12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
eSaint Bcupery ilgiyayınevi~roman umhuri Kurucusu: YUNUS NADİ 22 42 96 BİLİM YE İNSAN DEGER YARGILARI tngiliz yazan J. Bronovski'nin bu çok Uginç Ineelemesl Ayseli Usluata'mn ka'.e miyle dilimlze çevrilerek Varlık vayınları arasında 5 lira fiyatla vavınlandı Yaşadıgınm su cofc nızlı teknik 11erleraeler çagında bilimle ve tasanla ilgıh değer yargılarının sarsılmaması lmkânsız. dı. îste ünlü vazar bu konuya eğılerek bize düsündüklerinl anlatıvor bu kitapta tlâncıhk: 56669929 48. yıl, sayı: 17001 Telefonlar: Telgraf ve mektup 22 42 adresi: 90 cumhımyet tstanbuJ Posta Kutusu: İstanbul No. 24fi 22 42 97 22 42 98 22 42 99 4 Aralık Cumartesi 1971 IVlerin sözcüsü Sov. "Bardağı taşıran birçok damlalar var,, dedi Erim'in istifasını kabul eden S yeni hükümet Kabinenin BAZ1 AJANSLAR, İSTİFA ıstıfa ettı unay, kuruluncaya kadar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakan cekilince Erim Erim'in istifa mektubu acıklandı BAŞBAKAN PROF. M H W ERtM: Dl.N, ÇANKAYA KÖŞKÜNE GtTMEK ÜZERE BAŞBAKANLIKTAN AYRILIRKEN, GAZETECİLERIN SORLLARINA CEVAP VERİYOR... (Fotoğraf: THA) göreve devamını istedi Aralarında Başbakan Yardım cısı Koçaş ve Karaosmanoğlu' nun da bulunduğu 11 Bakanın dun saat 13 sıralannda kabinedcn istifa cttiklerini açıklamasuıdan 5 saat sonra Başbakan Erim, Cumhurbaş&anı Sunay'ı ziyaret edcrek, hükümetln tüm istifasını sunmngtur. Cnmhurfe&şkanı istifeyrkabul etmH. >"«"' kabme kuruluncaya kadar göreve detam edilmesini istetniştir. Erez: "istifalann şahsimla ilgisı yok,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul Başbakan Yardımcıhğına atanan AP Kütahya Milletveklli Mesut Erez, TBMM'de gazetecilerin son ı»ti£alarU ilgili bir sorusuna karfilık. «Benim şahsınıia biı ilgisi olmadığını tahmln cdijorum» demiştir. Erez'in Başbakan Yardımcılığına atanmasıyla ilgili Cumhurbaş kanhğı tezkeresi Meclisin dünkü toplantısında üyelerın bilgısme sunulmuştur. Cumhurbaskanlıeı yazısında. «Yeni bir Devlet Bakanlıgi ihdas edilerek Kütnhva Milletvekili Mesut Erer'in Başbakan Yardmıcılığına atanması (Arkası Sa, 7. Sü. 5 dej Pakistan, Hint hava alanlarını bombaladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaskanı Snnay'ın, Başbakan Erim'in istifa mektnbu ile istifavı kabul ettiğini bildiren mektubu, dün gece basına açıklanmıştır. EDEN BAKANLARIN BİR PARTt KURARAK SIYASt MÜCADELEYE DEVAM EDECEKLERİNİ ÖNE SfRÜTOB. FOTOGRAFTA, BABLROĞLU VE ÖZGÜNEŞ, İSTİFADAN SONRA GÖRLLÜYOB HİHDİSTAN PAKİSTAN SAVAŞIBAŞLADI DIŞ HABERLER SERVİSİ Erim'in mektubu Erim'in, Sunay'a hükümetin istifasıyla ilgili sunduğu mektup aynen şöyledir: «26 Mart 1971 günü yüksek tensipleriyle kurulan hükümetin 11 uyesi, bugün istifalarını sunmuşlardır. Bu durumda 11 Bakanın istifalarını kabul ederek, görese cievam etmek yerine. hükümetin tüm olarak istifasını sunmayı uvfun buldum. Hükümetin istifasını kabul buvurmanızı rica ederim. Hükümeti kurmaya beni çağırdınu 19 Mart 1971 gününden bu ana kadar esirgemidiğiniz çok değerli yardımlannızın ve uyarmalarımzın şükranmı müstesna bir hâtıra olarak •aklayacacunızı. Bakan arkadaşlanm ve kendi adıma belirtir, en derin rımı sunarım.» (Arkası Sa. 7, Sü. « KARAÇI Pakistan Radyosu, dün gece geç saatlerde, Hint birliklerinin bntün Batı Pakistan sının boyunda Pakistan mevzilerine karfi bti>ük bir saldırıyageçtiklerinl açıklamıştır. I maddesi daha çıkarılan On Tedbirler Tasarısmı Komisyon kabul etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi Geçici Komısyonunda 13 Ekim'den beri süren görüşıderi tamamlanarak Toprak ve Tarım Rcfonnu Ön Tedbirler Tasası, 8 red o>una karşı 11 oyla kabul edilmişür. Oylamaya, 8 üye kalmamış, sabahkı toplantıda, tasarmın 4 maddesi daha metinden çıarümışür. Tasarı, oncelik ve ivedelikle Parlamentoya sevkedilecektir. «Ceza hükümleri», «kamulastırma bedelinin kime ödenece|i», «mahkemelerde görüşülmekte olan dâvalar» ve «bazı hükümlerin yürürlülük süresi» ıle ılgıh 13, 14. 15 ve 16. madde. lerın çıkartılmasma hukumeün karsı olduğu, hükümet adına goruşmeleri ızleyen Reıorm Komisyonu uyesi Refet Erim tarafından Komisyona bildırılmışür. Tasannın değiştirilerek kabul edılerı 17. maddesice göre ıse, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır ma Kanununa 1073 sayılı Kanunla eklenen ek madde ıle, 766 sayılı Tapulama Kanununun 37 ve 43. maddelerinin son fıkraları yururlukten kaldinlmıştır. Gerekçeli olarak ve ortak bir dilekçeyle istifalarını Erim'e bıldııen Bakanlar, şunlardır: Sadi Koçaş (Başbakan Sıyasi ve Idari îşler Yardımcısı), Atillâ Karaosmanoğlu (Başbakan Ekonomik İşler Yartümcısı), Mehmet <kgüneş (.Devlet Bakanı), Hamdi Ömeroğlu (tçlşleri Bakanı), Osman Olcay (Dışişleri Bakanı), ^inasi Orel (Mılli Eğitiın Bakanı), özer Derbil (Dış Ekonomik İlışkıler Bakanı), Türkân Akyol (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı), Atillâ Sav (Çalışma Bakanı), Ayhan Çiiingiroğlu (Sanayi ve Tıcaret Bakanı), Selâhattin Babiiroğlu (Lmar ve İskân Bakanı). (Arkası Sa. 7, Sii. 1 de) İstifa eden 11 Bakan.. Başkent Noiları Hindlstan ıle Pakistan arasında bir süredir Dogu Pakistan'da devam eden çarpışmaların dün Batı Pakîstan'a da sıçraması ıle Hint yanmadasında kanlı bir savaş baslamıştır. Hindlstan Htikümetl Atnnstar, Srinagar, Pathankot, hava üslerinın ve ünlü «Tac Mahabin bulundufu Agra kentinın bombalan dığuıı ileri sürerken, Pakistan Radyosu da Hint kuvvetlerinin Batı cephesınde Pakistan mevzilenm yarmaya çalışUklarını büdirmıştir. Sunay; Tağmaç'la •• •• •• goruştıı, Komutanlar ŞİMDİ NE OLACAK?. Hindistan'la Pakistan atdllKI Doğu Pakistan sınmnda r a s ,nda ANKARA Oğnllar gitti, ı süren çatısmalar, dün Hint birliklerinin Batı Pakîstan'a da salbabalar kaldı, yani çenç be dırmasıyla kanlı bir savas sekline dönüsmüstür. Hint birlikleriyinler, genç beyinlere be nin, Amerikan yapısı tanklarla, Batı Pakistan sınırlarındaki Pakistan mevzilerine saldvrmasına karşılık Pakistan uçakları da yinleri nyan orta >aşlı be. sınırı geçerek Hint sehirlerini bombalamıştır. Fotoğrafta, Hint yinler, Erim Hükümetini birliklerine ait bir Amerikan Chaffe tankı, Batı Pakistan'a salbıraktılar. Başbakan Sayın dınnadan önce görülüyor. (Fotoğraf: AP) (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Hindistan birliklerinin saldırısı Fikret OTYAM RAWALPÎNDİ Hint kuvvetle rinin dün sabah Doğu Pakistan mevzilerine 7 ayrı cepheden saldırıya geçtiklerini söyleyen Pakistan Askeri Sözcüsü, daha son ra Hint birliklerinin Batı Pakistan'da da 1200 kilometrelik bir cephede topyekun saldırıya geçtiklerini bildirmiştir. Daha sonra gelen haberlerden öğrenildiğine göre Hint birlikleri, (Arkası Sa. 7. Sü. « da) topland ı Prof Dr. Mümtaz Soysal Çayan'ın arkadaşları olay çıkardı Yargıca ve görevlilere küfür eden sanıklardan iiçii salondan cıkarıldı THKC adlı gizli orgüt kurup, silâhh eyleme geçerek, banka soymak, adam kaçırmak ve bu aracîa Israil BaşkOnsolosu Elrom'u oldürmek suçlanndan sanık Mahir Çayan'ın gende kalan 22 arkadasmın yargılanmasına, dün olaylı bir şekılde devam edilmiştır. îstanbul (3) Numaralı Sıkıyönetim Mahkemeshjde yapılan duruşmada csavunma yapmamak. ta» israr eden ve son sözlerinı de sbylemıyen samklar, bu araca Duruşma Yargıcına ağır kütur ve hakarette bulunmuşlar; Mahkeme Kuruluna karşı salcfırıya teşebbüs etmişlerdir. Mahkeme salonunun bir anda kanş. masına sebep olan sanüdar, ay. nca kendilerini yatıştırmak istiyen görevli subay ve erlere de saldırmışlardır. Mahkeme Baskanı, olay çıkaran sanıklardan Kâmil Dede, Necmı Demir ve Ütgm. Mehmet Balaban'ı salondan çıkartmıştır. ANKARA, (THA) Cumhur Başkaru Cevdet Sunay dun saa 10.00 da Genel Kurmay Başkan Orgeneral Memduh Tağmaç' Çankaya Köşkünde kabul ederei bir süre gorüşmüştür Genelkurmay Baskanı Orgene ral Memduh Tağmaç'm, oıj gc rüşme sırasında Sıkıyönetim Kc mutanlan ile dun yaptığı toplar tının ışığında Cumhurbuşkar Sunay'a asayışle ilgili bügi veı dıği ifade edılrniştir Komutanlann toplantısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu Kuvvet Komutanları. dün 6| leden sonra Genelkurmay Ba; kanlığında uzun süren bir topla fc yapmışlardır. Genelkurmav Baskanı Orgen< ral Memduh Tağmaç'm başkanl ğırıda düzenlenen topiantı. 26 saatlere kadar sürmüş, açıklam vapılmamıştır. PROF. SOYSAL 6 YIL, 8 AY HAPSE MAHKÛM OLDU ANKARA Komünızm propa»andası yaptığı gerekçesı ile SıKiyonetım 3 Numaralı Mahkemesinde yargılanan Sıyasal Bılgiler Fakültesı eski Dekanı Prof. Mum taz Soysal, dün 6 sene 8 ay ağır hapis cezasına. ayrıca 2 yıl Kuş adasına surgune ve müebbeden kamu hizmetlennden mahruınıyete mahkum edılmlştır Pıyade Albay Izzettın Avlar'ın başkanlığındakı Mahkeme Key" eti duruşmayı açar açmaz sanık hakkındakı ovbırlığıyle ald.ti şu kararı okumuştur: «Gerekçeli kararda gerus olarak izah edileceği üzere. sanık Mümtaz Soysal. 1 T.C.K 'nun 142. maddesi ne eöre. suçu islediği sabit görüldüfünden hareketine uyan mezkür maddenin 1. fıkrası uyannta takdiren 5 ul ağir hapı? rp7ası ıle leczneiine. suçu vük Yeniden görüşme isteği 17. maddenin değiştirilerek ka I bul edilmesı üzerine, MGP'lı Komisyon üyesı Nebıl Oktay I bir onerge vererek, 14. maddenın yeniden gdrü«ü!mesinı ıstemiştır. (Arkası Sa. 7. Sü. S ut, ' İSTANBÜL HABER SERVİSİ «Faîk Türün'ün S'drevmdsn alıniüas söz konusu değiS ANKARA, (THA) Mıllî S vunma Bakanı Perıt Melon. rii Basbakanlığa eırerken jjazste; lerin bır sorusu üzerine. Bır: cı Ordu Kbmutanı Orgenera) ?a Turün'ün gbrevinden alınmasm veya istifa etmesmin söz Konu olmadığmı açıklamıştır Ferit Melen, Genel Kurm Baskanı ıle Kuvvet Komutapl nnın Sıkıvftnptım Knmutnnlar (Arkası Sa. 7. Sü. 3 d ÇAYAN DAVASI'NDAKt OLAYU DURUŞMADAN BİR GÖRÜNÜS: SANIKLARDAN İLKAY DEMİR VE KÂMİL DEDE, MAHKEME KURLLLNA İTİRAZ EDERLERKEN™ (Fotoğraf: a a) Kaybolan 7 sayfa YAZISIZ Saat 10'da başlıyan duruşmsda, sanık Necmı Demir, cezaevinden kaçan Mahir Çayan, U. las Bardakçı, Zıya Yılmaz ve hucreye konsn sanık Kâmil De. « •* » m Bir yorboy, bir üsleğmen, 2 assuboy, 7 er luluklandı Yeni yazı dizimiz uîi M J»i 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanhğı Basın ve Halkla tlişkiler Şubesı, dün bir açıklama yapsrak, Mahir Çayan ve 4 arkadaşının Maltepe Askerî Ceza ve Tutukevinden kaçışlanyla ilgili olarak kusuıu bulunan bir yarbay, 2 astsubay, bir üsteğmen ve 7 erin tutuklandığını bildirmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Bir Köy Vardı.. Yazan: Hidayet KARAKUŞ Bugün 4. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle