12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Laos'ta olağanüstü hal HANOİ, (a.a. THA) aos Hükümeti, tüm ülkede Cuma sabahmdan itibaren olağanüstü hal ilân ederken, Güney Vietnam kuvvetleri de, Kuzey Vietnarrun Ho Şi Minh yolu üstündekj ikmal ve hareket merkezi Tchepone önierine gelmişlerdir. öte yandan Kuzey Vietnam Dışişleri Bakanlığı, önceki akşam mahalli saatle 21 de yaptığı bir açıklamada, Amerikanın Kuzey Vietnama denizden ve havadan saldırdığını açıklamıştır. Dışişleri Bakanlığının bildirisi şöyledir: «10 Şubatı 11 Şubata bağlayan gece, Amerikaülar Kuzey Vietnam karasnlarma birçok savas gemisi göndermişler ve gemilerimizle, Kuang Bin eyaletindeki kıyı halkının balıkçı teknelerine saldırmışlaroır. Bu saldırc, halktan bir çok kimser.in ölmesi ve yaralanmasına yol açmıştır. «AmerikalıJar ayrıca 10 Şubatta aralannda B52 ler bulunan uçaklan ile, Huong Lap kesimini bombalanuşlardır. Öte yandan ağır Amerikan topçusu, askerden anr.mış, bölgenin güneyinden ateş açarak 17 nci paralelin kuzeyinde, yani Kuzey Vietnam topraklannda bulunan Vinson ve Vinguiang bölgelerini bembalatnıştır.» Amerikan gemi ye uçakları Kuzey Vielnam'ı bombaladı I Pünvada bugüı J Sedat • Meir diyalogu LONDRA, (aa.) ngiltere Avam Kamarası, VI saat süren tartışmalardan sonra, iflâsın eşiğinde bulunan «Rolls Royce» firmasının kısmen devlet tarafından satın alınmasmı kararlaştırmıstır. Bu konudaki kanun tasarısı Pazartesi günü Lordlar Kamarasına sunulacaktır. Bununla birlikte, Lockheed firması tarafından, «Tristar» hava otobüslerinde kullanılmai: üzere «Rolls Royce» firmasına ısmarlanmış olan «RB111» reaktörünün imal edilmemesinin, birçok iflâsa ve binlerce işçinin issiz kalmasına yol açması tehlikesinin ortadan kalkmadıgı bildirilmektedir. tngiltere hükümeti, bunlara karşılık «Rolls Royce» firmasının tngiliz olarak kalması yolundaki arzusunu açıklamaktan çekinmemiş ve bir açık arttırmada devlet tarafından satın alınacağını bildirmiştir. RollsRoyce firmasını devlsf solın olacoft dıs basında Fransave NATO eneral De Gaulle'un ölümünden 3 ay sonra, Fransızlar, NATO ile tekrar flörte başlamışlardır. Paris, aynca 196Tde terketmiş olduğu NATO telekomünikasyon sistemine yeniden girebilmek için görüşmeler yapmaktadır. Fransa'nın, De Ganlle'un NATO aK:"ıtarı .politikasmdan yavaş yavaş sıyrılmaya başlaması, diplon .ik gözlemciler tarafmdan ilgi ile izlenmektedir. Fransa'nın bugünkü tutumu. 5 yıl önce De Gaulle'un NATO karargâhını Paris'ten çıkartmasına varan davramşı ile bir tezat teşkil etmektedir. 6 I tngiliz RollsRoyce firması iflâsa gldince, Amerikan Lockheed uçak şirketl de güç durumda kaldı. RollsRoyce taahhüt ettiği motorları teslim edemezse, Lockheed uçak yapamayacak. (Gazeteler) Dr. Nixon... Nerede o eski günler... Bir zamanlar Amerika hapşınnca dünya grip olurdu... (İngiliz karikatüru) Paris'in, NATO'ya yaklaşma çabasmda en son adım, Fransız Genel Kurmay Başkanı General Michel Fourquet1n Ocak ayı sonunda NATO Başkomutanı Andrew Goodpasterle görüşmek üzere Belçika'ya gelmesi ile atıîmıştır. Oysa, son 3 yıl içinde Fransa ile NATO arasında bu düzeyde bir görüşme olmamıştır. Gerçi iki general arasında hayati kararlat alınmamıştır. Ama diplomatik gözlemcilere göre, bu görüşmeden sonra NATO Ue Fransa arasında daha sıkı/ bir askerî işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır ki, bu da gayet anlamlıdır. Nitekim Fransız donanması. NATO'nun komutası altında Akdenizdeki mane\Talara katılmakta, Fransız uçaklan ise A(£denizde Sovyet gemilerini gözleyen NATO keşif uçaklan Ue birlikte uçmaktadırlar. General Goodpaster ile yaptığı görüşmeden sonra, General Fourquet, «Fransa'nın Birleşik NATO Komutanlığına girmeye niyeti olmadığını» söyiemiştir. Ama, Ftansa'nın müttefiklerine tekrar yaklasmak istediği ve De GauDe'un asın politikasmdan yavaş yavaş sıyrılmaya çabaladığı da, göze çarpan bir gerçektir Fransa'nın NATO telekomünikasyon sistemine tekrar katılmak istemesi, bunun en büyük delilidir. De Gaulle NATO'yu Fransa'dan kovduğu zaman, müttefikleri kara kara düşündüren en önemli konn, Fransa'dan geçen NATO telekomünikasyon sisteminin geleceği idi. De Gaulle'un bu sistemi de keseceğinden çekinen NATO yetkilileri, Amerikan nydulanna dayanan yeni bir sistem kurmuşlardır. Böylece Fransa'dan geçen telekomünikasyon sisteminin önemi kalmamıştır. Halen tüm Avrupa'dakl NATO telekomünikasyon sistemlerini sağlam biçimde birbirino bağlayacak 10 yılhk büyük bir programın uygulanmasına başlanmıştır. tşte Fransızlar şimdi bu programa katılmak istemektedirler. Brüksel'deki NATO siyasi karargâhmda yapılan nzun görüşmelerden sonra, Fransızlara, telekomünikasyon sistemine katılabilecekleri, fakat 4 yıldan beri yapılmış ve bundan sonra yapılacak olan tüm tnasraflara iştirak etmeleri gerekli olduğu bildirilmiştir. öte yandan, siyasi alanda da Paris'in NATO'ya karsı daha sıcak davrandığı göze çarpmaktadır. 1966, 19C7 ve 1968 yülannda, Brüksel'deki NATO Devamlı Konseyindeki Fransız temsilcisi, genellikle sessiz oturur, NATO görüşmelerinde çoğunlukla olumsuz tutum takınırdı. Sovyetler'in Çekoslovakya'yı işgallerinden sonra Ise bu hava defişmeye başlamıştır. Fransızlar derhal NATO ile daha sıkı bir işbirliğine girişmişlerdir. De Gaulle'un 1969'da çekilmesinden sonra ise hava daha da yumuşamış, Paris'in NATO'ya yaklaşma cabalan artmıştır. fNitekim, Fransa'nın yeni NATO elçiliğine François De Rose atanmıştır. Oysa, François De Rose, 5 yıl önce De Gaulle'un NATO politikaeı ile nyuşmadığı için, general tarafından işbaşından uzaklaştınlmıştı. Halen Paris'in NATO ile tam bir İşbirliğine geçtiği söylenemez. Ama şurası gerçektir ki, arada eski soğukluk kalmamış ve Paris örgüte yaklaşmaya başlamıştır. Arafat, gerillajann korunması için çağrıda bulundu CIA Merkezi ele geçirildi SAYGON Güvenilir bir kaynaktan öğrenildiğine göre, Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA>, Laos'daki merkezi, Kuzey Vietnam Kuvvetlerinin , eline geçmiştir. Laosun Long Ceng şehrinde bulunan Amerikan casusluk merkezi aynı zamanda. Meo Generali Vang Pao kuvvetlerinin de yönetim merkezidir. Banker için 100 bin dolar fîdve istendi CARACAS, ( M ) aracas'ın merkezinde, geçen Çarşamba günü kaçınlmış olan Venezüela'lı banker Enrinae Dao'ju kaçıranlar, tutsakla nnı serbest bırakmak için, ailesinden, telefonla 100 bin dolar (1,5 milyon TL) fidye istemişlerdir. Bankerin yakınlan bu parayı ödemeğe hazır olduklannı ancak bankerin hayatta olduğundan emin bulunmak istediklerini, bankeri kaçıranlara bildirmiştir. Buna karşılık, bankeri kaçıranlar tarafından fidyenin öd'jnmesı için tespit edilmiş olan 24 saat lik süre dün sabah dolmuştur. Polisın verdigi bilgiye gure Ue, 3 ajn teşkiı^^, bankeri Kenailerinin kcçırdığını ileri sürerek, bir Dirierinden farkJi fidyeler istemlş lerdir. Ancak, bankere fc^rsılık 3tu bin cîc;<ıı fidye isteyçn şrubun idtiiüiçının claha ciddi gözük tügü pclıs makamlannca ıfade } edılmiiiü Ayni çpvrelfr, olayın' siyasî yör.ii olnızdığını ve klâsik bir adam kaçırma olayı olduğunu kaydetmişlerdir. Siyasî amaçlarla adam kaçıran gerillalar ise, genellikle çok daha yüksek meblâğlar talep etmek tedirler. irleşik Arap Cumhnriyeti Başkanı Enver Sedat'ın. ateşkesin bir ay daha uzatılacağını açıklarken ileri sürdüğü teklif, Ortadoğu barışı için ivimser bir hava esmesine sebep olmustur. Hattrlanacağı gibi Sedat, söz konusu tekliiinde, Süveyş kanalının açılabilmesl için Kanalın doğu yakasındaki Israil birliklerinln geri çekilmeslni istemişti. Israil Başbakanı Golda Meir, önceki gün bu teklife verdigi cevapta, Sedat'ın önerisini geri çe. virir bir hava içinde konuşmuştur. Meir'e göre. Sedat'ın konuşmasındaki tsrail çıkarlannı olıımsuz yönde etkileyebilecek noktalar junlardır. # Süveyş'in doğu kıymııdaki İsrail askerlerinin çekilmesi, Mısır'a stratejik bir avantaj sağlayacaktır. Bu bakımdan. bir çekilme halinde, iki taraf da söz konusu edilmelidir. 9 Siiveys'in açılmasma tsrail de taraftardır. Ancak Sedat'ın ko nuşmasında, kanaldan tsrail'in de faydatanması konusuna değinilmemistir. 9 En önemlisi de, tsrail baştan neri tekrar ettijH ^bi, bans anlaşması imzalanmadan geri çekilmeyi düşünmemektedir. Ancak, bu cevabın tümünü kap layan olumsuz havaya rağınen, bazi olumlu noktalar da dikkati cekmektedir. Birincisi, Sedat ile Meir arasında, hiç olmazsa bir konuda açıkdiyalog kurulmuş olmaktadır. Yani, Süveyş trafiği, Mısır ve tsrail'i görüşme yoluna itebilecek bir ortak konu $eklinde ortaya çıkmıştır. İkinci olumlu nokta, Meir'in konuşmasındaki ılımlı havanın dogruladığı bir haber İçinde şekilleniyor. Buna göre. Knhire Jarring aracüığı ile sundujpı özel tekliflerinde, tsrail'e, sınır güveniiğinin sağlanmasına istekli olduğunu bildirmiş ve barış nnlaşmasma karsı duyduğu arzuyu ifade etmiştir. Görüldüğü gibi, Ortadojhıda jrerginlik bir ay öncesine oranla hafiflemiştir. Eğer Jarring'in veni cabalan ile başka ortak noktalar da bulunursa, gelecekte daha iyimser olabileceğiz. B İsrail, Jarring'in barış teklifini dün reddetti #*" (DIŞ HABEKLER SERVtSlJ Kl'DÜS tsrail Başbakan Yardımcısı Yigal Allon. BM'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Gunnar Jarring'in, Orta Doğu barış görüşmelerindeki çıkmazı sona erdirebilmek için öne sürdüğü son tekliflere hükümetinin karşı çıkhğım açıklamıştır. Jarring Plânı adıyla anılan ve resmen doğrulanmıyan bu banş tekliflerine göre, Mısır, îsraill »Egeraen bir devlet» olarak tanıyacak, İsrail de buna karşılık eski sınırlarının içine çekilecektir. Ancak Jarring Plânı, Gazze şeridinin İsrail kontrolu altında kalmasını ve Tiran Boğazından serbest geçişin garanti altında tutulması için de, Şarm ElŞeyh'de, bir BM birliği bulundurulmasuıı öngörnrcektedir. C Ölen General PNOM PEN Kamboç savaşırfhı başlamasından bu yana ya• pılan çarpışmalarda Uk kez bir general ölmüştiir. 3 numaralı yol yakmlarmda yapılan çarpışmalarda Taceo eyaleti Valisi General Neak Sam, gerillalar tarafmdan öldürülmüştür. Taşlandı PARİS Laos'un istilâsını protesto eden göstericiler dün sabah Paris'teki Güney Vietnam KonsolosJuğunu taşlamışlardır, Bütün Kürtler Barzani'nin paıtisi içinde birleşiyor Almanlar, Bayer Fabrikasında çalışan Türklerin işten Yetkiler genişliyor Kudüs'teki siyasi gözlemcilere göre, Israil'in Jarring Plânını kabul etmemesi, arabulucunun yetkilerinin genişletilebileceği endişesinden doğmaktadır. Ayrıca, Jarring'in, dört büyüklerce mutabık kalınacak bir çözüm şeklini Orta Doğu'daki taraflara empoze edecek bir «Aracı» olabileceği korkusu da, tsrail'i bu son barış plânına cephe almaya sevketmiştir. çıkarılmasını isfedi İnternational Herald Tribune Hindistan, Pakislan'a sert bir nota verdi TENt DELHİ, (a.a.) 3 indistan Hükümeti, Islamabad | daki Hint Yüksek Komiserli j ğinin Çarşamba günü hücuma uğramasını Pakistan Hükümeti | nezdinde şiddetle protesto etmiş j tir. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeni Delhideki Pakistan Yüksek Komiseri j ne sunulan notada, Islamabad'da, ' ikî Hintii diplomatın evinin de | yağma edildiği kaydedüdikten sonra bu gibi olayların tekrarından tamamen Pakistan Hükümetinin sorumlu tutulacağı öıtar edümiştir. Notada ayrıca, meydana gelen hasarın tazmin edilmesi talep edilmiştir. Hindistan ' ile Pakistan'ın arası. son u$ak kaçırma olayından sonra hissedilir bir şekilde açılmıştır. Keşmir'li iki gencin bir Hint yolcu uçağını Lahor'a kaçırarak alanda havaya uçurması üzerine Hindistan, hava korsanlan iade edilinceye kadar Pakistan sivil yolcu uçaklarının kendi toprakları üzerinden ucmasmı yasaklamıştır Bu karar, Batı ile Doğu Pakistan arasındaki hava ulaşımını fe'ce uğrsşmıçtır. Cevdet Akpınar KONKORDATO KOMİSERLİGİNDEN Alacaklılara Bildiri Samsun tcra Hâkimliğinin 971/29 Esas sayıü ka. rarları ile Konkordato için mühlet talepleri kabul edil miş olan Samsun • Kale Mahallesi, Afitap Sokak No: 6'da ticaretle meşgul borçlu Cevdet Akpınar'dan alacakiı olan gerçek ve tüzel kişilerin: 1) Alacaklannı evrakı müs biteleri ile birlikte 5 Şubat 1971 gunünden 25 Şubat 1971 günü akşamına kadarki 20 (yirmi) günlük süre içinde, Pazar günleri hariç her gün saat 9 dan 17 ye kadar komiserin Samsun • Sakarya Caddesi. No: 2 deki bürosuna müracaatla kaydettirmel?ri ( BildirmelerO: bo süre içinde alacaklannı kay dettirmeyenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri; 2) Konkordato teklifini müzakere etmek için kom> serin baskanlığında, borçlunun da katılmasıyla yapılacak Alacakblar toplantısv nın 3 Mart 1971 Çarşamba günü saat 14 de Samsun Sakarya Caddesi, No: 2'de yapılacağı: Toplantı günü alacaklı veya vekilinin hazır bulunmalan: 3) Alacafclılann, toplantı gününe tekaddum eden 10 (onı gün içinde de konkordato dosya ve vesikalarını komiserin Samsun • Sakarya Caddesi No: 2 deki bürosunda tetkik edebilecekleri; tcra ve Iflâs Kanununun 292. maddesi gereğince üân ve tebliğ olunur. Borçlu Cevdet Akpınar Konkordato Kctniseri Avukat A. Kadir Bacanak BAĞDAT, (a.a.) fff E htilâlci KürdisUn Partisi» ! nttlâlci Kürdistan I I I kendi kendini feshetme ka"••' ran almıs ve üvelerine rarı almış üyelerine yaptığı çağrıda, Mustafa Barzaninin Kürt Demokratik PartisUne katılmalarını istemiştir. «İhtiiâlci Kürdistan Partisi» tarafından bu konuda yayınlanan jıİı l*rrrtnda';'çÖEÜlmesı ve^Jrak makamlarının Kürdistan'a muhtariyet tanımalarının, Kürt Demokratik Partisinin bir zaferi olduğu kaydedilmekte, böylece Kürt \ıTusal hareketinin başarılı bir adım atmış olduğu kaydedilmektedir. Bir diğer Kürt Partisi olan «Razakai» de, geçen Ekim ayında. thtilâlci Kürdistan Partisinin kararına benzer bir karar alarak kendi kendini feshetmiş ve Irak'ta, iktidardaki Baas Partisinin yanı sıra resmen tanmmış ikinci parti olan Kürt Demokratik Partisine iltihak etmişti. KAYIP 09193030 numaralı emekli aylığı çeklerünle özel bel gem kayboldu. Hükümsüzdür. Ra5it Kemtl ONARAN Cumhuriyet 1^7 B H Banka arabasında bulunan 121 milyon Pezoyu çaldılar CORDOBA, (a.a.) Solcu te<îhişçiler oldukları sanılan silâhlı şahıslar dün Cordoba'da, bir bankaya para nakleden zırhlı bir arabayı ıssız bir yerde durdura j rak, arabada bulunan 121 milyon \ Arjantin pezosu ile birlikte kayıplara karışmışlardır. Çalınan para takriben 3 OM dolardır. : O . 0 (Yaklaşık olarak 4.5 milyon TL.) | Soyguncular, zırhlı arabada bu ı lunan muhafızlardan birini de ya ralamışlardır. Polis, soyguncuların kaçmak için kuUand'.kîarı kamyoneti daha sonra, terkedilmisbir vaziyette bulmuştur. KaddafiY « Amerika İsrail 'i tutuyor» TüNUS, Libya Devrim Konseyi Başkanı Albay Muammer Kaddafi, Tunus ülusal Meclisin de dün sabah yaptığı bir konuş mada. îsrail'i desteklemekte ve Arap ulusuna karşı dostça olma yan tutumunda israr ederse Ame rika'nm Arap dünyasındaki çıkarlannın bir gün düzelmeyecek bir şekilde zarara uğTavacağım söylemiştir. Albay Kaddafi. Amerika'nın tsrail Arap buhranındaki tutumunu sert bir şekilde eleştirerek, Amerikan hükümetinin açık ça tsrail'in tarafını tuttuğunu, tsrail'e büyük çapta yardımda bulunduğunu ve sanki sayılan çok azmış gibi Arap devletleri nin varlığından habersiz göründüğünü söylemiştir. BONN, (a.a.) ayer ilâç fabrikasında Hüseyin Turan adındaki Türk işçisinin işlediği çifte cinayetin fabrika personeli ve işçiler arasmda yarattığı büyük huzursuzluk devarn etmektedir. 350 Türk işçisinin çalıştığı işletmenin yöneticileri ile telefonla görüşen ve ziyaret eden Alman işçilerinin Büeleri, başka olayların meydana gelebilecefini ll«ri sürerek, Türk işçilerinin tutumundan yakınmışlar ve toplu halde çıkanlmalarmı istemişlerdir. İki Almanı öldürdükten sonra fabrika bckçilerince tabancayla yaralanıp, daha sonra da yerde yatarken öldürülen Hüseyin Turan'ı işten atan Personel Şefi de dün Bonn'daki Türk Büyükelçiliğini ziyaret ederek, ilgililerle görüşmüştür. "ABD, ürdün, boru hattı kârının arttırılmasını istedi Almanya'da benzme zam: kendi petrolunu kullaamalı^ B, Almanya turist pasaportlu Türk işçilerini iade ediyor STUTTGART, (ajı.» Turist pasaportlu işçilerin Doretheen Str. deki lojmanına baskın yapan polis, 30 Türkü tutuklayıp Türkiyeye iade etmiştir. Turist işçiler ara smda dört aydır ilk defa Stuttgart'tan başlayan bu uj?gulamanın diğer eyaletlere de sirayet etmesi beklenmektedir. Stuttgart Çalışma Ataşesi Dr. Ercüment Elibol, eyalet tçişleri Bakanlığı ve yabancüar polisiııde yaptığı teşebbüslerin sonuç verme diğini söylemiş, Eyalet lçişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Geierkin Yugoslav işçiler için talep edilen •af» uygulamaslnın bir süre önce reddedildiğini bildirmiştir. M^A'N, Petrol . tliraç 'fiden Ülkeler ' örEüiünün (OPEC) ^ petrö1! şirketTerinden zam îsteğinin yânkıları tevim ederken, Ürdün de, topraldanndan geçen Tapline petrol boru hattından aldağı kâr hissesinin arttırılmasını talep etmiştir. Ürdün hükümetinin, Suudî Arabistan'daki petrol yataklannı Lübnan'ın Akdeniz kıyıîanna bağlayan petrol boru hattımn Ürdün topraklarından geçen böHAMBURG Batı Almanya'da lumü için «Tapline» şirketinden benzin dağıtım şirketi «Deutsche slman kâr hissesinin arttınlmaShell AG»T Tahran Görüşmelerin sı isteği özel bir komisyonda de henüz bir sonuç alınmaması incelenecektir. nedeniyle benzinin lirresine 2 fenig (8 kuruş) zam yapmıştır. A.B.D. nin tutumu «ASHİNGTON Yüksek ka demedeki bir petrol yetkilisine göre, Petrol thraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) bölgesinde petrol fiatının ve vergisinin arttırılması, yabancı kaynaklı petrolü Amerika için «güvenilmez» duruma getirecektir. Maden kaynaklan ile görevli İşçileri Bakan Yardımcısı Hollis Dole, aynca Amerika'nın kendi topraklannda petrol arama ve üretim faaliyetlerine hız vererek yabancı petrol kaynaklarına daha az bağımh olmasını istemiştir. Dole şöyle devam etmiştir: «OPEC üyelerinin istedikleri fiat ve vergi artışı tüketici milletlere aklarılırsa Batı dünyasınin 1971'deki yakıt. masrafında 25 milyar dolarlık bir artış olacaktır. Sonraki yıllarda bn artış daha da Fazlalaşacaktır.» Mehmet BARLAS PEREJA İLERt KİMYA ŞANAYÎ A.Ş. Idare Meclisi Başkanlığından Şirketimizin senelik âdi umumî heyet toplantısı 2 Mart 1971 salı günü saat 13.00 de Londra asfaltı Bahçelievlerde kâin Şirket Merkezimizde yapılacaktır. Sayın hissedarlarunızın, toplantıdan en geç bir hafta önce hisse senetlerini veya bunlan bir bankaya tevdi ettüclerini gösteren makbuzlannı Şirketimize verip giriş kartı almaları ve bizzat veya vekil göndermek suretiyle toplantıya katılmalan rica olunur. Şirketimizin 1970 yılı bilfinçosu, k&r, zarar hesabı, îdare Meclisi ve murakıp raporlan, 15 Şubat 1971 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde sayın hissedarlarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır, Çarpışmalar sürüyor BEYRUT Bir Filistin gerilla sözcüsü dün komandoların Amman'daki bir tepeyi Ürdün hükü met kuvvetlerinden g«ri aldıklarmı ve Amman Hava Alanında bir helikopteri tahrip ettiklerini ileri EÜrmüştür. Sözcü, gerilla milislerinin Cebel Haralan'da çok sayıda silâh ele geçirdiklerini ileri sürmüştür. Cebel Hamlan, önceki gün hükü/net kuvvetleriyle gerillalar arasında cereyan eden çarpışmalara sahne olmuştu. Gerüla sözcüsü, Ürdün ordusunun kuvvetlerini Amman çevre sine yığmakta olduğunu ve yollar da Amman'a gelen kimseleri tutukladığını söylemiş, fakat gerillalann maneviyatınm çok yük sek olduğunu ileri sürmüştür. Çelik ciğerli hasta 12 saat deprem yıkınhları arasında yaşadı LOS ANGELES, (a.a.THA) ütün California'yı sarsmış olan büyük depremin üzerinden 58 saat geçmiş olmasma rağmen, kurtarma ekipleri, hâlâ yıkıntılar altından canlılar çıkarmaktadır. ttfaiyeciler, depremden 12 saat sonra, çelik ciğer üe yaşayan bir hastayı tonlarca beton altmdan çı kannayı başarmışlardır. Hastanın hayatmı, cihazın muhafazasma borçlu olduğu anlaşümaktadır. B Münir Seven KONKORDATO KOMtSERLlGlNDEN Alacaklılara Bildiri Samsun lcra Hâkimliğinin 970/356 Esas sayılı kararları ile konkordato için mühlet talepleri kabul edilmiş olan Samsun Gazi Pasajı No: 7'de ticaretle meşgul borçlu Münir Seven'den alacaklı olanlann: 1) Alacakiarını evrakı müs biteleri ile birlikte 5 Şubat 1971 giinünden 25 Şubat 1971 gttnü akşamına kadarki 20 (yirmi) günlük süre içinde, Pazar günleri hariç her gün saat 9 dan 17 ye kadar k o miserin Sarasun Sakarya Caddesi No: 2'deki bürosuna müracaatla kaydettirmeleri (Bildirmeleri): Bu süre içinde alacakiarını Kaydettirmeyenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri; 2) Konkordato teklifini müzakere etmek için komiserin başkanhğında borçlunun da katılmasıyla yapılacak alacaklılar toplantısının 1 Mart 1971 Pazartesi günü saat 14'de Samsun Sakarya Caddesi No: 2'de yapılacağı; Toplantı günü alacaklı veya vekilinin hazır bulunrnaİan; 3) Alacaklılann toplantı gününe tekaddüm eden 10 (on) gün içinde de komiserin Sakarya Caddesi No: 2 deki bürosunda tetkik edebilecekleri; tcra ve Iflâs Kanununun 292. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur. Konkordato Komiseri Avukat Şefik Avni Türker (Basın: 11008) 1194 «Gerillalar korunmalı» AMMAN ElFetih lideri Yaser Arafat dün Arap Devlet Başkanlarına bir çağrı yayımlıyarak Ürdün'deki Arap gerülalarırun korunması için gerekli tedbirlerin alınmasmı istemiştir. Sayın doktor ve eczacılara Kuvvetli ağrı kesici Yedinci kez Arafat, Ürdün'deki hükümet kuvvetlerini yedinci kez genilalara ve sivillere karşı ateş acmak la suçlamakta, Filistin Kurtuluş hareketinin Ürdün makamları tarafuıdan sürekli olarak arkadan bıçaklandığmı ileri sürmektedir. GÜNDEM: 1. Başkanlık Divanı seçiml ve seçilecek Divana umuml heyet adına tutanaklan imza yetkisi verilmesi, 2. Idare Meclisi ve murakıplar raporlartylo 1970 yılı bilânçosu, kâr ve zarar hesaplannın okunması; 3. Okunan belgeler konusunda müzakere, bilânço, kfir ve zarar hesaplannın tasdiki, İdare Meclisi ve murakıpların ibrası; 4. 5. 6. tdare Meclisi üyeliğinde vâki değişiklik sebebiyle yapılan seçimin tasvibi; 1970 yılı kan hakkında karar verilmesi; 1 yılhk süre için 2 murakıp seçilmesi ve ücretlerinin tâyini; Türkiye Polonya Ticaret Anlaşması imzalandı ANKARA. (a a) Türkiye ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında dün 13 milyon 500 bin dolar tutannda bir ticaret protokolü imzalanmıştır 1971/72 dönemi Türkiye Polonya ticaret protokolü hacmi, karşılıklı olarak, 13^ milyon dolarlık mal mübadelesini öngörmektedir. Polonya'dan ithal edilecek mallarm tesbitinde, yerli sanayimizin gelişmekte olan üretimi gözönünde tutulmuş ve bu şekilde baa mamul maddelerin kontenjanlarında, geçen yıllara nisbetle, Indirimler yapümıstır. ^ YENIDEN HYASAYAVERİLMİŞTİR / 7. Dilekler. . (Basın: 11007/1221) (Basm: 11008/1220). (Bektas: 3155 1240) Rekiâmcılık: 3411223
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle