19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Şubat 1971« ;CU5IHTJRİTET SAYFA ÜÇ Filistin Ulusal Konseyi için hazırlıkları tamamlanıyor Gnl. Esat: "Filistin ihtilâlini destekleyecek ve savunacağız,, ŞAM, (».a.) Suriye Eaşbakanı ve Savunva Bakanı General Hafız Esad, Arap Avukatları Daiml Bürosunun yeni toplantı dönemini Önceki akşam açarken yaptığı konusmada, «Siyonnmin amacnun, Arap topraklarını Uhak oldnğu artık ortadadır» dernjş ve şöyle devam etmiştir: «Dolayısıyla olaylann akışına kapılmamız ve bn olaylann, topraklarımızı ve balkımızın haklannı geri almak için mutlaka verraerniz gereken aavaşa elverişli şekilde gelişmesini sağUmamız gerekiyor. Çetin bir sınav vereceğiz: Ta bize kabul ettirilmek istendiği sekilde mahvolmaya razı oiacağız, ya da dünyava yaşamara lâyık olduğumuzu ve haklarunızı savunabildiğisüzi göstereceğiz. «Birden fazla savas alanında çarpışacağız. Her ihtimali besapladık. Knrtuluşu gerçekleştirmek için bütiin Arap kaynaklaruu ve gücünâ seferber edeceğız.» Hafız Esad, aynea, Suriye'nın, Filistin direnme' hareketi karşısındaki tutumunu da açıkça belirterek şöyle demiştir: «Filistin İhtilâlini komplolara ve tasfiye teşebbüslerine karşı destekleyecek ve savunacağız. Filistin direıune hareketinde birliği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Çünku fedaî eylemi, kurtulu? sâvaşında Arap haikmın gücünün temel unsurudur..» Urdün kuvvetleri Filistin üslerine havan ateşi oçtı DIŞ HAJBERLER SERVİSİ 5AM «Fflistin Karhıluf örgütö» Merkez Komitesi, önceki aks»m Sam'da toplanarak Filistin Ulusal Konseyinin 27 Şubat 'ta Kahire'de yapacagı toplantınm gündeminde almacak konulan tesbite çalışmıstır. Toplantıya Komite Başkanı Yesir Arafat katılmamıştır. Fflistin Kurtuluş Ordusu Komutanı General Abdülrezzak Yahya toplantıdan sonra gazetecilere «Fîlistin Kurtulus Ordusu ile direnme bareketi arasındaki iliskflerde berhangi bir bunslımın mevcut olmadığinı» soylemisttr. dün ordusunun, Şeria Vadisinin orta kesiminde önceki gün öğleden sonra işgal altındaki topraklara yönelen bir fedai birliğînı ağır makineli ateşine tuttuğumı ve Filistin üslerini havan ateşi altına aldığını açıklamıştır. Sözcü, Ürdün yetkililerinin, motorize birliklerin harekâtına sebep olarak Sülykat köyünün fedailerce sanldığinı ileri sürdüklerini, oysa bu iddiaların aslı oJmadığını belirtmiştir. LAOS'TA GÜNEY VİETNAM BİRLİKLERİ SARILDI SATGON, (THA) Laos içe risinde 3000 kişi tahmin edilen bir Kuzey Vietnam kuvveti tarafmdan sanlan 450 kişilik Güney Vietnam kuvvetı, gece karanlığında 100 kadar yaralısını taşıyarak sıyrılmıştır. Bu sarmaya yol açan savaş sırasında ölü sayısırun da 100'ü aştığı anlaşılmaktadır. Birliğin yerleştiği yeni bölgede 450 kadar Güney Vietnamlı asker bulunmaktadır. Düşürüien bir helikopterden radyosuyla kurtulan Amerikalı sıhhiye çavuşu Denniz Fuji, Hava Kuvvetlerine durumu bildirebilmiş ve bombardıman uçakları Güneylileri çember içine almış olan komünistleri havadan bombardıman etmeye ve makinalı tüfekle taramaya başlamıştır. Çavuş Fuji'yi kurtarmaya ge len iki Amerikan helikopteri de komünist birliklerin ateşiyle düşürülmüştür. dıs basında Polonya'da durum The Financial Times gazetesi muhabirlerinden Michael Simmons Polonya'ya yaptığı geziden sonra izlenimlerini anlatıyor. Polonya'da dükkân ve bürolarda henuz yeni Uder Edward Gierek'in resiınleri asılmamış. Çünkü Polonya halkı Gierek'in onündeki güç gorevi başarabileceğinden hâlâ şuphe ediyor. Örneğin birlikte kahvaltı ettigimiz yüksek kademeden bir hükümet görevlisi bana şöyle dedı: Gierek i.vi bir yöneticidir ve Polonya'da iyi ydnetici olmak demek. durumu mümkün mertebe idare edebilmektir Fakat buna rağmen, kanıma göre Gierek birkaç yıidan fazla, iktidarda kalamıyacaktır.. Polonya'daki son ayaklanma. ülkede çeşitli tepkilere yol açmıştır. Fakat şurası gerçektir ki, Polonya halkı Gomulka'nm düşüşünü büyüksevinç gösterileri ile kuüamaraışlardır. Halk Gomulka"nm iktidardan çekilmesi karşısmda sadece bir rahatlama duyduğunu belirtmiş, aşın gösteriler yapılmaraıştır. Çünkü ülkenin sorunları. asın mutluluk gösterilerine izin veremiyecek kadar bü>ük ve ciddidir ve Polonyalılar bu gerçeği bilmektedirler. Halk, sadece geleceğe daha çok umutla bakmaya başlamıştır. ISRAİL ABD'DEN 550 MİLYON DOLAR EK KREDİİSTEDİ TEL AVİV, (a.a) İsrail Maliye Bakanı Pinhas Sapir. Amerika Birlesik Devletlerinden israil' in alacağı kredilerie ilgili anlaşmaları müzakere ettigi V'ashington'dan önceki akşam Tel Aviv'e dönmüştür. Maliye Bakanı, Amerika'da, 500 milyon dolarlık ek kredi konu sunda bir dizd istişarede bulunduğunu, istişarelerin bu yaz da devam edeceğini belirt miş, yeni konutlar insası ve yeni göçmenlenn yerleştirilme sinde kullanılmak üzere istenen 50 milyon dolarlık başka bir borç için de temaslarda bulunduğunu so>lemiştir. Gierek'in kişiliği Gierek Doğu Avrupa'da bir bakıma benzeri olmayan bir liderdir. Gençliğinde uzun süre Batı'da kalmış olup, mükemmel Fransızca konuşur. Yakınlan, onun güçlü kişiliğini, pragmatizmini ve dürüstlüğunü överler. Üstelik sınırlannı iyi bilen, ihtiyatlı bir politikacı olarak tanınmıştır. Ama Polonya'nın sorunları gayet büyük olduğundan, halk gene de kuşkularından kurtulamamakta, Gierek'in başarıya ulaçacağından yüzde yüz emin olamamaktadır. Hâlen Polonya'da 1968 yılında Prag'da esen özgürlük rüzgânnm estiği söyJenemez. Bu bakımdan ülkedeki bugünkü durumu. Çekosloval:ya ve hattâ 1956 yılında Gomulka'nın başa geçtiği zamanki durumla kı>aslamak yanhş olur. Gomulka'nın 1956'da başa geçtiği zaman ileri sürdüğü .yeni düşünce» ve reform projeleri, Kremlin'i bir aralık rahatsız etmişti. Gierek bir madencidir, ve halkla temaslarında özellüde kişisel ilişkiler kurmaya ve samimi olmaya çabalamaktadır. Halkı ancak bu yoldan kazanabileceğine inanmaktadır. Yakın arkadaşı olan Başbakan Piotr Jaroszewicz (tanmmış bir iktisatçtdır), de, Gierek'le uyuşmakta ve patronu gibi. halkla doğrudan temasa önem vermektedir. iki çalışma arkadaşı da, halkı yalancı vaadlerle uyutmamakta ve Polonya'nın sorunlarmın hemen çözülemiyeceğini saklamamaktadırlar. Ikisi de işçilerin sabır, anlayış ve i^birliğine dayandıklarını söylemektedirler. Gierek halen Gomulka dönemindeki politikayı şiddetle eleştirmekte ve yapılan yanlışlıklan ortaya koymaktadır. Fakat Polonya'lılann unutamadıkları bir gerçek vardır ki, o da şudur: Gierek kendisi, Gomulka'nın, politbürosunun üyesi idi. Gomulka ashnda hızlı endüstrileşme politikasında israr etmekle hata etmiî ve Polonvandardan savaştan hemen sonra gösterdikleri fedakârlığı tekrar göstermelerini istemişti. Bövlece, bireylerin ihtiyaçlan Tinutulrauş, bu oluşum be sürekli fedakârlık yapmaktan usanan halkın sabrını taşırmıştL Gdansk ve diğer kentlerde işçilerin gösterileri sonunda meydana gelen değişiklikler, işçi devletinin zaferi olarak kabul edilebilir. Gierek sadece yağmacıları cezalandırmış, ayrıca göstericilere karşı tank kullanmarun gereksiz oJduğu, hükümet tarafından kabul edilmiştir. Fakat bu gösterilere sebep olan gelişimler de Polonya sosyalizminde bazı aksak yönler bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu bakımdan Gierek'ir önünde çok güç bir görev vardır ve bu görevinde başanya ulaşmak için ilk olarak halkın güvenini kazanmak zorundadir. Ürdün'de çarpışmalar # BETRCT Fflistin îhtilâl Komutanlıjının bir sözcüsü, Ür Palermo'da bir okulu gecelerî fahişeler kullanıyormuş PALERMO SICILTA, (THA) Bir ilkokul müdürü, ilgili makamlara müracaat ederek Palermo'nun merkezinde bulunan okulunun sınıflannın gece fahişeler tarafından kullamldığmı bildirmiş tir. Okulun kadın olan müdürü, geceleri fahişelerin okul binasına girerek müşterilerini buraya aldıklannı söylemiştir. Dünya Musevi Jiderleri toplantısı yann Brüksel'de başhyor £ Rus ajansı Tass'a göre bu toplantı Batının tertiplediği bir kışkırtma. Arapları kınadı • NEW TORK îsrail'in Birleşmiş Milletler örgütündeki Baş Temsilcisi Büyükelçi Yosef Tekoah, Gazze şendinde cereyan etmekte olan terör hareketlerinin Arap ülkeleri tarafından tertiplendigini ıddia ederek bu ülkeleri kmamıştır. Batı Airoanya Dışişlcri Bakanı tValter Scheel. Washington'da Amerika Ticaret Bakanı Maurice Stans ile, İngiltere'nin Ortak Pazara girmesi sorununu görüşüyor. Sylva Koscina'nın Roma'daki villasında 3 KIŞI olduruldu ROMA, (ajı.) Sylva Koscinanın Roma yakınlarındaki villasının koruyucusu Giovanni Quinti ile karısı Pasqualina ve yıl» dızın şoförü Gino Polini önceki gece eski koruyucu Giovanni Ga» lati tarafından öldürülmüştur. The Financial Times BRÜKSEL. (THA) Brüksel geçen hafta Sovyet ve Siyonıst prop»«an<lacjlartn savaş alanına donnuış. bu arada Belçika ve Birlesik Amerika Hukumetleri iki ateş arasında sıkışıp kalmışlardır. Bu propaganda savsçımn nedeni, yann Brüksel'de toplanacak ve uç gün sürecek dünya Musevi lıderlerinin toplanttsıdır. Toplanüda Kremlin'in S o v . yet Rusya'da yasayan Yahudıle. rın Israil'e göç etmelerine ir'.n vermesi için Sovyet liderlerı | üzerinde dünya çapında bir baskının kurulması yolları aranacaktır. Kremlin dün Belçika Hükümetinden Brüksel'de düzenlenecegi açıklanan Dünya Yahudi Kongresinin yasaklanmasını resmen istemiştir. Belçika Hükümet kaynaklarının bildirdiğine göre, Sovyetlerin resmî muracaattna rağmen, Belçika dünya yahudilerinin Brüksel'de bir kongre toplamalarına izin verecektir. PROTESTO Amerikah Savunma Bakanlığının Anayasa teminatı altmdaki kişi özgürlüğünü tanımadığını, kişilerin özel haklarına müdahale ederek onları sürekli gözaltında tuttuğunu iddia eden bir grup Amerika'lı, Savunma Bakanı Melvin Laird"in evinin çevresinde bütün gün nöbet tutmuş ve Bakanın evini gözetlemişlerdir. Resimde protestocu Amerika"lüardan biri Laird'in evini dürbünle gözlüyor.. ABD'de birbirieriyle evlenntek isteyen l, iki kadının isteğini Soruşturffranın ilK'sonucu şö^" ledir: yargıç reddetli Koscina geçen Temmuzda Galati'yi villasına koruyucu ola. rak almıştır. Galati daha sonra hastalanmış ve ülser ameliyatı geçırmıs, üç ay dinlendikten sonra eski işine dönmüştür. Fakat kısa bir süre sonra kendisine yol verilmis, ayrıca tazminat ödenmiştir. Tazminatın az olduğu kanısırıa varan ve yeniden para koparmak isteyen Giovanni Galati dün akşam villaya gitmiştir. Galati burada villanın koruyucuları ile tartışmış ve tartışma sonucu silâhını çekerek üç kişiyi vurmuştur. Cinayetler sırasında Sylva Koscina, Zagrep'te filim çevırdiği için villada bulunmuyordu. Kaatil. cinayetleri islediktee kısa süre sonra jandarmalar tarafından yakalanmıştır. Galatı, villada üstüne dört beş kişinin hücum ettiğini, ken. disini korumak için tabancasını ateşledığıni iieri surmuştür. Tapline Şirketi Ürdiin'e ödemekfe olduğu yıllık fransîf vergisini arttırdı AMMAN (THA) 1 „ ..^, . n ™ lan) *TransArap peırot boîrusu hat tı (Tapline) Şirketinin, Ürdün'e ödemekte olduğu yıllık transit vergilerini hemen hemen iki katına çıkardığını açıklamışlardır. Kaynaklar, Ürdün Hükümeti lie sirketin bir heyeti arasında yapılan görüşmelerde Ürdün'ün almakta olduğu transit vergisinin 5 milyon dolârdan (75 milyon Türk lirasO 8,5 milyon dolara (127 milyon 500 bin Türk lüası) çıkarılması konusunda anlaşmaya varılnu; olduğunu söylenüşlerdir. rolü potnpalamak, haikı için Suriye'ye" vermekte olduğu vergiyi iki katına çıkaran ve Ürdün ile yapüanın bir benzeri olan aniaşmayı daha önce Suriye ile de yapm;ştı. Sirketin petrol borusu hattı, Suudi Arabistan ham petrolünün büyük bir kısmmı tankerlerle sevk edilmesi için bir Lübnan limanına taşımaktadır. Batı Bengal'de durum Basu'nun karışık olduruJmesı üzerine oJaylar KALKÜTA (THA) Batı Bengal'de dün yetmiş yaşındaki Hindistan'ın ileri blok siyasî parti lideri Hemanta Basu'nun bıçaklanarak öldürülmesinden sonra kanlı olaylann çıkmasından korkulmaktadır. Yaşlı lider eyalet meclisi seçim kampanyası için bir nutuk söylerken şimdilik kimlikleri kat'i olarak tespit edilemeyen şahıslar tarafından bıçaklanarak bldürülrnüştü. Başbakan Indira Gandhi'nin Batı Bengal'e Vali olarak tâyin ettiği bzel dostu S. Dhawan, hallun öldürulen Basu'nun naaşı yanından geçmesine izin vermeyince binlerce Batı Bengal'li Vali aleyhinde gösteri yapmış ve «Marksist uşağı defol git» dıye bağırmıştır. Halen Kalküta ve bütün Batı Bengal müştür. fırtmalardan evvel büriinrastlanan bir sessizlige Louisville Kentucky, (THA) Bir yargıç evlenmek ızini almak için mahkemeye başvuran iki kadın homoseksüelin bu mıiracaatlanru reddetmiştır. Tracy Knight (25) ve Marjor Jones (35) birbirleri ile evlenmek istediklerini ve kendilerıne normâl evlilik hakları tanınması için mahkemeye muracaat ettiklâ rini öne sürmüşlerdır. Tracy Knight eski bir Go Go dansözüdür. Marjor Jones da eşınden boşanmış üç çocuk anası bir kadındır. Ürdün Bakanlar Kurulu, dün gece toplanarak Tapline Ue yapılan anlaşmayj incelemiştir. Maliye Bakanı Ahmet Fevzi, an laşma ile ilgili bir raporu BakanŞirket, Suriyetopraklarındapet lar kuruluna sunmuştur. milyon üstüne milyon çıkmasından korkuluvor PAÇALIOĞLD Ue CEZMİ TÜZ Nikâhlandılar. Ankara, 20 Subat 1971 DEVA H O L D İ N G A.Ş. İdare Meclisi Başkanlığından Şirketimızin. 1970 yıhna ait adi Umumi Heyet Toplantısının, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 13 Mart 1971 cumartesi günü. saat 1230 da Kazablanka Gazinosunda (Tepebaşı, Refik Saydam Cad. No. 9) yapılmasına karar verilmiştir. Sayın hissedarlanmızm veya vekâletname sahiplerinin toplantıdan en geç bir hafta önce şirketten girış kartlarım alarak Umumî Heyet toplantısmı teşrifleri rica olunur. Sadece nama muharrer hisse sahipleri toplantıdan evvel çirkete veya toplantı günü toplantı yerine gelerek giriş kartı alabilirler. Hâmiline muharrer hisse sahibi hissedarlarımızm, Umumî Heyet toplantısma iştirak edebümeleri, ancak aşagıdaki iki husustan binni yerine getirdikleri takdirde mümkün olabilecektir. Herij: 5571557 Cunıhurlyet 1550 1) Hâmiline muharrer hisse senetleri. toplantı tarihinden bir hafta 2) öncesine kadar şirkete getirilerek makbuz mukabili teslim edilir ve toplantıya giriş kartı alınır. Bahis konusu hisse senetleri, toplantı tarihinden sonraya kadar muhafaza edilmek üzere herhangi bir bankaya tevdı edilir. Bu bankadan, teslim edilen hisse senetlerinin kıymet, adet ve numaralarını da gösteren bir tesellüm makbuzu alınır. Bu makbuz toplantıdan en geç bir hafta evvel şirkete teslim edilerek veya gönderilerek mukabilinde toplantıya giriş kartı alınır. EtRALIE KATLfiR Cumhuriyet Caddesinda y) Hilton ginşi karşısında « Konforln y) katlar Işyen olarak 5) Hralıktır. & Cumhuriyet Cad. 187 Sipabl S Apartımaru 7 n d kata Û müracaat. Telefon: 18 47 40 j . (Cumhuriyet: 1551) TEŞEKKÜR Sevgili cşim ve babamız Bilânço, kâr ve zarar hesaplan ile İdare Meclisi ve murakıplar raporu 25 Şubat 1971 tarihinden itibaren şırket merkezinde tetkike hazırbulundurulacaktır. Keyfiyet. sayın hissedarlarımızm bilgüerine arzolunur. ebediyete intikali dolayısiyle öuydufpımuz (eessure iştırakedip; cenaze (örenine; bızzat teşrlf ernıek zahmeüne katlanan: Istanbul Barosu Riyasetine; Türk Yükseltme Demeğine ve kabri onunde Jconuşan sayın Dr. Salih Ahmet Çalıskan'a: çelenk gönderen; telgraf: telefon ve mektupla taziyetlerini bildiren akraba: dost; meslektaş ve yonetim kurullarına bu nazik ve kadirşinas da\Tanışlarından dolayı teşekkur ve minnetlerimizi arzederiz. AfLESt Çiçek Reklâm: 4651556 Hristaki Angelidis'in GtNDEM: 1 Başkanlık Divanı seçimi. 2 Bas.kanhk Divanma, toplantı tutanac;ını imza yetkisi verilmesi. 3 Faaliyet raporunun okunması, 4 Murakıplar raporunun okunması, 5 Sirketin bilânço, kâr ve zarar hesaplarınm tetkikiyle bir karara baglanması ve; a) İdare Meclisi • âzalannın ibraı, b) Murakıpların ibraı, 6 1970 yıhna ait temettü nispetinin tayini ve tevzi zamanmın tesbiti, 7 İdare Meclisi âzalannın seçimi, 8 Murakıpların seçimi; 9 İdare Meclisi âzalannın hakkı huzurlarının tesbiti, 10 Murakıpların yılhk ucretlerinin tesbiti, 11 Dilek ve istekler. İTÜ Mimarlık Fakültesi ve Devlet Güzel SanaUar Akademısı ÖÖRETt»f ÜTESİ RESSA.M V EFA T 21'2/971 günü hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 28/2/971 Salı günü öğle namaz:ndan sonra Şişli camiinden almarak Zincirlikuyu mezarlığmdaki ebedi istirahatgahına defnedilecektir. AİLESt Cumhuriyet: 1558 Ercümend Kalmık TJC^İIRAAT BANKASI (Bann: A 5685 10384) 1545 (Reklâmcüık: 393) 1539
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle