19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 Şubat 1971: rSAYFA ALTI Ünlü bir müzikologa göre Ruhi Su, dünyanın en büyük ses sanatkârlarından biri 40 YfL 20 Şubat 1932 tarihli CumhBrriyet ban) piyesi temsil edümiştir. • Dün şehrimizdeki (îstanbul) Halkevinin de açıhş merasimi yapümıştır. DaTüielhan musiki heyetinden beş kız şehir bandosuna iştirak ederek koro halinde Istiklâl Marşını okumuşlardır. Merasimde önce Cev det Kerim bey bir nutuk söylemiş, Nüveyre hanım da Yusul Ziya beyin Halkevleri için yaadığı şiiri okumuştur. Halkevleri açıldı HtKMET ŞlMŞEK Başarılı bir yönetici yolunda.. H Türk bestesi \ hamle A Erişüınez bir ses, görülmemiş, duynlmamış, bir yorum ve sınır dışına taşan bit şöhret... tşte Ruhi Su.. NKARA 19 (Telefonla) Halkevi Umumî Merkezinin açıhşı bugün saat üçte pek parlak bir merasimle yapılmıştır. Ör.ce Halk Fırkası Genel Sekreteri Recep bey, bir nutuk söylemiş, bunu Halkevi Reisi Dr. Reşıt Galip beyin nutfcu izlemiştir. Daha sonra Münür Hayri ve Behçet Kemal beylerin birlikte hazırladıkları ( Ç o AŞADlöI ülkenin renklerini, halkının türlü yaşantısını ve duygularını, toplumunun sorunlannı vp. konularını dile getireu büyük bestecilerm adlannı sıralayacak değiliz. Y kadar uluslararası başarılar ka • ruz. Bu yolda sırası gelmişken, bu konserin repertuar düzeni zanmış en değerü kompozitörve olağanustü başansı kontısunlerimizden birinin dış ülkelerda evvelâ öncü yoneticilerimizde bile tanınırken, önce kendi den Hikmet Şünşek'i ve bas ülkesinde, kendi halkı tarafmAyhan Baran'ı övmek gerek... dan, tüm eserleriyle ve gereği kadar tanmmamış olması ha Ancak, Türkiyemizin bir Bela Bartok'u, b;r Zoltan Kodaly'si, bir George Enescu'su, bir Vladigerof'u, bir Haçaduryan'ı, bir Prokofiev'i kimdir diye sorarsanız, hiç saptamadan Ahmet Adnan Saygun derim. Evet, uzun süreden beri bildiğimiz bu gerçek, geçtiğimiz salı gecesi îstanbul radyosunda Hikmet Şimsek yönetiminde Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde solist bas Ayhan Baran'ın sesinden Adnan Saygun'un altı şarkısını dinledikten sonra tek rar kanıtlandı ve büsbütün suyun yüzüne çıktı... Evet, suyun yüzüne çıktı diyorum, çünkü, ne yazık ki çağdaş, uygar ve evrensel «çok sesli» Tiirk müziğinin bu hazinelerinin bir çoğu belki yaratıldıklanndan bu yana uzun süre beklemekte, eski veya yeni beste olsun, belki uzun süre raflarda tozlanmaktadır'.ar. Ne yazık ki, gerüş dinleyici kitlesi, kelimenin tam deyimiyle az çok kulağıyla bile olsa müzik kültürü uyanmakta olan «halk» ın, kendi ülkesinin, kendi bestecilerinin eserlerini tanıması, dinleyebilmesi zorunludur. Işte bu yonden bakılıaca, bugiine UYGUN YORUM VE RENKLİ ORKESTRA İKMET ŞtMŞEK, İstanbul Radyo Senfoni Orkestrasını başta Schubert'in ölümsüz «Bitmetniş Senfoni» sinde «yuvarlak volüm» ler, renkli cümleler ve gereken alçalış ve yükselişlerle birlikte, tnce nüanslar elde ederek yönetti. Ruhi Su'nun sesi Fransa'da Hıfzı TOPUZ (PARtS ÖZEL) % ANKARA ve İstanbul Halkevlerinin açıldığı saatlerde Bursa ve tzmir'de de Halkevlerinin açüış merasimi yapılmışttr. • DüN gittikçe artan fırtına yüzünden Avrupa'ya hareket eden Paris ekspresi geri dönmüştür. # ŞEHRİMÎZDE bulunan küçuk esnaTın tescü işine Mart iptidasından itibaren başlanacaktır. Buçüne kadar ıcsciUeri yapılmış kırk esnaf cemiyetine kayıtlı esnaf 5060 bini bulmuştur. Bundan sonra şehrimizde artık tesciU yapılmamış esnaf kalmayacaktır. Kajıtlannı yaptumamış olanlar cezalandınlacaklardır. MbuEmaca 1234 56789 eskl bir saz şairinin adı. 9 ; Muhabbet gösteren ve iltifat oden. YTJKARIDAN AŞAGIYA: S Bu arada, bütün dünyada Schubert'in bu ünlü senfonisi yanında, diğer güzelim senfonilerinin hemen hemen hiç çalınmadığına değinelim!? Adnan Saygun'un altı şarkısını söyleyen bas Ayhan Baran'ın bir fotoğrafı yukarıda görülüjor. Denge. armoni ve yorum bakımından mükemmeldi.. zin sayılır. Bu açıdan düşünülürse, Adnan Saygun'un duygu ve heyecan içinde dinlediğimiz altı şarkısı chşmda nice baş eserlerini ve diğer bestecilerimi zin değerli eserlerinin yavaş yavas konser repertuariaxmda yer almasmı sevinçle karşıbyoVe gelelim gene Adnan Saygun'un «Mavilim», «Ağıt», «Güvercin», «Köroğlu», «Bozlak» ve «Hayvanat Destanı» adlı altı şar kısına: Gerçek halk müziğimizin derin ve renkli duyuşlannı ve çizgilerini taşıyan bu şarkılarda, zaman zarr.an yoğun ve uzun seslerle, zaman zaman oynak ve coşkun ritm'lerle karşılaşıyoruz. Anadoluya ve halkımıza yönelen bir Türk bestecisinin en modern biçimleri, en yeni teknik unsurları «evrensel müzik» anlamma. ve «folk» kay nağımızın kendine özgü renklerine en uygun «armonizasyon» ve «orkestrasyon» içinde nasıl yazabileceği ve yazması gerektiğini gösteren örneklerdir bu şaheserler! ON YILLARDA Fransada Türk folklor müziğini, klâsik Türk müziğini, alanukayı, bugünkü şarkıları ve türküleri tanıtacak birçok plâklar çıkartıldı. Bunlar büyük mağazaların uluslararası plâk bölümlerinde yer alıyor. Yabancı folklor müziği ile ilgilenenler ve Türkiye'den tatlı anılarla dönen Fransızlar böylece Türkçe plâk bulabiliyorlar. Bir de Türkiye'de çıkan plâklar var ki, onlan Fransa'da bulma olanağı yok. Yabancüara bizim plâklan Fransa'da çalışan Türkler ve öğrenciler dinletiyorlar. Bu plâklann içinde son aylarda en büyük ilgi uyandıranı Ruhi Su'nun son plâğı oldu (Seferberlik Türküleri ve Kuvayi Milliye Destanı). Bunu dinleyenler Ruhi Su'nun dünyanın en büyük sanatçılarından biri olduğunu belirtiyorlar. Bu plâğı dinleyerek dışarıda Ruhi Su'yu keşfeden ünlü kişilerin arasında Kamerun'lu müzikolog. kompozitör, gitarist, romancı ve şair Francis Bebey de var. Geçen yü Afrika müziği üzerinde önemli bir kitap yayınlayan Francis Bebey son günlerde en çok Ruhi Su'yu dinlediğini söylemektedir. Kara A f rikah ünlü sanatçıya Ruhi Su'nun uluslararasL alanda nasıl bir yeri, ojajnleceğini sprdum. Ş6yle dedi: "'' GERÇEK MÜZİK • AFRİKA müziğinde hiç Ruhi Su'nun türkülerine benzeyen havalar var mı? Evet, örneğin Mali'de bazı groilann (saz şairleri) söylediği türküler Ruhi'nin türkülerini andırır. Onlarda böyle sıcak, yanık ve duyguludur. Örneğin MalUi ünlü sosyolog Hampate Ba'dan bir süre önce bu çeşit havalar dinleraistün. Ham pate Ba'nın sesi değil ama havası Ruhi'ninkine benziyor. Her yerin folkloru vardır. Folklor gerçekte ham maddedir. ilkeltlir. Bazı kişiler çıkar bundan perçek müzik yaparlar. Bence Ruhi Su îşte böyle birşey yap ' mıştır. Fransız radyosunda çalışan bir arkadaşım bundan birkaç yıl önce Anadolu'yu dolasarak bize kilomctreler nzunlıtğunda bandlar getirmişti. Dinledim, Türk folklorunu biliyorum. Ruhi Su işte bu tolklordan bambaşka birşey ortaya çıkartmış. Bu, müzikten anlayanların, kiiltürlii kişilerin sevdiği bir müzik türüdür.. • RUHÎ SU Türkiye dışında çok geniş ilgi uyandırabilir öyle ise... Elbette. Ruhi Sn'mın ben neden hâlâ Fransa'da tanınma ! mış olmasına çok şaşıyorum. Ne den buracla plâklan yok. Ruht Su hep Törkiye'de mi kalacak? r Dışarda tanınmadan birgün ( kendini yitirecek mi? Çok çok yazık olur. Ruhi Su Türkiye'yi ve Türk rnüziğini tanıtacak ve sevdirecek, dünya çapında, gerçek bir sanatçıdır. Kamernnlu kompozitör ve müzikolog Francis Bebey nin türkülerini, müziğini anlıyorum. Ruhi'nin muazzam bir sesi var, müthiş bir nefesi var. Bu öyle bir şey ki sanatçının sıizlerini anlamadan ne söylediğini, ne duyduğunu anUyorsunuz. Çok sıcak şeyler söylüyor. Dünyanın her yerinde anlaşılacak şeyler söylüyor. Baıen şiir okuyor; ama o da bir çeşit müzik. Hiç anlamadığim halde bunlan da hiç bıkmadan dinliyorum. Ruhi sesi ile sazl arasında çok başarılı bir uyum yaratmasını bilmiş. Bir bakıyorsunuz saza geçiyor, aynı sesi sürdürüyor saııyla. Hem hunu öyle bir kolaybkla yapıyor ki... 1 Tanınınış bir kadın şarkıcımızm adı (iki isim). 2 Caka satma, «üzerine çullan!» anlamına bir emir. 3 Her işi dalavereli şekilde yapan adam. 4 Çok iyi şekilde tanzim edilmiş tasdik vesikası (iki söz). 5 Eski bir alaturka bestecimizin adı, çevrilince «yiv» 11 çivi olur. 6 Bir hayvan, yol (eski terim), nota. 7 însanlann bir yere varmaK SOLDAN S.\GA: 1 Kıyısı mevcut değil (iki için tepe tepe gittikleri. yeni söz) 2 îştiha ile yemek yi bütçeye göre memurlara yapılacak yeni ödeyene yapılacak temenni (ikl sözlü bir emir). 3 tlim, bir 1134! neklerden. 8 çoğul takısı. 4 Bulgaristanda lliK «Hâdiseye bir bir bölge, bir edat. 5 Bir göz fırlat!» mâdeniz taşıtı, tersi' «nazik denasına tki sözlü gil». 6 ÇevTilince «perişan ve bir emir. 9 mezbelelik yer» olur. bir harBu şekildeki bir fin okunuşu. 1 Tersi «ihtihayvan iki kişişam ve gösteriş» mânasma bir I B&varanB nin arasından Divan Edebiyatı terimidir (eski geçerse pek uusul çoğul). hatırlayıp adını ansayılmaz ma. 8 Besin maddelerinden. hallcdilmi; sekll s öz). Saydam'ın konseri tYANO virtüozlanmızdah Er gican Saydam, yarın Şan Sinemasında Şehir Orkestrasıy la birlikte bir konser verecektir. Orkestrayı Gustav Kuhn yonete HER BAKIMDAN MÜKEMMEL P Piyano virtüozlarımızdan Krşıcan Saydam piyanosu başında. cektir. Ergican Saydam bu kon serde Weber'in «Konzertstück» ünü ve Prokofie\''in «1. Re bemol "Piyano Konçertostt»'hu çalacaktırj VJebez'in. eseri Istanbulda ve Prokofiev'in bu konçertosu Türkiyede ilk defa çalınmaktadır. Ergican Saydam böylece bu mevsim onüçüncü konserini vermiş olmaktadır. Ankara, İstanbul ve Atina'da üç Resital, ün iü Çellist Vladimir Orlofla beş konser. Oktay Dalaysel'le iki kon ser, mezzosoprano Yıldız Dağdelen ve bas Ayhan Baran ile birer konser vermiş olan Ergican Say dam gerek içerde, gerekse dışarda kazandığı başarüarla ülkemizdfi binbir zorlukla yetişen değerli müzisyenlerimizden biri olciuğunu kanıtlamıştır. Ergican Saydam'ın özellikle bir süre önce Atina'da verdiği konserleriyle Yunan basmmda çok övücü eleştirilere yol açmıştır. «Vradini» gazetesinde Aleksandra Lalauni «Sanatçının çok iyi ve berrak tekniği, sıcak ve değişken bir sonoritesi, derin bir duygululuğu var.» «Vima» gazetesinde Dion Yatra «Ergican Saydam temiz çahşı ve ronıantik özlemleri olan bir piyanisttir» «Nea Politia» gazetesinde Lili Aleku Draku: «Ergican Saydam, derin müzikalitesi, olağanustü cluygululuğu olan bir sanatçıdır. Yorumlan inandıncıdır. Çalriığı eserleri en ufak aynnttlanna kadar incelediği anlaşılıyor» demektedirler. rad y o İSTANBUL^05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.25 10.45 11.00 11.45 12.00 12.10 12.30 13.00 13.15 13.30 15 00 15.05 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.05 17 20 17.S0 19.00 19.30 Senteiik İplik Fabrikalan A. Şti. İdare Meclisi Reisliğînden: toplantısı Şirketimizin alelâde umumî heyet 18'3/1971 Perşembe günü saat 14.00 de Bursa'daki fabrikamızda yapılacaktır. Toplantıya iştirak edecek olan Hıssedarlanmızın kendilerin.de" mevcut hâmiline yazdı rüsse senetlerini veya bunlara mutasarnıf olduklanm gösteren bel^elerini Sirket Merkezi ile İş Bankasınm Bursa Merkez ve İstanbul"dak.i Yeni Cami Şubelerinee veya diledikleri bir bankaya tevdi ederek alacaklan makbuzlan 11 '3 1971 Perşembe günü akşamına kadar Şirketimiz Merkezine veya istanbul'daki Büromuza vererek toplantıya giriş kartı almplarmı rica ederiz. İdare Meclisi ve Murakıp Raporlan ile bilânço. k&r ve zarar hesaplanmn 3/3/1971 Çarşamba gönünden itibaren Şirketimiz Merkezmde sayın hissedarlanmızın tetkikine hazır bulundurulacağım arz ederiz. GtNDEM : \ Baskanhk Divanı seçimı, 1970 yıh muamele ve hesaplan hakkında idare 2 Meclisi ve murakıp raporlan ile Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarmm okunması. müzakeresı, tasvip ve tasdiki Ue İdare Meclisi ve murakıplann ibrası. . . 3 1970 yıh için dağıtılacak kâr mıktannm tesbıtı ve tevzi" tarini hakkında İdare Meclisine yetki verümesi, 4 statümüzün 3. maddesinin son paragraiı nazara alınarak Şirketimize Sigorta Acenteliği yapması hususunda müsaade edilmesi, 5 statünün 9. maddesi gereğınce müddetleri dolan 2 İdare Meclisi üyesi yerine yeniden seçim yapılması. 6 İ971 yıU için yeniden 2 murakıp seçilmesı, 7 İdare Meclisi üyelerinin huzur hakları ile murakıplann tahsisatlarımn tesbiti, 8 idare Meclisi üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 "inci maddelerinde yazJı muamelelerın ifası hususunda mezuniyet verilrnesi. 9 Umumî heyet zaptma imza için Başkanlık Divamna yetki verümesi, 10 Düekîer. Moran: 311/1486 OLİST'İYHAN t a c ı ü 1 bu olağanustü değerde eserleri, gereken anlam ve renk cümbüşü içinde, özellikle «ses ve Dünyanın en büyük sanatorkestra için yazılmış şarkı» çılarından biri olan Arjantinli biçimine sadık kalmarak, dengitarist Atahualpa Yupanki ne ge ve armoni'yi sağlayarak müise bence Ruhi Su da odur. Ben kemmel bir yoruma ulaşırken; Türkçe bilmiyorum, ama Ruhi'Hikmet Şimşek ve yönetimindeki Radyo Senfoni Orkestrası da, şimdiye kadar eşine az rastladığımız bir kaynaşma, bütün çizgileri, ayrmtıları belirten '" «timbre» (tını) ve «sonorite» * • ZİYA ÇİZEXEL (ses gücü) seviyesine vararak, büyük başarı gösterdi... Bu altı Ömrünü sanat yolunda sessiz şarkı, Radyodan dinleyicilere , sedasız tüketmeye yönelmiş kiyapılacak, bu konser yayını «band» ıyla, dünyanın hangi " şilerden Mecidiyeköy Lisesi ReT sanat merkezine gönderilse, öy •• sim ve Sanat Tarihi öfretmeni le sanınm ki mutlaka büyük il y A. Ziya Çizenel. Harbiye'deki giyle karşılanacak ve uluslara Şehir Tiyatrosu Galerisinde 24 Şubat'a kadar açık kalacak dosı başan sayılacaktır. tlgilüeri kuzuncu sergisini açmıştır. Ziuyarınz! ya Çizenel, «Yurt Intibalan» aSırası gelmişken söyliyelim dını verdiği yağüboya resim ki, uzun süreden beri özellikle sergisinde, yurdun folklorik açıyurt dışındaki başarılarını izdan konularma özellikle yer ver lediğimiz genç orkestra şefi , miş bulunmaktadır. Hikmet Şimşek gitgide büyük • ÖMER ULUÇ gelişme göstermiş. Her halde bunda, dışta edindiği izlenimler Ressamlarımızdan Ömpr ve olusumların etkisi vardır. Uluç, yeni ve Heri görüşler Radyo Senfoni Orkestrasma getaşıyan çalışmalarını 19 Şulince: Önceki yazuarımızda bebattsn itibaren 10 Marta kalirttiğimiz gibi, Istanbulun ödar Beyoğlu Bekâr Sokak'tavünülecek bir senfonik topluluki «GaJeri 1» de serRÜemekğu özelliğine her geçen gün bütedir. rünüyor. Bunda çalgı grupla• ORİJİNAL SERGİ nnda, tamnmış solistlerimi7.n, (viyolonist Gönül Gökdogan, Türkel Türegün'ün Darüşşaçellis Ali Avcıoğlu ve diğer'erı faka Cemiyetinin Çemberlitaş' gibii. değerli müzisyenlerın taki Sanat Galerisinde açmış ol (kontrbas'larda Çarli Rahçıvan, duğu resim sergisi, aslında reWagner gibi) ve genç kabUıvet sim sanatının bir başka türü oler (korno grupunda) in dıger larak, yepyeni ve orijinal bir emektar elemanlar arasmda i e r biçim ve çalışma örneğini ilk alışlarının rolü var şüphesız.. defa yurdumuzda ortaya çıkarHikmet Şimşek yönetimindeki maktadır. Türkel Türegün, geRadyo Senfoni Orkestrası, spı nellikle kendiliğinden ve türlü ker Nedim Erağan'm takdım konu ve fotoğraflardan, kitapettiği bu önemli radyo konselaıdan ve illüstrasyonlardan alrini, Anton Dvorak'ın «9. senfodığı konuları, plâstik boyalarla ni (Yeni Dünyadani» ile, başaçalışarak kabartma biçimler r:'ı bir a*mo=ferde sonuçlandı. içinde. üç buutlu kompozisyon S Dıştaki başatt tYANİST LEYL.\ TANER, dışarda bulunduğu süre içüı de sanat çahşmalannı yogun laştırmış ve geçenlerde Almanya" da Heidelberg Türk Alman Kulübü'nün «Graimbergsaal des Kurpfalzischen Museums» salo nunda verdiği piyano resitaliyle ilgüi çekici bir başarı kazanmış tır. Leylâ Taner bu resitalinde Beethoven'in «Op. 109 Mi majör sonat» mı. Scriabin'den «Op. 11 O;ıüç Prelüd», Bülent Tarcan'ın «Op. 11 Süit'inden bölümler» ve Chopin'den «BaUad Fa majör Alman basmında çıkan eleştiri Op. 38 No. 21», «Etüd Op. 25 le, Leylâ Taner'in sanat yönünNo. 5» ve «Etüd Op. 10 No. 4 . <£. güçlü ve verimli yanlarını eserlerini gerek virtüozite, gebelirtirken, objektif bir görüşrekse sanat ateşi ve heyecanıyle, onun sadece heyecan ve âsala, dinleyicilere etki yapacak bi biyet unsurunu yenmesi gerektiçimde başanyla çahnıştır. ğine de işaret etmektedirler. P Açılış, program Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler. hava durumu Hafif batı müziği Istanbul'da bugün Solistler ceçidi Gitar sololan Beraber, solo türküleı Ev için Şarküar Arkası yann Haberler R. Rit'den şarkılar Hafif batı müziği Ş. Gültekin'den türküler Konserlerimizden S. Filiz'den şarkılar Haberler . Çigan müziği Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmi Gazete R. Erten'den şarkılar Reklâm programları Haberler Maç nakîi V. üçaroğlu orkestrası C. Cevher'den türküler Dans müziği A. Yavaşça'dan şarkılar Haberler M. Paydaş orkestrası Yurttan sesler Reklâm programlan Haberler. hava durumu Hafif müzik 19.40 19.55 20.00 20.30 21.00 21.10 21.30 22.45 23.00 23.45 2355 24.00 11.55 12.00 1230 13.00 13 30 14.00 14.30' 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 2100 21.30 22.15 23.00 23.30 00"Q 01.00 ntt* .?c O. Avşar Orkestrası Bir varmış Deyişler ve ezgilet Satırbaşı 24 saatin olaylan Beraber, solo şarkılar Besteciler ve yaşantılar Haberler Hafif batı müziği Gece müziği Önemli haberler Kapanış : tSTANBUL tL Açılış ve prograra Diskoteğimizden Minyatür müzik Hafif batı müzigl Barok müzik Hafif batı müziği Konçertolar Tatil günü için müzils Cumartesi konseri Hafif melodiler Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Hafif batı müziği Akşam konseri Sizin için Ünlü ses sanatçılan Hafir batı müziği Gece konseri Caz müziği Gece ve müzik Hafif batı muzigi Program ve kapanış ANKARA 35.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.25 13.55 11.10 11.30 12.05 12.30 13.00 13.15 13.30 lar olarak gözlere sermektedir. • 48. YIL SERGİSİ Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesi'nin 48. Yü (19231971) Ankara Resim Sergisi, Milli Eğitim Bakanhçı Güzel Sanatlar Galerisinde açıl mıştır. tçerde ve dışarda şimdiye kadar 119 başanh sergi açmış bulunan bu Birliğin geleneksel sçrpisi ilgi uyandınnıştır. Ozel bir gösteri ÜRK SlNEMATEK'inde 22 Şubat Pazartesi günü saat 21.30'da, yılm ilginç gösteri ve toplantüanndan biri düzenlenecektir. Sinema sanatına geç miş yıllarda emek vermiş ünlü sanatçılarm bir araya geleceği bu gecede, Greta Garbo'mın ilk filmi «Ten ve Şeytan» gösterilecek, Türk sinema hayatının unu tulmaz isimleri de anılannı taze liyeceklerdir. Cezmi Ar'dan Vasfi Rıza Zobu'ya, Bedia Muvahhit'ten Cahide Sonku'ya, Burhan Felek'ten Münif Fehim'e, Âtıf Kaptan'a, Nezihe Becerikli ve Güîistan Güzey'e kadar bütün sanatçılann davetli bulunduklan gösteri aynı zamanda Sinematek'in bu yıl kutlamakta olduğu «Sinema'nın 75. Tılı» programma dahildir. T • TÜRK SÜSLEMESİ Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in yetiştirdiği sanatçılar v€ genç kuşağa ışık tutan örnekieri içine alan «Türk Süslemesini Yaşatan Eller» sergisi, Yapı ve Kredi Bankası'nın Kültür ve Sanat Hizmetleri serisinde T6. sergi olarak Galatasaraydaki Sanat Galerisinde yer almaktadır. Bu ilginç sergide «Türk motifi», «Türk süsleme motilleri», «Türk minyatürü» üzerine çeşitll incelemeler ve sanat örnekleri sunulmaktadır. Açılış, program Günaydın Köye" haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sabah şarkılan Hafil müzik Hafta sonu Sabah konsert Arkası yann Ara haberler D. Balkan'dan şarkıîar Çeşitli müzik H. Buluş'tan türküler M. Güyer'den şarküar Konser saati M. Türüng'den türküler Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafif müzik Reklâm programlan 15.05 15.20 16 05 16.25 16.45 16.50 1750 19.00 19.35 19.50 19.55 20.25 20.40 21.00 21.10 21.40 22.00 22.1b 2245 23.00 23.20 23.55 24.00 A. Akkılıç'dan Türisüler Dilek kutusu G. Söyler'den şarküar Türküler geçidi Ara haberler Çocuk saati Reklâm programlan Haberler, hava durumu Orkestra Bir varmış Türk müziği A. Gürkan'dan türküler Ttalya'dan müzik 24 saatin olaylan Şarkıiar Yeni plâklar N. Yılmazdan türküler Çağdaş Türk müziği Haberler Çeşitli Türk müziği Solistleı, Orkestralar önemli haberler Kapanış Dikenli Tel Çevre Çiti Yaptınlacak Enstitünün Gebzedeki arazisi çevresine kapaü zari ve teklil alma usulüyle dikenli tel çit yaptınlacaktır. İsteklHerin ihale şartnamesini aşağıdaki adresten almalan ve tekliflerini en geç 1/3/1971 gunü saat 15.00 e kadar vermeleri rica olunur. T.BT.A.K. Marmara BUimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Gümüşsuyu Caddesi 28 6 Taksim tSTANBCL (Basm: 11317/1482) Barlach'ın Grafikleri ANINMIŞ Alman sanatçısı Ernst Barlach'm grafik sergisi Ankara Alman Kitaplığı salonlarmda açümıştır. Çok yönlü bir sanatçı olan Barlach 2 Ocak 1870 de doğmuş, 24 Ekim 1938 de ölmüştür. Barlach, 1933 yılında Nasyonal Sosyalistlerin lânetine uğramış, yapıtları resmî koleksiyonlardan ve kiliselerden uzaklaşarılmış, sersi açması ve çalıştırması yasaklanmıştır. Edebiyatla dı yakından ilpilenmiş olan Ernst Barlach'ın, Ankarada sergüenen grafikleri genellikle «insanlık durumu» nun acı yönlerini şekillendiren 37 yapıt .. Sergi 21 Şubat 1971 tarihine kadar açık kalacaktır. F'otoğrafta E. Barlach'ın «L'mut ve Umutsuzluk» tablosu görülüyor. • SANAT KERMESİ Türkiye Tardım Sevenler Derneği tarafından düzenlenen Kermes'te yıllar boyu halkımızca tamnan el işleri ve dikiüniş orijinal eşyalar gösterilmiştir. • MÜZİK ŞÖLENİ Dünya Sevgi Birliği'nin bu gece saat 20.30 da Şan sinemasında «Eskişehir öğTetim ve Eğitim Vakfı» yaranna düzenlediği zengin programlı «Büyük Şölen» de uluslararası başarılar kazanmış soUstlerinüıden Rüçhan Çamay da çeşitli türde sevüen şarkılar sunacaktır. Î • KRİSTİN SALERİ Tanınrruş ressam Kristin Sa^ İeri, Kadıköy Halk Eğitim Mer kezi Sanat Galerisinde 3 Marta kadar sürecek ilginç bir resim sergisi açmıştır..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle