11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA DÖKT: ıCUMHÜRİYET 26 Şubat 1971 OCAK tarihini tacıyan lleri Gazetesınde de tokatlaşma olayına eklıyebileceğimız aşağıdaki bilgi bulunrnaktadır: • Antep Mebusu Kılıç AIİ bey, Saip beyin hücuma mânız kaldıği. nı görünee haaneye mâdahale ede rek Hakkı Tank beyi döğmeye tesebbüs etmiş ve bir flri tokat da vurmoşror. Bundan sonra Hakkı Tank bey. le Kılıç Ali bey arasında bir raiicadele başlaınış ve nfhayet Afyankarahisar Mebnsu AJ1 Itey her iki muhacimi bhbirhtden ayrrabilmiştir. Aynı gün yaymlanmıs VAKTT Gazetesi, bu konu ile ilgili habenne 5u başlığı kovmustur: «Tecavüze uğrayan gazeteciler, aıuhabir lernmizdir.» Gazete tlkin Tevhidiefkâr'da yapılan açıklamaya değindıkten sonra yazısım: •İcabederse bu hu. sasta söz soylenıek salâhiyetini yal ntz Ankara'da balanan ve hakiki vaziyeti bilen arkadaslannıza terke4iyoraz» cümlesiyle bitirmek tedir. 28 Ocak tarihli Tevhidiefkâr, bu «laya Celâl Nuri Beyın de ismini eklemektedir. Gazeteye göre VAKTT Muhabiri, Meclisten içeri adımını atar atmaz Gelibolu Mebusu Celâl Nuri beyle karşılagmış ve kendisinden şu öğüdü dinlemiştir: «Sakrn ieeriye gHnıe, Saip bey seni anyor, galiba bir vaalifJık ol»us. seni dovecek.» Huseyin Necati bey, Celâl beyin Millelvekili maoşlarına zom İ t ve dövülen gazeleciler Düello için kanun teklifi bu öğüdüne pek aldırmamış olacak ki, yoluna devam etmiş ve Hakkı Tank beyi Şube odasmda bulmuştur. Müteakiben, Hakkı Tank beyle bırlikte koridora çıkmışlar ve mü. zakere salonunun orta kapısı önünde konuşmaya hazırlanmışlar dır. VAKİT refikimizin istihbaratına nazaran, bu esnada Celâl Nuri bey, Necati beyin hakkı Tânk bey le görüşmek üzere Meclise geldiğini de Saip beye haber venneyi ihmal etmemiş ve mümaileyh de hemen şube odasmdan pürhiddet dısanya fırlayarak Necati beyin yanına gelmiş . ve bilinen olay meydana gelmıstir. Mustafa BAYDAR Â YRICA Saruhan Milletvekili Abidin Beyin Hakkı Tank beyi, Afyonkarahisar Mebusu Ali beyin de Necati beyi ayırdığını yazan ve Ali Saip bey ile Kılıç Ali beyin o gün VAKİT rauha birlerıni birlikte aradıklarma da dikkati çeken gazete yazısım Ali Saib beyin kişıliği ile ilgili aşağıdaki satırlarla bitirmektedir: •Mebus AII Saip bey, geçen devrei Intihabiycde Urfa Mebusu idi. Bu defa Kozan'dan intihap edilmistir. Ali Saip bey, jandarma zabitanından olup, Mücadeiei Millire esnasında Urfa, Maraj ve Gaziantep havalisfaıde Frannriarla vaki olan muharebaia bilfiil iftirak etmis ve orada. gösterdiği jeeaatle teraayüı eylemistir. Blr Mücahedei Müliye ve harb kahramanınm, fartı asabiyet ile böyle elim bir hadisenin de iuhramanı olmasma müteessir obnamak kabil değfldlr.. 27 Ocak tarihli VAKlTte olay, dört sütun üzerine bütün aynntılariyle anlatümakta ve yazıym ata ğıdaki bajlık konmus bulunmaktadır: «Tecavüz hâdlsesinin hakikî sureti eereyanı / Muhabirimizin kusuru var nu? / Kozan Mebusu Ali Saip beyin kabahati nerededtr? / Tecavüz hadisesi Ali Saip bey ile Kılıç Ali bey arasında daha evvelden ml tertip edilmişti? / Ctlâl Mctllcoçoğlu ! Konu ve rtsim A Y H A N BAŞOGLU TMNADAKIHAYAIEI Böjütdelene eH« 4«£bü «an cpofc. en. £ a beu olcfu D TİFFANY JONES GARTH AYLÂK MUSA UAVA SOâU0U<SUM0A.U İLM Û2.TADA YC*. • AUTIH ETT2AFTAM S A ^ Piüq. Nuri keyin rolü / Hadisenin Unı cereyanma nazaran alâkadar muh telif jahsiyetlerin vaziyetleri.» Büindiğı gıbi bu olayda «Serelliier Şerrfsizler. sözü bardağı taşıran damla olmuîtu. Birinci fotofra*: O gün tü ödeneklerinin, yeter Gazetenin belirttiğine göre Hütiz oldoğuna savunan geyin Necati bey, bu sözleri kenve gazeteci döven Kozan di özel araştırmasma dayanarak Milletvekili Saip Bey. yazmı?tır. Bu sözler, oturumun »o Ikinci fotoğraf: Meclis na ermesinden sonra koridorlarda te, saidırrya ntrayan söylenmijtir ve söyliyen de bilinV»kit muhabirlerinden mektedir. Yalnız gazetenin yayıIhsaa Arif, olaydan bir nında bir kusur varsa «Şerefliler yıl sonra esiyle birlikte ve Serefsizler» sözünün celse (otu rum) difinda söylenilmiş olduğunun açıklanmamıa bulunmasıdır. Gazetenin yazdıgına göre saldın olayı, 22 Ocak Sah günü öğleden sonra seat dörde doğru mfizakere salonunun orta kapısı önünde meydana gelmıştir. çok memnun olacağnn. Bu teklif icrayı ahkâmına Adllye VeM Vakit, aynca Vatan Gazetesine na ve bllhassa ferefU ve şerefsiz benim evvelden beri tasarladığını li mennırdur. dayanarak Kılıç Ali beyle Ali Saip tâblrini kullanarak Meelise karst bir seydir. O taman memleketi(Yenl Gün, » Ocak 1K4) tecavüz etmislerdir. beyin olay günü Vakit muhabirie mizde herkes, karsısına gelene, ceArzettipm işbu esbabı mftcibe rini tahkikle mesgul olduklannı za kanonunun sartı mualiâk mad dolayısiyle ve maddei âtiye ile belirtmektedir. delerine sığınıp hukuki bir üslup düello usâlünün derhal kabulüVAKİT bundan başka Celal dahilinde taarruz edemez.> (M nü ve işbu teklifi kanuninin her Nuri Bey'e asağıdaki soruyu yöOcak, 1S24) ISTtKLÂL Mahkemesi Bassav«eye tercihen bugün mnznkeresinl neltmek gereğini duymaktadır: cısı Vâsıf bey (Çınari düello tekarz ve teklif eylerim. Hakimiyeti Milliye gazetesi d« .Celâl Nuri bey, Medls bfaian lıfinı evvelden beri tasarladığını. duelloyu garip bir mantıkla öven Kozan: Ali Saip dahilinde o Meclis âzasından ban şeref ve haysıyetleri korumak için lerin başmda gelıyordu. Madde: 1 Kanunu cezada zevatin \azifel te»rilyesinden dobaşka çare bulunmadığını tleri Ga ahkâm mevcut olmayan husuBu olay, aynca Istanbuldaki ml layi bir cnzete muhabirini dövmezetesı Yazartna verdıği aşağıdaki sarU gazetelerle veya sair suzah dergilerinden çoğuna konu ol. ye karar vcrdigini gördüğü zaman, demeciyle dile getirmektedir: retlerle Kref ve haysiyeti mumustu. Bunlardan Karagöz, olayı İstanbul Matbuatınm bir uzvu »1hil nesriyat veya isaat vuku çok seviyeli bir biçimde ele •lmı«, fatlyle bunun pek çirkin şey ola«Eğer buıninlerde Ankara'da bu. bulduğu takdirde tecavüze uğ aleyhte bir açıdan çok cıddi olacağmı tecavüze hazırlanan mebns lunabilseydim. refikim Ali Saip rayan zatın dâveti üzerine icrak islemisti. arkadajJarma niçin söylememif beyin düello hususundaki teklifira edileeek düello. takibatı tir? ni, şiddetle. hararetle, bütün kuvYARIN kanuniyeden muaftır. vetimlc müdafaa ederdim. Bu. pek Celâl Nuri bey, Meelise giren tabiî bir haktır. Düellonun meıtıMadde: î tsbu kanun ahNecati beye kendisl için taarruz TEPKİLER leketimizde kabulü mnhakkak lâkâmı. tarih1 neşrinden muteiasawnrn oldnjhınu ihtar ettikzınıdır. Eğer Mecliste bu teklif berdir. ten »onra niçta içeriye giderek A H müzakere edilirken yetişebilirsem Madde: 3 İ$bu kanunun Saip beye «Necati geldi !• demijtir? Zannederiz kl bu suallerin ce ;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|a|I|ıa*lla|ı vabmı Celâl Nuri Bey'den sonnaya hakkımız vardır^ Bundan sonra gazete, Ankarada çalıştırdığı muhabirlerinden biri olan Huseyin Necati beyin Mülki yeyi bitirmij Milâslı bir genç olduğonu ve yedeksubay olarak savaş cephelerinde hizmet «ttiğıni yazmaktadır. VAKİT aynca yaptığı yorumda Kılıç Ali'nin tutumunu kınamakcadım. Datarcıgın agnnı açın bir kere, ne olur. 13 ta ve aynen şöyle yazmaktadtr: sunuz efendim?» «Kılıç Ali bey. ortada zuhur etDöndü misafirleriyle konu«ma|a basladı. «Bu ne kılık, bn ne kılık, ne komik, ne miş olan müessif hâdiseyi görünBir daha da orada çökmüş kalmıs adamın yükomik!» diye dnrmadan gülüyor, kahkahalan ee bunu menetmeye tefebbüs ede. züne bakma^ı. Delika«lılar . Müslüm K/>cavı savnruyordu. cek yerde bilâkis Ali Saip beyin kaldırdılar, koluna girip asafıya indrrdiler. Ata Müslüm Koca, koca salonun ortasında kaguya imdadına yetiserck taamıza zorla bindirip, ayaklarından atın üstünde dn. lakalmıştı. Gözleri hiç bir şeyi görmez olmus, bilâsebep iştirak etmiştir. Binaenrabilmesi için, tnttnlar. ' dünya yörerinde fır dönüyor, ayakları, tekmil aleyh Kılıç Ali Beyin taarnudaki Miislâm Koea: bedeni titriyordn. Daha fazla dayanamadı, yemes'nliyeti etbabı müjeddedeli«Aaah, aaaah, aaah, zamane.» diyorda. re çö'küverdi. Yere çökünce de son bir gayretle dir.. «Aah!» toparlandı. Koltufun yanında bir sürü kadın, Bu olaydan sonra Büyük Millet erkek jördü. dnrmadan gülen: Dnrup durnp Inliyordn, bir ağıt gibl... Meclisi Idaresince gazete muhabir <Ben senin babanın dostuyum^» dedi. «Ha*** lerinin Meclis koridorlarında doni söylemesi ayıp... At... Bir de...» Tıkandı. YÖRÜKLER Çukurovaya agır »Jır lasnıalan yasaklanmiî*ır Bundan Fehmi Ağa: yerleştikten sonra ve yerleşirlerken böyle gazeteciler ancak kendileri«Bu ne kılık?» diye çülmfsini kesip sordn baslarına çok isler geldi. Sıcaktan, <ıne ayrılmıj bulunan gazeteciler \o ctki bin yıl Steden ^elmis, tarihten çıkmıs gibi, nekten. hastahklardan, salgınlardan casında oturabileceklerdir. Şu başındaki süslü başörtü ne?» Gene gülmeçok çektiler. Bir de yönetıcilerd<>n fe başladı. çok çok çektiler. Birkaç olay var ki Müslüm Koca gene toparlandı: hiç unutulmadı. Bir tanesi bir Adana «Konuk geldim sana,» dedi. «Bir de dile. Valisinin huğları yaktırma isidır. gim var. Tanrı konofıı... Ben senin babanıc Harplar, kırginlar. Bir de TrabuJus AHA MECLİSTEKÎ dayak oladogtnyum. Sen çocuktun. Saat kösteği sever. Harbi. Bir de Fransız işgalı... yının çalkantdan yabşmadan din, altın saat kösteği .. Altın, hetn de çümü?. Kozan Milletvekili Ali Saip bey Ansıdın mı?» Ysn anlaşılır, yarı anlaşılmaz, «Biz neler gördük, neler.» dedi Köse AH çaşırtıcı bir kanun teklifiyle kürçabnk çabnk söyledi. Ata. «Biz ki nelerden geriye kalmısız. tnsan süye çıkarak: Fehmi Aga bir ara gülmeyl kesti, yüzflne fibi bizi hiç bir zaman yaşatmadı Çnknrova .. «Hüniyet ve serbestii matbuat Ince bir keder kondurdu, yanındakilere dön. Şu dağlan delip geçen demirvolu var ya. Alabu mudur? Hürriyeti matbuat, dü: manlar yaptı. Sn uıayıp (riden çifte demlrler her eli kalem tutan çocuğun iste«Işte atalanmız böyleydi,» dedi. «Ama böyvar ya. her kanşında bir insan vatar. Biz ne. diği gibi yan yazarak mukaddele komik değildi herhalde .. Fıkaralarj» ler tördük bngüne gelenedek. Biz neler, neler satı şahsiye ve Meclisin seref ve Atalar, atalann geriliği, gelenekleri fistfine gördük!» haysiyeti ile oynaması mıdır?» di yanındakilere nzun bir nntnk çekti: Köse Ali A »a diline pelesenk etml«tl. ye söze başlaymca, milletvekille«Bu adanu hatırlar gibi olnyorum. Yazık, «Geriye dönnp bakmata vüretim rSturmBrinin oturduklan sıraların birinteride, çok geride kalmışlar. tste Avrupalılar •or. Hiç blr zaman. Hiç bir Türkmen kacannın den: bnnlan görüyor, bonlan bizim gerili|imiz olada yflrefi götarmes eski çfinleri. tsklndan 3nrak yüzfim9ze vuruyoriar. Ne zaman kökleri «Mukaddesatı diniyeyi de Uive «e dünya. hem de yeryüzü. hem de Binbofalar, ediniz. Ona karsı da taarruz olnkesileeek bonlann?» hem de Aladaf. hem de Düldul datı. Kavranlı, nuyor» diye bir ses yükseldi. Bu, Orada çökraüs kahnış, saçi sakalı gibi apak Berit datlan. hem de Payas ttstü. Gavvrdafla. Konya Milletvekili Naim Hâzım kesilmif, elleri oçarcana titrcyen kocaya dönri, hem de Anavarza ovası, hem de Dnmlnkale Efendi'nin seal idi. dfl: yöreleri bir cennetti bizim ieln... Ol»n iskândan Ali Saip devamla, Istanbul ga«Bi şey mi IstiyorsnnTa diye sordn. sonra oldn. Simdi bnnlar gelmifler... Yöz yıl zetelerinin muhbir olarak AnkaMüslüm Koca: su kanlı ovayı, sn çüzellm evayı eennet yasa. ra'ya, aksamdan sabaha kadar top «Senin deden, baban bizi severdi. Bizim mıslar, simdi de gelmisler sızlanırlar. Sızlansın. oynayan çocuklar gonderdiklerini, obanın akrabası olnrdaj lar. Biz bnrada sıcaktan, sinekten. sıtmadan, bunlann yanlıs haberler vererek Fehmi Ağa kıpkırmızı kesildi: salrından, harplerden, vergiden sinekler gibi seref ve haysiyetlerle oynadıklan. «Hasa!» diye bağırdı. «Haşa.» kırılırken, onlar ak pınarlı yavlalarda, mor süm. nı Ueri sürmüş ve sözlerine şunYanındaki, Ford otomobilleri acantasi Sabiillü, yarpnıln, ala camlı daflarda van geldiler lan eklemistin bahattin Beyden çok ntanmıştı. yattılar. Tönlerinl dönün de sövle blr hallmize «Bütün dünya bize akraba çıkmağa uğrasıdirliğimize bakmadılar. Onlar bizden koptnlar, •Efkârı umumtye diye söyledik yor. Hasa. Söyle ihtiyar, ne iıtiyorsnn?» leri o üç bes çocuğun vazmıs olayn bfr millet oldular. Onlar bölduler tSrevi, «tzin ver de hay yifen, bn yıl Delibofa dnğu seylerdir. Bu milletin. bu onlar böldüler, onlar ikive bictilfr blzi .. Çekin hüyüfünde kışlasak. » memleketin ve erbabı nâmusun atımı,» diye bağırdı konsktan asafıya, «çekin serefiyle ne zamana kadar oyna«Olamaz.» dedi Fehmi AJa. «Komik adade onlars birkaç sözüm var.» nacak? Bunnn sonu anarsidir, ihmım, olamaz. Bn yıl bn konsğa yüzbinler bar<Arka«ı rar) tilâldir. Bunun için erbabı namu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a sun, erbabı serefin namusunu muhafaza etmek için, böyle herkesin serefiyle oynamamak için ve fert 44 Pukara Martln olağanüstü bir lerin namusunu muhafaza etmek güç harcıyordu kadının ne deiçin en lüzumlu sey düellodnr. Şe Martln tapırdamıyordu. Kan mek lstedlğinl anlarnak için. Ve ref İle oynandı mı. bugün tokatsına kıyasla şlrndl daha bembesabırsırlanıyordu. Görüyordu tır, yarm silâhtır. Efendiler Istiryaz kesilmişti kendisi. öyle kl Maigrefnln beklediğini. ham ediyorum. Benim bu tekliflml kapı^ tutunmak zorunda kaldı. Ben. müstaceliyetle kabul edin^ Sadece Madam Martin zen Kadının sıska parmagıyla çlzgin olacak.. Hayattn da senreReis: «Efendim. Kozan Mebusu meye çalıştığı bu kare yahut tin de tadını çıkaracak yaşta Ali Saip beyin teklifi kanunisini trapez ne anlama geliyordu? kendisl. usâlü veçhile Lâyiha Encümenine Evet... Pencereye yaklaştı. havale ediyoruz. Lâyiha EncümeBu anda Maigret gerçekten ni müzakere eder. sayanı müza Ancak Işte şu pencere olbir acıma duymuştu Martin'e. kere olup olmadığmı tetkik eder. masaydı. En büyük engel bu Korkunç blr dakikaydı bu. Ondan sonra daraecrayıtabilsiy penceje işte.. Buradan her şeMartin sabırsHlıktan perişan le icabeden Encümenlerden geçer yin kolayca görülebüdiğlni fark zangırdryordu. efendim... edeceklerdlr hemen. Her seyı "^'azaıı: anlıyorsunuz defıl mi? Çok öAli Saip bey, bu amaçla Meclis Selne nehrine fırlattım. nemli bu... Çünktl bu derhâl Baskanlığma gerekçesiyle birlikGEORGES Ok yaydan çıkmışti KomJsuç ortakhğını getlrecek akılla te aşağıdaki kanun teklifini sunser tabancayı cebinden çıkanp SİMENON nna. Kanunda da ktlçücük bir muştur masanın Ostüne koyduğu sıramadde var kl, bersat etse bile, Oevircıı: •Riyaseti Celileye, da Madam Martin kudurmuş kaatilin öldürdügU Mşinin mlra Hilâfı hakikat blrtakım nesribir yüzle dogrulmuştu yatagınFikrct OBEY sına konmasını en^ellemekteyat ile bir kısım matbuatm erbabı da. dir. Sade kaatilin degil, suç ornâmusu rencide etmekte olduğu Maigret: sest. taklannın da. Bu pencererün maatteessüf göriilmektedİT. Madam Martin... Dufayel' Nihayet çöp sandıklannda aldıği önemJ görüyorsunuz. Bilftmam memaliki mütemedden geldiler... buldum onu işte, dedi. dinede bu gibl tecavüzata ve hayArtık sesslzlik defüdl çevreMaigret blr koltuğa oturdu. Ve taric ateşl olan kadının ıs> siyetsiken ePal ve nesriyat mütesindeki Çok daha mutlak, çok Koltuk çatırdadı ama hemen la ük gibl sesl çuıladı. casirierine karsı fertlerin isthnal daha kaygı verid, âdeta gerçek rılmadı. Anladın mı simdi.. Oraetmek meebnrlrermde oldnklan dısı Wr seydl: Ttlm blr hayat XI daydı İşte . Memnun oldun bir hakkı tabiinin (yani düello yokluihı vardı çevresinde. mu? Her seferinde her fırsatı nsulünfin) memleketbnizde de ka Martin söyleytn bakayım DCVARDAKt ŞEKtL bulüne bîr zaruret pörüyorum. kaçırdıgın glbl, bir ker? daha bana... Ne yaptınız tabancayı? Verin o tabancayı... Hürriyeti fikriye. kale*iye • • kaçirdm fırsatı Sanki Kasden Koridorda bir tltreşim hayat Martinin bakışlarmı taklp ettl sahsiyeyi tahdH etmemek İçin en yaptın cesaevine eltmemelt için. la ilgili.. Tabii ihtiyar Mathilde ve gözleri hâlâ tavana dikili dutnimastp çare bn usuldfir. Ama ytne de gideceksin Çüngena... Aysal yüzU. karell önlüran Madam Marön'in parmakkil hırsızhk sana alt. Mösyönün Ahfren fctanbnl Matbaatı An. $0n altmdakl yumusak kamı lannın duvarda kıpırdadığını 110... Selne nehrine attıgı üç yüz altkaradakl mahabirlerinden aldıkla. gördü. Avtada kapısı kadının çirtlak n hflftf.i haldkat TnaHmtat «zerlımş bin frank... tw MeeJlsteU tfkadaflsriB bazısı« (Arkası var) DÖVÜLEN Vâsıf Bey tarafiar EFSANESİ mt, Kanun leklifi Oynayaır Jgölgeler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle