19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA IKİ: CUMHURtTET 13 Şubat 1971 on çünlerde «aşırı nçlann» millî füvenligimizi tehdit ettiği çok sık ileri sürülen bir fikir oldu. Gerek yetkililerin demeçleri, gerek kamnoyunnn önemli bir kesimi demek olan gazetelerin çoğunlugn bn fikir etrafında birleşrais görünüyorlar. Biz bn yazıda bir sosyal bilimci gözü ile millî güvenlik ve «asırı nç» kavramlanna kısaca bir gö* attıklan sonra, bu fikrin Türkive'nin sosyal gerçeklerine ne derece ııydağuna tartısmak istiyoruz. S Millî güvenlik kavramı na ve Atatflrk devrimlerine daranan, millî, deraokratik, layik ve sosyal bir hnkuk dev. leti olnp, filkesi ve milletiyle böltinmez bir bütiindiir. Bn dnrnmda millî gfîvenliğimiz, yukarıdaki niteliklere sahip olan devletimizin ülkemiz \e milletimizle bir bütün olarak devam etmesinin saglanması demek ol. maktadır. Bir baska devisle millî çüvenligimiz, ülke ve milletimizin bölünmezliği temel ilkesinin yanında, devletimizin 0 insan haklarına bajlılıjı. f) AtatOrk deMİmlerine bajIıIıÇı, (t) millî olusn, ® demokratik olnsn, ©lavik olusu, H sosval olnsn ve & hukuk devleti olnşn niteliklerinin komnmastna bağIıdır. Mİllî GÜVENLİK ve AŞIRIUÇIAR •• H.Ü., SOSYAL VE İDARÎ BÎLİMLER FAKÜLTESÎ SOSYAL ÇALIŞMA BÖLÜMÜ BAŞKANI siyle meydana gelen Seyh Sait isyanı gene aynı basarı ile ordnmnz tarafından hemen bastırılraıstır. Son olarak, 27 Mayıs 1960 hâlâ herkesın kafasında canhhğını korumaktadır. Bütün bunlann bize Sfrettiği sndnr : Türk Ordusu en za\ıf anında btle, iç ve dış düşraanların silâhlı, örgütlü, birlesik ve dolayısıvle en giıçlü saldırılarını basarı ile altetmistir. O halde 1970 Tıirkivesinin modern ve bilinçli ordnsn karsısında buçün millî güvenlifin tehlikede olduğnnn sövlernek, ancak, ordumuzun simdiye kadar başan ile önlediîi saldırılardan daha giiçlü bir saldın ile karsı karsıya «Imartıız halinde bir anlam taşır. on eenclık erlemlerinin siyasal edebU \atımıza kazandırdıgı «asın uç» kavra. mı, casın» kelimesinin niteliğinden dolavı ob. jektiflik ve dolayısıyle bilimsellikten nzaktır. Aynen iyi, kötü, güzel, çirktn, gibi «orta» ya da «asırı» kavTamı bir deger yarçısidır. Bir baska deyisle sübjektiftir. Tani, insandan in. sana, jrrnptan rruba, ya da toplnmdan top. luma degişir. Bn nedenle «aşın» terimi, bn terimi knllananların inandıklan «orta» kav. ramına göre değişir ve ancak bir müsamaha sınırını belirler. «Asın», bizim inandıgımız «orta» dan artık mSsamaha edemiveceğimiz kadar büyük bir sapm»Ti belirtir. Her insa. nın «orta» kavramı ise, bilindigi gibi, birbirin. A nayasamızın girisi ve rene! esaslan çerçtvesinde Türk De\ieti, insan haklan Dr. Emre KONGAR M H den farklıdır. Hele konn siyaset olnrsa, Cs. telik bngün Tnrkiye'de «asın nç» teriminin amaea göre mi, yoksa metoda göre mi knllanıldıgı da pek belli değildir. Metoda göre knllanılıyorsa, siyasal amaçtaki inanç (yani sağcılık ya da solcnlnk) asınlık ölçütü ola. maz. Bn dnrnmda ölçiit, knllanılan metotlan (ikna, baskı, kaba knvvet v.s.) benimseyip benimsemediğimiz olmalıdır. Tok «asın» ke. limesi amaç için knllamlıvorsa e zaman 51çüt, amaçlanan toplnm düzeni hakkındaki yargımızdır. «asın» olarak niteienebflir (tabtt bn arada sl. lâhın ve kaba knvvetin savnnma için mi, fi. kir kabnl ettirmek için mi knllanıldıgı önemli bir sorandur), ve bn niteleme bir anlam tasır. Amaç yönünden de Anayasamız objek. tif ölçütler koyar. Bnnlar, ülke ve millet ola. rak bölünmezlik, millilik, Atatürk devrimleri. layiklik, sosyal devlet ve hnkuk devleti kav. ramlartdır. öğrenci Viderlerinin konnşmalanndan ve tartışmalarmdan öğrendigimiz kadar savnnnlan amaçlarda bn kavramlara göre bir «asınlık» görmek çok zordur. Sosyal ve siyasal jrerçeklere nygonln^n tartısma konnsn olmakla beraber, gerek solnn emperya. lizmden annmıs ve firetim araçlarınm dev. letleştirilmis oldn^n toplnm dnzenini, gerek. •e sagın emperyalizmden annraıs ve korpo. ratif sekilde Sreütlenmis toplnm düzenini. ve hele her iki grnbnn da amaçladı&ı vüksek kalkınma hızını (ki. biz bn amacı, vani bngünkfi kalkınma hızımızın yetersizligini ve bnnnn altında yatan nedenleri. bütün eylem. lerin temel nedeni olarak görnyomz) Anaya. samızın öiçütlerine çöre «asın» diye nitelemek çok zor görünmektedlr. Bir keskin zekâ! KnmazlıŞın simçesi, gSzünün bebegine otnrmnstnr. Ke«Mn zekâsı, gözlük camlarına yansımıstır. Havatın zehirli trafıginde profesyonel soför edasıyla direksivon sallar. Clkücülük yolnnda kendini harcavanlara «aptal amatör» muamelesi eder. lransa'da öfrenei iken Bedri Rahmi'nin bir siirivle meşhnr olnmştn. cHerifçıoglu Sen Misel'de koyuvermiş sakalı Ne yapsın Bızim Köv'ü. nitsin Mahmut Makal"ı..» • Tnran Günes derler adına • Halk PartNi'nin Genel Sekreter Tardımcm ve Ideoloçnflnr. Su fünlerde bfivük bir is becermis olmasaydı, kendısmden soz açmak (teretini dnrmzvacaktık. Son vıllarda CH.P.'n.n «sevK ve idare»sinde birincî derecede etkili oldngn sorfl«yor«iı. .CHP.Vi D P.ieştirmek. volnnda büyük başan kazsnan on vaman stratej, vaÇlı ballı ilUkilerivle. bir eH Halk ^ • r t " 1 • « ; na ts Bankasmda, öteki eli de sırasina eöre Siyasal Bılguer Fakülted. sırasma (töre dava dosvalan ve nrasına gore partı tnli«lerinde olmak fizere vıllardan beri bir çorap orSyoran. Bizler de nzaktan bakıp : Kimin basına? divp düsünüvordmk. Sonınnn cevahı verildi: ve çorabın C.H.P.'nfn basına 9rflidflfcii artık anlasıldı. Bunnn üzerine ke«*in lekSlı Tnran Gflne«'i bfivfik basantından ötflrü tebrik etmek fizere vazı makinesini önümnze cektik: ve hazretin Demokrat Parti'den ba ya. n» «fireftelen politika havatını filim «eridi gibi gözden geçinp kendl kendimize sordnk : Bn kaçıncı basarı? Demokrat Partiyle birHlrte sivinî fomma fiTİavan. Harrlvet Partisi denrmMİvle ne mfltnis nolitika dehasi oldogunn tspat eden: ama H.P. iHâs eflin dfikkânı kanadıktan sonra. eecmısteki parlak teerBbelerinden «P^s'nın oarti^.ni Tararlanaırmak «7ere C.H.P.'ve reçen Tnr«r» GünM. rercekten vaman bir * « m oSln idi. Nnkte ile parti v5nc»i'in «araT entrikasıvia halkçılık vrırı~nevrtl. 1 H «rimieriTifle C.H P «»n<'ik»irrta ov tnrvasiTi» < » »eçio. A.P.'vi berhat. ^atandajın oylarmı da hasat edecek idi. «CHP'vi DPnestirmp. volnnda büvük etldnlik e5««eren Tarün Günes «Kuvurlan adam cıVarma. manevra«ının «hStıı«i» laı D.P. neden kazanmtstı v»tand!i«ın Eİivenini? Ordnv» nzak ve Rotnk rtnrmak rerekivorrtn: rünkfı halk silShli knvvetleri sevmer. a<*»rle 8zde<lik eSrfinnmnne eiren nartive OT Devlet bflrokrasisinl bir kalemde kar«nria alacaktin: cönkfl Osmjnlıdan beri devlet mpmnn, mlmünden NiSllah demisti. Avdınlara postavı kovnn. CelSl Bavar*ı ba^rına basacaktm ki. halk senl «evsin. kncaklasın. ovnnn sana versin. D.P.neseceksin D P.1e*ecek«in. D P nf<=ecek^n ki. sandıktan çıkasın Tnran Güne« bn ince rtratejivi C H.P.'ve hir ivi rivdirdlkten sonra «andiktan nkamavinca. bn «efer daha büvük manev. ralarla kırk vıllık nf"«ivı> n^A.inl htıidnrdn. Atatflrk bir vasivetname üe Törk Ti»rJh v» Dil Knrnmlanna sflrekH eelir bırakmıstı. Knrnmlar otıiT vıldan hrri bn reliri »lıriardı. Tnran Gfl. nei keskin hir htıknl"'n nldn*nndan hn relirin bövök bir kı«mının C.H.P.'nin hakki oldnlhına iadi» etti. Mnvonlar ve milronlar relecek. bak o zaman nfler olacaktı ! Bn volda adüve volian zorlandı. Knnımlann temsilcneri Ismet Pasa'y» basrtı. A«ı»n Paşam, etmeyln eylemevin.. dedilerse de dJnleie. medrter. Kvvndan Adam Çıkarma wanevrawna»n «onra, Knrntnlann «Hrine el kovma harekâti. büvük «tratei ve Ideoloe Tnran Gflnes'in ilnrierliiinde vflrfitnidil C H.P. vPneticileri Knmmlara karsı töria eesitli ovnnlara ıriristiler. Tareıç. tanık. bilirklsı dosva. avnkat. kStin. mübasfr derken dava sonnçlandı : C.H.P. kavhetmMi. Tnran Günesin hn sonnncn ba"ian<n sonnnda. 700.000 lira kadar bir paravi. mahkeme harcı. karm tarafın vekillerine avnkatltfc «creti ve taîz olarak «demeve C.H.P mahkfim oldn. Ama GOnes'in keskin zekâ^ı eene eözlüklerine vansimakta, knrnazlıjhn simıresi rö7hehek1erinde oturmakta. cevresindeki amatör. lere teneden bakın dnrmakta Nevmis? Anayasa Mahkemesi karanvla »rtık Fazineden de nara alamıvacak durnma düsen parrl. bir de 700 bini ödomek znrnndavmıs.> Vız relir ödet«in keratalar !.. diye düsflnflr parlak zekâ sahiplert bir eli balda. bir eli vagda ve partı vönetiminde mnhabbete de. ramla tflnlerini gün ederler. C.H.P. de bir tarip »osyal yaratık •Idntnndan. kimse kimseden hesap <soramaz. Hernevse, biz Tnran Gönes'i tekrar tekrar tebrik edlp, Hflrrivet Partisi ribi rakmda C.H P.'vi de tnS» ettirip kapıstna kilit astırmak yolnndaki çabalannı ÜÎİTIC fTİ«i!*i»7İ bildir*ri». Sonııç ucünkn öfrenei evtemlerinin gerçekçi bir dejerlendirilmesi yapılırsa, bn evlemlerin genç ve idealist çocnklann öldürülme«i dısında millî gfivenlik bakımından bir tehlike tasımıdıjı ortava çikar. CGnkü millî güvenlik ancak ynkarda acıkladıgımiz gibi filkenin ve milletin bütnnlüîü ile Anavasa Hkelerine »aldırıldıSi zaman tehlikeve girer. Halbnki Türk Ordnsn bngiin de (avnen teçmiste oldujn eibi) her türlü saldınrı önliyecek güçtedir. Arnca, bir saldın olnp olmadıgı sornnn da tartısmalıdır. öîrenci CTİemleri bnsrünkS kosnllar çerçevesinde etkili olabilirlerse (ki bn da kns. knlndur) bn etki ancak mevcnt dnmmnn sotnmlnsn olan hfikümetin dnsmesi seklinde olacaktır. Bn durnmda «asırı nçlann» millî gnvenligi tehlikeye düsördııjü iddiası ve bn tehlikeve karsı alınacak tedbirler, sosvo ekonomik düzendeki boznklnkları ve bnnlan düzeltme çarelerini bir vana bırakarak, bn. günkü hükümeti komma amacına yonelik olacaktır. B 3/îIIî güvenliğimizin horuyucıısu • ordu güvenligimizin iç düsmanlaM illi karsı koruyncnstı ve dıs Ordnsndnr. ra Tfirk Türk Ordusn bn çörevini çok kereler en zor kosnllar altında basarı ile verine getirmistir. Istiklâl Savaşımız sırasında, ülkemiz emperyalistlerin isjali altındavken, ve ordumnı milletimizle beraber bir dönüsöm içindeyken, yani en zavıf anında bile, valnııca bn düsmanlara karsı dejil, Ansavnr'dan Çerkes Etem'e kadar dıs düsmanla ittifak eden pek çok iç düsmana karsı da millî güvenlifimizi en basarılı sekilde kornmnstur. Daha sonra genç Cumhurivetimiz henüz yerleşme asamasındayken iç ve dıs düsmanların birlesme «Asırı» terimi için objektii ölçütler ir deger yargısı olan «aşın» terimini sübjektiflikten knrtarmak için yapılacak iş, objektif bir «orta» bnlonak ve bnnnn müsamaha sınırlarını saptamaktır. Türkiye'de Anavasamız bize böyle bir objektif kriter sağlar. Metot yönfinden Anayasa «demokra. tik» terimini knllanır. Bu terim her türlü ik. na ve (demokrasilerdeki baskı gmplannın etkisi anlammda) baskıyı kapsar. Fakat örneğin kaba knvvet ve silSh Anayaaamınn müsamaha sınırlan dışindadır ve bn yüzden B İJNDEM UNE Milletvekilleri maaşları, Anayasa Mahkemesinin kararı ile 7500 liradan 3500 liraya indırildi. Şimdi bir milletvekili tekrar "500 lira alabiimek için Anayasanın maddesini değistirmek amacıyle imza toplnyormuş.. Bu imzalar 200ü de bnlmus» Bu önerinin altına tek bir milletvekilinin imza atabileeejini tahmin etmezdim. Maas artırmak için Anavasa degisikligi teklif edecek olan ve buna tesebbüs edecek milletvekilinin mensup oldugu partinin, bn kisiyi parlamentonun itibarını sıfırın altına indirdigi nedenivle, partiden hemen, ama hemen, dnrmadan atacağını zannederdim. Hah hah ha '... Amma da safsm !.. Neden rölüyorsnn? A.P. bn işi yapamaz diye mi? Yapamaz, o simdi bir tek oya bile mnhtaç ama o oy, bn itibar yıkıcının kendi islerini yürütmek için santaj vapanın, dil bilmeden milletlerarası toplantıiara katılıp vollnk almak iste\enin olabilir.. Bu bir ova, bes oya, on ova muhtaç olmak vok mu? işte bn rejimin dramı da bu ihtivaçta yatmaktadır. Kimse (arkında defil, ama memleketin ntuklannı kaplayan felâket bnlatla/rnın tek sebebi iktidann bn nfak minik oylara muhtaç olmasıdır. Bu ovlara muhtaç oldufru için, memleketl kolers mikrobuna bulastıracak hac seferlerine «hayır !» diyememistir. Bn minik ovlara mnhtaç oldufu için, yaptıft devalflasvon. enflasvon halinde milletin basına belâ kesilecektir. Minik ovlar vfizünden bu iktidar a\akta durmak için kendisine hâml aravacaktır. A\nı sebepten de düsmanları artacaktır. Bıı minik eva mohtac olmak felâketinden kurtulmak için veni neeime gitmek lâzım !. Yeni secim ne degistirir? demevin. Bu memlekete bir sene yeni ümitlerle yaşama imkânı verir. Sonra? Sonrası Allah kerim '.. Artık bİ7 islerimizi kısa vadeli bonolarla çevirmefce alıstık. Ya hancı ölür, ya devrci.. Allahtan ümit kesilir mi? Ne \ar ki, yeni seçime de eideeek olsak, bu Secim Kanunu ile gidemeviz. Çünkü bn Stçim Kantınu, milli iradevi ifsat eden, düzenbazlıga yesil ısık tutan bir kanundur. Bu kanun Anavasa'ya aykırıdır. Onun Anayasa avkınlıgı da bir mahkeme tarafından iddia edilmîs ve yanılmıvorsak mesele Anayasa Mahkemesinin huzuruna gelmistir. Bu do^ru ise, bu kanunu iptal etmekle Anavasa Mahkemesi çok büyük bir vatan hizraeti yerine getirmis olacaktır. *** Söz nereden başladı, neırye geldi?. Hani biz milletvekilleri maaslarını artırmak için Anavasayı degiftirme yolunda imza atacak insan çıkmaz diyordnk ya Efer gaıetelerin \azdıfı doğru ise simdiye kadar tam 20» fedakâr milletvekili bu Snerge>i imzalamıs.. Hem neden maas kavgısıyle Anavasajı de^istirmesinler? Bir zamanlar ikibin lira avlıgı 4800 liraya çıkaranlar için bugünkü particilerin ağabeyleri ve önseçira delegeleri alkıs tutmamıslar mı idi? Ama bu alkıs tutanlar biraz görmesini bilseydıler, anla\acaklardı ki, Demokrat milletvekillerinin çogunun Yassıada'ya gıtmesinin bas nedeni. o zaman için çok büvük bir para olan 4806 liranın iradelerini ff''i hale tetirmis olması idi. Biz yakın geçmişi hatırla. ~ talıro, onlar da bn yakın g«Çmisten ibret almasınlar. Minik oylar eçtiğimiz haftanm hava olaylan oldukça ilffinç oldn. Kutup bölgesinden inen soğuk hava kısa bir anda vurdu etkiledi ve hava sıcaklıklannm 1015 derece azalmasına sebep oldu. Bu hafta belki de kış eylarının en çetin sfünlerini yaşadık. Bu arada kar vağıslan da iç kesitnlerde örtü bı rakacak şekilde kaydedildi... Önümüzdeki bır hafta içınde yurdumuzun yer ve yüksek a t mosferde önceleri kuzeyli, sonralan batılı hava akımlannın etkısinde kalacagı beklendıginden haftanın tahmmı şövledın . , • MARMARA BÖLGESt: Kuzeyli akımlarla bir ikl gun parçalı bulutlu ve yer yer önemsi2 sayilabilecek kar serpintileri bekleniyor. Bu arada rüzgârlar nafıfliyerek sıcaklıklarda birez artışlar gorülecektir. İki gün sonra kar serpintileri tamamen kesılerek güneyli rüzgârlarla hava sıcaklıklarında hlssedilir derecede artışlar başlayacak ve geçen haftaya msbetle G Sıcaklık artışları bekleniyor tışlan hıssedılir dereceye yükselerels mevşım, normallerjrün ,üzenne çıkacak, rüzgarhuöneeleri kuzey sonralan guney yönlerden orta kuvrette esecektir. sıcaklıklannda ınemli bir değışme olraayacaktır. yagışlan devam edecek, rüzg&rlar kuzey ybnlerden orta kuvvette esecekt h^va sıcaklıklan bıraz daha düşecektir. Üç gun sonra bblgenin batısmdan itıbaren yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar hissedılir derecede artacaktır. Kafta süresince bdlge hemen hemen mevsımm en soguk gun leruu geçırecektır y j «1 FAKİR BAYKURT Haftanın ilk günleri Kuzey ve İç Ege'de hafif don olaylan etkıli olacak, biiâhare bu durum da ortadan kalkacaktır. • AKDENİZ BÖLGESt: İlk bır iki gün parçalı bulutlu, kuzey yönlerden orta kuvvette ruzgarlı geçecek, hava sıcaklıklarında onemlı bir fark gorulmeyecektır. iki gun sonra rüzgârlar hafifleyerek sıcaklıklar hıssedılir derecede artacak ve adeta bahar gunlenne donulecektır. Hafta Üç gün sonra yağışlar tamamen kesilerek, hava düzelecek ve sıcaklık artışlan hissedılir dereceye yükselerek mevsim normallerırun üstüne çıkacaktır. Hafta süresince don olaylan bolgede etkili olacaktır. • DOĞU ANADOLC BÖLGESİ: Ikı uç gün kuru soguk ve kar TIRPAN Cumhuriyet'teki tefrikası ilgiyle izlenen romanın kitabı çıktı.. Ankara'nın kulağı dıbınde Gokçimen koyunde Duru' nun basına gelenler, Turkçenın butun akıcılığı ve sıcaklığıyie butun acılığıyle anlatılıyor. Tarihin ust uste yığdığı bunca derdi dağ taş çekmez. Ama Gokçimenliler çekıyor. Ve artık iyice tak dedıği i ç n baş kaldırıyorlar. TIRPAN, Fakir BAYKURT'un romanları içinde ve romancılığımızda bir aşamadır. TIRPAN'ı bır solukta okuyacak ve etkiheneceksiniz... 375 sayfa, 15 TL. REMZI KİTABEVİ ISTANBUL Cumhuriyet 1232 oldukça sıcak gunler etlulı ulacaktır. Hafta sonlarına doğru ara sıra mevzıı sağanak yağışları başlayacak ve rüzgârlar kuvvetlenecektır. Hafta süresince ilk iki gün hanç bolgede don ihtimaü mevcut değıldır. • KARADENtZ BÖLGESt: İki gun bolgenın kıyı kesımleri yer yer mevzıı kar veya karla kanşık yagmurlu geçecek, hava sıcaklıklan Doğu Karadenızde azalırken Batıda bıraz artacaktır. Ikı gıın sonra vağıslar bölgenin SEVİNÇ Prof. Dr. ümran E. ÇÖLAŞAN 8 OCAK tarıhlı Cumhuriyet Gazetesınde, bu sutundan başka bir koşede, meteorolojık hızmetler baslıgı altında bır yazı yazmış, meteorolojık çalışmalann temin ettiği fayda. ları ımkân nısbetinde, çok kısa olarak açıklamıştım. BU YAZIYI okuyan ve Soma'da bakkallık yapan Mehmet Kılaz imzası ile çok ilgınç bir mektup aldım Bu mektup benım için hem çok ilginç, hem de çok «evındirici oldu. Çünkü bu makalemn maksat ve gayesinl Soma'dakı bakkal Mehmet Kılaz da anlamıştı. Demek ki yazı ffaye» sine ulaşmıs. MEHMET Kılaz mektubunda meteorolojik çalışmalann tanm alanındaki önemini cHer halde çiftçiligl de »ar» açıkladıktan sonra, artık keçı kuyruğu barometrenin zama. nının çoktan geçtiğini de kendisine öz bir deyim İle çok guzel anlatmaktadır. SOMALI bakkal Mehmet Kılaz'ın mektubu flzerinde durrnamızı yadırgamamak gerekir, bu mektup, meteorolojik çahşmaiann. toplumu ne blçüde etkilediğintn, egitira düzeyi yüksek olmayan kisilerin bile bu konuda ne kadar hassas oltfuklannın eüzel bir Crnegidir. EĞİTÎM gSrmemis tle egitim gSrmüşün takdirleıi arasında büyük fark var Eğitim görmüşün, bir lsin mahiyetini bilmesi ve takdlr etmesi normal, egitim görmemisin takdiri ise sevinç kaynagi Ya. egitim ggrmus plâncımn an. lamamasına? Sadece üzüntü HOŞÇAKAUN... I süresınce bolgede don ıhtımali mevcut değüdir. • İÇ ANADOLTJ BÖLGESt: Sadece bir veya iki gün bolgenin kuzey kesımleri yer yer çok kısa süreli hafıf. kar serpintili, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek, hava sıcaklığı çok yavaş bır şekılde artacaktır. Pazartesi günün den ıtibaren hava düzelerek Batıdan ıtibaren sıcaklıklarda hlssedılır derecede artmalar gorülecek ve bu artış hafta sonuna kadar devam edecektır. Son günlerde bolgenin kuzey ZİRAAT MÜHENDİSLERİ O DAS 1 Odarmzın XVII. Genel Kurulu 25 Şubat 1971 Perşembe günü saat 10.00 da. Türk Standartlan Enstitüsü salonunda çahşmalarına başlayacaktır. Saym üyelerimizuı teşrifleri rica oiunur. YÖNETLM KURÜLÜ NOT: Talimatnamenin 60 maddesi geregince, seçimde kullamlacak delege kartımn alınabilmesi için Oda hüviyet cüzdanmın ıbrazı mecburidir. T. M. M. 0. B. İ İ LÂN Kartal 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: (970/502) Dâvacılar Maltepe Karaağa sokakta Mukerrem Korkmaz ve yine Maltepe Haraagaç Sokak 21 tayıda Ya$ar Korkmaz vekılleri BeyoS lu Kazeveci Sokak 7/1 sayıda avukat RaEit> tylcll »e Maliye Hazınesjne Izafetle vekilleri aynı yerde Kılıçarsian Özmen »levhine mahkememize açılan tescıl dâvasınm yapılan dunısması sırasında Kartal eskı Soğanlık ve venl Atış Okulu yolu Tavsantepe mevkıinde 703 ada, 1 parsel sayılı gayrımenkul Hazıne adına olan kavdın lptall ile adlarına tescılı dâvasının yukarıda parscl numarası yazılı eayrimenkul hakkırda Mukerrem Korkmaz ve Ya?ar Korkmaz ve Hazineden baska şahıslar herhangl bır hak talep edivorsa 9 3 1971 eunuen kadar nıahemeımzin 970/502 sayılı dosyasın» dılekçe ile mOracaat etmelerı. aksi halde herhanei bır hak İddia edemiyecekleri hususu ilân oiunur 7119T] <Bqsın 73 1219 ı I İlalya Çapında önemli Bir Firma Çelık konstrüksiyon malzemesinin ve demir lann proje. inşaat ve montaj işlenyle uğraşan Turkıje ıçın genel mümessıllik verecektır. Petrol üretım. petrokimya. kimya ve gıda yulennde tanınmış bır kımse veya bir teşekkül maktadır. Müracaat: Cassetta SP.I. 38/P BOLOGNA (İtalya) tankfırma ( sanaaran40121 (Basın: 31330/1222) Hopa ve Rıze çevrelerine çekılecek, otekı yerlerde güneşh gunler başlayacak ve rüzgârlar hafıfliyecektir. Üç dört gün sonra sıcaklıklar hissedılir derecede artarak mevsim normallerinin üzenne çıkacak ve Batı Karadenizde kısa süreli sağanak yagışlan gelıp geçecektir. Bolgede ilk günlerde mutedıl ile kuvvetll arasında don olayı gorülecek ve bilâhare sıcaklık artışlan ile ortadan kalkacaktır. • EGE BÖLGESt: Bir iki gün bolgenin güney kesimleri yer yer çok kısa süreli önemsız sayılab»Iecek hafıf yagmurlu, öteki kesımler az bulutlu ve açık geçecek, hava sıcaklıklan blraz artacaktır. İki gün sonra yagışlar tamamen kesilerek sıcaklık ar (Ekspres Reklâm: 256/1233) 4 DOKTOR 4 Opr. Orolof J [ DtŞ TABÎBÎ * ELEKTRİK MÜHENDİSLERf ODASI GENEL KURULUNA CAĞRI Odamızm XVII ola6an genel kurul toplantısı 27 Şubat 1971 Cumartesı günü saa 14.30 da Türk Standartlan Enstitflsü Konferans Salonunda başlayacak, Pazar günü de devam edecektir. Bütün üyelerimizin kimlik kartlan ile katılmalannı rica ederiz. Elektrik Mühendisleri Odasi Yönetim Kurulu Cumhuriyet 1236 {Süreyya ATAMAL \ , » f ve batı kesimlertncle yenlden yer yer sağanak yagışlan ihtimal dahılindedir. • GÜNEYDOGO ANADOLU BÖLGESİ: İki gün kadar bolgenin kuzey kesimleri hafif ve kısa süreli kar serpintill, öteki yerler az bulutlu ve açık geçecek, hava SıraMlviler 09/3 ı Telt. ! 44 17 « T A K 8 I H* ! Orhan TÜZÜN | ı 1 ' | Saat: 1130 19J0 ) Samatya Cad. N a 400 ', TEL: Z3. W t> ( Sakatat ve Koç Yumurlası Satılacaklır 1 Kombinamızca 31/12/1971 tarihine kadar üretüecek olan K(jyun ve Sığır sakatatı ile Koç yumurtaları kapah zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle satdacaktır. 2 Bu satıs ile ilgili şartname ve mukavele tasanlan Bursa, Konya. Ankara ve Zeytinburnu Et Kombinası Müdürlüklerinden temin edilebilir. 3 Geçici teminat sakatat satışı için 20.000, Koç yumurtası için 1000 liradır. 4 Ilgililerin teklif mektuplannı 25/2/1971 Perşembe günü. saat 15.00 e kadar Bursa Et Kombinası Müdürlügü. yazı işlerine vennelerı rica oiunur. 5 Kombinamız satışı yapıp yapmamakta veya didiğine yapmakta serbesttir. NİMBÜS Maden Mühendisleri Odası Üyelerlne Duyuru j { ETveBALIKKURUMU Bursa Et Kombinası Müdürlüğü (Basın: 11044/1224) t OdamıZın XVII. Genel Kurul toplantısı 28 Şubat İ 1971 Pazar günü saat 9.00 da Ankara, Türkİş top • lantı salonunda yapılacaktır. Saym üyelerimize duyururuz. GÜNDEM: TÖNETTM KtJRULU 1 Açihş 2 Başkanhk Divanı seçımi 3 Komisyon seçimı 4 Yönetim ve denetim kurulları raporlannın okunması. müzakeresı ve kabulü. 5 Yönetmeliklerın müzakeresi ve kabulu 6 Seçimler 7 Düekler. Cumhuriyet 1234
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle