19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
« ATİU1K liftl :CU3VIHURIYET: :SAYFA BE§ Drta Doğu Teknik Universltesi Reklörlüğünden Üniversitemız Mühendislik Fakültesınln çeşitli bSlümlerine aşağıda belırtılen sayıda ve dallarcia ASÎSTAN alınacaktır. • ELEKTRİK MÜHENÜlSLtGt BÖLÜMÜ (Enerjı v« Yükselc Genlim Sıstemlen, öistem Bllımleri): [2] • E.NDÜSTRt MÜHENDİSLÎGİ BÖLCMÜ (Analiz ve Dızayn, Yöneylem Arastırması): [21 • İNŞAAT MCHENDİSLİGÎ BÖLCMÜ (Deprem, Sulam», Vapı malzemesl. înşaat teknigi, Topoğrafya, Model ana!ızi): f6] Suna Korat "Gilda,, rolünü yarın oynuyor Kapıkule otomobil mezarlığında yer kalmadı Turt dıjından jrümriik kurallaıına ajkırı olarak geürilen araçlarla yurda triptlk olarak sokulup kazaya uğrayan otamobillerin sayısının artması yüııuıden Kapıkule Gümrük kapısındaki otomobil mezarlığı tamamen dolmııştur. Geııiş bir alanı kaplayan otomobil mezarlığında bulunan araçlann bir kısmı sahiplerini, bir kısmı da satümalarını beklemekte, ancak formalitelcrin uzaması yiizündcn yerl«r de dolmaktadır. Son >ıllarda Kapıkule gııınrutune gclen ve Hazincjc intikal eden otomobillerden 200 kadarı yuksek fiyatlarla satılmış, fakat bugunlerde satış işlemleri duraklamıştır. Bu arada bitcok aracın da havanın etkisi ile çuriune>e juz tuttuğu çörülmektedir. (THA). Uluslararası ün salmı^ olan koloratursoprano Suna Korat, tstanbul Devlet Operası'nda oy rıanmava baslajan V*rdi'n;n «Riçoletto» opeıasmcfa «Gilda» rolunu, 4 Arahk Cumartesi (bugun) saat 21'de. 9 Aralık Persem be saat 21'de ve 11 Aralık Cumartesi saat 21'de temsıl edecek tır. Ünlu Italyan bestecisı Ginsep. pe Verdi'nın bu tanmmış opera. sını Aydın Gün sahneye koy. nıakta, orkestrayı Pino Trost, koroyu Mnhiddin Sadak vonetmektedır. «Rigoletto» rolünü değerli barıton öscan Sevgen, • Mantua duku» nü ltal\an te. nor Dino Mamprin oynamaktadır. «Rigoletto» operasının 2 A. ralık Persembe gecesi ilk tem. siiindç «Gilda» rolünü soprano Alis Manukyan başarıyla oynamıştır. BEYOGLU JEOLOJİ MCHENDİSLİGÎ BÖLÜMÜ (YapısH Jeoloji, Petragrafı): [11 • KİMÎA MÜHENDİSLÎG1 BÖLÜMÜ (Dizayn, FUikoklmya): [2] • MADEN MüHE.NDİSLİGl BÖLÜMÜ (Kaya Mekanigi): [1] • MAKtNA MÜHENDİSLİG1 BÖLÜMÜ (Akı;kanlar Meka. nıği): fl] • ELEKTRONtK HESAP BtLİMLERİ BÖLCMÜ (Elektro. nik Hesap Bılimleri): [3] ADAYLAKDA ARANAN SARTLAR: 1 O.D.T.Ü.'den mezun olanlar ıçin Usans genel not ortalamastnın en az 2.67 olması, 2 O.D.T.U. mezunu olmayanlar ısin mezuniyet derece«nin en az ıyi olması, 3 îyi Ingılizce bilmesı. Isteklilerın en geç 10/12/1971 Cuma günü saat 1730*« ka. dar OJ5.T.Ü. Personel MüdürlüŞünden alacaklan ntüracaat fortnlannı doldurarak yuksndaki niteliklerım belirten belgelerle birlikte iade etmelerl ve 13/12/1971 Pazartesi günfl saat 13.30'da ilgilt BölCmlerde yapılacak meslek ve üsan »ınavlarında hazır bulunmalan gereklidir. • (Basın: A. 1623924759/9920) Gayrimenkul Satışı İSTANBÜL 10 NCÜ İCRfi MCMURLUĞUND&N Dosy» No: 1970/158 Şisli, Meşrutiyet mahallesi, Baytar Ahmet sokağmda 2", 27/1 kapı, 126 pafta, 940 aaa, 77 parsel sayıh, dukkânlı ve 55 M2. sahalı kârgır evin tamamı şuyuun ızalesi ıçın saülarak paraya çevrilecektir. Imar durumu: 22.9.971 gün ve 6445 sayılı imar durumundan: Eu yenn 17.2.954 tarihınde tasdık'.i, 1 '500 ölçekh. Beyoğlu nazım plârana tabı clarak, program dışı, ıskân sahasında ve 14.11.964 tarihinde tasdikli, Ist. kat nizamları plâmna gore ve aynca çatı ve çekme kat yapılamaz. 15 50 metre vukseklıkte, 9 00 metre derınlikte, bıtışik nizarada inşaata miisait olduğu anlaşümıştır. Tetkikat: Bu yerde halen altmda dükkânı olan bir katlı kârgir bır ev bulunmaktadır. Dukkân 10.50 M2. kadar bir alanda, 2.25 tavan yükse>diğınde, önu camekanlıd:r. Eve 1 basamak merdivenle tek kansüı, abşap kapı ile gınlmektedır. Içerde bır antre ıle önde bir oda, karşıda alaturka bır tuvalet, sağda küçuk bır mutfak ve bır komurluk ıle dıpte evıyeh ve eski tarz ocağı olan, zemıni duz karo mozaık doşeh. kontrplâk tavajılı çamaşırhğı olan ve terasa çıkış merdivenli bır kısım bulunmaktadjr. On odanın antreye bır pcnceresı vardır. Tavan ve doşemesi ahşaptır. Antrenın sağ nıhayetinden merdivenle çıkılıp, tek kanatlı aiışap kapıdan bed Uzerinde üç basamak] a çıkjlan mahdde, fcuçuk bir mutfak, tavan ve d o şemesi ahsap orta boy bır oda :1e oda ıçinden 4 basaraaklı çıkılan ve merdıven arahğına penceresi olan ahşap tavan ve döşemelı orta boyda bir oda ile 1 mutfak, 1 çamaşırUk., 1 kömürlük ve tuvaletten ibarettir. Elektrik ve terkos vardır. , Kıymcti: Büirkişi taralından »Eyrjmenkul Umamjn* 90.000. lira kıymet takdır edılmişt.r. ftk açık arttırması 7.1.1972 Cuma günü saat 14'den 35'e kadar Istanbul Sultanahmet'te Adliye Sarayı'nda 10 ncu tcra Memurluğunda yapüacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebümesı için 20.12.1971 tarihinden itibaren Memuriyetunizde açık bulundurulacaktır. llk açık arttırmada teklif edılen bedel muhammen kıymetin •• 75"ini , ' bulmadıgı takdirde en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak uzere arttırma on gün daha uzatılarak onuncu 17.1.1972 Pazartesi günü ayni saatlerde ve aynı yerde yapılacak ttinci arttırmada en çok arttırana ıhale edılecektır. Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ilgılılerin ve irtifak hakkı sahiplerinın haklarını faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgclerle 15 gün içinde icra rlıiresıne bildırmejeri ıcap eder. Aksi halde hakları Upu sıcilü ıle sabit olmadıkça satış bedelınin paylaşmasından hariç kalırjar. Talep edılchğı ve iki liralık posta pulu gönderildığınde şartnamemn bır orneği gönderilebilır. Arttırmaya tştirak etmek isteyenlsrm muhammen kıymeün '» 10u nısbetinde pey akçesı veya reullî bır bankanın teminat mektubunun tevdıı mecburıdir. Fazla biîgi edinmek ısteyenlerin 1970/158 dosya no.su ile Memuriyetimize müracaatlan ilân olunur. (Basın: 7666) 9924 Dağlarca heraat etti ANKARA, (THA) 1968 vı. lında yayınîacan «Tüm» dergisinde çıkan «Ikili Anlasma Anıtı» şıirı dolayısiyîe, 12.5 yıl hapis isteğıyle mahkemeye verilen Şair Fazıl Husnü Dağlarca ve derginın Yazı Işleri Müdürü Sait Başaran, önceki gün Ankara tkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan durusmalan so. nunrfa beraat etmişlerdir. Çiğ kahvenin fiyatı 10 lira ucuzladı Perakende fiyatlar Belediyelerce tesbit edilecek A^^KABA, (aa> Gümrük ve Tekel Bakanlığı, çiğ çekirdek kahve fiyatuıı 33 liradan 5 lira} a indirmiştir. Dün bu konuda bir açıklama yapan Bakanlık, ucuziuk kararını, gümrük vergisinin yüzde 75 den yüzde 10'a indirilmesl üzerine almıştır. Tekel Genel Müdürlüğü, çif cekirdek kahveji şimdiye kadar top tancılara 35 liradan vermekteydı. Bunlar da yüzde 10 kâr ilâvesiyle çiğ kahveyi; 383 liradan satmaktaydılar. Bakanlık, yeni aldığı bir kararla, tükeüciye ucuz kahve içır mek ve yaygın bir hal alan kaçakçılığı ekonomik tedbirlerle ön lemek maksadıyla, Tekelin çiğ çekirdek kahveyi 2ö liraya satması kararlaştırılmıştır. Bdylece, toptan kahve fiyatlarında yüzde 28.5 oranında bir indırim sağ lanmış olmakUdır. Bu duruma gore, kuru kahvecı ve bayıler, bu fiyat üzerine yüzde 10 kâr koyarak çiğ çekirdek kahveyi tüketiciye 27,5 liradan satacaklardır. Öneeden oldu^u gibi, kavrulmuş \e kavrulmuş çekilmiş kahvenin perakende fıyatını, Belediyeler tespit edeceklerdir. Karar, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya baçlanacaktır. Sağırve Dilsizler Kongresi Beşıktaş Yıldız Sağır ve Dilsizler Okulu Koruma ve Yaşatma Derneğinin yıllık kongresi, 8 Arah.'ı 1971 Çarşamba günü saat 19'da, hazırlanan gündem gereğinte japılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdir de kongre, 15 Aralık 1971 günu aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. ANKARA (64 16 86 . 1. Levent) Tuz; Biber; Elmas J. Davis . RİS BÜKE (21 48 92) Top) . Kiralı ATLAS (44 08 35 Beyoğlu) KeL Metres (Müa Kom. S perdı oğlan R. Asyalı . R. Çarşamba hariç her srece 2 U 5 AS (47 «1 15 . Harbiye) Duşman Cumartesi . Pazar 18J5 . Perseı Yuvası R. Hudson; S. Koscibe halk rünu na • RİS BEŞ BASAMAK TİYATROSU BARBAROS (47 70 Î9 Ortaköj) (47 56 39) Ş i j l i . . t'mit Tiyatn Duşnıan l u ı a s ı R. Uudson J. sunda Eeverim Öpmeği (Op< Koscina RİS ret 3 perdc) F. Lehar. Salı; Pe DU.VYA (49 »3 61 Beyoğlu) Lo\e sembe; Cumartesi 18.00; Paza Story Ali Mac Gra«. Rjan 21 30 ONeal RİS DEVEKUŞU KAB\KE TİYATRO C EMEK (44 84 39 Bejoğlıı) Kra(44 46 75) Gcrgcdan (Kom. 3 oc lın Rııyası A. Quinn • RİS lum) Perşembe harıç her gu FITAŞ (49 01 66 Beyoğlu) Duş. 21 15; Çar$ . Cumart Paza man Yu\ası R. Hudson . RİS İS 00; Butıııı matinelcrde oğrcı KENT (47 77 62 Beyoğlu) Loıe \e Story Ali Mac Gravv, R. eı\e: Çarşamba halka tenzilâtlı 36 DORMEN TtYATROSU (44 97 RİS GIGİ Çar. 15.00*. (Halk, os KONAK (48 26 06 Harbiye) Kra. renci ve öğretmen tenzilâtlı) \ lın Kuvası A. Quınn . J. Pa. 21.15 ELDEN FLE Perşembc pa RİS Cuma, Cumartesi, Pazar 21.15 L4LE (44 35 95 Bcjoğlu) Beyaı Pcrjembe 18.15 (Halk, oğrenci Kelebekler E. Cağlar. A. Oöğretmen tenzilâtlı) Cumartes kay • R. Salı ovun %oktur. LEVENT (64 06 99 . 4. Le\ent) DOS1XAR TİYATROSU (Dormcı Yılan Ruhlu Kariın R. HudTi\atrosu • 45 64 S6) Aslan As son J. Koscina . RİS ker Şvayk Salı Çarşamba MISTIK (46 15 14 Bcşıktaş) 1 Cuma, Cumartesi 18.15 • Salı Cezanı Çekeceksin K. Dour2M5 Cuma: 15.00 Zemberek las . RTS. » Oyxm İçinde OPazar Pazartesi 18.15 . 2 Î J 3 >un P. Burke . RTS EIHVMRA tSTANBUL TÎYATRO ÖZLEM (4S 47 33 Mecidijeköy) SU (44 22 36 Bejoğlu) YA1 1 Belauın Kralı I. Atasoy BORL'SU (Muzikal Komedi) Pa R. 2 7 Kocalı Hıırmuz T. zırtesi hariç, her akşam 21.15'de Soray R. Çarşamba Cumartesi Paza RUYA (44 54 57 Beyoğlu) 1 13.00 «e 2115 Yumurcağın Tatlı Rııyaları İ. İnanoğlu . F. Akın . R. 2 İki Esir C. Arkın R. SARAY (44 ]6 56 • Beyoğlu) Ar. * MÜCAP OFLUOGLU» LCC Salınesi Nışantası (484O80) ' zu R. Bumar RT 7 Arahktan itibaren SİTE (47 69 47 Si$li) Loıe Story Ali Mac Graw. R. O'Ncal RTS SATILIK KAT YENİ AR (4» 64 72 . Beyoğlu) Konuk sanatçı SİBİN DEVRİM Keloğlan R. Asyalı R Pazartesi harıç, her gece 2115 YENİ MELEK (44 42 89 . Bcjoğlu) Cumartesi Pazar 17 v e 21 15 ' Lo\e Storv Ali Mac Graw; R. Biletler: gi«e ve Osmanbey < O'ncal • RİS SANDER Kıtabevınde ( AYD1N (21 52 58 . Çapa) Kor. GÖNÜL ÜLKÜ • GAZ.\Nf'ER OZkusuz Silâhşor D. Murray • CA.N Tiyatrosu (Esentepe, Z. KuRTS >u . 46 40 10) Süleyman Baca> GLNDEŞ (27 71 86 . Şchzadebaşı) nak Pazartesi. Salı, Carsam. 1 Duşman Yuvası R. Hud. ha 21.30; Koca Eşek Cuma son • RTS. 2 Dunyamn en 21.30, Cumartesi. Pazar 18.00 vo Kuzel kadınları RTS 21.30 da (Biletler Tijatro ve FiGLL (27 71 S6 . SehzadebasO Be. tas Sin. cUelerinde . Tel: 490166) >az Kelebekler A. Okay . E. GLLRIZ S O R U R ! rnırtn Cezzat Cağlar R. (Cmit Tiyatrosn 46 6» 64) E. HAKAN (23 42 33 . K. Gumruk) vetEvetEvet (Kom. 2 perde) Be^z Kelebekler A. Ok»y . Pazar Pazartesi haric. her eec» İPEK (22 25 13 Çemberlitas) 21Jfl da; Çarjamba 15.30. Pazar Love Story Ali Mac Graw, 154(0 • 1800 R.. N'Oeal RİS, ISTANBUL TIYATROSD ALT1 O. tSTANBUL (21 23 S7 K. M. Paşa) YUNLARI: ULVİ LRAZ 1 Ağabcjinin Izinde N. «45 64 65) Hababaro Sınıfı B a s C'onnerv . RTS. 2 Korkusuz kuıda Çarşamba. Perşembe; Dctcktif F Sinatra . RTŞ. Cumartesi; Pazar 18.15: Cuma MARMARA 122 3S 60 Be\azıt) 15.00 • 1815; Pazartesi 18.15 • Seks t e Cinayet G. llılton. 2M5. Salı oyun Tuk. RTS KfN'T OYL'NCLLAHI (46 35 8!>) SINEM\ SUR (23 67 12 . Topkapı) Pazartesi harıç, PEMBE KAOIN Kralın Rujası A. Quinn • Salı halk gunu 2115 . Çarşamba RTS 15 00 \e 2115. SEVMEK ISTERŞAFAK (22 25 13 Cembcrlitaş) DIM BAB\.>1I Persemhc 21.15 Kralın Rujası A. Quinn . Cuma halk ve ofrenci 21.15 RTS Cumartesi . Pazar 18 00 \e 21.11 TINAZTEPE (71 «5 1S . Bakırkör) KOMEO1 MEHMET Love Storv . Ali Mac Graw B. Kİ'ÇCK OZKKtT TİYATROSU <2I 1« «1 . Oneal • RTS pcrdc) Salı • Perşembe 21.1 Çarşamba halk ve talebe 18. 21.15 CIFTE BALAY1 (Kom. perde) Cuma 21.15 Cnmarte Pazar 18.15 ve Z1J5 ISTANBUL 4 Arahk 11 c I 3 V. T 1 J 7 07 22« • •n c E vt • * ? m S J2Ç4 J4J8 7.23 16 41 9 47 72 00 }8J9 5.24 ? 3» 12.41 Küsbeyle beslenirse etî lezzetsiz oluyor ESKIŞEUİR (T.H.A.) Pancar kusbesi ile beslenen kasaplık hayvalnarın etlerinın lezzetsiz oldugu, Vetermer Müdürlüğü ilgililerinoe açıklanmıştır. Eskişehir ve çevresinde besı hayvanlarının tek gıdası olan pancar küsbesinde asıt ve öteki madde'.enn etleri bozup, ekşimiş bir hale soktugu tesbit edilmiştir. Veteriner hekimlerinin açıklamasına gore, pancar kusbesinin hiç bıt besinafdeğerj^Mlmmamaktadır. Ferirrantaş^iBBtjfijmış bulunan kusbeyl vlterflSHer salata olarak adlandırmaktadır. VEFAT Merhum Zıyacttin Dinler'in e$i. Siracettııı Dınler ve Muk. bıle Adaman'ın kıymctlı anneleri, Saime Dınler ve Muvaf. fak Adaman'ın kayınvahdelerı, Oya, Günay, Gaye, Oktay, Se. lâhattin. Kerıme ve Mine'nin »evgili böyukannelcri TEŞEKKÜR Sevgıli büyüğümuz; iyi insan ALİ SARJM KiBAR'ın anî ölümü nedeniyle ziyaret; telefon; telgrafla acılanrmzı paylaşan ve çelenk göndermek veya hayır müesseselerine merhumun adına bağışta bulunmak suretiyle ilgisini belirten ve cenaze merasimine katılan bütün dost ve akrabalannuza candan teşekkürlesunariz. AİLESt Cumhuriyet 9934 AFİFE DİNLER HA.VIMEFENDt Hakkın rahmetıne kavuşmustur. Cenazesı 4 Aralık 1971 Cumartesi (bugun) Şisli cami. inde kıhnacak oğle namazını muteakıp Zıncirlikuyu kabrı». tanına defnedılecektir. Mevlâ taMntt eyleve. • AtLESt Cumhuriyet 9943 KADIKÖY AS (36 08 5fl . Kadıkby) Beyaz KelebeKler A. Okay R. ATLANTII» (35 43 7 a > Sa^klOkaJ» ' kal) Lc Kâiıtçı * G. Scett ,., ERCAN (37 23 00 . KadıkSyl Saskın Adam p. Richard . Rİ ELİF (Bostancı) Cambszhane Guliı F. Akın . E. Hnn . R. HAKAN (36 45 89 . Kadıkbv) A Koca Mustafa Paşa) Pırtık Der ler Aıiıma. ıBakı Çallıoğln'nun i.ştırakijlc) Pazartesi lıariç; her Kece 21.15 de, Çar$amba . Cu martesi; Pazar 15'de • Çarşamba o»lk (tinU. " * : ~ ' *" . Nısantası (48 40 « 8 ) Ti.vatro Gibi (Komedi S Perde) K& ,,v»^t ., ,t. a .^:, < a MUCAP on.voGİv LCC PİYANGO DEĞİL... KURASIZ KUPONSUZ HERKESE BİR HEDİYE KADIKÜY (37 15 97 . Kadıkov) Love Storv Ali Mac Graw: R. Oneal • RİS KENT (36 96 12 Kızıltoprak) Sevgilimin Ovuna G. Peck . RTS ÖZL.N (3S 99 94 . Kadıkoy) tpini Bojnunda Bil C. Gaffarî A. Okay R. REKS (36 0] 12 . Kadıkov) Sev. Cilimin Oyunu G. Peck.RT SİNEMA 63 (55 10 84 Kıırukialı) Kristal Kanatiı Kus J. Ken. dall . RfS SL'NAR (33 A6 18 Kadıkoy) Kel. oçlan R. Asyalı . R. SVREYY4 (36 06 82 . Kadlk>" ) EI Torida C. Easrwood RİS teş VP Barut M. Görgün K. Cumartesi: Pazar 17 00 de ma. tiııe, Biletler Ki$e ve Sander Ki. tahevl OsmanbcT'den temia edilir. NEIAT OYGL'R TtYATKOSl) ( Ş c h cadebası • 27 71 86) HEY AMIGO VER SALATA Cumarte«ı, Pazat matine 18,15; Pazajlo. si hanç, her gece 21,32 NİSA SERCZLÎ TOLGA ASKt. NER TfYATROSU (Sisll L'mit TiM l>t «dlnn . 47 18 86) CEN Pazartesi hariç ber gece Z1A5, NETLİK KATNANA) Kom. 8 bolum) Pazartesi Salı harıç • Perşembe (Halk) Cuma. Cu. martesi, Pazar 21.30 Çarsam» ba 1530 Dçrencı • Cumartesi • Pazar 18.30. Kartal Sulh Hukuk Mahkemesince Satışa Memur Kartal Hukuk Mahkemeleri Başkatipliğinden üosya No. 19*1/24 Satı* İzalevi şüyu suretıyle satılmasına karar verılen Kartal Maltepe Çarşııçı mevkımdekl Caml sokakta kâın ve tapunun 226 ada, 12 pafta. 7 parsel sayılı 150.5 metrekare miktanndaki gayrimenkul. îcra ve İflâs Kanunu hukümlenne tevfikan satılacakttr. GAYRİMENKtLtN EVSAFI: Maltepe Carşiiçi mevkıinde kâın 12 psfta, 226 ada. 7 parsel sayılı 150.5 metrekare mıktanr.dakı gavnmenkul üzerine iVci kattan ibaret bir bma vapıldıŞı. her ıkı katın da merdivenleıi a\Ti ayrı bulunmaktadır 1. katm üç oda. tıol. mutfak ve \ C bulunmaktadır. Elektrik ve suyu vardır. Ve V aynca 1. katta bır dükkân vardır ve bu dükkân üç vol agzma ikı cephelıdır. 2. katta ıse 4 oda bır salon, mutfak, banvo, WC bulunmaktadır. ev tasmen yıpranm'ş vaziyettedjr, ımar durummıa gore ikl kat bina yapılabilir. seklmde bıldınlmıştir. K1YMETİ: Bilırkışi tarafmdan 12 pafta, 226 ada. 7 parsel sayılı gayrimenkulün bına kısrru 60 bın lira, arsa değen ıse 60 bın lira ki her ikisinin muhammen bedeU 120 bın liradır. SATIŞ Ş4RTLARI: 1 Satıs 10'1'1972 günü saat 14.00 ilâ 14^0 a kadar Kartal Hukuk Mahkemeleri Başkâtiplifinde açık arttırma suretivle vapılacaktır. Bu »rttırmada tahmın edılen k'vmetm "'« 75 mı ve rüçlıanlı alacaklılar varsa alaoaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek sartı ıle ırarie olunur Bövle bir bedelle alıcı çıkmaz ıse en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartı ile 20/1/1972 gimü «aat 14 on ilâ 14 30 da ikmcl arttırmava çıkanlacaktır Bu artfrmada da rüçhanh alacaklılann alacagını ve satıs masraflannı geçmesi şartı ıle en çok arttırana Ihale olunur. 2 Arttırmava iştirak edeceklenn tahmln ediien kıvmetin »4 10 u nisbetınde pev akçesi veya bu mıktar kadar rnıllî bır bankanın teminat mektubunu vermelerı lâzımdr Satıs oesın para ıledır Alıcı istediğinde 20 ;runu fteçmemek üzere mehıl verilebilır. Dellâlıve resmi, ihale pulu, tapu harç re masraflan alıcrya aittir. Biıikmış vergiler satıs bedelinden ödenır. 3 tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılilerin bu gayrimenkul üzenndeki haklarmi, hususiyle falz ve masrafa daır ıddialannı davanagı belgeler ile 15 gün içmde Daıremıze bıldırmelert lâzımdır, aksi takdirde hakları tapu sıcılll ıle sablt olmadskça paylaşmadan hanç bırakılacaklardjr. 4 Satış bedelı hemen veya verılen mühlet içinde odenmez ıse tcra ve tflâs K. 133. maddesi gereğince ihale feshedılır Ikı ıiıaJe arasındald farktan ve •» 10 / faızden alıcı ve ketılleri mesul tutulacak ve hiç bır tıükme hacet kalmadan kendılennden taüsil edileceJctir 5 Şartname, ılân tarihinden itibaren berkesin görebılmesı ıçın Daırede açık olup masrafı verildjğı takdirde ısteven alıcıva bır örne£i eondenlebiUr. 6 Satışa ı;tırafe edenlerın çartnameyl görmüş ve munderecatır1 kabul etmiş sayılacaklan, başkacs bıl?) almak isteyenlenn 1971/24 satış sayıl; dosya numsrası ıle Memurlu£umuza basvurmalan ılân olunur 2 121971. KARAMURSEL YENİ satıslan YENİ KARAMURSEL MAĞA2ALARI Her sene olduğu gibi bu yıl da, elde ettiği kârın bir kısmını Aralık ayı içinde en az yüz liralık alış veriş eden müşterilerine alış verışleri nisbetinde KUMAŞ HEDİYE olarak dağıtıyor. B^KIRKÖY: Kent; Aytaç: (Yes. Yuıtı, Yeru (Kuç. Çek.l. Merkez (Safrakby); Emek (Ofraaniye): Omur ( K a n a n a ) : Topdemir (Gün gorern. Okan ıBah. Evleri: Z u halk çrunıı, tcnzjlâtlı. Kurbağa hal (SırİRevler): Merkez (E=en!pr> Prenses (Çocuk oyunu> Carî BESIKTAŞ: Naıl H«i t Tıpı; Ye11.30 Pazar 11.00 ni Sıfa (Ortakoy); Arnavutkoy: tSKUDAR (33 03 97) Bu Ne Tesa. Etıler; Altuğ dtıf (Komedi 3 bolum) Cuma haEEYOĞLU: Özler: Sebat: Eme! ric hergun 2l.(Jtf Pazaı 15^0. Pa EMİNÖNUŞafak; Peykhane zartesi oğrenci Persemh* halk ıSul. Ahmet): Espaf (Sulermanıtenzilâth. Keloğlanın Temhelli. \eı. Mesır (Lâlelı) ği (Cocuk o\umı) Cars 14 10 . Pazar 11.00 ETYÜP: Petek; Omur (Sağmal 1: KADIKÖY (36 3] 21) llk Go7 Ağ. HalK (Sağnıal.): Yenı (Ramı'l; Gurn s ı (Kom. 3 oerde) Pazartesi: soy (Alıbeykoju) FATÎH TıreboKıHal c Can Salı haric, hereım 21.00 Pazar (Schremıniı: Horhor: Samatva; 15.39. Cwma hîrenri \e halk ten. Akalın (Unkapanı) lilath. Bir Varmıs Bır Yokmııs GAZtOSMANPASA: Havat: Nur (Çocuk oyunu I Cars 14.10 Pa(Kuc Koy) " r 11.00 KADIKOY: Opera: Indere Yı. İSTANBUL DEVLLT O P t K \ \ E BALESİ 18.00 Konuşma (Ha . Bit: Sutidne: Hatbovu (F Bahçe); luk Tarcan) 21.0(1 Rısoletto (O Kazasker KARAKOY Fııgcn pera) K\SIMPASA: Derebo\u: Ycni ALTAN KRBL'l.AK MfTIN Sfc 'Hnlıcioslu) REZIt ÇEVRE TtV ITRO^U (K =iARIYFR Ca\ırbası: Karaderız M. Pas» Çoruh sineması »anı (23 27 79) Yuzsıl7 Zlthlu ( K o Erçun: KanıerEnirk; mtdi 3 oerde) pazartest hanc Elıf: Inan (Mec. Koyı; Sıfa (Gulher eece 21.15 Carşamha Ctımar tepe); Okmeydanı: Sifa I C H ğ ^ a n ) te^i Pazar | 4 3* »lat Carsamha (Halk) Cumartesi Pa?ar haric. ÜSKÜDAR Ahmeaue: Baslarbaher eün fiercncl Inclirimll sı: tlkın (Beylerbeyi): Alper (Umraniye) AYFER FERAY TtYATROSU (KU. cuk Sahne OCAK (Ojun 3 ZEYTÎNBURNU: Telsızlcr haıiç, her gün 21.00 Pazar 13.30: Perşembe öğrenci. Pazartesi halk tenzilaiı. FATİH (22 01 71) OK.MA.N (O>un 3 Bölnm). Pazartesi hariç, her çün 2T.BU, Pazar 15.30, Salı öfrencı, Perşembe TA^DKLEN'LtK TİYSTROSU: (47 23 12) Kırmızı (encrler Salı . Perşembe 21.30 Carsamba 18.30 . 21.30 Fidanakl (Müz. Oyun. 3 perde) Cuma 21.30 Cumartesi Pazar 18.30 21.30 SEHtR TİTATROLARI HARBİYE (48 77 20) Diken • USKUDAR &UNAH rlVATKO. SU (33 06 18) Kıvircık Pasa li Yol Oyun 3 perde Pazartesi hariç, her gün muzikal komedi :( perde Pazar. tesi harıç. her eece 21.15 de Pa2140; P u a r 15.30 Carsamba oğzar 15.01) de matine. Cuma halk renci . Cuma halk gıınu • Ma\i cunu tenzilâtlı «Falakat Çocuk Kıış Çocuk Ovunu Çarsam. ovunu. Carsamba. Curaarlesi 14.00 ba 14.30 . Pazar 11.00 dc Pazaı 11.00 de. FENJ KOMEDI (44 04 «9) Katip Cıkmazı (Ovıın 3 perde) Salı TİYATROLAR NÖBETCI ECZANELER SİNEMATEKTE BUGVN 14 0(1 1100 Kaderın Cil\esi i. Losey . 1959 16.30 21.30 Seftali Hırsızı V. Radev 1964 Tel: 49 87 43 Not: 1970 yılı Aralık ayında dağıtılan HEOİYE KUMAŞ miktarı 900 000 lirayı aşmıştır. KARAMURSEL MAĞAZALARI İSTANBUL :Sultanhamam. Osmanbey, KadıkSy, Atatürk Bulvarı (Unkapanı) ANKARA : Kızılay, Uluı, İZMİT. BURSA, KARAMURSEL, AOAPAZARI, KÜTAHY8, GAZİANTEP, INEGOL YENİ Siyasal BÜgiler Fakültesi Dekanlığının Mülkiyelilere Duyurusu Faköltemızın kuruluş yapılamıyacaktır. Bütün severlere duyurulur. jıldönümü töreni; bu yıl Mülkiyelilere ve Mülkıye
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle