12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
v.i.lenin RUSYADA KAPİTALİZMİN GEÜŞMESİ v Çıktı 12,5 ı.r. RuYEL YAYINEVİ P.K. 8S9 istanbul umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADt TENASÜL HAYATIMIZ Dr. Fritz Kahn Bu meşhur ansıklopedılc cinsl bılgüeı kıtabmın yenl baskısı çıktı. Buyük boy, lüks cıltli 30 lira. Çıkaran: TÜRKİYE Y4.YINEVİ (İlâncıhk. 2122/15341 47. yil, Sayi 16728 Telgraf ve mektup adresi: Cumhumet Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 İstanbul Posta Kutusu: İstanbul Ko. 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 cMUat İ 1971 Hacettepe Yönetim Kurulu "Faşizme angaje olmakla,, suçlondı 0 Öğrenciler uyuklayınca duruşma bir süre ertelendi ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Hacettepe Umversıtesi Ogrencı Derneğı Başkanı Uğur Cılâsun, trnıversıtede meydana gelen olayl&rla ügılı olarak dun bır basın toplantısı duzenlemış ve olaylar dan Ünıversıte Yonetım Kurulunun sorumlu olduğunu one sur müştur. Sıyasal Bılgıler Fakultesınde duzenlenen toplantıya Ha cettepe Umversıtesı Devnmcı Asıstanlar Sendıkası adına Oya Sencer ve Hacettepe Unıversıtesı Personelı Sendıkası adına da Ga n Keskın katılmışlardır Basın toplantısmda Üniversıte Yonetım Kurulu •Faşizme anga]e» olmakla suçlanmıştır Oğrencı Derneğı Başkanı Yonetım Kurulunun Unıversıteyı bır j ıl sure ıle (Arkası Sa. 7. Su. 4 te) Otomotiv Endüstrisi için rapor hazırlandı Yahya Han f r#«Az araç imal Hükümeti eden çok feshetti Pakistarfda durum J969 sıkıyönetim dönemine döndü Avrupa'da 1 iş. çi 8.1 adet araç I imâl ederken.j Türkiye'de b u . 4.3'dür I 1 KARAÇİ Anadolu Ajansı Fakıstan Cumhurbaşkanı General Yahya Han ın Hukumetı feshettığı dun Karaçı de yayımlanan bır bıldırıyle açıklanmıştır. Bu karar, bugun \ururluğe girecektır. Yahja Han'ın feshettığı Pakıstan Hukumetı, 1969 Martında Sıkı Ydnetımın ılânından sonra, 1969 Agustosunda kurulmuştu. Hukumet dokuz uyeden meydana gelrnekteydı Fakat bunlardan bırı, İstıhbarat Bakanı Nevzade Alı. son genel seçımlerden az sonra ıstıla etmıştı Kabmede Dışışlerı ve Savunma Bakarüan yoktu. bu Bakanlıklar dogrudan dogru>a Cumhurbaşkanı Yahva Han a bağlıydı Feshedüen Kabine. siyaset dışı kımselerden kuruluydu, zaten Seçım Kanununa gore bunların aday olma hakkı da yoktu Buna ragmen, bu kabine sık sık partızanlıkla suçlanduılmaktaydı Kabine. > ı eleştırenlenn de başında Pakıstan Halk Partısı Başkanı Zulfıkâr Alı Bhutto gelıyordu Gozlemcılere gore, Pakıstan kabınesınm feshedılmesıyle, ulke şımdı 1969 Martından Agustosuna kadar süren duruma donmekte dır O vakıt, hukumetın vetkılerı. sıkıyonetımın dort «Yönetici» sı arasında paylaşılmaktaydı Bu dort yonetıcı şunlardı Cumhurbaşkanı General Yahya Han, Sılâhlı Kuvvetler Başkomutanı General Abdulhamıt Genel Kurmay Başkanı Amıral Hasan (Simdi Doğu Pakistan Valisi). Mareşal Nur Han (Mareşal Nur Han bundan ftnce Batı Pakistan valisiydi, simdi «MüsltinMn Bır(Arkası Sa. 7, Sü. 7 dr) Türkiye'de mühendis başına düşen imâl 239, araç iken, bul Avrupa'da 140 adettir kuruluş var» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Odanuı raporunda, son yıllarda Sanayi Bakanhğının ve satış şartlaruun zorlaması neticesinde firmaların ihtisaslaşmava başladığı ve çeşitli dallarda yerli imalât oranınm geliştiği belirtilerek şu rakamlara yer verilmektedir: • TBMM üyelerinin zamlı aylık almalarını onleyen 82. maddenin son fıkrası da Anayasa'dan çıkarılacak ANKARA (Cumhnrivet Bürosu) Anayasa Mahkemesınm TBMM üyelermm zamlı odenek ve yolluklanyla, bazı partılere vapılan Hazme yardımı konusunda ver» dığı ıptal fcararlarından sonra, Millet Meclısınde grubu olan styasi partılenn bır Anavasa dağışıklığmde anlaşmalanvla bu değışıklıklen hazırlamakla gorevlendırılen partılerarası komısvon çahsmalarını bıtırmış bu konuda hazırlanan kanun tekhfi Millet Meclısıne venlmıştır Komıs>onun parlamenter ayhklarıyla ılgilı olarak hazırladığı kanun teklıfınde Anayasanın TBMM üvelennın kendi ödenek ve voV luklaruıa dıledıklen gıbı zam yapma olanağım kaldıran 82 nci maddesının son fıkrası maddeden çıkarılmaktadır Bazt sıyasi partılere Hazmeden vapılan yardımla ılplı kanun teklıfmde ısa bu yardımdan ancak mılletvekm genel seçımlennde geçerli ov sayısınm yuzde beşmı toplayacak «ıva^i partılerin v ararlanabılece ğı yolundaki sıyasi partıler kanunu maddesinı ıptal eden Ana5asa Mahkemesi karanna kBrşı aynı husus bir Anayasa değışıklıji olarak getınlmektedır. Ko(Arkası Sa. 1, Sü. 2 de) ParHlere Hazine yardımı teklifi Millet Meclislne verildi Makina Mühendisleri Odası Türkiye ve dünyada otomotiv endüstrisi konusunda bir rapor hazırlamıştır. Raporda, bundan sonra hiçbir firmava yeni montaj izni verilmemesi istenmekte, devalüasyondan sonra Türkiye'nin otobüs ihraç edebileceği ileri sürülınektedir. Proiesörün kapısına saatli bomba konuldu ANKARA. <*.») DTC Fakultesı Pelsefe Kursusu Profesoni Necatı Akder ın kapısına komılan gaatlı bır bomba polısın zamanında müdahalesıyle zararsız hale getınlmıştır. Kavaklıdere Turan Emeksız Sokakta oturan Prof Akder, dairesının dış kapısıru açtığında kapınm onunde muntazam ambalâjlı bır paket gormuş ve durumu polıse bıldırmıştır 27 Mayıs karakolundan gelen bır polıs ekıbı paketı açtığında saatli bır bomba ıle karşılaşmış % zarare sız hale getırmıştır (\rkasi S«. ". Sü. 4 de) "Erkeklik bu mudur?,, Ümit GÜRTUNA ANKARA «Erkeklik midiı bu. bu kadar kişinin dovmesi bunları...» Yukandakı sozler, kelımeyle, anlatılajnıyacak kadar korkunç bır dovme olayı sırasında Toplum Pohsı Muduru Yılmaz Sezgın tarafından toplum polıslerıne soylenıyordu. Muthış tablo karşısında emır vererek, bağırarak toplum polısme soz geçıremiyen en jetkılısı sonunda, «Erkeklik midir bn, bu kidar kişinin dövmesi bnnları» dıye avazı çıktığı kadar bağırarak, kan U tablonun kapanmasını sağlıyordu. Yurt dammdan ılk partıde getırılen öğrenciler tamamTurkıje Sağır \e Dılsızler Cemıyetının konglanınca tablo kapanabıldı, anresı dun yapılmıştır. Kongre, çok tartıçmalı cak oğrencılerın ındırıldığı mergeçmif ancak bu tartışmalar sessi7 \apümı^tır «Sessiz mücadele» seklınde geçen kongre sonun. dıvenlerden kapatıldıklan ve da Şadan Ak%uz 7 MI başkanlık etmi'; olan Kerım Altınkaynak'ı 7 ov farkıyla mağlup ederek (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) baskanlığı kazanmıstır. Kongre sırasında delegeler zaman zaman bırbmne gırmış. konusamadıklatı ıçın dertlerını el hareketlenvle belırtmıslerdi' Yonetım Kurulu genellıkle konuşabılen. duvan kımselerden kurulu olduğu ıçın delegelenn dert'erını. «ağır dılsızler okulundan bır oğretmen ter. cume etmıştır. Fotoğrafta, «Sessız Dun^a•nın msar larından bıri, sessız tartısırken . Mı//ıyetçi Çin Kıta Çini'ni şarth olarak tanımamııı istîyor AKKARA, (Cumhurijet Burosu) Mıllıyetçı Çın Dışışlerı Bakan Yardımcısı Yang'ın yarm Ankaxaua baslayacak resmi goruşmeler sırasında, Mıllıyetçı Çın'ın Kıta Çıni ıle dıplomatık ılışkıler kuran ülkelerle bundan boyle «otomatikman» ıhşkılennı kesmeyeceğı gomşunu getıreceğı oğrenılmıştır Mıllıyetçı Çm Dışışlerı Bakan Yardımcısının, kısa bır süre once Kıta Çını'nı tanımış ya da fanımaya hazırlanan ulke başkentlerıne yaptığı zıyaretlerm sonun cusu olan «Ankara duraklaması»nda Turkıye'nın Kıta Çını'nı tamması halınde Mılhyetçi Çm ıle de dıplomatık ıhşkılenn kesümemesını sağlamaya çaUşacağı başkenttekı dıplomatık çevıeler tarafından dıle getınlmıştır | Bıhndıgı gıbı halen Turkıye'nın | yalnız Mıllıyetçı Çm ıle dıplomatık ılışkılerı. bulunmaktadır Bırleşmış Mılletler son Genel (Arkası Sa. 7, Sü. g de) Aracın cinsi Yerli imalât oranı 1964 1969 »o 25 • 52 5 » Traktor KamyonKamyonet % 20 °o 52.5 Otobus "o 30 «'o 70. Otomobıl *o 65 Türkiye de ılk olarak montajı. na.ba'jiânan aracıa traktor. olduv ğunu belırten rapor. 1970 yılı sonu ıtıbarıyle Otomotiv sanayi dahndakı sermayemn 554 880 000 lira olduğu, Fıat ve Renault fabr'kalarının sermayelerının de eklen mesıyle bu sermaye mıktarınm 1032.550 000 hraya yükseldığı a ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) çıklanmaktadır. Rapora gore Emekli, Dul \e Yetimlerin 1969 yılında Turkıye de 139 TreyHaklannı Koruma Komitesi ler çekıcısı, 8474 yedı tonluk iıyeleri dün duzenledikleri bakamyon. 1829 üçbeş tonluk kam sın toplantısmda, haklanıun yon, 2968 kamyonet, 110 arazı bı\erilmesi için gerekli kanun nek, 13385 tarım traktoru 837 hazırlanmadıfı için 23 Şubat otobus, 1100 mınıbus, 4338 otoPerşembe günü saat lü'da top mobıl yapılmaktadır. lu olarak TBMM'ne •»ürüyecekRaporda, dunya, Avrupa ve lerini ve hazırladıklan dilekTurk Otomotiv endüstrisi kıyasçeleri yetkililere \ ereceklerini lanırken Alman Volkswagen otoaçıklamışlardır. Maliye Bakan mobıllerının 6 sanıyede bır tane lığı ve diğer hükümet üyeleriimâl edıldığı belırtılmekte ve nin emekli sorunlariyle iljili Turkıye • Avrupa kıyaslanması açıklamalarda kasıtlı olarak ozetle şoyle yapılmaktadır hata vaptıklannı. gerceği sövlemediklerıni öne süren konıi(Arkası Sa. 7. Su. 1 de) te üveleri, avrıca iktidartn bu tutumunu protesto için «Maturk'e şikâvet yüruyuşlerı» va pacaklannı da açıklamışlardır. Emekliler biiiiin yurtta ATAva siköyel• • • • •• • • Petrol Iş üç yuruyusu yapocok yabancı petrol şirketi ile anlaşmaya vardı ANKARA (Cnm*nnrrvet BÜrosu) Petrol tş Sendıkası ıle uç \abanci petrol şırketı arasında devam etmekte olan toplu sozlesme muzakerelerı dun sonuçlandırılmış ve toplu ış sozle*mesı ımzalanmıstır tmzalanan toplu ış sozleşme"îine gore. bu\uk sikayetlere \olaçan «Mütrahhitleştirme» muessesesı kaldmlmıştır. Toplu sozlesme BP Mobıl Oıl \e Shell şırketlerıjle ımzalanmı?tır Bılındiğı üzere. uç şırket ıle Petrol . îş Sendıkası arasında >u(Arkası »«a. i, Sıu. a te) SESSIZ MUCADELE YAŞAR KEMAL TİP'TEM İSTİFA E H İ Komite üyeleri dünkü basın toplantısınd» sorunlariyle ilgili olarak ve vardıkları kararları şovle açıklamışlardır: mKazaıulmış haklann gasbını hedef tutan hükümet tasansınm sayın parlamenterlerimizin, komisyonda mutlak surette duzeltileceğı hususundaki kesin \aadleri üzerine 18 Şubat 1971 SÜnü Ana\asal haklarfmızı kullanarak TBMM'e vapacağimız miiracaat ile diğer evlemlerimiz tasannın malbe komisyonundan çıkısına intîzaren ertelenmişti. Şimdi gör mekteyiz ki tihnivette hiçbir değişiklik olmamıs, verilen vaadler tutulmamıs ancak hü kümet tasansında olmayan mil •etvekilleri için birincı derecenin en fist kademesinden rmekli aylığı bağlanması yot \rka<;ı Sa 7 **5 % te) ANKARA (Cnmlınriyet Bürosu) TİJ». eskı Genel Başkanı ve îstanbul Mılletvekıh Mehmet Alı Aybar'ın, partısınden ıstlfası uzerıne dun bır açıklama >apan eskı Merkez YuTutme Kuruîu 1 uyelerınden ^azar Ya«ar Kemal de ıstifa ettığını açıklamıştır Yaşar Kemal istıfasnle ılgılı açıklamasında bugunku TIP j onetıcılerını suçlamış \e şo\ le demıstır«Bujçunkü T.t.P. \onetıcilerı partiye çirdiklfrinden bu ıana kisisel çıkar çekismelerine ?ırismisler, parti içindekı bölüculüfün an» merkezi olmoslardır. (\rkası Sa. 1. Sü 5 te) istail Mısır/a barış göruşmesine başfoyacofc Oğretmenlere saldırı devam ediyor ALMANYA'YA SAHTE PASAPORTLA İŞÇİ GÖNDEREN BÜYÜK BİR ŞEBEKE ELE GEÇİRİLDİ 4NKARA Tunst pasaportlarını ozel laboratuvarlarında ışçı pasaportuna çevırerek Almanya ya bmlerce ışçı gonderdığı anlaşılan bujnık bır şebeke, Ankara Emnıyetı 7 Şube Mudurluğunce ele geçırılmıştır. Usulune gore tanzım edılmış normal turıst pasaportları. Ankara Sanayi Caddesı, Sanayi Han (Arkası Sa. 1 Sü. 5 te) Ol \VI..\KIN ARıUNDAKİ (DIŞ HABERLER SERVISİ) KL"DİS Israıl Hukumetı dun ya>ımladığı bır bıldırıyle, Mısır Hukumetınm Bırleşmış Mılletler Orta Dogu Temsılcısı Gunnar Jarııng'e verdiğı 15 Şubat tarıhlı muhtırada belırttığı tutumunu olumlu karşıladığını, bundan dolav i ikı ulke arasındakı çatışmanın barışcı >oldan çozumu ıçm Mı#».•• AYDIN (Özel) sır'la butun konularda goruşme> e hazır bulunduğunu açıklamiî j tır , Incırlıova'nın Gerenkova koyune okuma odası yaptırmak ısMısır Hukumetı, one surdukle I tedığı ıçın baska bır \ere atanan devnmcı oğretmen Şukru Kahrı sekız şart kabul edıldığı takdır. raman \em atandığı yere gıtmek uzere Gerenko\a kovunden a%tArkası Sa. 7. Su. Z de) rıldığı sırada saldırna uğramış ve lınç edılmek ıstenmıstır. Aydın'da bir oğretmen linç edü'ıyordu Şukru Kahraman kovde okuma odası \apma gayretıne gırı=.tığı sırada teca\uze uğram1^ baska bır köye atanmıştır. Ye(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Millî Egitim bütçesi müzakerelerinde gençliğin sorumluları uvarma çörevi yaptığı belirtildi. GERÇEK Duzeltme ve cevap hakkı M61 Aııajasasmın 27'inci maddesiyle bir Ana\asa ilkesi niteliğine kavuşnıuştur. Basının daha iyi çabsması için basın uzerinde bir kontrol aracı olarak duşunülmuş olan düzeltme ve cevap hakkının yararlı ctkileri olnruştur. Ne \ar In her h*k gibi düMİtme \e cevap hakkını da ldzumu dışında kullananlar eksik değildir. Çoğu zaman resmî makamlar, dözeltme ve cevap hakkjna isteklerine gbre tasarruf etmek Bilerek. uzere sanlmışlardır. Anadolu'nun herhsngi bır köşesindekı bir s»vcı, kaymakam, vali, \eva bir emnıyet müdürü; kendisini sorumlu kılacak bir ol»y gazete saytalarına yansunışsa, gerçekleri inkâr pahasına duzeltme hakkına basvurmuştur. Hakktn bu şekilde suiistimali, zamanla teTsine tepkiler yaratmış, ve gaıetelerde çıkan olavlar hakkında resmî makamlardan gelen yalanlamalar inandırıcı niteliğlni kaybetmiştir. Yalnız küçuk resmî makamlar değil, Hükümete yakın olan •an da synı hata>a düşmüş lerdir. Bu konuda bazan devletın itibarını sarsacak ola\lara da raslanmıştır. Uzun sayılmıtacak bir süre önce gazetelerde çıkan zam haberlerini tekzip eden bir Bakan, gazete haberleri doğru çıktıktan sonra «Ne yapayım devletın ıtıbannı korumak için yalan sbyledim» diyebilmiştir. Oys» deTİetin itibarını korumak için bu yola girmekten sakınmak, tedbirli bir devlet adamı için daha ••* (Arkası Ss. 7, Sü. 8 de) Minibüs sırası yüzünden çıkan kavgada dört kisi öldürüldü İZM1T, (Cevdet Y\KtP Bıldi riyor) Izmıt'e bağlı Suadıye koyunde dun saat 16 sıralannda ,' mınıbüs sırası yuzunden çıkan sılâhlı arbedede 4 kışı olmuş, 1 kışı âe ağır yaralanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Yeşilköy Meteoroloji lstasvonunun \almur vağa cağını bildırdıği saatlerde, tam anlamıyle çunesli bir hava yasıtan tstanbvl'da. halk, Pazar tatilinin tadını çıkarmak ıçin, park ve mesire verierine akın etmistir. Bu arada, havanın guzelliğinden rararlanan birçok sevyar esnaf da, faa. liyete geçmıs, rneydanlar pazar yerine donmuslür. Fotoğrafta, dün, Mısır Çarsısının arkasında, faali>ett geçen bir «açıkhava» lokantasmda, kannlsrını do>uran iıinli denizciler torülmektedir. öktem: Türk gençliği devlet eliyle ikiye bölünmüştür \NKARA, (Cumhurivet Burosu) Millet Meclisinde dun goruşulerek kabul edılen Mıllî Eğıtım Baianlığı butçesi uzennde hukumet adına konuşan Bakan Orhan Oğuz, Unıversıtelerle Ugili tasanlan «özerkliği ihyâ etmek için» getırdıklerıne one sürmuş, «Bıı L'niversitelerde politik taraf olan öfretim üyelerinin, korpe dima^ları kendi fikirlerine gore işlejerek kürsü haysivetini zedelemelerinin önüne geçeceğiı» demıstır. Millet Meclısı dun sabah Başkanvekillennden Fıkret Turhan(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle