16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Şubat 1971 sCUMHURtTETı 5ATFA ÜÇ Rusya ihtarda bulundu "ABD, Çin Hindindeki davranışından cezasız kuıtulamaz" | Giap da> «Amerikan emperyalistlerinin askerî maceraları kınlacaktır» dedi Amerikan ve G. Vietnam birlikleri Laos'ta birbirlerini vuruyorlar DIŞ HABERLER SERVİSt SATGON Kuzey Vietnam kuvveüeri, dün tanklarla 31 numaralı tepedeki G. Vietnam paraşut üssünü uzun ve şiddetli çarpışmalar sonucu düşürmüşlerdir. Fransa büyük zarara uğradı Cezayir'in petrolü | millîlestirme kararı ülkeyi sevince bofldın (DIS HABERLER SERVİSt) CEZATtR Cezayır Devlet Başkanı Bumedyen'in iılkede bu I lunan Fransız petrol şırketlerınm jiızde 51'ıni satın alması, halk I tarafından buyük destek görmuştur. Halen Bumedyen'e bütun ulke den tebrik telgraflan yagmaktadır. Cezayir hukumetinin Cezayır' de faalıyet gösteren bütün Fransız petrol şirketlerinin °o 51 hissesine el kojinası, Fransız petrol çevrelerınde «tenzilâtı devletleştirme» olarak nıtelenmektedır. Bu çe\Telere gore mekanizma basittir: Fransız şirketlenni tümuyle devletleştırmek, ode necek tazminat bakımmdan Cezayir'i kaldıramayacağı bir yult altına sokacaktı. Buna karşıhk, şirketlerde t'o 511ik çoğvınluğu sağlamakla, tazminat bazı hallerde »' l'e kadar düşebilecektir. , • | Libya, petrol ş/rket/erine iki hafta TRABLUSGARP, laa.) Libya Başbakan Yaıdımcısı Bınbaşı Abdusseiâm Calud, batılı petrol şırkeüerine Lıbya hukumeti ile yeni petrol fiyatları konusunda göruşmelerını tamamlamaları için ıkı hafta muhlet vermıştir. Libya Haber Ajansı, Başbakan. Yardımcısının Bütün şirketler i<;in gorüşmelerin tamamlanması iki haftayı geçmemelidir. dedığıni bildirmektedir. Abdusseiâm Calud ayrıca bir petrol şirketi ile muhlet sona ermeden gorüşmeler tamamlandığı taktirde, otekı sırketler bunu kabul etsinler etmesınler, aynı anlaşmanın otomatık olarak onlara da uygulanacağını soylemiştir. Cezayir, Irak ve Suudi Arabistan, Akdeniz ham petrol fiyatlan konusunda yapılacak görüşmelerde Libya'ya kendileri adına da gorüşme yetkisi vermişlerdir. Soz konusu ülkeler, aynı zamanda, petrol şirketleri Libya'nın asgari ısteklerini karşılamadıkları takdirde, petrol ikmalinin durdurulabileceğini ihtar etmişlerdir. MOSKOVA, (a a) Sovyetler Bırliği hükümeti. dün «İzvestia» gazetesınde yayımlanan bildiriyle, Birleşik Amerikanın Laos'a karşı giriştiği saldınyı kınanuş ve Amerikan hükümetini Kuzey Vietnara'a karşı girişeceğı herhangi bır saldırıya karşı da uyarmıştır. Büyük bir deney akışlan çok yorgundu .. Sanki gözkapaklannda yanm milyon insanın ağirlıjı vardı ve yine de acık tutmaya çalışryordu gözlerini Güzel de diyebilirdiniz; atna muhakkak ki çok hoj bir kadındı... Hindistan Başbakanı Bayan Indra Gandi ile geçen yıl ba vakitlerde Yeni Delhi'de gdrüştiiğümüz zaman, acıma ile karışan beğeni duygusu hâkim olmujtu kite .. Büyük bir kıtayı andıran ülkesinin ve olağanüstii bir az ge lişmişliğin bütün ekonomik, sosv»l ve politik soranlannın ttste»inden gelmeyc çalışıyordu. Çoktandır doya doya madığı belli oluyordu uyuya B Çarpışmalar sırasında Amerikalı askerlerin yanlışlıkla Amerikan helikopterlerine ateş açarak içinde bulunan 9 G. Vietnamlı askeÜç haftadan beri yayımlanma ı ri öldürdükleri ve 30'unu da yası her gün beklenen «Sovyet hü I raladıkları da bildirilmiştır. kümetinin bildirisi»nde «Laos'a karşı silâhlı müdahale Birleşik Amerika'nın yeni bir câniyane hareketi» olarak nitelendirilmektedir. Pakat bildlrinin en sert Güney Vietnam'daki üslerine bölümü, Kuzey Vietnam'a karşı donen Amerikan pilotları, 31 nugırişilecek herhangi bir saldırıymarah tepenin çevresindeki Kuzey Vietnam tanklarımn yapılan la ilgili olanıdır: tüm saldırılara rağmen yollarına «Amerikan hükümeti, Birleşik devam etiklerini belirtmişlerdir. Amerika'nın Çin Hindi'nde hiç Adı geçen pilotlardan biri, «Kubir ceza görmeksizin davranabilezey Vietnam tanklanndan biri, ceği, Amerikan saldırganlarının üe kere isabet aldı. ancak hızmı bu maceradan cezasız kurtulakesmeden yoluna devam etti> decakları görüşünü kamu oyuna aşı miştir. lamak istiyor. Birleşik Amerika'nın amacına erişmek için Knzey Vietnam'a karşı askeri kışkırtma larını harekete geçirmekle girişeceği herhangi bir piân başaGüney Vietnam resmi haber arısızlığa mahkumdur.» jansmın bir haberine gore, Güney Bildiri, şöyle devam etmekteVietnam Cumhurbaşkanı Nugudır: yen Van Tiyö, dün Pleiku'daki kurultayda, Kuzey Vietnam'ın is«Vietnam Demokratik Cumhutilâsının sadece bir an meselesi riyeti, Sosyalist ailenin bir üyeolduğunu söylemistir. sidir. Sovyetler Birliği ile öbür sosyalist ülkeler, Amerikan salAjansın haberine göre, Pleiku dırısını püskürtmekte kardeş ViHalk Kurultayının, Kuzeye doğetnam halkına yardım edeceklerru vürünmesıni istemesi üzerine dir.» Cumhurbaşkanı Tiyö. «Bu, sadece bir zaman meselesidir» demiştır Şirketler, tam devletleştirme istiyorlar PARtS, Son devletleştirmeyIe büyük zarara ufrayan ve hıs0 selerının o51'inın Cezayir hükumetince satm alınmasına karar verilen Fransız şirketlerinden «Elf Erap». ilgili çevrelerden dun akşam öğrenıldığine göre, Cezayırdeki hısselennin hepsinın devletleştirilmesini isteyecektir. «K. Vietnamlıları durduramıyoruz » 92 yaşındaki aday 8 Martta yapılacak olan Hindistan genel seçimlerinin en yaşlı adayı 92 yaşındaki Şakravartl Raja^opalaşari, görüliiyor. Şakravarti, İndra Gandi'nin en sert muhaliflerindendir. «Kuzey Vietnam'ın istilâsı an meselesi» Mısır,flBD'yesordu: "İsrail'e baskı yapacak mısmız?,, KAHİRE, (THA • ı.a.; ısır, Birleşik Amerika"ya çok açık bir soru yönetmiş ve Washington'un İsrail'e, «tşgal altmdaki Arap topraklarmdan geri çekilraesi için baskı yapıp yapmayacağmı» sormuştur. Haberı veren siyasî kaynaklar, Mısır'ın Ortadoğu sonınundakl atacağı ikinci adımın Amerika' nın cevabına büyıik ölçüde bağlı olacağını bildırmişlerdir. Aynı kaynaklar, Mısır'ın bu soruyu Dışışleri Bakanı Mahmud Riad kanahyla Amerikan Dışısleri Bakanı VVilliam Rogers'e yf> neltmiş olduğunu açıklamışlardır. KUDÜS Başbakan Golda Meir'ın bürosundan bildiriîdiğıne göre, Israil, Mısır'ın barış teklifme verdıgı, altı gıin savaşmdan öncekı smırlara çekilinemiyeceğı cevabında ısrar edecektır. Daha önce genellikle iyi haber alan kaynaklar, Pazar günü yapılan kabine toplantısmdan sonra, İsraıl'ın savaştan önceki sınırlara çekilmesinin miimkün ol KEIMT \ OYUNCULARI Jay Presson Melih Cevdet Anday Şimdi bu insanın, bazan giinde 4» ayrı konuşma yaparak, 8 Mart genel »eçimleri kampanyasını yii riittüfiinii gazetelerden bğreniyorux. Ve 27» milyon seemcnin katılıcağı bn oylamada, sadece Hind dfmokrasisinin değil. tiim parlamanterizmin de büyük bir sınav geçirereğini kesinlikle biliyoruz, Hindistan, bağımsızlığa kavuştuğu yıl olan 1947'den beri 5 inci defa gcncl seçime gitmektedir. Bütün koşallan ile Ingiltere'âen fok farklı olmasına rağmen parlamanter demokrasiyi seçmij ve kendi çapında uygulamıştır da... Trtıl DelM'deki Pariamento binasinda Millet Meclisinin (Lok Sabha) oturnmlarını izlerken şaşırmıştık. 520 koltuklu bu Medis te her konuşan hemen hemen baf ka bir dil kullanıyor, tercümanlar bu konuşmaları aynı anda 30 değişik lisana çeririyorlardı. Bir kıtada ne kadar farklı insan grup lan olabilirsc, Hindistan'da da durum aynıydı. Hind Parlamentosu, bir Milletler Cemiyetini andınyordu. Hind Partileri de kürresel bir genişlik içinde ceşitlenmişlerdl... tndra Gandi'nin başında bulunduğu Kongre Partisi .. Muhalifleri tarafmdan kurulan ikinci Kongre Partisi . Muhafazakâr Swantara Partisi . Gerici Jana Sang Partisi... Eski Komünist Par tisi... Marksist Komünist Par ti .. Praga ve Samynkta Sosyalist Partileri .. 50100 milyonlnk eyaletler... Kimi alabildiğine soleu, kimisi de düsünülemiyecek kadar sağda» Bazısında karşınıza Marks'ın reMmleri çıkıyor. bazan da İngiliz Kırallannin heykelleri tte karşılaşıyorsunuz .. Fabrikalar yapıyorlar ama, dogumlar üretim artışuıdan hızlı. Ve iste bu Hindistan, 8 Martta bir kere daha sandık başma giderek. Kim kazanır acaba? Favori tn dra Gandi.. Komünistler de bazı eyaletleri ele geçirecekler. Ama, ya kalkmma savasınm ga libi kim olacak? Bizi Hindistan'da hep düşündüren soru bu olmustu. Kazeydekl Çin mi kazanacaktı kalkmma savaşmı. yoksa Hindistan'ın parlamanter demokrasisi mi? Galiba Asya için yüzyılin «orusudur bu... Sovyet Amerikan ilişkileri BUdiride ayrıca, «Birleşik Amerik*. uluslararası durumunun yeniden borutmasının ağır sorumluluklarını taşımaktadır. Bu çeşit davranışlann Sovyet • Amerikan ilişkilerinde iz bırakmanusı olanaksızdır.» denilmektedir. Laos'ta bugüne dek 25 ABD helikopteri düşürüldü SAYGON Laos topraklarmda devam eden Amerikan Güney Vietnam ortak harekâtı, başansızlık icinde gelişmektedır. DUnkü 6 helikopterle birlikte, Laos'ta diişürülen Amerikan helikopterlerinın sayısı 25 i geçmiştir. M Giap'ın sözleri HANOİ, (aa.) Fransızlan 1954'te Dien Bien Fu'da büyük bir yenügiye uğratan Kuzey Vıetnam Savunma Bakanı General Vo Nguyen Gıap, Sovyet Kızılordusunun 53'üncu kuruluş yıldönu mu dolayısiyle Sovyet Askeri Ataşesi General Kapalkin'iri düzenlediği bir kabul tbreninde söz alarak demiştır ki: •Birleşik Amerika, Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'ne kar;ı ka ranlık cmeiler besliyor, ama ne kadar şiddetli olursa olsun hiç bir sa\aş, Çin Hindi halklarının Ame. rikan saldırısma kesin zafere kadar karşı koymak azmini yıkamıyacaktır. Laird'in sözleri WASHİNGTON A.B.D. Savunma Bakanı Melvin iJurd, düzenlediğı bır basın toplantısında, «Güney Vietnam birliklerinin Kamboçya ve Laos'a müdahale etmeleri sayesinde, Kuzey Vietnamlıların Çin Hindinde hareket teşebbüsünü kaybettiklerini» ilerı sürmüştür. madıtı yolunda bir açıklama yapılmasına rağmen, Israil'in geri çeküme konusunda, savaştan önceki sınırîardan söz etmiyebileceğini söylemişlerdir. Fakat Başbakan Golda Meir' in bürosundan önceki gün yapılan açıklama daha önce yayımlanan resmî bildiriyi doğrulamaktadır. îsrail Dışişleri Bakanı Abba Eban da pariamento toplantısında Israıl'in Mısır barış teklifine cevabmı yakında Dr. Jarring firacüığıyla bildireceğini soylemiştir. Kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevabında Eban, Israil'in, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın 7 Marta kadar tanıdığı ateşkes mühletinin de basips^altında ^îT^gfiı^rn fcyie içerdekiler Cumartesi Pazar I5,« Perşembe 5 de hocamın Gershe Allen olgunluk çağı Cumartesi Pazar 18,1521,15 Çarsamba 15, de ( Ö ğ r e n c i ) A Çehov Leonard üç kızkardeş kelebekler gibi Çarsamba Cuma 18,15 21,15 de Salı 2İ,İ5«İe Kuzey Vietnam'a saldınyı önleyecek kanun tasarısı Amerikan Kcngresine verildi WASHİNGTON Demokrat Mınnesota Senatorü Walter Mondale. dün Kongreye, Amerikan kuvvetlerinin Kongrenin öneeden ve açık onayı alınmaksızm, muh , temel bir Kuzey Vietnam istilâ j sını desteklemeleri veya istilâ ha | reketine bizzat katılmalarını ya ı saklıyan bir kanun tasarısı sunmuştur. Senator Mondale, Kuzey Vietnam'ı istilâ hareketmin, Kamboç ve Laos'a müdahale sonucu doğuran savaş hareketinin genişleme | sinde yeni bir adım olmayacağını, fakat Kuzey Vietnam'ı ıster Amerikan kuv^'etleri, isterse Amerikan kuvvetleri desteğinde Güney Vietnam askerleri istilâ etsin, bunun Kuzey Vietnam'a doğrudan savaş açmak olacağmı belırtmiştir. 6. Almanya'da turist pasaportlu 62 Turk tutuklandı MÜNIH, (THA) Turist pasaportu ile Almanya'ya gıden ve Münih'teld işyerlerinde kaçak olarak çalışan Türk işçilerinden 62'si, dün bır baskın sonunda polis tarafından yakalanarak tutuklanmıstır. Baskmla iigili olarak açıklama yapan bir polis yetkilisi, 62 Türkiin bir ihbar sonunda, oturdukları yerde yakalandıklarmı söylemistir. Almanya'da turist pasaportu ile çalışan bınlerce ışçi bulunmakta ve bu işçilerin, iki ülke işçi kurumlarmın ıznı ile çalışanlarla eşıt muameleye tâbı olması ıçm Alman ve Türk makamları arasuıda temaslar >apılnıaktadır. TEL AVİV # D A Î A N «Dafah» kamu oyu enstitüsünün, geçenlerde pi riştiği bir kamu oyu yoklaması. yüz İsrailliden 68'inin, General Dajan'ı, seçimleri kazanarak Ba yan Meir'e halef olabilecek tek lsraUli olarak gördüğünü ortaja koymuştur. 100. temsil Son oyunlar Son oyunlar (Reklâmcüık: 442 1693) OKYANUS 20. YÜZYIL ANSİKLOPEDİK PARS YAYINLARI SUNAR TURKÇE SOZLUK J t NİHAYETTÜRKÇEMİZ DE DEV BİR SÖZLÜĞE OKYANUS'ta neler var? # # Türk konuşma ve yazı dillerınde yer alan 200.00U kelıme, terim, deyim, atasözü, argo, eş, yakın ve karşıt anlamlı kelimeler. Her kelimenin kökü, okunuşu, bütün ayrıntılarıyle ve ornekleriyle anlamları ve bunlarm 600.000 kadar da Osmanlıca, Ingilızce, Fransızca, Latince karşılıkları. 2500 sayfa içinde 1500 siyahbeyaz ve renkli öğretici resim, 150 renkli levha ve 50 tablo. OKYANUS nasıl yayımlanacak? KAVUŞTU... Sözlükçülükte Türkiye'nin tek otoritesi Türk aydınına armaâanı... YAŞAYAN TÜRKÇENİN EN BÜYÜK SÖZLÜĞÜ OKYAMS TÜRKÇE SÖZLÜK Mehmet BARLAS OKYAMS TÜRKÇE EMAYETAŞ MADENİ E$YA, SAÇ ve EMAYE FABRİKALAR) T.A.Ş. İDARE MECUSİ REİSLİĞİNDEN Şirketimizin 1970 yılı hesap devresi Adl Umumî Hey'et Toplantısı, gündemdeki hususlan müzakere ve karara bağlamak üzere 23 Mart 1971 Salj saat 13 30 da İstanbul, Bakırköy, Yenimahalle İstanbul Cad. No. 46 daki şirket merkezinde yapılacaktırKâr ve Zarar hesabı, bilânço, yıllık rapor ve muratop raporu. 1/3/1971 tarihinden itibaren şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine âmade bulundurulacaktır. Pay sahiplerinin toplantı gunünden bir hafta evveline kadar hamili bulunduklan hisse senetlerini şirketimize tevdi ederek karşlıığmda giriş kartı almalan, yazılı gün ve saatte toplantıda hazn bulunmalan rica olunur. İDARE MECLİSİ (Kaşe ve İmzalar) GÜNDEM : 1. İdare Meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 2. Bilânço ve kâr ve zarar hesabmın tasdiki. İdare Meclisi azalanmn ve murakıbın ibralan. 1970 yılı kân ile müdevver kârlar hakkında karar ittihazı, 3 İdare Meclisi âzalan ile murakıbın seçimi, ücretlerinın tayini, 4. Dılekler. Cumhuriyet 1684 # # OKYANUS Ansiklopedik Türkçe Sözlük 1 Marttan başlayarak, her ayın 1. ve 16. günleri fasikul halinde yayımlanacak ve 1,5 yıl flibi kısa bir süre içinde tamamlanacaktır. OKYANUS'a nasıl abone otacaksınız? # OKYANUS Ansiklopedik Sözlük için mahdut sayıda baskı yapılacak ve mahdut sayıda abone kaydedilecektir. Aboneler, iki cilt halinde tamamlanacak 36 fasiküllük eserin yıllık 24 fasikülü için 240 TL. ödeyeceklerdir. 120 TL. ödeyerek 12 fasikül için abone olmak da mümkündür. Altın yaldızlı çok lüks kapaklarımız sadece sayın abonelerimizin adreslerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Odeme sahten v«ya banka hava'esiyle'Pars Yayınlan Cağaloğlu Şeref Efendı sok 28'adresıne ya da ^'Zıraat 8ankatıBah«ekapı şubesmdekı 3367, Yapıve Kredı Bankası Cemberlıtaş şubesmdekı 1128/42." 'l$ Bankası Turbe subes ndekı 1381' numaralı hesaplara yapılabılır TURKÇE SÖZLÜK OAlj TÜRKÇE SÖZLÜK ABONE KUPONU OATK4/Vit/ıSAnııklopedık Turkçe Sözlük e abone olmak ıjtıyorum. 1 Yıllık (24 Sayı) 240 TL. Q Adı. Seyadı . 6 Aylık (12Sayı) 120 TL [ * ! . •dratjniza gönd»dım.eer»k«nin yapılmaıım rica edtfim. Rektaş: 3200' ib'ıi Adretl j j KAT KİRASIZ PARA FAİZSİZ ; Tünel Şişli Ana caddesindeki mülke 1 ınci ıpotekle Ş verilecektir. Tel: 22 74 74 Cumhuriyet 1876 BIR MİLYON PARS YAYINLARI: Şeref Efendi sok. 28 Cağaloğlulstanbul GENEL DAĞITIM ; Bateş Bayilik Teşkilatı A Ş. Cağaloğlulstanbul Kadar KeKiam: 155/1685
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle