11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA tKİ: CUMHTTRİYET: 20 Şubat 1971 nayasa dışı tutum ve davramşlanyla mejrniyetini kaybetmiş iktidara karjı «dırenme hakkı. kullanılarak 27 Mayıs 1K0 Devrimini yapan Tiirk milletl, bu An»yasayı «hürriyete, fazilete ve adalete â?ık evlatlannın» «uyanık. bekçiliğıne» emanet etmiştir. Bn Anayasal görev, 27 Mayıs Anayasasının önsozünde yer almışür. Bu Anayasa 27 Mavn Devriminin tderini taçımaktadır. Eğer 27 Mayıs Devriml hlr «zalim iktidara. karşı yapılmışsa, bu tulmün içinde. Eraniyet Kuvvetlerinin gençlere yaptıgı nılmün biiyük payı vardır. Bu nedenledlr ki. kt, ihtilâlden sonra polisin resmf elbîsçleri bile değiştirilmiştir. Tarihin blr rtekerrürden ibaret» olduğu, Tiirk siyasal hayatırtda çok kez ispatlanrnıştır. Bngün Türkiyede. Î7 Mayıs Devrimine sebep olan olaylardan çok daha ştddetlilerini yaşamaktayız. Devletin polisi ile devletin üniversitesi iki düşman ordusa gibi karsı karsıya getirilmekte, acıkça 27 Mayıs Devrimintn örii almmaktadır. Aydına, okumn;a ve ünlversiteliye karşı duyulan kör hırs, M Mart geriet ayaklanmasmda bile bn denli yaygın olmamıştır. Siyasal iktidar, gençllk olaylftTim siddet yolu ile bashrmak egilhnindedir. Anrak bu amaç, devletin polisine duyularak güveni yıkmakta, devlet polisini iktidar •milisi. olamk damgalamaktad'r. Ovsa devlet kalıcı. iktidarlnr Ise geeieidlr. Önemli olan devlet kuvvetlerine olan demokratik saypyi yıktnamaktır. Siyasal İktidar sjmdi borlesine bir yıkmtının Mrıımlusudur. Biz bu vazımızda. Ceza Yasası açısından, polisin kullandıiı slddeti ve buna k»r?ı yurttnşlann sahip olduklan «dlrenme hakla»na d»ğinecefte. A POLİS ve ŞİDDET •i Uğur MUMCU Hukuk Fakültesi • Ankara Asistanı yakınmın ya da komsusnnnn bn aramada harır bulunması açtk yasa hükmüdür. Bir Fakülte ya da bu Fakülteye bağlı bir yurdun aranması İçin, hiç olmazsa. Dekana haber vermek gerekir Dekan bnlunmaz İse, bu durumda yönetim kurulu üyelerinden birinl bulmak başvıı rnlacak yasal yoldur. Bu yotların hiq birinl denemek«izin yapılan aramalar yasa dışıdir ve ii yasal amaçlıdır. Bu nedenle, bu yasa dısı yollara baş\iıranlann cezalandınlmalan gereknıektedir. Aynca bu aramadan zarar görülmiisae, Danıjtayda lcişleri Bakanhgı aleyhine tom yargı davalannm açılmasi. hnknkça öngötülınüş tazmlnat yollanndandır. Mebusan camisinde vaız Meclis bahçesine camı yaptırılması Rararlastırüdı. Bn cami. parlamenterlere özgü olacaktır. Daha eski deyişle «uretı rnansusada mebus beyler için inşa edilmektedir. Cebinde mıl etvekili veya senatör kartı bulunan Müslümanlar. bn camıde iDaae* edebileceklerdir. Tann izin verir de bn karar gerçekleşırse, açıhştan sonra oknnman gereken va.z suretini okurlanrnııa sunnyomz. Vaazı verecek imam efendi. Bnce ciddiyetle oksurup sakahnı sıvazladıktan sonra, orada bulunanlan ynkarıdsu «çmğı bir süzmeli. ve baslamah : Ey cemaat ! , Vaktiyle Osmanlı Snltanları aska geldikçe caml yaptınnardı. Bn usnl derlet çBkerken hızından kaybetmedı. Haneaan ttyelerince vapılan camilere salâtin («nltanlar) caraisi denlr. Siıler de kendinlri blrer «Han belliyorsunuı ki. karar eıkanp sn camivi vaptırdmı», Devlet hazinesini b« yolda kuüandımı. Mübarek ela ! Ancak Bu sebeple sımarmıyasınıı. MüslBmanlıkta sımarmak voktnr. Cami vaptırmakla kimse Tann indinde imtivazlı dumma gecemez. Bir değil ynı «amı >aptır«anı«. Harine'nin bütün milyonlannı bn yola dSksenlı, trünafalarınızdan sıvnlamaz<iinız. Kıldan ince, kılıçtan keslstn Sırat Köprüsflnü asarken bakarsınıı kl. enppadak ateslenn ıçıne yuvarlanmıssınız Gerçekte cehennemlik olanlar. Hazineden bovardalık ederek dnrnmn knrtarmava cabalıvorlarsa, "»«>« bir eayretin içinde balnndnklannı cümlesine bildiririm. Mflslümanlıkta esas olan. cami vaptırmak değil: iyi ahlâklı olmak. valan sövlememek. hır<nzhk vapmamak. haram yememek, naram yiyenlere ortak olmamak, kötülüğü himaye etmemek, insanlara yardımcı olmaktır. Bre poiitikacılar ! Sunu iyi bilesiz M. Raslne argalannı l « ı kapatmak, ve ucnx kapatanlara vardım edip halkm hakkım yemek, saçı bitmemis vettmin knrsağına ridecek ekme« calmak demektir. Tolsuzluk söylentisinln veball altından kalkamamı? bnltınanlar, cami knbbesinin altına girip de paklanamazlar. Meelis babçesine dikilen caminin minarelerine kılıf dikmevi meslek belliyenler, eerçek blrer Mfinlüman «vılmazlar. Bankalardan yolsnz kredı cıkarmak. Müslflmanlıkla kabili tellf değildir. Kısa zamanda zenrin olmanın vollannı zorlavıp seytana serik olmak, ithalat ve ihracat dalavereltrinde yüıbinler vurmak, halkm Müslü. manlık dnyjrnlannı sömvrerek politika yapmak. hele mebns olduktan sonra bizzat kanun çıkararak kendi maaşını artınnak tslâmın yiioe ilkelerivle bafdasan isler değildir. Bre köftehorlar ! Koskoca Osmanlı Devlett batarken. akıl^ıı snltatıiar caml Ostüne caml yaptmvoriardı. Bn yüzden güzrl memleketimls eaml ve meseitle dolndnr. Ama memleketimiıde okul, n . f>brika, yol, hamam eksiktir. 8îz bansi yflı ve hançi edeple Meelis bahçesine caml yaparsınıs da benim cibl blr dln adamını ılıler gibi politikacıya meebnr eder^iniı? Sizin tiW maaş pesinde Ana. Ta«a deih'iîtirmeye kalkısan kisilerin Mfislümanlıkla ilgifi ne? Hiç mi tsUm tarihl oknmadınız? Hazreti ömeri bilmez mtateiz? Biliminiz. billrstniz . Ve de iyi bilirsiniz. Gösteristen kaçınmanın, devlet malı flstüne titremenin. halkın hakkına riayet etmenin, dinimis ilkelerinden oldnğnnn ömerin adaleiinden Sğrenmissinizdir. Ancak seçmenlerinizin gözünü boyamak için su camiyi bu bahçeve vaptırom bnlnnuvorsnnuz. N'amaz kılmak isteyene, yer mi voktu ki !„ Güzel dünva. zaten Tanrmın mabedi sayıhr. Şnrava cami dikmekle. sevaha değil rtnaha girmis bulunuvorsunııı. Cünkfi bn hareketin özfınde t«lâm ülküsü değil, politikacılık hokkabazlığı yatıyor. tslima hizmet yolnnda saf inançla yola çıkmayıp da, bir tnuvazaamn karanlıfına vnvarlanan her tftrlü •evap gösterisi, gerçekte irünahın büyügüdflr. Bre g8»terl* Müslümanlan ! Dna edin ki, mübarek bir mahaldeylı. ve vaıl vermek fizere snraya çıkmıs bulnnuyom». îoksa ben lizin hanjl cemaziyülev. velflen geldifinisi. bir baska lisanla anlatmasını bilirdim. Poll. tikacının sofusu mnsunuı, »ofnnun politikacısı mısınız? Anhasını minhasım ortaya dökerdim. Ey politika zındıklan t Kafanıza dank etmelidh kl, politika yolnnda dinl kullanan adam. kırk kere üstüste abdest alsa, camiye girecek paklığa kavnsamaz. Sizin yeriniz bura değil. sizin yerinia yalan kürsüleri. dir. Ama Allah bflyuktflr, elbette sizi icabımza çöre deferlendirdigl jribi. sn mazlnm miHeti de sizlerden kvrtaracak bir carevi dnşfinüTordur. ŞimdüBc bn ka*M... ,. • ••••••••••••••••••••|I||IIMIIMII|I| ••• Görev mi suç mu? ma maddi ve manevî varlığını gelistirme haklarına ve hürriyetine sahiptir. Kişi dokunulma7İıpı ve hürriyeti, kanunun açıkça gösterdiği tallerde, usulüne göre verilmis hâkim karan olmadıkça kayıtlanamaz. Kimseye eziyet ve i«kence yapılamaz. lnsan haysiyeti ile bafdav mayan ceza konulamaz..» Anayasada yer alan bu tcmel ilkenin yaptırımı, Tiirk Ceıa Yasasının ?4f üncü maddesinde öngörülmüştür. Cmnivet K&revMleri, sanıkları Itirafa zorlamak için tişk»nce eder, yahut lalimâne veya gayri insan! veya haysiyet kırıcı muamelelere basvurursa» hej yıla kadar ağır hapis cezasina earptırılacsgı gibi. memuriyetten geeici ya da sürekli ola. rak atılmasi gerekmektedir. Ylne, Türk Ceza Yasa«ının 245 inci maddesine göre cebir kullnn. ma yetkislne sahip olan emnlyet görevlileri c.ksnurî ve tıizamın tâyin ettiği ahvalden baska suiitte bir kimse hakkında suımuameleye veya 1* fîncü maddesinde A nayasanmyer almaktadıı: «Herkes,aynen su Ifade yaşa cismen eza verecek hale cüret eder yahut ol kimseyı darp ve cerh eylerse..», üç aydan üç yıla ka dar hapis ve gecici olarak memuriyetten atılırlar. Yasanm 251 inci maddesinde İse, gö'revi sırasında hiı suc işle>en memurun, cezasınui ücte birden yanya kadar artınlacağı belirtilmektedlr. Tiirk Ceza Yasasınm 258 inci madde«rtnde ise, •memura mukavemet» socu yer almıştır. Anrak. kendisine direnilen devlet memornnun da hukuk dışı davTanışlaruıı gözöniinde. tn tan yasa koyucu, ... Eğer memur haiz olduğu se lî'hiyet hududunu tecavüz ederek veya keyfî hareketlerle bu muameleye sebep vermişse, fn:l hakkında geçen maddelerdeki ceza dörtte bire kadar indirilebileceği gibi. icabtna göre ce7a biisbiitün de kaldırılabilir..» denilmektedir. 171 Sayıh Toplantı ve Gösteri Yürüyflsleri Hürriyeti Hakkındakl Kanunun 22 nci maddeiinde de, yetki sımrlannı asarak. toplantı ve g<mrri yüriiyüşlerinl daiıtan Emniyet Kuvvetlerine k«rşı yapılacak direnmelerle ortaya çıkan MIC Inrın, dörtte bir kadar indirilebileceği gibl. büs. biitün de kaldırüabileceği hüküm altma alranıaktadır. ^••«»•^leri Kanumınun blrincl maddesine s»re polis «..asayişi, âmme. şahıs ve tasarruf emr.iyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkm ır7, can ve malını muhafaza vefimmeninis tirahitmı temin eder. Yardım istivenlere. y»rdıroa muhtaç olanlara çocuk, alil ve icizlcre muavanet eder. Kanun ve nizamnamelerin ken dilcrinc verdiği vazifeleri yapar..» Pollsin görev). Anayasaca güvencc altına alan, temel hak ve özgiiriükleri korumaktır. Bu görev yerine. siddet ve kaba kuvret kullanılması. ynrttajların dovülmcsi. iskence yanılması, görev anlayışı ilc hic bir sekilde bağdaşamaz. Anayasa ve yasa dısı yollarla siddet kullanan Emniyt yetkilüerine karsi yurttaslannın «direnme hakları. vardır. Bunun adı savunucu direnme>dir. Yıırttas. malını, canını ve ırnnı, bn saldın Emnlvet Kuvvetlerinden de gelse konımak zonındadır. Bu direnme hakkı. Türk Ceza Yasası nm 25Îİ ind ve 171 Sayılı Tasasntm 22 nci maddesinde açıkca öngörülmektedir. Emniyet Kuvvetlerine düşen görev, yurttaslan böyle blt dl« renmeye zorlamamaktır. Bir kez siddet kullanı\,n? bu şiddetin nerede biteceği belli olmaı. Bu yol çıkmaz bir yoldur. Şiddetin geeer akçe oiduğu bir toplumda son sözü en güçlü siddet araçlarma sahip olanlaı söyleı. Bu blt evrensel knraldır. Polisin tanikhğı Âranıa kararları O B5 H T Q Sayılı Polis Varife ve Selihiyet tır Ancak «tehirinde mazeret umulan hallrrde», yani gecikmesinde zarar umulan durumlarda, Cnnıhuriyet Savcıları ve savcı yardımcısı sıfatı ile emniyet yetkililerinin de arama yapma yetkileri kabul edilmiştir. Ancak, sa\cılara ve Emniyet görevlilerine tanınan bu >etkilerin çok d<tr bir alana Özgü olması gerekir. Yoksa. kural ciarak yargıçlara tanınan bu yetkinin siirek'i olarak Emniyet yetkililerince kullanılması açıkça u«ül saptırmandır. Kaldı ki, yargıc ve Comhuriyet Savcılannın hazır bulunmadıklan aramalarda. «o mahal ihtiyar heyetinden ve komçtı]?ıdar iki kisi>nm bulundunılması açık yasa. l.iiknıüdür. Demek oluyor ki bu koşula ııymak sızııı yapılan aramalar yasa dısı olmaktadır. Cni versite içindeki aramalarda özel bir titizlik gos termek gerekir. Çünkü, Üni\ ersitelere örcrklik tanındıjı için, bu kurumlar ancak kendi karar oreanlannca yönetilirier. Fakültelerin ıç dtt7enlpri ile ilçili her türlü konu, kesinlikle Fakülte organlannca çözümlenir. Fakülte içinde suç islendiği ihbarmı alan yetkililcrin, Önrclikle Fakülte Dekanlarryla pörösmeleri gerekir. 'Tchirinde mazarrat umulan hal kavramını. Anayasanm temel ilkelerine karsı kullanmak ve idari özerkliği görmezlikten gelmek. açıkça blr usul hilesidir. Kaldı ki, aramada, aranan verlerin sahibi ya da zilyetinin bulunması gereklr. Eğer, aranılan yerin sahibi ya da zilyedl bnlnnnuu ise, bn kisinin temsUcid ya da blr Muhakemeleri 97 C eza maddesine göre,Usulü Yasasının vernci aramaya karar me yetkisi, kural olarak yargıçlara tanmmı; livecek bir diizensizlik kavnağı olmaktadır. Izinsiz görteri ve arama olaylannda gorüldügii gibi, polis ile eyletncller aTasında çatısmalar olmakta bdylece polis. yukanda açıkladığımız Ceza Yasası maddelerine göre. çatısmamn bir tarafı olmakts>dır. Bu polislerin kamu tanıgı olarak dinlenmetert mümkün olmamak gerekir. Ç8nkü, polis. bir olayda siddet kullanan kimsedir. Bu şiddetin yasalarca öngörülmeyen bicim«îe kulanılması. yurrtaşlara direnme hakkı verebilerek kadar. önem taşımaktadır. Olavda *arnl olanlann, tanıklıklarmm bir hukuk«l deiere "Mihip olmaması. yargı ıniveni bakımmdan bir zorunluluk olarak kabul edilmelirilr. Hele Ceıa Muhakemeleri Ynsa.tında. kendilerine Cıımhuriyet yardımcm sıfatı verilen «zahıta memurlan»nın tanık olmalan, delillerin serbesice tartısılmasını engelleyicl «akmcalar tafimaktadır. zabıta He Marî T ürkiyede adlî yargı kararlannı zabıtanm aynlmaması, da etki Sonuc ^ t T assıadada Yüksek Adalet Dlvanmda Ünl* versite oiaylan göröşülürken, Div«n Bas kanı sanık Başbakan %dnan Menderes'e •Üni\prsltenin temelınin altma gireceğım» «eklinde söTİemiş oiduğu bir sözü hatırlatmıs ve: «Ünivf>rsitenin temelinin altına girersen, Üniversiie işte boyle başma yıkılır» karşıhğmı verınişti. t'niversite duvarlan siyasal iktidarlar lcin hiç de tekin yerler değildir. Bu hukuk dıst yollarla CÖrev yaptıklannı sanan Emniyet âmirlerine de, \nsnada duruşmalarının tutaııaklannı gözden se rırilmclerini salık veririz. Bu tutanaklarda oski meslekdaşlannın tfadelerlne rastlayaeaklardır. L'nntmasınlar ki, Anayasa dısı her davranısuı lıefahı sorulacağı eibi, gorevlerini kötüye knl'a. nnn devlet memurlan da, bir gün hesap vereeeklerdlr. Bugünlerin hlç de uzak olmadığını yojayacacımız olaylar ispat edecektir.! 1UNE lİNDEN Ey büyük şehirlcrde oturan vatandaşlarım. yamaçlarda sarı kstır tırnaklarının, kır lâlelerinin, tarlalarda kan rengi gelinciklerin, bahçelerde filbahrilerin, menekşelerin. yaseminlerin basretini çektiğini zannediyorum. Götleri alabildiğıne dinlendiren yesil çayırlar. çociıkluguniuda içinde gerine gerine uzanmak. koşmak sonra da saklambaç oynamak istediğiniz korutar nerede? Bakıslartmın, ufuklanmın sinıdi tabiatin çeşitli renkleri yerine alabildiğine nzsyıp giden kursunî asfalt yollar sınırlıyor, binalarjn mimarisi ne olursa olsun. mimar ona ne şekil verirse versin. nedir o yanyana gelen beton duvsrlarla rnha kasvet veren koyu renk!. Büyük şehir eskiden köylerde ohıranlann bir an evvel kavnsmak istedikleri bir cennet, bir sermp âlemi idi. Şimdi otomohil gürültülerinden, benzin kokusundan, Ankarada oiduğu gibi linyit gazlanndan geçilmiyen; »uyn, kanalizasyonu olmıyan, çöpleri kaldınlmadığı için ekşi kokan, iki duvarın birhirine kilitlendigi her yerin abdesthane haline getirildigi bir yer. Şehirler artık uyparlık merkezi olmaktan çıktı, aksine birhlrleriyle sosyolojik bakımdan hiç bağları olmıyan insanKarm kast halinde ve birbirinden habersiz yasadığı bir toplum merkezi oldu. Eski sitelerin ya din, yani haç merkezi olması. ya ticaretten, ya savunma ihtiyacından doğma bir kuruluş sehepleri vardı. Bugünkü sitelerde otnranların müşterek özeliiği, pis hava teneffüs etmek. mikroplu su içmek ve dar yollann üzerine dikilen dar cepheli beton duvarlan seyretmektir. Adanaya fîdip o güzelim İstasyon Caddesinin nasıl merhametsizce apartıman sahipleri ve kültürsüz belediyeler elinde rezil çimenio yığını haJine geldiğici, nasıl o cadde ile yapılar arasında nisbet kurulmayrp. caddenin dar ve pis bir sokak haline getirildiğini gördünüz mü? Görülüyor ld imar için yalnız para kâfi değil! Akıl. zerk ve bilgi de lâzım. Yukanda verdiğim misalde para sahibi zenginler zevksiz. akılsız, ve nıhsuz binalarla düşünceye, uygarlığa belediyelerin ortaklığı ile mimarive ihanet etmişler. Adanayı örnek diye aldım, Irmir Belediye binasının Konakta deniz üzerine knrulması da ayni bencil ve mederâ toplum anlayişına omuz »ilkeleyen bir tutumun neticesidir. Tıpkı yine Konak meydanını dolduran İşçi SigortaJan yapıtır.ın hali gibi.. Bir zamanlar havadan, sudan bol ne var denilirdi? Şimdi temlı havayı ve suyu arar olduk Bugün hava parası kadar vatandaşı kazıklayan bir baska sebep vok. Bir sinemada kalbiniz tutsa bir hap yutmak isteseniz bir sişe su bulamazsınız .. Madensuyu bile bulamazsınız, mecbursunuz kolalı, şekerli şeyleri pahalı pahalı içmeye... Türkiyede hiç bir belediye yok ki bir sinemada bir şişe su bulundurmak kudretinde olsun . Parkları ile, su tesisleri ile, onnanları ile, mimari estetiği ile, sıhhî olanaklan ile, çiçekleri Ue bizden çok ileride olan Fransa bile, doğayı koruma için bir bakanlık kurdn. Bu haberi gazetelerde okuduğum zaman, eski milletvekiH arkadaşlardan Cental Köprülüyü hatırladım. (Erozyon Türkiyeyi denize akıtıyor) diye barbar bağırdığı zaman herkes arkasından gülüyor ve alay edjyordu. Türkiyenin erozyondan evvel üıerine eğileceği çok başka şeyler vardır diyorlardı... öyle mi? Şn biıim köylerden şehirlere yapılan göç yok mu? Acaba bu göç sebebinin yüzde ellisi erozyondan değil midir? Asyadan Anadoluya yapüan hicretlerin sebebini nerede aramalı? Bizim işçimizi Almanyaya götüren nedenlerin derinliğinde de bu erozyon felâketi yatmaz mı? Kasabaların etrafındaki gecekondulardaki kavgalann, geçimsizliklerin sebebi de bu değil mi? îşin kötüsü doğadaki erozyonun açlık bıçağını bogaza dayayarak insan ahlâkını da çökerttiği, ir.sanı gücünü. ruhunu. düşüncesini de erozyona tâbi tuttuğudur. Cemal Köprülü'yü bugün yâd etmeke içimden geldi, çünkü knrşuni ssfalt yoUardan geçtikten sonra. sarı heton binalarla dnmanlı Ankarada y«pılan banka soygunlannı gazetelerde okudum. Doğoyı Koruma Bakonlığı DOKIOI Tarık Z. Kırbakan Dert, Saç ve Zfihrerl basta» lıklan Miitehassısı tstiklâl Cad. Parmakkapı No. W Tel: 44 10 73 Mustafa Özdiler ;; \ Kand«vu «lıomaai rte» ohmuı. â UJ«11 llMlhıoa** Cad(]«d Na. t l i AUAJMI 4 tMı tl » r O O St OB Üç gün sonra Batı Akdenizde önümüzdelri bir hafta İçinde ^rdumu2un genellikle batılı ha hava açacak, Doğuda ise saganak va akımlannm etkisinde kalacağı beklendığinden haitanın tahminı şoyledır: • MARMARA BÖLGESt: Bugun yer yer yağışlı, Guney yönlerınden orta kuvvette rüzgârlı geçecek, hava sıcaklıklarında önemh bir îark görülmıyecektır. Yanndan itibaren bölgede yağışlar bıraz daha kesifleşerek iki yağışlan bir iki gün daha devam gun sıcaklık duşüşleri ile bırlikedecektir. te etkılı olacak, rüzgârlar zamanHafta sonlanna doğru nava du la karayel ve poyraza dönerek zelerelî, guneşlı günlere dönülecelc ve hava sıcaklıklan yeniden artmaya başlıyacak ve bolgenın sahıl kesirrunde don olayı görulmiyecektir • KARADEMZ BÖLGESİ: tki üç gün Batı Karadenlz zaman zaman ve yer yer yağmurlu, Dogu Karadenız parçalı bulutlu geçeceJc hava sıcaklığı Batıda azalırken Doğuda artacaktır. yer yer fırtma şeklinde esecekIkı gun sonra yağışlar bölgetir. Sıcaklık dört gün sonra aralıklı yağışlarla şıddetini kaybederek güneşlı gunler başlıyacak ve hava yeniden ısınacaktır. Hafta süresince bolgenin Trakya kesiminde don olayı beklenmektedir. • EGE BÖLGESt: Bir iki gün Guney Ege genellikle parçalı bulutlu, yer yer mevzii yagmurlu, Kuzey kesımler sağanak veya gök gurultulü sağanak yağışlı geçecek, nin Dogu kestminde de etkili olacak, rüzgârlar Kuzey yönlere döhava sıcaklığı biraz azalacaktu. Rüzgârlar Güney yönlerden yer nerek, sert bir şekılde esecektir. Hafta sonlanna doğru Batıdan yer kuvvetli esecektir. itibaren hava duzelerek sıcaklık artışlan başlıyacak ve rüzgârlar hafifliyecektir. Hafta süresinee bölgenin sahil kesimlerinden sadece Batı Karadenizde b&îii don olaylan gorülecektir. • tÇ ANADOLU: Bir iki gün bolgenin Kuzey kesımleri yer yer yağmurlu, Güney kesımlen parçaü bulutlu geçecek, hava sıcaklıklan yagış alacak yerlerde biraz Uç gün sonra Güney Egeden azalacaktır itibaren yağışlar kesilerek, güneş İi günler gelecek ve hava sıcaklıklan tekrar artacaktır. Hafta sonlanna doğru bölgenin Kuzey kesimlerinde yeniden yagışlar başüyacaktır. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer don olaylan gorülecektir. • AKDENİZ BÖLGESt: tki üç gün yer yer saganak yagışlı, Güney yönlerden orta kuvvette rüzîki gün sonra sağanak yagışlagârlı geçecek, hava sıcaklıklanrj n biraz daha bölgede yayılacak da önemli bir değışme olmıyacak ve hava sıcaklıklan azalacaktır. tır. Bu süre içinde rüzgârlar genel eçtiğimiz haftanm hava olaylan bir evvelki haftaya göre büyük farklar göstererek selişti. Kuru ayaı şeklindeki soğnklar ffitti. Bunun yerine bahar ffünleri gibi ıhk hava geldi. Bir evrelki haftaya göre sıcaklıklarda 10 ilâ 15 derecelik artışlar görüldü ve uzun bir süredir kurak giden bölgelerde az da olsa faydah yağışlar kaydedildi. G Yağışlar devam edecek likle önceleri Güney yönlerden kuvvetli, sonraları Batı, Kuzey Batıdan orta kuvvette esecektir. Hafta sonlarına doğru yafışlar kesilerek günesli günlere dönülecek ve geceleri yer yer don olaylan etkili olacaktır bıraz daha yayılacak ve bu durum iki gün devam ettikten sonra tekrar hava duzelerek sıcaiUkJar bıraz düşecektir. • DOGU BÖLGESt: GeneUikle bir iki gün parçalı bulutlu geçecek, hava sıcaklığı biraz artacak, iki gün sonra rüzgârlar kuvvetlenerek, bolgenin Kuzey kesımlerinde halif kar yağışlan başlıyacak ve bu durum üç gün kadar devam ettikten sonra hava yeniden düzelecektir. Hafta süreslnce sıcaklık; ar uzun süre normallerlnin bıraz üzerinde bulunacaktır. MEVLÎDI ŞERIF^Î Iskender Dramairnın vefatmın 52 nci gününe rastlayan 21 Şubat 1971 Pazar günü (yarrn) ikindi namaam müteakip Teşvikiye Camiinde okunacak Mevlidi Şerife arzu eden akraba ve dostlarm tesnflerini rica ederiz. AtLESt Sevgili varhğımız Yeni Ajans: 511/1471 • GlNEYDOGt ANADOLl): İki üç gün Batıdan gelecek nemli hava ile bilhassa bolgenin Gaziantep ve çevrelerinde yer yer hafif yağışlar alarak öteki kesimler parçalı bulutlu geçecektir. Ha va sıcaklıklan yükselmesine devam edecektir Üç gun sonra mevzil yağışlar KtRALIK KATLAR Cumhuriyet Caddeslnde Hilton girişl karşısında Konforln kattar lsyeri olarak Urabktır. Cumhuriyet Cad. 187 Sipahl Apartımanı 7 nci fcata müracaat. Telefon: 48 47 40 Cumhuriyet 1477^ MEVLIT Merhum rikri ökt* «si. aevBÜİ annemiz vefatının kırkıncı gününe t«»adüf eden 21.2.1971 Pazar gunü (yarın) lkindi namazını müteakıp Moda camii «erlfindc Mevllt kıraat edilecektir. Akraba; dost ve arzu eden dln kardeslerımizin tesrifler) riea olunur. Ailesl adına ojjlu Av. Naci ÖKTE Cumhurlvet 148S MAKBULE ÖKTE'nin CEPHE Prof. Dr. ümran E. ÇÖLAŞAN BUGÜN değineceğim cephe, ne bir savaş cephesi ve ne de şu veya bu fikrin meydana getirdiği son günlerin cephesi dir. BU CEPHE hava raporlannda her zaman karşılaştıgımu, özelhkle televizyonda gördüğünüz hava cephesi, meteorolojık cephe. BU CEPHE de, biraz evvel söylediğim cepheler gibi zaman zaman yurda, vatandasa zararlı olabilir. Bomba, dinamit, molotof kokteyli değil de yağmuru, seli ile. Ne var ld, bu cepheyi insanoğlu değil, tabiat kanunlan meydana getiriyor. Bu yüzden, meteorolojiden gayri, kimseden şikâyetçi olamıyoruz. METEOROLOJİK cephe ve cephe sistemleri alçak basınç sisteminde, ayn ayn karakterdeki iki hava kitlesinin karsılaşroası sonucu meydana gelir. örneğin, güneyli, sıcak, bol nem taşıyan bir hava kitlesiyle, kuzeyll, soğuk bir hava kitlesi belirli bir alanda karsılasıyor. Bu karşılaşmada sıcak hava, soğuk havanın üzerinde yükselmeğe başlar. Sıcak hava yükseldikçe sogur, soğudukça taşıdığı nem yoğunlaşmaya doğru gider. Bir yükseklik gelir ki, tamamen yoğunlaşır ve o andan itibaren de yağış (kar, yağmur) meydana gelir. CEPHELERÎN yerdeki hattına cephe hattı, ayn karakterdeki hava kitlelerinin birbirine dokunduğu düzeye de cephe yüzeyi denir. Cephe yüzeyleri soğuk hava üzenne doğru yatık bir durum gösterir. ÇİZÎLEN meteorolojik haritalarda dört çeşit cephe ile karşı karşıya kalırız. Bunlann en önemlisi soğuk ve sıcak cephelerdir. SOĞUK CEPHE : Bu tip cephelerde dtttine gelişen bulut sistemleri ortaya çıkar, sağanak yağışlar meydana gelir, yağış dennliği 5060 kilometre civanndadır. Yağışlar sert, fakat kısa sürelidir. Yağışlardan sonra sîcaklıklar düşer, bulutlar dağıbr. SICAK CEPHE: Bu cephe sisteminde tabaka halindeld bulutlar ortaya çıkar. uzun süreli yağışlar olur, yağış derinliği 500600 küometre civannda olabilir, hava kitlesirdn hızına göre yağış süresi değişir. Sıcak cephelerden sonra hava sıcaklığında bir yükselme gBrüMlr. HER İKİ cephede de uçuş bakımından oldukça büyük (türbülans ve buzlanma dolayısiyle) tehlikeler vardır. HOŞÇAKALIN... BOLU BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN Beledıyemize öeherı 185.000.00 lıra muhammen bedelli 2 adet damperli kamyon 5 Mart 1971 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü üe satın alınacaktır. Muvakkat teminatı 18500.00 lira olup şartnamcsi Belediyede görülebilir. îsteklilerin aym gün hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplanna'muvakkat makbuzu ve 1971 yıİ! Ticaret Odası vesikasmı koyarak ihale saatinden 1 saat öncesi Komisyon Başkanİığına vermeleri şarttır. Postadaki vâki gecikmeler kabul edümez, (Basın: 11263/1481) I LA N Ceylânpınar Devlet Üretme ÇKlliği SSddürlüğünden: Çiftligimizde mevcut 4 aöet David Brovn. 1 adet Ferguson marka traktör üe 2 adet balya makinesi. 3 adet 27 Sp MasseyHarris biçer döger ve tahmini 2000 adet kullanılmış durumda traktör arka ve ön ile kamyon, cip ve pikap lâstikleri 25/2/1971 Perşembe gönü saat 13^0 da Çiftli&imiz merkezinde ve AlıtnSatım Komisyonu tarafından açık arthrma suretiyle satışa çıkanlacaktırBu satışa ait şartnameler Konya. Kayseri. Malatya. Sivas. tzmir, Adana. Gaziantep; Urfa; Diyarbakır; Viranşehir; Ceylanpmar Belediye Başkanlıklan İle mesrî dahllinde Çiftllğimiz merkezinde eörulebilir. (Basın: 11194/1474) NİMBÜS DOKTOR Opr. Orolog »^^^^^^^^^^' v^S^S+S^^ Ot9 TIBİBİ Süreyya ATAMAL BtnM«lv11«r m/i Ttit. t «4 fT 4 4 1 A K S I N Orhan TÜZÜN ,' Saat: IXM U J t Samatya CM. N a 400 TEL: n n a
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle