14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Şubat 1971 Sanat Düıtyanıızda Selmi ANDAK Ozdemir Erdoğan: TATÜRK'ün ileriyi görerek ışık tuttuğu «çok sesli evrensel müzik» çahşmalan, Türkiyede sadece klâsik ve mo dern miizik alamnda değil, özellikle hafif ve popüler müzik alamnda. ye diden yetmişe insanları saracak güçte, hızla gelişiyor. Bu yayılışta, son yıllarda seslerini duyurmaya başbyan bestecilerimizin kendi öz yaratmalarıru, ülkemizin renk lerini ve Tiirk toplumuriun yaşantısını ve sorun lannı dile getiren eserleri önemli rol oynuyor. Bu yolda gereken olumlu amaca varabilmek için «solist» lerm, yani sanat deyimiyle «yonımcu» lanmızın kültürel İjır aşamayla daha bilinçli ve müzık tekniği ile estetiğine uygun çalışmalara girişmeleri gerekiyor. Bazı solistlerimiz bu zorunlu çabayı kavramış görünüyorlar ve başanlı örnekler verıyorlar... Işte. yukarda belirttiğimiz özelliklere sahip olan ve gün geçtikçe gerek sesiyle, gerekse bilgisi ve tekniğiyle «büyüycn» sanatçılarımızdan biri d e ö z demir Erdoğan'dır. AMELİYATTAN KONSERE ENUZ haftası olmuştu. geçirdiği burun kemiğindeki «devyasyon» yuzünden ameliyatının sargılan söküleli... Ve, uzerine tıtrediği orkestrasıyla bırkaç provadan sonra, hemen koşmuştu Fitas'taki konserme! Popüier müziğın coşkun dinleyıcıleri merakla beklıyorlardı, sevdikleri özdernir Erdoğan'ın tekrar sahneye çıkış ânını . Acaba, ameliyattan sonra sesi nasıl olacaktı? Sesinin, kendine özgü, o beğenilen renginde bır değişiklik olacak mıydı? Butün bu sorular, Özdemir Erdoğan'ın sahneden sesinin duyuluşuyla bir ânda, bir noktada çözümleniverdi: Kendine ozgü renkleri içınde güçlü bir ses, « P $ t j i ı ^ ^lıiçn'l^ gene vardı Vluslararası nitelikleri olan «pop» dünyasının ünlü şarkıcıları arasında, kendi kişiliğiyle ^umhuriyet Silâhların kısıtlanması 13 Şubat 1932 tarihli 40 YIL ÖNCE P A Ozdemir Erdoğajı'a göre, binlerce genç, kendilerine müzikte bir şcy öğretecek kişilerin özlemini çckmcktcdir. yer almaya hak kazannıış bir sanatçı artık Ozdemir Erdogan. . Orkestra^ının, herbiri değer olan elemanlan: Alâeddin Dal (keman, saksafon, klârinet», Cankut Özgtil (Baterı). Osman Onder (Bas gitar), Uğur Dikmen (Org) ve genç solist Zeynep Esensoy ile hem bilinçli, hem de dısiplınli bir çalışmaya girişmış olan özdemir Erdoğan, bu konserinde gerek sevilen eserlerden, gerekse yeni düzenlemelerinden kurulu bir repertuar sundu. «Unntma Seni Bekliyorum», «California Dresm in», «Ayrılık», «Sevınlim Bilir misin?», «Olanlar Bana Oldn», «Duyduk Dnymadık Demeyin» şarkıları yanmda, Be "Törk müziğinde reform şart,, atle'ların parçası üzerine «Get Back» in yeni düzenlernesi, modern ritm ve caz anlayışıyla Alâeddin Dal ve Uğur Dikmen'in sololannı içine alan «Saucery» adlı, ayrıca ünlü Fransız bestecısı Eric Satie'nin bir bestesi üzerine «varyasyon» adlı enstnimantal düzenlemeler dıkkati çekti. Özdemir Erdoğan, kabiliyetli bir solist olan genç şarkıcı Zeynep Esensoy"u da müzik çevremize tanıtmış oldu BESTECİLERE DÜŞEN ÖDEV j ZDEMİR Erdoğan. kendisihe sanat hayatmda destek olan Robert Takacs, Ismet ARİS 15 (a.a.) Rus delegesi M. Litvinoı'un izahatı gazetelerde şiddetli yazılann çıkmasma sebep olmuştur. Yalnız sosyalist ve komünist basını, Sovjet noktai nazarını benimsemiş ve bütun • mesai erbabmın bu fikirleri kabul etmeleri gerektiğl kanısında buJunmuştur Amerikan gazeteleri ise silâhlan terketma konferansı haklonda kötümser olduklannı açıklamaktadır. Özdemir Erdogan şoyle diyor: «Çağdaş ve ileri Tiirk müziginin evrensel kurallar içinde yaratılması, ancak Tiirk bestecilerine diişen bir ödevdir. Halk müziğimizin ve çalgilanmızm cahil kişiler elinde deienere edilmesi ağır bir sonımluluktur.» (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇİOĞLU) Sıral, Günnur Perin, Ayhan Günkuş ve şimdiki arkadaşlannı ömrü boyunca unutmayacağını söylerken, başlıca müzik sorunlanmıza şöylece değiniyor: «Her şeyden önce, müzisvenlerimiz kolay para kazanma hırsına kapümadan çok çalışmalı, sanatlannı iyice etüd etraeli ve uğrasmalı Çünkü temeli zayıf binalar çökmeğe maJıkumdur. üstelik Türkiye'de her alanda uyanış başlarmştır. Ancak Türkîyede her şeyden önce i>i eğitici yoktur. Binlerce genç kendilerine müzikte bir şey öğretecek kişilerin özlemini çekmektedirler. Geri kalmış bir ülke sa yılan koskoca Türkiye'de sadece iki Konservatnar ve üçdört değerli öğretmenden başkası yoktur ne yazık: Orkestralarda örneğin nefesli saz çalanlar parmakla sayılacak kadar azdır. Önemii bir sorun da şudur: Dipten dolma, yanm yamalak bilgiyle Anadolunun ve klâsik müziğimizin canına okumaya ve btınu reklâm aracı yapmaya kirasenin hakkı yoktnr. Yülarca öz karakterini taşıyan halk mü ziğimizin ve çalgılarımrzın, ses ve armoni kurallan dışına çıkılarak; Batı çalgılarını doğru diirüst çalmasını bile bilmeyenlerin elinde «modernize» oluyor diye dejenere edilmesi de ağır sornmlulnktur. Bir kelimeyle belirteyim ki: Çağdas ve Ueri Türk müziğinin evrensel kurallar içinde yaratılması ve gflişmesi ancak Türk bestecilerine düşen bir ödevdir.» PARİSTEN alman diğer haberlere göre, Sosyalistler. Parlâmento müzakerelerini altüst etmekte ve sol efilimli mebuslar sağcılara fena halde hücurada bulunmaktadırlar. Mecliste âdeta bir söz muharcbesi ba»Uunıştır. İSTANBUL tarafında senelerden beri devam etmekte olan kanalizasyon inşaatı son safhaya girmiştir. Şimdiki halde Tavukpazanndaki insaatla uğraşılmaktadır. Kanalizasyon işi g&lecek sene bugünlerde tamamlanmış olacakttr Kısaca. Floransa Beşlisi TALYAN Kültür Merkezi, geçenlerde müzikseverlere din lettiği unlü «Koma Dörtlü»siın den sonra gene ünlü bir topluluk olan «Floransa BeşlisUni dün akşam verilen başarılı bir konserda sunmuştur. Mario Giannotti ıflüt), Franco Pezzullo (klâmet), Marco Napolitano (komo), Alfon so Smaldone 'obua) ve Leandro Dall'oca (fagot)'dan kurulu olan bu topluluk, Haydn, Rossini Vi valdi ve Hindemith'den e*erlerd<» bayük başarı göstermiştir ibuümac söz. 7 Islak yerde kalmı? demirin üzerinde vucude gelen, derinükler feski terim bir sözün eski usul çoğul şeklı). 8 Batı Anadoluda bir kasabamız, küçük eşyada çimento yerine kullamlan. 9 Parıltı, askert araçlar toplantı merkezi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 «Artık vazifesini yapmış ve dama atılmaya hak kazanmış ayakkabı» anlamına iki söz. 2 Alaturka hamamlarda yamna oturulup yıkanılan yerler (çoğul). 3 Camide kürsüSOLDAN SAĞA: ye çıkıp nutuk çeken hoca, «A1 Birleşik Amerikanın bir şık Kerem» in sevgilisi. 4 takım balıkçı gemilenni kara «Kırmızı ışık» mânasına iM sularını aştılar diye tutuklayan söz, açgözlîilerin çok yedikleri. bir küçük Amerikan hükümetl 5 Tersi «köpek» tir, olay. 6 (ismi dünyanın orta hat ve çiz Başını sokup yatacak bir gisinin adıdır). 2 «Soruyu hücre bulmaya çalışmak (iki bir tecrübe et!» anlamına iki söz) 7 Seçimlerde hepimiz i n ™>rdiğimiz, söîlü bir emir. 3 Bir çeşit 1 2 3 4 5 6 7 1 9 ' sya kıtasmda buhran ve bunalım, kuru soI bir göl. 8 ğuk. 4 Bir köşeye çekillp raI Tersl «düzinenin hat ve sükun tçinde yaşama dörtte biri ka(Dıvan Edebiyaö terimi), sesI dar defa hatırlenme edatlarından. 5 RoI la» mânasına madaki ruhanî reisin yarısı, I iki sözlü bir e«sevgıli bulmaya çalış!» mânamirdir. 9 He sına iki sözlü bir emir. 6 rtonbn nı.im»<»^,.men yatağa u«Çok hoş şekilde sağlanmış ge hnlltdllmls «ekrl zan, sahip. lir getirir bina» karşılığı iki 789 I • ŞAN RESİTALt HI Hazin bir yılıltfıtüıııii UTLU ve ajnı zamanıla üzuntülu bir ses yddızınıızın evinde, dostlarla hirlikte. Mutluydum. Çünkü Klâsik Türk Müziğinin yetişrirdiği besteciler içinde, en çağdaşı. en renkllsi. en yeni duyuş taşıyanı, en «çok sesli müziğe» vakını olan Selâhattin Pınar'ı; günümüzün iki ünlü sesinden eserleriyle duy mak, birkaç dostuyla birlikte anmak, doğrusu hiç aklıma gelmiyen bir fırsattı... N Dolanıp Kalayım Bir An Boynunuza Hatıralar,, cimizi; blümünün onbirinci yılm da, ayni Şubat gunlerinde, hemen hemen hıçbır sanatçunız, hıçbir yazanmız, hıçbır kurul ve topluluğumuz hatırlamamış, hiçbir olayla anmamıştı. Üstelik, gerek zarif kişiliği, ge rek yakışıklüığı, gerekse melodilerındekl romantizm ve incelıkle dikkati çeken Selâhattin Pınar, Türk bestecilerinin içinde «en Istanbullu» suydu... Ve ne acıdır kı, bu istanbul çocuğunu, birkaç İstanbullu dostu dışmda hiçbir İstanbullu bile anmadı gittü, ŞÖYLE GERİYE VET, ne dıyorduk; bir evdeydık, Safiye Ayla'nm evınde .. Safiye Aylâ'nın çağrısı (İjiçrine sekizon kişi bir masanm etrafında toplanrnıştık. tçilıyor, Bakı Süha'nın anlattığı olay ve durumlarla Selâhattin Pınar'ın portresi bir kere daha çiziliyordu... Diyeceksiniz ki, Selâhattin Pınar bir içki sofrasında mı ânılırdı? Bu saygısızlık de ğıl miydı? Geriye şoyle bır baka lım: «Selâhattin Pınar, 1960 yılıııın 6 Şubat günü akşam üzeri saat 19 sularında Fenerbahçede, bir içkili gazinoda çok sevdiği arkadaslanyla birlikte bir masa basmda kadehinden ilk yudnmu aldıktan on dakika sonra hayata gözlrıini yummuştu ..> Bir sanatçı için içki masasının da ayn bir anlamı vardır. HATIRALAR E 197f YILTNIN Şubat akşamında Selâhattin Pınar'ın besteleri, Safiye Aylâ'nın ve Afife Edıboğlu'nun seslerınden, bir masa başmda yükseliyor, yü celiyor ve etrafı sarıyordu... Bu arada. bestecinın Zincirlikuyuda ki mezar taşma yazılmış olan ve kendisinin: «tmzamı tam olarak atabileceğim yejçâne şarkı» dıye tavsiye ettiği «Hatıralar» ile birlikte . Baki Suha Ediboğlu'nun şıiri üzerine söylenen bu şarkı şöyleydi: Beni de alın ne olnr Koynunuza hatıralar Dolanıp kalayım bir an Boynunuza hatıralar tstanbul Avusturya Başkon solosluğu Kültür Ofisi'nin Tesvikiye Belveder aparlınanı salonlarında 22 Subat saat 18.38'da değerli opera sanatçılarımızdan soprano Giiher Güney, piyanoda Jüdit Utuğ eşlİRİnde bir san resitali verecektir. • VALENTİNO Amerikan Kültür Merkezi sinema salonunda 19 Şubat günü saat 18'de klâsik sinemanın ünlü yıldızı Rudolf Valentino'nun başrolünü oynadığı •Mahşerin Dört \t lısı» (Four Horseman of the Apocalypse> adlı fılm eösterılecektır. ( • T. TÜREGÜN radyo İSTANBUL 05.55 Açılış, program 06.00 Günaydın 07.05 07^0 07.45 08 00 08.10 08.30 08 45 09.00 09.20 09.40 10.00 10 05 10.20 10.30 10.45 11 00 11.45 12 00 12 10 12.30 13.00 13.15 15 00 Üzülmüştüm... Çünkü, bu depülej olmuş. geniŞjdin ^iSbl^^pü E 'zisyenin örneği ve desteği olmus, birçok şaire, söz yazanna, şarlacıya pınar olmus bir beste Genç ressamlarımızdan Türkel Türeşüu, uzun süredir yaptığı çalışmalar sonunda eserlerini 16 Şubat'tan itîbaren Darüşsafaka Sanat Galerisinde sergileyecektir. • OLAYLAR VE İNSANLAR Gayrimenkul Satış İlânı V İSTANBUL EMNIYET SAND1ĞINDAN Dosya No: 969/2446 1 Vergin Lisan İPA. 3789 hesap No. lu borç senedi ile Sandığımız Aksaray Şubesinden aldığı borç paraya karşılık tapudan alman kayıt suretıne göre malıki bulunduğu, Fatih, Beyazıtaga mahallesi, Hallaç Hasan sokağında kâin, üzerinde 16 kapı No. lu 1565 ada, 15 parsel sayılı (üzerindeki inşaatın 27 sayılı parsele 2 m2 tecavüzü var) gayrimenkulün tamamınz Sandığ:mıza birinci derecede ipotek etmişti. Dosyada mevcut muhammin raporuna göre tamamı 158.40 m2. olan gayrimenkulün üzerinde kârgir bir tamirhane vardır. Tamirhanede elektrik tesisatı mevcuttur. Sandığımızca 969/2446 dosya No. ile açık arttırma suretiyle satışa cıkanlmış olup açık arttırmaya katılmak isteyenler 1975. lira pey akçisi yatıracaklardır. Dosya No: 969/965 2 Yusuf Karalı ÎPA. 2556 hesap No. lu borç senedi ile Sandığımız Kasımpaşa Şubesinden aldıgı borç paraya karşılık tapudan alman kayıt suretine göre maliki bulunduğu Hasköy, Beyoğlu. Sütlüce mahallesi, Futad (Çakırbeyler sokak Kapı Kâhyası Sok ) kâin üzerinde 1/1 ve 2'1 kapı No. lu gayrimenkuiün 1/2 hissesini Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti. Tamamı 206.83 m2. olan gayrimenkulün 192 m2. si üzerinde 3 kath kârgir bir apartman vardır. Her katta ikişer daire mevcut olup. birinci kattaki daireler 4 oda, 1 hol. 1 mutfak. 1 WC 1 banyo (bir arada) ibarettir, tkinci ve ücüncü katlardaki daireler 4 oda. 1 hol, 1 mutfak, 1 WC1 banyo (bir arada) 1 balkondan ibarettir. SandıSmızca 969/965 dosya ile açık arttırma suretiyle satışa cıkanlmıştır. Açık arttırmaya katılmak isteyenler < 10.813.) lira pey akçesi yatıracakîardır. Gayrimenkulde elektrik tesisatı mevcuttur. Borçlular hakkmda yapılan kanunt takip üzerine 3202 No. lu kenunun 40. ncı maddesine göre yukanda evsaft yazılı gayrimenkuller Sandığımızca birbuçuk ay müddetle açık arttırmava konmuştur Satıs. Tapu Sicil kayıtîarma göre yapılmaktadır. Birikmiş bütön vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile ipoteklerın terkin harcı borçluya. ihale pulu ve tapu tescil harcı :1e varsa şerefiye borcu abcya aittir Satış şartnampleri ilân tarihinden itibaren acıktır. Yukand yazıl» eayrimenkullerin birinci acık arttırmaları 5/4/1971 Pazartesi günu CagaloğJunda İstanbul Emniyet Sandı£mda vukandaki sıraya göre saat 14 den 15 e ve 15 30 dan 16.30 a kadar vapılacaktır. Muvakkat ihalenin vâ'Dılması için teklif edilecek bedelın. öncelikle ödenmesi gereken gayrimenk'îl mükellefiyeti ile Sand'k alacagmı tamamen eecmesi şarttır Aksi halde, son arttıranm taahhüdü bâki kalmak şartı ıle, 20/4/ 1971 Salı günü aym ver ve aynı saatlerde son arttırmalan varjılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkuller, encok arttıranm üstüne bırakılacaktır. Haklan tapu sıcilleri ile sabit olmavan ileililer ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı özellikle faiz ve mesarife dair ıddialannı U9n tarihinden itibaren 20 gün içinde pvrakı müsbitelerı ile berpber Sandığımıza bildirmedik'erı tpkdirde satış fazlasımn paylaşmasmdan hanc kahrlpr Fazla bilei edinmek isteyenlerin yukandakı Dosvn No lan ile Sapdığımız Hukuk İşleri Servisine başvurmaları rica olunur. (Basın: 11042/1223) Ölümünün birinrt yıldonümü güuıı Pmar'ı sadece birkaç dostu andı Bıııi'jn dışmıln oııu hatırla> an biie olmadı. on wk aB ^g ^ â \ Türk Amerikan ÜniversıteHler Derneği'nin düzenlediği sanat ve kültür programı serisınde, 17 Subat Çarşamba saat 20.45'te Osmanbey'deki lokalde, gazeteci Hasan Pulur tarafmdan «Olaylar ve İnsanlar» konulu bır konuşma yapüacaktır. • MELEK ÇELİKTAŞ Yeriniz ne yurdunuz ne Benden böyle korlcunnz ne Duyuyonım spsinizi Bazan derin bir kuyudan Dinlivorum uzakları Kalkıp derin bir uykudan Beni de alın ne olur Kolunuza hatıralar Ah bu ömür tukenecek Yolunuza hatıralar İstanbul Türk Fransız Kiil tür Mcrkezinin düzenlediği sa nat programında olmak üzere, değerli mczzosoprano Melek Çelikta; tarafmdan piyanoda Judit Uluğ eşliğinde. 20 31art saat 18de Fındıklıdaki Guzel Sanatlar Akadcmisi salonunda bir Şan resitali verilecektit. • KÖKSAL ÖNEM Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu ve Tekirdağ resim öğretmenlerinden Koksal önera üçüncü özel sergisini 116 Şubat arasında başarılı bir biçimde sergiledi HNUıııııııııııımııılıııııııımııııımııımmııııınıııiK 15 05 16 00 16.15 16.30 16 45 17.00 17 05 17.20 17.50 19.00 19.30 Köys haberler r ,:" Tuîküler, oyun hSvalan Haberler, hava durumu Hafıf batı müziği Istanbul'da Jjugün Solistler geçidi Arp soloları Solo turküler Ev için Şarkılar Arkast yann Haberler S Dızer'den şarkılar Doktorunuz diyor ki Hafif batı müziği C. Cevher'den turküler Konserlerimizden G. Kasacııjan şarkılar Haberler OperetTnelodileri Beraber, solo sarkılar Haberler, Resmi Gazete Şarkılar Haberler Maç nakli Annoni mızıkası M. Akkuş'dan turküler Dans müziği H. Kara'dan şarkılar Haberler A. Dal Orkestrası Yurttan sesler Reklâm programlan Haberler. hava durumu Hafif müzik. 19 40 O Avşar Orkestrası 19.55 Bir varmış 120.00 Deyisier ve ezgıler 20 30 J Ç 21 00 24 saatin olaylan 2110 Beraber, solo şarkılar 21.30 Besteciler ve yaşantılar 22.45 Haberler 23.00 Hafif batı müziği 23.45 Gece müziği 23.55 ,Önemli haberler 24.00 Kapanış İSTANBUL tL 11 55 12 00 12 30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17 30 18.00 18 30 19 00 19.30 20 15 21.00 21.30 22.15 23.00 23 30 00.30 01 00 Açılış ve program Diskoteğimizden Minyatur müzik Hafif batı müziği Barok müzik Hafif batı müziği Konçertolar Tatil günü için müzik Cumartesi konseri Hafif melodiler Küçük konser Gençlere müzik Senfonık müzik Hafif batı müziği Akşam konseri Sizın için Ünlü ses sanatçılan Hafif batı müziği Gece konseri Caz müziği Gece ve müzik Hafif batı müziği Program ve kapanış Cümhüriyete mektupîar Kitap yardımı yapacağım Efendün, ben genç bir Cumhuriyet okuyucusuyum. Elimde biriktirdiğim çeşitli Türkçe ve yabancı dillerde kitap, gazete, mecmua, broşür var... Bunlan hakikl kitap severlere, köy okullanna armağan etmek istiyorum Bu tür neşriyattan faydalanmak istiyen Cumhuriyet okuyuculan ve köy öğretmenleri adresime vazıp ısteyebüirler Posta masrafı olarak 50 kuruşluk pul gönderilirse memnun olurum efendim. Ahmet AKDEDEPINAR Atatürk Cad. No. 41 Karaisal] Adana A N K A RA 06.05 07.00 07.05 07.30 07 45 08 00 0810 08.40 09.00 09.20 Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün ' Sabah şarkıları Hafif müzik Hafta sonu Sabah konseri Arkasi yann Ara haberler S. Guven'den şarkılar Çeşitli müzik K Keskın'den türküler G. Tecer'den şarkılar Konser saatı Ara haberler N Yılmaz dan türküler Şarkılar Haberler. Resmi Gazete Hafif müzık Ara haberler 15.05 15.20 16.05 16 25 16.45 16.50 17.50 19 00 19 35 19 50 19.55 2(ı 25 20.40 21 00 21 10 21.40 22 Oo 22 15 22 45 23.00 23 20 23 55 24 00 09 40 1(100 10 05 10 25 10 55 11.10 11.30 12 00 12 05 12.30 13 00 13 15 15.00 İ$TA<i&H. Şimdilik değişmiyor Muhterem gazetenizin 11/11/ 1970 günlü nüshalarında neşredilen (Çocuk Bahçesi ve Dol mus Durakları) başlıklı şikâyet yazısı tetkık edildi: Barbaros Bulvannın trafik kesafetl gözönünde bulundurularak, muhtelil istikametlere hareket eden minibüs ve dolmuş duraklan ihtiyaca göre tesbit edilmiş bulunmaktadır. Halihazır durumu ile adı geçen durak yerlerinin tehlike tevlit etmediği anlaşılmakta ise de, yapılmakta olan Boğaz köprüsü inşaatı çevre yollannın bıtiminden sonra mezkur durak yerleride yeniden tanzim edilecektir. Adı geçen sokak ve durak yerlerinin daiml kontrol altında bulundurulması husu. suncfa vazifelilere gerekli tallmat verilmiştir. Bilgilerinizi rlca eder, bu veFİIe ile saygılanmı sunarım. 1. NACİ İZCİ TRAFİK ŞLBESİ MÜDÜRÜ A Gürkan'dan türküler Dilek kutusu Şarkılar Türküler geçidi Ara haberler Çocuk saatı Reklâm programlan Haberler. hava durumu Muzik orkestrası Bır varmıs Türk müziği A Akkıııç dan türküler Italyadan müzık 24 saatin olaylan Şarkılar Yem plâklar Turküleı Çagdaş rtirb müziği Haberler TürK müziği Solistler, Orkestralar Dnemlı haberler Kapanış TEŞEKKÜR EDİYORLAR Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukları linçsinde banndıran okuiumuzun ve Vetistirme Yurdumuzun bir yıl evvel kuruîan Derneğine raaddl ve aynl yardımlannı bugüne kadar esirgemeyen yardunsevenlere tesekkurlerimizj arzedenz. Uzüntü ve Sıayul kırıtdıgı ıııııııııııııııııiHiııııııııınııııııııııııııııııuııınıııı ÜLTÜR SARAY1 yanmadan önce İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün getirttiği ünlü Ingiliz bale öğretmeni \e koreoçraf Alan Carter ve esi balerin Julia Carter, bir süre önce anlasmalan son bularak dışarıya gitmişlerdır. Böylece bir taraftan Devlet Operası'nın profesyonel bale calısmaları, öte yandan yeni istidatların yetismesi için açılmış olan bale korslan baslıca öğretici ve eğiticilerinden yoksun kalmıstır. Bu yolda Küçtikyalı Xetigtirme Curdn, özellikle bale knrsları için büyük umutlarla elemeden geçerefc Mohslne Z*ynep Tatılı tUco derslere baslamışken çalısmalan duran küçük ve genç istidatlar. knln ve Muhtar Ötkay» Yetljtirtne Turdona 8evenler Der S bale knrslarının kalkmasıyla hem derin bir üzüntüye \e hayal neil Yönetlm Kornla S kırıklığına ngramış, hem de açıkta kalmışlardır. FotoSrafta, ülkemizden ayrılan bale sefi Alan Carter ve esi Julia görülüyor. K Kartal 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: İLÂN »70/512 Dâvacı. Ncjat Varoğlu vekıli taraindan dâvalılar Yusuf Çakmak, Hasan Erdınç, Osman Sevınç. Şevket Rerepoğlu, Semiha Çelebi, Salâhattm Arbay. Hamza Aydın, Lâtıf Bayrak, Abdullah Çarmıklı. Sırrı Başar, Lutfı Zeybekoğlu, Osman Kalbasara, Ahmet Parlak. Ahmet Faık Çakır, Mehmet Sancak, Erol Güler. Alı Ulel, Hılmı Gürkan. Mehmet Çolak, Şefıka Bilge. Emıne Aydın, Mehmet Hekimoğlu. Mehmet Alı Topal, Mehmet Bahadır, Muzaffer Kara. Mustafa Demiray. Mustafa' Aygunoğlu, Mustafa Dayıoğlu, Mehmet Aslan. Havva Kılıç, Huseyın Yıldırım. Mehmet Kıraç, Zıya Yıldınm, Fahn Çakmak, Hamza Şafak. Dursun Balıkçı. Mehmet Balıkçı aleyhlerıne açılan men'i mudahale dâvasmın yapılan duruşması sırasmda: Yukanda adları j'azıh dâvalılar haklarında çıkarılan dâvetiyeler bılâ tebliğ lade edilmiş ve zabıtaca vaptırılan tahkıkatta adresleri meçhul kalmıstır. Dâvalıların hakkındaki dâva dılekçesı ve dâvetiyenın ilânen teblığıne karar venlmış olduğundan duruşma günu olan 8 3/1971 günü saat 10.40 taki duruşmaya bızzat kendını» veya bır vekil göndermeniz, aksı halde usul hükümlerine gore gıyap kararı çıkarılacağı husus dâvetıye ve dâva dilekçesı makamına kaim olmak üzere ılânen tebhğ olunur. (Basın: 806/1227)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle