16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN ÜYMAYI AHLAK YASASINA TAAHHÜT EDER. Sahibi : Cumhurıyet Matbaacıhk ve Gazetecılık T. A. Ş. adına NAZLME NADİ Sorumlu Yazı tşlert Müdürü: SAMİ KARAÖREN Basan ve Yayan: CUMHURİYET MATBAAC1LIK ve GAZETECİLIK TJİ.Ş. Cağaloğlu Halkeri Sk. N. 38M R II R D I A R ' ANKARA: Atatürk Bulvan Yener Apt u \J n U L H n , Yemsehır Tel: 120320 • 129544 tZMÎR: Fevzıpasa Bulyan Afsaroilu î*b*W Tel: 31230 34709 GÜNEY ÎLLERI: Kurukoprü 34 sokak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 ABONE ve İLÂN l'url tçı s Ajiık 6 Ajlık ı Aylık 32 Ajiık 22 50 67.50 13S. 270 Vurt UlJI Mi PMta 45. 135 270. 540 4. S. e no sayfa (Santimn N'işan Nikâh, Evtenme. Dogum 100 t Ölüm, Mevlkfc Tejekkür 23 üncü (5 Sm> 150 » inn • Olum, Mevlıd. Tesekku' (5 Cn.l Baslık (Maktu) 2 ve 7 ncı sayfa (Santımi) 3 üncu «ayfa <S«ntımıt 350 Ura SU • 8J 75 > > SAYIS1 75 KURUŞ (Baştarafı 1. Sayfada) İstifa edenler hakkında açıklama İstifa eden 11 Bakan adına, eskı Çahşma Bakam Atillâ Sav, saat 14.45'te basına şu açıklamaJJ vapmjstır: «Yurdumuzun muhtaç oldnğn kalkınma hamlesini ve reformları Atatürkçfi bir sörüsle gerçekleştirme amacnla knrnlan hükümette yörev almıştık, Bu amaçları gerçcklestirebtlmek olanağı kalmadıfı inancıyla görevlerimizden çekildiğimizi beiirten gerekçeli istifatnızı biraz önce Sayın Basbakana cundnk. İstifa eden arkadaslarımız Sadi Koças, Atillâ Karaosmanoç. lo, Mebmet özgünes, Özer Derbil, Ayhan Çilinçiroglu, Hamdi ömeroğln, Şinasi Orel, Türkân Akyol, Osnan Olcay, Selâhattin Babüroğlp ve Atillâ Sav'dır.» ;;iip, istifalara katüdıklannı bildırmislerdır. Karakaş, «Biz de arkadaşjm Ergunia jsJifaja karar verdik. Ancak, sayın Başbakaııı bulamadıgımızdan istifa mektuplannıızı takdim edemedik» demıştir. Çayan'ın arkadaşları (KaşUralı I. Savfada) de tarafından birlikte hazırlan. mıs yazıh ortak savunmayı okumustur. Bundan önceki dUruşmalardan gerı kalan 18 sayfal'k ortak savunmanın okunan 1! «a\ fasında genellikle, islemiş oldukları <=uçun T Ceza K 'nun 146. maddesının kapsamına gırANKARA Erim kabinesinden medığı ıddıa edılerek. ılgılı ka11 Bakantn istifa haberi, Parlanun nıaddelerı tek tek elestırıltnento kulislerinde çeşitli yorum iarla karşılanmıştır. | mıstir. Kecmı Demır. serı kalaf 7 savfahk >a?ılı savunmann Bir kısım parlamenterler, ıstika\boldu|unu ılerı sürerek. kotaları •Normal» karşılarken, bir <; nusmasını ke mı«tır Duru^nn kısmı da bunu, .Mevsimsiz ve Yarçıcı, geçen duruşmad» gerı ?&raansız» olarak nitelemişlerdir. kalan 18 sayfalık savunmanın Ozeîlikle CHP ve DP'bler, istifasanık îlkav Demır'de o!du5uı.'i ları Mesut Erez'in kabineye alıve bugunku duruşmaya getin»cek nışına bağlamışlardır. Çeşitli par lerını belırttıklerinl «anıklaıa t:lre mensup üyeler de, «MUlî hatırlatmıstır. Bu hatır'atma ükoalisyon>dan sözetmiştir. ?erıne fo/ alan flkav Demır, «Ren ancak II sayfayı bnlabil. Feyzioğlu dim. Geri kalan 1 savfa kavbolMGP Genel Başkanı Turhan du. Nerede oldugnnn da bilrniFeyzioğlu, istıfalar konusunda, jorum» dpmıstir •tstifanın gerçek sebeplerini ve Sanrk Kâmil Dede ıle Necmi Selisnıelerin içyüzünü tespite çaDemır de japtıkları konuşmada, lışıyoruz. Zamanı gelinee görüş7 sayfalık son bolumu butdıık. Icrimizi açıklarız» demıştir. ları takdırcfe oknyacaklarını bıldirmı^lerdir. Yargıç, savunntaTimisi ların vapılması için kenriılerine TBP Genel Başkanı Mustafa uzun bir süre verlldiginu iki Tınıısi, Bakanların istifalarını oduruçma once de. savunma y a . lumlu karşıladığını bildirmiştır. pılmadıâı takdirde. sorgu ve AP'h Mesut Erez'in Başbakan ıfüdeJerin savunma yerıne geçe. Yardımcılığma atanmasının isti ceslne karar a'ındt£ını hatırla*. falara yolaçtığını ifade eden Timıstır. Yarsıç asrıca. sa\unma. mısi. «12 Mart öncesine donüsii P'n son bolumunun so?!ü olarai» soıekd'rccck durumlar doğmuş da \ap:labı>cegini bildirmiştır. ise. sadcce Mesut Erez'in almma<ı ile kalınmamalı. Sa>ııı Demircl'c Küfür ve hakaret sajın Erim, jcrini terketnıelidir» U^arıva rağmen gerek Kâmıl demıştir. Dede, gerekse Necrai Demir söz Halman ne dedl? Kuliur Bakanı Talât Halman ise, Ankara Gazeteciler Cemiyetinm duzenledıği 1. Türkiye Fotoğraf Sergısmin saat 18.30'daki açüışmda \aptı?ı konuşmada söz leriru. «Fotoğraf sanatı, dramatik bir sanattır. Su anda, belki benim dc Bakan olarak son totoğrailarım cekili>or» demiştir. Halman, «Siz, istifa etmiyot musunuz? sorusuna, •Bilmem, istifamı ister bir halinir var» cevabını vermıs. kesin bir açıklama yapmaınıştır. istifa nasıl karşılandı? «Sanıklara savunmalan ıçin verilen mühlet ve bütün hukıık dısı ds\ranı<lara rağınen çösterilen müumahanın istismar edilmc? ol ması, gecen celsede verilmıs olan karars rağmen kannni huducilar içinde savunma yapmıvan, dediSİm sırada. line llka^ Deınır avağa fırlamış ve onu diğer sanıklar Ukib etmistir. Kararın son bısmı, sanıklann hak;ırel ı e siıfıır dolu bağrı<ıtnalarından anlasılamamıştır.» Saat 14 3(Jda oasiıyan durus mada ise. samk Mehmet Ba.at>=n tarafmdan yumruklanar, gorev!: Astefmen Osman Tııran nakkın da, Askerî Hastahane taradnjan venîen rapor okunmuştur Bundan sonra savunma içın dığaı sanıklara söz venlmiştır (Baştaran 1. Sayfada} (Bastarafı 1. Savfada)f ~ (Bastaratı t Sayfada) Açıklama şöyledir: Nihat Erim, H&kümeti ka. •293t Kasım 1571 gecesi Kartal rarken, «Genç beyinler ala. Maltepe'de Askeri Tutukevinden cağınt» demiş ve ieerde ve kaçan şehir eşkiyalarından Madısarda ve kenarda \e k». hir Çajan ve 4 arkadaşınm aransede ne kadar genç beyio masına. bütün guıenlik kovvarsa leplaınış, gençiere ina. \ctlcrince aralıksız devam edilnan kntlelerîn ynreklerinde mektcdir. bir nmnt ışıfı yakmıstı. Ote yandan, bu kaçma olayında Rozetim kusurıı bulunan tuGenç beyınli Erim Hukumetukevi personelinden bazılan tı, buyük bir aşk ve se\ k ile hakkında. Askeri SavcılıkJ» açıışe tarılmı.ş, ancak artık açıklaıı soruşturma sonunda, 3 Nulamakta bir sakmca lcalmad:, ınaralı Sıkıyönetim Mahkemesi adeta, «çatısarak», bir baska tarafından tutuklama kararı vedeyımle «eebelleserek» bu hız. rilmişlir. met ask ve şevkıni surdurmek Tutuklananlar arasında bir var istemışler, ne var ki bu «cebay. bir usteğmen, 2 assubay kıbellefrae», 2 gün dncesi ra>ından denıli basçavuş \e J er buluniyice çıkmıştı. m:ık(aılır. Olo>ın kovuşturmasttlk isyan. Enerjı ve Tabti na devam edilmektedir.» Maltepe'deki Askeri Ceza ve Tutukevinden kaçan Mahir Çavan ve 4 arkadaşınm izjeri. bütün aramalara rağmen bulunsmamıştır. Polis ve askeri ügililere devamJı ihbariar yapılmakta, ancak bu ihbarları değerlendıren istihbaratçılar. kendilerinı sonııca gotuıpcek ıpucu bulamamaktadırlar Bu arada cogunlukla telefonl» vapılan ihbarlardan bir kı«minın kışısel kızCinlıklara dayandtfı ve bu yuzden güvenlık kuvvetlenrın He bos yere uğraştırıldığı gorulmekterfır Fırann ı!k gecesi bütün şehre uygulanan sıkı arama. bu defa Anadolu vakasına kaydınlmıstir. Öncekı gece sagnak nalinde yagan sıddetli vağmura rağmen kontroller sabaha kadar sıirdürülmüştür. Yakacık. Bostancı Kartal. Erenköv. Ümranjve. Kısıklı, Şile ve Şileye ulaşan vol lar tamamen kontrol altında bulundurulmaktadır Gece saoalia karşı Dolapdere' de Irmak sokakta ılgi cekıci bir olay olmuştur. Plakası tespi' edılemeyen bir taksıden tmdat ısteven sesler duyan gece bekçlsı ETzen Erden, taksinın vanına gıtrruş, fakat tam ıçeri bakaca*: sırada kapılar açılarak dışar cıkan uç kışının tecavuzüne ug ramıştır. Elleri ttıtulan ve bafırmaması içın de ağzı kapa'ıIan bekçının belınde bulunan sılâhı alınmıştır Daha sonra meç hul kısiler taksıve bmerek süratle oJav yerinden kaçmışiardır Asavış ku\vetlen. Dolapderedekı olavı onemle ıncelemefd başlamıslardır Bir yarbay I BAŞKENT NOTLARI fl>atiarı içın dıdınen Sağlık Bakanının bazı kararnamelerı bir yerden duı madan gerı geh\ ordu, ımzasız . Bütçe, Mali>e Bakanlığınca 46.8 milyarda tutulup yatırımlara ımkân verılmemıs. Başbakan Ekonomış îsler Yardımcısı Karaosmanoğlu ve piâncılann 511 mılvarlık tek. İifi bir başka anlaşmazlık konusu olmuştu... Piâncılann teklıflerı. Malive Bakanlığında. AP' den kalma kılıt taslarında tokez leni\or. bir bağlantı kuruiamıyordu giızel isler içın Bir Bakan dert \anivor, «Bir hemşire bıle de|iştiremi. vernm, ne kadar baskı vapılı. vor, anlatamam» dıvordu, bir kaç gün önce, neredeyse a ğ U maklı.. ..Ve diğer sanıklar Sanık Julide Zaim, savunmasmda. THKC'ne uye olmadıgını sovleyerck polısçe alınan ıfadelerı de Kabul etmediğinı bıldırmıştır lö sayfalık yazıl' savunmasında beraatmı ıstıjen Zaım, diğer «anıklar savunmalaıını yaptıktarı sonra son sozunu soylevebi'ecrğini de bildirmiştır Bu arada srz ısteyen İlkay Demır, kpndısınden oncekı . î samgm or" tak savuıımasına aynen katıldığını, bir avukat taraf'ndan dosyasına konulan savunmayı kabul etmediğinı belırtmıstır. Sanıklardan İsmaıl Yuksel Erdogan ise, bir dılekce vererek, bir yanhşlık eseıı Harbiye'de hucreye konulduğunu, bu yüzden sağlığmm bozulacağmı ifade ederek, hucreden çıkartılmasmı istemıştır. Daha sonra. sanıklardan Kecati S a ğ r savunmaını yapmış, kendısıne isnat olunan suçları kabul etmemiştır. Aramalar devam etti Koçaş, «Biz memur değiliz» diyor Istifalardan sonra 11 Bakan, Ba5 bnkan Yardımcısı Sadı Koçaş'ın odasında bir toplantı yapmıslardir. Yorum yok Bu açıklamadan sonra fstıfa edenlerin kendisini sözcü seçtık lerini bslirten Sav ile gazetecıler arasmda şu konujma geçıniş tir: Soru fstifanızın nedenleri? Cevap Şu anda başka yorum ve mütalâa yerinde olmı>acaktır. Başkaca bir şey söyliyemem. Sora Başbakan istifanm kabnl etH tnl? Cevap Sayın Başbakan tstifalan aldı, düşüneceğini söyledi. Soru İstifanızda yer alan Cerekçeleri açıklar mısınız? Cevap Bütün nedenler gerekçeli istifamızda ver almıştır. Ancai, istifa nedenlerinl açıklamafc Başbakana aittır. Biz bir şev söyliyemeyiz. Soru Başbakanın istifanızı basına açıkladığınızdan haberi var mı? Ce\ap Bılmiyorum. Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş, «Istifanizın kabul edUdiğine dair bir haber intikal etti mi?» şekhndekı bir soruya, «Is«ifalartn kabul edilmemesj diye birşev vok. Kabule bağlı bir istifa değiidir. Bi*. memur değiliz» demıştir Koçaş, jjazetecılere bugünkü organızasyon ıçmde Erım Hukiimetınde gorev vapmalanna ınkan o'madıfını da sozlerıne ek lemıştır. Kaynaklar Bakanı thsan Topal. oğlu'ndan selmiş, Sayın Topaloğlu: yurdun yeraltı ve yer. i stu servetlerini dsha da bızim etmek için btr takım hazırlıklara girismiş, ama umudunu çabuk yitirmis. yahut «Yarın •lacafıoa, bvfflnden olsvn» de. mışti .. Sayın Topaloğlu'nun istifasında ınsafla belirtmek gerekir ki. başka çevrelerin ro. lu de olmujtur. Sayın Başba. kan. 7aman taman bağrına tas basmıs, ama Enm'ın bagrınj ba=tığı tası da elinden aîmış. lardı Anhasi, Minhasi.. Uzun sozun kısası, 13 kışı bir kez daha, bu sefer kesın ve ka. rarlı, idarei maslahata gelmeyecek şekılde, «Memleketin ihtiyacı olln reformlard»n» umu. dunu kestıklerı içın «artık \ t . ter, kendimizi de, milleti de aldatmayalım» demeye getire. rek, istifa ettıler . Mesut Erez.. APnın, muhtırjjia de\ rılen hukünıetin Malive Bakan', once kı eun Bd'bakan Yarciımcıı v» Devlet Bakanı oluyordu. Tdbıı bu, ışin tu^u bıberı olfnariı . Zaten kendiüi de «Beııim vıizüm den olduğunu sanmam» dcdi .. Elhak. doğru . Ağırlık merkezi Şimdikiler... Kdbınp ıçınde uzun sdıedlr bıı «iç savas» \ardı, lefoımlar konusunda. 12 Mart MuhtırdM'\la ısbasına getirtilen genç be3in!er, genç olmayan be3inler vurdun ana ve temel sorun. lannı çözecekti ve bu. Ataturkçu bir açıdan olacaktı. Ise girişildığı ve daha sozu cdıiır edılmez bir takım çevrc. ler. asırlardan beri süregelen çabaiara ekler yaptılar, Islerı >07İastırmajı kendi çıkarları icin \eğ tuttular. Son gunlerde bu ıvıden ıvıye kendını go s terriı . Erim'e de çe*itlı baskılar o)ır. ordu. •bonları istemezük» dıje. Ve gayet belliydı ki, bunlar galip gel(»cektl. SimdilıV geldıler dc Bir takım basın da ^angına korukle gıttı, Erım .sa^kına dondurulmek ı^tendı Havat pahahhgı. kamuoyunun can damarıvdı, bu kanaldan bjr guzel işlendı .. Genç bakanldr, yine umutluvdu, duzelleceklerıne ınannorlardı bu bo/uk duzeni, gidı«ı İse ba'Iariıkları zaman ekonomik durum da kamuoyuna açıklanmamivtı dogru durust... Şoyle bir ıktıdar boyle bir Turkıye aldık dıje. Yumurtanın cılkı sonra çıktı ama. suç Erım Hukumetıne y ı . kılmıştı bir kere . Ve genç re. formcu beyinlere. Özgüneş: «Durum vahim» diyor l^tıfa eden Bakanlar, Başbakan Nıhat Erim'e ıstıfalanru verdıkten sonra Başbakan Yardımcısı Sadı Koçaş'ın odasında toplantı vaparlarken saat 15^0 da Koças'm odasından aynlan Dev let Bakanı Mehmet Ozgunes'le gazete muhabırlen arasında şu konuşma geçıruştır: Soru Başbakan istıfaUrjnızı kabul etmediği takdirde ne olarak, almmif bir karsnnız ^ar mı? Ceıap Saym Sav'a sorun. Durum vabun. Soru istifa eden Bakanlarm toplantıları devam edi\or mu? Ceıap Toplantı vok Arkadaslar kahve ıçıyorlar. Kınkoğlu CHP Genel Sekreten Kâmıl Kınklıoğlu, kabinedeki ıstıfalarla ilgılı görüşunü soran gazetecılele kısa bir açıkJama vaparak «Coktandır fısıltı haiindp duvdukJanmı?. bu isfifaların resıııen arıklaııan gerekçesi haline cclmiştir. Bunun dısında soyle* ^p(•ek hir seyim >ok. Konojmak icin \akit erkcn» demiştir. Kıııkoğîu, istifa eden bafcan\v,n istifa gerekçeleri ile ılgili bir «oru uzerine de şunlsrı soyle.n'sfır: Kendi göriişlerine gore, l>;>kh olmaları gerekir. (Icrhalde istifalarının ferekçfsinde bunu belirttiler.» Mesut Erez'le ilişkisi var mı ? Soru Başbakan îstifanu D crrine sizden bir mehil istedi mi? Cevap Hayır. Soru İstifanızın Mesut Ercz'in Başbakan Yardımcılığına fetirilmesj suretivlp, Milli Gülenlik, Yiiksek Plânlama. Ekonomik Kurula fiye olması arasında bir iJişki var mı? Cevap Bılmıyorum Soru S.B.F. Dekanı Mümta7 Sorsal'ın mahkum olması karariyle istifanınn ilişkisi rar mı" Cevap Bilmlyorum tstifalann acıklanmasından önce adj geçen Bakanlar. Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'm baskanlığında bir toplantı jrapmıslardır. Bu toplantı »tpvam ed*rken sözrü'seçilen §a«^ tooiantıdan ayrlmış ve gaze*ecilerîe k o nuşarak gerekli açıkiamayı yapmıştır. Ecevit 11 Bakanın istifa geıekçeleri hak kında ne düşündüğü sorulan CHP Zonguldak Miüetvekiü ve eski Genei Sekreteri Bulent Ecevit, Bcn öteden beri bu rejimle kbkIıı rcforralar vapılamıyaoağı kauısında.vdım. Bu kanımı. mubtetif trsilclerlc belirtmijtim. Onuu İcin istifa ferekçeüne sasmadım. den.ıstır Gaîetecilerin reformlann ne ?ekıide gerçekleştirilebüeceğ) volund?<î) bir sorusuna Ecevit: «Hallca d.Tsnarak ve parlaoı.entcr demok ratık rejim içinde» karş'üığını vermi'itir. Ecevit. 11 Bakanın ıstıfasın. cfan sonra ortaya çıkacak hukıimet sorununa nasıJ bir çozum volu bu'abileceğ>ne ıliskin bir baska soruya ise şu cevabı ver. mıstir«Bencp hSkümet sornnona rtizüm bnlmak ve (am demokrasi\e döniisü hızlandırmak Ivın en uvgnn vol, hukiimetin kurula. sunda parlamentov» daba geni* »e daha «ercek bir vetkı \e s o . rumluluk verilroesidir.» Erim'in temaslan Saat 13 08'de istıfalan alan Baş bakan Nihat Erım, doğruca e^ ıne gıtmıs, saat 14 de Adalet Bakanı Ismaıl Arar, Erım'in evme gel miştir. Saat 14"de Adalet Bakanı Ismail Arar, Erim'in evme gelmıştır. • ve 10 dakıka sonra da istifa ed^n MılJİ Eğjtım Bakanı Şinasi Orel, yabancı konuklar köşkiıne gelmıslerdır. Yarım saat sonra kadar da. yenı Basbakanlık Yardım cılığına getırilen Mesut Erez, Kov Işleri Bakanı Cevdet Avkan ve Enerıı ve Tabıi Kaynaklar Ba kanı Nezihı Dpvres, Başbakanın evıne gelmışlerdır. Saat 16 53de önce Devlet Bakan) Mehmet özsiineş. vabancı konuklar ko^künden aynlmıştır Enm'ın srzusu üzerine geidığinı beiirten Özgüneş. çesitlı soruları «Hicbir sev söylevecek durumda deeiliıtı» şekünde cevaplandırmıs. Htifasnı aeri alıp almadığı vo lundakı «toruva da avnı sozierle karsıl'.k vermıştır Arkasmdan çıkan Nezıh Dev re« istifa etmediğinı söylemiş, joruşmevle ilgılı sorulara kar^ılık «Arkadan hüktimet sözcıisıı selivor. Ona sorun.» şeklınde konuşmuştur. Devlet Bakani lifehmet öziıînlş «36 milyon emin olsun» Atillâ Sav, saat 17 55'de Başbakanlıktan aynlırken gazetecıIçnn sorulauna veıdığı cevapta fe.ijbakana sunduklan ısü/alanıın .Tarihi bir metiıı» olacağını soyîemijtir. Sav, ıstıfaların Mciut Erez'm Başbakan Yardımcılı ;ına atanmasıyla ilgılı olııp olnadığı yolundaki sorulara. şu [arşüığı vermijtır: «Bardağı taşıran bir dcjfil. bir ok daralajar \ar. Buna, S avlık ir açıdan bakmak lâzınıdır. Oajları ve çalıştnaları S a>lık doeme gorc değerlcntlirirseniz. isıfa ııtdonlerini bulursunuz.» S^,, 11 Bakanın istifa elmeyı al<. once tek tok duşunmus oluklarını, bırbirlenne du>urma lemine oneeki gun gıııştıklc.".i, bunun sonucu olarak da ur. topluca hareket etmeyi uyun bulduklarını bojlemiş \e Birçok arkadaş, olavların gelişleslnden memnun dcğildilcr. Ufa karanmız, çok ciddi \c demliğine diişündüklcn sonra nıımıştır. 36 mil\on cmin olsun 11 Bakan başka çıkar >ol l>uıındığı icin bu kdrarı \crıniştır.» lu savunma vapmamakta israr etmişlerdır Bunun üzerine duruşma Yargıcı Dz. Yrb Akdemir Akinut. savunmanın tamamlanmıs olabıleceğını açıklayarak, Kecmı Demır'den «s«n sözünii» sormuştur. Samk. hukukun dışına çıkıldığını ıddıa ederek, son sozun savunmalar bittıkten s o » ra sorulabrieceğmı ve bu nedenle de bır«ev demıyeceğmı sovletnistır Bu konuşmadan sonra, ön s'rada oturan sanıklar, agır kufurler savurarak. Mahkeme Kuruluna hakaret etmeje baslanvslardır. Ancak bu bağnşmalara a'dırmayan Yarjnç. sanık Kamil Dede'den son sozunun ne oldugunu sormuştur Yargıcın bu sorusuna Kâmıl Dede cevap ver* ceğı btr sırada avağa fıriayan IIkav Demır «Sakın son söıiinü »övleme» drerek bağırmış ve Yargıç Akmut'a galız kelunelpr sarf etmistır Yarçıç. Ilkay'a dıfer samkların konu?ma!anna mudahale etmemesıni ıkaz edınce. diğer sanıklar da verlerinden fırlavarak, salız kelımelerle Mahkeme Kuruluna karşı bağınnava başlamıslardır Durusma Yargıcı. bu küfür ve hakaretler «rasında, sanık Kamıl DedeVe son soztnftı, zabıt kâtıbıMMnmen dm'e eitirmesınj ıstemîîiîr S.1C <r. Dede. ideoloiik amaçtaftnî^iEm söz olarak zapta gecırtmi? ve «nurusntanın snn safhasinda snn I sözün sövlenmesi u^uldür. \nU1 şıldıjh kadarıvla Durusma Hâki1 mi. simdive kadır toplu bir n u h ; krmenin toplu saı unmasım vü i riitmenıistir» demıs ve «Son <<>• zü fcendilerinden ba«ka«ının sövlevecejini» ıfade etmistir. Yargıc Akc"fTnır Akmut. daha sonra, İlkay Demır'e son sozun'i soylemesini \e hukukun tanıdıîi bir «ekildp avnen rabıt kfit'hi. nc di!"t? ett:rcsını bildirmiştır Sınırli bir şekıide ayağa fıriayan sanık, son so7 olarak «u iddıa lannı zapta <*<«<ırtmWtiT «Duru»ma Hâkimi Akdemir \k mut. taraf tuttugnnn her »afnada ortava kovnıuvtur. Taraf tutmadan iitc. hu adam »nonnjl ria«ranı«lan ile btzi çileden cıkartma»a çahsmıstır. Dört günliık aclık cre\in<ien sonra <ta Akdemir \kmufun kişisel kaprisi>lp uzrasacpk halimiz voktur. Sanığın son vözünn söylemMİ icin saııi'imanm sonuna celinmiîj olması lâzımdır > Sanık Ilkay. bu arada Yareıç'8 «Yalancının birisiıı» dıverek hakaret etmiv tir. Bunun uzerıne Yargıç, sanı§a. doğnı sovlemedi&ini ve kendi so7İerinı tahrif fttifini hatırlatınca di£er ^anıklar da ayağa fırlavarak. kufur etmişler ve Ou arada onlenndfkı tel en*eli aşıp Mshkeme Kuruiuna saldırmaya kalkmıslardır Şimdi ne olacak ? Bazı çevrelerın istedıği, gun gerçekleştı: reformdan yana olanlar, hukum«tten ayrıldı.. Şımdı tek sorun, saym Erım de ayrılacak mı? Yoksa, «Pariâmento'.ia dayalı, AP'li mapeli, mehepelı, daha da megepelj bir hükümet mi kurulacak?» yeni bir Başbakan bulunup yenı bır hukumet mi kurulacak' Bunu, önumüzdekı gunlerde birlikte görecegiz, kımbılır, başka seyier de gorecegiz Tek cümle ile özet mı' «Turki\e'\e bir kp/ daha vazık oldu..» Oğullar gıcı babalar kaldı Kımbılir. ıstıfalarcîa daha nıce gerekçeler de vardır' ıVOT: Baskent h'otUuII Bakanın istifusından hcmen sonr^ >a?ıimıştır. 4 maddesi (Bastaralı I »»vfada) Yenıd»>n gorL^ulmesl ıstenen 14 maddede. «4 ve 5. maddeler. de dngörülen temliklerin gecer. sizliğinin. «oprak reformu ama. cıjta vapılacak kamulastırma. da. kanfBİastırma bedelinin tapada malik »larak vazıh olanla. ra ddenmeıiııe encel olnaavacaiı» ifade ecılmektedır. Nebıl Üktav. yenırien eoriısme öneree«ini »çıklamak u^erp vaptı^ı konuşmada. «Bu maddenin t a . sarıdan cıkartıimasının, normal vtllardan toprak satmalma \ a . tandasların mağdur edilraelerı. ne sebep ol»eaiını» öne «iirmektecflr AP'll Komısyon üvesı Abdurrahmar Oüler de. Oktav' ın önergesını destekliyerek. «Bu maddenin metindtn çikartılmasıvla müessr* hukuk nizamı vıkılır. Bunu yooarsanız. rcform. cu hükümcti de çccmis olorsu. ntı?» J^rlifld^^korMşmustur. Esrarengiz bir olav Nahit Tore ve 22 arkadaşı, dân Sıkıyönetim Komutanlığına gonderilmişlerse de. bazı sonışturma eksikJiklerinın lamamlanması içın, gece Siyasî Polis'e geri veriîröi^çrdır AP li KbnTisybn Başkanı Is»ıail A^alarında Nahit Tore, AlparsHakîa Tekm«t.M. maddenin ^ar.^ lış anlasıldıŞmı ırlcca edT?k. 14 *1aıı Ertuj. H.ılis Fındık. Vell Tıl ft 1971 tanhıne kadar vapılmıs sa maz, Abdullah Özkan. Yusuf Ka | raçavus. Yaşar Içar. Ihsan Ça. tısların geçerlı olacağını bıîdirralan, Hüseyin Tasdemlr, Keraal mı«s. kamulaştırms bedelinin taAltav ve Fikret Atahan'ın bupuda ka\ntlı malıke. tapusuz talunduğu sanıklardan bir kısmı, n m arazisinde de 7illivpte ödpneTore ile birlikte eylemlere katıl jcefını ıfade p*mıstır mak; oteki kısmı ise yataklık yap Ovlama sonunda Nebıl Oktav ınnV suçundan gozaltına alınmışın veniden enriişmp o'nere?«i 3'e laıöı. Kaçan Ohan Alptekın hückarsi 1} ovla kabu! edılmıs'ır rcınden olan Tore ile diğer saBaşkan Trkmel IIP Sababattm nıkıirın. ek bir iddıaname düSavcı dısjndakı AP'lı Komisvon zenlenerek 1 Numaralı Askeri üvelerı d° hnerge lehınde ov kulM. bkemede çorulmekte olan Alp lanmışlardır tekin da\asında yargılanacakları çtahmın eaıimektedır. Tekinel'in efeştirisi Geçicı Komısvonun öncekı a(c «amki bırleşiminde Komısvcn Başkanı AP tstanbul MıllntvfUıi; îsmaıl Hakkı Tekınel, Toprnk Heformu ı!e tlsılı Bakan v» ötcki hi'kümet vetkıhlerıni c^k sert bir dille elevtırmistır Tek.npl komisvon tarafmdan y'ınejtılen sorulara ileılilerce. Komisyoiu hıç umursamazmıscasma bas'^n savma cevaplar venldığını ıddia ederek. vetkililert çok agır hr dılle «uolamıo. «Sizler mi bu Top rak Reformunu grrçeklestirpcek siniz» demıştir Nihat Töre ve arkadaşları tstifa mektnbu (Bastcrarı ı **Ujda) Sunay'ın cevabı Prof. Nıhat Erimın ıstıfa mektubuna Cumlıurbaşkanı Sunay, şu cevabı vermıştır: «Bakanlar Kurulunun istifası kabu) edilmistir. Bakanlar Kurulunun bugune kadar geçen liîzmetleri ıçin teşekkür eder. ycnisi teskil edilincr>e kadar goreve de\am edilmesini rica ederim.» Reform, reform... Toprak Reformu ıçin jlk, ça». balar yapıldı. Toprak Reforrnu Ön TeoTbirler KariunJ Tâsansı TBMM'ye sevkedildi ve parlamento açısmdan ilk savas bas. Iadı. Reform değü. ön tedbirleri bile kusa çevrildi. Bu arada Başbakan Erım, 26 Ekım'de istifa etmiştı. Ancak. kendısinı bu goreve getıren kuvvetlerin genel arzusunu kıramayan Erım. bu sefer kendi bağrına tas basıp makamına donmüştu.. Buhranlar birbırıni izledi, buz. dolapları çalıştı. güya geçistl. rildi.. Oysa, içın içın kaynıyordu kazan .. Unıversıteler içın hazırlanan reform tasarısına bu kez içten ve dıstan saldırlar basladı, Bunun da «yozlastırıl. ma» tezgâhı çalıstırıldı. Ilâ; Sunay'm, Yasama Meclislerine yazısı Cumhurbaskanı Sunay, Yasama Meclislerı Başkanlarına gonderdıği yazıda da şoyle demıştir «Bakanlar Kurulunun istifa ettiği ilfili yazıyia bildirilmiş «e bu istifa kabul edilmistir. Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcava kadar mpvcut Bakanlar Kurulunun çöreve devamının rica edildiğini bilgilerinize arzcdprim.» 7 ay 12 gün.. li Mart Mubtırası'ndan sonra Cumhurbaskanı Snnay tarafmdan 19 Mart Urihinric kabine>i kurmakla Nihat Erim görevlendirilmişti. *\nı çün CHP'den istifs eden Kocaeli Bağımsjz MilleUekili Nihat Erim, 26 Mart çünü büküoıetini kurmuş ve prograınını 2 Nisan giinü Parlâmeııtoda oku\arak 7 Nisan'da da ;ü\en OMI atmıstı. Erim'in bazı sözlfrı uzprır.e \P Genel Idare Kurulu S Kkim'de Bakanlarını kabineden cekme kara rı alnıış, bunun üzerine Erim de, 26 Ekim jecesi gnre^inden istifa ettiğini bildirmişti. Ancak istifa, bir gün sonra Sunay tarafır.dan kabul edilmemişti. Bazı temaslardan sonra 6 Kasım günii, \P Genel Idare Kurulunun toplantıya çağırdığı Tenjsilciler Meclisi, Bakanların hiikiimefle kalmasını uyçun bulmustu. Bu araria AP Temsilciler Meclisinin karanna rağmen Devlet Bakanı Doçan Kitaplı, görevine diinmcmişti. Başbakan Erim, 2 Aralık günü de Kitaplı'dan boşalaıı De\let Bakanlığını kurarak, bu makama AP'Ü eski Maliye Bakanı Mesut Erez'i getinnişti. Bir gün aradan sonra dün de 11 Bakan çörevlerinden çekildiklerini bildirdiler %e daha sonra Erim. istifasır.ı Sunaj'a sundu. Bovlece, T a) 12 gün göre\de ka. lan Erim, 38 gün sonra jeniden istifa etmiş oluyordu. Hiodistan Pakistan Olağanüstü hal (Basıaratı I. Savfada) kuzeyde Chamb'dan güneyde Rahımyar Han'a kadar bir bolgeyi ışgal etmntır YENI DELHI Pakistan uçaklarının Kuzey Batı'dakı Hmt havaalanlarını bombalamasndan sonra Kalkuta'da bulunan Hmdjstan Başbakanı Indıra Gandı, gez'sını keserek derhal Yenı Delhı'ye donmuş ve kabıneyı toplamıştır. Kabıne toplantısmdan sonra olağanüstü hal kararını ılân eden Cumhurbaşkam V. V. Gıri, Hındıstan Meclisını ve Senatosunu çok acele toplantı.\a çağırmıştır. Gayri Menkulün Açık Artırma İlânı (Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi İzalei Şüyu Satış Memurluğundan) Erim'in sözleri 1 'lerin istifa mektubu «TKA» nın bıld:rdıgıne goıe, aöıneden istifa eden Bakanlar, aşbakan Nıhat Erım e verdık!eı ortak istifa mektuplarında, ıkumetın Ataturkçu çızgırien rnldığıru, tavızci bır polıtıka ıtmeye başladıg'ru ı!en surmjs rdır. Bıldmldığme gore, istifa mekbunda 12 Mart Muiitırasına joi an nedenler aalatılmış, ozelhkreformlar konu^unda Ataturkgorusten a\Tilmakla 12 Mart uhtırası'nın yıprctı'dığı ve gersiz hale getırıldığı belırtılmiş ıkumetm artık bir «idarci masiat» politıkasına kendısıni kapdığı ıfade edılmi;tır. tstıfa mektubunda, Mesut Erez' kabıneye almması konusuna yer venlmış \e ozetle ^oyie mlmiştır. cDaha kuruluş hazırlıkları sı;mdj, hükümete eskiden Banlık >apmı.ş olanların alır.maısı konusunda pıensip aıılaşmata varılmıştı. Mesut Erez'in kaleye alıumasıjla, bem bu pren> kararı ortadan kaldınlmıs. m de 12 Mart Muhtırasrjla düı hükümetiıı maii \c siyasi sonluluğuna ortak olan bir kimAtatürkçülük ilkclerine bağlı rak kurulaıı hukumctc alınk suretiyle bu hükumetin tc1 iikeleri Aipratılmıstır. THA» muhabırının edır.dığı »ıye gore, hukumetten çekılen ianlar, istifa mektuplarnı baî açıklayacaklardır. Daha sonra, Başbakan Nıhat Erım, yabancı konuklar köskunden aynlmıştır. Gazetecılerin ıstı faiarla ılgili sorusuna karsı!:\Eum. «Şu anda söylejecek bir sp»im vok. Kabineden istifa eden arkadaslar açıklama yapmışlar.» demıştir «Istifaları kahııl edecck mi«iniz?» sorusuna karsıl'k Er:m. «edip, etraeme%i düsünüvorum simdi.» cevabını vermıs, «kendileri^ie arrf ayn görüsecek misınİ7?» soru'unu «düşüniijorum. henüz dcşünmekteyîm. herhanjti bir karanm yok.» sözlenyle ce vap'.andırmıstır. «Yarına kadar karar belli olacak mı?» sonısuna Erim, «İoşaallah. ne derlpr. çeceler ha\ır ectirir». dıyerek karşılık vermıştır Bakanın sözleri AP1ı Komıtrvon Başkanı bu ara da, btigi almak içın başvurdııÇu Tanm Bakanı Orhan Dikmpn'm kendisine. «Bakanlık olarak hizim bu Toprak Rfformunda bir dahlîmiz olmamıstır. Bizc herhangi bir soru vöneltirgeniz, verecetun cevap bu olacaktır» =ek Imde cevap verdisini de Kom.'s yonda açıklamıstır. Subav ve erlere saldın Köşk'te toplantı Başbakan Nıhat Erim, da^a sonra Cumhurbaskanı Ovdet Sunay tarafmdan kabul edılmıst:r 10 dakika sonra da Genelkurmav Ba"=kanı Orgeneral Memduh Tağ maç, koşk'e sıtmıştır. Başbakan Erim, şaat 19 05'de Kosk'ten avıılırkcn, basın mensuplaıına şu açıklamayı yapmıstır: •Satın Cunıliıırbaşkaıııııa kabinenin istifasmı takdim ettim. Sayın Cumhurbaskanı. jcni hukıınıet kuruluıicava kadar, eski hukumetin ajnen \azifesine dc\am ctnıesini u}gun huldular. Bu şekilde hareket edilecektir.. [Erim'in istifa mektubu \<Sunaj'ın cevabı. diğer sutunlarımızdadır.] Faık Tüınn (Baştarafı t. Sayfada) la yaptıklan görüşmeyle flgilı başka bir soruya karşılık olarek da «Bcnim bu toplantı hakkında bir biljfiro yok. Bu, asker'.rrin kendi aralarındaki bir (opiantıdır» demıştir. Türün döndü Genelkurmav Başkanhğında ya pılan toplantıya katılan 1. Ordu ve Sıkıyoneıim Komutanr Orgeneral Faik Türun, dün saat 10' da uçakla Ankara'dan İstanbul'a ddnmüştur. Türk Oonanma Cemiyeli kendisıne maddî \e manevi bafişta bulunanlara sükranlarmı Erim, Erkmen'le 1,5 saat görüştü Başbakan Nıhat Erim, dun oğle\e doğıu AP Genel Sekreten Nızametün Erkmen ile 1,5 saat | suıeyle gorasmuştut. Erkmon daha sonra gazetecilerın soruları na veıdiğı cevapta, «Sa>uı Başhakanla umumi durumu soıüjtıık. Utifalar bizim dısımızdadır Bu konud.ı hcrhangi bir fikir bcjaıı cdccck deeiliZ" demıs»ir Bakan da sonradan istifaya katıldı laştırma Bakanı Cahıt Kara(APl ile Gençlık ve Spor am Sezai Ergun (AP>, dah^ c ıstıfa cdcn Sadı Koçaş \e r Bakanlarla tclefonla goru Sanıklann bu şekılde hakaret ve küfretmelenmn yanısıra bulundukıarı bolmeyı de asmaya teşebbus etmelprı karşısında. go(Baştarafı 1. Sayfada) revlı er \e subaylar kendiîerıne huausunun Başbakanlifin teklifi engel olmak ıstemışJerdjr Ancak üzerine u)gun görıildüjii» bilsanıklar, kendilerine engel oldirılmiştir. mak ıstiyenlere saldırdıklarınBa;bakan Yardımcısı Erez. dadan, ikı taraf arasında öogu.sma ha sonra Başbakanlığa gelmiş ve başiamıştır Özellıkle erier, ken«tstifaları sukut ile karşüadım» dilerine saldıran sanıklara s^rt demi?tir. bir şekilde karsı koyma\a çahsmıslar ve bu sırada takvıyç ?îj Türkân Akyol, Erez'i venlık kuvveh getinlerck, emrj görünce şasırmıştı yet sağlanTiistır Durusma Yargıcı ise. kend =ıre Başbakanın atamasından son* ) ıc ko! hareketlenn.n yanısıra • r». bncekı gninkü Bakanlar Kukufur eden sanıklara, erlerin kar rulu toplantısma gelen Mesut sı fcovuşuna engel oimak ıstenıış Erez, Başbakan tarafından Bave^ eörevlilere «Siz karısmavın, kaniara tanjstırılmıs, Enm, kamudahale etmerin. sanıklann ara bine uyelerınp «Size her zaman sından ve salondan dısan çıkm» fena baberler verdim. tlk defa dıye ıhtarda bulunmu=tur Ancs\s iyi bir haber lerivorum» demiş bu ihtara rsğmçn olav yatışnnv ve Erez'ın Başbakan Yardımcısı yınca, Mahkeme Baskanı P. Aib olduğunu blıdırmıstir. Vecdı MuftUoğlu bulunclııgu kürErez, Bakanlar Kurulu toplansüden aşağı ınmek zorunda küitısında Bakanlarla gdriışüp tebmı&tır Mahkeme Başkanı, saiıkrıkleri kabul ederken top!antıva laria erlenn arastna sırm!1' ve bu geç gelen, Saglık ve Sosval Yarsırada görevlı erlere, oldujtları dım Bakam Türkân Akyol, yanın verde durmalarını. en ufak bn daki arkadaşiarına «Mesut Bey mudahalede bulunmarnalarını ve burada ne arnor? Hangi mesele sanıklann içınden çekılmeienni görüşnlüyor» dne sormuş, Akemretmıştır. Baskanın kesın errvol'a Bakanlar. Erez ın Başban karşısında, saldmya uğrı>«n kan Yardımcısı olduğunu ve bu erler, samklann arasından çckılvüzden tebrıklert kabul ettığinı mek zoıunda kalmıslardır soylemıslerdır. Böylece olaylar yatıstınldıktan sonra, Mahkeme BaşKanı, sanık ] lardan Kâmıl Dede. Necnıi Den,ir ve Usğ. Mehmet Balaoan'ı olay çıkarttıklan nedenıyle, durusma 155. 156 salonundan dışarı çıkartrrıştır. 333. 33J Vç sanıfın salondan (.ıkartılısı sı21 a. 212 rasında, diğer sanıklar jcnıden j IS2. 165 hakaret etmeye başlıvarak. bai Erez istifanm Yeni Delhi havaalanı, dün gece ıç \e dıs seferlere kapatılmıştır. Londra'daki uluslararası lıava şır ketlerı de sıul uçakların Batı Pakistan uzerınde uçmamalanıu, Yeni Delhi ve Kalküta havaalanla rına ınmelermm yasaklandığını bıldırmışlerdır. Uçak seferleri iptal edildi Karartma Hint Hükümeti, dün gece aldjğı bir kararla Kanpur, Agra, Bhuj, Kandlave ve Jamanagar kentlerınde karartma yapılmasını emretmişhr. Gandî: «Savaşacağız» Dun gece radyodan Hırdistan ulusuna hıtap eden Başbakan Bayan îndıra Gandı, Palustan'ın butün gücu ile Hındîstan'a karşı topyekun bir saldırıya geçtiğini ifade ederek, «Bu durum karşısında savişacağız» demiştir. Pıof. Soysal sek tahsil müessesesi olan S.B. F.'de islemiş olması nedenıyle avnı kanunun ve avnı maddenin 5. fıkrası uyarınca cezası 1/3 nispetinde arttınlarak neticeten 6 yıl 8 ay hapis cezası ile tecziyesine, T.C. Kanununun 31. maddesi uyarınca müebbeden kamu nizmetlerinden mahrumivctine ve avnı kanunun 33. maddesi uyarınca ceza süresi kadar kannni mahcurivet altında bulundnndmasına. T.C.K.'nun 73 '3 maddesi gözönüne alınarak 2 sene 3 ay siirr ile Kuşada6inda emniyeti umumi^e nezaretinde bulundurulmav sına. suçla ilgili «Anavacaya giris» adlı sanığa ait kifabın T.C. Dosya No. 971 53 Kesınîesmıs izalei sıivuu hükmiırıe mustenıden «ansına karar verilen Bakırkdy Küçükçekmece Cumhuriyet Mah 17 pafta, 599 parsel sayılı 1068 m2. bahçeli kârgir ev ile avr.ı ver 600 parsel sayılı 1043 m2. miktarh arsa ve jıne a\nı mahalie 2 pafta. 2405 parsel ssyılı 226 m2. miktarh bahçeli kârgir ev izalei «üvu ve açık arttırma suretivle satısa çıkanlmıstır DEĞERÎ: Bilirkisi raporuna göre 599 oarselin değerı l"0 000.00 lira, 600 parselin 104.300.00 lıra ve 2405 parselin İse 100 000.00 üra değerinde oldugtt bildirilmıstir. tMAR DURÜMtt: 599 ve 600 par>=e:ier i!e 2405 parsel savıh gayrimenkullerde i r o a t vapılabüme.si icin vollardan 5'er metre, komsu parsellerden S'er metre çekmek suretiyle boo*. rum kat harıç 2.5 kat 6 50 mefre irtifada insaat vapılabılecegi bildirilmistir. GATRtMENKULÜN HALİHAZIR DURUMÜ: 1 599 parsel sayılı gayrimenkul tek kat ve ikl daire bir depodan mütesekkil, daireler L biçimi salon, antre. ıkı oda bir hol \e mutfaktan ibarettir. Bahcede kuvu ve 20 adet meyva agacı meveuttur. 2 600 parsel sayılı ver. 599 par«ele bitisık ve arsa vaziyetindedir. 3 2405 par<el iki kafli van kârgir ve varı ahsap, birinci katta sofa, ikl böviik oda, iki mutfak ve helâ meveuttur; ikinci kat 4 oda, mutfak ve banyo ve helâtfan ibarettir. Odalar hol ve tavan dösemeleri ah.sap. mutfak favans kaph tezgâh ve banvosunda elektrikli sofben meveuttur. Eiektrik ve sehir suyundan favdalanılmaktadır. 599 oarselde su ve elektrik mevcut değildi Gayrimenkulün birincı arttırmasi 14/1H972 günü saat 599 parsel 14 00 14 30: 600 parsel 14.30 15 00: 2045 parsel 15.15 15 30 arasında Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi Baskâtiptik odasında yapılacaktır. Sartnamesi ilân tarıhinden ıtibaren herkesin gbrebitmesi içın anktır Arthrmava istirak c ed'eceklerden gayrimenkuliin muharrrnen kıvmetinin hl0'u nispetinde pay akçası veva millî bir bankanm teminat mektubunu tevdı etmeleri sarttır. Satıs bedeli pesin ödenir. Talep vukuunda alıcıya 20 günü eeçmemek üzere mehıl verıllr. Tâ\ın edılen zamanda arto tırma bedeli gayrimenkulün muhammen bedelinin i75'ıni bulmadılı takdirde en çok arttıranın taahhüdO hakl kalmak ü?ere arttırmanın daha on piin uzatılarak, onuneu gdnü 24/1/ 1972 günü aynı yerde. aynı saatte gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Gayrimenkul kendîsine ıhale edilen kimse derhal veya verilen müddet içinde parayı vermezse. ıhale feshediierek kendisinden evve! en yöksek teklifte bulunan kimsenin yapılan tebligat üzerine 3 gün zarfmda almaya razı olursa ona. razı olmaz veya cevapsız kalırsa veva bulur.mazsa gavrimenkul hemen 7 gün roüddefle arttırmsva çıkarıiır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnız ilânla ıktifa olunur. Her iki halcfe kendisine bJrinei defa ihaîe edilen kimse iki ihale arasındaki bakiye farktan ve diger zararlarHan ve avrıca °»10 hesabivle gecikmi* faiz'erden mes'uldür thale farkı ve geçen günlerin faizj ayrıca hükme hacet kalmaks'zın dönen alıcıdan tahsil olunur Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilılerın gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müspiteleriyle 15 s u n içinde satıs memurluğuna bildirmelerı, ak'i halde hakları tapu sıcıhyle sabit olmarfıkça satıs bedelinin paylasroasından hanç tutulurlar. Talep vukuunda ve posta ücreti gondenldıkte şartnamenin Srneği jstiyenin adresine gönderilir. Daha fazla malumat lsteyenlerin 971/53 numaıa ile satıs memurluŞuns muracaatlsrı ılân olunur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle