16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şubat 1971 sCUMHTJRİYET sSAYFA BEŞ GÜLRtZ 8URURI l ZAR *• OrUUan t M l l TtYATHtlBV HUTUII 4al«nd> • (46 60 64) • MOKFİN Salı, Persembc; Cuma 21.30 • Çarsamba 15.30. 2130 • Conarted: Paıar 1830 ve 2130 da. ISTASHVL riiATHoav 1*4 a M; (Clkamra) Sadık SJendU'ln Cüffto Venge MBcikll ofnn • Pazmnen narlc. h fec* 2115. Carsamha. c ertrPazal I5.O« d* KF.N1 OYUNCL'LARI <4« 1» W • 47 3« 144) HOCAM1N OLGUNLUK ÇAĞ1 Cumartesi, Pa*« 1815; 21.15 de. t'C KIZ KAR DES Çarşauıba, Cuma 18.15; 21.15. KELEBEKLER GtBI Cumartesi, Pazar 15 00 de ICEHDEKİ Salı 18 15; 21.15 Çarşamba 15 00; Perşemb» 2115 . KAUIKÖV 11 (S6 51 51ı OOLAT PolUiye komedi • Pazarted haric her (un 21JO Cumartesi Pazar 18.00 d* Kt'ÇUK KOMEDİ TrYATROSÜ Mehmet Özekit (21 58 81) Koc» M. Paşa <MİIXETE SELÂM, ZAMLARA DEVAM Pazarteal. Perşembe. 2130 Çarsamba, Cu martesi 15.00 ve 21J0 ZURNADA PEŞBEV OLMAZ Salı. Cuma 21.30, Pazar 15.00 ve 21 30 da MINI SKK» PANDOMtM TIYATROSU NlşanUsı, Lhlamur Yolu Cad. 4/C Maksi Klub'te Tel: (48 38 75) 2 bölüm I] oyun Her gün 18.00. Pazar »e Pazartesi 18.00 ve 2115 MtAMMKK KARAU (44 *• O T C CİBALt KARAKOLU Müzikal oyun 3 perde Pazartesi hariç her gece 21 30 Cumartesi. Pazar 18 00 de, Persembe halka. ö i rencıye her gun tetuilâth NtSA SEKEIL» TOLI.A ASKINEB TIYATMOSU (Şlsll «7 18 86) ÇABK Çarsamba: 15.00 ı»*renel) Pertemb* 18.30 (Halk): îl.Jt: Cnmartert' Paı«r 15.0* ve 2130 SAHAVE DUL. Cuma : 15.00 (Halk ve öjrenci) ve 21JO NUAI UVUUM »t AKKADASLABl (27 tl M) »ehıadebajl Btiyttk riyatro Bazılan Masakka Sevn »ali haric. oer nksasa 213» C İMt Paur 18.15 «• ORALOCLO TİTATROSU M* M «*ı ANNKMC KOCA ARIYOHUM Persembe haric her aks?ra S11S de CarsamDa. Cumarosı. Pazar jS.U te. Pızartesl 21 15 ve Carjamba 15JO da oalk n Uleb« tonztUtlı OCAH »AHNV31 lAren» f l « ı rosnnda 49 84 19) CtL H O ROZ Pazartesi hark her eeca 311»: Çarsamba: Cumartosl Pazar 18.15 de matine. DEVRÎ SÜLEYMAN 7 1 7 Ocaktsn 1Ubaren: Pazarted haric. ner «ecs 21.15. Carçamba. Cumartesi. Pazar 1815 • 31.13 de UlVf URAZ TIYATROSO: rTapı CndOatrt Merkezl Harblye • 4« M 77) HUZfR ÇIKMAZI Salı. Persembe; Comı 21 li. Çarjamb» Cumartesi: Pazar 15.3S: 2).].Vde. U(. MAVMUN KAItAMk rl»AIftnsil Taknm «ıro.flvlleı Otel Keban altı (49 90 10) SEN ADAM1 DELf FDERSÎN Salı, Çarsamba 2130 VATANDAŞ CEZMETİN Persembe, Cuma 21.30. Cumartesi. Pazar 1130 21JW da. HALKEVt DKNTVn: TİTATROSU: B»kırk5y (71 59 49) HAMLET 70 Pazarted hariç, het tte» 21 15, Paıar matine 15.00 0 BAKIRKÖY: Saadet (Ata köy). Aytaç (Yes Yurt). Yenl iKu. Cek). Nur (Safrakov), Emek (Osmaniye). Ömür (Kanar>a). Topdemır (Gungören). Okan (Bah. Ev). Z*hal ( Ş M ^ J^)er)^Ierkez (Esenler) "*~ 4 | 'BESt'KTAS: GayreVMltaretler. Parlak (Ar. Koy), Emniyet (Leventi Çınar (Or. Koyl # BEYOĞLU: Beyo£lu, Kem ber Gumiissuyu 0 EMtNÖNU: Yenl Cemberlitaş Kumkapı, LS'.e'l Feray 41 EYÜP: Yaprak, Altıntepsi, Kartaltepe, Yeni (Raml), Levenl (Sılâhtar) 0 FATİH: Acıçesme. Candemir, Goksel. Fındıkzade. Duvgu (Ko. Mu Pa), Cıbali « GAZtOSMAVPASA: Sıfa. Hurriyet (Ku. Kdy) A KADIKÖY: Mühürdar. Dörtyol. Murat. Bilen, Avseçavus. Kalamıs # KARAKÖY: Ziya Boyer # KASIMPAŞA: Yeni Turan, Hasköy 0 SARIYER: tatıkamet, Istinye Saghk # StSLİ: Arda. Şahin. Ankara. . Kervan. tnan, (Mec. Koy). Ersan (Gultepe) Okcıılar. Senay (Caİ'ayan) # ÜRKtDAR: tmrahur. Ünsa!, likin (Bey. Bey.), Alper (Alem dağ) . • ZEYTİNBUBNU: Merkez Sağhk Bakam, "Hacılarda sıtma mikrobu çıkmasından endişe ediyoruz,, dedi ZEMZEMDE KOLI Türk Haberler Ajansı Zeynep Kâmil Hastahanesi sağlık kolejinde karantinada olan hacüan dün sabah ziyaret eden Saghk ve Sosyal rardım Bakanı Dr. Vedat Ali Özkan, zemzem sulanndan alınan sularda koli basilinin bıüunduğunu açıklamış, içilmesinin sağlığa zararh olduğunu bUdirmiştir. Bakan aynca, hacılarda sıttna mikrobu bulunmasından endişe duyduklannı söylemiştir. Beraberinde Sağlık Bakanlığı \ Müsteşan, îstanbul İl Sağlık Mü ! dürü olduğu halde Sağlık Kolejine giden Bakan, «Bütün bu tedbirlerin almması yurdumuzuıı sağhk yönünden konınması için lorunludur» demiş, yol boyunca, karşılaştıklan zorluklardan şikayet eden hacılann dertlerlni dlnlemiştir. BULUNDU BASİLİ Hukuk'ta sınavJara girmeyenler haklarmı kaybettiler tstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, dün yıptığı bir açıklamada öğrenci lerin direnisine rağmen Şubat ayı sınav tarihlennin değiştirilmiyeceğini büdirmiştir. Prof. Aldıkaçtı aynca üç gün önce baslayan sınavlara girmemiş olan öğrencilerin bu haklarmı kaybettiklerini sözlerine eklemiştir. Dekan Aldıkaçtı açıkJamasına şöyle devam etmiştir: «Hukuk FakiUtesi Genel Knrulu 22 ve 29 Ocak urihlerindc yaptığı topluıtılarda sınavlann 10 Şubat Çarsamba ziinü baslamasuıs karar vermistir. 10 Şubat ırünü yapılan ayn bir toplantıda tarihin değiştirilnıesine lüzum förülmemiştir. Bu nedenie öğrencilerimizin Bnceden Uân edilen Urihlerde imtihana tirmeleri kendileri için her yönden yararlı olacaktır. Bir defa daha hatırlatmayı boca olarak görevim sarmakiayıra.» «• BEYOGLU A.VKAKA (M lf M) B.tınm DSrt Dcvi G. Monn K| AS (47 63 15 Harbiye) K«ktü« Çiçefi 1 Bergmım BİS, ASLI (46 70 »1 BejUtUj) 1 Şmmpiyon A. Ijlk R. 2 Sanşının Adı Var, Ennetia Tadı V n S. Alkor ATLAS (44 08 35 Bejoğln) Ajka Doymayan Kadın Olja G. Ficot R. Fr. BARBAROS (Orfakdy «1 (H 19) Şampiyon A. Ijlk • R. DLNYA (49 93 61 Beyoğlu) Elved* Mr. Chip. P. Clark RJ EMEK (44 84 39 Btyoğln) Kaktüs Çiçeği I. Bergman RİS rİTAŞ (49 01 66 Beyoğlu) Batının Devleri i. Wayne RİS İN'Cİ (48 45 95) Herkesln Sevfilisi T. Şoray • R. 1ŞIN (46 22 54 MecidiyekSy) 1 Kızıl Maske I. Atajoy B, 2 Yaban Gillü E. Hun . R. KENT (Şişli 47 77 62) İkj Kadın Bir Erkek RİS KERVAN (Şisli U «4 23) Afaon M. Utlcu K. KEREM (46 70 91 Besiktaj) 1 Çllgınlar Plâjı A. Francii RT 2 Ba: "i Dort Devi G. *.îann RTS KONAK (48 26 K) Aska Doymayan Kadın Olfa G. Picot • R. Fr. LALE (44 35 95 Beyoğlu) Her . kesin S*vgilisi T. Şoray R. LEVENT (4. Lcvcnt • «4 M 99) CıUmlar Plâjı A. Francii Bİ LLKS (Beyoğia • 44 03 80) Afaran M. Utfca R. MISTIK (46 15 14 • Berfktas) 1 Olum Saçan Altınlar RTS 2 Elveda Mr. Chips • P. Cl«k RT OZLEM (48 47 33 MecidİTeköy 1 Herkesln ŞevgHI»! T. $oray R. 2 Ölttn Emri M. Şoydan RÜYA (44 54 57 BeToJlu) Sanpijon A. Jjlk R. SARAY (44 16 X) Rnbnnn Allaha Teslim Et M. DemongeotRtS StTE (47 «0 47) Batının Derleri J. Wayne RİS SrNEMATEK: 14.00 ve 19.00 «DOUCE> Clande AnUnt fara/Fran«a 1943 «YÜKSEK GÖK. / SKY HİGH / Lynn Reynalds / Tom Mix. ŞAN (48 67 92) Tnrirt Öraer Yamyamlar Arajında S. Alljlk R. ÜNAL (44 13 «6 K ı n n ı i f » 1 latMM GOİÜ Z. Akfu R. 2 Kızıl Maske S. Güvenırgil YENt AR (49 64 72 . Beyoflu) TuriJt Ömer Vamjamlar Araıında « . YFNİ ATLAS (48 65 02 Knrtuluj) Turist Ömer TamyamlaT Arannda R. YFNt MELEK (44 42 89 Beyoğlu) Iki Kadın Bir Erkek B. Fr. ZAFER (44 93 06 Kasımpasa) 1 Yavnım Z. DeğirroenciO£1D R. 2 Maskell Beflerin Ddnnîü T. Yliit R. ALF.MDAR (22 36 13) Afacan M. ftkn R, AYDTN (21 52 58 Çapa) Batının Devleri J. Wayn« R.T. BULVAR (21 35 78 Akaaray) Herkeıin SevgUili T. Şoray R. CtNDEŞ (Î7 71 8« ŞehzadeMşı) Ruhuna Allaha Teılita Et M Demongeot RTS Gll, (27 71 86 Sehxadeba5H Turist Ömer Yamyamlar Ara • sında S. Alışık R. GÜNEŞ ( î l «1 40 Akıaray) 1 Pete Bill Öliım Saçıyor R. Wood RT. 2 Berlin'de Dehş«t RT. HAKAN (23 42 33 Karafiimrük) Turist Ömer Yamyamlar Arasında S. Abgık B. tPEK (22 25 13 ÇembCTİita;) Afka Doyma^an Kadın Olga G. Pleo» RTS tSTANBUL (21 23 67 K. M. Pa»«) Batının Devleri J. Wayn» • RTS MARMARA (22 38 60 Beyazıt) Şampiyon A. I;ık R. ÖZLEM (23 62 M K.M.Paja) Turist Ömer Yamyamlar Arasında S. Alısık R. ŞAFAK (22 25 13 • Cemberlitai) Batının Devleri i. Wayn» • RTS SfN'EMA SIIR (23 «7 12 Topkapı) Generallerin Gecesi Ö. ŞerÜRTS ŞIK (22 35 42) Turist Ömer Yamjamlar Araıında S. Alısık • R. TINAZTEPE (71 65 lg Bakırkdy) Hcrkesin Sevflliri T. Şoray R. ÜNVERDİ (71 54 :« . Bahçellevler) Batının Devleri J. Wayn« • RTS Y1LDIZ (21 11 37 Aksaray) Kaktus Çiçeği I. Bergman RTS TIYATROLAR ISTANBUI TtYATROLABl HAKBtYE 46 06 28) tVANOV Pazartesi haric her gün 21.00: Pazar 15.3U; Çarşamba öjrcnci: Cnma halk runu VEM KOMEDt (44 04 09) Bo n« tesadüf Oynn 2 perde Salı hariç her güa 210* Pazar |i.3(l da tenzilâth FATtH (22 Ul 71) UALABAN AÖA Pazarteıi harie heı «1in 21.00, Pazar 15.30. Salı ötrenciye ÇarSamba halka tenzilâtlı AL 5APKAL1 KIZ Çoeuk ojrunıı. Carjamba 14.30. Pazar 11.00 de KADIKÖY OPERA TAŞDKI.ENLER TtYATROSU «36 0» 21) • Köprü Altı Mektebİn. Mnzikal oynh; Çarşamba; Cumartesi; Pazar 18.15. Pazartesi haric her lün 21.15'de. ÜSKÜDAR (33 03 97) • .KAÇAK. (Piyes 3 perde): Cuma haric heı riın 21.00'de. Pazar 15.30'da. Patartesi ötrencl: Persembe halk tenzilith. .Bofac Han> Çocıık oyunn. Çarşamba 14.30 Pazar 11.00'de. KADIKÖY (36 31 21) KADINLA* Oyun 3 oerde • Pazartett Salı haric her eün 21.00 Pazar 15 00 Cuma 21.00 dt ualk ve 64r«ncaler» tenzilât AVKEK O.KAY rfYATKOSb I I » ki Alka/.ı n m n n <** '« «> 'Yedi Kocah Hürmüi". Salı 21.15 1815; Çarsamba 211S: Persemba 1815 ve 2115. .Menekşeler Fırında Cumartesi 18.1S ve 21 15 de. .Teyzeler Kanştı» Pazar 181S \t 2115; Çanamba 1815 halk \e talebeye. AZAK rlYATROSU Moutttt Hepftıler (22 62 46) BOŞAVMA TARfFESt Caljılr. kantoln: 3 perde komedl. Ber rece 21.30. Çarsamba: Cmnartetl: Pazar 181! maUııa BUI.VAR TtYATROSU (rı de 21 «8 92 • 21 71 82) MÜHÜR GÖZLÜM Pazartrtl 21 15 Bri.ÂLI GELIN Mtlzikal ko. medi ı perde. Persemb* harlci diğer gttnlet 1115. Cmnaned: Pazu 18.15 OF.Vh KLSÜ KABAJtr rtYATROSU (44 46 75) IKuJttp 12 o«tunde) «HA BU DIYAR» Pazartesi tvarıc heı Kün İ J j a Çarsamba Cumartesi Pazar 18J0 da matın* CarsamDa maüneda halk *• talcbey* tenzilât OORME.N TfVATKOSU IM t i HI UY7 BALON DÜNYA Carsanv ba: Cumartesi: Pazar 15 00: 21 1S Persemb» 18 15: 2115: Cuma 2115 de AŞK GÎBf Pazartesi; Salı 18.15: 2115: Cum» 15 00 • 18.15: Cumartesi: Paza) 1815 d* DOSTLAR rtYATROSb KBeflk Sahnede (49 56 52) •Asiye Nasıl Kortulnr» Çarsamba; Perşemtx; Cnma; Cumartesi 1815 ve 21.15'de. €Rosenbergler Ölmemeli. Pazar 18.15 ve 2115'de. «Nekrasot» Salı 1815 ve 21.15'de. GÖVDl ÜLKO GAZANrEB OZTAN TtYATROSU: « O 1J L'mit Tiyatrocunda KOCAMIN NIŞAN'LISl Koraedi 3 perde. Pazartesi. Salı, Çarşamba 21.30, Cuma: Cumartesi; Pazar 18 30 ESENTEPE BÖLÜMÜ (Z. Kuyu) 46 40 10 Kurkçü Dükkânı Komedi 3 perde. Cuma. Cumartesi Pazar 1\ 3(1 da ÎSTANBUL Leylâ Atakan'ın heykeli dikilecek ÎZMtT tzmit Belediye Başkanı Leylâ Atakan ve Uç mesai arkadaşınm ölümü sehirde matem havası yaratmıştır. Bu arada Atakan'ın bir heykelinin dıkileceği açıklanmıştır. Izmitteki bütün eflence yerleri ve sinemalar iki gündür faaliyetlerini durdurmuşlardır. 160 hacı geldi Pün sabah yurda donen 160 kışilik hacı kafılesinin de gelme j siyle Sağlık Kolejinde bulunanlann sayısı 567'ye yiıkselmiştir. Hacılann çoğunluğimu kadınların tcşkil ettığini belirten ilgililer, sağlık kontrollerinin yapıldığını soylemiştir. ö t e yandan hacılann getlrdikleri zemzem sulannın Zeynep Kâmil Hastahanesi laboratuvann daki tahlilinin sonucu dün almmış ve suda koli basili bulunduğu teshif edılmiştir. KOKTEYL DlSK'in 4. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Pera Palas'ta rerilen kokteylde Senatör Cemal Madanoğlu. MiUetvekffl M. Ali Aybar ve DISK Genel Başkanı Kemsl Türkler. sohbet ediyorlar. (Fotoğraf: Tulay DİVÎTÇÎOĞLU) DISK, 4. kuruluş yılını kutladı İ L ÂN Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Sanyer üskumru ve Demircilcöy'deki maden ruhsatımız altında bulunan ve tarafımızca gösterilecek muhtelif istihraç sahalarmdan yükleme dahü Müessesemiz ambarlannda istifte teslimi esas olmak kaydıyle ± % 25 toleranslı 30.000 ton bağlama ve şamot kili naklettirilecektir. 2 Ihale kapah zarHa teklif alma suretiyle yapdacatından, tekliflerin 1 Mart 1971 tarihine kadar Müessesemizde bulunması gerekmektedir. 3 Bu işle ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 4 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya düediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 11002/1225) K A D I K Ö Y AS (36 00 54 Kadıköy) M2 Haydut Peşinde F. Fonchi RT ATLA.VTİK (55 43 70) Asrın Yarısı Bourvie RİS ERCAN (37 22 00 Kadıköy) Herkesin Sevfilisi T. Soray R. SÜREYYA CEP (36 K 82 Kadıköy) Herkesin SevfiUsl T. Şoray R. ERGİN (Uflrtidar 33 18 26) Afacan M. l'tku R. HAKAN (36 45 89 Kadıköy) Şampiyon A. Işık R. KENT (36 M 12) MotosUdetli Kıı M. Faith Fnl BtS OCAK (36 37 Jl Kadıköy) Kln* Kon; R. Reason RTS REKS |36 01 12 Kadıköy) Motosikletli Kız M. Fait Fnl RİS SUNAR (33 06 18 Ütküdar Şampiyon A. Ijik • R. SİNEMA 63 (55 10 84) Sen Benlmsin A. Delon R. Fr. ÜSKÜDAR (33 24 75) Yumurcak I. tnannğlu R. Sağlığa zararlı Bu konuda bır açıklama vapan Sağhk Bakanı Vedat Âli özkan, «Zemzem suyundan alınan nümıınrlerin tahlili Dr. Kâzım Anman tarafından yapıldı. tçinde koli basili bulunduğu. sağlığa zararlı olduğu. kesinlikle içilmemesi gerektiği ortaya çıktı* demiştir. Bakan zemzem suyunun gerektigi takdirde klorlanacağını da ifade etmiştir. "tşçi sınıfındaki uyanış hız kazanmıştır,, Kuruluşunun dördüncü vıldönümü nedeniyle dün bir bildiri yayımlayan Turkıye Devr ; mci Işçi Sendikalan Konfederasyonu ıDtSK), •Tiirkiye'nin derin ekonomik. sosyal ve siyasal bunalım içtnde bulunduğnan» öne sünnuf ve örgutun sornuru ve yabancılaşmıya karşı en etkin nıücadeie orneğinı verdiğini bildirmiştir. DİSK Yürütme Kurulu adma yayımlanan bildiride aynca Tiirkiye'nin kaçitahst yoltfan kalkmmasına inananlann Anay t s a y a . a y k m düşuncedeki klşiler tarafından desteklendiği iddia edilmiş, örgütün, fasîzme yer vermeme çabası içlndı olduğu belirtilmiştir. DtSK'ın varhğı karşısında diğer jşçi fcurulnjlannm da telâş içinde devrimci yola kaydıgı öne surülen bildiride şöyle devam edilmiştir: «DtSK'in knrn. luşu ve gelismesi, pek çok yar. gı hatalanm düzeltmis, işci sı. nıflannı nyntmaya ealıtanların kimlikleri ortaya çıkmıştır. Böy lece fsçi sınıfındaki nyanıs bir hız kazanmıştır. Gerici gfiçler kanlı elleriyle beeeri kazanırken, bunn göremeyen bazı yetkililer huznrsnzluk diye jösterilen tep kilerin ve nefis müdafaasının kaynafını arastınp çaretinin Anayasada oldugnon gSremiyec«k bir sinirliliğe kapılmıstır. Başta. isçi sınıfı ve tfim emek. çiler, Anayasayı koramak ama. cıvla tek btr cephe halinde nıücadeie vcreceklerdir. DİSK hangi kıhkta olnrsa olsnn hflr. rivellerin kaatili fasizmi Türki. ye'de fçemen bırakmayacaktır.» 30.000 Ton Kil Naklettirilecektir ECZANEIER Kolera mikrobu bulunmach Saglılc Bakanı hacılann kan tahlillerinin de yapıldığını ve sıtma mikrobu arandığım belirtmiştir. Bakan, «Sıtma mikrobunun bulunmasından endiseliviz. Son vıllarda sıtmanm önü Türkive'de tamamen aJUıunıgtır» demistir. Öte yardan Bakırköy Kreş ve Gündüz Bakımevinde önceki gün karantinaya alınan 28 hacınm j tahhl sonuçlan açıklanmış ve j hacılarda kolera mikrobu bulun \ madığı belirtilrniştir. VEFAT Merhum Hacı Mehmet Hıırşit Kaptanm eşi. Tuğamiral Necati Ülseven. Melâhat Gün sur, Semiha Günsur, Ismail Ülseven'in anneteri, Ismail Merfer, Doktor Turhan Merter'in halalan Şehirde SÜHEYL DENİZ ORK. AYTEN ALPMAN VERDA SÜMER SALÎM DÜNDAR FÂTİH ORY. AYŞE GÜL BEHİÇ ALTINDAĞ 5 Takdim: EStN ULUER Saat 22'den sonra konsomasyon 25 TL. Her Perşembe Fırks menü 50 TL. Servis ve îşl. Vergisi hariç Rez: 63 46 70 63 43 70 BUGUJV BU GECE KULÜBOKOZ Emine Melek Ülseven 12 Şubat 1971 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 14 Şubat 1971 Pazar günü Kuruçeşme Camiin de kılınacak öğle namazım müteakıp Zineirlikuyu kabris tanına defnedilecektir. Cumhuriyet: 1245 1|PIAYBOY Öztürk SERENGİL SAADET SUN Millî jantözümüz ERVANSARAY OLANDOS StSTERS DELLA CHİESA ENDER ERtM Mikrofonda yeni bir ses BİRSEN AYDA Aynca oriyantal ve ^olk programı. Her geee konsomasyon 45 TL. Her Pazar 16 . 19 arası tenzilâth matıne. Konsomasyon 20 TL. Rez: 47 16 30 47 16 31 LOS 3 AMIGOS ÖMÜR GÖKSEL âlDINSAlON «II l U M I I H SEVİM DERAN .j İ k ~ P E 13 Şubat Zilhicce 17 ı 3 l c ılılil M t) M c AYLÂ DİKMEN BÎTM 68 ve ALİ ÇETÎNKAYA orkestraları Solist: GÜN YÜKSEL, Konsomasyon 30 T i . C. ted, Pazar 15 19 arası tam programla matıne 15 TJ* Elmadağ 16. Rez: 487449 RAHMI SÖNMEZOCAK ARILAR K BASAK ORK. ATL«»!TtS 6 VE Carjamba hannnlara, »Pazar umama, 13.'te matine. Ayse Cavus Otobus durağı Rez. 55 14 46 V. E. 1 1 6 56112.28İ1S.20I17.40I19.12 519 1.171 6.49İ 9.41112.00! 1.32 11.41 n BERKANT I L A N Devlet Orman îşletmesi Hendek Müdürlüğünden Bölme No. Cing . NeVi 37 Kayın Tom. » Sn. Od. Köknar Tam » Sn. Od. 39 Kayın Tom. » Sn. Od. Köknar Tom » Sn. Od. ^, Kayın Tom. » Sn. Od. Köknar Tom. » Sn. Od. Kayın Tom. » Sn Od. Köknar Tom. » Sn. Od. Kayın Tom. Sn Od. Köknar Tom. » Sn. Od. Kayın Tom. » Sn. Od. Köknar Tom. » Sn. Od. Miktan M3/Ster 903 78 2113 366 1423 123 2218 Birim fi, Lira 8 8 7 8 URÇAN GAZİNOSU Mnvakkat teminatı Lira Kr. tstihsal Nskliyat Birim fi. Lira 72 72 63 50 72 72 63 50 Tntan Lira Kr. 72240,00 6240,00 147920,00 21228,00 247618,00 113840.00 9840,00 155260,00 22272,00 301212,00 888«0.00 7680,00 90860.00' 12992,00 200412,00 100160,00 8640.00 90860.00 14732,00 214392,00 51120,00 4400,00 184520,00 26564.00 266804,00 29280,00 2480.^0 122920,00 17632,00 172318,00 13630,90 Sühevl Deniz Ork. AYTEN ALPMAN SALİM DÜNDAR FATİH Behic Altında» • 5 15 T.L. hariç Reıervasyoıı: 634370 634670 Rüçhan Çamay SEVTAP ETİ A R I L A R F. D I Z ONAY JUANÎTO NUR PEBt Yaprak Yeşim Ory. Ork. Muhittin Paydas Te NURHAN DAMCIOĞLU FIU t u ı U . t L lckl daUl rfenıb* Patar Ude natta* Uk KÂMUBAN A K K O R Alâaddin Şensoy A A • A JORJ STİLL Ork. ÇALIKUŞLARl SEVİM ÇELEBf BERK ZEKENGtL Sulukule Ekibl 19.00 da Fasıl Heyetl ÖZEL SA2IAR1 Sevim Çağlayan EFKAN EFEKAN ARILAR SEVTAP ÇETİNKALE AYLÎN KOHAVA SELALE FERAY NEJAT TARLAN ve YURDAER DOĞULU ve Ork. Çarşamba Pazar 14'te matine Tel: 47 94 43 384 $ 8 7 8 8 8 7 8 8 458 7 8 8 «•t:6T2OOI/«OtS2 13 çesit meze, et veya baUk dahil 25 TL. Her Pazar saat 13.30 da vemekll matine. Toplantılar kabul cdilir Rez: 62 40 01/15* ESRA ERTEN ERTAN ANAPA (Özel orkestrası 1]e) RUHİ SU DARVAŞ BtRNUR ERSAN ERDURA (1968 Altın Ses Birinci") A DELLA (Isp. Santöz) SE\DA KARACA DORUK ON.4TKLT ORK. ve BERNA EGELİ Pazartesi tenzilâtlı orkestrs ile kendin söyle, kendin eğlen gecesi. Çarşamba bayanlara, Pazar 14.30'da matine. Rez.: 37 M 84 . 37 43 66 40 1111 96 1298 224 1252 108 1298 254 639 55 2636' Y e k u n : 72 72 63 50 Y e k 0 n : 15798,48 41 72 72 63 SO 11270,60 BEHİVE AHSOY GÖKSEL ARSOY ORHANBORAN ŞlMISİNftt IIUHN İZIIU MUfSMHISİI SİIIEN ve * * * * TAŞLIK TAVERNA BÜLENT ORAL FURDANUR AYSfN StMEB NİL . GÜN Ory PERtHAN ATES ÖZVER METB Ork 65 Y e k 0 n : 72 72 63 50 Y e k fl n : 72 72 63 50 Y e k u n : 11969,60 67 366 3İ 1756 14414,16 SELDAJILKOR Fiks menü içki dahil 3 S TL. Cuma günü beyanlara cnatioe 5 TX. TEL: 63 69 68 ve ESRA ERTEN \SERPiLORuMCER !fK0NSUMASYUN20n. Im.l46OB.79 'SEVDA AYDMT \SALJM DÜNDAR] ARILAR. GULSÜMKAMUJ V SAADETSUNİ iKOHAVA. >BMAİ GOLDFiNGER GAIATA KU1ESİ ERSEN AYLİN AYSUN ERCAN HASAN MUTLUCAN Yemek muziCınde Vıo Tekla VAJVKİLAH ORK Takdim eden: ACAR BALTAS Santöl CETI.N Giri5 3 fU CarsamDa 2,5 TU C. tesi Pazar matıne 15 T.L, Yemeksiz konsomasyon 30 TL. Kulemiz, heı turlü toplantılaı İçin emrini2dedir Rez: 440920 440984 CAKIL +NEŞE KARABÖCEK* * SEVDA FERDAĞ* * BERKANT * , * NilUFER AVDAN * • SEVTAP ETİ • Serpil Birol Zeynep Pakize Suda Nur Azak Rezzan Deniz Ertufnıl Özkan Ork ve ve GAMZE ÖZ * ABMET SEZG1N * 9865,60 BSSİ5BSBELVÜ Kıshk lokalind» 1 îşletmemizin Aksu Bölgesi Aksu Göksu serisi Ormanlanmn yukanda numaralan yazı. lı bölmelerde yıne yukanda müfredatı yazılı Orman emvahnin ıstihsali ve Maktadan Çakalhk son deposuna nakliyat ısçiliji hizalannda yazılı birim fiyatlan üzerinden acık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 22 Çubat 1971 Pazartesi gflnü saat 14.00'te tsletme binasında Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Talıplenn şartnamede yazılı belgelert fbraz etmek suretiyle yukanda beürtilen teminatlan en s«ç 22/2/1971 günü saat 12 OO'ye kadar Işletme veznesine yatırmalan ve makbuzlan. nın alınması. 4 Eksiltrreye aıt ılin. sartname ve rfiger evrakı müspıteler Isletmemiz MfidOrlOfünde, Ankara Orman Genel Müdürlüğunde, Adspazan Orman Başmüdürlüğünde v» Adapazarı, Izmit, Geyve. Akyazı. Karasu tsletme Müdürlüklerinden temin edilebilir. (Basıa: 11051A229) BÜLENT ORAL Birsen Armağan Yurdaer Doğulu NUR! ATAN SACİ0E IÎGÎT r» Özel saz eslijlnde ME DEMİRKIRAN E RTESBOCEKLEfti 6 a ievietdevrîn r Carsainba, Pazar 14 M matin» Fıkj menü 40 TX. Rezervasyon: 36 06 18 Nermin Candan MiHRiCHN GüNGCR ü L iSMflUDüMBüllü HflYRı EN6İN OYR RITINTRS HrkRS fllTUISi BflKfDUYDmBR CJUBi*ıufti«ı »uiım NURHflNMMCIOlilU N
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle