19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SATFA İKİ: :CüMHÜRtTETı 22 Şubat 1971 Partflere vergi ödemek, çok partill rejimin itibarsızlaşmasında, yeni, ama derin bir düşüs safhasıdır. Bu düsüş grafiği, hangi noktalara kadar varabilir? ok partili Türk demokrasisinin en haÇ reketli devresi ol*n 1961 Anayasasından sonra parlamcntoda yeralan partilerin, gerçek anlamda liderler ve olgun devlet adamlan yetiştirememeleri, rejimin, düsündürücü bir sanssızlığı olmustor. Memlekette ve parlamentoda, beklenilen gerçek liderlerin ve olgon devlet adamlarımn yerini, y* gamsız politikacının, yahnt da, sokağa ve kalabalıklara rüsvet vermeyi politika sayan demagokların alışı, bizzat çok partili rejim için, iki biivük tehlike dognrmaktadır. Bu tehlikenin biri sudur: Ta bu rejim, çok partili demokrasinin ilkelerini ve disiplioini gittikçe kaybederek, metnleketi iç kavgatora. parlamento dışı bognşmalara. sınıf kavgalanna ve kısır ser kuv\etlerinin anarşisine götürür. Yahutt» çok partili demokrasiyi bir polis devletine çevirerek, rejimi soysuzlaştınr. Ve ülkeyi, sonn belirsiz katastroflara sürükler. Ro her iki ihtimalde de, yarının tarih yazarlan, suçn ve sornmsuzluğu, yaşadı|ımız devirde söz sahibi olan liderlerin, vasıflarındakt yetersizlikte arayacaktır. Bu kısa değinmeden sonra asıl konumuza, yani Devlet Hazinesinden, partilere vergi ödemek bahsine geçerken, su gerçek lider i f olgun devlet adamından nevi kastettigimizi de knaca beHrtmeliviz. Olgun devlet adamı, yahut en doğrusu lider, şu üç vasıfla tanımlanabilir: 4) Lider, olaylan en iyi değerlendirebilen insandır. A Lider, en ileriyi gören insandır, O Lider, olaylara yön tayin edebilen insandır... Şimdi düsünelim. Bizim parlamento çatımız altında, bislerine, heyecanlarına, men. faatlanna, aslında kendisinin de inanmadığı, fakat sokak kalabalıklanna karsı bayrak gibi salladığı demagojik masallara sapmadan, olaylan ve olusumları en dogru değerlendiren, bu olaylar içinde en ileriyi görebilen ve bu gücüne dayanarak, olaylara yön tayinedebilen bir sahsiyet var mıdır? Tani 1961 Anayasasının getirdifi çok partili rejim çaginda, bn vasıflarla bezenmis bir lider ye. tismiş midir? Elbette ki hayır! Ve işte şimdi biz. yani bütün ulke, bu voksnnlugun buhranlarım yasıyoruz. Ve bedellerini ödüyomz. Bunun, hergün artan yeni delillerinden biri de, parlamentoya getirilcn ve bütün profesyonel politikacıların, üstünde hemen anlastıklan, partilere vergi ödemek kanunadur. Ama bu konnva geçmeden önce, bir gerçeği de isaret etmeliyiz. iz. çok partili rejime, tek partili rejim den geldik. Bn tek partili rejim öm. rünün lon yıllarında, kendini yaratan nite LİDERLERİN İNTİHARI Şevket Süreyya AYDEMİR ]iji, yani bir inkılâp partisl olmak vasfım elbette ki kaybetmekte idi. Ama yakın tarihimizde, bir inkılâp partisi olarak doğmnsta. Tani bn parti aslında, bir devlet partisi idi. Çünkü bu parti, bir ihtilâl ve inkılâp içinden gelmisti. Bn partinin önciilrri, sonn binbir ibtimale gebe olan bn ihtilâl ve inkılâba, rutbelerini, nisanlarını, istikballerini feda ederek bas koymnslardı. Kendilerini bütünü ile terazinin gözüne atmışlardı. Bn ihtilâl ve inkılâbın sorumlulnğu. onlann omnzIarında>dı. O halde halka raSmen. ama halk için bir hizmet eörüvorlardı. Bn hizmet, gerçek bir kamu hizmeti idi. O halde bu inkılâbı yaratan ve yüröten önder kadro. yani tek parti, bu partinin giderlerini, icabında, kendi yarattıklan devletin bazinesinden alabilirlerdi. ÇünkB yeni devleti, yeni nizamı, onlar tuttnracaklardı. B« hizmetin ise, elbette ki bir bedeli olmalıydı. Tek merkezden seçim. tek şef. tek parti düzeni, aslında bn kurulmakta olan nizamın, biinyesinde yer alan organlardı. Kısacası. bir noktaya kadar bunlar de^lelti. Ve tek parti devlet partisivdi. Bu eeçis devrinin en zorunlu, en çerekli düzeni buydu. Ve bunnn böyle olrnası da dofruydu. Aksi takdirde, yani bn getirdikleri nİ7am uğrunda canlannı başlarını koyan seyhülislâmın fetvâlan padisahm iradeleri ile cezalara. idamlara mahkum olan b« insanlar, meselâ 27 Mayıs ihtilâlindea sonra olduğu gibi: Efendiler, kellevi koltuğa aldık, herseyi biz yaptık, sorumln biziz, ama işte size iktidarı devrediyornz, ve biz hnznrnnnzda, kıslaianmıza dönraek için yemin ediyoruz, deselerdi, onların vrrini daha 24 saat geçmeden onlar için öliim fetvâlan verenler, pekalâ alabilirlerdi. Zaten tstanbul'dan Babıâli. yani Osmanlı zihniyeti ve bürokrasisl Ankara'ya geçmiştir. bölerek, kendi peslerine takılan lümreleri temsil ederler. Bn organlar, daima birbirlerine karsıdır. tktidara geçeni, iktidarda olmayan devirmek ister. Iktidardan devrilen de, gene iktidara geçmek için çalısır. Bu rejimde partilerin lider veya öncüleri, ayn ayn zümrelerin, avrı avn sımfların, ayn ayn görüs veva tnenfaatların temsilcileridirler. Bunun için de, kendilerine uyan veya sözcülük. lerini ettikleri üve ve zümrelerden, parti masraflanm aidat ve parlamentoya girenler de geçimlerini maaş olarak alırlar. Ama mil]et denilen bOyük toplum, adına parti ve partilîler denilen kücük zümre veya organlara aynca bir vergi ödemez. Bu bizim fakir ülkemizde düsünülemez. Milletin tflmüne yakın olan partisiz insanlann ödedikleri verçilerden. partilere pay ayırmak. sözün en hafif manasıvla, parlamento yetkisini iyi kullanmamak olur. bekçisi dnrnmnnda düşünmelidirler. bnlnnanlar, derin derin kadar bir Anayasa degisiminde B u Haydi zararh Anayasa bozgunculuğu buna demeyelim herşeyden önce göze çarpan, Anayasanın nerelere kadar ve ne maksatlarla değistirilebileeefinin, artık ortaya çıkmış olmasıdır. Ne hak, ne Anayasa kavramı. ne bütçe anlayışı ve bütçe ilmi, ne de millî menfaat açısından hiçbir suretle savunnlması kabil olmayan ve adına, partiler için halk tan vergi almak diyebileceğimiz bu ıkla gelme« işbirlijinde partiler, bugün, yani henüz Anayasa değismeden, adeta bir snç birliği içindedirler. Kanun cıkacak mıdır? Elbette! Tani Anavasa bu yönde elbette defistirilecektir. Anayasa Mahkemesinin biiyük bir hukuk mantıkına dayanan kararı, elbette ve elbirliği ile çürütülecektir. Ama sn kadarını açıkra ifade edflira ki, bn karar kanunlar arsivimizde, hem cok partili rejimin aleyhine bir hüküm vesikası olarak kalacaktır. Hem de bu partileri vönetenlerin, yani parti liderlerinin ve lider kadrosunnn. manen intihan demek olaeaktır. Bn liderlerin sivasi havatı, bn kannnla manen biter. Gerci partiler gene parlamento çatısı altında kalırlar. Gene hüknmetler kurulur. Ve bu kanuna bevaz oy verenler gene milletvekili, sef. bakan ve daha yüksek mevkilerde olabilirler. Ama bizim slyasi ta. rihimizde bn misal, valnız hugiin defil, yann da. daha sonra da. Türkive'de çok partili rejimin varlıtının hikmeti ve itiban hesabına. en güçlü bir suçlama delili olarak, daima kullanılacaktır... Bn arada üziintü veren bir hal de sudur ki, Sayın Inönfl gibi bir tecrübeli insanın, ki. sa bir zaman önce ve benzeri bir tnaas meselesinde. Beytülmal'ın hakkını, hem de bn tabirle herşeyden iistün tuttugn halde. simdi bu konnda ve tam afcırlıgını kovacak bir za. manda, seçtiii davranıstır. Bu davranış. tnö. nii'nün tarihî kisiliiine baflı olanları. hakikaten sarsmıstir. Bunu bövleee belîrtmek, Inönü'ye saygı borcu olan bizim nesil için, bir vicdan vazifesidir. Türkiye'de geçen hafta da. dinamitli. borobalı. kavgalı, çatısmah yedi gun halınde geçmjştır Ortam karışıktır. Bir yanda yurtlar basıhr, yollar kesihr. bombalar patlarken; ote yanda sıyasî partı temsilcilerı toplanarak milletvekili ve senatörlere bu devre zamlı maas sagiamak için çalişabılmektedirler. C.H.P. Kars Senatörü Sım Atalay'ın Senato kursusunden sövledıği sözlerde gerçek payl, nüktenin dozunu aşacak blçüdedir. Sayın Atalay «Türkiye, lçte Te dısta hakkında fala bakılan bir filke durnmnna getirilmistir» demiştır. Gerçekten bugunden yana neler olacağı konusunda kaygı ve tereddut. ler vatandaşları sarmictır Bir derneğin görünmeı kudreti Haftahni I | I | I I . I Parlâmentoda bh olay Ç ünkfi partiler, kamu kurnluslan değildir. Devlet tesekkülleri değildirler. Partililer, kamu hizmeti görmezler. Devletin yardım ettiji cGenel menfaatlara hizmet eden» cemiyetlerden de değildirler. Çünkü bu cemi. yrtlerde. halk vararına bir hizmet birliîi vardır. Kınlav ^ibi, Çoeuk Esirgerae Kurnmn gibi. Halhuki partilerde mücadele avnlıgı ^ardır. Ve bn mücadele. her alanda. her slogaoda, birbirleri ile çatısır. Bunlardan hangisinin milletin gercek menfaatlanm savnnduğunu tayin etmek imkânsızdır. Kaldı ki bizde demokrasi sistemi. demokrasinin Gü. ney Amerika Devletleri tipinde bir oligarsiye, yani dar menfaat zfimrelerinin hSkimiyetine kaydıgı için, partilere vergi ödemek, demokrasinin korunmasına değil, oliearsinin yerleşmesine, yani demokrasinin tahribine yardım etmek olnr. Evet, «rerçi demokrasi de belki tam banal bir rejim değildir ama, oliparşi, demokrasinin düpedüz soysnzlasmast. dır... Hnlâsa, parlamento çatm altında birbir. lerinin neredeyse boğazlanna sanldıklan gi. bi, memleketin en nzak köselerine kadar da, binbir kanunsuz yollardan iç düşmanlığı. iç parçalanmavı yayan partilerin, para bahsi olunca derhal koalisyona varmaları. cidden hazin bir gerçektir. Bn netice bize herşeyden önce, Anayasanın artık neler için değiştirile. bileceğini çbstermek bakımından ise cidden düşündürücüdür. Bu neticeyi, Anayasayi getirenler, onn korumakla görevli olanlar, onnn Sonuc vet, para, »iyasî partllerde liderlertn, hnkuk anlayısını ve mantık gücünfl yenmemeliydi. Para, hersey demek değildir. Parti denilen organ ise millet karsısında hem bir tiyaset, hem bir vicdan sornmlaluğn tasımaya alısmalıdır. Çünkfi partiler de, ebedt varlıklar değildirler. Partiler. varlıklarının hikmetlni ve itibarlannı yîtirdikleri gün. par. tisiz bir rejimi özleyenler, kendilerini elbet. te ki haklı bulacaklardır. Halbnki ne yapıp yapıp. bn düzeni ıslâh etmenin yolnnn aramahyız. Çünkü bir katastrof, çok şeylere gebe olabilir... Partilere vergi ödemek! "p*akat çok partili rejime gelince, fı bas* kadır. Ve çok partili rejimde partiler, devlet partileri değildirler. Çok partili rejim. de parti, partivj kuranların, yürütenlerin, kendi hesap, dâva veva menfaatlarına göre knrdukları remivetlerdir. Bir bütün olan demokrasiyi degil, bu demokrari içinde, ken. di egilim ve menfaatlarına göre ceçtikleri yol, «ral ve müesseseleri savunurlar. Ve milleti İJNDEN UNE Atatürk' ün tepkisi ATATÜRK'ün iasankın birlestiren layiklik prensiplerini ret edeTtk. inanç aynlıklannı. cehennem korüğü ile kıjkııtanların, bolücü konuşmalar yaparak, Nurcu, Süleymancı, «erici. kara ve yesil takyeli hllâfetei ve bozguncu çevrelere meclis kursüsijnden #ar«lalar gönderdiklerini Vıliriz. «Efendim. bu memlekette müslümanım demek günah mı?> Tani demek istiyorlardı ki Atatürk devrinde «Müslümanım demek günahtı, «Efendim, cenazemizi kaldıracak din adamı bulamıvorduk!» Tani demek istivorlardı ki; 'Mnslüman cenazesini musalla tasında yüzüstü bırakarak namazını kıldırmayacak yobaz o zaman baskaldıramıyordn.. Kmvorlardı. çünkü fetva vererek kendi taassup ve telkinlerinin baskılarım AUah adına gerçekleştinnek imkânını bnlamıyorlardı. Meclis Baskan Vekili sayın Mustafa Kenıal Palaoglu'nun şerefli tepkisi, Meclis kürsüsünden taassuba verilen taviz parola. larına karsı bir şamar oldn. Palaoğlu tepki göstermege mecbnrdn... Çünkü knrtnln^nn baslangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresinin vapıldığı sehrin evlâdı idi. kendisine saldıranların analannın ırzını, babalannın şerefini kurtardıiı, onları düsman çizmeieri altında zebun etmedigi için Mustafa Krmalin adını babası ona. bfiyük kurtancıya duydueu minnet duvgusu ile vermişti.. Atatürk'ün vasadıgı devir kötülendifi. o da bnna mâni olmak istediği zaman asagıdan bagırıvorlardı: Sen tarafsız de|ilsin tstiyorlardı ki bizi öbiir dünyadan meraklı gözlerle seyreden Atatflrk'e sövenlere tarafsızlık adına kimse karışmasın. Yani sövenlerden yana çıksın!. Birisi kalksa, kürsüde konnsanın dinine, imanına sövse. baskan onlann istedigi gibi tarafsızlık adına sessiz mi kalmalı idi? Kalsaydı feryadı basmayacaklar mı idi? Ben en çok ssnn Orhan Dengiz'e üzüldüm, yüzde yüz Atatürkçü olduğuna inandığım sayın dostumnn Atatürk düşmanı zatı degil. kendi partisini grup baskan vekili olarak savnnmak için sarfettigi çabalar onun için yorncn oldn. Biz nerede? AP nerede? Dünya nerede? *** Palaoglu nzun konugmadı!.. Atatürk konusnnda (Ben bir yanfeyım, o da Atatürk'ün yanında) dedi ve istifayı bastı.. Sayın Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı bu istifayt yersiz ve eereksiz bulmuj... Tnzük var Nizam var.. Ona göre hareket ederdl '.. diyor. Sayın Baskan. Palaoglu tepkhinin nereden ve niçin geldiğini »nlamakta her halde zorluk çekrais olacak. Bu tepki Meclisin üstünde. tiirüğün üstünde, bir insanın haysiyet ve şeref patlamalarına u> ğrayabilereginin ifadesidir. Bir kere «seçildim, geldim!» diyerek her seye rağmen mevkie sanlan insan tipine karşı: «Eksik nlsun bu mevki!. demesini bilen insanın sevdiği ve sanldığı mcfhumlarla birlikte şeref ve haysiyetini yüksek tutma çaha ve hürriyetinm ifadesidir. Bu tepki, milleti sünnî. alevî, diye bölmek isteyen vicdan sim.sarianna, bn tepki gene dimağları dünya Ay'a giderken, skolastik tekerlemeler ile doldunnak isteyen ve Allah adına dünya yüzünde taassup ve baskı yapabilmek için kendisine gizli okullarda, IınamHatip mekteplerinde yetişmi; sabaylar idaresinde bir irtica ordusu hazulamak isteyen kişilere karşı da bir tepkidir. Mustafa Kenıal Palaoğlu'nu tebrik için su satırlan yazıyorum, Palaoglu, Atatürkeü bir neslin evlâdı olduğunu eylemi ile isbat etmiş bir insan oldn. 1971 ikramiye I! Millet Meclisi Ba<=kanvekili Mustafa Kemal Palaoglu, Ada | let Partisi Grup IÖZCÜSÜ, Atatürk devrine hücum ettigi için, duruma müdahale etmis ve böyle bir Meclise başkanhk ede I miyeceğini kürsüden acıkhyarak Utifa etmistir. El Ezher Med | res'esınde eğıtılmıs ve Komünizmle Mücadele Dernegı faal yöneticilerinden tsmail Hakkı Şengüler'in A P. adına yaptığı I konuşma su esaslara dayanıyordu: | 1 Layiklik Batı'dan aktanlmış bir özentidir. Türkiye gerçeklerine uymaz. I 2 1924 öğretim Birliği Devrimi esef edüecek bir hâdise | dir. 3 Cumhurivetten sonra 30 vıl halkın vicdanına baskı yapılmıs, din eğitimi yokedilmistir. Adalet Parti'i göriislerini yansıtan bu konusma, Meclis . BaskanvekiH tarafından yanda kesilmiştir. Ancak A.P.lıier I Meclis Baskanımn taraf=;ız olması eerektigin! ilerl sürmüşler; | ortalık karısınca M. Kemal PalanMu, istifa yolunu seçmiştir. • MADALTONUN ÖTEKİ TCzO I Yukandaki olay. parlamento çatm altında cereyan etmelt I tedir. Tiirkive'de yüzeydeki çalkantılann altında ise bir bas . ka olay gelismektedir. Bu eelNmenin niteliîini kavravabilmek 1 içm resmi bir derneğin. tlim Tayma Cenıiyeti'nin, 1970 1971 I faaliyet ve malî raporuna bir eöz atmak veterlidir. önümür . deki 28 Subat Pazar gür.ü «2l'nd Kongre» sini yapaeak olan I îlim Yavma Cemiveti. memleket ssthında 40 subesi bulunan, I Çanakkale'den Mardin'e kadar vavgın bir kuruluştur. Bu der . ne*in Merkez ldare Heyeti cBu kongremizin de bnndan ön I cekiler gibi memlekete. millete hayırlı olmasıtıı Tüee Tann I dan nivaz ederiz» dedikten sonra. «ihlâ* «ahipleri tarafından knrnlan cemiyetin» amacını soyle anlatıvor: I «Ahlâk ve faziletle mesbu. mü^pet ve dint bilgileri yerin I de bir neslin yetistirilmesinin kaçmılmaz bir zanıret oldnğu Cemivetimİ7İn knrnln«nndan beri inandıfı bir davadır.» I «tmamHatip Oknlları çoiıltılmalı ve bu okullara yardım | genişletilmelidir. Zira vukanda isaret ettiümiz neslin ilk nüvesi bn oknllar olmaktadır ve olmaya devam edecektir. Bn I okullann meıunlannın ünivrrsitelerin taer ilim dalına hiçbir | irntihana tâbi tntnlmadan girmesinde memleket için bfiyük l fayda olaeaii hnıusunda kimsenin süphesi olmamalıdır.* I • İSİN MALt CEPHESt Siyasî partilerimırin ileriye açik karakterde bulunanlan, I maddl bakımlardan zorluklar içindedirler. C H.P., Hazine'den ' partive vapılan 1.5 milvon liralık yardımı iptal eden Anayasa . Mahkemesini sert elestirilere konu edecek kadar sıkıntıdadır I Durum böylevken îlim Yavnia Cemivetı'nin âza aidatı, ' gavnmenkul kiraları. teberru. kurban derileri. bagırsak ve sa. . katattan gelen gelirleri bir yıl Içmde 4 milyon Türk lirasına | varmıstır. Bunlarm srasında sadece teberru 2.913.163 liradır Kira hasılatı 390^36 liradır. Geçen yıl Kaynmenkullerden ba. I zılarının satılmayı kararlasttrılmı» ve bunlardan eelecek olan I gelirler 2.5O0.O00 Ijra olarak tabmin edilmi^ti. Eğer program gerçekle^tirilse idi dernegin 1970 1971 geliri 7 milyon lirava I dogru yükselecekti Bu mal! kudret. bugün ana muhalefet | partisinde yoktur. Zira vukandaki bütçe. Jlim Yayma Cemıyeti'nin yalnız Merke?ine aittir Merkez îdare Heyeti. şubele 1 re yardım etmemektedir Geçmis vıl. şubeîere ancak 13D0O0 | lirahk yardım vapılmıstır. Yurt «athındakl 40 şubenin de mall olanaklan gözönüne alınırsa, tmamHstipli Bgrencilere üni I versitenin kapılannı sınavsi2 açmava çalı^an kuvvetin p«r» I Züc& ortayajtr^ftaMr^lSdMfcrii ve vnneticiVerr bâVrrrBradar.ıktıdar partistein en yu»ıwk nöktalarıvla. OtşkiM .bu dernegın I yanında Anadolu'daki Nurculnk okullarının faaliyeU amator I çapta kaimaktadır. Zira derneğin ileri gelenleri, çapsız köy hocnlan degil, üni I versitelerimizde kürsü sahibi profesörler ve etkin ıs ariamla | ndır. Adalet Partisi Dıyanet Işleri Bütçe konuşmasını üu platform ıç:nde değer'.endirmek eerekır. I • SONUÇ... I Patlamah, çatlamali bir hafta daha eeçmistir Bu yüzeysel çalkantıları. kısa vadeli bir tahlilde «çıklamak mümkün de I ğıldir. Türkiye uzun yıllardan bu yana vapılan vatınmlar.ı ' bugüne varmıstır. Durumu derinlığıne tahül ettığımız zaman çözumlenmesı sereken sorunların sanıldıgı kadar basıt oima I dığı görulmektedir. • I CUMHURİYET | FİNANSMAN KANUNU ŞERH VE İZAHLARI ^ * » Avukat: 1. S*di T1NAZTEPE Vergi Reform Komisyonu Uyesı. Eski Maliye Müfettl}! Değıştirilen vergilerin en son ve tam meünlen öeyanname brnekJen ve genel tebliğlerle birlikte. 410 ahf. 50. TL. Karaköy, üür Han. 401 44 80 25 lCıunhurivet 15491 31. SATI Ç1KT1 ORDUNUN ROLÜ VE ANLAMI • HİKMET KIVILCIMLl'nın Urdu Tahlilinın Klrstirisi • ŞİLİ HALKIN1N KURTULUŞU DEVRIMLt ÜLACAKTIR • TtRKİYE Ç1N HALK CtfMHURIYETINI MLTLAKA TAMMALID1R # ERZİNCAN KÖYLERİNDE VAPILAN ÇALIijMA • 100 Kuruş • Adres AdaJcale Sokak No. 28/1 • Kızılay/ A N K A R A | YıUık abone: 40 ÎL. • AJtı ayhk abone: 20 TL. (Cumhunyet 1553) MİLYON IİRA OSMANLI BANKASI DOKTOR Opr Orolog Ot9 TİBtBt (Keldâmcılık; 250) 1538 15 Şubat 1971 torihinde Tarsus'taki Şirket Merkezirde aktedilen fevkaiâde umuml heyet toplantısında şirket sermayesinin 12.5000.000. TL. dan 80.000.000, TL. na tezyidi oy birliği ile kabul edılmiş ve her biri 5.000, Türk Lirası kıymetinde 16.000 bisseye ayrılmıştır Tezyidi sermayeye iştirak etmek isteyen ortakaanmızın T.TJC. nun 394 ncü maddesi gereğince rüçhan haklanru kullanıp kullanmayacaklannı en geç 8 Mart 1971 tarihine kadar Tarsus'taki sirket merkezıne yazılı olarak bildırmelerinı. bu müddet tçmde hiç bir ış'arda bulunmayan ortaklanmızın umuml hey'et kararına göre ruçhan haklanru kullanmaktan istinkai etmiş sayılacakları ilftn olunur. Mensucot Boyolan Sanayii ft.ş. Yönetim Kurulu Başkonlığındon D OKTO R 1) 1101 sayılı Emeklı Kanunu değişiklik tasansmın Meclis ma T li komisyonundan da emekliler aleyhine çıkanlması nedeniyle, ertçlendiğini ilân ettığimiz Türkiye Büyiik Millet Meclisine raüracaat, 25/2/1971 Perşembe gunü saat 10'da yapılacaktır. 2) Hazır olan dilekçelerin, Eski Muharipler Merkezinden <Yenışehir Selânık C. 34) önceden alınması önetnle duyurulur. Eraekli Haklannı Koruma Komitesi (Heriş 554) 1555 EMEKLI1ERE Atlas Sinemasında BOGÜN MATİNELERDEN ÎTtBABEN OO •f O• Tarık Z. Kırbakan Deıi, Saç re Znhrevi nastaUlüan Miitehassun litiklâl Cad Parmakkapı No. M rek U U 7 3 Süreyya ATAMAL SıraMlTllaı 89/3 r«ıt t 44 n «4 X A K » IM Orhan TÜZÜN Saat: 13 JO It Jo '! Sunatya Cad. Na «00 J TEU 21 1» O } Mustafa Özdiier OOINy* MBIthunfl Randtnı alınmaiı nca Alutıuı. İM*U M«1ho*M Cadd«« Mo. U AJUtAKAI IMI ONLARI y YÜKSEGE AS (Hang'em Higb) CLINT EASTWOOD INGER STEVENS Seanslar: 12.00 2.15 4.30 8.45 9.15 (Renkli tngflizcel n a M (Ekspres reiüâm. 30B/1547)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle