14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
GemhtfriY*i BASIN AHLAK YASASIÎJA UYMAY1 TAAHHÜT EDEH • Sahibi: Cumhurlyet Matbaacıhk re Gazetecilik T.A.Ş. «dmı NAZtME NADİ • Sorumlu Vazı îsleri Müdürü : OKTAY KURTBÖKB • Basan ve Yayan : CTMHÜRtTET MATBAACIUK ¥• GAZETECtÜK T.A.Ş. Cagaloglu Halkevi Sk. No. 3941 Q D I A D . AKKASA: Atafflrk BuİTtn TCFMT A«t* ABONE ve tLÂN «tanclik ÎZMİR: fmipata Bulvan AJ|«rr>t)u Isnam lei: GÜNEY tUJOLÎs KuıukOprfi M aokak JCo. 40 ABAMA Tel: 4550 » 3 * • Aylık 1 Aylık 1 Aylık ıso M 44 Adl PiMta Vurt Olfl 368 144 1» 24 ıa Baglık (Mıktul 300 U n 3 uneu myta (Santlml) U 2. •• T nei tmyt» (S*ntlmlı M 4. 5. « ncı t»yfs ıSsntimll 1» Ni*«n. Nikah. Evlenme. Dojutn 100 Ölüm. Mevlid. Tesekkttt 33 üncfl (3 Cnı) \M Ölibn. Mevüd. Te«eUcuı (5 Cm.) . 100 SAY1S1 50 KURUS Turist işçiler için son bir görüşme yapılacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çalışma izni olmadan Altnanya'ya giden Turist is,çl» diye adlandırılan 50 bin civarındaki Türkün dururaunun yenıden ele alınması için, affa karşı çıkan e Milli Piyango dün çekildı MilU Piyango'nun 19 Şubat 1971 çeküişinde ikramiye kazanan numaralann tam listesi, şöyledir: 344658 120263 016287 038843 290689 numara 1.000.000 Iira numara 300.000 Lira numara 100.000 Lira numara 100.000 Lira numara 100.000 Lira Emekli tasarısında (Bastarafı 1 incJ sayfadal Buna göre °'»8 kesenek, net ayhğın üzerine ilâve edilecek böylece, net aylık bulunacak, emekli maaşı buna göre ödenecektir. Bu da, emeklüiğe göre, "İ70 ve daha fazlasuıı kapsamaktadır. Tasarıya ayrıca bir madde ilâve edilerek bütçe kanununun işaretli cetvelinde özel kanunlarla bağlanmış vatanî hizmet tertibinden maaşlara '/iılOO zam yapümıştır. Bunlar ilk T.BMM. üyelerinden sağ kalanlarla Kurtuluş Savasmtla ve iç isyanların bastınlmasına ka tılıp yararlık gösterenleri kapsamaktadır. Bilindiği gibi, bu özel kanunla bu gibi şahıslara ismen kanunlar çıkartılmış i d l Yine yapılan bir değişiklikle bu vatanî hizmet tertibinde alt sınır tasandaki diğer alt sının olan 520 liraya çıkarümıştır. Tek dul ve yetinı kalanlarm durumlarında da '08 değişimle bir maaş artışı olmuştur Aynca tasanya birikmiş farklarm en geç iki yılda ödenmesı hususu da konulmustur. Bu maaş farkları eskiden olduğu gibi, bir hükümet kararı ile ne zamanlar ödeneceği tesbit edilecek tir. Ancak, birikmiş farklar iki yılda ödenmiş olacairtır. lerle ilgili hükümet tasarısında Meclis Maliye Komisyonunda da lehlerinde hiç bir değişiklik yapılmaması üzerine, önümüzdeki hafta içinde Meclise toplu bir yürüyiis yapma kararı almıştır. İstanbul'da dünkü yürüyüş İstanbul'da Emekli Sandışü Irtibat Bürosu Müdürlüğüne 1101 sayı k kanunun uygulanmayışını protesto etmek amacı ile dün sabah emekli Orgeneral Orhan tlterin başkanlığında bir yürüyüş yapan 400 civarında emekli, dul ve yetim ler birer dilekçe buakmışHrdır. Dilekçede özetle şu satırlar yer almak tadır: •Emekli aylıklarının 1. Mart. 1*70 tarihinden ittbaren yukseltil mesini gözönüne almarak farklana verilmesi için lşlem yapılmasını rica ederim.» Bu konu ile ilgili olarak bir açık lama yapan emekli Orgeneral Orhan llter: «Emekli, dul ve yetim ler haklanni alıneaya kadar dlrenmeye azimlldirler. ^vrupa'da uygulanan emeklillk statüsünde rmeklilere genlf haklar tanırken, bu memlekete serefle hizmet etmij, bu ufurda can vermiş olan kişilere yapılmak istenen muamele sosyal adalet ilkelerina kartj bir tutumdur» demiştir. Salıpazarındaki patlama ile ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı Salıpazarındaki ambarlann önundeki nhtımda bağJı bulunan bir motorda meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma siyasî polis tarafından sürdürülmektedir. önceki geceden dün sabaha kadar devam eden araştırma sonucu olayla ilişkisi bulunduğu tahmin olunan Ankara plâkalı bir otomobil yakalanmış. şoförü ve ismi açıklanmavan bir kişi göz altına alınmıştır. Verilen bilgiye göre. Snceki giln saat 16 sıralarmda Salıpazan GüTirüğünün arka kapısmdan içerl giren O6AE921 plâkalı yeşil renkli bir otomobil bekçi ve nöbetçi elimrük memuru tarafın dan durdurulmuş. içindekilere ne amaçla geldlkleri sorulmustur. Arabada bulunan ve üç kislden biri. Etibank'a ait ban malların çefcilrr.esi için ?eldiklerini söylemlştir Bu arada araba durmiıs. 25 yaşlannda görünen bir Idşl rıh tıma inmiş. bağlı bulunan motorlan göstererpk. «Bunlar kimin motorian?» diye sormuştur. Amerikalılara ait boşalan mallan Tuslog merkezlerine nakletmek üzere bağlı bulunan motorlann yanına kadar eiden mechul adam. teknelerin Amerikalılara ait olduğunu öğrenince geri dönmüştür. Araba yanm saat sonra yeniden Rümrük kapısmda görtllmüş, bekçi ve srümnikeü bu defa mallann çekilip cekilmediğini sormu«lar ve. «Henüz Islemler bltmedi» cavabın: »Imışlardır. Polis Hacettepe ramoğlu ile Egemen Bavkal ve TBT muhabiri Ülkü Angılı da feci şekilde dövülmüşlerdir. Saat 15,45 sulannda polis, ögrencı yurdunun en üst katı hariç diğer bütün katlara hâkim olmuş. buralarda aramaya başDövülen askerî öğrenci lamıştır. Üst kata ve dama sığınmış olan öğrenciler polisia Gazetecilerden başka, 161 yayanlarına gelmesine engel olka numaralı bir Hava Harp Omaya çahsmıştardtr. ÖJrenciler kulu öğrencisi, Hamamönü sobu arada yangın hortumlanyla kaklannı doldurmuş olanlantı polislerin üzerine su da sıkmışhücumuna uğramış, öğrencinin lardır. Polisler yurt binasının başına, sırtına sopalarla vurulbodrum katında suları kesmek muş, öğrenci şapkasını düşüriçin uzun süre vana aramışlarmüş. polislerin de yardımı ile dır. linç edilmekten zor kurtulmusOlay yerine toplanan kışkırtıl tur. mtş sivillerin sayısı saat 16.00 Hava Harp Okulu öğrencisinin sulannda 5 bine yaklaşmıştır. bir sokaktan olaylan seyrederBu durumda öğrenciler polisle ken yanındakilere. «Polisin de halk arasında kalmışlardır. öğrencilere böyle yapması doğru değil» şeklinde konuşmasınm bu Damda direndiler olaylara yol açtığı anlaşılmıştır. Toplum Polisi, erkek 84rencileSilâhlı çatışma re ait yurdun beşind vt tonuncu katma da çıksrak. dunım» haÖnceki fün, Hacettepe Üniversi tesinde meydana gelen öğrenci po kim olduktan sonra, aralarında elli kadar kız öğrencinin de bulis çatışmasından sonra, Üniversilunduğu ikiyüz kadar öğrend te Yönetim Kurulu tarafmdan sü yurt binasının damına çıkarsk, resiz olarak kapatılmıştır. Kapamukavemete devam etmıtlerdir. tılma karanndan sonra, üniversiPolisler megafonlarl» bu öğrenci te Yönetim Kurulu, Üniversite yur dunda arama yapılmasını ve yı:r leri teslim olmaya davet etmi^ler ve «Dışarda binlerce Msi vurdun dun boşaltümasını istemıştir. Buetrafını sarmıştır ve ealey»n hanun üzerine toplum polisleri yurt lindedir. Polise teslim oldueunuı çevresinde tedbir almışlar ancak, takdirde hayntınız emntyet altına yurtta bulunan öğrenciler yutalınmıs olaeaktrr. Aksl halde haldun aranmasına müsaade etmeyeknı hücumnna ağramanıs mnbceklerini ve çarpısacaklarını söytemeldir.» demişlerdir. lemişlerdir. Bu arada, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görsvlileri, Basların» oemhe carsaf »wrrm» Asistanları ve Okutmanlan Senbulunan öğrenciler buna rağm*n dikası Yönetim Kurulu, Üniversiteslim olmamışlardır. Ancak patte Yönetim Kuruluna basvurarak layıcı maddelerin kullanılması Dolisin içeri girmemesini, catısma daha •zalmıs. polis devamlı göz ların büyüyebileceğini bildirmisyasartıcı bomba atmıştır. tir. Yataklar vakıhyor Bu görüşmeler devam ederken 380 kız ve 480 erkek öğrencinin >urtta bulunan öğrenciler. yurd banndığı yurtlardaki çatışma, dabinası içinde ve katlar arasmda ba ha sonra yeniden şiddetlenmiştir. rikatlar kurmuşlardır. Bazılarında tüfek görüldüğü Polis geliyor bildirilen öğrenciler, merdivenlerde barikat kurmuşlardır Bu Saat 14.20 de Toplum Polisi arada, 4. kat merdiveni tahrip ebirlikleri binayı sarmışlar, ancak dilmiş, yatak ve yorganlar »teşe öğrenciler üst katlardan molotof verilmişse de kısa bir süre sonra kokteyli atmaya baslamışlardır. alevlerin önü alınmıştır. Molotof kokteyllerinin patlaması üzerine karşılıklı olarak silâhlar Telkinler çekilmiş bu arada toplum polis Bu sırada artan kalabahk aramtidür muavini Ferdi Erzaim de sağ kaşı üzerinden saçma ile ya sındaki bazı kişilerin, halkı öğrencilere karşı «Polisin ts yaparalanmıştır. madıjını, bunların cezannm halk Öğrenci yurdunun bulunduğu tarafmdan verilmesi gerektiği» yosemt bir savaş alanı haline f e l lunda telkinlerde bulunduğu dumistir. yulmustur. öğrenciler yurt etrafmda bariOlaylar sırasmda, atılan dinakatlar kurmuşlar. pencere kenarmitlerden bazı evlerin cam'ıan da lanna tas, sopa, molotof kokteykırılmıştır. 11 yığmıslardır. Yurttaki bütün yataklar, somBinlerce Hralık zarar yalar ve dolaplar kapılann ardıSaat 18.30'a doğru polis kuvna yığılmış, polisin içeri glrmevetleri yurda hâkim olmaya bassine böylece engel olunmaya çalamıştır. lışılmıştır. Harabe haline gelen yurtta, yaToplum polisi, bir sün yurdu tak, dolap, kapı, pencere ve som aarmış. daha sonra geri çekilyalann tamamen parçalsndığı, miştir. Yurttaki ögrencüer polisi binlerce liralık zarann bulunduiçeri sokmamak için eylemleriğu gazetecilerce tespit edilmişni sürdürmüslerdir. tir. (Bastarafı 1 inci sayfada) Saat 14.30'da başlayan olaylar. 18.30'a kadar sürmuş ve Polis; 19.15'de yurdu kontrol ve 38'i kız olmak üzere de 191 öfrenciyi göz altına almıştır. Alpan (Baştarafı 1 inrt sayfada) «Köşk Emniyet Sahası içinde yüksek verici antenler, uzun zamandan beri görülmekte, dikkati çekmektedir. Ayrıca, bu konuda bilgi sahibi olanlar, bu vericinin dalpa uzunlnğunun Ankara Radyosunun aynı olduğuna: yani, uzun dalga 1648 metre fizerlnden bütün yurda yayın yapabilecek giiçte bulnnduğuna işaret etmektedirler.» Ankara Radyosunun tmradan kesilebileceği ve Çankaya Köşkü'ndeki güçlti verici radyo ile yayın yapılabileceği de ifade olun maktadır. Gözlemcilere göre, verici radyo, 4 ay kadar önce monte edilmiştir. Köşk'te Cihat Alpan tarafmdan yönetilen ve icrasmda Kemal Özçelik'in de görevli bulunduğu knvvetli bir muhabere merkezi de bulunmaktadır. 4.M0 Lira Kazananlar: 002842 004743 007992 009908 010305 011857 018918 019719 019754 021824 023114 025140 025517 027977 028990 029556 032935 034020 035148 036005 037379 038811 039747 040256 040267 Tunç'un demeci 041128 042353 046587 046669 048207 Türkl? Genel Sekreteri Ha051333 051360 052027 053568 056529 Iil Tunç, Federal Almanya'da 056903 057051 057744 058619 059670 çalışmakta olan ve «kaçak işçi063623 064594 067656 067678 073643 ler» şeklinde nitelenen turist 073669 080502 080737 082439 085778 pasaportlu işçilerin durumuyla 086605 087302 087319 092187 092333 ilgili olarak dün bir demeç ver j 093937 094348 096650 096805 097572 miş, bu işçilerin Türk ve Al. Alpan, açıklama 098293 100114 101872 103722 104165 manlardan kurulu şebekeler ta. 104542 104992 113038 113526 114770 rafından kaçırıldıklannın her yaptı 116656 118573 119918 120957 122600 iki hükümetçe de bilinmesine öte yandan Cumhurbaşkanlıih 125192 126315 126937 127866 127991 ragrnen tedbir alınmamasını kıGenel Sekreteri M. Cihat Alpan 131566 135467 136069 137157 137666 namıştır. dün, «Çankaya'da radyo vericisi 141192 142756 149029 151265 154987 kunıldu» başlıklı haberimiı için «tşçileri bir ülkeden digerine! 155554 156450 158792 160645 160720 bir açıklamada bulunmustur. Alkaçıran şebekelerln Mİında bü j 163458 166603 167023 168999 177344 pan biri zimmet karsülğı Ankara yfik kârlar saflayan birtakım | 182799 194233 186505 187078 1STS38 temsilciliğimize teslim edilen, di örfütler olduğu herkesçe bilin188363 191538 191757 192793 197OO3 ğeri ise yıldırım telgrafla Yazıişmektedir» diyen Tunç, Türk ve 198038 198883 201127 201855 201915 leri Müdürlüğümüze gonderilen a. Alman Hükümetlerini bu konu203132 203879 206691 209340 211642 çıklamasında söyie demektedir: da hiçbir tedbir almamakla suç 217447 218043 222193 226526 226663 •Cumhuriyet Gazetesinin 19 Su lamış, devamla yunlan söyle232093 234689 235057 235097 237303 miştir : hat 1971 tarihli ve 16725 sayılı niis 237631 236615 238066 238298 243594 hasında yayınlanan (Çankaya'da 243758 250453 233104 253880 258388 «20. yüzyılda hâlâ «rtflçMfın radyo vericisi kunıldu) başlıklı ha 259300 259302 262190 262706 2S3131 »sir pazınnı yflruten bn orjrtitnerde belirtilen hususlardan hic265949 266560 267073 267529 268555 lerin önfine geçmek tek tutarlı biri vâki ve doğru değildlr. Kusku 279629 279918 279940 284059 289967 yoldnr. Halen turist pasapor. yaratıcı ve üzüntii verici bn haberi 291382 292544 294740 297534 299S30 tuyla çalışan yabancı Işçilerln yalanlanm. 302858 303444 303560 303928 nO5762 bir kereye mahsug olarak affe307199 308613 308751 311189 311630 Çankaya kö?klinün emniyet ve dilmeleri çeşitli toplnluklartn 326805 328110 329547 329900 330148 muhabere hizmetlert, 1933. 19S1 insanî görevleri sayılmalan gt. 330419 341396 342889 345870 35Tı306 ve 1964 tarihlerinl taşryan ilgili rekir.» 351542 353134 356430 357789 35935S yönetmelikler gereğince ve normal 360657 360999 361913 362287 .366991 bir şekilde yürütülmektedir. Başbakan Brand'a 369881 378465 383850 385543 385437 Keyflyetin, en kısa zamanda ve verilen yetkl 391592 392859 395035 395871 396699 gazetenizin aynı yerinde bu suret le doğrulanmasmı rica ederim.» KÖLN Federal Almanya ka490 Lira Kazananlar: binesinin dün yaptıgı toplantıda, Son dört rakaraı (0020 M?» 1387 1742 3239 3330 3506 4288 4633 5996 Eyalet içişleri bakanları ile yapı6866 6893 6915 7556 7660 7767 9589 lacak görüşmelerde Başbakan 9583 9691 9927) Willy Brand'a. ntifuzunu kullan(Bastarafı 1 inci sayfada) ma ve sorunu bizzat halletme •Anayasa'da gerekll değişikliğin 200 Lira Kazananlar: yetkisi verilmiştir. yapılmasmı istemıştir. Son üç rakamı (142 485 600 730 Ancak, bundan sonra tilkede Bakanın açıklamalan izinsiz çalışan yabancı işçilerin 922) 80 Lira Kazananlar Parti grup sözcüleri konuştukbir kez için affı söz konusu olaSon iki rakamı (59 97) tan sonra, Adalet Bakanı Y. Ziya caktır. 40 Lira Kazananlar: ' Önder, eleştirilere cevap vermiş; Federal Alman kabinesl, BaşbaSon rakamı ( 1 6 ) Basın Kanununun düzeltme ve kan Willy Brand'a 12 Mart'a kacevap hakkıyla ilgili 19. Maddetkramiye nerelere çıktı? dar bu konunun halledilmiş olsini değiştircn bir tasannm ha1.000.000 lira tstanbul, 300.000 ması dileğini de belirtmiştir. zırlanmakta olduğunu, Medenî lira Dörtyol, 100.000 liralardan iKanunda değişiklik yapılacağını, kisi Izmir, diğeri Palu, 40.000 liHakimler Tazminat Kanun Tasaralardan dördü İstanbul, ikisi Anrısının hazırlandığını biidirmişkara, diğerleri Bandırraa Ilekim tir. Bakan. konuşmasından sonra (Bastarafı 1 inci sayfada) han, Urfa ve Fethiye'ye çıkmışkendisine yöneltilen bir soruya kicidir. tır. verdiği cevapta, Genel Af TasaBu durum. köylerde dağınık rısının Bakanlığını ilgilendirmekNurculuk takibatının ne katen çok, Meclis'in bu konuda bir dar yeterşiz bir adlî kovuştureğilim göstermesine bağlı olduğuma olduğunu gösterir. trtica, nu söylemiştir. çesitli olaylarda belirdiği (fibi, Adalet Bakanı, ayrıca; Sultaniktidar partisi himayesi altınahmet Cezaevinin onarılarak budadır ve Adalet Partisi Mecraya icra mahkemelerinin yerleşlis Grubunun sözcâsü diliyle Tahtakale, KUçükpazar, [ ı tirileceğini, îstanbul Karaköy'de savnnulmaktadır. Adalet ParSirkeci, Cağaloğlu ve civarm , ı yeni bir Adliye binası inşaatının tisinin Şengüler'in davranışını da ambarlara yakm semt , ı programa alındığını sözlerine ekbenimşemesi, gerçeği ortaya !erde kamyon yanaşabilecek lemiştir. koymaktadır. 500 M2 den yukan kiralık ve , ı Mustafa Kemal Palaoflu'ya satüık depo aranıyor. nun istifası işte böyle bir duMüracaat: İş saatlerinde ruma mim koyduğu için öTelefon: 27 49 36 dan Bekir nemlidir. Meclis Başkanlığın(Başterafı 1. •»•fmda) da oturan kişilcrin Alatiirk racakları gazetelerine üân ve devri alcyhindeki konuşmalar (tlâncılık: 2251 1479) rilmesini istemektedirler. Tehdit karşısında da tarafsız kalmahavası taşıyan bu süre içinde sı ve duruma müdahale etmebir cevap gelmezse, söz konusu mesi yolundaki AP iddiaları j müessese sorumlulannın da gabir ayn hukuk sorunudur; konunun esasıyla ilişiği yoktur. filler listesine alınacagı bildirilEl Ezher Medreseciliği, Türkimektedir. Onye eşrafından merhum Hacı Mehmet Kaptanoglu; merye Cumhuriyetinde siyasi iktiT.M.T.F. basm sözcüsü ve hum Hasan Sadi Birkök'Un *t* dann görüşü olarak Meclis Kültür Müdürünün imzası ile beyi ve merhumeler Halide ve kürsüsüne çıktıgı zaman Cumgönderilen yazıda sermaye saMakbule BirkökHerin aftabeyhuriyetin Keleceğinden umut hipleri, «nemelâzımcılık polilileri: Merhum beslemek zoriaşacaktır. kası içinde, Türkiyenin komüniz••• me peşkeş çekilmesine seyirci SÜLEY1MAN SAİM kalmakla» suçlanmakta, «Ancak BİRKÖK'ün tek cümle ile hatırlatmakta f»yda vardır. Türkün son hür filkevefatının 40 ncı gününe tesadüf eden 21/5ubat/1971 pazar si olan bu vatan komünizme peş(Bastarafı 1. sayfada) günü Persembe Pazarı Arap keş çekilir, esarete snrüklenirse hükümetin tutum ve davraıuşlaCamilnde ruhuna ithaf edUmek ilk önce çıkarcı politika cambazrının anayasa ve kanunlar çerüzere öğle namazını müteakip lan ile gafil servet sahipleri eçevesinde yürütülmüş bulundukıymetli hafızlarımızdan: zilecektir. ğuna ve AP Genel Başkanı ve İbrahim Çanakkaleli; Aılz Başbakan Süleyman Demirel'in Sayın mesnller; çıkaracafımız Bahriyeli: Hamit BelU; Mustafa şahsında, birlik ve beraberlik yıllık özel dergimize vereceğiniz Ilgazlı; Diluver Çömlfkçi ve Du ilkelerinin, ilân için 15 günliik zamana inti ; içerisinde, Atatürk ahan Saadettin Erginer'in okuyacakları Kur*anı Ker!m ve zar ediyoruz. Bu 15 pünlük müd I demokratik rejimin ve lâyik cum Mevlidi Şerife bulunmağa dln det bittikten sonra gelecek ce ! huriyet esaslarının her türlfi ser kardfşlerimizi davet ederiz. kuvvetlere galebe çalmacağına vabınızın ilgi görmiyeceğini dair olan kesin inancımız bir AKKABA ve DOSTLAR1 kat'iyetle ifade edelim. Sizleri kere daha teyid edilmiştir» denilde gafilJer safır.da görmemek temektedir. mennimizdir» denilraektedir. Cumhuriyet 1475 yaletlerin Başbakanlan ile Federal Almanya Hükümeti arasınd'a önümüzdeki hafta bir g ö . rüşme yapılacağı Ankara'ya g e . len haberlerden öğrenllmi;tir. Bilindiği gibi geçen hafta için. de Frankfurt'ta toplanan iiç e yalet temsilcisi, izinsiz olarak bu eyaletlerde çalışan iş v ilerin affedilip durumlarının «kanunlaştınlması» halinde büyük s o runlar meydana geleceğini belir terek affa karşı çıkmışlardı. Bunun üzerine Federal Almanya Hükümeti önceki gün yaptığı toplantıdan sonra eyalet Başbakanlannı önümüzdeki haf j ta içinde toplantıya çağırmaya karar vermiştir. Ancak başkentteki diplomatik çevreler, e y a . letlerin içişlerinde bağımsu o l rfuklarını hatırlatarak bu g ö riişmeden olumlu bir sonuç ç ı k . masını beklemenin fazla «ümit. varlık» olacağını belirtmişlerdir. 40.000 Lira Kazananlar: 034590 106642 152469 174507 251847 256643 259949 260076 283757 329391 20.000 Lira 001943 037035 111208 144600 177348 210224 303594 320912 Kazananlar: 040347 045881 146640 164663 267685 276754 355584 366048 079483 165290 299415 382157 10.000 Lira Kazananlar: 015595 016909 021911 037542 046454 050353 050975 058206 068324 093388 096767 098497 099005 109304 111325 133900 138960 149028 152920 180638 181881 182698 199114 202328 208027 217555 223082 239512 237815 239408 242721 243380 254057 260743 377590 278647 280250 281865 284450 295659 297608 324699 331116 337792 338198 350770 364316 381507 395798 399569 Emekliler yeniden Meclise gidecek Emekli, Dul ve Yetimlerin Haklarını Koruma Komitesi, emekli İLK SEN ve (Bastarafı 1 inci sayfada) nn, Hacettepe üniversitesi yurdunda kalan ögTencilere karşı tutumlannı protesto etmek için 5Üresiz boykot karan aldık» demijtir. Robert Kolej (Bastarafı 1 İnci sayfada) Millt Eğitim Bakanlıgına blldirilen kararda, özerk Türk üııi versitesi kurulması Türk makamlannca gerçekleştirildigi takdirde gereken bina ve arazinin verileceği açıklanmıştır. Mütevelli heyeti daha önceld kararlanndan farklı olarak özerk üniversite için Bebek'teki bina ve «razüerin mi, yoksa Arnavutköy'deki bina ve arazilerin mi verilmek istendiği konusunda bir açıklık koymamıştır. Bilindiği gibi mütevelli heye. tinin daha önce aldığı kararlarda lise kısmını Bebek'e naklettirmek istemesi ve yüksek kısım için Arnavutköy sahasını bırakması öğrencilerin direnisine ve boykota yol açmıstı. ö ğ renciler Arnavutköy'ünde yüksek öğrenim yapılması ve hele özerk bir üniversite için gerekli şartlann olmadığını, bütün laboratuvarlann Bebek kampusunda bulunduğunu açıklamıjlardır. Atatürk anıtına bırakılan gömlekler Asistan ve doktorlar daha sonra, Zafer Alanına kadar bir protesto yürüyüşü düzenlemiş, saygı duruşundan sonra Polis'in davranışını kınamak amacıyla bey»z gömleklerini anıtın kaides:ne bırakmışlardır. Burada sendika yö neticileri. gazetecilerle yantıkları TRABZON, (THA) Trabzon görüsmede, Polis'e güvenmedikKaradeniz Teknik Üniversitesi lerini bildirerek, güvenlik kuvve. yurt binasında önceki gece 00.30 ti olarak ordn birlikleri Utedik'.eklşiler rini. bunu sağlamak için de Ge sıralarmda bilinmeyen tarafmdan iki adet dinamit lokunel Kurmay Başkanlığına telgrafmu patlatılmıştır. la başvurduklannı bildirmışlerdir. THA'nın îçişleri Bakanlıeıöğrenciler arasmda panik yana yakın bir yetkiliye atfen Vilratan patlama sırasında can ve dirdiğine göre bu istek, Kara mal kaybı olmamıştır. K.T.Ü. Kuvvetleri Komutanı Orjffneral Rektörü Eltrem Göksu olayı doğFaruk Gürler tarafından, redderulamış, «Çocuklar aşka ıtelmiş, dilmiştir. iki dinamit lokumunu patlatmışlar. Zarar yok> demiştir. KTÜ Yurdunda dinamit patlalıldı İLK SEN'in isteği Hâkimin paıaya Olaylarmflrdındaki ÎLKSEN Yürütme Kurulu I da. Genel Kurmay Baskanlıjfrna, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ve Jandarma Geöte yandan konu ile ilgili çeT nel Komutanlığına birer «Tılrelerin ve hukukçuların verdikleri bilgiye göje mütevelli h«ye j dırım» telgraf çekerek. Hacetteti ancak yüksek kısmı kapat j pe Yurdundaki Polls ögrenoi mak ve Bakanhîa devredebil \ çatışması sırasında, olayların kanla sonuçlanabileceğini bilme yetkisine sahiptir. Yüksek odirerek, hava kararmadan tedkul Bakanlığa devredildiği anbir alınma'inı istemistir. dan itibaren ise, yüksek okula İLK SEN'in telgrafında; Polis ait bina ve arazilerin tasarruf ve kandınlmış halk. fakülte yuryetkisi Türk Millî Egitim BakanlıSına ait olacaktır. Bu du dundaki öerrncilerl ellerine treçirir eeçirmeı linç edecejte benrumda hibe söz konusu değilzemektedir: Gecenin vehamrti dir. Sadece lise kısmı ile ortakolaylann vehametini artiracaklaşa kullanılan binaların durutır. Güneş batmadan duruma mu tartışma konusu olabilecekmüdahale edilmesi ögrenciierin tir. can güvenliJH bakımından zorunludur» denilmiştir. . Bir bankaya (Bastarafı 1 inci sayfada) caıru ile kapısının öniine konulan ve saatli bomba olduğu ıleri sürülen maddenin patlamasıyle İş Bankası Şubesinin ön kısmı tüm tahrip olmuş, bütün camlan kınlmıştır. Patlamada. bankanın bitişiğinde bulunan «Tarko» mağazasmda da büyük hasar meydana gelmiştir. Is Bankasının bulunduğu apartmanla bitişiğindeki apartmanların ve caddenin karşı tarafındaki binaların camlan yere inmiş, asfalt âdeta camdan bir buz tabakası haline gelmistir. 50'ye yakın ev ve mağazanın camlarının kırılmasına yolaçan patlama, şehrin birçok semtlerinde duyularak halkın heyecana düşmesine yolaçmıştır. Patlama sırasında, olayın geçtiği yere yakın evlerdeki kadın ve çocuklan arasında fenalık geçiren ve bayılanlar olduğu bildirilmektedir. Olay yerini derhal kalabalık bir vatanda? topluluğu sarmıs, bu yüzden trafikte güçlük çekilmiştir. Toplum Polisi. banka ile ağır hasar gören öteki mağazalan kordon altına almıştır. Olayla ilgili soruşturmaya devam edilmektedir. Bombanın kimler tarafından atıldığı araştırılmak. tadır. DEPO ARANIYOR i | Tehdit MEVLİT AP Senato J . < .1 J !> ! Cumhuriyet Re*at Hamlt AzU Stpoljon 24 âvar külçe 133.50 31S.»0 184.00 155.80 1350» 20.25 133.7S 31.7M 185.00 157.0» U7.»0 20.3» İyisi, daha iyisi, en iyisi ERBAA, (Tokat) Bir dayak Polis. kız yurduna girdi Projektörler altında olayı nedeniyle gözaltına alınan Polis, uzun süren şiddetli ça3 ögrencinin serbest bırakılması Daha sonra getirilen projektörtışma sonunda Hacettepe Üniiçin önceki gün yürüyüş yaparak ler altmda Polis, yurda tamamen versitesi kız yurduna girmeyi Kaymakam Ahmet Temizer'i dögirmiş. yakaladıklarını aşağı in« başarmış ve burayı tamamen ven sağcılardan 5 kişi hakkmdirerek dövmeye başlamıştır. Öğkontrol altuıa almıştır. Erkek da. «Mesken masuniyetini ihlâl» , yurdundaki öğrenciler, taş, so rencilerin, aşağı indirilişleri sı. ve «Dövmek» suçlarından dâva rasında, iki sıra halinde dizilen pa ve tabancalarla polisin içeri açılmıştır. Kaymakam, 10 günlük | girmesine ençel olmaya çalışrmştoplum polisleri, aralarından gerapor almış uğradığı saldın, çe I lardır. Ancak, polis kuvvetleri çen öğrencileri doplamış, resim şitli kuruluşlarca protesto edil | yurdun dış kapısmdan içeri girçekmek isteyen basın mensuplamiştir. rını da engelleyip hırpalamışlarI meji başarmışlardır. Yurdun üst dır. Dün Adliyeye verilen. Belediye i katlanna ve dama çıkan öğrensüre Başkanının İstanbul Hukuk Fa | cilerin direnmeleri uzun 191 öğrenci gözaltında kültesinde okuyan oğîu Sırrı ! devam etmiş. bulundukları yer(Baştarafı 1. tayfad* öğrencilerin çıkarılışlan sıraDiktaş ile kavmakamı yumrukla ; den polislerin üzerine molotof leHekili olan Sezai Sarpasar'm mil sında. dışarda bekleyen bir grup kokteyli atmışlardır. yan bakkal Süleyman Taşkın, letveküliğinden istifa etmes ; olagençleri yuhalamış, kız öğrenciSulh Ceza Mahkemesinde tutukyından beri, istifalann Meclis bilCebeci. Samanpazan. Hacette1 gisine sunulmasınm eelenekleştiğilere ise sözle sarkıntılılc edilmişlanmış, daha sonra lOiO'er lira pe ve Konservatuar çevresinde tir. kefaletle serbest bırakılmıştır. ni belirtmiş, Palaoğlu'nun Diyaoturan binlerce halkı ayağa kalEdinilen ilk bilgiye göre, 191 Bunlar, diğer 3 sanıkla tutuksuz net tşleri bütçesi uzerinde gödıran ve gözler önünde geçen öğrenci gözaltına alınmıştır; bun yargılanacaktır. rüşme sırasında görevinden styn\ kanlı olaylar, 15 sıralarmda şidlardan 38'i kızdır. dığmı Genel Kurula duyurmasıErbaa Belediye Başkanı Alişan detini arttınnca Polis Kuvvetleri nm bir çeşit bilgiye sunm» olduDiktaş. «Olaylan tasvip etmiyotakviye edilmiştir. Yaralı çok fazla ğunu söylemistir. rum. Oğlumla aramızda görüş Ola>T izlemekte olan ve özel Olaylar sırasında polis ve öğhazır bulunduklan anla«Siz ne yapıyorsunnz?» aynlıgı vardır. Ben APIiyim, o şekildeeli sopalı kişiler, yurdun rencilerden çok sayıda yaralananMHP'lidir» demiştir. i şılan lar olmuştur. Bazı sivillerle birTürk Devrim Ocaklan tarafınllçede durum, sâkinleşmiştlr. boşaltılması sırasında Polis'in likte yaralı sayısının 40'a yakm dan. Atatürk'e sataşıldığı için Mec elinden aldıklan bazı öğrencileolduğu belirtilmiştir. Bunlardan lis Başkanvekilliğinden istifa eden ri fec! şekilde dövmüslerdir. Öğbir kısmı tabanca kurşnnlarıylı M. Kemal Palaoğlu'ya çekiltn bir rencilerden bazılan da sığmdıkyaralanmıştır. Tedlvi altma alıtelgrafta. siyasi partilerin tutumu lan evlerden aynı kişiler taranan ve kimlikleri tespit edilen yasayesinde Atatürk'e çok kereler fından çıkartılarak önce dövülralılar, şunlardır: dil uzatıldığı belirtilerek özetle şöy müş, sonra da Polis'e teslim edilÜnal Boyacıoğln CPolis). Bahatle denilmektedir: miştir. tin Tannöver (PolisK Egemen 'Atatürk'e dil ve el uzatılmasm» ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Erkeklere ait yurtta T.H.A. Baykal (TRT1. Mithat Sirmen tlgisiz kalan sayın parlamenterler PTT Teknisyenleri Derneği Ge muhabiri ile T.R.T.. Cumhuriyet, (TRT), Nevzat Gökhun 'Polis>, koltuklarında otururken. iilkenin nel Başkanı Şerafettin Bosnalı, Ulus, Anadolu Ajansı ve TercüFerdi Erzaim (Toplum Polis Müdüşürüldiiğü duruma seyirci kalndün düzenlediği basın toplantısındür MuavinH. Onur Kıyak ("Ecman gazetesi muhabirleri mahmıyan devrimciler 50'ye yakın seda, PTT teknisyenlerinin 22 Şu sur kalmışlar ve polis tarafmdan zacılık öğrencisi\ Hilmi Şahin hlt verdiler. bat 1 Mart tarihleri arasmda işCPolis), Aydın Pusat (Polis), Öbir odada korunmuslardır. Gazi Mustafa Kemal Meclis leri yavaşlatmak suretiyle direnivüi Tezisler (Zafer). Başkanlıjjı makammda otururken Kışkırtılan siviller se geçeceklerini açıklamıştir. Anti emperyalist Millî Kurtuluş Basının protestosu PTT hizmetlerinde çalışan 3000'i Hacettepe Üniversitesi öğrenci Savaşi veriyordu. Bufrün dönem aşkm teknisyenin Persone) Kanuyurdundaki olaylara polis ve öğGazetecilere saldın dolayısıyle biçimsel gösterişlerin ötesindedir. nu ve intibaklarından mağdur erencilerden sonra burada toplaTGS Ankara Şubesi bir bildiri Siz ne yapıyorsnnuz?» dildiklerini, ayııcalıklar yaratılnan ve polisce kışkırtıldığı anlayayımlajarak olayı şiddetle protes dığını ve müktesep hakların zeşılan binlerce sivil de karışmış to etmiş, gazetecilerin bundan delendiğini öne süren Bosnalı, ve öğrenciler aleyhine şiddetli sonra bu tip saldırüarı dağıtacak bütün çabalarına rağmen bu dubir protesto hareketlerine girişşekilde tertibat alacaklarısı biU rumu ilgililere anlatamadıkları(Bastarafı Spor Sayfasında) miştir. dirmiştir. nı söylemiş, teknisyenlerin eyleESENİS L.: 29 (3011) Polisin hareketini destekleyen, Ankara Gazeteciler Cemiyeti de, me geçmeleri halinde bütün Tür G. Saray Lisesi: Can (10), Tar Başbakan Demirel'e bir yıldırım öğrenciler için «komünistler sikiye'de her türlü haberleşmenin gun (9), Mehmet (8), Bünyat (7), telgrafı çekerek, •Olaylan izlezin yeriniz burası değildir» diye büyük çapta aksayacağını açıkMurat (7). mekte olan gazeteei ve foto mubağıran halk, bu arada jrurttan lamıstır. Eseniş Lisesi: Ali (7), Mehhabiri arkadaşların can ve mal kaçan bir kız öğrenciyi linç etmet <6>. Ömür (7), Ahmet (7), PTT teknisyenlerinin 22 Şubat güvenliğinin kalmadığını» belirtmek istemiş, polisler havaya siTunç '6) 1 Mart tarihleri arasındaki eylemmiş, «Bunun sağlanması İçin ilgilâh atmak suretiyle öğrenciyi HATDARPAŞA L.: 74 leri gerçekleşirse, telem, teleks, te muhakkak bir ölümden kurtarlilere kesin emrr verilmesinl isİSTANBUL L : 43 (3S20) lefon. iç ve dış şebeke, enorji tetemiştir. mıştır. Adı henüz tesbit edilmeHaydarpaşa Lisesi: Talha ^9) sisleri ile bunlann işletme, bakım Ayrıca, Ankara Gazeteciler Cemiş olan genç kız, kanlar içinde Ali (6). Harun (8), Tahsin (6), ve montaj v e muayeneleri büyük miyeti, bir bildiri yayımlayarak, bir otomobile bindirilerek, hasta Selçuk (6) çapta aksayacaktır. olayı kmamış, halkı kışkırtanlar nevp kaldınlmışür. İstanbul Lisesi: Reştan (7), Gü PTT teknisyenlerinin ilk eylemi arasmda sivil polislerin de bulunÖğrenciler aleyhine gösteri yaner (71, Melih (8), Bekir (7), Et işbaşmda işi yavaşlatma şeklinde duğunu belirtmiştir. pan bazı kimselerin, bu arada. hem (8) olacaktır. «Bozkurtlar ıreliyor!», «Kahrol Kaymakamı dövonler, 1000'ar lira kef aletle serbest bırakıldı CHP Grnbu PTT leknisyenleri işi yavaşlalacak Okul maçları kepez bılkon konsvnvolovi t Ankara: 13 34 71BHecik: 182 Isianbul: 2233 62Canakkale: «310 İç Hastalıkları Miitehassısı Hekim Alınaeaktır sun TRT!» diye bagırdıklan duyulmuştur. Tahrikçilerin yakalanması istendi PTT Genel Müdürlügünden Saghk Yardım Sandıgı Polikliniginde saat 91230 arasmda çalıştmlmak üzere vizite esasma göre sözleşmeli olarak iç hastalıkları mutebassısı hekim alınaeaktır. İsteklilerin tafsiiatlı biyo|rafilerini büdirir düekçelerini PTT Sağlık Yardım Sandıfcı Müdürlüğtine vermeleri duyurulur. , ... Iftk: 63/11489 .(Buın: A. 574311131/1473) Bu arada havaya silâh atan polislerin resmini çekrnek Isteyen THA foto muhabirt Yaşar TJçar ile Cumhuriyet gazetesi muhabiri özgen Acar*a polisler «Bizim ne diye resmimizi çrkiyorsunuz. Şu molotof kokteyli atan figTencilerin resmini çeksenize» diye bağırmışlar, bu sözler üzerine galeyans gelen halk ellerindeki sopalar ve tahtalarla Yaşar Dçar'ı ve özgen Acari fec! şekilde dövmüşlerdir. Yaşar üçar, bir flıtiyann yardımıyla, özgen Acar da kaçmak suretiyle müteeavizlerin elinden kurtulabilmişlerdir. Bu arada, TV için film çeken kameranmanlardan Tanju Bay Emniyet Müdürü Rüştü Ünsal, olaylar sırasında bir telsiz emri vererek, halkı öğrenciler aley. hine tahrik eden kişilerin yakalanmasını istemiştir. Ancak bunlardan yakalanaa olup olmadığı, açıklanmamıştır. Patlamalar Hacettepe Yurdundaki olaylar sırasında Hukuk Fakültesi, SBF ve Niğde öğrenci Yurdunda patlamalar olmuş, tabancalar atılmıştır. SBP'dekl patlama sırasında, SBF ve Hacettepe yurtlarının terasmda bulunan öğrendler, karşılıklı olarak bayraklarla işaretleşmislerdir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle