19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Şubat 1971: rCUMHURÎYET :RAYFA BES "Ihracalı feşvik tedbtrieri biirokrosi yüzünden yürümüyor,, İSTANBUL HABER SERVİSÎ Iktisadî Kalkınma Vakfı'nın dâvetlisi olarak İstanbulda bulunan Ortak Pazar Genel Sekreteri Emile Noel dün düzenlediği basın toplantısında Türkiyenin, imzaladığı protokolle geniş avantajlar sağladığuu bunun yanında sembolik sayılacak kadar az yükümlülük altına girdiğini öne sürmüş tiir. Noel ayrıca, Türk hükümfr tinin ihracatı teşvik için bazı ted birler aldığını ancak bürokrası nedeniyle tedbırlerin işlemediğini söylemistir. Noel, Türkiye'nin durumunu eleştirdi BEYOGLU ANKARA (64 1« M) MotodklctU K u A . Delon Kt AS (47 63 15 Hsrbiye) Kaktü» Çiçtği t. Bercmuı RİS, ASLI ( « 10 »1 Be»iktaj) 1 Batının Devleri 1. Wajme • O. Georges RT. Z Aşka Doymavan Kadın O.G. ATLAS (44 «8 35 Beroğln) Soyun Bebeibn L. Clrol R. Ft. BARBAROS (Ortaköy . 47 (H 79) Pamuk Prenses ve î e d i Cüccler Z. Değirmencioğlu . R. DÜNYA (4» Î3 61 Btyoğlu) Pamnk Prens*s T CUceler Z. Deîinnencioğlu R. EMEK (44 84 3H Beyoğlu) Kaktüs Çiçeği İ. Bergman RİS FİTAŞ <49 «1 «S • Bcyoğlu) Ölümden Korknajanlar. I. Browo Rİ İNCt (48 45 93) Atlayan Melck T. Soray R. 1§IN (M 22 54 MecidiyekA;) 1 Afacan M. Utkn • R. 2 Cirkin Adan Y GUne.T KENT (41 77 62 Sisli) KievdeU Adam E. Heidman Rİ KFRVAN 148 »4 23 Şi$li) Pamuk Prenses 7 Cflceler Z. Detirmencioğlu R. KF.REM (46 70 91 Bejikta]) 1 Pamnk Prenses 7 CUceler Z. Değirmencioiılu 2 Tel örfii • A. Işık. KONAK (48 26 nS) Soynn Bebc £im L. Carol RtS LÂLE (44 35 »5 Beyoilu) AJlajan Melek T. Sor*y R. LEVENT (4. Lcvenl 64 »• 9») Elektrikli Sandalye S. Ro«in den Korkmajanlar t. Brotrn RT BL'LVAR (21 3i n Ahsarayı Ağlayan Melek T. Şoray R. GtNDEİj 127 71 8S • SeH*a<lebasM Yaimacılaı T. Savalas RT GÜL (27 71 S6 Sehnadehası Be.vaz GUller F Akın R. GÜNEŞ (2] 61 40 Aksaray) Arkadasım Ajkımdan da Üstün N. Kumar RTS HAKA.N (?3 42 3J Karagtimriik) Beyaz Güller F. Akın R. fPEK (22 25 13 ÇemnerliUs) Kiev'deki Adam E. Herdman RT tSTANBLT. (21 23 67 K. M. Pas») Ölümden Korkmayanlar tBrown • RT MARMARA (22 38 60 Beyazıt) Pamnk Prenses 7 Cüceleı Z. De{imıencio(ln R. ÖZLEM (23 62 96 K.M.Pasa) Be.vaz Güller F. Akın R. (22 25 13 Çemberlitas> Ölümden Korkmayanlar İ. Brown • RT SİNEMA SUR (23 61 12 • Topkapn Arkadaşım Askımdan da L'slün N. Kumar • RTS ŞIK (22 35 42) B e y u GOller F. Akın R. YTLDIZ (21 11 37 Ak«r»y) YaJmacılar T. Saralas • RTS. KATİH (22 Ul Ilı »ALAHl.% T^.A Pazartesi tıarıç ne» ıtııı 21.00, Pazaı 15.30. Salı o£rencı>e Carşamba nalka lenzılâllı AL 5YPKALI K1Z Çocuk oyunu Carşamoa 14.30. Paza: 1100 de KADIKÖY OPERA TAŞDCLK>LER TtYATHOSU (36 0« 21) .Köprü Altı Mektebi.. Müzikal oyun: Çarşamba: Cumartesi: Pazar 18.15. Pazartesi haric ber eun 21.15'de. CSKÜDAR: (33 «3 97) .KAÇAK. (Piyes 3 perde); Cuma haric heı gün 21U0de Pazar 15:t()»da Pazartesi öğrenci: Persembe halk tenzilatlı. • Boğac Han» Çoeuk oyunu Çarsamba 14.30 Pazaı ll.M'de KADIKÖY: (36 31 31) KAD1NLAR Oyun 'i oerde pazartesi Salı narıc Qer eüc 21.00 Pazat 15.00 Cuma 21 00 de Halk »e ötrencılere tenzilât AYFER FERAY TİYATROSU: (Eski Alkazar Tivatrosu 44 74 93) • Yedl Kocalı Hürmüz., Salı 21.15 18.15: Çarsamba 21.15: Persembe 18.15 ve 21.1S. .Menekseln *ırında. Cumartemi 1815 ve 21.15 de. «Teyzeler Karıstı* Pazar 18.15 ve 21.15: Çarsamba 18 15 balk ve talebeye. AZAK TİYATROSU Mnrarteı Hepgüler (22 «2 46) Boşanma Tarife«i», (Çalgılı oyun) Cuma 2130. cumartesi, pazar 18.15. 21.30, .Hafız Beyatl Dümbek», pazartesi, salı 21.3«, çarşamba 18.15, 21.30BULVAR rt*ATKO»U ırıodıfe»* de 21 48 92 • 21 7* 82} Mt) • HÜR GÖZLÜM Pazartesi 2113 BELALI GELİN Muziüal ko. medl I oerde Persembe hariç; diger fünleı ! M 1 CumartMİ: Pazaı 1815. UEVfc KL'bU KABAKt rI*ATROSU (44 4C 7») ıKulop 12 ttslunde) «HA BU DİYAR» Pazarten naric tıeı (un tl.SU. Çarsamba Cumartesi Pazar 18.30 da matine CarsamDa matloede balk ve talebeye tcnzUIL OORMEN rlYATKOSU (44 9t f) UYY BALON DÜNYA Çarsam. ba; Cumartesi; Pazar 15 00; 2113 Persembe t » ] S : 211&; Cuma ^115 de. A5K GtBl Pazartesi: Salı 18.15; 21.15; Cuma 1500 • 1815: Cumartesi: Pazar 18 15 de OOSTLAK rtVAIKOM< Kncilk Sahnede (49 56 52) ROSENBERGLER ÖLMEMELf Pazar 18.15 211S te NEKRASOF Salı 18.15 • 21.15 de ASİYE NASIL KL'RTULCR. Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi 18.15, 21.15 de. GÖNÜL ÜLKÜ GAZANFER ÖZCAN TİYATROSU: (Ümit Tivatrosunda 48 63 32) KOCAMIN NİŞANLISI Komedi 3 perde. maneaL, Pazat 21.30 da GLLK|£ SUKUMI r.M.I.N CEZtAH re Ortaklan feMII r|»ATBOSl; HIITII» ^alond» • (46 60 <4) MORI'İN Salı. Persembe: Cum« 21.39 (,'arja"1"» 15.30 J1.3» Cumartesi: Paxaı I8.JU ve 21.30 da ISlANBUt f | H I K « » L ,44 a Ml (Elbamraı Sadık Sendil'uı C'ıleın Yenge Miiıikli 07un Pazartea* oart« neı «ec« 2115. Carsamba. C.ertrol. Paıaı I5S0 d* KF.N? OVUNCIJLARI l « U B • 47 36 344) HOCAM1N OLGIN LUK C'Aöl Cumartesi. Pazar 1»15: 21.15 de. ÜC KIZ KAR DEŞ Çarsamba, Cuma 18.15; 21.15 KELEBEKLER GİB1 Cumartesi. Pazar 1500 de tÇERDEKİ Salı 18.15: 21.15 Carsamba 15.00; Per?emb« 21.15 . KALMKOY IL (36 âl 51» UULAP Poiiaiye komedi Pazartesi hariç, her gün 21J0. CumartesL Pazar 18.00 de. Kt'ÇÜK K(»MEDİ TtTATROSÜ Mehmet Özekit (21 56 Sl) Koca M. Paşa L'yan Süleyman Oyun 3 perde Pazartesi hariç, her gün 31.15 Çarşamba. Cumartesi. Pazar 15.00 de matine. MUAIMMKM K4RAIA 144 M 112) CİB.ALj KARAKOLU Müzikal oyun 3 perde Pazartesi hariç her gece 2130 Cumartesi. Pazar 18 00 de. Persembe halka. öğ renciye her «run tenzilatlı NtSA SEB£ZL! rOLGA AJKINER TIYATKOSl' (Şisll «? [H Ü6) CARK Çarsamba: |5.(HI ı*trenci) Peraemb* IS.30 (Halk): 213*. Comartesl: Pazaı I5O« ve 2130. Cuma 15.00 (Halk ve ejrenci) 2\M da NKIAT UYGUR VE ARKADAŞLARl Şehzade Bası 27 "1 86) 'Bazıları Musakka Sever>, Salı hariç, her akjam 2130. Cuıtıartesi, pazar, 18.15 re 21.30. ORAI.OftLU rlYAI'KdSU I U M M I ANNEMK KOCA AIUYORUM Persembe haric het aksrm 21.15 de Carsamoa. Cumar'esl. Pazar .5 15 te. Pazartesi 21.15 ve Carsam Oa 15J0 da nalk ve talebe tenzılâtlı OCAK »AltNCSI (Aren* n?»l rotunda • 4» «4 19) C t t HO • ROZ Pazartesi rıarlç her gece 2115: Çarsamba: Cumanetı Pazar 18.15 de tnatlne. DEVRt SÜLEYMAN 71 7 Octktan IUBaren: PazarteH haric her «ece 21.15. Çarsamba. Cumartesi Pazar 18.15 • 21.15 de ÜLVt URAZ TIYATROSUı «Vapı EndllıtTİ Merfceıl Harblye • 4C 50 Persembe: Onm» »1 15. Çarsamba Cumartesi, Pazar 18.15 2115 de 0C MAVMUN KAHAMF r l l M ROSll rıkflır «ıravlvileı Otel Keban altı (49 90 10) SEN ADAM1 DELt EDERSÎN Salı, Çarsamba 2120 VATANDAS 2130. Cumartesi. Pazar 18.30 ' 21.30 da. HALKEVt DENEME TtTATROSO: Bakırköj (7] 59 49) HAMLET 7» Pazartesi haric. het cece 21.15, Pazar matine 15.00 ORTAK PAZAR GENEL SEKRETERİ EMİLE NOEL Atılgan sanayici Ortak Pazar Geçiş döneminde Türk sanayühl yakmdan izlediğini bellrten Noel, Türlrjyenin Ortak Pazar'da sağladığı avantajlan koruyabilmesi için sanayici ve tüccann yırtıcı, atılgan olması gerekliliğini söylemiş, «Türk sanayicisi, şimdiye dek raptığinı satraa prensibine davanmıştır. Gerçekte yırtıcılığin kaidesi satabilecefini yapmaktır» demiştir Noel daha sonra Türkiyenin ülkelerarası rekabette tedbirsiz bırakılmadığını öne sürerek şöyle devam etmiştir: «Türk sanayiinin fîçte iklsi 22 yılda konınacaktır. Diğer üçte biri ise zaten rekabet gücfine sahiptir. KomisTOnumuznn Üniversitelere yaptırdığı Inceleme sonucunda Türk sanayiinin tek sornnnnnn ithalâtta olduğn anlaşılmırtır. Türkiyc, ekonomisini ve ihracatını geliştirmek için ithalâtını arttırmalıdır.» Halkevlerinin 39. yıh kutlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Halkevlerinin kuruluşunun 39. yıldönümü dün kutlanmaya baslanmış, halkevleri yöneticileri halkevlerinin de kurucusu aziz Ata'nın kabrine giderek saygı duruşunda bulunmuşlardır. Halkevciler adına, Halkevleri Genel Başkanı Tabii Senatör Kadri Kaplan, özel deftere şunlan yazmıştır: «Büyük önderimiz, (halkevleriyle vatandaşa kucak açıbnmsı bütün vatanda sosyal ve kültürel devrim yaptı) dediğin bu ulusal kültür yuvalannı ve devritnci halk kurumlarını, kuruluşunun 39. yılında, binbir zorluklarla boğuşarak ayakta tutmaya çalışıyoruz. Lmudumuz kırılmış değii. Senin inancını ferçekleştirmeyi bir namus borcu bildiçimiı için yıhtıayacağız ve bir gün elbette başaracağız. Gösterdiğin hedefleri unutmadık. Tam bağırnsızhk ve çağdaşlaşma.. Gün ola harman ola.. Nice başlar koyulacak bu yola.. Gönlümüz Atatürkçnlük ülküsüyle dolu.. Tolumuz Kemalist devrim yolu..» LtKS (44 03 80 Beyojlo) Pamok Prenaes 7 Cüceler Z. D e f i ı mencioğlu R. MISTIK (4« 15 14 • Beslkta;) 1 Kaktüs Çiçeji t Berrman RTS. 2 Tehlike Yakmda F. FVanklin RT ÖZLEM (4 47 33 MecidiyekSy) 1 Aflayaa Melek T. So Y. Günay PİTOB K A D I K Ö Y AS (36 00 S0 Kadıköy) Boyük SabotaJ T. Adam» • Rİ ATLANTtK (55 43 70) Elveda Mr. ChJpt P. Clark RtS ERCAN (37 22 ( Kadıköy) A*M layan Melek T. Şoray • R. SfREYYA CEP (36 «6 82 Kadıköy) Herkesin Seveilisl T Soray R. ERGİN (33 18 26 Cskiidar) 1 Pamuk Prenses 1 Cüceler R. 2 Bir Çuval Para T. Yifcit HAKAS (3C 45 89 • Kadıköy) Kanıma Kan tsteriro Y. Kök«al KENT (36 96 12) Büyflk Macera Rİ . C. Cardinale OCAK (3S 37 7] Kadıköy) Bilyitk Macera C. Cardinale RtS. REKS (36 01 12 • Kadıköy) Aska Dovmayan Kadın G. Picot R. Fr. SUNAR (33 06 18 Csküdar) Pamuk Prenses ve 7 CUceler Z. Değirmencioğlu R. StNEMA 63 (55 10 84) Sır Küpü L. Tnrner Rt ray R. 2 Yedi BeiâUlar RÜYA IU M 57 Berotln) SamA. Ijlk R. SARAY (44 K 5«) Rnhona AlUha Tesiim Et M. DemonfeotRtS SİTE (47 «» 47) Ölümden Korkmaranlar 1. Brown Rİ StNEMATEK: 14.»0 ve 19«0 GEN'ERAL Buster Keaton. 16.30 ve 21.30. MİCKEY Mack S«nnett. SAN (48 67 92) Beyaa Gülier r. Akın R. Ü.VAL (44 93 M Kasimpasa) 1 Afacan M. Utku R. 2 Koeero Y. Günej YENİ AR (49 84 72 . B e y o t l u ) Be;az Güller F. Akın 1 R. YENj ATLAS (48 65 02 • Kuriuloı) Beyaz Güller F. Akın R. YF.Nİ MELEK (44 42 89 Be.rotln) Kiev'deki Adam E. Herdmu ZAFER (44 9S • Kasımpasa) « 1 Turitt Ömer Yamyamlar Arasında R. 2 lkJ Yabancı C Aıkın EN MODERN GEMİ Dünyanın en modern yük ge misi nitelığini taşıyan Amerikan bandıralı «Lash Italia» önceki gece Istanbul limanına gelmiştir. 231 metre boyunda, 30 bin tonluk gemi saatte 23 mil siirat yapabilmektedir. Içinde her biri 250 ton kaldırabilen 73 adet layter bulunan «Lash İtalia» nın en büytik özelliği, yükünü diğer gemilere oranla yirmide bir sürede boşaltabilmesidir. İstanbul limanına bırakılan layterler, daha sonra «Lash Turkey» tarafından geri alınacaktır. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) 77ı HUZUR ÇIKMAZI Salı. Finansman kaynakları Noel bu arada inceleme sonunda saptanan «Türkiyenin finansman kaynakJarı» nı şöyle Eiralamıştır (T) Turızm, (2) îşçl gelirlerl (3) İhracat. Noel bu kaynaklar hakkında da görüslcrini şöyle özetlemiştin «Her yıl dı« turizmde açık veren Türkiye, bu açıjı kolaylıkla kapatabilir, büyük bir gelir kaynağı şekline dönüştürebilir. tşçi pelirleri de Türkiye için çok önemlidir. Çünkü bu yıl AET ülkelerinde çalısan Türk işçilerinin sağladığı döviz, Türkiyenin AET filkelerine yaptığı ihracat tutarından fazladır. RakamU ifade edersek işçi geliri 270, ihracat geliri ise 240 milyon dolardır. lncelemelerimize gore ihracatınız kolsycs geUşebilir, 10 yıl içinde 23 misU artabilir. Ancak hükümetinizin ihracatı arttırmak için aldığı tedbirler idare mekanizma sının ihracat kurallannı bilmediğinden ve bürokrasiye daldığından islemes halde bulunmakta , dır.» "Hayatı tehlikede olan bir insan için en emin yer cezaevidir,, SözU gerekçe olarak gösterilmiştir. Silâhla tehdit ve ruhsatsız silâh taşımaktan sanık ve tutuk Kayhan Edip Sakarya'run duruşnaşınoa tabüye ist^gtyde bulunan şanık mUdafiinin ileri sürdüğü seoepler arasinda hayatı tehlikeye giren müvekkılinin silâh taşımak zorunda kaldı*ım »e l w tehlilcsftin. Ralen mevcut ve devam etmekte olduğunu ileri siirmesi üzerino ceza evinde bulunan bir kimse için hayati tehlike bahls konusu olanuyacafı şifahen bildirildlği halde basma başka türlu aksettlrllmiş ve tahliye istegl ise isnad olunan suçların mahiyeti ve delillerin tamamen toplanmadığı gerekçesile reddedilmiştir. Işbu diiBeltmenin Basın Kanununun 19 ncu maddesi hükümleri dalresinde CUMHURİYET gazetesinin 5 nci sahife 1 ve 2 nci sütunlannda ayni puntokı harflerle neşrinl reca ederim. Istanbul Z nci Asliye Ceza Hâkimi Fehmi Çafü ÜSKÜDAR (33 24 75) Batının Devleri • J. Wayne R. T. S. CEZMETTİN Persembe Cuma TIYATROLAR fSTANBUi BKLKnrvrst TtYATROLARI HARBtYE • 4« •6 28) İVANOV Pazartesi haric het (rün 21.80; Pazaı 15.30; Çarsamba ötrencl: Cmn» halk rünü YFNt KOMEDt (44 M 09) Brj na tesadıK Oynn 2 perde Salı haric her run 21.00. Pazaı 15J0 da tenUâılı. Kaplan'm demeci Halkevlerinin kuruluşunun 39. yıldönümü vesilesiyle bir demeç veren Genel Başkan Kadri Kaplan, halkevlerinin kuruluş. amaçlannı açıklamış, «Çağ dışı köhne eğitim gösteren binlerce karanhk juvalarla körpecik dimağlar uyçarhğa karşıt değerlerle ve değer yargılarıyla doldnrulmakta, tertemiz Cumhuriyet yavrulanna, bu en küçük Mustafa Kemallere büyük mücahidüniz, böyük önderimiı Mustafa Kemal düşmanlığı aşılanmaktadır. Ata' nın kurduğu bu ulusal kültür yuvalannın bugün ancak 200 kadannı, binbir zorluklarla boguşarak kör topal ayakta tutabiliyoruz. Onlann yerlerini bir örümcek ajçı örer çibi nur olrullanyla Sülevmancılık ocaklan almış bulunuyor. Neresinde bunun Atatürkçiilük?» demiştir. İSTANBUL ALEMDAR (22 3S 83) Taban Gfl lü Z. AJcra R. AYDIN (21 52 S8 • Çap.) Ölüm Pazartesi, Salı, Çarşamba 21.30, Cuma: Cumartesi; Pazar 18.30 ESEN'TEPE BÖLÜMÜ (Z. Kuyu) 46 40 10 Kürkçü Dükltânı Komedi 3 perde. Cuma. Cu ECZANELER • BAKIRKÖY: Zuhuratbaba. Sezgin lYeş. Köyı. Yıldız (Kii. Çek). Sifa (^Safraköy), Aydın (Osmaniyeı. Yeni (Kanarya). Hayat (Güngörenl. Yayla (Baheelievler). Yılmaz (Şlrinevler). Işık (Esenleri ' V • BEŞtKTAŞ: A l t ı n a ^ Gül (Or. Köy). Boğaziçi (Bebek), A katlar {Etiler) • BEYOĞLU: Pelit, Ötikapılı, Denizel p • EMİNÖNÜ: îsUnbui; Beyazıt Merkez, Süleymaniye. Akgün • EYÜP: Güven, Sifa (Sağmalcılarl: Ümlt (Rami); Nümune (Silâh tar) • FATtH: Güven: Akşemsed din: Vatan; Kanaat; Hulusi Duyar (Cer. Pa.), Fener • GAZtOSMANPAŞA: Çetin; Göçmen fKü. Köy) • KADIKÖY: Aytaç: Hasanpasa Yenigün; Defne: Ihlamur; Fikirtepe • KARAKÖY: Persembepazarı • KASIMPAŞA: Piyale • SARIYER: Mete; lstinye Merkez • 5İ5Lİ: Marmara; Sergün: Nişantaşı; Güvenevler.. Gültepe; Yeni ttimat (Ok. Mey.), Çaglayan yat • • tSKÜDAH: îttihat, 5ifa. Ha(Kuzguncuk) ZEYTtNBCRNt: Telsizler Şehirde BUGÜJV BU GECE BÜYÜK URABYA OTELI r\ DHSTANE5I 1970 Kalkınma is jikrazı Tahvilleri Satışa Çıkarılmıştır 1286 Sayılı Kanunun verdigi yetkiye dayanarak Hazınece 600 milyon liralık Kalkuıma tstikrazı TahvıL ihraç olunmustur. 1 Tahvillerin satışına 4 Şubat 1971 Urihinde bütün bankaiarda başlanacak T* 23 Şubat 1971 «k;anı:nb kadar devam olunacaktır. 2 Tahvillere üzerlerinde yazılı değeri flzerinden yıllık %9 faiz vurütüleeektir. 3 Her türlü vergi ve resımden muaf olacaktır. 4 Devlet ihalelerinde tcminat akçesi olarak kuilarılabilecektir. 5 Istenildiği an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankalan Merkez ve Şubelerine ibraz olunarak geçmiş gürJer faizleriyle birlikte paraya çevrüebilecektir. VERDA SÜMER TANJL OKAN Ory. AY5EGÜL FATİH ve Haftalık kutlama Öte yandan dün saat 10'da AnıtKabir'de yapılan sayp duruşundan sonra halkevleri önün den zafer anıtına bir gösteri yürüyüşü yapümıştır. Gece de Atatürk kapalı spor salonunda halk oyunlan, halk türküleri ve halk ozanlan gösterileri yapıhnıştır. 26 Şubat Cuma gününe kadar Devlet Konser Salonunda ve Küçük Tiyatroda konserler, açık oturumlar, konferanslar düzenlenmiştir. SALİM DÜNDAR AITEN ALPMAN BEHİÇ ALTINDAG S SÜHEYL UENİZ ORK. Takdim: EStN ULUER Sühevl Deniz Ork. AYTEN ALPMAN SALİM DÜNDAR FATİH Behic Altmda» 5 15 T L. servis hariç Rezervasyon: 634370 • 634670 BEHİYE AKSOY GÖKSELftRSOY ORHANBORAN SIMA ii|ER) tlUHM İZSII1 TAŞLIK Saat 22'den tonra konsomasyon 25 TL. Her Perîernbe Fiks menü 50 TL. Servij ve işL Vergisi hâriç Rez: 63 46 70 63 43 70 mavmtsu SELDAALKOR 20 Şubat Zilhicce 24 u 3 •1 Yatn ıll UDINSfllON SEVİMDEMN B Ü L E N 1 ORAL YURDANUR it * * « AVSİN StMEB NİL GÜN Orv PKRIHAN ATKS 6 DOST Ork. >UADiYr AllEGAZINOSU KULÜP Kadıköy ERTAN ANAPA ERSAN ERDORA (I96Ş Altın Ses birincisi) ADELLA (İsp. Şantöz) SEVDA KARACA DORUK ONATKUT Ork. re BERNA EGELİ Çarşamba Pazar 14 te matine Özel orkestrası ile .VANSARAY LOS 3 AMİGO Ö1MÜR GÖKSEL Bale Olandos SÎSTERS ENDER ERİM ve Mikrofonda yeni bir ses: re ta G v. ı ^^^SSSSH 6.47112.28 15.26Ü7.49İ19.2O' 510 12591 6.40 9.3912.00' 131İ1 UJİİSIIİI8CIK 5 ARILAR IASAK BftK.ATlANTIS 6 iBasın: A 557910885/1472) ve menü ıçkl dahil S.î T Cuma gilnO oayanlara matinc 5 TX TEL.: 63 69 68 ESRA ERTEN I BERKANT CW*A*TES>QCCfUft1|tı e RUHİSU DARVAŞ BİRNUR BİRSEN AYDA Ayrıca Ory. ve folklor arograrrıı Her gece konsomasyon 45 TL. Her Pazar 1619 arası tenzilâtlı matine. Konsomasyon 20 TL. Rezervasyon: 47 16 30 47 16 31 M«MMU«tA*UMU Rez.: 372084 374366 CAKILOA Neşe Karaböcek ŞU6EMİ2T22*ŞUBATM97rG0NÖ 22 o 1 0 0 . 0 0 0 o o ' to Kl A ŞA • 1971 . • + S E V D A F E R D A Ğ * B E R K A N T * N İ L Ü F E R A Y D A N frSEVTAP ETİ * S E R P İ L B t R OL ZEYNEP PAKtZE SUDA NUR AZAK Rezzan Denlz Ertuğrul Özkan Ork. ve 51ŞMAHI gaskonyaut 3AZİNOS U İHRÎSTAKI I Sevim Çağlayan EFKAN EFEKAN ARILAR SEVTAP ÇETİNKALE AYLtN . KOHAVA ŞELALE FERAY NEJAT TARLAN vo YURDAER DOĞULÜ ve Ork. Çaışamba Pazar 14'te matine Tel: 47 94 43 IGÜLDEREN GÜL İA L D O [SEVfil AKIN İJANİ STİL Ork.ve| İÜSTAD PETRO Tarihl Aile Tavemaa 5MARTİ971 Q R.T'A Ahmet Sezgin Çarşamba: Pazar matine. Rez.: 21 47 76 lîRAUK ÖZELvE AR A GENELCEKİUStERP YI C ?e Iç 40 TL. |Het Carjamba matine Eslnlzle felmenU rlc» olımur. tslıklâ) Cad. Postacılar Sok. Beyoğlu. Rea 441T42 • 493ÎSS 5 MUÖPEBİVAPRAK M dahli R : t» 10 OVMi IJ2 JCATIIMA «AKKIYIAYENİ BİNALARINDA Hİ2METİNİZE DEVAM EDECE<Tİfi EMLAK KREDİ BANKASI rURKiYE m GAIATA KUlESi HASAN rVIUTLUCAN BK.f*f>L SBREN fmth mOılti f|( TıaM YANKILA* ORK. TAKOİM (DIN ACAR IAIT44 ERSENvePopFolk AYLtN AYSUN ERCAN ZVNAVARK Öztürk SERENGİL SAADET SUN Milli şantöıümüz ÖEMİRIİIRAN OTESBOCEKlEft. 6 r W JMEMBA AYLÂ DİKMEN RtTM 68 ve ALİ ÇETtNKAYA orkestralan SoHst: GÜN YÜKSEL Konsomasyon 30 T i , C. ted. Pazar 15 19 arası tam pmgramla matine 15 T i . Elmadağ 16. Rez: 467449 GnmzİE öı riM«ıı ıon »n Ol«t»; B.TL CARBAMBA C,B I crmm» P A Z . VI (Basın: A. 570911062/1480) I MATIIMBISTU MİHRİCRN 6ÜNGCA ü ü iSMflilOÜMBulÜİ HRYRi EN6İN OYH fllTINTBS Ork.»S fllTUISI BDKİOUYIHURR hmm SEVDA AYDAN A A SERPıl ÖRUMCER o L GULSUMKAMU H J.YORGOVAPURiDiS I *JJ KOHAVA P SELDA AŞKIM L Yı HALDUN KENAN A SEM A SERAP ÜSTUNPOYRAZ OAMLALARok. KONSOMASYON 20TI. sftesı tei 46 08 7! carsambac. tesı Dazar mafme GOLDFiNGER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle