16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Şubat 1971i =CTJMHURİYET: 5AYFA ÜQ Mısır'ın cevabını Tel Aviv olumlu karşıladı | Jarring'in banşa ulaşmak için yaptığı çalışmalarda gelişme var KUDÜS, (THA) Kudüs'teki diplomatik kaynakların bildirdıkltri. ne göre, Mısır'ın arabuiucu Gunnar Jarring'e verdiği cevabm, şartlı olmasına rağmen, olumlu >anları olduğu ve Israilie bir barış anlaşması ımzalanmasının düşunüldüğü belirtilmektedir. Israil kabine toplantısmdan sonra kısa bir bildiri yaymlanmışt:r. Bildiride: •Dışişleri Bakanı Abba Eban, Jarring'in barışa ulaşmEk için yaptığı çalısmalardaki gelişmeleri anlatmış ve: «miizakereler önümüzdeki Pazar günü japüacak kabine toplantısında devam edecektir» demiştir. Amerika, yüzde 15 faizle buğday satıyor CENEVRE Gelişme yolundakı bazı ulkelerle ABD arasmda öncekı gun ımzalanan buğday anlaşması, gelışmekte olan ülkelere çok ağır şartlar yuklemektedir. 1 Hazıran 1971de yurürlüğe girecek. olan yeni anlaşmaya gore, ouğdaya ıhtiyacı olan ülkeler, ABD'den satm aldıkları buğdayın karsılığını do\iz olarak 20 yüda ve " ol5 faizle odıyeceklerdir. dıs basında Hanoi dize geliyor "i Art Buchwald , Çin Hindi savaşmda yeni bir gelisim olur olmaı derhal sevgili arkadasım Joseph Wallstop'u ararım. Kendisi Amerikalı şahin yazarlann başkanıdır. Geçen sonbaba'rda, savsş yumusamaya yüz tuttuğunda Wallstop'u pek sinirli bulmustum. Laos saldırıs.ndan sonra ne hissetlığini merak edip kendisini ziyaret ettim. Ne göreyim? Wallstop, evinin ait katındaki «savas odasmda» neşe ile dansediyor. «Joe, seni çok mntln göriiyornm» dedim. «Tabiî ki mutluyum. En sonunda sözümü dinlediler. Ben dort yıldan beri Laos'u istilâ etmek istiyordum.» *** «Şirodi mutlnlnŞnnnn sebebini ölrenflim. En sonnnda hayallerin gerçek oldn.» • Doğrusu Baskan Nixon'un bu işe cesaret edeceğini sanmıyorJum» dedi Wallstop. Sonra devam etti: «Ama en «onunda bçnim plânımı kabul etti. Hanoi birkaç hafta sonra dize celecek • «Ama hatırladıeıma göre, Tet saldırısından sonra da komflnistlerin cok a | ı r kayba ngradı|ını ve Hanoi'nin dize geldiğini sövlemistin..» • Gelmıslerdi ama, farkedemediler budalalar. Hâlâ ısrar ediyorum. Tet saldınsı Amerika'nın bu savaştaki en büyük başarısj idî.» *** «Kamboç îstilâsından da mı daha büyfik bir başan idi?» diye «ordum. • Kamboç degi<;ikti. Kamboç harekâtmda Guney Viernam'daki gerıllalara erzak sağlayan tüm komünist depolarını imha ettim.» «Fakat sevgill VValIstop, mademkl komünistlerin tüm iaşe merkf>7lcrini imha ettin, ne diye Laos'a saldırdın?» «Affeder?in ama çok but?alsfm. Bu kez yardımlar Ho Şi Minh yolundan gelmeye başladı. Ho Çi Minh yolunu kestim ml, Hanoi tekrar dize gelecek.» *** «Burava gel,» dedi Wa11stop. Sonra benl b!r ma^anın Bnüne getirdı. Masada kocaman bir Güneydoğu Asya haritası yayılı duruyordu. Müttefik kuvvetleri yesil. komünist birlikleri de kırmızı bayraklarla gö^terilmiştl. Arkadasım basina savaş şapkasını givdikten sonra konusmaya başladı: • Sana şimdi savas clânımı acıklavacaŞım. Kamboç ve Laos' ta her yeri bombalamak istiyorum. Çünkü bu takdirde Hanoi, Tavland yolu ile komünistlere yardım göndermek zorunda kalacaktır.» «Ba, eskl orunnn devarnı defil mi?» diye sordum. «Çok iyi bildin Böylece ben de Tayland'ı İstilâ etmek için bir mazeret bulurum. Tayland'ı istilâ ettikten sonra da, orada Güney Vietnam ordusunu hazırlar ve Kuzey Vietnam'a saldırtınm.» Arkadasım müttefik ordulannı temsil eden yesil bayraklan silâhtan arınmıs bSlgeye yaklaştırdı. «Tani, Kuzey Vietnam'ı da mı istilâ edeceksin?» «Başka ne yapabilirim ki?» dedi Wallstop. Sonra devam etti: «Kuzev Vietnam'daki iaşe merkezlerini tahrip edersem, Hanoi dize gelir.» «O zaman bans masasma zortamrlar» dedim. Doğrusu bu büyük plân. benı de heyecanlandırmıştı. • Havır, vanlı<;ın var» dive cevap verdl arkadasım. «Hanoı o zaman Çin'rifn vardım î'teyecektir.» «Aman Walls«op, vesil bayraklan sürekli Çin smırına yaklastınyorsnn. Sakm Gfinev Vietnamlıları Çin'e de göndermeye kalkısmavasın?» dive sordum. «Neden gondermeyeyim? Aslında tflm yardımlar Cin'den celiyor.. Bu sırada telefon çaldı. Telefonda Başkan Nixon'du. Arkadasım şöyle konuştu telefonda: «Tamarh Saym Başkan.. Doğnı yolda gidiyorsunuz. Şu Ho Şı Minh yolunu kestıkten sonra bana tekrar telefon edin Size ne yapmamz gerektiğını söyleyeceğim.» üîhant. israill suçladı Hindi Çini'de alı^ıhııış, sahnelerden biri. Bu kez kaçarken. Laos'lu bir aile savaş hajgesinden Laos'a yeni Tayland birlikleri gönderildi | Tel Aviv, Kudüs'ün bölünmesine izin vermiyeceğini tekrar açıkladı.. Öte yandan, diplomatik kaynaklar alışılmamış bir ifade taşıyan Mısır'ın cevabının, kabine üyeleri arasmda büyük ölçüde ilgi uyandırdığını belirtmişlerdir. Israil teklifini geçtiğimiz. ay içinde Jarring'e vermiştir. BİRLEŞMİŞ MtLLETLKR, (AP) BM Genel Sekreteri UThant; îsraU'i, Kudüs ü Yahudileştirmek için yeni meskenler yapımına girişerek BM Giivenlık Konseyi kararlarını Dılâl etmekle suçlamıştır. Dünya kamu oyumm mvüıalefetine rağmen Kudüs'ü Yahudlleştirmek konusunda israr eden İsrail'i tutumundan derhal vazgeçmeye çağıran CThant, bu konudaki raporunu BM Güvenlik Konseyi üyelerine ve BM Genel Kurulunda bulunan 127 üyeye dağıtmıştır. Heykel, «Mısır İsraile daha fazla taviz veremez dedi KAHtRE, (a.a.) Yan resmi «El Ahram» gazetesinin Başyazan Hasaneyn Heykel, dünkü makalesinde, B.A.C., Israü'e daha faıla taviz veremez, zira bundan fazlası toprak vermek olacaktır. B.A.C. İsraii'in uzlaşmaz tutumundan gerekli sonuçlan çıkannalıdır» demektedir. Yazar Heykel. Siyonizm ve emperyalizmın 4 amacı bu1unduğunu ifade etmekte ve bunları şöy le sıralamaktadır: 0 İsraii'in kurulmasi ve tsrail devletinin sürdürülmesi, & Arap Devletleri arasındaki ilişkileri kesmek (özelliklc B.A.C. ve Suriye ile Ürdün arasındaki ilişkileri), £) Sürekli olarak Mısır'a saldırmak ve onu diğer Arap ülkelerinden ayırmak. Q S.S.C.B.'ni, nasıl olursa olsun, bolgedcn çıkarmak. Harriman: "K. Vietnam istilâ edilirse Pekin savaşa girer,, H Suvanna Fuma. HoŞiMinh volu kesildiği takdirde Çinden eömillüler geleceğini söyledi. savasın kazanılması mümkün değildir. Savası Laos yönünde genişletebiliriz, zaten Kamboçya' da bunu yaptık. Simdi de Başkan. Kuzey Vietnam'ı gözüne kestirmiş görünüyor.» BUDAPESTE Ote yandan Laos'un eskı Başbakanı Prens Suvanna Fuma, Güney Vietnam askerlerinın Amenka'nın desteğı ile HoŞıMinh yolunda ulaşımı durdurması halmde. Komurııst Çin'den gbnüiluler geleceğini soylertuştir. Macarıstan'da yaymlanan «Mag yarorszag» gazetesı, Fuma nm î çıklamasmı «Bazı diplomatik kaynaklara» dayanarak bıldırrnektedır. Gazeicve eore. Çın Hindındekı ikmâl yollannda ulaşım aksama dığı için henuz Çin'in doğrudan müdahalesi soz konusu değildır Butto, «Hindistan savaş hazırlığı yapıyor deyince fiyatlar arttı K\RAŞİ. (a a) Pakistan Halk Partisınin lideri Zulfıkar Alı Butto, Hindistan bırliklerinın B&tı Pakistan sınırında yığmak yaptığmı ve Hindistanla yeni bir savasın an meselesi olduğunu ileri siirmüştür. Zulfıkar Ali Butto'nun Cumhurbaskanı Yahya Han'ın çağrısı uzerine acele Rawalpındi'ye hareket ederken yaptığı bu konuşmadan sonra Pakistan'da hisse senetlen ve çeşıtlı malların fiyatlannda büjiik artışlar olmuştur. Kudüs'te iskân KUDÜS Israil Imar ve fskan Bakanı Zeev Sharef, dunya kamu o.unun muhalefetine rağmen Kudus'te imar ve Ukan işlerine devam edileceğini sdylemiştir. Sharef: «tsrail HükümPtl Kudus'ü birleşik bir şehir olarak kabul ettnektedir ve bir kez daha bö lünmesine izin vermeyecektir» demiştir. Bakan, daha sonra sırf Amerikan Dışişleri Bakanlığı sozcusü Robert McCloskey istedi dıye tsraıl Hükümetinin imar ve iskan projelerinden vaz geçmeyeceğini söylemİ5Ür. vTASHİNGTON, (a.a.) Ba$kan Johnson zamanında Paris banş görüşmelerine katılan Amerikan heyetine baskanlık yapan Büyüİcelçi Avarell Harriman, Kuzey Vietnam istilâ edılirse Komünist Çın'in savaşa gi< receği ınancındadır. Harriman'a göre, Amenka'nın Vietnam savaşını kazanması mümkün değıldir ve Amerikan yetkılılerı Vıetnam'dan çekilecek lerinı tarıh belirterek kesınlıkle açıklamalıdırlar. Bir kadrn örgutünvin toplantısında konuşan Harriman. şöyle devam etmıştır: «tGiiney Vietnam balkının barış istedifi açıkça görülmektcdir. Biz hâlâ bu insanlara savaşı zorla kabul ettirivoruz. Bu TEŞEKKUR ... Tayland birlikleri Fuma'nın konuşması Laos'un başkemı Vientianda bulunan Amerika savaş muhabırleri, Long Sheng'dekı «CIA» üssünü takvıye etmek amacıyla bu bölgeye yeni Tayland b i r h t len gonderıldigıni bıldırmekteoırler Buna karşılık, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlık'an, bu kor.udaki haberler yorumlamaktan kaçınmaktadırlar «Washington Star> gazetesinin, Laos askerî kaynaklarına dayanarak verdiği habere gore, ABD Tayland'dan Long Sheng'e dam fazla bırlık göndenlmesını ıste mıştır Hayatımdan tamamen ümit kesildiği bir anda kıymetli bilgl ve yakın alâkalarıyla beni tekrar hayata ka\Tisturan ba^ta Haydarpasa Gogüs Cerrahisi merkezi Bashekimı sayın Opr. doktor SİYAMİ ERSEK Dr Ulu SüNGU: Dr îlhan ÖZGOKÇE. Dr. Sumer: Tarcan Dr. Ali Mert; Dr. Cemıl Barl?s: Dr. Semıh Tulpar: Dr. Ali KAPTANOĞLU ile vakın alâka ve ihtımaro gorduğum diğer doktoriara, hemçıre Esen AĞSAK. Avsel KUZGUN. AyKARABÖCEK ve bütun has5e tane personelıne minnet ve şukranlarımı arzederira. MELtH ÖZBUDAK Cumhuriyet 1483 REGGİO CALABRİA BA3IMSİZUGINI İLÂN REGGİO CALABRİA: (THA> Calabria bölgesinin merkez *ehri olmak için Catanzaro ile girişiıği mücadeleyi kaybeden Reggio şehri sâkinleri, ltalya'dan bağırasıı olduklarını üân etmişler ve şehirie barıkatlar kurarak polis ve jandar malara karşı garip bir ssvas vermeye başlamışlardır. Persembe gecesi, Reggio'va gelen bin kadar Italyan toplum polisi caddelerdeki barikatlan oksi jen kaynakları kullanarak kaldırmışlar fakat gece yansından sonra kadınlı erkekli Reggîoiular barikatlan yeniden kurarak bunları ateşe vermişlerdir. Reggio'dan verilen haber'ere gö re halk çelik putreller, yanımış oto mobiller, telefon elektrik drekleri, beton bloklar kullanarak şehrin bütün giriş ve çıkışlarını kapatmaktadırlar. İnternational Herald Tribune OKYANUS TÜRKÇE SOZLÜK YAŞAYAN TÜRKÇENİN EN BÜYÜK SÖZLÜĞÜ NİHAYETTÜRKÇEMİZ DE DEV BİR SÖZLÜĞE KAVUŞTU.. OKYANUS'ta neler var? Türk konuşma ve yazı dillerinde yer alan 200.000 kelime, terim, deyim, atasözu, argo, eş, yakın ve karşıt anlamlı keümeler. Her kehmenin kökü, okunuşu, bütun ayrıntılarıyie ve orneklerıyle anıamları ve bunların 600.000 kadar da Osmanlıca, Ingilizce, Fransızca, Latince karşılıkları 2500 sayfa içinde 1500 siyahbeyaz ve renkli öğretici resim, 150 renkli levha ve 50 tablo. OKYANUS nasıl yayımlanacak? OKYANUS Ansiklopedik Türkçe Sözlük 1 Marttan başlayarak, her ayın 1. ve 16. günleri fasikül halinde yayımlanacak ve 1,5 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlanacaktır. OKYANUS'a nasıl abone olacaksınız? OKYANUS Ansiklopedik Sözlük için mahdut sayıda baskı yapılacak ve mahdut sayıda abone kaydedilecektir. Aboneler iki cilt halinde tamamlanacak 24 fasiküllük eser için 240 TL. ödeyeceklerdir. 120TL. ödeyerek 12fasikül için abone olmak da mümkündür. Odeme şahsen veya banka havalesiyle'Pars Yayınları Cağaloğlu Şeref Efendi sok. 28'adresıne ya da 'Zıraat BankasıBahçekapı şubesindeki 3367)'Yapı ve Kredi Bankası Çemberlıtaş şubesındekı 1128/42' 'lş Bankası Türbe şubesindeki 1381* numaralı hesaplara yapılabılır. ABONE KUPONU *" OKYANUS Ansiklopedik Turkçe Sözlük 'e abone olmak istıyorum. 6 Aylık (12 Sayı) 120 TL. PARS YAYINLARI SÜNAR Beş milyon yıllık bir insan çene kemiği bulundu CAMBRlDGE (Massachusetts), (a.a.) Harvard Üniversitesinde gorevh bir grup bılım adamı. Kenya'da beş milyon yü önce savasmış ilkel bir insanın çene kemığini bulmuştırr. Bılım adamlanna göre, bulunan fosil. ınsanların Buz dev rınden çok önce yaşamakta olduğunu gbsteren önemli bir behrtidır. Harvard Üniversitesi Karşıla$ tırmalı Zooloji Müzesinden bir heyetin Kuzey Kenya'da buldugu kemik, daha sonra Homo Sapiens'e (modern insani dönüşen HOTJSTON. (THA) ApolloAustralopithecus ınsanından gü14 astronotlanmn $imdive kadar nümüze ulaşmış en eski fosildir dünyaya getirilen en büyük ay t» Heyetin başkanı Prof. Bryan çıyla dönmüş oldvfelan açıklanPatterson, «Buiunan kemik, tn traştır. san ailesinden bir varatıfa aitAstronotlann getirdikleri taşın lir. ama bu ırünümüzdeki insan bir basketbol topu büytiklüğünanlamına çelmez. cok kalın ve de oldugu bUdirilmektedir. Astağır olan çene kemiği. maymunronot Egar Mitcheîl, Ay toprağılar gibi kiiçük bevinli bir tlkel nra bulundugu torbalann birininsana aittir.» demiştir. den çıkardığı Ay taşıni bilim Muhtemelen bir kadına ait oadamlanna eöstermiş ve sevinç îan çene kemiği. 1967'de Rudolpn gösterişiyîe karşılasrruştır. Bu afrölii yakmında topraktan çıkarada Fra Mauro bölgesinden gerılmıştır ve Pliosen • Pleistosen tirilen iki de ftıtbol topu büyük devrinden kalma ieolojik çevrelüğünde taş. bilim adamlan tara de bulunan en eski fosildir. f.ndan üıcelenrniştir. 20. YÜZYIL ANSİKLOPEDİK Astronollar dünyaya en büyük Ay laşı ile döndü Amerika'da Sovyet diplomatlarına ait arabalar yakslıyor WASHİNGTON, (a.a.) . (THA) Onceki gece Washington'da bir ve Maryland'da da üç Sovyet dıplomatının arabası, Yahudı tedhişçiler tarafmdan yakılmıştır. ArabaJarm yaJalmasından sonxa basm ajansına telefon eden kımseler, arabaların «Kurtuluş Savaşında kendilerine yapılan hareketlere misilleme olarak yaktıklarmı» söylemışlerdir. Ayrıca, Hyattville'de de Sovyet vatandaşlarına ait bazı otomobiller yakılmak istenmişse de, teşebbus başarıya ulaşmamıştır. TÜRKÇE SÖZLÜK Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. İdare Meclisinden: 81449/24294 Sfrketimizin 1970 hesap yılı devresine ait bissedarlar ftdi umumî hevet toplantısı asagıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 18 Mart 1971 perşembe günü saat 10.00 da Şirket Merkezinde (Gumüşsuyu Cad 69/71 Taksim tstanbul) yapılacaktır. Pay sahiplerinin veya mümessillerinin toplantı gününden en az bir hafta evvel hisse senetlerini Şirket Merkezine tevdi etmeleri veya bir bankaya tevdi edeceklerse buna dair ibraz edecekleri vesika mukabili, umuml heyet toplantısı için giriş kart! almalan ve toplantıya teşrifleri. toplantıya bizzat katılamıyacak pay sahiplerinin aşağıdaki örnege göre tanzim edilecek bir vekâletname göndermeleri. İdare Meclisi ve muurakıp raporlan ile bilânço, kâr ve zarar hesaplannm Şirket Merkezinde arzu eden pay sahipleri taraündan tetkik edilebüecegine bilgilen rica olunur. G Ü N D E M : 1 Toplantının tdare Melisi Başkanı tarafmdan açılması, 2 Baskanlık Divanı seçimi ve Baskanlık Divanına genel ki> rul zabtını imza yetkisi verilmesi. 3 1970 yılı hesap devresine ait İdare Melisi ve murakıplar raporu ile bilânço kâr ve zarar hesaplannm tetkik ve müzakeresi, bunların tasdiki ve tdare Melisi âzalan ile murakıplarm ıbrası, i İdare Melisi âzalarının huzur haklanrun ve yolluklannın tesbıtı. 5 Murakıplarm seçimi ve ücretlerinin tesbıtı. 6 İdare .Meclisi Reis, Reis Vekili ve âzalanna Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 incı maddeleri gereğinoe muaınele ifasına mezuniyet verilmesi. VEK.\LETNAME ÖRNEĞİ: Çelik Halat ve Tel Sanayii A Ş. nin 1970 hesap yılı devresino ait hıssedarlar âdi umumî heyetinin akdedecegi toplantılannın tamamında saiııp oldugumuz (olduğum) hisseyi temsılen namımıza (namıma) hazır bulunmak ve tam yetld ile rey vermek hakkını haiz olmak üzere temsilcı nasp ve tâyın eylediğimizi (eylediğimi) ve kendjsinin bu top lantıya vereceği reylerin sekil ve mahiyeti ne olursa olsun doğrudan doğruya tarafımızdan (tarafıtndan) verilmiş gibi telâkki ve kabul edeceğimizd (edeceğimi) bildiren işbu vekâletname tanzım ve ita kılındı. (Cumhuriyet: 1484) BİR SOVYET FİZİKÇİSİ KAYIP CENEVRE, (AP) Avnıpa nükleer arastırma merkezinde gorevli Sovyet fızıkçısi Gagnebin'in kaybolduğu, dün gece İsviçre Polisi tarafmdan açıklannuştır. TURKÇE SOZLÜK TEŞEKKUR Rahatsızlığım dolayısıyle vattığım T. Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenterolojı Şırurjısi Klmıeı Şefi Doç. Dr. safrakesesi ameliyatımı ıtina ile yapan Op. Dr. Alpaslan Gençer ve As. Dr. Sakın Gurpınaroğlu ile Anestezist Doç Dr. Hâle Akoğuz'a; avnca yakın ılgilerıni gör. dugıim Op. Dr. M. Şerif Onaran, Op. Dr. Turan Ünal, As. Dr. Özdemir Yararbaş, As Dr. Ali Esen, As. Dr. Metin Şavkılıoğlu'na, değerli klinik hemşire ve personeline en derin minnetlerımi sunarım. Stj. Dr. Hepgül BURAT • (Cumhurıyet 1488) OK} NEŞ'ET GÖKOK 1 Yıllık (24 Sayı) 240 TL. Q adresinize postaladım, gerskenin yaptlmasını rica ederim. Adı, Soyadı ..„........... ......... TÜRKÇE SÖZLÜK PARS YAYINLARI: Şeref efendi sok. 28 Cağaloğluİstanbul GENEL OAĞITIM : Bateş Bayilik Teşkilatı A. Ş. Cağaloğluİstanbul Badar Reklam: 137/1487
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle