesele hiç de öyle değildi. Bnnun tam tersi idi. Onların rfitimi Ue Türk toplumur.un iisttin nitelikleri çiirütulmeye başVamıştt. Partizanlıklar, yolsm davramşlar ülkenin en ıssıı yerlerine kadar sokulmuştu. 1950 • 1960 aşamasındaki ocak ve bucak başkanlanmn EÜlünç, ahlMc dışı ve dramatik hikâyeleri henfiz nnutulmamıştır. GeTçek şudur ki; onlar Türk toplumunun temelini çürüten birer çıkar saglama ve fesmt ytrrası olmuçlardu Ocak ve bucak başkanla 55 bin kisi Komitesi nedense onlan hırakmıştı. Çünkü ocak ve bucak ve ilçe başkanlan aynca uker kaçakİAnnın koruyucusa ya da askcre almmamalan için yardımcı oluyorlar, rol oynnyorlardı. 1957 yılında Milli S t v n n ı Bakanlttı Asker Alma Dairesinin müfettişJerinin raporlanna före bu yüzden 55 bin ki?i askere alınamıyordu. Askerlik şubesi başkantaına çejitli yollardan baskılar yapılıyor, parti büvüklerine jurnallar veriliyor ve işlerine geltniven, armlanna urmryanlan nfm aola »ürdtirüyorUrdı. idare kuruHanıuıt kaidmlmaB iz flçedüşünüyorduk. FakatdaMilli Birlik sını htilâlden önce yalnr» üç parti vardı. Şimdi dokuz «iyasi parti vardır. Bunların ocak ve bucak tefkilâtının rurt Slçü•ünde v»yıldığını düşünunüz. Türkiye ne Olur? Ülkeyi 1960 öncesinin havasına sokmaya ve milU varhfımızı yeniden ve temelinden çürüttneye Ritmek siyasi partilere ne kazandırır bilmem. fakat Türk toplumu çok şeyler yitirir. Teter artık. siyasi parti idarecUerf kafaIkruu bir>7 da her şeyi yozlaştırmak yerine, yurt gerçekleri ve yurt çıkarlan, toplumu tsbrip eden konular değil. geliştirecek konu ve meseleler üzerinde çalıştırmava yönelsinler. Teter artık! Halkı ve devlet Orpanlannı derokrasiden soğuturu, nefret ettirici davraıuflann doğma nedenlerini yaratmak yerine. olumlu işler sörmeye çalifsınlar. DemokTasi ile idare edllen v« bizim yapımıza benziyen kaç ülkede ocak ve bucak te$kilâtı ve başkanlıklan vardır, bunu incelesinler Bntrön Mecliste ocak, bucak ve ilçe başkanlıklannrfan relme milletvekilleri oldnkça kabanktır. Bunlann içinde iyi niyetli olanlar gerçekleri ortaya koysunlar ve bir daha o devreye dönülmenin yararb olmıyacafım söylestnler. t Sonuç artık! Türk toplumu 25 yıidan berl verilen tâviılerden, dinsel ve siyasal irticalardan, küçflk hesaplar uğruna (eriye d<v nüflerden ve her şevi soysuzlaştıran politik davranışlardan bıkmış ve usanmıştır. Teter artık! Siyasi partiler ülkeyi kfitülükleTİn, fenalıklann ve ahlâk dışı davraniflann içerisine sürüklemek için ortaya çılonış orfanlar olmadıklannı anlasmlar. Biraz da yararlı ve namuslu işler için kafalanmızı yoralım. 25 yıldan beri oynanan orunlar, çirkin davranı; ve entrikalar toplumun biitün moral cephfsini yıkmıştır. îeter artık! Eveft Haj/ır Halk adına. Cebeci halkı nerdesiniz? ögrencileri linç etmeye giriştigi söyletıen «halk», duyuyor rnusunuı dediklertani? Sizln adınıza neler yapılıyor, neler söyleniyor? Kendi çocuklarınısı parçslayacakmişsınız. bıraksalar yurtların içine dalacak, elinice geçenl öldürecekmişsiniz? Böylesine kızgmmışsınız? Bıkmışsınız sözde bn huzurSuzluktan? Nedir, durmadan kavga, dinamit, molotof kokteyli, tabanca. Güvenlik güçlerini hırpalama, hükümete karşı gelme!.. Teter artık demişsiniz? önce İçişleri Bakan; sijylemişti bunu. Geçen defaki «yurt fethi» sırasında. Hani Siyasal Bilgiler Fakültesi ogrenci yurdu oda oda. kat kat zaptedihnişti ya, o gün. «Cebeci h*lkı» blrikmiş yapmın önüne, sokaklan tutmuş, güvenlik güçlerinin yanında görev almış! İşte böyle başlar halk savaşlan. Sokai« döküldü mü bu yurdun milliyetçi halkı. anariistler, komünistler saklanacak delik arasm!.. Hacettepe ögrenci vurdunun zaptı nrasmda bu «halk» daha da çokmuş. Güvenlik güçleri bir yandan öğrencilerle savaşmış, öte yandan da kanlı bir çarpışmaya giriştigi öğrencileri öldürmek istiyen halkı önlemiş. Hattâ bu «halk» m eline düşen bir kre ögrencivi zor kurtarmış linç edilraekteiL. Böyledir halkımız işte. Yumrugunu kaldırdı mı duman eder ortalıgı:.. Ama garip bir «halk» bu! «Bozkurtlar geliyor» diye bagınTor durmadan. Neredeyse «başbuğ başbuğ» diye de çığlık atacak! Ellerir.de önceden hazırlanmış çivili sopalar. Ne çabuk bulmuşlar bu sopalan sasılacak şey! Ne çabuk örgütlenivermişler! Böyledir diyeceksiniz, halkımız böyledir. Önceden haarlar. öyle çıkar alana... Bilmem ne Bakanlığında kayıt memuru Ali bey, esnaftan Hasan efendi, köyden gelmiş işsiz Ömer, berber Hüseyin, emekli Murtaza bey, yemeği ocakta unutup masayı kaparak sokağa fırlavan Hatice nine. beş çocuk anssı Soltan . Hepsi Bozkurtçu. hepsi komando egitiminden geçirilmiş, hepsi «kominist» di\e andıklan kişileri bir anda yok etmeye hanr, hepsi ter» bilinçlemeyle «nurlandırılmış» . Bu gerçegi görmiyen flericiler, aydınlar, Atatürkçüler, solcular. muhaliıler, iktidara kızanlar, ögrencilerin riurup dunırken yurtlancdan atıimasını dogm bulmıyanlar anlavın artık «halk» adı verilen «sivil birlik» ler de ortaya döküldü artık, gözünözü açın! Ey halk senin adına neler yapılıyor! Gelin de Madam Rolland'ın hürriyet için söylediği sözü biraz degiştirerek tekrarlamayın. Bir de Fikret'in mısraı var, azıcık değişiklikle söyleyelim onu da, «Halk halk diyerek halk tepelendi». «Cebeci halkı» «bilmem nere halkı» sık sık duynlan klişeler oldu. Çirkin bir tutum bu. Sivil güçleri «halk» diyerek halkın karşısına çıkarmak. Gerçek halk çocuklarım döverken. yakalarken, ezerken bir de «halk» diye yetiştirilmiş yeni birliklerden yardım görmek! Sorumu onlara vüklemek. yasalann elinden sıyrılmak! «Efendim halk coştn, halkın galeyanım önlivemedik, halk linç etti, halka engel olamadık». Bunlar hep söylenecek. Daha da beterleri .. Halkın karşısına, halkın yaran, iyiHgini önlemek için «halk» adı verilen tdmliği belirsiı yakalanmaz, ele geçmeı bir garip yıgını çıkarmak Tehlikeli yollar bunlar! Dtnenmiş. başan kazanmamış yön. temler! Hitler'dler de bunu yaptılar, Mussolini'ciler de. Halkı daha çok ezmrk, daha çok sindirmek, yıldırmak, bıktırmak için «halk adına» bir çok çirkin işler başardı naziler, faşistler. Halkı korumak, yüceltmek için işbaşına geldiler, sonra da o halkın canına okuyarak yıkılıp gittiler. Halk maskesi altında halkı ezmenin yolları insanları çıkmaza götürür. Siyasal iktidarlar bu oyunu oynamaya, ya da oynanan bu çeşit oyunlara seyirci kalmaya başladı mı sonu hiç de iyi değildir. «Hukuk devleti, hukuk devleti. hukuk devleti». Halkın öz çocuklannı ezen, parçalayan. linç etmeye kalkışan saldırgsn yığınlannın gözönar.de çiviH sopalarli kanlı işlere kalkıstıklan bir ortamda «hukuk» devleti vardır denilemez. Bütün bunlar tarihin saytalarına yazılıyor. Hem de silinmez mürekkeple. Kan iyolojist ve biyokimyagerlcr dışında enrimler genellikle herkesin nazannda esrarengiz ve meçhul birer terkipten başka bir şey değildir. Bunda da hayret edilecek hiçbir şey yoktur, çünkü enzim'ler o derece kanşık Hazırlayan: birer molekül ve o deVecdi KIZILDEMtR rece kanşık faaliyetler gösteren birer zerredir ki, bunlann incelenmesi bambaşka bir bran dan istifade eden bir klinik dok ğını tesbit lçin kliniklerde daşa ihtiyaç göstermek toru daha süratli ve etkili bir ha birçok usuller kullamlmak'ıa tedir. Buna rağmen en şekilde hastalığı teşhis edebil beraber, enzimlerden daha suratlı sonuç alınması sebebıyle mektedir. zimler bütün canlı ya o P K F n » Ç T A I T^T yakın bir gelecekte teşhiste, en. zım usulünun diğer butün usulratıklarda önemli bir 9*>KliR HASTALIGI lerın yerini alacağı anlajılmakrol oynarlar. B Enzimler H keşif ve icatl enzimlerden faydalanmak suretiyle bu denemeler kolay ve etkili bir şekilde yapılaİHİecektir. Bunun da basanh olabilmesı, denemelerin yapılması için gerekli enzim türlerinden yeter miktarda temin edilmesine bağhdır. Tenşel olarak Bnzinr*ler canlı orgaTiima hücreletindekî ktm. yevi değişiklikleri kontıol edip ayarlarlar. Bunlar, gıdaiann dağıtımım, nesiçlerin yayılma. sını sağlarlar. Enzimler organizmalardaki maddelerden elde edilip temiz. lenmekte ve daha şimdiden bun lardan sanayi, biyotıp ve arastırma alanlarında hayatımızı etkileyen fekilde faydalanılmaktadır ı eşhis konusunda en güzel örnefi dıyabetik hastaiığının en önemli emareierindfcn bıri olan idrardakı şeker mikta T tadır. Daha da önemlisi, bugün tatbik edilmesi imkânsız veya ıhtıyaç gosterdiğı sure yuzünden ENZİMLE TEDAVİ imdilik enzimle tedavi usulü pek yaygın değilse de, birçok ümit verici tatbik sahaları mevcuttur. Ağır ezilmelerden meydana gelen mOrlukların dağıtılması veya hasta pankreasın hazım sağlayıcı enzimlerle tedavisi mümkün olabilmektedir. Ancak elde mevcut deliller yakın bir gelecekte enzimler kanah ile bütün hastalıklann tedavi edilebileceğini göstermektedir. Lösemi dahil birçok hastalığm enzimler yolu ile tedavi edildiğine dair haberler dolaşmaktadır. Henüz tartışma halinde olmasına rağmen bu tedavi usulü enzim tedavisine karşı olan ilgiyi artırmış ve biyotıp ilminde birçok buluşlara yol açrnıştır. Insanda. vücuttaki kimyevl degisiklikler sebekesindeki deneesizlikten doğan birçok hastalığın mevcut oldugu bilindiğinden, gelecekte enzimler yolu ile dengenin sağlanacağı anlaşılmak tadır. DETERJAN GÖREVİ ALANVR GÜNGÖRCN t le TÜMCK AKCALI Evlendiler. Carlten OtellYenikoj 24 SutMt 1971 INCİ IAMAN II* MAHMTJT BARÇTN (Cumhuriyet: 168o) Evlendiler. İstanbnl 23.2.19:1 S anayi alamnda kullanılan enzimlerin çoğu kaba ima. lata dayanmaktaysa da, sışelenmis biralann veya şekerli maddelerin mu'nafaza süresinm uzatılmasmda faydalamlmaktadır. Bıyolojik yönden faal deterlanlarda elde edilen gelişme ti. cari bakımdan son derece faydah olduğu gibi enzimlerden ne kadar farklı alanlarda faydalanılabilecegini ortaya yaymaktadır. Başta biracılık, ecza ve gıda sanayıleri olmak üzere enzimlerden daha birçok alanda faydalanılacağı anîaşılmaktadiT. Ancak enzimlerden en çok biyotıp alanında faydalanılmaktadır. Bunun iki ana safhası vardır : Enzimlerden hastalık teşhısi alanında faydalanmak ve bunlardan aynı şekilde tedavi elemanı olarak istifade etmek. Enîimlerden teşhis alanında faydalanma konusu kesinlikle ispatlanmıştır. Nitekim bunlarENZİM İMÂLİ İÇİN İNGİLTEBE'DE KURULAN BİR FABRİKANIN İÇ GÖRÜNÜŞÜ MEVL1T Ailemizin sevjrili varlığı PAKİZE KIYMET GÜRİZ'in aziz ruhuna ıthal edilmek ttzere ölumünün birinci yılına rastlayan 27 Şubat 1971 Cu martesi günü (yann> lklndı namazından sonra Hacı Bayram Camiinde Kur'anı Ksrim ve mevlit okunacaktır. Arzu eden eş, dost, akraba ve din kardeşlerimizin teşrtfini rica ederiz. Esi: Şevket Güriz Çocukları: Nevin ve Adnan Güriı (Cumhuriyet: 1692) (Cumhuriyet: 169«) TESEKKÜR ÎJtanbul Gögüs Cerrahlıl Mer kezınde tedavi edilmekte olduğu surece eşiro Seniha Özkan'a gosterilen yakın Ugiden eturö; mesleginde büyük otorite; nnusfik ve nazik BasUbip; B rının tesbitidir. İki enzim ihtiva eden bir deneme kâğıdı idrar nümunesine batınlraakta ve kâğıdın aldığı renge gore şekerin mevcut olup olmadığı derhal anlaşılmaktadır. Şekerin mevcut olup olmadıyapılamayan birçok denemeler vardır ki, kısa bir süre sonra Tarık Z. Kırbakan Oert. «aç «• Zfioreri baat» üklan Müteasssm Istiklml CaA. Parmmkkapı I u tip tedavinin daha bir I süre gerçekleşemiyeceği bilinmekle beraber, yapılmakta olan araştırmalar gelecekte bunun tahakkuk edeceğini süp« ^» götürmez şekilde ortava kormaktadır. tstenilen saflıkta e n . zim stoklarının mevcut olma«t bu yönde Bnemlı rol oymyaeak. tır. CAĞALOGLUNDA (120150 m2 arasında müstakil ve kaloriferli) Tekliflerin yazılı olarak 5 Mart 1971 akşamına kadar Türk Ocağı Cad. No. 1 Kat 3 deBASIN İLÂN KURUMUNA verilmesi rica olunur. Tel: 27 66 »• V i I HeJ: M I I n No, M KİRALIK DAIRE Ankara'da Tunah Hilmi caddesinde 112/8 numa \ rah. telefonlu. sıcak sulu; parkeli; kaloriferü daire ) kirahktır Müracaat: Tel: İT 55 57 1 Kızım J&le Sezer'ln ameliyatıoı başarı lle yaparak sıhhate kavuçturan; Sosyal Sigortalar Kurumu latanbul Hasta» hanesı n . Harlclye fervisl doktorlanndan; Opr. Dr. TEŞEKKUR Kardiyolojı Sefl Dr. Akgün Say mana: Kardiyolog Dr. Ayhan Canere; Dr. AtiUa Semgile; Dr. Tezer Arcana ve Dr. Yasar Yıldınma; Sümer Karamustafaya; Sümer Tarcana ve Bashemsire Adevlye Taskına: Hastane hem Siresi Çenay; Reyhan v« diger personellne tesekkürlo'lnü tunanm. Dr. Kftzını ÖZKAN Sayın Prof. Dr. SİYÂMt ERSEK'e Adapaıan Safhk va Sosyıl Tardım Mttdurfl (Cumhuriyet: 167S) HALİT TURAN'a, AnesteziyoloJİ Müt. Dr. BÜRO OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KİRALIK VEYA SATIÜK YER ARANIYOR \ MANNESMANN AG * Duisburg Huckingen Demir Çelik İşletmeleri Çelik Fabrikası için genç bit Tuıic İZABE MÜHENDİSİ aranmaktadır. Müracaatlann MANNESMANNSÜMERBANK Bora Endüstrisi T.A.Ş., P.K. 5 İZMİT/KOCAELİ. Personel Şefligine yapılması rica olunur. Reklâmcdık: 405/1672 İLÂN Maliye Bakanlığı Maliye Tetkik Kuraln Başkanlığına Personel Alınaeak Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulunda ekonomik araştınria, konjonktür tahlilleri ve öngörüleri alanlannda çalıştırümak uzere smavla mamur ahnacaktır. tsteklilenn Siyasal Bilgiler, İktisat, Orta Dogu Teknik Ü, îdarî İlimler Fakültelerinden birini \eya İktisadl Ve Ticarî İlimler Akademisini veya bunlara eşitliği kabul edilecek millî veya yabancı bir Eğitim Kurumunu bitirmiş olması gerekmektedir. Yabancı dil bilgisi tercih sebebi olacaktır. Sınavda başan gösterenlerden mevcut kadrolara atanması yapdacak olanlara, Devlet Memurlan Kanunu çerçevesinde yabancı memleketlerde staj olanagı sağlanacaktır. tlgilenenlerin daha fazla bilgi almak için en geç 13 Mart 1971 Cumartesi gününe kadar Maliye Tetkik Kunılu Kalemine bizzat ba$vurmaları duyurulur. Servi» hemsirelerl î d a l Utku lle Necla Üvd'e ve butün hastahane Dersoneline tesekkür edenm. Baban: tbrlhim SEZER KadıkSy C. Saveı Bafrardımcuı (Cumhuriyet: 16891 HATİCE ATEŞ'e, DORTOR Opr. Orolog 1 Süreyya ATAMAL » Tell. t «4 f l «4 I A K S I M mn AGI BİR KAYIP Merhum Aşkî Nailî Eren ve merhume Ferhunde Eren'ın kızı, Sara Eren'in kardeşi. gazeteci Mücahit Beşer'in eşi, Makbule Beşer'in gelini, Nemide Ataman ve Cavide Sezen'in yeğen'i, Tank Ataman. Perran Sezen; Prof. Dr. Olcay Neyzi, Tosun Sezen'in kardeş çoçuğıı. Tuncay Eren'in teyzesi, değerli varhgımız TET İstanbul Radyosu Dramaturglanndan Cumhuriyet 1863 NİMBÜS uzun süredenben çektigı hastalıktan kurtulamıyarak 25 Şubat 1971 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi bugün (26 Şubat Cumaı öğle namazmdan sonra Şişli Camiinden alınarak Edirnekapı Şehitlifindekı aile mezarlığma kaldınlacaktır AİLESI Cumhuriyet 1688 SEVDA BEŞER Avukat .(Basın: A. 570111173/1680). â
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle