14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumnurlyeİ BASDJ AHLÂK YASASINA ÜTMAY1 TAAHHÜT EDER • Sahıbı: Cumhuriyet Matbaacüık ve Gazetecilik T A Ş . adına NAZÎME NADl • Sorumlu Yazı tşlerı Mudurd • SAMİ KAKAÖREM • Basan ve Yayan : CTJMHURtYET MATBAACILIK TO GAZETECtLtK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevl Sk. No. 3941 BH \J n R O I A R • ANKARA: Atatflrk Bulvan Tencr Apt | \J U « n . Yenısehır Tel 120920 12954* ABONE ve ÎLÂN Senellk 6 Ayhk 3 Aylık 1 Aylık Znrt Içl fZMÎR: Fevzipaja Bulvan AJşaırJJu Ishanı Tel: 11330 »470» GU.N'EY ILLERİ: Kurukdprü M aokak No. 40 • ADANA Tel: 4550 3934 »0 80 44 Adl PpfU lurt Dısı 288 :+4 13 24 Bashk fMaJctu) 3 üncü tayfa (Santlml) 2. v* 7 nci tayf» (SanUmiı 4. 5. 6 n o tayfa (Santunl) Nisan. Nıkâh, Evlennıe. Ootum Öium. Mevlıd. Tesekkür 23 üncO (9 Ca) Olura. MevUd, Teşek.kuı (S Cm ) . 300 Ura 85 M 73 100 150 100 SAVISl 50 KURUS (Bajtarafı L sayfada) «1101 sayıiı kanunun degıştırilmesl Için ciddî hlç hir sebep bnlunmamaktadır. Maliye Bakanının, ysn ödemeleri gozönur.de tutmadan, emekliye avnlanm görevde bulunduğu zamandan dab* çok para alacafı hususundaki iddiası, her türlu dayanaktan yoksundur. Maliye ve ekonomi bilimleriyle tosyal sigortacılijpn ılkel prensıplerini biie goz onunde tutmamış olan boyle bır tasarının, Maliye Bakanlığı gıbı çok değerü eiemanları barındıran bir bakanlıktan çıktnış oiması ayrıca üzucıi bir olavdır. Açıklavayım: (T) Memur ve hızmetlılenn aylıklanndan, «« 8 oramnda kesılen emeklı keseneklerı, ayhğın brut mıktan uzermden hesaplanmakta ve devletçe venlen *o 14 kesenek de aynı bıçımde hesaplanarak Emeklı Sandığına venlmektedır. Ayjığın brüt mıktan uzennden »t 22 kesıldığı tak dırde, 30 yıl hızmet etmış bır me mura brüt mıktarın '« 70 ının emekll aylıgı olarak venlebılecegı, uzmanlarca hesaplandığı halde, brüt mıktarın çok altmda olan net mıktar uzermden emeklı »ylıgl lafclanılmak ıstenılmesını. scsyal sıgort&cılık prensıpleny ie oagdaştıı mak mumkun degıldır. O Net miktarın hesabında, sadece Tasarruf Bonolan ve YarriiDilkynta Sandığı aıdatı, memurun elıne para olarak geçen net mikUıa eklenmekte, emekü kese neği Ui\e edılmemektedir. Bunun tasıdıfı anlam emekli ayiıklarından tekıar emeklı aidatı kesilnırk îFtenilmesidir. llıcililerin, hiçblr surrtle aavıınulınası olana ğı buluıimayan boyle yanlış ve Jıaksu duruma dıışmıiş olmalan, gerçekten uzücudur. (3) Net rruktar olarak, memurun eline para olarak geçen mıktarla, Tasarruf Bonosj ve Yardımlaşma Sandığı aıdatı toplamı alınmaktadır. Bu suretle, memurun aylığından kesılen gelır vergısı, 30 yıl çalışan bır memurda °,o 70 oranında, emekli aylığına uygulanmış olmaktadır Gehr ver gısı ırıuterakkî bir vergıdır Yuk sek miktarlardan daha yuksek oranlarda almır. Emeklıler, gorevde bulunanlann aylıklarının • 70 ini aldıklanndan °,o 100 u, « zerinden caha yuksek oranlaria hesaplanan bır vergının " o 70 ının bunlardan alınması, emekluetdea gorevde bulunanlara nazaran daha yuksek oranda gelır vergısı ahnması gibi, vergı eşıtlığl prensıbi ıle bağdaşmayacak bır dunım yaratmaktadır. (İ) Gazetelerde yayınlanan tablolara Rore, hiçbir emekli ajlıfına S4S den aşajı zam yapılmayaca|i bildırildıği halde, daha bir yü Süre Oe emeklHere • ı 30 a\ans verllmek htertilmesinin nrdenlni anlamak guçtur. Hazırlayanlar ıçın her bakımdan bir yuz karası olan bo>le bir tassrının komis\onUrda ve Buvftk Millet Meclisinde nasıl sa^unulacağını merak etmekteyim » Emekliler 1101 sayılı kanunun tadOlni çerektıren hiçbir hakü sebep yok tur. Emeklilerin çalışanlardan fazla ajlık alacafı bir demagojiden ibarettir. Hesabı çok iyi biimesi gereken Maliye Bakanı maalesef ya hesap bilmemekte veyahutta kasten bilmemezlikten gelmektedir. seçim arefesinde iktidarı tarafından bir reform iddiası ile kabul ve ılân edilen 1101 sayılı kanunun şimdi tadiü cihetinde ısrar eden Maliye Bakanı, hem kendi hukümetinj, bem de AP ile parlamentoyu müşkü) duruma sokmakta, 1 yıl önce diktikleri abidenın altına günün modası olan dınamiti kendisi koymakta \e bu davranışına hükümeti ve Yiice Meclisi de ortak etmek istempktedır.» Maiire Bakanınu bu arada tâdil tasansı ile gizli bir maksadı da açıja çıkmaktadır. Şöyle ld, 25 jılmı bitirmıs bır meınura bu tasarı ile emekli olduğunda 1713 lira maaş bağlanacaktır. Halbuki Tiırk işçisi emeklisi ile memur arasında 1969 yılında denge sağla narak Tiirk işçisı de 1186 sayılı kanunla yüzde 70 nisbetinde emek li avlığı alması kabnl edilmisti. Bu nisbet bu^ün uygulanmak suretiyle a\nı hızmeti gören ve firreti alan bır işçiye 2520 lira emekli aylığı bağlanmakia, memur ale\hine 807 liralık bir fark yaratümaktadır. Biz emekli, malul, dul ve yetlm ler 1101 sayılı kanunen tanınan hakları hiçbir zaman geri vermeyeceğiz. Yanm asırlık Cumhunyet tanhinde verilen hak kın geri almdığı veva kısıtlandığı görülmemistir. Ouçsuz sanılan emekli. dul ve vetimlerin ne kadar çuçlu olduklannı yakında va pacağımız eylemleıimizin şiddct ve derecesinden duyacaklardır.» Bir baoka daha (Bastarafı l ıncı sayfada) narda beklerken uzun boylu, esmer genç bankoya yaklaşaralc hesap açtırmak ıstedığını soylemıştır. Banka şef muavıni îlkın Oner hesap açtırmak isteyen gence kımlığını sormuş ve gereklı evrakı doldurmuştur. 450 liralık bır hesap açtırmak ıste dığını soyleyen sanık, kendım Bayındırhk Bakanlıgı ınşaat teknısyenlermden Hasan Oıger olarak tanıtmıştır. Şef muavım önerın evTakı kaydetmek uzere arkasını dondüğu sırada sanık lar sılahlarım çekmışler ve başında peruk oldugu ıfade edilen sanık, vezneye gıderek veznedat Tamer Baygur'dan paraları veı mesmı ıstemıstır Parlamento ile Gençler (Bastarafı 1 incl savtada) zin gtbi zeki ve yetişkin gençlerin topluma kazandınlması lâzımdır, diyor. Durmadan sağ cuntadan soz ediyor. Endonezvada solcuların başına gelenleri hatırlatıyor. Sözlerinin etkisini arttırmak için en onemsiz ha reketlerimize, telefon konuşmalarunzıa vanncava kadar ayrın tılı bilgiler veriyor, dosvalarımı zı okuyarak Demek istiyor kı. elimizden kurtulus vok, nefes alışlannızı bile bıliriz biz sizin Çok inatçı buluvor bizi ve alda tılmış olmamıza acıvor. Hadi ca nım divor, Anavasavmış, demokratik haklarmış. lâf bütün bunlar; sizin buz sibı hükümeti devirmek I.stediğinizi biliyoruz biz.» cılerm, ışkence korkusu ıle meydana çıkmayıp bır sure suçun altında kalrnayı tercıh edlşleri kar şısında yettalılerin «savcılara teslım olun, sızi polise vennıyeceğız» bildırileri yayınladıklanna da sık sık şahıt oluyoruz. «Polise mukavemet», «Toplantı ve gösteri yürüyfişleri kanununa muhalefet», «Silâh taşunak», «darp» gıbı âdi suçlarla suçlanan dğrencilerin polıste nasıl sorguya çekıldiğıni, DevGenç'ın ıkı uyesı, Mustafa Zulkadıroğlu ıle Mustafa Lutfı Kıvıcı da anlattı Çeşıtlı fızakl ve psıkoloıık metodlarla oyle bır bıyoğrafı hazırlanıyordu ki, burada en ufak bır özelliğıne vanncaya kadar her türlu bilgiye rastlanıyordu. Aılede herkes ne lşle meşgul olurdu? Neler okiirlar, nerelere gıderler, kımlerle goruşurler, hangi kulup veya cemıyete devam ederlerdı' Dil bılırİer miydı' Yabancı yayınlan izlerler miydı'' Dış ve iç gezıler yapaplar mıydı? Ve daha doktrıner sorular geliyordu arkasından «Kapitalist olmıyan yol stratejisi ne demektir? Bu strateji ile sosyalizme nasıl vanlır? Millî demokratik devrime inanır nusın? Marksist. Leninist öfreti ne der? Tam bağımsız ve gerçelrten demokratik Türkive ne demek; biz bağımsız ve demokrat değil miyiz? Sosyalist eğıtimden feçtin mi? özel görevleri olan sosyalist öğrenci ve isçilerden taan RAGIP ŞEVKİ YEŞİM ÖLOÜ Gazetecı ve roman yazan Ragıp Şevkı Yeşım tedavı edılmekte oldugu Esnaf Hastanesınde dun Hayata gozlennı yummustur Olümu uzüntu jaratan Yeşım, 1910 yılında Leskovıkte dun>aya gelmıştır. Antalva Lısesım bıtırdıkten sonra 1932 vılında gazetecilik mesleğını seçerek Cumhuriyet, Son Posta, Yenı Sabah, Memleket, Yarın, Son Telgraf, Yedı Gun, Resımlı Ay, ve Son Havadıs gazetelennde çalısmıştır Boman ve hıkaje turu ıle tarıhî konularda pek çok eser veren Ragıp Se%kı Yeşım'ın cenazesi, bugün oğle namazından sonra Aksaray Valıde Camıınden kaldmlarak Merkezefendı mezarlığında toprağa venlecektır. OLUM Duzce eşraîından merhum Hacı Halıl Aga ile merhume Zehra Kâbehan'ın kızlan, Hüdavendıgar (Bursa) Valısı merhum Osman Güley'ın eşı. Ordu Mılletvekılı Ferda Güley, avukat Şeyda Güley. Penhan Güley ve Beyhan Güley'ın sevgılı annelen. Jale Güley ye Şukran Güley'ın ka}invalıdelen. Ayş.e. Osman, Özlen, Zeynep, Hakan. Arzu, Ete ve Zehra Gftley'lerın bırıcık babaannelerı. Şemsettın Evren'ın ablası, Güley, Zaımoğlu ve Mustafaoglu aılelerının annelen, Evren ve Akpmar aılelerının halalan. Tütüncüoğlu, Köymen. Devnm, Bayer ve Sanal aılelerının teyzelerı. msanlık orneğı, eşsız büyük kadın 48 bin 660 lira MAKBULE GÜLEY HflNlMEFENDI ACI KAYBIMIZ Veznedarı sılahla tehdıt eden soyguncular senıs kasasında bu lunan paradan 48 bin 660 lırayı bır torbaya koyarak, çaldıkları taksı üe olay yerınden uzaklaş mışlardır Tanıkların ıfadesıne gore vezneden paranm alımşı sırasında samklardan bırı tabanca ıle banka ıçındekı memur ve muşterıleri goz altmda tutmuştur Soyguncular bu arada banka muşterıleri arasında bulunan Mu habere Teğmenı Necdet Incckıran'm da mudahale etmesme >mkân vermeden uzennı aramışlar ve tabancasını almışlardır Içerde bu durum surerken kapıda bulunan sovguncu telâşlanmış, bunun uzeııne dığerlerı de bankayı terketmışlerdır Samklar bu arada, bankanm kapısına «Bomba» dıye, kâğıda sarılmış bır paket bırakmışlardır Daha sonra banka personelınden bınnin korkuyla açtığı paketten boş bır «Altmba}" çay kutusu çık tığı gorulmustür. KABARIK DOSYALAR Bugün bellıbaşlı ogrencı lıderlerı ıçın pohste pek kabank dosyalar vardır. Her militan oğrencı ıçın en az dort beş suç bı nktınlmedıkçe harekete geçılmemektedır. Ankarada bır DevGenç üycsl de şunlan soyledı«Bombalar patlıyor, dinamitler atılıvor, Parlamrntoda kursuve çıkıp, bufün sıranın kimde olduğunu bilmivoruz, dive, korku propagandası vapılıvor. Oysa biz sadece emperyalizmin millî haysivetimize dokunan davranısları açıklık ka/anınca plânlı bir tepki fösterivoruz. Yaıti belli bir stratejimız >ar Amerikan donanması gelınce, onların buradaki tesh ve şirketlprine karşı, tahrip etmekten çok çürültii çıkaran silâhlar kullanıyoruı. Maksadımız açık kamuoyunu sarsmak ve empervalizmiıj kalın örtüsünü aralamak.» DevGenç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü. her devrımci tepki karşısında sağ işbırhkçüerin fırsatı kaçırmadıklannı belırterek şunlan ılâve etti«Derken arkasından bir serl eelişi efizet patlamalar oluvor. Rasteele kişilerin kapılan onunde. çöp kutulanr.da bombalar hulunuvor: bir tedhıs havası yav pm hale çetırilmek istenivor. Kesinlikle sovlüvoruz ki bizim bunlarla ilf?kimiz voktur. Ama Ukipsiz bırakılan, failı aranmıvan bu olaylar da bizim dosyalarımıza peçirilivor re giinü gelince hepiinin hesabım venneye zorlanıvonız » Gebze'de trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı IZMİT İstanbul Izmıt karayolunun Gebze kesımınde dun meydara gelen bır trafik kazasında 2 kışi olmuş, 14 kışi de agır yaralanmıştır Kaza, fazla hız ve yerlenn ka>gan oiması joızunden meydana gelraış, tbrahım Cengız yonetımindekı 34 ES 174 plakalı jolcu otobusü ıle Chrysler fabrıkasının ışçı ve memurlarını taşıyan Varan fırmasına aıt ^4 ES 654 plakalı volcu otobüsu Shell benzin ıstasyonu cıvarında çarpışmıştır Kaza sonunda Chrj'Sler fabnkastndan Yalçın Çulha ıle Yalçuı Dinç olmuştur. 12 Şubat 1970 Cuma sabahı Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Azız naâşı 13 Şubat 1970 Cumartesı günü Hacıbayram Camnnde kılmacak öğle namazından sonra Ankara"dakı aıle kabristanma defnedtlecektır. Tanrınm cennetı onun olsun. GtLET 1İTESİ Em Alb Dr Izzet <e Esi Fikret Dınç'ın sevgılı oğullan, Yuk. , Muh Eraoğaıı Dınç ın b rırık kardeşı, Ferhan Dınç'ın sevgılı eşı Fermıye ve Faık Ozkan m damadlan M OD A LI YALÇIN DİNÇ feoı bır trafik kazası netı^esı genç yaşında ebedıyete intıkal etmıştır Cenazesi 13 21971 (.Gugun) Cumartesı Kadıkoy, Osmanağa Camıı Şerıfmde kıiınacak ogle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığındakı ebedı .s ı ahatgâhına tevdı edılecektir Tanrıdan rahmet t'ılcrız A t l ES1 Cumhurıyet 1246 .'•••«•••••••••••••••••••••••S ARADIKLARI Butün Dunlardan şoyle bir sonuç çıkanlabılır Polıs, ıktldar ve muhalefet, devrlmcl gençleri deglşik gerekçelerle ayni mıkroskobun altına koyuyorlar ve onlarda, rejımı, devletı tahrip etme gücüne sahıp «anarşizm» mıkrobunu arıyorlar. Btlımsel sosvalızmle çellşkisi ne olursa olsun, anarşızm, bupünün dünyasında yeni bir biçım'e ve gttzupeK öfrencilerin k«sa zamanda bayraklastığı güriiltülü olavlarla kendini göstermeve başlamıştır Rejımm modelı ne olursa olsun genç aydınlarm, Doğuda ve Batıda yöneticileri ve yönettm usullerini artık beğenmedıkleri, çağ dışı bulduklan bir gerçektır Amerlkan ünıversıtelerinde patlak veren öğrenci hareketlerıni The Tımes gazetesı bundan ıkı ay önce şoyle yorumlamıştı: «Geçmis kuşaklann değer yarfılan ve görenekleri gençler tarafından artık benimsenmiyor, fizikî mukavemete karsı efttim artıyor.» Stockholm üniversıtesl profesorlerınden Torsten Husen, aynı konuda şıaıları soylüyor: «öğrenciler birer yetişkin, ergin kişilik taşıdıklannın kabulür.iı istiyorlar. Koordinatörlerin esiri olmayı, vöneticilerin istrdikleri gibi eğitilmeyi, delinmiş bir I.B.M. kartı haline getirilmeyi reddediyorlar.» Yale Ünıversıtesı öğretım üyelerınden Kenneth Kenıston, «Genç Radikaller» adlı kıtabında çok onemlı bır konuya değınıjor «Hızla değişen toplumlar İÇinde gençler, bır oncekı neslın özgurluk, adalet ve demokrasi ilkelerini ileri sfîrnp sonra da onlara uymavışlarını çok iyi goruyorlar ve tepki gösteriyorlar.» DÖRDÜNCÜ YAZI: ÖĞRENCİLER P4RL4MENTOYTJ TüT€CU BÜLUÎORLAR Saklanan para Bazı gorgu tanıklan, soyguncuların elkonulmuş taksiye bırup hızla kaçarken, 5 kışi olduklannı soylemışür. Bu arada, banka veznedarı, kasadakı 65 bin lırayı sakladığmdan, soyguncuların bunları alamadığı oğrenılmıştır Sanıkların bankadan uzaklaşmaları uzerıne durum, derhal Polıs e bıldırılmıştır Guvenlık kuvvetlerı, çeşıtlı jonlerden aıaştırmaya gırıştıği sırada şofor F ı zıl Apay, bağlarını çozerek Polıs'e durumu haber vermıştır. Bu yıl emekliye ayrılacak memurlar için Sandık, I miiyar lira ödeyecek «Bunalımın sebebi İ düzenin kendisidir» • Alaca TÖS Şubesi saldırıya uğradı ANKAR*, (Cnmhunvet Büroeu) TÖS Damşma Kurulu ikı gun devam eden toplantısından sonra dün bır bıldıri yayınlamış, Iktıdan ve duzenı suçlamıştır. Turkıye'nın bugun ıçerısınde bulunduğu bunalımın de\Timcl düşünce akımlanndan olmadığı, Anayasa'j'a ters duşen duzenden ileri geldıgi one sürülen Danışma Kurulu bıldınsmde devamla şöyle denılmektedtr «Bufrunku bunalımların ve kardeşi kardeşe kırdıran karışıklıklann başltca nedeni, iddıa edildiği çibi. veni devrimci duşünce akınıları değil, 1961 Anavasasma ters duşen bujrünkü duzenin ta kendisidir Tam bağımsız Türkive'nin, Cumhuriyetin ve gerçek demokrasinin yılmaz savunuculan olan biz ögretmenler, gaflet ve delâletlerinin yanısıra, şahıslarımn ve yakınlarının zenginlıklerinl arttırmaya çalışan bugunkü vöneticilerin, bizzat kendilerinin, bagımsızlık, Cnmhuriyet ve demokrasi ilkelerinden saptıklarını, eseHe ve ibretle gormekteyiz. Tarihimiz, toplum ve ülke yoneticilerinin bu denli bir sapmaya dustuklerine ilk kez tanık olmaktadır « TEŞEKKÜR Diradı£ım trafik kazasından lonra yaptıkları, aralıklı iki amehyatla benı mhhatlme k f vuşturan, Haydarpaja Numune Hastahanesı OrtoDedi Kllnljtl Şefı TEŞEKKÜR £ • Sevgfli «nneralz. kanırralldf Ş miz, büyuk annemlz, nlnemlı S Hikmet Lluerg^iven'in j 5 Subat 1971 Cuma KOnd vefatı mun«ebetlyl» ccnau tdrerüne «elen, çelenk (Snderen. taziyede bulunan akraba. dost ve •rkadolanmıza nnauz sükranlanmıa funar. merhumeyt Tanndaa rahmet ym ma£flret düerlz. Ulacrffiven, Akrel, Cakın, Turilner. Sonaer, Onnk, ÇehreU aUelcrl HerlJ «591239 ; ^ ^ ^ ^ ^ . Dr. Necdi ATASAYAR Dr. Nüzhet YAZICI Narkozıtor İle, tedavım sürcalnce de|erll llgi ve yardımını esinjemlyen, başhekim tnuavinl Sef mua\inl AVK4RA (Cumhnrlvet BBro«îu) EmekJıhk kanununda değışıklık yapan kanun tasarısmm yürürlüğe gırmesi halinde bu yıl 20 blnln üzerinde memunın emekliye a\Tilacağı «»TenilmişMr Bumm Emekli SandıÇına ikramiveler açısından ortalama ve yaklaşık olarak 400 milvon hralık aylıklar dan da 285 milvon Hralık bır yuklenım getırecegi be'.ırtılmiştir. Ilgılıler. 1101 savllı kanunun uygulanması halinde bu raka mın 1 mılyar lırayı aşacağını ve EmekM Sandıgim güç durumda bırakacagını bne sürmüşlerdir tlgılılerden aldıgımız bilgiye gore 1969 yılında 12 bln kışi, 1970 yılında 7 bin kışi emekliye ayrılmıştır. Personel kanuıu ıle Çmeklilerin bildirisi emekhhk kanununu beklemeleTurkıye tum sıvıl • asker emek rmden dolayı bu yıl 20 bının lı, malul, dul ve yetimlertn hak üzennde memurun emekliye aylannı koruma komıtesı tarafmrılacaklan saptanmıştır Belırtıldan yayımlanan bıldırıde ıse şoj dıgıne gore bu kanun tasarısınle denılmektedır dan once emeklı dul ve yetımlere 1 mılyar 290 mılyon lira odenmekteydı Yenı tasarı ıle bu rmktar 1 rrulyar 925 mılyon lıraya yukselmektedır. (Bastarafı I. ssrfada) Başbakan Suleyman Demirel, a1971 yılı içınde emekliye aynçüış torenınde yaptığı konuşmada lacak memurlarm Emekli SanTurkıyenın sanav ıleşme'i ıle ılgı dığmdan 400 mılyon lıra cıvarmlı rakamlar vermış: «Turkiye Kal da emeklı ıkramıyesi ve 285 milkınmakta olan ulke haline Cumhtı yon lıra da emekli aybgı alacakrijct savcsinde gelmıştir. Kalkmlan hesaplanmıştır 1101 sayılı makta olan Turkıjeden kalkınmış kanunun uvgulanması halinde iTurkljeje geçeceğız Gayretlerıse sadece 1971 yılı emeklılenmn mizın hedcfı budur. Bunu >aparEmekli Sandığını ıflâs durumunken de Batı demokrasislnin başar da bırakmalan tehlikesı doğadığı olçuler icersinde. hurrbet re caktı Jimi icersinde Turk tatandaşını, Mevcut kanun tasarısmm önulkede. ulkeniıı Idareslnde son gorduğu artışlann Emekh Santoz addederek adımlarımızı ataca dığını guç durumda bırakmryafiz» denrştır cağını, kurumlardan kesılen yüzTOFAŞ Idare Mec''sı Başkarj de 14 ve memurlardan kesılen Vehbi Koç ıse TOFAŞ ın bır otoyuzde 8 oranındaki kesıntılerin, mobıl ıçın sadece 435 doîârlık jtbu artısları karşıladığı ve hattâ halat vapacağını soylemış ve «Hal gelır farkı devredeceğı oğrenılbuki dışardan hazır getirilen her mıştır otomobilin ortalama değeri 2M0 llgıhlerın belırttığıne gore 1101 2300 dnlardır d=>mıştır sayılı kanun Personel Kanunu çık Fiat yükseldi madan once, ajlık ve jan geiırlerı Koç TOFAS'ın Turk sanayıı olan memurların, emeklı olunca sadece avlık uzermden emeklı ayne dırekt ve endırekt çeşıtlı katlı?ı alarak çok sıkıntıva duşpıelekılarda bulunduğuna değınerek, rını onlemek uzere vuzde 50'lık «llk kuruluş nîında TOFİŞ'ın oranı vuzde 70'e \ukseltmıştı Anyan »ana^ie sip^arişi 125 milvon cak, Personel Kanunu ayhklar İiradır. Gelecek >ıl bu sıpariş içınde van odemelerı de artınca tutarı 350 milvon lira olacakttr. durum değışmış ve emeklilerin ca Kiıçuk bir otomobil halk için luks değil, bir ihtivaçtır. Bn ih lışırken aldıkları ayhktan daha ti\acın karşı'anabilmesi içın o fazla avlık almaları durumu oıtaja cıkmıştı tomobil malivetinin ^e satış fıBovlece, bu tasarının, hem bu yatının makul tutulması gerekfazla a\lık almavı, hem de Eineklı lidir. Ote >ar.dan son cıkan fiSandığını guç durumdan kurtarnansman kananunun cetirdifi majı onleme amacıvla hazırlandu verjriler. imal edilecek otomobil fivatlarını viizde 25 • 30 nramn ğı oğrenılmıştır da yükseltmiştır» demıştır Dr Agnerı ıse konusrnasında şunlan soylemıştır «Otomotiv endüstrisi daha geniş bir tüke(Bastarafı 1 savfada) timi, yatırımı \e ıhracatı teş\ik öğrenıldığıne gore Dışışlen Ba eder. Öte yar.dan van sanavıde kanlıŞı Genel Sekreten Orhan istihdamın ıki misli artışına •^o^ Eralp, ABD Buyukelçısı Hand acar, teknolojik gelismevi hızlan leve hukumetm buyuk bır dıkdırır. Bu arada Turkıve ile olan kat ıçınde olavlan ızledığını ve bu ifbirlieimiz, Italvanın dahil kendılennın de durumu Içışlen oldugu A^rupa Ekonomık TopBakanlıgına natırlatarak daha sıluluğuna bir hazırlık olarak ad kı guvenıık tedbırlennın alınma dedılmelidır » sını ısteveceklerinı soylemıstır. ABD Buvukelçılığındekı bir yet Sunay'a hediye kıü, son patlama olaylannın ADaha sonra Sunay, Demirel ve menkahlar arasında buyuk heBakanlar ıle çaerılılar fabnka>ı yecan yarattığını soylemıştır gezerek, «Murat124» un serı \<< AJTU yetkılı Bujnıkelçılığın, çeşıt pımını gormu''lerdır Bu arada, lı genelgelerle Turkıvedekı goılk «Murat124» otomobılı, fabrj revlı Amenkalılan uyardığmı ve dıkkatlı hareket etmelerını istekanın çıkışında Cumhurbaşk.>nı dı^ını belırtmıştır. Sunay"a hedıje edılmıştır. Dr. tsmail TUNCER Dr. Mahmut BÜYÜKSOY'a Şoför anlatıyor Polısler tarafından once Bankaya sonra da Emnıjet Sara/ına goturulen Fazıl Apay, kendı>=ıne gosterılen fotograflardan, soygunculardan 2'sını tanıdıgını sovlemıştır Apay bu arada, gazetecılere olavı şoyle anlatmıştır • Çankava'daki Annem Restoran'ın yakınlarında 3 kiqi. el kaldırdı. Golbaşı'na gitmeic için pazarlık ederek arabava bindiler. Biri one oturdu, iklsi arkaya çcçti. Golbaşı'na yakınlaşınca benJ bağlayarak bir çukura bıraktılar ve arabayla uzaklaştılar.» Şofor Apay'm ıddıasına gore, Golbaşı'na yaklaşınca arabadakı 3 kışi, yakında bir arsaları olduğunu, gormek istedıklenni soylemişler ve arabayı tarlalann arasma sokmuslardır Burada önde oturan sakallı genç, kontagı kapatmıştır Soforun mudahalesı uzenne arkad.3 oturanlar, ondekı arkadaşlarına yardım ederek, so foru arabadan mdırmiş, kol, ajak ve gozlermı bağlamışlardır Soyguncuların arabayı alarak uzaklaşmalarından sonra Fazıl Apay kurtulmayı başarmış ve Dıkmen koyundeki evıne gitmıştır Buradan da bir arkadaşıyle bırlıkte Polıs'e gelerek, durumu bıldırmıştır. İŞKENCE Bu «zorlama» sorgulannm büyük bır şefkat içınde yapılmadıgı ise, halkm gozu onunde oğrencilere polisın uyguladıgı metodlardan kestırılebılır İstanbul ve Ankara Bırmcı Şubelerınde olup bitenlenn.. meselâ Brezalya polısının Rıo yakmındakı Çıçek adasında oğrencılere uvguladığı «yola jfetiriei» cezalardan aşağı kalmadıgı bır gerçektır Polıs tarafından, suçlanıp aranan oğren jükran borcumu bu satırlarla da odemek istedım N«cl AKVERDt VV«V%%V Snriye {Bastarafı ı ınci sayfada) rin tek tek dosyalarının ıncelenmesı yerıne soruna genel çozüm getırecek jollar üzermde duruldugu bir jetkıh tarafından açıklanmıştır Bu arada her ıkı raraf da, Surıye'nın Turklere aıt emlaka, «Kamulaştırma sırasında el koymasından sonra gelişen durum uzerindeki gorüşlerini dıİe getirmiş ve karşılıklı olarak uygulanan el koymalann kaldınlmasını» ıstemıstır. Kısıtlamalann kademeli olarak kaldınlması konusunda prensıp anlaşmasına varılmıştır. AjTica, emlâki Suriye tarafından kamulaştınlmış olan Türklere, bunlann bedellerinin Sunye'nın Turkıye'ya yaptığı ihracat uzennden odenmesı de karar laştınlmıştır. Turklere aıt emlâkın kamulastınlmasından sonra Turkıye'mn de memleketımızdeki Sunvelılerın mal ve paralanna ujguladığı «el koyma» da kademeli olarak kaldırılacaktır Boylece bankalardakı paralan «bloke» edılmış olan Sunyelıler bu paralannı çekebıleceklerdır Daha sonra Su nvelılere aıt emlâk da serbest bırakılacaktır. ületleri Anonim Şirketi İdare Meclisi Baskanlıgından: Şırketimizin hissedarlar umumî heyeti yUlık toplantısı 15 Mart 1971 Pazartesi gunü saat 10.30 da Şışü Büyükdere Cad, No. 155 kat 6 daki merkezımızde yapılacaktır. Bılânço. kâr ve zarar hesaplanmızm 23 Şubat > ç • ;1971 tanhınden ıtıbaren şirket merkezınde sayın hıs i sedarlann tetkıklerıne âmade oldugunu büdırınz. TOFflŞ Saldırıya uğradı Oto bulunuyor Sovgunda kullanıldıgı anlaşılan 06 AZ 470 plâkalı oto, dun saat 17 35 sıralarında Olgunlar Sokağının Bakanlıklar koşesınde bulunmuştur Polıs, araba çevre sınde tedbır alarak yaklaşılmasım onlemıştır Oto daha sonra Emnıyet Saraiana getırılerek, uzerınde parmak ızı araması yapılm'ştır ÇORVM, (TH4) Alaca ilçesı TÖS Şubesi, 3 gün once, gece bir grup genç tarafından saldırıva uğramış, Sıvas Tıcaret Lisesinde okuyan Suleyman Bora adındaki bir ögrenci ıle Yozgat Karalar koyunde ogretmen vekıllıği aypan Nakı Yılmaz doğülmüş, bu arada binanın içınde bulunan masa, sandalve ve camlar da tahnp edilmiştir. AÇIKLAMA DevGenç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü'nün dünlrti yazıda çıkan ve «Biz sıyasal bir partı değılız» diye başlıyan sörien şoyle duzeltılecektır: «Biz sıyasal bır parti defıliz. Üstelık bir Iktıdar mücadelesı de yapmıyoruz. Bir halkın İktidarı olan sosyalızml, gerçek demokrasiyi istıyoruz » S. T. Veznedar konuştu Soyulan banka şubesının veznedarı Tamer Baygur olayla ılgılı olarak soyle konusmuştur. «Saat onbir buçuk sıralarında normâl givimli uç kisi içeri çirdı. once hesap açtırmak istemişler. Daha sonra biri tabancasını çekerek bana «eller yukan» dedi. Kasayı açmam için silâhla tehdıt ettıler. Kasa acılınca paraları bir torbaya doldurdular Sonra dışarı cıktılar Ben bankanın bana verdıği tabancamı alarak peslerine duştüm ama yakalavamadını. Bana tabanca çeken kim se sivah gozlük takmıştı ve başın da san bir peruk vardı.» Iflâs eden (Başlararı I incl saTfada) Dun alınan başka bır habere gö re de Nesım Kayra beş gün orce Adanadan uçakla Ankaraya gıtmıştır Gclen son haber üzerıne aıle büvrukleri yeniden harekete geçmış, avukatları aracılığı ile Ankarada sondajlara başlamıslar fakat bır sonuç alamamışlardır. BlRDl*R (TH.A.) Ağlasun ılçesı Yargıcı Tahır yücel'l öldurmekten sanık Ramazan Bozkurt dun yakalanmıştır. Sanık, oldürülen yargıç Tahır Yucel'ın ılişkısı bulunduğu ıleri sürulen Z G adlı kadının kocasıdır Cezaevıne gondenlen sanık, cmayeti namusunu temizlemek amacıyla işledığını sovlemistır. Yargıçı öldüren sanık yakalandı GÜNDEM: 1 Başkanhk Divanı seçimi, 2 1970 takvım yılı muamelâtı ve hesaplan üe ül gılı ıdare meclisi ve murakıp raporlannın okun ^ ması, muzakeresı ve karar ıttıhası. 3 yıl içınde bır ıdare meclisi üyelıfınde vuku bulan değışikliğın umumî heyete arzı. 4 İdare Meclisi üyeleri ve murakıplann ıbrası, 5 Yeni murakıp seçimi ve ucretlennın taymı. 6 İdare Meclisi başkan ve üyelerıne Tflrk Tıcaret Kanununun 334335 ınci maddelerınde yazıh muamelelen ıfaya mezuniyet verılmesı. 7 Dılekler Manajans: 0383/1231 â VEFAT Baromuzun 551 sicil sayısında kayıtlı bulunan Avukat Aydmlık Dergisinin arandığı iddia edildi Hristaki ANGELİDİS vefat etmıştır Cenazesi. 13 2 1971 Cumartesı eunu saat 15 00 de Ferıkoy Rum Küısesınde yapılacak merasıml muteakıp ebedı ıstırahatgahına defnedl iecektır Ebedıyete ıntıkal eden merhuma Tanrıdan rahmet ve kederli ailesı ıle meslekdaşlanmıza da bassağlığı dılerız. fstanbul Barosn Baskanlıgı Cumhuriyet 1244 «Ben, Kayseriliyim» Alânn QIa>dan sonra soyguncu'^rm Ankara dışına çıkma ıhümallerı ne karşı butun >ollarda ]andarma kuvvetlerı alârma geçırıimıştır Polıs de şehırde genış bır taramava gırısmıştır Valı Yaıadanakul, Emnıvet Sara>ında Emnıyet Muduru ve Şube Mudurlerıy !e bır toplantı vapmıstır ABD Elçiliği Büyük Kaybımız Merhum Ahmet Hamdl ve merhume Fahrıve Hanım kerimelerı, Em Amıral Naci Seyhan'ın hemsıreleri, Beslme Serhan'ın gorümcelerl. Nermln, Pervin Hüsevın ve Sivan'ın yengeleri Bema Brgül'Gn blrlcık annesı Hasan Ereül'Un ksvınvaljdesı Sehsavar ve Ka an'ın kıymetlı aineannelerl Sureyya Ates'ın esl. Salıhatı nlsvandsn Bazı teşhisler Olajla ılgıh soruçturma Savcı Yardımcısı Zekâı Turan tarafmdan vurutulmeye başlanmıtır Dunkü soygunu Sncekı Iş Bankası soygununu yapan kımseler olabıleceğı ıhtimalı azennds de durulmaktadır Bu nedenle ılk <=ojgun olajına adı kanşanlardan Denız Geznış ıle arkadaşla'inın ve bazı kışılerın fotoğrafları, Zıraat Bankasındakı görevhlce gosterilmıştır. Kesm bır açıklama vapılmamakla beraber, bazı ısımlerın tespıt edıldığı öğrendmış tır Esrarengız olayın ıkinci kahramanı olan Nesımin kuçuk kardeşı Selymon da 28 Ocak gunu sabah erken saatlerde ozel otomobıli ıle evinden aynlmıjtır Aradan günler geçtiği halde geri dönmeven SeljTnon, ka> boldugunun haf tasmda, Kaysenden telefon ederek, kardeşınin konuşmasma paralel bir konuşma yapmış. ail»sını teskin etmış, «Ben barada bazı işlrrimi halletmek Ozereybn Vakında geleceğim» demiştir Bın Adanadan, diğeri Kaysenden telefon eden ikı kardeşin sonuçlarından endişe eden aile yakmlan, •Her şev Allaha kaldı» d«»mekle v etınmışlerdir ANKAR4. (THA) «Proleter Devnmcı Aydınlık Dergısı» sahı bı Omer Özerturgut dun bır bıl dın yayımlayarak, dergisinin Ankara Burosunun öncekı gece polıs tarafından arandığım ılerı sürmuştur Dergı sahıbı, bırçok jaymlarına da polıs tarafından el konulduğunu, bu durumun Anavasaya aykırı oldugunu da eklemıştır NUSAYBtN, (TH4) olan doktorlardan bırinın terhıs oiması, sıvıl olanın da başka ycre atanntası ıle Nusavbın'de hastaîara bakacak bır doktor kalmıştır Uç doktorun bile ihtıyaca cevap veremedığı Nusaybin ı'çestnde has talar güç durumda kalmışlardır. 27 Mavıs Devrım Derneğı ile TOS, ortaklaşa bır seri konferans duzenlemısleıdır Bu konferanslardan ükı bugun Senator Ahmet Yıldız tarafından Kırıdarelı TOS salonunda venlecektır «27 Mavıs Aaııavasası ve buguııku iktidar» adlı konferansı Senator Yıldız, yaun Çorlu TOS salonlarında tekrarhvacaktır Nusaybin'de tek doktor kaldı «Sizi yokedeceğiz» Nışantaşı Rumelı Caddesi Aylar apartımanında oruran Nesim ve Selymon'un babası Musa Kayranın daire kapısı uç gece önce çalmmış, uzun boylu bır kişi ka j pıyı açan Musa Kayraya, «Sizi jok edeceğiz. Apartımanınıza bomba koyup uçuracağıj» şeklfnde tehdıtler savurmu». ve kaçmıştır. Tuccar iki oğlunun kaybolmasından sonra yapüan bu tehdıt üzenne hayatlannın konınmasını isteyen Kayra ailesi dün öğleden sonra SavcUığa başvurmustur Sav cılık ihbar dılekcesıni acele olarak Emniyet Mudurlüğune havale etnüstir. İstanbul Emnıyeb de her türlu tedbirl alarak 2 kardefi aramaya baslamıjtır. Yıldız'ın konferansı S A İ D E A T E Ş ^^^^*^**^*»^»^ TEK YAYINLARI SUNAR HASAN HtSEYİN KORKMAZGILin mızahı eserî Sovgunda adı ve adresını «Hasan Ozper. Bavındırlık Bakanlıgı Bütün kıtapçılardan araymız. Inşaat Teknisyeni» dıve oıldi'on Genel Dapıtım Kemal Karatekın İstanbul soyguncunun, Bayındırhk Bakanlığı ıle ılgısı olmadığı anl?§ılHerış. 462/1243 ı mı§tır. MADEİN TURKEY ÇIKTI «Hasan Czger..» düçar oldugu amansız lıktan kurtulamıyarak vefat ettnistir Cenazesi bugün 13 3 1971 Cumartesl saat onblrde Kadıkoy Baharıve caddesi 93 No daki evmden alınarak Üskudar Seyıd Ahmed deres) camıındeki namszı muteakıp e bedl lstirahateâhına tevdi olunacaktır AÎT.ESÎ Not. Çelenk eonderllmemesl rlca olunur. Cumhuriyet 1241 JLALTIN Cumhuriyet Rpşat H«mit 970/47 971/ 1 satif Gaziosmanpaşa Çukumşme Caddesi No 44 de mukım Zehra Tatlı ve Kasım Tatlı ve Azıme Tatlı hıssedar bulundukları Gazıoanıanpaşa Başaran Sokak 11 numarada kaın 63 pafta. 568 ada, 7 aolu parseldekı tapuda kayıtlj tapunan 3 Şehıtler Kartaltepe Mahallesı 1412 sahıfe 333 m2 bahçelı kârgır evın hissedarlar arasında Uksımı kaoıl olmadjgından açık arttırma sureüle satılarak juyuun ızalesme karar verılmi' ve b ıkim kesinlejmiftır TASINMAZ1N EVSAFI: Taşınmaz'n hah hazır duruma gore bahçeli kârgıı ev olup goçmen evıdır 24/6/970 tarıhınde muhammen kıjmetı aynı tanht* >apdan ke^ıfte bılırkışıce o gjnun şartlaruıa gore 80.472 TL. kıymeünde oldugu belırülmıştır Satıs bu bedel uzennden ıcra olunacakbr. IMAR DUKUMU Inçaat ni7amt blok bınonın yukseklığı H 350 blns derlnliği krokı on bahçe krokı yanc<?fhe mesafesı krokı arka cephe mesafesı 3 00 M nıetredır BİRtNCl ACBK ARTTIRMA: Yukarıda evsafı yazüı tn^ınmazın ilk arttınlması 15/3/1971 Pazartesı saat 1415 arası Gar.osraanpaşa Hukuk Mahkemesı kale. mınde yapılacaktır Bu arttınnada muhammen bedelın "/• 75'ıni veren* tasınmaz satüacnktır İKINCI AÇIK ARTTIRMA: Bırıncı arttırmada muhammen bedelin H T5'i verümedıgı takdırde ıkıncı artti'ms avnı vtrde 23/3/971 Perşembe gunu saat 1415 arasmcn yapılacabtır flk srttırmada en çok pey surenın taahhudu bâkı kalmak kaydı Ue tamnıa? en fazia oev suren uzerine ıhalt olunacaktır Ipotek sahıbı alacskliria dığer ilgılılcrın bu taşınmaz üzerindekı haklannın davandığı ^elgelerle 15 gun ıçerısınde satıs memurluğuna bildırmedıklerı tako'ırde ve haklan tapu sıcıli Ue sâbit olmadıkça pajlaştırnıadan hanc bırakılacaktır Bınkmı$ vergıler hnscdsrlara tapu harcı, Ihale pulu, teUâliye resmı ve tâvız bedeh müş+erıye aıttır Satıs Desm para Ue IİJC ve tapu kaydı mucıbınce yapılıt îhaleye gırmek ıs*eyenJen voıkanda yazüı gun se saatlerde satışın ıcra edıleceğı GnzıosTıanpasa Hukuk Mahkemesı kalemınde muhammen bedel uzerındtn •» 10 temmat akçesı Ue bırlıkte mu/ racaat etmelen ve fazla nıâiumat ısteyenlerm Gazıosmanpaçs Hukı.k Mahkemesı baskâtıplıj'me muracaatls 971/1 sıtıs nyıiı dosyaJT ıncelemeleri mumkundur Keyfıvet ılân olunur (Basm 811) 1226 ÎLÂN Gaziosmanpaşa Sulh Hukuk HâMmüglnden: Axiı |3Î 75 315 1S2. \«pol.Ton 24 âraı külce 15Î. 135. 20 20 1S3 318. 1S5 15S 202» ı İsim Ist 20 A^lıje Hukuk Mahkemesının 22/1/1971 tarıhli 2576 ılâmı ıle Oğdik Hamurkesen adım A\sei Hamurkes«n Olarak tashıh edilmiştir Ilân olunur (Cumhunjet 1247)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle