16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
GUY de MAUPASSANT SEÇİLMİŞ HİKAYELER CjbD L Franmı edeblyatımn en güçlü natüraHrt sanatçılarından olan ve asıl ününü hikâyeleriyle eld« eden yazarın 29 nefls hikâyesiıu FZRtD NAMIK HANSOV dılimize çevırmistır. 3tO «ayfa; bm ciltli orljınal renkll blr kuvertürl* 15 lindır. İNKILAP T» AKA KİTABETLERİ umhuriyet Kurucusu: TUNUS NADİ ^3 İjNDUZENle &fSG 9 ] t l yayınlan 47.yıl, sayı 16719 Telgraf ve mpktup adresi: Cumhurıyet IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 13 Şubat Cumartesi 1971 DOĞU ANADOLU'NUN DCZENt. »syo ekonomik ve etnik «enreller/îsmail Bejıkçi/bmuk txıv 520 «avf« 30 lıray* yayınları P.K. 12 tstanbul. Tüfkiye'de görevH Amerikoldar için can ve mal güvenUği istedi ANKARA Başkentin yolları kontrolde SİLÂHU 4 KİŞİ, ZİRAAT BANKASI KÜÇÜKE9AT ŞUBESİNDEN 48 BİN 660 LİRA ALARAK KAÇTI SOYGUNCULARIN ZORLA EL KOYDUĞU TAKSİ BULUNDU Cumhuriyct Bürosu ABD BUyükelçisi Willi*m Hand ley, onceki aksam Amerikan • Türk Kültıir Derneği merkezınde meydana gelen patlamadan sonra Dışişlen Bakanlıgı Genel Sekreterı Orhan Eralp'ı ziyaret ederek «Türkiye'de görevli Amerikalılann can ve mal emniyeti konusuoda daha etkiJi tedbirler alınmasını» ıstemıştir. Amerikalılar son patlamalardan sonra Dışişlen ıle yaptıklan temaslar sırasında «yazılı nota» ver mekten sakınmaktadırlar. Başvurmaların çoğu «sözlü» şekılde yapılmaktadır. Son patlama olayından sonra da ABD Buyukelçilığı bu yolu tercih etmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Bir banka daha soyuldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ziraat Bankasının Ankara Kuçükeaat Şubesi, dün u*t 11.40' da, kimlifi büinmeyen 4 ki?i tarafından süâh tehditiyle sornlmuştur. Vezneden 48 bin 660 lirayı alan peruklu soyfuncular, daha önce ?I koyduklan Fazıl Apay'a ait 1956 model Cbevrolet msrka Uksiyle kaçmışlardır. •6 AZ 470 plikalı taksi, akşam üzeri, boy olarak bnlunmuştnr. Emniyet Müdürlüfnnden verilen bilgiye göre sanıklar, Fazıl Apay'ın knllandığı taksire, Çankaya'nın Yıldız M«hallesinden müşteri olarak binmiş. fakat yolda joföru silih tehditiyle bağlayarak, otomobili kaçırroışUrdır. Banka gorevlılennin ve görgü tanıklarının ıfadelerine göre normal gıyimli, ancak hepsi de püneş gözlügü takan dört kişi dün öğleye doğru, Ziraat Bankası Esat Şubesı dnüne gelmişlerdir. Sanıklardan üçü banka; a girmiş, bir kışı' dışanda kalmış tır. Tanıkların ıfadestne gore içerl giren üç kişiden başında san peruk olan orta boylu bın ıle fasa boy!u diğer sanık ke(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) IFLAS EDEN 2 MUSEVI TUCCAft KAYIP Selâhattin GÜLER Sultanhamam Mehmetpaşa Hanis manıfatura ticareti yapan iki Musevı tuccar, esrarengiz şekılde ortadan ka>bolmuş, aradan 15 gun geçmesıne rağmen kendılerınden sıhhatli bir haber alınamamıştır Bu arada Nesim Kayra ve Selymon Kayra'nın Nışantaşı Rumelı Caddesi Aylar apartmanına giden meçhul bir kişi de apartımana bomba koyup havaya uçuracağını soylıyerek kaçmıştır. SONBA BANKA GÖREVLlLBRt, OLATI ANLA TIRKEN» TOFAŞ Oto Fabrikası törenle açıldı İLK iMURAT 224» SVNAVA HEDİYE Şükran KETENCİ Suriye'de emlâkı bulunanlar bedelini alabilecek ANKARA, (Cumhuriyet Börosn) Türkiye ıle Suriye arasında yapılan «Emlâk sorunları görüşmeleri sırasında karsıbklı olarak iki ülke tarafından konulmus o)an kısıtlamaların kaldınlması konusunda prensip karanna vanldığı» oğrenilmiştir. Bir yetkıh gorüsmelerin, Ankara'da yapılacak uçüncü dönem çalışmalanyla tamamlanacağını ve sorunlara «Genel çözüm» getirecek yollar uzerinde durulduğunu sdylemıştir. 1968 yınndan beri devam etmekte olan TürkiyeSurijre ernlâk gorüşmelerinin son böllimu olan Ankara çalısmaları sırasında, anlasmazhklarla ilgili faşile(Arkan Sa. 7, Sü. 4 te) İflâs etmişler Çevreden yaptığımız sorushırmaya gore, Nesım ve kardesj Selymon Kayra, bundan bir süre önce iflas etmişlerdir. îflastan hemen sonra bazı alacakhlar mağaza\a giderek, «Kayra Kollektif Şirketi. sahipleri ile görüşmüşlerdir. Borç ların tasfiye edılmesi için harekete geçen şırket sahibi iki kardeşin, alacaklılar tarafından kaçırılmıj olabdecekleri ileri sürülmektedir. Kayra ailesi çocuklannın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmalannı araştırırken Nesim Kayra. Adanadan telefon etmiş, «Ben Adanadayım. Merak etmeyin. Burada misafir edildim. Vakında geleceğim gönişürüz» demiştir. Ancak yıne verilen bilgiye göre Nesim, Adanadaki büyük bir fabrikaya gıtmış, fabrikadan çüuıken kapıda bekJeyen bir otomobıle bındınlmiş ve büinmeyen bir ydne göturülmüştür. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) EDİLDİ BURSA Turk Italyan ortak yapımı olarak gerçekieştirilen cMurat 124» otomobillenni uretecek TOFAŞ Otomobü Fabrikasının açıhşı cfun Bursa'da, Cumhurbaşkaru ve Başbakanın da ıŞı bir törenle yapılmıştır. Törende îtalyan ortak FlAT firmasını, firmanın başkanı Dr. Gıovanni Agnelli ile fırmanm idare müdürü Dr. Umberto Agr.elli temsil etraiştir. Yapılan açıklamalara göre «Murat124» otomobilinin perakende satış fiyatı, taşıt alıra vergisi dahil, 62 bin lira olacak ve bu yıl 8 bin adet lmal edılecektir. Fabrikanın normal kapasitesi ise 20 bin otomobil olarak plânlanmış ve küçük bir ılâve yatınmla ö?a 40 bine çıkanlabilmesi öngörülmüştür. 13 Nisan 1969 gıind temeli atılan fabrikaya 400 milyon lira sarfedilmiş tır. Bu miktann 132 milyon lirası Türk ortaklar tarafından karşılanmış, FlAT 93 milyon 11rahk yatırım yapmış, aynca 127 milyon liralık dış, 48 milyon lirahk da iç finansman sağlanraıştır. TOFAŞ'm Türk Ortaklan; Makine ve Kimya Endustrisi Kurumu, Iş Bankası ve Koç Holdîng'dir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Yaşar Kemal Okurlarımız için yazdı Yarın Cumhuriyet f te Maraş'ta 2 ev dinamitlendi MARAŞ, (THA) Halk üyanış Dernegi fcuruculanndan Dr. Cevdet Karakız ıle Fabrikator Ali Aras'ın evlerl sabaha karşı saat 02 sıralannda meçhul kimseler tarafından dinamitlenmıştir. Patlama sonunda iki evin de cam ve çerçereleri kınlııus, can kaybı olmamıştır. Savcılık olayla İlgili soruşturmaya başlamıştır. HUKUMET, TEDBIR TASHILARINDAN BİRİNİ MEGLİSTEN DÜN GERİ ALDI ANKAR.%, (THA) Toplantı ve Gosten Yurujnışleri Kanununda değışıklık yapan hıikümet tasarısı, Mıllet Meclısi Başkanlığından gen alınmıştır. Tasanrun gerı alınmasıyla ılgılı başbakanlık tezkeresı. Mıllet Meclısı'nın dunkü toplantısında okunmuştur Ofremldığıne gore tasarı, yapılacak bazı eklerden sonra yenıden Meclıs'e sevkedılecektir. Emekliler, yeni tasanya karşı direnişe geçecek Bu yıl 20 binden fazla memurun emekliye ayrılması bekieniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Malıye Bakam Mesut Erez tarafından önceö gün açıklanan 1101 sayılı emeklılik kanununda değışıklik yapan tasarı, emekliler tarafından tepkıyle karşılanrruştır. Emekliler, dün yayınladıklan bildırl ve verdıklen demeçlerle hükümetin tutumunu ve özellıkle Malıye Bakanlığını suçlamışlardır. Konuyla ilgüi olarak dun bır ciemeç veren Malıye BakanlıSı esiu Musteşan Ziya Kayla, Ma lıye Bakanımn tasarıdakı bazı tıukümleri kamuoyuna yanlış ak settirdiğını öne sürmüs. tasan ıçın «Hazırlayanlar için her bakımdan bir yüz karası» demiştir. Türkiye Tum SivilAsker, EAVKARA (Cumhuriyet Bürosu) meklı, Malül, Dul ve Yetimlerin Petrol İş Sendıkasının yabanHaklanra Koruma Komitesi de cı şirketlerinde başlattığı grevin yayınladığı bildmde, tasannın hukümet tarafından bir ay ertekesmlıkle aleyhınde olduğunu ölenmesıne seridıka tarafından yane sürmüş ve buna karşı şıddetpılan ıtiraz, Danıştay tarafından lı eylemlere gırerek dırenecekreddedılmiştir. lerıni açıklamıştır. Danıştay. hükümetin erteleme karannı yerınde bulmuştur. Kayla'nın demeci Petrol Iş Sendıkası yetkıhleMaliye Bakanlığı eskl Musten. bir aylık sürenin bitımine kaşan Ziya Kayla'nın veni tasarı dar işverenlerie anlaşma olmazıle ilgili demeci şöyledir: sa, grevi yeniden başlatacakları(Arkası Sa. 7, Sü. 1 d e ) ı nı soylemışlerdır. CUMHURBAŞKANI SUNAY, BÜRSATJA TOFAŞ OTOMOBİL FABRIKAS1NI AÇARKEN... (Potoğraf: Tulay DIVİTÇİOĞLU) Parlamento ile gençler Meclisler, "Anarşizm Mikrobu,, arıyor ! Sadun TANJU DevGenç'in tstanbul'daki militanlarından Taner Kutlay bize bir polis şefinı şöyle anlattı: «Adam açıkça bize sağ kavgaran militanı oldufunu söylüjor. Sınıfımın mücadelesini yapıyorum diyor. Tabancasındaki üç kurşunla üç devrîmci vurur, ondan sonra teslim olurmus. Bizi komünist ve gizli bir partinin iiveleri gibi görüyor. Güy» ikna edip rolumuzdan çevirecek; si(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Ağn'da ı$ı, sıfınn altında 41 derece AĞKI Şimdiye kadar görülmemiş soğuklar yüzünden şehrımızde hayat tamamen durmuştur. Isı sıfınn altında 41 dereceye inmiş, bu yüzden birçok işyeri açılamamı^tır. Halk, çoğunlukla evle. rinden dışan çıkmamaktadır. Karm kalınlığı 50 santimdir. Resmi dairelerde memurlar palto Ue çalışmaktadırlar. Şehirde yiyecek sı kıntısı çekilmediği, yolların açık olduğu, ancak yakacak sıkuıtısı başgosterdığı bildınlmektedır. Vilâyet emrine verilen kok kömürü bitmiştir. Vatandaşlar evlerinde yorgan altında oturmaktadırlar. Şiddetli soğuklar yüzünden hastalanmalar da artrmştır. Devlet Hastahanesi önunde hasta kuyruğu meydana # GENÇLER hakkındj Polis'tc totulau zabıtlardan bir ornck.. Konur Ertop Fahir Ongcr Fikret Otyam Afşar Timuçin Ferit Öngören Zeyyad Selimoğlu Cahit Külebi Necati Cıünaü Adnan Özyalçıner Nurer Uğurlu Tulay Divitçioğlu Selçuk Aybatar İlhan Berk Ali Özgentürk Kemal Özer Attilâ Dorsay Fikret Kaynakçı Selmi Andak Yann bayiirüzden gazetenizle birlikte Aylık Sanat Ekimlz'i de istemeyi unutmayımz... DANIŞTAY, PETROUŞ'IN İTİRAZINI REDDETTİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle