13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TA ALTI: CUMHUHİYET Yıuıus Emre l ı l ı 'evlet Opera ve Balesi \ ÎSTANBUL 40 Yİt®NCM 4 Aralık 1932 tarihli Cümhuriyel üar Dir paraüır. Bunun !«• resmt muesseseler ıçm heı i»ne buna yakın su parası verılmekte olduğundan satın alma ke^ıyetmın Belediye ıçm buyuk bır kuîîet olmiyacağı üen surulmuştur Bır ıki gune kadar Belediye Ile Şırket arasında gereken mukavele ımmlan» caktır. tstanbul Devlet Operası Belediye Konservatuarı ve çeşitli kuruluşlarda anma programları Terkos kaça alınacak LN BELEDİYEDE Valı Mu hıttın Bey ve Şırket temsücısı St. Kastelno'nun da katılması ıle bır toplantı >apılmış ve Terkosun tesıslerl ıle birhkte satın almması meselesı etrahnda muzakereleT cere yan eünıştır Tahmın edıldığıne gore bu 24 sene muddetle senede yetmış, seksen bm lıra ka RiGOLETTO Hoffmann'ın Masalları Temsıllen devam edıyor. Telefon: 44 31 34 (Basın. 24866 9937 Temsıllen taşladı • JACQUES OFFENBACH GtUSEPPE VERDI D Selmi ANDAK 56789 MÜCAP OFLUOĞLU TİY ATROSU ŞİRİN NIŞANTAŞ LCC SAHNESt 7 Aralık Salıdan ıtıbaren Konuk sanatçı 9 Bır enerji v« ek »leüer p»r. çaları ile çahşan bır düzen ıçinda ışleyen tertıbat veya bir tletin çalışan is goren kısmı Suçu bagıslama VUKARIDAN AŞAĞITA: 1 Bektaşi felsefesint belirten şurler ve>a cjğerimıze alınıp verılen hava mânasma Aydmlatma araçlanndan. 2 îstanbuluıı eskı adlarından bır tanesı 3 Eskıden devletm gajnrouslım tebası demeku Maksat ga\e (yerJ dıl). 4 Bır maden Olumlü. 5 Ahenk 6 TERSt kım\ada tasıt cısımlert veja başka raaddelerı bır araya getınp sun'ı olarak bllesık cısımler meydana getırme ısi ve. ja sanatı Kımyada demir 1 Bır nota. 8 B»r fıkrı \»ya hukmu doğruluğuou yanlışlıâını mtT dana koyarak bakikl degcrını çıkarmak \e bunuti lncelemek TERSÎ hjlal. 9 Çok kır metll bır k9r bon Far. kında olrna. jarak soylenen muhatabı kırıcı soz veya ba> reket. bmllminıııit şekH SATILIK KAT (Yalnız sekiz hafta ıçm) Komedı 2 Bolüm Yazanlar: Dekor: Barilet ve Gredy G. Başkut Türkçesr Yoneten* Kostüm: Melda Kaptana Asude Zeybekoflu M. Ofluoğlu Bıletler gışede ve Sander Kıtabevvnde (Osmanbey) satılmaktadır. Fıatlar Kotluk TL 20 ve 15; Perşembe (halk) Koltuk TL 10; Cum&rtesı; Pazar tıanç, ogretmen ve oğrencı: Koltuk TL 10 Her gun balkon TL 5 (Tel: 48 40 80) Cumhunyet 9928 Pazartesı hariç her gece DEVRİM üyük Türk halk ozam ve düşünürü Yunus Emre'nin 650'nci ölum yıldönümü münasebetiyle bir süreden beri, yurdun çeşitli sanat kuruluşları tarafmdan düzenlenmeğe başlayan anma törenleri ve değişik programlar önümuzdcki gunlerde yoğunlaşa" rak, sanatseverlere ve halka ilgi çekici ve önemli gösteriler sunulacaktır. Istanbul Devlet Opera \e Balesı, Aydın Gun'un jonetımınde, solıstler, orkestra ve koro' nun katıldığı buyuk bır kadro üe, 13 uncu vüzyıhn yuce Turk ozan ve duşünuru Yunus Emre' den esınlenerek, unlu çağdaş Turk besteclsı Ahmet Adnan Saygun'un yazd.ğı tanınmış eserı «Yumıs Emre Oratoryosu» nu sunmağa hazırlanmaktadır Adnan Saygun'un «Ytunıs Emre Oratoryosu», tstanbul Devlet Opera Orkestrası ve Ko rosu tarafından, OperaTun tem sıller verdığı Maksim salonunOA 10 Aralüt 1971 Cuma, 12 Arahk Pazar. 19 Aralık Pazar, 27 Aralık Pazartesi, 3 Ocak 1972 Pazartesı. 28 Şubat Pazartesi B Bntun dunyada genis jankılar nyandıran Yunus Emre'nin bir portresı gecelen saat 21 de çalırup soyle necektır. Orkestrayı, tarunmış şef Robert Hagner ve koroyu Gastav F. Kuhn yonetecektır. Solıstler: soprano Oya Tekm, mezzo soprano Melek Çehktaş, tenor Ismet Kurt ve Ke\ork Boyacı, bas Ayhan Baran' dır. Besteeisi: Çağdaş ve çok seslı Turk muzığının oncu bestecılerinden Ahmet Adnan baygun, 1907'de tzmırde doğmuş, çocuk yaştanberı ustun rntızık eğüımıni ortaya koymus. Ankara Musıkı Muallım Mektebınde yetışmış, sonra Izmır'de mu zık öğretmenlığı yapmış ve 1928 de Devlet bursuyla Pariste rnu zık çalışmalarını gelıştırmış, 1947 de «Internatıonal Musıc Councıl» (Uluslararası Muzık Konseyı) yoneum kuruluna Turkıye'den uye seçilmış, 1948' de Inonü Armağanı 1949 da Fransada en buyuk Unvanlardan «Palme Academıque» nışanını almış ve ozellıkle sayısız değerlı bestelen arasmda bazı eserlenyle uluslararası sanat değerıru dunyaca tanınmış bır bestecımızdır Onun «Xnnua Emre Oratoryosu» nu yurâ dışınoa yoneterek çaldırması, bes tecılığını büsbütun perçinleştırmıştır. Adnan Saygun'un eserlennde ozellıkle Anadclu motıt lerıne ve yerlı ögelere dayanan halk duyuşlanna yonelmesı, Turk beste sanatında üen ve olumlu çalışmalar olarak nıtelenır. Bestemn karakten: «Yunus Emre Oratoryosu» nu Adnan Saygun evrensel muzık kalıpları ıçınde ve Yunus Emre'run gerçek ıç dünyasını, kışıllğını ve dlınya çılesmı dıle getırecek bıçimde bestelemıştır Boylece, Batı müzık dünyasında kullanıIan «oratorio» deyımi; yuce bir kışıyı tanımlayarak anmak anlamında, bu eserde de uygun bır bıçun ve atmosferde uygulanmış olmaktadır Nıtekim, gene çsfcOa* Türk bestecılennden Nevıt RodaUı' nln «Ataturk Oratoryosu», Adnan Saygun'un «Yunu« Emre OTator>osu» ndan sonra, ayni evrensel muzık kurallan ıçlnde yanlmıştır Adnan Saygun'un «Vunus Emre Oratoryosu» 1945 yıiında tamamlanmış ve ilk defa Ankara'da 1946 yıhnda soylenraıştır. Sonraları, Parıs'te «Pleyel» konser salonunda, Adnan Saygun'un yonetimınde sunulmus ve ayrıca Parıs Radvosunda ya jınlanmıştır Ayni eser, ünlü orkestra şefı Leopold Stokovvsky yonetimınde New Vork'ta NBC Orkestrası ve korosu tara fından çalmıp sovlenmıştır BELEDİYE KONistRAATUARl «YUMJS EMRh» PROGRAMI STANBLL Belediye Konservatuarı da «Yunus Emre yı Anma Programı» düzenlemıştır Turk Müzığı, Batı Muzıgı, Bale ve Tıyatro Bolumlen ogrencılerımn katıbşıjla sunulacak olan bu prograını Çetın îpekkaya yonetecektır. Bu program 13 Aralık'ta Harbıye Şehır Tıyatrosunda, 17 Aralıkta Üsküdar Sehır Tıyatrosunda, lü Aralık Pazar saat U de ban sınemasında, İ0 Aralık Pazartesı saat 21 de Fatıh Tıvatrosunda ve 24 Arauk Curna Üskudaı 5?ehır Tıyatrosunda Vapüacaktır. KENT SOLD4V SAĞ4: 1 Ilâçla temm edılen bayılma hah TERSI bır besm raaddesı. 2 însan ellnden çıkma degerU şey Başlangıcı olmayan zatnan. 3 I=kandmav sahiUertae has dar, derln yuksek ve sarp fcaja. lıklı sahıller TERSt kımyada manganezın sımgesi. 4 Bır çesıt kumaş TERSI bır renk 5 TEKSI bır kurk ha>»anı Bır spor kolu. 6 Beden isteklen oz varlığımız mânasma 7 Maksat gaye 8 Genışlık Elmas tas larını daha parlak gSstermek içm altlarına konulan madenl varak. 200.000 Metre Lâğ.m Ateşleme ve irtibat Kablosu Satınalınacaklır Ereğli Kömürieri işietmesi Müessesesi Müdüriügünden: 1 Şartnamesine göre kapalı zaıfla teklıf ahnmak suretıyle 100.000 metre lâfcım ateşleme ve 100.000 metre îrtıbat Ka'blosu satnalınacaktır. • 2 " ^ TeÖİf îarflan 20 Aralık 1971 Pazartesi gunti • saat 15.00 de Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri Işletmesı (E.K.İ.) Tıcaret Müdürlügünde açılacaktır. 3 Teklıf mektupları ayni gün saat 12.00 ye fcadar E K.l Özel Büro Şeîliğıne verilmış olacaktır. 4 Şartnaraeler Zonguldak'ta E K î Ticaret Müdurlüğünden Ankara'da Turkıye Komür İşletmelen Kurumu Genel Mudürlüğu Satmalma Dairesı Başkanl'gından; İstanbulda Beyoğlu İstıklâl Caddesı Deva Çıkmazı Sümer Han Kaf 45 de TK1 Satmalma MüdürlüRünden temın edüebılir. 5 Müessesemız 2490 sayılı kanura tâbı değüdir. (Basm: 24306/9918) radyo İSTANBUL 055^ 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 10 08.30 08 45 09 00 09 20 09 40 1000 10 05 10.20 10 45 1100 1145 12 00 12 10 12 30 13 00 13 15 15 00 15 05 15 30 16 05 1650 1650 16 45 17 00 17 05 17 20 17 50 19 00 1930 19 40 AçıUş, program Koye haberler Turkuler, oyun havalan Haberler, hava duruma Bu sabahın melodılerı Istanbul'da bugün Solıstler geçıdı Gıtar soloları Turkuler Ev içm Şarlnlar ,, , Arkası yarın . o Haberler "" " ' Saz eserlerı Hafıf batı müzigi Turküler Konserlerinuzden Şarkılar Haberler Hafıf batı muzıği Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Şarkılar Haberler Solıstler geçıdı Cumartesı Konseri Çocuk bahçesı R Armoni mızıkası Şarkılar Bır Turk yorumcusu Haberler Hafıf batı müzigi 19 55 20 00 20.30 2100 21 10 21.30 22 45 23 00 23 45 23.55 .24.00 1155 12 00 12 30 13 00 13 30 1400 14 00 14 30 15 00 lbOO 17 00 17.30 1800 18.30 19 00 19 30 2015 2100 22 00 22 30 23 00 23 30 00 30 0100 Bir varmıs Deylşler ve ezgiler Satırbası 24 saatın olaylan Beraber, solo şarkılar Bestecıler ve yaşantılan Haberler Hafıl batı müzigi Gece muzıği önemli haberler Kapanış ser*ı$ı Ankara Gazetecıler Cemijetı'nin duxenledi|i «Birınei Turkıye Fotoiraf Sergisi» bngıin Ankara'da \lmar. Hutuphanesı saloniarında açılacaktır \ynı sergı Ocak avında tstanbul'da Şubat aMtıda da tımır'de tekrarlanacaktır Tanda bu sergijp katılan Mnstats Türkyılmaz'a aıt bır foto|rat goruluyor.. tSTANBUI tL . Açılış ve program Dıskotegımızden Karışık sololar 3 Brown soylUjor Konçertolar Hafıf batı muzıgı Hafıf batı muzıgı Oda mmıgı Tatıl gunu için mıuık Cumartesı konsen Çay saatı Küçuk konser Gençlere muzık Senfonık raüzık Hafıf batı tnuzıgi Hafıf batı muzıği Akşam konseri Sızın için Hafıf melodıler Melodiden melodıye Caz muzıği Gece ve muzık Hafıf batı muzıgı Program ve kapanış Sünterbank Genel Müdüriüğünden Ankara'dakı Hahhan bınarmza 480 Kg. lık. 11 duraklı ve çıft hızh 2 adet asansor yaptınlacaktır. Teklıf evrakı. Ankara'da Sümerbank Ankara Şubesmden; Iatanbul'da, Bahçekapıdakı AUm ve Satım Müessesemızın (muamelât servısındsn) TL. 15. karşüığında temm edılebılir. Teklıfler 21/12/1971 tarihınde Genel Müdürlügumüzde bulundurulacak şekılde venlmelıdir. Muddetırde venlmeyen teklıfler ıle teklıf verme müddetının hıtamndan sonra satıcılar tarafmdan re'sen japılacak tenzılât taleplen nazan ıtıbare alınmaz. Genel Müdürluğümüz ıhaleyı yapıp yapmamakta ve dıledıgme yapmakta serbesttır (Basın: A. 1633524850/9922) Yurttan sesler Reklâmlar Haberler, hava dUTumu Hafıf müzık Bır topluluk çalıyor I A N K AR A 05 55 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 37 091» 09 20 09 40 10 00 10 05 10 25 10 55 11 10 11.30 12 00 12 03 12 30 13 00 13 15 15 Ü0 GUNUN P KITAPLARI A R D A Y A N L A R HER KÎTAP 20. Asnn en çok okunan eseri: PARDAYANLAR serisinin 4. kitabı da çıktı. Aşk, macera, heyecan, entrika, kahramanlık. OYUNCULARLNDV «YUNUS EMBE. BASKAN şeytanm ^56 fmstewart JO\N G\RRISON U YOIU ünutamayacağınız cnr aşk romanı PLÂSTIK KORUYUCU ıçınde . 10 lıra UABORA KÎTABEVt P.K. 6 Beyant tstanbul PARDAYAN'ın INTİKAMI Genel Dağıtım BATEŞ """ NLÜ ozan duşunUr Vunus Emre'nın 650 nci ölum yıldonumü munasebetıyle duzenlenen anma torenlerı ve çeşıtlı sanat göstenlerine tstanbulda Kent OyuncuVan da bır «Anma Programı» ıle katılmışlardır. Kent Oyunculan geçen yıl ılk deta uygulamaya başladıkları Sanat Konuşmalan prog ramının genış ılgıyle karşılanması uzerıne bu tnevsım programlanna «Yunus EmreVı Anma» gunlen koymuşlardır U Aralık Pazartesı gecesı saat; 21'de Kent Oyuncuları'nın katılacagı «Yunus Emre Şıır Oecesi» programında ozanın şı ırlen okunacaktır DERNEGt'NÎN HtZMETl 15 05 Açılış, program Koye haberler Turkuler, oyun havalan Haberler, hava dururnu Sabah müzjği Ankara'da bugün Turk hafıl muzıgı Ev için faaban konsen Arkası yann Ara haberler Şarküar Çeşıtlı muzık Turküler Şarkılar Konser saati Ara haberler Turkulet Kadmlar toplulugu Haberler Resmı Gaze'e Hafıf muzık Ara haberler Turkuler 15 20 16 U5 lb20 16 40 16 50 17 50 19 00 19 35 19.50 19 55 20.25 20 4U 2100 21 10 213ü 2150 22 10 22 30 22 45 2J00 23 2ü 23 55 24 00 Dılek kutusu Çocuk bahçesı Şarkılaı Ara haberler Çocuk saaü Reklamlar Haberler, hava dunımu Ikı sohst soyluyoı Bır varmış Turk muzıgı ıstekıerl Kadınlar toplulugu Italyadan muzın 24 saatın olavlan Kadınlar toplulugu Bızden sesler Şarkılar Çağdas Turk muzıği rurkuler Haberler Çeşıtlı Turk muzı|j Muzık dolabı Onemıı haberler Kapanış Anlaşma Suretiyle Mobilya ve Bilhassa Tablo Koleksiyonu Satışı Bugun cumartesı 4 Aralık saat 14 19a ^e \arin pazaı 5 \ rahk saat 1018 e kadar yatak odaian, \ıtnn Vernı Mar*en ve kıymetlı tablolar Aşağıda bu koleksiionun bazıları Alı Rıza, Sevket Dag, Samı Gıdık, Pertev Bovar Mımet Vz ellı, tbralum Safı Balatlı Dalgıç Ahmet, Cnaman Nacı Kalmık oğlu, Zem Zonaro, Dekan, W Holen, Rı.blo\«kı ivanot, > s BEHAR, Asmalımescıt No 67 Tel 49 44 38 (Ilancılık 5717 9938) Schoendoerffer Ilâncılık: 5617/9931 KAVIP Sebekemı kaybettım. Ceçersızdır Osman Zekl DOĞAN Cumhunyet 9335 KRAL'A VEDA Sarsüa sarsıla okudum Attilâ İlhan ALTIN ELLJER BtR SASKAN VAY1N«*RI NESR1VATIO4R AŞKTAN DA YÎİCE İSKENDER OHRt Y ATATÜRKÇT) DEVRİMCİLERE Adanan Roman 10 Lira UNDS Emre'nin anııması ıçm çeşıtlı kuruluşlann dü zenledıklen programlan ko laylıkla Izleyebilmek ınıkânnım sağlamak üzere Turkiye Sanatseverler Derneğı uyelerlne yer avırtmaktadır Bu programa gore Istanbul Devlet Operası Orkestrası ve Korosu'nun 12 Aralık 1971 saat 15 te Maksim salonunda vereceğl «Yunus Em re Oratoryosu» nun ılk matınesı ile, 13 Aralık 1971 Pazartesi fiecesi saat 2l'de Kent Oyunculan'nın üyatroda düzenledık len «Yunus hmre Şiir Gecesia nın bır kısırn verlerl Türkıye isl. Dz. Tek. Sat, Al. Kont. Başkanlığından: 1 Asağıda \azılı lM kalem GEMÎ ZİNCİRl kapalı zari usulü ıle satın ahnaraktır Tdmamının muharnmen bedelı 321650, TL. olup G Temınatı lb blb, L'radır ^artnamelen Komısvonumuzda. Ankan* ve ttmu L,v Amırlıklennde gorulebılır 2 Ihalesı 20 Aralık 1971 günü saat 113ü'ö<i Kaaimpdşa'dakı Kornısv numuzda yapılacağından, ıstek'ılerın 2490 sayılı Kanuna gore hazi'layacaklan teklıf mektuplannı en geç ıhale uru saat 10,30'a kadar Komısj onumuzd vermelerl 2 adet Demır zıncırı ve teferruaU (13 WıUO 19^ kulaç 2 > > • » > (11 » ) lfco •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle