14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Şubat 1971; ıCUMHURİYET: SATFA BEŞ lamento'da 7 gün BEYOGLU ANKARA (64 16 86) lyil«r ve kötuler R. Mitchum RİS AS (47 «3 15 Harbire) Onlart Yükseğe As E. Eostnood Rİ ASLI (4« 70 91 Beşiktag) I Pamuk Prenses 1 Cuceler R. 2 Tel Örgü A. Isık ATLAS (44 08 35 Beyotlu) Omları Yukseğe As E. Eo»twood Rİ BAKBAKOS lOrtakoy • 41 U* 19) 1 Garingo P. Rings 8T. 2 Kırmızı Manto W. Henry RTS Dt'NVA (4» 33 61 Beyotlu) Boston Canavarı T. Curti» RTS EMEK (44 84 39 Beyoglu) Kadın ve Kumar E. Taylor RİS FİTAS |49 «1 6C Bcvoğlu) Ö lumden Kitrkmayanlar R. Welch Rİ İNCİ (48 45 95) Birleşen Yollar T. Şoray R. I$I.N l « T M • Mrvıdi.TFko»> 1 Şampiyon A. Isık R. 2 Kadın A\cılan S. Alkor R. KFVT (47 77 62 Sişli) Kadın ve Kumar E. Taylor RİS KERCM (46 7u 91 tfrsıklas) I Kadın ve Kumar E. Taylor * RTS. 2 Sahte Hmydut R. Stefan RT KOVAK (48 26 »6) SojTin Bebegim L. Carol RİS LÂLE (44 35 95 Beyoflu) Birleşen Yollar T. Soray R. LEVENT (4. Levcat . M K » ) G Guzel Bir Sonbaliar G. Lollohrigide LÜKS (44 03 S« • Beyoğlu) P a muk Prenses 7 Cueelcı R. MIST1K (4« 15 14 Beşiktas) Karlınlar B Bardol RT. R Ü T A (M 54 57 . B e y a g l u ) D e h 9*t Pfre Nurl Y. Köksal / Zoro Dişi Fantoma'ra Karsı N. Çehre SARAY (44 16 56) Os« Ölüm Sacı>or B, Kent RİS SİTE (47 8» 47) Boston Canararı SİXEMATEK: 18.30 Konferam/SIvataJ Sinema 2/ Sovyetlcr Mrlltindf ttyanl tlnemanın dofnfa/ F. Aksm: O. Kutlar ŞAN ı48 67 92) Beyaz Oüller H. Kofyiilt R. f'NAl 144 93 I > M Kaiımpaga) 1 AŞIama Değmez Hayat M. Mutlu. 2 İşportacı K ı ı V. Akın R. K A DI K Ö Y AS (3« 00 & Kadıkoy) Ezo Ka0 lesi Japon filmi ATLA.NTİK (55 43 76) Beklenen Şarkı H. Kor>i«1t R. ERCAN (37 22 M Kadıköy) Birlesen Yollar T. Şoray B. SttREYYA CEP (36 »« 82 Kadl savunma çabaları Sandalyaların dağılışı Geçtiğlmiz hafta parlamentonun «andalye dağılımında yine bazı değişiklikler oldu. Bunlardan ilki Millet Meclijirde.. Partıden ihraç istemiyle Onur Kuruiuna verilen Tj.P. tstanbul Milletvekilı ve T.l.P.'ın eskı Genel Bajkam Mehmet Ali Aybar, partmin yöneticilerini suçlayarak kurduğu partiden aynldı. Diğer değişıklik de Cumhuriyet Senatosunda. A.P. Kayseri Senatörü Hüseyin Kalpakiıoğlu, partisinin iyi yolda olmadığını belirtti ve başta Genel Başkan Demirel olmak uzere yoneticıleri suçlayarak A.P.'den aynldı. Böyleükle A.P.'nin Kayseri senatörü de kalmadı. 20 Şubat 1971 saat 17.00'ye kadar. sandalyelerin dağılımı şöyleydi : Miliet Meclisi Cumhiiriyet Senatosu A.P 225 89 C.H.P 142 34 D.P 38 6 M.G.P. „ 14 10 M.P 4 M.N.P „ 3 B.P 2 T.İ.P 1 x Y.T.P 1 M.H.P. 1 1 Bağımsız 15 7 Boş 4 2 M.B.G. 18 C.K.G. 15 Demirel'in kişisel ~~ • • ' ^ ^ • » » » » » » » » • » • » • » • » » . dıköyı Birle«en Yollar T. Şoray B. fcRGİN (33 18 26 Lskııdar) 1 Pamuk Prtanws 7 Cüceler R. Galalı). 2 Kötü Kader K.. Tibet HAKAN (3« 45 89 Kadıkoy) Çifte Yürekli Y. Giiney KrNT (34 »6 12) Generallerin Geteıi Ö. Şerif RT OC \K (36 37 71 Kadıkoy) Generallerin Gecesi Ö. Şerif ÖZFN |3C 9» 94 Kadıkoy) Kadın Satılmaz K. Tibet. H. Darcan SL'NAB (33 0« 18 Üsküdar) Pamuk Prenıes 7 Cüceler R. StNEMA «3 (55 10 84) Bebekler Vadisi S. TaU RİS Sl'REYYI (3« 06 «2 Kadıkoy) Kaktüs Çiçeği t. Bergman t'SKÜDAR (33 24 7S) Cehennemo Bir Ki$i Daha G. Hilton RTS Turhan ILGAZ dört köşe Tastamam RtS îçişleri Bakanı, Parlamento kürsülerinden birbirinln eşi bilmem ksçıncı konu^masını yapıp, <Blz mefm lktldarız, Marksist Leninlst strateji Tiirkiye'de uygnlanraaktadır, asgari müşterekte birlejelim, olnıazsa jçüvCTisizlifi vereeek ov sayıstnı sa^lar, dü}ürününüz btzi» «Jiyedursun, yukarda, AP Senato Gruounda, Hükümetin uygulamalan karşısmda duyulan endişeler bir kez daha dile getirildi bu hafta.. Ama iktidar, hiç değilse büyök çoğunluğuyla, Elâzığ Senatörü Profesör Celâl Ertuğ'un, geçtiğimiz Perşembe günü, AP Senato Grubunda yaptığı konuşmada formülleşen sağduyuya bir kez daha kulak afmadı. Cuma günü, yine toplanan Grup, geç saatlere dek süren görüşntelerden sonra yapılan açıklamayla, Hükümeti tasvip ettiğinU belirtti... ORTAM VE ENDİŞE PıoCesör Ertuğ'un. AP Senato Grubunda yaptığı uyarüar, başlıca iki ııoktada toplanıyor. Ertuğ, once ülkenin içinde olduğu ortamı dile getirdi, «bir dlkta düzenine etap etap yaklafüdığını» belirterek, Silâhlı Kuvvetler adına yayınianan mesaja dikkati çekti. AP Senatorüne göre, bu mesaj. ya ledbir kanunlarının çıkanlması için Hükümetin arzusu ile yayınlanrr.ifb, ya da gerçekten ordunun sabrı tükenmişti.. «Her iki yoram da onemlidir. Bu Demokratik hükümranlığın tam oiduğunu düşiindürecek bir ihtar sayılabilir» diyordu Celâl Ertuğ.. Böylesine bir ortamm yarattığı ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ endiçeleri ise «Endlşemiz. seçimla ^ • • • • • • i ^ B H B H B H H H B B B B I geldlğimiz şu müesseseden seçimle aynlmamızdır» şeklinde özetleyen Ertuğ, bir kez daha ve yüzüne karjı. Başbakandan görevi bir bajkasına devretmesini, bunu yapamazsa seçime gitmesini istiyordu. Patlamalara. çatlamalara aldırmadan; tabancali. rlinamitli. moiotof kokteylli yurt aramalarını: do\ulrn, sovülen, yaralanan öğrencileri, yurttaşlan, gazetecileri. polisleri görmeden narar değmesln Parlamentorauz calısmalarına bir saat intizamı içinde devam edip gidi>or. Önrelikle. dcvleti milleti parasiz komamak için büyiik bir dikkatle Bütçe'yi inceliyorlar, aylardır didik didik ediyotlar. Bu arada azıcık da kendilerini düşünüp, Anayasa Mahkemesi'nhi kuşa dondurdüğıi ödenek ve volluklan yola koymak ve de Hazincdcn partilere ufak bir hisse çekebilmek uğruna Anayasa deği<ikligi plantıyorlar Üikede harışı ve »iivenliği her ne pahasına olursa olsun uğlamaya azmetmiş insanlann kararlılığı içinde «tedbir tasanlan» üzerine eğilmis, huzur yoliarı arnorlar. Ak saçlı. cokiık omuzlu emekli. dul ve yetimlori de düşüıımemezlik etmiyor. onlann da maaşları üzerinde (z«m mı yoksa indirme mi olduğu bir tiirlü anlaşılamadı) bir çabaya girişmi; bulnnuyorlar. Daha ne olacak? Ara sıra Atatürk'e de dil uzatıldığına şahit olup geçinip gidiyorlar RtS TİYATROLAR K. TfYATROLARI HARBİYE • 4* •« 28) tVANOV P a u r t e d haric her c ü n 2I.MI: Pazar I3JU; Çar$amb* otroncl: Cuma kalk Ciıntl VKM KUMEOI (44 04 U») Bo no tetadüt Ojnn 2 perde Salı haric her run 21 < W Pazaı 15 30 da (enzllâth VArtll (Z2 0 ) ' I I «ALABAV AÖA Pazartesi haric a c ı ftta 21««. Pazaı 15.30 Salı oîrenciya l a r $amba nalka tenzilâtlı AL 8APKALI K1Z Çocuk oyunıı Car> samba 1430. Pazaı 11.00 de T. Curtis . Rİ DİRENİŞ VE ÇARESİZLİK Celâl Ertuğ"un konuşraasma karşılık Başbakan Demirel'in Perfembe ve Cums günkü AP Senato Grubu toplantılarında söyledikleri, muhalefet yapmak içın muhalefet yaptıgına inandığı muhalefete kar^ı bir direniş ve. biraz da çaresızlik tasıyor.. «Türkiye'He bnciin rejime karşı. Comhnriyeta karfi bir hareket vardır. Ticareti, SİKortayi. bankalan devletleştireeetiz. toprak mülkiyetini kaldnra. cağız diyorlar. Bu Cumhuriyetln wai değildir» derken direniyor kuş kusuz Başbakan.. Meşru yollardan grldim. Bu meşru yollar dı(inda beni kimse muaheze edemex.. Kimsenin sayeninde iktidar olmadık Bolurlar 226'yı düjiiriirler» şekhndeki sözleri ise. bir dire nişten çok çaresizliği düe getiriyor.. Zira. son zamanlarda 6ne sü rer oldu Demirel, istifasını isteyenlere karşı iktidardan düşmeleri için 226 oyun gerekli oiduğunu.. KOR1DOR Böyle Süleyman'a böyle îsmail!. Fikret OTYAM Haftanın Portresi KADIKOY < C 31 21) Doktonm 3 Derdi Tragedia 5 perde. Pazartesi Salı haric. her gün 21.01. Pacar HM. Cuma 21 M) halk ve ögrenrilere tenzilâtlı. PARLAMENTO'NUN DIŞI • CHP Manisa Milletvekili Mustafa Ok, MİIIİ Savun ma Bakanhğı BOtçeslni izleyip çıkarken, bir kalp krizi jreçirdi ve doktor mil]et\ekilleri tarafından ilk tedavisi yapUdı. • Atatürk'e saygısızlığı aifetmeyecegıni, Millet Meclısı Başkan Yardımcıhğmdan istifa ederek gösteren CHP Sıvas Mılletvekili Kemal Palaoğlu'na, yurdun her yanından, Atatürkçü güçlerden kutlama mektupları, telgraflan, teleforüan yağıyor. • Hutalıgı nükseden MP Genel Başkanı Osman Bölük başı onbeş gün izin aldı. • AP Istanbul Miiletveküi Naime İkbal Tokgöz, geçenlerde CHP'nin Bılecik Milletvekili Mehmet Ergule, «Se nin ruhun da yüzün gibi kara» gibılerıne bir soz sarfetmışti. Efendıhğiyle tanınan Ergürün heaabına, bu iddiaya şakacı CHP'liler çeşitli cevaplar veriyorlar kondorlarda. Ne var ki. bu cevaplar «suç» kapsannna girdiğinden nakledemiyoruz. Yalruz dinle yenler katılıyorlar gülmekten. BİRİNCİOGLU (An şu işçiler) • f.ümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu şu günlerde küplere biniyor. Ortahkta zaten olmayan Samsun siymmlan şimdi de üçer beşer eksik çıkıvor paketten. Bakan «Bu, işçilerin beni sabotajıdır» di>ormuş. Muhakkak ki böyle bir şeyin aslı yok. Olsa olsa, işçilerin bakanı zor durumdan kurtarmak için bulduk ları bir çaredir. t ç ondan, beş bundan dcrlenen sigaralar 20 olunca bir paket ediyor ve böylelikle piyasaya bir paket fazla Samsun çıkıyor. Şeytan bunun neresinde? Bakanın teşekkür etmesi gerekli dejil mi? • CHP'lilerin ıstıhbaratıdır: Amerıkalı zenci erbaştan sonra. kaçırılacaklar listesinın baçında İçışleri Bakanı varmış. Ancak, Menteşeoğlu'nun cüssesı, kaçıncılarm gözünü korkutmuş, «Nasıl besleriz biz onu» dıye vazgeçmişler. • Cumhuriyet Senatosunun 16 Şubat jrünkü birleşiminde, çoktandır sesi soluçu çıkmayan Kontenjan Senatörü. Kasım Gülek'in söz »1dıği görüldü. Gülek, önün. dekl bir tomar ki£idı solttan sağa. sağdan sola çrvirerek irticalen bir 6vjü düzdu adost ve müttefikımiz Amerika» ya. • AP'li Başkanvekili Köseoğlu, tçisleri Bakanlığı Butçesının gorüşülmesı sırasmda yine eni konu bocaladı. AP'liler tarafından bile «Başkarthğın tutumunun» •leştırilmesine yol açan dirayetli Başkanvekili yamnda oturan Kanunlar Müdürliigü görevlilerlni de «teknisyen arkadaşlarım» dlye niteledi. İÇERDEKİLER VE DIŞARDAKİLER Giderek artan huzursuzlugun Parlamentoda yankıianması, AP Grubunda konuşulanlardan öte Heğil hu hafta . Nedenine gelince.. Öncc Anayasa Mahkemesinden dö nen zamh avhklar ve bazı Partile re yapılan Hazine yardımı konusu vardı. sonra da görüsülmesine baslanan 1971 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı.. Dısarda, polis ve bazı militan vatandaslarımız öğrencilerle boğunırken patlamalar birbirini izlerken. Parlamentoda bu olavm kendisinden cok «Demokratik Par lamenter Rejime» verecefi zararlar düsündürüyor Parlamenterleri.. Gerçekte, AP Senatörü Ertuğ'un, grubunda yaotığt konuşma. uyarılan ve elestirileri de aynı kaygıyı tasıyor.. Başbakan Demirel'in giderek bir kişisel savunu haline gelen sözlerinde yine aynı kaygı yatıyor... Ve Parlamento ile yurt »onınları arasmda, kamu oyunca elestirilen bir kopukluk varaa. bu noktad» yatıyor iste . Adam 1928 doğumiu, Malatya'da dünyaya gelmiş. Kahire Ezher Üniversıtesi İslâm Hukuku Fakültesini bitlrmiş. Ingilızce, Almanca ve de Arapça dıllerini biliyor Meclis albumüne göre. Ve diğer bilgiler şöyle: «Evli. 2 çoeuk . tlâhiyat Neşriyatcı T. Komünizmle Mficadele Dernegi tst. Ş. Tük. Icra Kom. Cyesi». Gayet tabıidır ki, Adalet Partili.. AP Genel Başkanına Mason dıyen O!.. Nurculuğu överek, AP'nin tutum ve davranışını yererek, Demirel'l mason olmak]a suçlayarak bir hafta seri yazı yazıp AP'den istifa eden de O'.. Sonra, yine büyük törenlerle AP'ye alınan yine O!.. Nurcuların gümbür gümbür parmal^jf^&(9tyç, ETbakan'a klym sıyla; sözüm ona, irticaa karsıyıMtSBbi görünmek için^i««rf saltanatlarmda Atatürk CıımhuriyetİTıi daha çok keminneleri için lahverdikleri nur değil. nursuzluk okullanndan üç besini bastıran da yine AP iktidarı!. Sonra Diyanet Işleri Bütçesini AP Grubu adma eleştiren de Ezher mezunu zatı çerif !. Atatürk'ün adınm A harfinı bile ağzına almadığım övünçle söyleyen bu AP'li. yine sozüm ona o konuşmasıyla kaçan oylan toplayacak !. Bu da AP ıktidannın aklı ! Medreselenn kapatılmasını «maaletef» dıyerek tanımlayacak. A'a türk'ü kötüleyecek, Eferdi de «Biz Atatürkçüyüz» dıye övünecek !. Partı isidir çıkanı alıp almamak, bıze ne? Yalnız şu sıralar. «FizilâlilKur'an» adh bir kitap için Meclis araştırması isteneceği knnriorlarda sovleniyor sonra O'nun Genel Baskanı Süleyman M. Kemoı Polaoğlu Oldukça geniş bir alnın altında, kıriaşmış saçlannın tam tersi. gÜT, kara kaşlarından başkaca; kovu renk «kruaze. (rlysishıin içinde dimdik duruşuı küçük. ölçülü adunlarla yürüyıişü, gbğus ceblnden eksik etmediği beyaz mendili, karşılajtıklarıyla biraz da abartıyormuş izleniminl veren (ama hiç kuşkunuz olmasın içtenliğinden..) bir biçimde efi lerek Mİâmlasması ve dirseği ni gövdesinden fazla uzaklastırmadan elini uzatması, tokalaşırken: oturduğu koltukta ayak ayak üzerine attağmda, en az yeri kaplamağa özel bir itina güsterir hali ve sesini hiç yükseltmeden, hep sâkln. heyecansız konnman. genellikl* gürültühı olan Parlamentomuzda garipsenir gibiydi . Parlamenterlerimizin büyfik eoğunlufunun, Meclis içind* kendilertni alabildiğine rahat hissetmelerine karsın. onun kendi kendinl sürekll olarak izleyen hali. Atatürk'e duydufu hayranlıkla birlikte düşü. nülünce. tatlı ırülümsemelere bile yolaçıyorda. CHP Grubunun adayı olalarak Millet Meclisi Başkanvekilliğine secildiği günden beri, AP'li başkanvekilf Talât Köseoğlu ile taban tabana ztt bir dirayetle. tarafsızlık ve nezaket smırlannı hiç aşnıadan yönettiğini izledik. oturumlan.. Ve geçtiğimiz Perşembe günü, Millet Meclisinde Diya net tsleri Bütçesi görüşülürken, AP sözcüsünün Atatürk devrine satasan sözleri üzerine «Atatürk konusunda taraflıyım» diyerek Başkanvekilli ginden Mecljs önünde istifa edince CHP Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu nun gür kaşları, dimdik yürüyüşü ve üst cebindeki men dilin. Atatürk'e benzemekten öte, gerçek ve Içten bir Atatürk Kvgisintn dıslaşması olduğu bir daha anlajıldı. HEDİYESİ KIRK LİRRAAA.. Şengüler, tamamı on cilt olacak cFizilâlilKur'an» ın çe\irisine ba.lamıs iki arkada?ıyla.. İlk eilt çıkmış. Kitabın 1. hamur kâğıt baskısmın hediyesi 40 lıra, 2. hamur baskısınm 30 lira.. Bu Meclis araştırmasında guya denileeekmis kı, cAP' den bu partiye en ağır sekilde yazılar yazarak istifa eden. Demirel'e ve onun ıktidarına ağız dolusu küfreden bu adam. partiye yeniden neden ve hangi şartlarla dbndu? Kendısıne «FizilâlılKur'an» ın basımı için soz mü verildı, para mı?» gıbilerine.. Eğer bu arastırma istenirse sonunda blşey çıkacağına inanmıyorum ama zıra hangisinden çıktı ki? epey senlıkU birlesim olacak.. tJSK(lDAK. (XI 03 »7) .KA(.AK» (Pi>e* 3 perde): Cuma haric het run 21no'de Pazar |5.3U'da Pazartesi dfrencl: Perşembe halk tcnstUtlı. «Botac Han. Çocnk o* •vna. Carsanba 14.3u. Pazaı UM'de. TENİ AR (4H 84 72 BeyotİB) Beklenen Şarkı H. K o ç y i t i t KADIKÖY: (36 31 21) KADINLAB Oyuo 3 perda Pazartesi SaJı R. haric twr (Ua 3100 Pazar 1500 YENİ ATLAS (48 65 t ! . Kurtnlus) Cuma 21.00 d« nalk »• ocrencl» Kiev'deki Adam E. Herdman lere tenzilât R.T. AYFER FERAY TİYATROSt: IE»YF.Nİ MELFK (44 42 14 Bevo*lnı ki Alkazar Ti>atrosu 44 74 13) Kiev'dekl Adam E. H«rdman • Yedi Kocalı Hurmuz.. Salı 21.1» R. 13.15; Carsamba 21.15: Pcr«emb« ZAFEB (44 »3 «6 K a n m p a u ) 18.15 ve 31.15. .Menekseler M Pamuk Prensts 7 Ciieekr R. rında. Cumarlrsi 18.15 ve 31.15 d«. •Teyaeler Karııiı. Paıar 18.11 ve 21.15: Carsamba 18.15 halk vo Ulebeye. ALEMDAR (22 36 83) Pamuk PrenAZAK rlVATROSU Mlırarfet ses 7 Cüceler R. Heprüler (22 62 46) Boşan• YDIN (21 52 58 Cap») Boston ma Tarlfeai», (Calgılı oyun) • C u u v a n T. Curil» RTS Cnna 31.3», cumancsi. pazar BL'LVAR (21 3» !S Aktaraj) 18.15. 21.30. .Harız Beyati DümBirieşen Yollar T. Şorar R. bek», pazartesi, salı 21.30. catG t N D E Ş (27 71 ( 6 Şenzadekaşi) »amba 1«.15. 21.30Onlan YBksefe As E. East. «t LVAK riVAI'KUSlı (PındıKaa» wood RT de 21 « K 21 76 82) M € . Gl L (27 71 86 Şehzad»hası| HUR GÖZLÜM PazartMl 21.1» Beklenen Şarkı H Kocviğit BELÂL1 GELfN Muzllsal ka. •Kdl I pcşjfe Persembe naric; n«^ f) 14. di|eV f t n t e t M ü . Cansrtost: Sava; Ocvleri U. Roof B*r P a « r J8.I5 " " ' 3 Yasamak Irin Dııa Et W. UtVk KL'»U KAKARK r l î A T R O Martln RTS SU (44 U 7 » fKalüp \t u HAKAN (23 42 33 Karafttmrttk) tunde) .HA BU DtYAR» Beklenen Şarkı H. Koçvijit PazarteM nanç hex fün ÜJO. R. Carsamba Cumartesi Pazar 18J* tPEK 122 25 13 . Çenberlıta;) da matüi*. Çarramoa maUnoda Kadın ve Knmar E. Taylor • halk vo UleDej'e tenzilat RTS. OOKMKN rlVAlKOM (M f l M) tST4NBl'L (21 23 «7 K. M. P»sa> ÜYy BALON DÜNYA Çarsanv Bocton Caıuvan T. Cartis • ba: Cumartesi: Pazar 13 00: 21.1» RTS Pertemba 181»: zl.15: Cuma 2 1 ! » de. AÇK G t B } pazarM4RMARA tHZ ÎS «• Berazıt) tesi; Salı İ8.1S; 21.1S: Cuma Hayat Bağları R. Schneider 1500 • 18.15: Cumartesi: Pazar RT. 1815 do ÖZLEM (23 «2 96 K M P l ş l l 1 Yasamak Kola? Dejil A. OOSTLAR rtVATROSU Knrflk Sahnede (49 5« 52) ROSENBERGIşık R. 2 Birieşen Yollar LER ÖLMEMELj Pazar 18.1» T. Şoray R. 2M5 te NEKRASOr Salı ŞAFAK |2J 25 13 C»n»erlita;) 18.15 21.15 de AStYK NASIL Boston Canavarı T. Curtis KVJRTlJLtJll. Pazartesi. ÇarsamRI ba. Cuma, Cumartesi 18.15, 2 1 1 5 SİNEMA SUR (23 «7 12 Topkapı) de. 1 Savaj Devlrri H. Roof ENGtlS CKZRTS. 2 . Vahşi tntlkam J. ULLKİZ 8URURI ZAR T» Ortaklan &Mİ1 TtGarko . RTS TATROStl 'BUTfl* <Utnnd« S1K (22 35 42) Beklenen Şarkı (48 M 64) . MORFİN Salı. PerH. Koçyiğit • R. sembe: Coma 21 34 Çarşamba YILDIZ (21 11 37 . AkMray) On15.30. 2 U I . Cmnarteti; Pa ları rukaefe As E. Eaitnrood 18.30 ve 2 1 3 * da. RTS İSTANBUL DEMİREL İLE KONUŞMASI Her bayram, saŞa sola haberler vererek camıye giden Ba«. bakan Demirel, sanmm Ingilizcesinin yanısıra Arapça da biliyor Sımdi, has adsmı Îsmail Hakkı Şengüler ile karşılaşınca, birbirlerinin hatırlarım sanırım şöyle sorarlar : DEMÎREL : «How are you f'il beyt Ismailciğim?» ŞENGÜLER : «I am fine, thank you ElhamdüliUah Süleymancığım.» Ne diyelım; bövle Süleyman'a. böyle îsmail Şehtate TASLIK BUGİM BU GE€E SU«D«Yt AdrGAZINOSL | poiorte:.i tnıric lı» i'oksiiı 22 Şubat Zilhicce 26" V E 1 «44]12 37 15 28 17.5119 22' 5 08 6 371 9.38 12 00ı 1.31! 1118 »ı DOĞRUCUNUN BİR KONUŞMASI.. Ulus gazetesının parlamerıto muhabiri Cenap Çetınel. galeteciler arasında hazırcevaplıhğı île bilinir.. Geçenlerde D e v let Bakanı Sayın Turhan Bilgin bermutad bunahnca, kendisinl meslektaşlarının yanına attı, parlamento basın bürosuna geldi ve «Çocuklar. kaçırılan lenci Amerikab lerbest bırakıldı> dedi.. Cenap, hemen telefona sarıldı. gazeteslni aradı ve «Haberiniz var mı?» dedi.. Karşıdan «Hayır» dendi ki, Cenap hayretle devam etti konuşmasına: «Nasıl olur yahu. hükümetin bile haberi var !^» BEHİYE AKSOY GÖKSEL ARSOY TÜLÜM KORMAN RAHMİ SONMEZOCAK AZİZ AZMET FVNDA POSTAC1 BASAK NERGİZ Ork. ATLANTÎS 6 ve A R I L A R Yemekli 50 TL. Konsomasyon 25 TL. Cumartesi gecelerı 5 TL. fark alınır. Çarjamba hanımlara. Pazar umuma 13.00 te matine 10 TL. Her türlü toplantı kabul edilir. Rez: 55 14 46 Ayseçavuş otobus durağı Suadıye. ORHAN BORAN iHunrswnıyı SIIBEM SlMAfiilEII ttUHM İZIIIl 1 12 54 ORHAN OĞUZ (Eskisehir Milli Eğitim Bakanı) 0 Milli Eğitim Bakanı Or han Oğuz'un, Bakanlığıjla ilfrili bütün işlrrini seçim bölgesi olan Eskişehir'den açıklaması üzerine kendisi «Eskişehir Millî Eğitim Bakanı» diye arulıyor artık. • Meclis albümünde adı, sovadı, tahsili, mesleği çoluk çocuğu yazılı olan ve M. Güven Partısı Gaziantep Millet vekih olduğu açıklanan t. Hüseyin İncioğlu'nun gerçekten var olup olmadığı ko rıdorlarda en çok tartışılan bir konu haline geldi. «Herhalde Gaziantep'te yeni bir parlamento kuruldu, Incioğlu orada icrayı faaliyet eyliyor» denillyor. Yalnız maaşı Ankara'dakı TBMM'den alıvor. VEFAT Merhum Yüksek Mühendls İbrahim Fehim ve merhume Hatice Enver Önkal'ın oğullan . Leylâ Örtkal'ın eşi, Fehirn ve Ferda'nm sevgill babalan, Meserret Hızal ve Leman Simsck'ın biricik kardesleri, Hamdi Hızal ve Celâl Simsek'in kayınbıraderleri. Dr. Mithat ve Tanla Ozer'in dayıları; Herko lcumas* Iarı Kadıkov «atıs mağazası sahıbi HAMİDO'NUN TERSİ.. CHP Adana Milletvekili 130 okkalık Fazıl Güleç, kalıbına rağmen öyle uysal, oyle uysal ki. sormaym !. AP'li hatıpler CHP'ye lisanen ve de bedenen saldınnca, güçlü kuvvetli bir yaratığın adıyla anılan Fazıl ağa, hemen araya girer, sanırsınız ki bir vurunca on kışivi devirecek, hayır, Fazıl ağa başlar yalvarmaya: «Amanın gardaşlar, goıünüziin yağinı yiyem, yapmaym yavn, nolur bırakın ranım». Yanı bir nevi Kont Bernadot.. Eski arabulucu, hani arabulurken ölrlürülmüstü» Işte şu günlerde, kavgalann arttığ: şu günlerde Fazıl ağa. arabulacağım derken bir güzel dayak yij'ecek diye fena halde endışeliyim. «Tapmayın gardaş, gozünün yafını yiyira» derken sol gözünün ortasına (Fazıl ağa. üstelik ortanın solcusudur !) güm diye inecek otuz küoluk bir AP'li.. O zaman ne olacak bilir misiniz? Nereden bileceksiniz, ben söyleyeyim: Basın locasındaki gazeteciler gülmekten yerlere yatacaklar.. Hani şey, müstahaktır da L SELDAALKOR 5EI â» MfTıKf m.477J«tW4rIK ÇAKILo* Neşe Karaböcek • S E V D A P E R O A Ğ * B E R K A N T • N l L t F E R A T D AN * S E V T A P E T İ * S ER P İ L B 1 R O L ZEYNEP PAKİZE SUDA NCR AZAK Rezzan Deniz Ertuğrul Özkan Ork. ve ERSENvcPopFolk AYLİN AYSÜN ERCAN HASAfM MUTLUCAN SIRPIL SIPEN 0«l«i nı TtMa Y»NKIL»« ORK. fAROİM fOIN ACAR MLTAf GAIATA KülESi Ahmet Şükrü ÖNKAL HakJtın rahmetine lcavutmuf tur. Cenazesi ıbugün) 22 S u bat 1971 Pazartesi günü öğle namazını müteakıp Kadıkoy Osmanağa camiınden alınarak KaracaaJımefteki ebed! lstira • hat yerine verüecektir. AtLESt Cumhuriyet 1554 cnmz€ öz <»»««»; B.TU C A R 9 A M B A 8 . 8 I C.TKSI »»AZ. MATINE 1S TU I Ahmet Sezgin Çarşamba: Pazar matine. Rez.: 21 47 70 I tmmm nmnıı ıan »a t TAVERNA İHRÎSTAKİ • Tarihl Aile Tavernaa KWfc'TOIITI'«Bİ ERTAN ANAPA Özel orlcestr«sı Ue Sra M E N T E Ş E O G L U (Cüsaeli Bakan) btrinclii) AOCLLA fîsp. Şantozı. SEVDA KARACA DORUK ONATKUT OlV. «• B E R N A E G E L t Ç«r»»mb« Pnznr 14 t* m*t1at Bz 372084 3T43M ERSAN ERDORA (1968 Altın RUHİ SU DARVAŞ BİRNUR BÜLENT ORAL ve ESRA ERTE\ • ATSİN SİMEB • NİL . GÜN • Ory PERİHAN ATEŞ • 6 DOST ORK. Fiks menü Içlcl dahfl S S Cum* «Qno bayanlara m«üne S T i . TEL.: 63 69 68 İGÜLDEREN GÜL |A L v U İSEVGI AKIN IJANt STİL Ork.vel ÜSTAD PETRO V« l« 40 TX. C«n«mba mstlne. [ Eslnlzlt fdmenlz rlca olunur. tstıklâ) C»â. Poîtacılar 4*37$l VEBDA Sl'MER TANJL OKAN Ory. AYŞEGÜL FATİH ve SALtM DÜNDAR ATTEN ALPMAN BEHİÇ ALTINDAĞ S SÜHEYL UENİZ ORK. Takdim: ESÎN ULUER Saat 22'den tonra konsom»§yon 25 TL. Her Per*embe Fiks menü 50 TL. Servis ve 1|1. Vergisi hftriç Rez: 63 46 70 63 43 T0 Sevim ÇağlayaD EFKAN EFEKAN ARILAR SEVTAP ÇETİNKALE «OANA A1AG0Z * AGZ *SELGUKALA6aZ* U •ABILAI K H N P R A ; CMMY ATLtN KOHAVA ŞELALE FERAY NEJAT TABLAN vt YURDAER DOĞILU ve Ork. Çartamba Pazar 14'te DUÜJM Tel: 47 94 43 JiİV ••ü«HAH OAMCIOdiU» ı60Ti huat ınıtln* : . '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle