19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
JOHN STEINBECKin toplumcu yonden en etküeyıcı romanı: Rasih Guran'ın başanlı çevırısiyle 3 Baskısı çıktı.. 10 TL REMZI KİTABEVİ İstaiıbul Cumhunyet 1476 BİTMEYEN KAVGA umnurı s Kurucusu: YUNTJS NADt :HEL ZEVACO IN RAKiBi Her vakit zevfcle okunan Mıchel.Zevaco'nun eseriennden olan bu kitap »ize cok hoj vakit geçırtecektir. Nesradılen djğeı eserleri: Kapıtan (2 cilt), Borjıya, Trıbuie Sersenler Yatağı: Bundan. Kanlı Krahçe; Kralıce Izabo: Montero Koprusü, Don Juan, Ecel Koprusu, Venedık Asıkla" Kahraman Kız. Sen Pol Sarayı: Ası* Kral, Krahn Gozdesi Fıjatlan 500 ve 750 kuruştur INKTLÂP ve AKA KITABEVLERI Tlâncıhk 18431478 i 47. yıl, sayı 16726 Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet istsnbul Posta Kutusır İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90* 22 42 "96 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 ÇUDat KIŞKIRTILAN BAZI SiVİLLER GENÇLERİ DOVDÜ Polis'in silâhlı ve bombalı saldırısına öğrenciler molotof kokteyli, taş ve sopayla karşı koydu. Harp Okulu öğrencisi ile gazeteciler de dövüldü Kanlı çatışmasırasındaÂcil Servise de ateş açıldı. Yaralı sayısının tesbit edilemediği beş saatlik çatışmada 38'i kız 191 öğrenci gözaltına alındı Polis, Hacettepe Yurdunu da zapdetti ANKARA, (Cumhunyet Burosu) Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunun önceki gun universiteyi suresiz kapatmasından sonra dün, üniversite yurtlarımn boşaltılması sırasında polislerle öğrenciler arasında kanlı olavlar meydana gelmiştir. Bes saat süren silâhlı catısma sırasında. her iki taraftan varalananlar olmuştur. Yurdu aramak için silâhlı saldmya girişen polisler, yakaladıklan öğrencileri. olay yerinde biriken binlerce kişilik sivil ffruplara dövdürtnıuşlerdir. Bir savaş alanını andıran çatışma esnasında öğrenciler, yurt binasında barikat kurmuş, Polis'in saldırısına molotof koktevli, taş ve sopalarla karşı koymuş, yangın hortumuvla da su sıkmışlardır. Polisler ise silâh, gaz bombası ve cop kullanmıslardır. Ülav verındeki izlenimlerden anlasıldığına gore polisler, yakaladıkları oçrencilerin bazı sıviller tarafından dovulmesıni daha onceden plânlamış \e buns sevirti kalmıslardır. Kışkırtılan sivil ernplardan btrinin, bir kız öğrer.cm feci sekilde doverek linç etmek istedıği de çörulmüştur. Ola> lar sırasında Hacettepe Lniversitesi Yurdu, içinde gazetemiz \nkara Bürosu muhabirlermden 4li I)oruk da olduğu halde bir kısım gazeteciler, mahsur kalmış, yine gazetemiz muhabıri Özgen \car ile THV foto muhabiri Yasar l'çar, kışkırtılmıs bazı sıvıller tarafından fecî sekilde dov ülmuştür. (Arkası Sa. 7, Sfi. 7 de) Ha. ettcpo l nıversites; Yurdundaki Polis . oğrencı ^ p haik blr kl<ıkırtIlmış cIİ (Fotoğraf. Vural SAYG1LI» şckılde duvulen oğrenci, Cebecı Trafık Merkczıne goturulurkcn . nonrlorrİDn hiri g e n u e r u e n u ı n sında İLKSEN ve asistanlar, askerden çatışmaya müdahale etmesini istediler ANKARA Alpan: Köşke verici radyo kurulmadı Vericinin, 4 ay önce CUMHURİYET HABER SERVİSİ Çankaja Koşku Emnıyet Sahası ıçınde, Çarşamba gecesi, Konıma Bırlığının eğıtımı sırasında patlayan madderun bomba veya benzerı değıl, maym olduğu anlaşılmıştır Yetkılı uzmanlar, Ankaranm hemen butun semtlermde du>ulan ve heyecan yaratan bu patlama sesının, mayından çıkabılecegını behrtnıektedırler Ote yandan dunku gazeteımzde «Çankayada Guçlu Radvo Vericisi Kuruldu» başlıgı ile vayımlanan haber, Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreten M Cıhat Alpan tarafından valanlanmıştır monte edıldıgı one suruluyor (Cumhuriyet Bürosu) Hacettepe Üniversıtesi doktor ve asıstanları tle ÎLKSEN Yurutme Kurulu dun unıvers te >ur dunda kanlı olavlar mevdana gelırken duruma askeri bırlıklerın mudahalesını ıstemışlerdır Ancak olaylara ordudan bır müdahale olmamıştır. Asıstan ve doktorlar, Polis'in da\ ranışını protesto etmek ıçın suresız boykot kararı almış, daha sonra beyaz gomleklermı ZaTeı Alanındakı Ataturk Anıtma bırakmışlardır Hamamonunde kalabalık oır sivıl topluluk tarafından vuhalanan asıstan ve doktorlar, olavlar sırasında bır forum duzenleverek, pohslerın yurtlara gırnıesme engel olmadıgı ıçın unıve» ıte > onetıcılerını, Iktıdar ve Polıs ı suç! lamışlardır Asistanlar Sencukası ' Başkanı Dr Aslan Ebirı, tır de ı meç veıerek «Polıs ve mılıtanla(Arkssı Sa. 7, Su. 5 te) ' AP Senato Grubu da Demirel'in tutumunu uygun gördü SIVIİİPI* ^"ktra'dakı k.ınlı Polis rgıcncı çatışmasında kışkırtılan sivıller, Polıs'ın >akalactıgı bir oğıeııcıjı lınç etme>e <;alışı>or.. ıFotoğraf Vural SAYG1LI) \\K\R\ (Cumhurıjet Burosu) AP Senato Grubunun 9,5 saat suren dunku toplantısında, «Son olajlar» konusunda genel goruş me onergesı goruşulmuş, sonuç ta hukumetın tutumunun tasvıp ed:ldığı belırtılmıştır Bılındığı gıbı, daha once de AP Meclıs Grubu hukumetın son olaylarla ılgılı tutumunu onavlamış ve Başbakan Demırelm yanında bulunduğunu belırtmıştı. Yeni bilgiler Ancak, haberımızın doğru olduğu bırçok gozlemcı tarafından belırtılmıştır Gozlemcıler bu konuda şu bılgılerı vermışlerdır(Arkası Sa. 7. Sfi. 1 de) Emekli Tosarısındo ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Emekli Sandığı Kanunu tasaıısını goruşmekte olan Malıyc Komısyonunda tasarı uzerınde ban onemlı değışıklıkler yapılmıstır Ancak bu değışıklıklerı tatmınkâr bulmayan emeklıler protestolarma dun de devam etmıştır Istanbul'da 400 emekü yuru>uş vapmıs, Ankara'da ı«e \enıden toplu halde Meclıs'e gıdılmesı kararlaştırılmıştır. Bu değısıklıklerden biri tasarının, emekli aylığına esas olacak net aylığın O'o8 emekli keseneğı bâ. nç tutularak hesaplanacağına daıı hukmunun değıştırılmesıdjr. ( Arkası Sa. 7, S>u. 4 te) Bir bankaya dün gece bomba atıldı Ankara'daki olayda bekçi ağır yaralandı, bazı binalarda büyük hasar oldu, bir oto parçalandı ANK4R* Iş Bankası Cebecı Subesıne dun saat 22 15'de atılan bır bombadan banka bekçısı Alâettın Kalkan agır yaralanmış, banka ile î'anındakı bınalar afır hasar gormuştur Aînrıca çok sayıda bınanın camlan kırıJmıs bır otomobıl parçalanmıs bazı ev sakmlenn den bayılanlar olmuştur Bankanm caddeye bakan vıtrm (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) değişiklik yapıldı Bildiri Toplantıdan sonra, grup başkanlıgınca yajımlanan bıldırıde, i^narşist hareketlerin sıjasi iktidar ve hukumete karşı olmavıp, demokratık hukuk devleti duzenini vıkmaya vöneldiği» one surulmeste, «Cumhuriv et Senatosu AP srubu olarak, bugüne kadar vukubulan olavlarda (Arkasl Sa. 7, Su. 2 de) TMTF tarafından gonderılen yaz nın fotokopısı Tehdit ve şantajla işadamlarından para koparmak istiyorlar Bazı oğrenci kuruluşları, çeşıtlı adlar altında tehdit ve şantaj yolu ile ışverenlerden para talep etmektedırler ITlku Ocaklan ile ajmı paraielde gozuken T M T F nın şımdıkı yonetıcılen, çeşıtlı muessese sorumlularına gonderdıklerı bır yazıda. 15 gun ıçınde çıka(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) HUKUK SINAVLARI 25 ŞUBAT'TA.. istanbul Umversıtesı Hukuk Fakultesının dun yapılan genel kurul toplantısında sınavlann 25 Subat'ta başlayıp 21 Mart'ta sona ermesı kararlaştırılmıştır. Roberf Kolej yiiksek kısmı yerine, özerk Türk Üniversitesi kurulması kararı alındı MütevelM HeyetinİB karanra Turk makamları gerçekleştirirse, gereken bina ve arazi verilecek. Mim koydu dalet Partisi Grubn adına Meclis kursusunde konuşan Malatya Milletvekılı Ismail Hakkı Senguler, Ataturk'un eylemlerlne dıl uzatınca, MiUet Meclisi Başkanvekı li Mustafa Kemal Palaoğlıı istifa etmiştir. OLAYLAKIN ARD1NDAKİ GERÇEK ve'de bırbirinden a>rı ıkı kesimın ınsanı, parlamentonun çatısı altında bir olavın kahramanlan olmuşlardır. Senguler'in Ataturk devrı aleyhındekı sözlerı, şımdıve kadar AP hunavesinde «elişen ırtıca akımının belirgm ıddialarıdır. Bir yandan Anadolu kövlerınde Nurculuk okulları basılırken, bir yandan bu sözlerın Bıiyiık Millet 'Meclisi çatısı altında ve iktidar partisi grubu adına sovlenmesi dikkati ce(Arkası Sa. 7. i»ü. 2 de) A kanvekilinin künyeeini incelediğimiz zaman, olayın tesadüf olmadığını; Meclis kürsüsunde dil sürçmesiyle veva sınırı ıstemiyerek aşmak suretiyle bir hata yapılmadığını anla mak mümkündur. AP Malatya MUletvekılı Sengüler, Kahire'deki EI Ezher Medresesinde okumuş; Komunizmle Mücadele Derneğinde önemli bir mevkide bulunmuştur. CHP milIeUekih Palaoğlu ise Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakultesini bitirmıştir; Mülkiye Mufettişliğinden gelmedir. Böylece Turki CHP Grubu yine Palaoğlu'yu aday gösterecek A.VKARA (Cumhuriycl üurusu) Dıyanet îşlerı Butçesının goruşülmesı sırasında AP sdzsusunun Ataturk de\ ı ıne dıl uzattığını bildırerek başkan vekıllığı gorevınden ayrıian CHP Şıvas mılletvekıli Musfafa Kemal TPalaoğlu partısmın Millet Meclisi Grubu tarafından yenıden bu goreve aday | gosterılmıştır . Palaoğlu gorevınden ıstıla etti ' ğıne daır resmi bır belgeyı henuz Millet Meclisi Baskanhğına gon I dermemıştır. Ancak Başkan Avcı | 1961 1965 donemmde Kutahva mıl ı (Arkası Sa. 1. Sü. 5 te) 1 «HÂKİMİN PARAYA, İÇKİYE, KADINA TEMİNATI NASIL SAGLANACAK? • AP Sozcusü, Butce'de yargıçlan eleştirdi ANKAR4. (Cumhurıjet Burosu) Millet Meclisi, dun, Adalet Bakanhğı 1971 Malî Yılı Butçe Tasarısını kabul etmıs, AP Grubu adına konuşan Kars Mılletvekıli Kemal Kaya, «Hakim tcınınatı, bizde coğrafi teminattır Parava, ickive, kadına tcmiııatı nasıl sağlıyacaksınız?» demıştır Yuksek Hakımler Kurulu ujeleri seçımine de değınen Kaya hakımlerın Meclis korıdorlarında oy ıstemelerının meslek haysıvetıne aykırı olduğunu one surerek, bunu onsecım muessesesıne benzetmış ve konuvla ılgılı olaıak, (Arksn S». 7, Su. 1 de) tır. : ^^ . New York'ta toplanan Robert Kolej mutevelh heyetı, daha once kapatılması Içın karar aldığı Robert Kolej Yuksek Kısmı yerine ozerk Turk unıversitesi kurulması kararını almıs Bazı çevreler, belki de Pa laoğlu'nun istifasını duygusal veya aceleye geimiş bır davranış gıbi niteleyebilirler. Gerçekte bu olay, yasadığımız giinlere mım koyan bir önem taşımaktadır. Bir yandan AP Malatya Mdletvekilının ve öte yandan Millet Meclisi Bas *•• (Arlun 8». 7. Sü. 4 te)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle