16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
B\SIN AHLAK YASASINA UYMAY] TAAHHÜT EDEB Sahıbı mhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık T.A.Ş. adına „ „ NAZÎME NADİ Sorumlu Yazı îşleri Müdflru : OKTAI KURTBÖKB Basan v« Yaysn : CUMHÜRÎTBT MATBAACILIK »• GAZETECtLİK TJl.Ş. Cafialoglu Halkevt Sk. No. 39İ1 "" * * * D f l D r t I" A D • ANTCARA! Atafflrk Burran Y a » D U n \ J U « n . Y«nısehır T«l: 120920 1M544 Apt ABONE ve tLÂN S*9»llk • Ajflıa S Aylık 1 Ayhk ÎZMÎR: Fevzipas» Bulvan Alsarojlu tshaıu T«l: »1230 l « 0 » GÜNSY ÎLLERÎ: KurukBprü M sokak Ko. 40 ADAHA T«l: 4S50 3934 Tnrt IçJ iurt Dıp 130 3B8 «0 144 44 n 19 24 Adl Poita Baslık (Maktui ~ 300 Ura 85 3 üncü sayfa ıSanttml) M 2. »• 7 aci sajla tSantunl) TS 4. S. 6 acı «ayf» (Santtml) Nlsan. Nikah. Evlenma, Dojum IOO Ölum. MevUd, Tejekku» 23 uneO (3 Cm) 150 Ölum. Mevüd. Teşekküf (3 Cm.) „ 100 SAY1S1 50 KTJRUŞ Otomotiv (Bastarafı 1 inci sayfada) 4 Turkne'de ışçi başına ser. mave Avrupa'dakinin 2 katıdır. Bunun sebebi, Türkiye'de az miktard» araç ımal eden çok fazla knrulusnn buinnmasıdır. f} Avmpa'da bır işçi 8,1 adet araç ımal ederken Tıirkiye'de bu 4.3 adettir. f) Tnrkiye'de mühendıı başına dusen imal 239 araç iken. Avrupa'da bu 140 adettir. O Turkive'de 56 ışçiye bir mühendis düserken, Avmpa'da bn oran 30'dnr. Raporda. yan sana\ı ve tali muteahhitlik konusunda genis bılgılere yer venlmekte ve bu arada Fıat ve Renault'un 1972 yüırdan ıtıbaren jerli motor kullanmaya başlavacakları açık. lanmakta ve bu arada soyie denmektedır: «Göze carpan en mühim hnsns • n yıllarda kurulan \e kurnl. • makta olan yan sanavı tesıslerıtıin büvük sermaveli. modern. kaliteli imalât vapabilecek ka. pasıtede olmaları ve her bırının belirli ibtisa» labalan geçmele. ridir.» Raporda, otomotiv sanayi.nde •Imması gerekli tedbırler ise özetle çövledır: 1 1969 yıhnda 32 tip araçtan toplam olarak 33.180 adet imâl edilmiştir. İmlâl edilen tiplerden hiçbirinin parçasi diğerine uvmamatrtadır. Bu konuda firmaları lorlayıcı hiçbir standard bulunma maktadır. Standartlasmava gidilmell ve O. Pazar içınde öngBrii. len paralelliğe nygun bareket edilmelidir. 2 Yılda 1000den az fantt rapan firmajara dovız tahsısı yapıl mamalıdır. Kamu tedbırlerl ıle çok az imalât yapan ve dolayısıy le ekonomimize zararlı olan fırmalann montaj musaadeleri iptal edilmeli, diğerlerinin de birleşmeteri teşvık edilmelidir. 3 Beledıvelerin hariçten otobüs ithâl etmeleri önlenmeli ve mevcut otobüs finnalaruıın blr lasmının Belediye tıpi otobüste, bir lasmının da şehirlerarası otobüste ihtisaslaşmalan sağlanm&lıdxr. 4 Piyasa, bflhassa, 7 tonluk kamyon bakımından doymus vazivettedir. Bır çok kamyon eskisi (fihi yuk bulamatnaktadır. Bu sebeple kantar tatblkatının en kısa zamanda başlatılması gerekir. 5 Otomotiv aanayiınde genel olarak bir hara madde sıkınttsı mevcuttur. tstenılrn kalıtede çelik hulunamamaktadır. Büyıik tuccarlar çelıği kapatmakta ve bunu yıiksek fıyatlarla sanayicıye aktannaktadır. Aracı kaldınlmalıdır. (Baştarafı 1 inci sayfada) mısyonun haiirladıgı kanun teklıfı üe Anayasanın «Sivasi parti, lerin uyacakları esaslar» la ılgüı 56 ncı maddesıne, «Son milletvekili genel seçimlerinde mnteber oy sayısının en az yfizde beşini alana ^e\a bu seçimlerde MUlet Meclisinde grup teşkil edecek savıda milIetvekillİRİ kazanmış bulunan siyasî partılere yapılacak yardun kanunla duzenlenir» şeklınde yeni bır fıkra eklenmek tedır Partilere Hazine Hacettepe (Baştarafı 1 incî sayfada) kapatmak ısteğınde olduğunu, bu nedenle bazı olayların çıkmasına yol açtığmı one surmuş ve dersıere bıran once başlanılmasnu ıstemıştır Asıstan temsılcısı ise aramakararınm ertelenmesı için Yonetım Kuruluna basv urduklarını, ancak kurulun olumsuz tutumu nedenı ile ola\ları engellıyemedıklerını ifade etmıştır j Türkeş kınadı öte yandan, »Millıvetçl Hareket Partısı Genel Başkanı Alpaslan Turkeş dun verdıgl bır demeçte, parlamenterlerın maaşları ıle partı'.ere devlet tarafından yapılan jardım ıle ilgılı olarak Anayasa degışiklıgi yap 1ması goruşunde bırleşen. partılen şıddetle kınamıştır. Alpaslan Türkeş'ın demecı şoy ledır «Parlamentoda grubu olan partilerin senator \e millet\ ekiUeri maaşları ile partilere Hazıneılen par» yardımı yapılması konnsun da anlaşma^a vardıklaruıı TRT yavınlaruıdan öğrenmiş bulunu yornz. Kendi raaaşlannı arttır mak için Anavasa^ı degiştirmeye kalkışmak kadar havsıvet kırıcı bır davranı$ olamaz. V'oksul \e teşkılatsız bır mıHetin parlamenterleri, bizmetinde bulundukları vatandaşlara feraçat \e (edakfirlıkta ornek olmalıdırlar. Partilere Hazıneden par» yardımı içın Ana\a6anın değiştirilmesi ise, Anayasanın açık \e kaba bir ^ekilde ıhlâli olacaktır. Türk mılletinin Hazineii sovarak. kısi saltanatı ve avıncılık duzenı kurma peşinde olanlara layık oldugu ışlemı yapacatı11*411 şuphemız yoktur.» Bağımsız Istanbul Mılletvekiiı Mehmet Alı Aybar da TBMM u>elerının aylıkları ve bazı sıler yuzunden îsveç sanayıı sar«ıntıva uğramaya başlamiîtır yasi partılere yapılan Hazine vardımı konusunda Meclıstekl partı gruplarınea Anavasa değı«ıklığme gıdılmesını eleştırmıştır. Aybar bu konudakı demecınde «Anayasanın değiştirilmesi voln açılmamalıdır. En \bksrk devlet före\i \apan parlamenterleri. Anayasa Mah. kemesinin son karanndan zarar çormus olmalarını unutarak Anayasanın bötünlüfünu devrim. ci. demokratik. lavik, halktan lana olması nıteliîini yokede. bılecek doğrnltnda bir adıra atmamaya davet ederim» demektedır. Avbar da elestirdi TAM Duruşmalar [ İNK.'VRI, (THM TRT'nm TV. oyunları yanşmasında bınncı buyük odulu, «Gelın çıkmazı» adh eserıyle Erol Aksoy kazanmış, «Gecenın bır yerinde» eserıjle de DmçeT Sumer odvil kazanmıştır. Aksoy ve Sümer ödül kazandılar (Baştaratı 1 Ind savfada) de îsraıl'ı tanıyarak bır barış anlaşması ımzalamayı kabul edebıleceğını Bırleşmış Mılletler Orta Doğu Ozel Temsılcısı Gunnar Jarrıng'e bıldırmıştıı İsıail Muhtıra (Baştarafı 1 ınci sayfada) ni gorevıne gıtmek uzere Ge. renkova koyunden avrılan Şukru Kahraman, AP h Alı Sıvrı \e vakınlarının taşh sopah sa'dırısına uğramıştır Oğretmenı lınç etraek ısteven Alı Sı\ rı \e lakınlarına ko>luler guçlukle mânı olabılmışlerdır Olayla ılgıh soruşturmaja baslanılmış, saldırganlardan Alı Slvrı jakalanarak Adlıyeje verılmıştır. Aydın'd» Boykot başladı ÎZMİT Merkeze bağlı Şmnsulhıye koyu îlkokul Muduru Muzaffer Zıncır, bır kız oS rencının yanına bır erkek ogrenci oturtulması nedenıyle baş ka bır yere atanmca, \elıler ço cuklarmı okula gondermemeye başlarnışlardır Verılen bı'gıje gore, olayın al tında Muzaffer Zıncır'ın koy okuluna Ataturk bustu dıkmesı yatmakta \e bu bustun dıkılme sınden sonra bazı kımselerm Mudür aleyhıne harekete geçtıkleri iddıa olunmaktadır. r Yokluğu hissedüen, vıllardır beklenen haftalık tarafsız haber dergisi: Olayları en tarafsız veren, olay yaratanları en bağımsız anlatan aktualite dergisi: " \ 7 A T V T X f T Vaktiniz az, yaşadığtnız günleri öğrenme arzunuz çok mu? Mısır, verdığı muhtırada 5unları behrttnıştır «Butun toprak taleplerine \e savaş haline son verilecektir. Ivi haber alan ka\naklara %ön, bu sozlerle kastedılrn İsraile karşı savaş balı dolayısivle Mısır tara2j^IP sözcüsü, unıversıtelerle ılfından u\ gulanmakta olan iktısagıli tasarıları da eleştırerek: «Gedi ablukaya son \erılecefidır tirilerek polis tedbirieri \t cezalaMısır bu tatıze karşılık tsrailın rın ağırlastınlması Ue bunalımın Ortadogu konusundaki Bırleşmış onlenecefıni beklemek gafilliktir. Mılletler kararlan u\armca Sina' Aksine bunalımın doğurduğu anar nın tumunden \e Gazze kesimin si zaptedilemez olacaktır. Meğer den çekılmesını, Fılıstin mülteki AP iktidarı demokrasiji gozden çıkannış ola.cıleri sorununun adil bir çozüme kavuşturulmasını, yavılma sijaCHP adına Bakanlık bütçesi uze setının kınanmasını ve başka ül i rınde konujan Mehmet Aslanturk kelerın içişlerine karışmazlık il I ise eğıtim polıtıkasını eleştırerek kesinın benımsenmesmi istemek okuma . yazma bılmejen nufus tedır » sayısınm 1977 de 18 mıl> ona çıkacağını so> lemış, koy çocuklanna fırsat eşıtlığı verılmedığını bıldıre Eban'ın demeci rek oğretmenler uzerındekı hukuMısır Hukumetının Jarrıng e met baskısını kınamıştır gonderdiğı belgede doğrudan doğ Mıllî Güven Partısı adına koruja anlaşma sozü edılmemekte, nuşan Snrt Mılletvekılı Nebü Okancak bu anlama gelecek deyımtay, unıversıtedekı oğrencı ola>ler kullamlmaktadır larını eleşureıek sorunun rejımi Öte >andan Israıl radyosuna Mkmağa joneldıgını iddia etrnısbır demeç veren Israıl Dışışlerı tır Bakanı Abba Eban «Mısır HukuAP sozcüsu Kemal Demirer'ın metinin Israil ıle bır barış an. konuşması sırasında bir oğretmen laşması imzalamak ısteğini açıkkuruluşu başkanuıın bır toplantılamasından berı veni bır safha da kendısınden Mustakbel Başbabaşlamıştır \ncak vıne de barıkan> olarak soz ettığını one surme ?ın görulebilir derecede \akın olsı uzerıne bır CHP'lının Çoban | duğnnu sanın ivımserleri uyardan Basbakan oluyor da ogretmen , mak isterım» demıştır den niye olmasın?» dı\e bagırdığı I duyulmustur Mılli Eğıtim Bakanı O Oğuz hü kumet adına yaptıgı konuşmada, eleştırüere ce\ap vermış 40 bın eğıtim kuruluşunda 6,5 mıljon oğrencı olduğunu bıldırerek, «Oğren cılerimizin bu>ıık çojunluğu, gan gster değıldir» şeklınde konuşmuştur. Ûnıversıtelerle Ugül olarak bazırlanan yeni tasanlar hakkmda da bılgı \eren Bakan, bu tasarılarla •Vni\ersite ozerkliğinın ih\a edile ceğini» sa\unmuş, «Biz universitelerde politik taraf olan oğretim u>elerinin korpe dimağları, kendi fıkırlerine gore işlıyerek kursü hajsıvctini zedelemelerınin onune geçeceğiz demıştır (Bartarafı l. navfada) gıl baskanhğında toplanarak Mılli Eğıtım Bakanhğı bütçesinl gönişmustur Ilk olarak DP Grubu adına soz alan Mustafa Bayraktar Turkıyede şımdıye kadar ulusa\ bır egıtım sıstemınin uygulanmadıgını soylemıştır CHP Grubu adına soz alan Bur. sa rmlletvekıh Ibrahim Öktem, Ünıversıteler butçesi üzerinde yaptığı konuşmada Ümveraite gençliğınin yeni bır dünya felsefesrnı ortaya kovduğunu bıldırerek «Bu felsefenin müsterek terael unsurlanndan birisi nereden telirse gelsin, çeşidi ve biçimi ne olursa olsun, kapitalist olsun, ideolojik olsun her törlü empervaiizm ve sömuniye daha valın bır devımle ınsanın insanı sömur mesine karsı olmaktır» demıştır. Ülkenın AP ıktıdarlanrun sakat polıtıkalan sonucu ıta yıldır adım adım 'bUyük bır bunahma surufclendığinı belırten öktem Türk gençlığınin bu bunalımı önceden sezerek tepki gosterdığıni ve sorumlulan uyarmak lstediğıni soy lemış ancak sonuç alamadığını «aksine olarak iktidarın bu bunahrnın yanVası olan gençlik eylemlerini dış ulkelerdeki öğrenci hareketlerinin bir esintisi savma gafleti gosterdiğini» ıfade etmış tır. Ibrahim Öktem ülkede egı tım bırlıgınin yozlaştırılarak ıkl eğıtımın son altı yılda yaygın bır sıstem haUnde gehştinldigini bıl dırTiş ve şunları soylemıştır «Biri yeni çaği, ikincisi i»« orta çap amaç pıden bu ikili eğıtim duzeninde birbirınl anlayamaı, bırbirine karsı olm»ya mahkum nitelikte jetistırilen Turk gencliği boylece kurucusu Ataturk olan jeni Turki>e Curahuriyeti Devleti eliyle iki>e bolunmus ve iki aju n gençlik kanadı ^aratılarak millet butunlugü tehlıkeye atılmıî Oktem 19 Subat Cuma gunu Hacettepe Ünıversıtesı yurtlarınm boşaltılma sı sırasında, gorevlı polıse mukavemet etmek, patlayıcı madde kul lanmak, silih tasımak ve ızrardan sanık olarak suçusru mahkemesme . sevkedılen îl oğrencının sorgusu,' oncekı gece 02 de tamamlanmıştır. Oncekı gece geç saatlere kadar süıen sorgulardan sonra Yargıç Şakır Altay sanıkların çoğunun uyumakta olduğunu bejanla duruşmanın tehırı konusunda ıddıa makamının gorüsune başvurmuştur Ancak Savcı Zekâı Turan, davanın selâmetle yurutulmesı bakımından duruşrnaya aralıksız devam edılmesinde ısrar etmış. sanık avukatları ise duruşmanm tehiri için sanıklann sahverılmeleri, ya da öğrenci yurtiarında istırahaüa rmın sağlanmasını istemıştir. Bundan sonra Yargıç, 19 Şubat Cuma gunu saat 13'den ıtıbaren 21 Şubat Pazar giınu saat 02'ye kadar devam eden olaylar ve sorusturma nedenıyle uyuyamıyan sanıkların yorgunluk ve bitkmlik alâmetleri gosterdıkleri, ellermde olmadan duruşma salonunda uyudukları, bu yuzden dâvayı tâkip edemedıklerı gerekçesıyle duruşmavı dun saat 14'e ertelemiş.tır. Onceki gece sorguları sırasında öğrencıler, ısnat edilen suçları reddetmışler, bır oğrencı. «Dinami ti ne tanırım. ne de nasıl kullanıldığmı bilirim Havatimda hlç dinamit lokumu gormedim» demistır Sorgusu yapılan başka bir öğrenci ise, kendısını bırmcı kattakı bir polısın postalmdan teşhıs ettiğini sdylemış, «Beni tanıyan polisler, beni postalımın altından teşhis etmisler, Emnivette ö>le so>lediler Ben beşinci kattaydım. Acaba polis. birinci kattan. besinci kattaki postalın altını nasıl teshis etmis» dıje soraıuş, bu sozleri guluşmelere yolaçmıştır Sanıklardan dokuzunun kız oğrencı oldugu gorulmuştur Safiye Apaydın adh kız öğrencr ^Ben sa at 13'te evden çıktım. Yurttaki arkadaslanma yetnek yapıp gorıirdum. Polisler içeri glrdikleri zaman da blz yetnek >lyorduk> demış pohslere taş ve tuğla atmadı. ğını soylemıştır Duruşmadan sonra, bazı toplum polıslen, sanık avukatlanndan Halıt Çelenk'ın etrafını çevırerek bğrencılenn savunmasmı yaptığı grekçesıyle «yuhalamışİar» ve hakaret etrmslerdır TAM HAVAT SİGORTA ŞlRKETLERİ Şişli, Büyükdere Caddesindeki kendi binalarına taşınmışlardır Tel.: 47 00 40 (Yeni Ajans 537) 1540 ve Dünkü duruşma Dun saat 14 de başlayan du ruşmanın ıkmcı bolumu ise geç saatlere kadar surmuş ve tanı.: toplum polıslen dınlenmıştır Po lıs memurları ıfadelennde gorev lt olarak Hacettepe Yurduna gıttıklerını, fakat ogrencılerın kenaılerıne taş ve patlayıcı maddeler attıklannı, ateş ettıklerını anlatmışlar ve ban öğrencıler. teşhıs etmışlerdır Duruşma sırasında sanık avukatları once tanıklann ıfadelerının mahkemece alınarak daha sonra Savcüıkta alınan ıfadelerıvle karşılaştırılmasını ıstemışler ve bazı çelışkılerın olduğunu belırtmışlercUr Bu arada bazı tanık polis memurlannın teşhıs ettıklerını ıfade ettıklen, ogren cılerın isımlerıni ceplerınden çı kardıMarı lısteden okudukları go rulmüs ve durum zapta geçırılmıştır (Bastarafı 1 inci tayfada) Türkive, bugün bütün emekc*lerin birleşmesine, içine ginaif bulandu|umnz faşist diktaya karşı, ılerici bir cephenin kurulmasına ber zamandan daha mahtaçtır. Bagünkü T.l.P. yS. neticilen sosvalistlerin birleşmelerine ve ılerici cephenin kurulmasına en büyük engeldir. Bu yönetici kadro, birlestirici bir teklif veren İnsanı blle Onnr Kurulana verecek kadar g57Ö dönmüs, ayırıcı. bölflcu ve de partiyi gavrıntesrn vollarla ele eeçirmis küçücük bir gmptur. T.l.P. vöneticılerı partide maash kadrolar knrarak, emekçilerin ekmeklerinden keserek %erdikleri birkaç knmsla ayak. ta tnttnktan partivl, bir yemlik haline Ketirtnislerdir. Maaşlı kadrolann tesekkülü partinin emekçilerden tamamen kopma•ını satlamı«, partivi börokratik bir avdınlar kulübü haline fttlrmistir. Sosvalistlerin en büvük savası burjnvazive karsiv. sa, ikınci büvük gavası da bürokra«ı\e karsıdır. Bürokrasl «osjujizmin yure|indeki ötfürücu İ^gtıu^, Emckçilrre «ırtııtı çevîfîp'*B!t bSrokrat kainı haline relen 1 t.P.'ten istifa edivorum. Partide kalmıs bulnnan ıvi nivetlı emekciler de, simdiki bürokrat vöneticılerı pek ya. kında vapavalnız bırakacaklardır. Rafımsiî Türkive sosyalizmi ıcın emekcılerin arasında «onuna kadar Yaşar Kemal Erkeklik bu mudur?,, Olaylaıın Irdındaki (Baştarafı 1 inci sayfada) «oksanmaya» devam edıldıklerı odaya kadar, zemındekı beton üzerinde kan lekelen ınatçı bır ısrajla bir'mrlenni izlıyor ve bır «h«t» meydana getınyordu... polısınin bu muthış teokısmı riea eden, bafıran toplum polısı | Muduru Yılmaz Sezgın ıle alnından yaralı mua'.mı Ferdı Erzaım onlemeye çalışıyorlardı. «Bilmem kaçmcı bolum bu tarafa toplaaaan» dıje bağıran amırlere mudurlere karşı sankı kın beslermışcesıne başkaldıran toplum polısı ıle sıvıl pohsler vuruyor, \uruyor, vuruyorlardı. Çıvılı sopa'arla, yumruKİa, demırle, copla, tekmeyle, mığferle vuruyor Vuruyor . Vuruyorlardı Dayanamadı Toplum Polısı Muduru, bağırdı sonunda «EıkekUk nü ı bu» dıye Bu arada olaylan «gozlemcı» olarak izleyen Merkez Komutanlığından bır bınbaşı ne duşıinuyordu o an, bılemejiz tabu . «Ustalar» kıtaplar yazmışlar, dığerlen uygulamışlar bunlan Ya şu açıdan değerlendınp, ya bu açıdan. Sonra gunümüzde önemlı bu goruş aynhgı çıkmış bu konula Kır gerıllası mı, şehır genllası mı' Bu bızde gıderek jeni bır turün ortaja çıkmasına yol Bgtı. Unıversıte yurdu genl """ bu ' J yor Ama bız askerî ve de sıvü genlla usullen arasında aradık taradtk boyle bır genlla turu bu lamadık:. Yalnız hasbelkader askerligımız sırasında gorduğümuz komando eğıtıminde «Karşı tarafca hanrlanan ve sonucu belh olan» mücadelelere şartlarl lehme çevırmedıkçe gırmemn sakıncalı olduğunu ogrettıler'bıze Ve bıze oğretılen dıger bır konu da, genllanm buyukluğü kazandığı başarıyla düz orantılı durmasıydı. (Baştarafı 1 inci «arfadaı saygıdeğer bir yol olarak tercıh edilrnelidır. Gazetelerde çıkan haberlerin elbette hepsi doğru değüdir. Habenn kısa sure içinde yavınlanması gereklilığı vanında, kaynaklann yetersizliği de, gercekdısı haberlenn zaman zaman yayınlanmasına sebep olur. Yalnız bızde değil, bütün dunyada durum budur. Ne var ki bazan bizde gazeteci, tekzip edileceğim bilerek bır haberi yayınlamak gibi garip bir tezadın içındedir. Zira gazeteci, habenn doğraluğu vanında, haber ılgılısinin tekzibi kullanmafe zaruretinde olduğunu ds bılir. Bu, mesleğin tezath bir tarafıdır. Ama bazan gerçekler bu tezatlar içinde kamu oynna duyurulmuş bulunur. Herseye rağmen 19S1 Anayrnsasmda yerini bulmus olan düwltme ve cevap hakkının etkısini arttırmava çalışmalıyu. Bu volda gazetecının doğnt haher verme görevi kadar, ilgilınin doğru cevap verme görevi de TlfajUİLuşımaktadîf. ^ Kurt yüzlü adam Oysa o ana kadar ne de değişık, şaşırtıcı ıdı polısm tutumu .. Dlnamıtlenn yurt binasını sarstıklan bır sırada, en tehlikelı dakıkalarda bır bğrenci yakalanıvermışti.Kılınabile dokunmadı polis. Mahsur kaldığımız odada bizl korumakla yani «dısarıya çıkarmamakla» gorevll polıslere sorduk bunun nedenınl. «Emir verildi. Dövülmiyecekler» dedıler. Gerçekten de o asap bozucu, kahredıcı dınamıtlerin patlaması sırasında polis gazetecilere, öğrenoı sarup yakaladığı müstahdeme ne de gtızel davrandı. Bızım hikâyemızde, kurt adam gun ağarınca degıl, gun bitınce sekıl değıştırıyor Saat 19 30 a dojru teslım olan başl ve bırden kurt adam ^Jltlverdı çev redekiler Ilk kafıle oğrencının gozükmesıyle bırden bıre değışen toplum Milliyelçi Çin (Baştarafı 1 inci sayfada) Kurul toplantısmda ise Kıta Çını"nın bu teşkilâta alınmasını öngören bir teldıfln müzakeresi sırasında Türk gorüşunü açıklayan daıml temsılcımız Halük Bayulken, Türkıve'nın MiUıvetçi Çın'ın de teşkılâtta kalması halınde Kıfa Çınının orgute alınmasını olumlu karşılayabıleceğıni açıklamıştı. Ancak gdrüşülen Bnerge, MılHyetçı Çin'm teştalâttan çıkartılarak yenne Çın Halk Cumhunyetmin alınmasını önerdığınden, Türkıye bu onerge yanmda oy kullanmamıştı Fakat son o larak senatoda Dışışleri Butçesının göruşmelen sırasında konuşan Bakan Çağiayangıl gerekırse Meclıs'te yapılacak bir genel göruşmeden sonra Bırleşmu M.lletler son Genel Kurulurda müzakere edilen onergenin bir benzerinm kabul edılebılp^egını >anı Mılhjetçı Çın'ın Bırleşmiş Mılletlerden çıkartılması yolundakj bir teklıfı kabul edebıjeceğımızi sbylemıştı. Yann gelecek olan Milliyetçi Çin Dışişlerl Bakan Yardımcısının, Turkıye'nin eski tutumunda dırenmesıni ve gerekırse Kıta Çını'nl tarumasına rağrnen, Mıllıyetçi Çın ıle ılışkısıni surdurmesinl isteyeceği öğrenılmıştır. Yang, aynı şekıldeki goruşü halen bulundugu Roma'da da tekrarlamıştır. Eyleme geçilecek (Baştarafı 1. savfada) lunda hükümler konarak tasarı komis\ondan çıkmıştır. Emekliler Hükümetin yalanlaması Hukumet oncekı gece geç saat lerde TRT aracılığıyla bır bıldın yayımhyarak, Emnıyet Saravında dmamıt lokunları ele geçırıldığı şeklındekı haberlerı jalanlamıştır Hukumet bıldınsınde, dınamıt lokumlannın hıpodromaa yapılan arama sırasında ele geçırıldığı, Emnıyet Sarayıyla hıçbır ilgısi bulunmadığı bıldirılmıştır Haklarımızı korumak icin japtığımız mucadele sona emıektc değıl. henuz >eni başlamakta dır Bundan sonra evlemterintlz daha etkın, daha kati olacaktır Turklye Buyuk Millet Meclisine ertelenen muracaatımızı 25 Subat 1971 Perşembe günö saat 10 Mt'da vapacağız. Tasannın bu şekılde kanunlaşması halınde \eto edllmesı için sa• ı Cumhurbaskanına da ay* vn rıca başvuracağız. A\nca, Ata;a gıdprek haklı davamızm din lenmedığini, kanunların ve ka. nunî hakların çığnendiğini şıkâ>et edeceğız. Ankara'daki eylemlerıntize muvazi olarak butun yurtta bulnnan emekli, dul ve vetimler Ata'ya siku>et yunı^üşleri duzenleyerek bu kitle>e >apilan haksızlığı duyuracaklar. munasip gorduk leri eylemlere haklı davaları içın girişeceklerdir.» Uveçte hükiimet; ordu mensuplarına. öğretmenlere ve yargıçlara lokavt uysuluyor İki toplum polisi otomobilden ateş edilerek yaralandı Edlrnekapı öğrenci Yurdunun onunde devnye gezmekte olan ıkı toplum polısı, oncekı gece saat 0130'da, bır otomobilden ateş edılerek varalanmıştır. Otomobılm plâkası ile ateş edenlerın kımlıklen tespıt edılememıştır Meçhul kişılerın tabanca kursunuyla kulağmın arkasmdan yaralanan polis Ekrem Aşçı ile baldırmdan varalanan polis Ahmet Demir, dün hastahanede yapılan tedavılennden sonra, ta burcu edllmıştır Enerji Bakanhğı Mıllet Mechsinde Mıllı Eğıtım Bakanhğı butçesınden sonra Ener. ]i ve Tabıi Kaynaklar Bakanhğı butçesı uzenndekı goruşmelere geçılmntır. Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanhğı bufçesının gorusulmesı «ırasında soz alan Bakan Namt Mertese Basra Korfezındekl petrol ureten ulkelerm ham petrolun afıse fuatına \aptıkları \arıl basına 35 sentlık zammın Turkıveyl etkılejıp etkıleme\eceğı konusunda şunları so\ lemış tır <Resmî neticeler bize ıntikal ettiğinde bakanlık olarak gerek li çalısmalar elbette vapılaeak. tır. Bir bevanatımda ifade ettığim gibı Turkive'nin petrolsüz kalmaması içın her türlü tedbir almmıstır.» Daha sonra konusan DP «oz•usu Samet Guldoğan «Bakan. lıfa ba^Iı Etıbank. Türkı>e Komur Işletmeleri, TPAO, Petrol Ofi* ve Petro Kirma çıbi tesek. kSUerin yıllık programlan, bazı maddelere zara \apılacağı kusknsuna nyandırmaktadır» demıştır CHP sozcusu Hasan Çetmka'•a «Demirel'in (Yatınm) polıtikasmı 'Batırım) olarak nitelivoruz» demış petrol konusunda \abancı fırmalara ımtıvazlar vermek suretnle Turkıve'dı» ham petrolun artacaçını sarmanın «Hayal •idBğnnn» soy. lemıştır. • Subat aUıklan ıle mesai farklarını alamadıklannı, Personal Kanunundan dogan yeru hakları kendılenne tanınmadığını ıfade eden bekçiler, bu hafta içınde dı renışe geçeceklerını açiKİannslardır Bekçiler direnecek filmanya'ya (Baştarafı 1 inci savfada) ikınci kat 48 numaralı daırede, talıplere 7200 lıra karşıhfmda ışçı pasaportu olarak venlmıştır Şımdıhk sahte pasaport tanzım eden şebekenın bırısı firar halınde olmak uzere 6 mensubunun olduğu ogrenılmıstır Bu altı kışının huvıyetlen soyledır: Nığdelı Dede Ozdemır. Afyonlu Oıhan Gazı Turkaslan, Istanbullu Vedat Kantarcıoğlu Ankaranın Çubuk ılçesınden AU Eroglu, Kırşehırh Hasan Huseyın Argun, Zekı Bayramoğlu Tırar» Sanıklardan Vedat Kantarcıoğlu Dr Esat Kunteroğlu adıyla muşterılere tanıtılmıştır. Ayrıca uzerındekı bır kartvızıtte de Dr Sedat Kunteroğlu Trıpoli / Lıbya Tlf 3866 ıbarelerı bulundugu gorulmuşrur STOCKHOLM, (a.a.) Dun(Baştarafı 1 incl sayfada) jada ılk Kez bır hukumet, ordu liçi.nin hiziplerınden bırinde ver mensuplarına lokavt ılan etmışalmaktadır ) tır ls\eç Hukumeti, kanunsuz olarak grev \apan de\ Iet meŞimdi ne olacak? murları sendıkasını mali ^ onden '< Kaıaçıde genellıkle dusunulen yıkmak içın greve katılmajan sudur General Yahya Han ıktıdığer sendıka ujelerıne losavt darı tek başına ele almakla Sıkıujgulamıştır Onbes gun once yonetımm tek vonetıcısı olduğumaaşlannın artırılma«ı içın kanu ve ordunun ıktıdarda bulunnunsuz olarak greve gıden dev. duğunu belııtmek ıstemıstır Şuplet demıryollan memurları Ishesız, Avamı Partısının Dogu Paveç'te şehırlerarası trafığı fel'e kıstan'da kazandıgı ezıcı çoğunuğratmıştır tsveç Hukumeti de luktan sonra General Yahva Han karşılık olarak suba\lara lobu eyalete açıkça cephe alma nıkavt llân etmıştır Lokait \uyetınde degıldır Geçmıştekı dezunden 3 O O asker, askerhk suO0 meçlerınde de, evaletlere daha relerı bitmeden terhis edileeekgenış muhtaıı>et vermek ıstedığıtır nı bıldırmış fakat ulkerun butunlugunu korumak nı>etınde olduğunu da so\lemiştı Şımdı akla en >akın gelen ıhümal General Yahva Han m, Kurucu Meclısuı 3 Maıtta Dacca'da yapacağı toplantıdan oncekı gunlerde. Bhutto'nun bu toplantıyı boykot etmesmi on j lemek içın Avami Partısını daha Geçen \ıl Suat Ha\rı Ürguplu uzlaşıcı bır tavu takınmaja yo , baskanlıgında kurulan Galatasaneltmek içın çalışması olacaktır. I ray Kültür Merkea bır sen kultıir konferansı düzenlemıştır Hazırana kadar her Perşembe saat 15 30'da Galatasaray Lısesi Konferans Salonlarmda verilecek konferansların ılta 25 Şubat Perşembe günu «Galatasaray tarihi \e vetiştirdiği bazı muhim simalar» konuludur Yahya Han Galatasaray kültür merkezi konferans düzenledi 1 Mart'ta çıkacak İstanbul'da patlama Dun ak«am 23 30 sıralarında Avdın Talebe Yurdunda bır patlama olmustur De\ nmcuenn hakım oldugu Avdın Yurduna sağcı bır grup genç tarafındrr 56 el ateş edıldıkten sonra patlavıcı madde at lmıştır Patlama sonucu jurt bına=ında ha<:ar olmamıs sadece vandakı bır kaç e\ın camları kırılmıstır Tanınmış Turk ressamlarından Ercumend Kalmık, dun saat 09 30 dolajlarında evınde geçırdığı bır kalp knzı sonucu \efat etmıştır Merhum Kalmık'ın cenazesl Salı gunu öğle namazırdan son. ra Şısli Camı^ınden kaldırılarak ebedî ıstırahatgâhına tevdi edılecektır Ressam Ercüment Kalmık öldü tiyatrosu GÜNER NAMU'nın haftanın olaylannı en kısa ve en özlü olarak sizlere ulaştıracaktır Genel Dağıtım Ist. Baş Bayii GAMEOA Minibüs Profesörün (Baştarafı 1. «avfadal öte yandan Sovyetler Bırlığı Aniara Buyukelçıhğı Deruz Atase Muavınının Çankava 1» Bankası blokları onunde duran otomobıhne dun gece saat 23 30 sıralaıında kımlıgı bıhnmeyen kışılerce yanıcı madde atılmışUr Etreftan vetı?enler yanıcı maddejı sondurmuş otomobılm sadece ön lâstıklerınden bıri yanmıj Tel : 27 25 54 ih»at Ç A K I T Cağaloğlu Vilayet Han T e l : 27 20 9& • cumhunyet: lss» (Baştarafı 1 inci sayfada) îzmıt ıle Suadıje arasında çalışan mınıbuslerın ışletmecıüğını ı yapan Suadıye eskı Beledıye Baş I kanı Mehmet Sezgın, Ahmet On(Baştarafı 1 İnci uyfada) gel, lsmail Karslı ıle kardeşı utulmekte olan toplu ış sozleşme \ Harun Karslı arasında sıra yuleıı anlaşmazhkla sonuçlanmıs, 4 zunden çıkan munakaşa bır an Subat gunu BP Mobıl Oıl ve oa buyuyerek sılâhlı arbede şek Shell petrol şırketlerının depola I Iını almıştır. ma. pazarlama ve satıs yerlenyle Yarım saat süren sılâhlı çatış1 bürolannda greve gıdılmış ancak Bakanlar Kurulu, grevi, | mada ısımlerı geçen bu dort kışı I •Millî butunluğu bozueu» nıtelık hemen olmuş, çatışmaya son an te gorduğu içın 30 gun ertelemış da katılan Rasım öngel ise ağır tı Erteleme kararına Petrol . tş şekılde varalanmıştır Sendıkası tarafından yapılan ıtıVurulanların vUcutlarmda 8 raz ise Dsnıftay tarafından red 10 kurşun ızıne rastlanmıştır dedılmı^u. Olaya jandarma el koymuştur. , Petrol • tş GORUCUYE ÇIKIYORUM KOMEDİ 2 BÖLÜM 26 ŞUBATTAN İTİBAREN PAZARTESİ HARİÇ HER GECE 21.15 ÇARŞAMBACUMARTESİ PAZAR 18.15 HARBJYEtORDUEVİ KARŞISI TEL: 465077 (Radar Reklâm 133) 1541 •• ••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle