13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Arahk 1971 ÎFJMHURİYETs :SAYFA ÜÇ HABERLER BM Güvenlik Konsey'me sunulan son raporunda: • Genel Sekreter raporunda, çatışmalann yeniden başlama tehlikesinin arttığını belirtiyor B. MİLLETLER (NEW YORK), faa) Birleşmiş Milleüer Genel Sekreteri UThant, Kıbnsla ilgili raporunda son altı ay içinde Ada'da genel durumun kötüye gittiğini ve gergiriliğin arttığını açıklamıştır. IMhoıd, Kıbnsla gerginliğin arlhğını bildirdi ŞiWdeki olaylarda 96 yaralı, 73 tutuklu var SANTtAGO, (THA) Ş başkenti Santiago'da Çarşamba günü çıkan olaylann bilânçosu sosyaüst Başkan Salvador Allende tarafından açıklanmıştır. Allende, olaylan, muhalefetteki Hıristiyan Demokrat ve milliyetçi partilere mensup kadınların çıkardığını söylemiş, 96 kişinin yaralandığını, 73 kişir i n de tutuklandığını söylemiştir. Allende «Kadınlann protesto gSsterisi sırasında 80 . 100 kadar silâhlı genç saldınnaya hazır vaziyette gösteriye iştirak etmişlerdir. Olaylar bn yözden cıkmıştır» demiştir. Allende, gençlerin trafiği durdurduklarını, bazı binalara saldırdıklarım ileri sünnüştür. Protestocu kadınlar ise tüketim mallarının azhğıru ve üniversitede de baskıyı protesto ettiklerini söylemektedlrler. Öte yandan, Santioga Eyaleti Askeri Komutanı, hükümet aleyhtan gösterilerin çığnndan çık masını önlemek için dün Santiago ve çevresinde gece sokağa çık ma yasağı ilân etmiştir. Yasak, gece saat Ol'de başlayıp 06'da sona erecekür. Kaçırdığı uçağa karşılık kolera aşısı Bengaldeşli hava korsam tutuklandı PARİS (T.H.A.) Bengaldeş gerillaları bugün Roma üstünden Karaçiye gitmeye hazırlanan Pakisfan hava yollarma ait bir yolcu uçağını Parisin Orly hava alanına kaçıran biri Cezayirli, biıi Bengalli iki hava korsam dün Fransız polisi tarafından zararSJZ hale getirilerek tutuklanmıştır. Hava korsanları yakalanmadan önce Orly Havaalanı yetkililerine şu haberi yollamışlardır. «Bu uçağa, Bengal nalkının yararına çaJışması için Bengaldeş savaşçılan tarafından el konulmuştur. Bengal halkına yardım etmek için 30 tonluk tıbbî malzemeye ihtiyacımız vardır. Bunu elde etmediğimiz takdirde uçağı havaya uçuracağız. tçindeki yolcular da öleeeklerj» Fransız Hükümeti, hava korsanlarmın bu isteğini yerine gefirerek 1 milyon doz'dan fazla ko lera aşısı yüklü kamyonları uçağın yanına yaklaştırmışsa da, konuşmak üzere uçağın içine giren çelik yelekli polisler, hava korSiiniannı zararsız hale getirerek tutuklamışlardır. dıs basında îsteyen MEiR ve PHANTOM'LAR îsrailü genç. Golda Meir'in Amerika seyahatini şöyle yorumluyordu: «Başbakan Meir'in Amerika'ya gitmesine ne lüzum vardı anlamıyorunı. Dünya kamu oyu bizi Amerika'dan yardım dilenen âciz bir ulus gibi görecek şimdi. Üstelik Araplar da bundan cesaret alacakUr. Oysa Araplan kolaylıkla yeneceğimizi herkes biliyor. Phantom uçaklarına gelince... Başbakan Meir'in bu konuda, Nixon'a, şimdiye kadar bilmediği şeyleri anlatmasma zaten imkân yok ki...» Karamsarhk yaygın Bütün Israülilerin kendi güçlerine bu kadar güven duyduklanru söylemeğe ise imkân yok. İsrail kamu oyu özellikle Phantom uçaklarının verilmemesinden karamsarlığa kapılmıs durumda. Birçok İsrailli bu uçaklar verilmediği takdirde, Israü'in Araplara karşı verilecek bir savaşı kazanamıyacağı kanısında. Böyle düşunenlerin kanısına göre İsrail büyük devletlerin baskısı sonucu, bir barış anlaşması imzalanmadan 1967 sınularına çekilmek zorunda kalacak ve bu da tsrjtil devletinin sonu olacak. Phantom uçaklan îsrailli yetkililer ise bu kadar karamsar olmamakla birlikte, fazla iyünser de değüler. Amerika'da Başkan Nixon ile görüşecek İsrailli yetk'ıileriD ve bu arada Başbakan Golda Meir'in üzerinde en çok duracakları konunun Phantom uçakları oiduğu ise bilinmektedir. İsrailli yetkililer kuvvet dengesinin Ortadoğu'da kendi aleylılerine döndüğü ve bu yüzden Phantom uçaklarına olan ihtiyacın çok arttığı inancı içindedirler. Gene aynı yetkililerin kanısma göre Amerika Phantom uçaklarmı vermemek suretiyle, Mısır'ı cesaretlendirmekte ve dolaylı şekilde de olsa savaşa itmektedir. Bazı İsrail siyasi çevreleri ise, bir savaş halinde durum Israil'in aleyhine gelişmeğe başladığı takdirde Amerika'nm derhal Phantom yardumna başlıyacağı kanısındadırlar. Ancak böyle bir ihtimal gerçekleşse bile, Mısır'm elindeki Sovyet fuzeleri yüzünden geç kalınmış olacak ve savaş tsraü'e pahalıya mal olacaktır. Başbakan Golda Meir, Başkan Nixon ile yapacağı görüşmeler sırasmda Amerikan Devlet Başkanmı bu konuda ikna etmeğe çalışacak ve Phantom uçağı verilmesini sağlamağa çalışacaktır. Amerikan siyasî çevreleri aynı göriişü paylasmakta ve iki taraf arasındaki görüşmelerde ağırlık merkezini Phantom uçaklan konusunun teşkil edeceğini belirtmektedirler. P/Ş Yeni bir anlaşmazlık mı? Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ • BBA.V Biinnüz Boğazında • stratejik üç adayı 30 Ka• sım şafak vakti işgal etmiş • ve bunu olağanüstii toplanmış olan îran parlamentosunda Başbakan Emir Abbas Hüveyda, televizyonla yayılan bir beyanatla açiklamıştır. Res Ül Hayma EmirUğine ait Büyük Tomb ve Küçflk Tomh adaları ile Şarça Emirliğine bağlı Ebu Musa sdası Îran Ordusu tarafından işgal edilmişlerdir. Başbakan Hüveyda işgali bu adaları rlinde bulunduran Ingütere'nln müsaadesi üzerine yaptıklarını da sözlerine eklemiştir. îran bu adalann kendisine ait olduklannı ve seksen yıldır sömürge durumunda bulunduklantu iddia etmekte idi. Jrak Hükfimeti, Irana şiddetli bir nota yollamış, îran ve Ingiltere ile diplomatik ilişkilerini kesmiştir. 18 Tenunnz 1971 de bölgedeki yedi emirlikten aitısı Birleşik Arap Emirlikleri adı altında bir federasyon halinde toplanmak üzere anlaşmışlardı. Sadece Res 11 Hayma Emirliği bu federasyona dahil olmak istememiştir. 1968 Ocağından 1971 sonuna kadar Îran körfezindek) bütün Ingiliz kuvvetlerinin çekileceğini ilân edeUberi Ingiliz Hükümeti Bahreyn, Kuveyt.«e diğer emirlikler arasında bir birlik kurulması fikrinl 'jieateklemişti. 1968 başında boyle" bir birKfm kurulacağı ilgili dokuz devletin hüJcümdarları tarafrndan ilân edilmiş olmasına rafmen bazı hususlardaki görüş farklannın belirmesi üzerine bu birlik kurulamamıştı. 2 Aralık 1971 de ise f'ederasyonun Itunılaşu Abu Dabi'de ilân edilmiştir. Bu fcderasvoııa Dubai, Şaroça, Açman, UmmÜl Gnveyn, Fuçera ve Ebu Dabi dahüdir. Emirlikler üzerindeki Ingil'u hinuyesi, 2 Aralıkta son bulmuştur. î e n i devletln başkanlığuıa Ebu Dabi Emiri Şeyh Zeyol Bin Sultan En Natayan seçilmiştir. Ebu ıMusadaki stratejik nofctaların Îran kuvvetleri tarafından işgali Şarça.hükümdarı Şeyh Halid El Kasimi'nin muvafakati ile olmuştur. Fakat Şeyhin ada> nın bütün üzerindefci egemenlikten vaıgeçmediği de açıklanmıştır. Bir Arap sözcüye çöre, Seyh sadece yılda 1,5 miJyon sterling bir ödemeye karşüık, adamn bir kısmını Iran'a vermiştir. Îran Başbakanı Hüveyda ise, Şarça hükümdarı ile anlaştıklarmı ve Ebu Musa adasında ve karasulannda ilerde bulunatak petrol gelirlerinin emirJikle "Şİt olarak bölüneceğini. îran hükümetinin buna karşılık Şarça'nın ekonomik Relişmesi için malî ve teknik yardımda buîunaağinı bildirmiştir. Emirlik, adalaki memurlarını da geri almavı kabul etmiştir. Buna mukabil. Büyük Tumb 1e Küçük Tumb adalarının işgaı Res ül Hayma şeybinin muafakati dışında olmuştur. BaşDakan Hüveyda, Îran kuvvetlerii.in ateş açmadan adaları işsal 'ttiklerini söylemesine raftnen ^es Cl Hayma hükümeti, tranılann adaları bombardıman etiklerini ve adalarda bulunan alı polisten ikisinin öldüğünü resnî bir bildiri ile dünya kamu >vuna açıkJamıştır. Ingiltere, Ondokuzuncu yüzyılla korsanlıkla mücadele bahane;i ile îran kürfezine eirmiş ve îahreyn ve Katara el atmıştı. SJO'de ayru zatnanda Katar Hüaimdarı da olan Bahreyn Şeyhi, iendiliğinden Ingiltere'nin daha vrel bölgedekj emirliklerle yapîffi genel banş antlaşmasına dalil oldu. tngiltere bu antlaşmala korsanhk etmemeleri şartıyla, eyh ve adamlanna yapılacak sallırılarda yardım vaadediyordu. îahreyn her ne kadar 1861 antaşması ile lngiltere tarafından am bağunsız olarak kabul edllliyse de 1880 ve 1892 antlaşmaarı ile tngiltere, Bahyreyn'in ışişlerini yüriitme erkini aldı, Sanreyn bimayeye girdi, 1916 da se Katar, fngiliz himayesine girneye mecbur oldu. Îran körfezinde cereyan eden•T sömürgeciliğin tasfivesinde ısğımsızlık kazanan. fakat çok ayıt olan küçük prensliklerin opraklaruun stratejik maksat3rla kuvretü komşusu tarafınan yağma edilmeeidir. Burada özü olan diğer komşular. trak c Kuveyt Uhiatiyle itiraz edeekler ve yeni bir anlaşmazlık oğacaktır. runda, Güvenlik Konseyinin 1964 Martında aldığı karara nygnn sekilde adada banşçı bir çozüm şck li bulunduğunu bildirememekten dolayı üzgününı.» Genel Sekreterin Güvenlik Kon seyine sunulmak üzere hazırladığı ve 20 Mayıs 30 Kasun dönemini kapsayan raporda Birlesmis Milleüer Barış Gücü sayesinde, sathi de olsa, adada sükunetün ko runabildiğini kaydetmekte ve bugüne kadar meselenin esasına bir çözüm bulunamamasmdan duyulan üzüntü belirtilmektedir. UThant şöyle devam etmiştin «Genel Sekreter olarak sundufum Kıbnsla ilgili bu son rapog po Enver Paşa'nın oğlıı Avustralya'da öldii SYDNET. fAP) Geçen Perşembe günü bir kazada ölen Allan Enver'in. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanh Orduları Başkomutanı Enver Paça'nm oğlu oldugu ve kendisinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill hesabına casusluk .vaptığı açıklanmıştır. Ellibir yaşmda ölen Allan Enver ile karısı İsveç doğumlu Majbritt, Avustralya'nın karlı dağlarında hafta sonu tatilini geçirmek üzere bir geziye çıkmışlardı. Daha sonra kendilerini aramak üzere görevlendirilen bir helikopter, bir süre sonra eşini ve küçük bir uçuruma kayarak düşmüş olan AJlan Enver'i bulmuş ve ikisini de kurtarmıştır. Ancak, Allan Enver, helikopterde iken aldığı j"aralar yüzünden ölmüştür. Majbritt ise son birkaç günden beri soğuktan titreyerek dolaştıklarmı ve ağaç kökleri yiyerek yaşamağa çahştıklannı söylemiştir. Enver Paşa'nın oğlu bundan altı yıl önce Avustralya'ya gelmiş ve bir sigorta şirketinde çalışmağa başlamıştı. Öğrenirnini Fransa'da yapmış, olan Allan Enver, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye kaçrnış ve Ingiliz Kraliyet Hava Kuv\retlerinde görev almıştı. Allan Enver, Türkçe dahil altı dili çok akıcı bir şekilde konuşurdu. Fotoğrafta; Enver Paşanın oğlu Allan Enver, ölumünden önce Isveçli karısıy'la görülüyor. (Radyofoto: AP) Enosis çalışmalan Genel Sekreter, adada cemaatleT arası görüşmelerin çıkmaza girme si ile, ümitlerin boşa çıktjğını ve ümidin yerini gerginliğin aldığmı kaydetmiş ve Grivas'ın adada bulunduğu ve Kıbrıs Rumlan arasında Enosis lehinde kampanya yü rütüldüğü söylentüerinin gerginliği daha da artırdığmı ifade etmiştir. Genel Sekreter, •Mutablk kalıoa cak bir çözüm ihtimalinin zayıf laması ile, çatışmalann yeniden başlama tehlikesinin arttığını be lirtmiş ve bu tehlikeyi giderebilmek için görüşmeleri yeniden canlandırma çabalarına giriştiğini anlatmjştır. Genel Sekreter UThant, raporunda, görüşmelere yeni bir ?ekil vermek amacıyle geçen Ekim aymda Kıbrıs'ta iki cemaatin tem silcileri arasındaki görüşmelere özel temsilcisi Osario Tafall'ın da katılmasını teklif ettiğini anlata rak şöyle demiştir: The Guardian Göriişmeler devam ediyor «Tunanîstan, tekllfimle mutabık olduğunu bildirdi. Türkiye, bazı değişikliklerle teklifhnl kabul et ti. Kıbrıs Hükümeti de teklifin sadece Genel Sekreterin özet tem silcisfnin görüşmelere katılma» kısmmı kabul etti. Bu konuda g'â • rüşmeier hğja devam re(pıektedrr.» ( TEŞEKKÜR | Aktar Koç KütükçGoğlu Ş Mermerci ve Çubukçu aileleri • nin en büyügü ve biricik hala î ları: hayırsever ve iyi insan^ • kıymetli annem • HUBİYE AKTAR ' ın : vefatı dolayısiyle biz2at cena * ze merasimine l^tirak eden, ev ; lerirnize gelerek taziyette bulu ! nan; telefon veya telgraf ile ; başsağllğı dileyen akraba ve • dostlarımıza teşekkürü bir borc * büiriz. î Oglu: HALİL AKTAR ; İlâncılık: 57069930 "«•••••«••••«••• ••••••••«••a* TEŞEKKÜR j Ameliyatımı başan ile yapan, • Yüksek İhtisas Hastanesi ope S ratörierinden sayın ; Doç. Dr. ; İLTER BÎLGİN : ile sayın asistardar, Dr. Mus Ş tafa Onaran, Dr. Turan Ona], • Dr. Alpaslan Gencer, Dr. Me. i tin Şavkılıoğlu ve bütün per • sonele teşekkürlerimi sunanm. • Makbnle GÖKER • ••••••••••••••••••••a ^ r Cumhuriyet 9942 YUNUS OCAKLI A ARANIYOR V 28 yıl önce, tcüçük yaşlarday. 0. ken nereye gittiği bilinmiyen f # kardeşiraiz Yunus Ocaklı'yı ta # i nıyanların su adrese bildirme 41 ( lerini insanlık adına rica ede. Â riz. Muhlis Ocaklı Nisantaşı V Valikonağı caddesi Pamuk a . V partmanmda îstanbul. Kayıp \ı kardeşimiî yunus Ocaklı Şe fl binkarahisaı Uçesinin Erit kö r' yündendir ^ Cıımhurîvet 9938 ECE AJANDASI Her şeyin yenisi dostun eskisi 1872 ECE AJANDASI en eski dostunuzdur En giizel tiediyeleri Yıl başında verecektir Renkli Kupor.ları saklayınız AFİTAP Tasarruflarınızı yıl sonuna kadar İş Bankasmda toplıyarak Milyon Pazarmdan" siz de faydalanmız. 17 500 talihlinin tam 17 MİLYON lira tutarmda ikramiye kazanacağı bu büyük çekilişte: C n APARTMAN O U DAİRESİ 100.000 TL 100 ADET 10.000 LİRA 300 ADET 5.000 LİRA 1000 ADET 50 ADET ECE AJANDASI TURKIYE BANKASI 1.000 LİRA paranmn... isükbalinizin emniyeticlir ve 1 6 0 0 0 talifıliye çeşitli para ikramiyeleri dağıtılacaktır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle