12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
•»«MMMtf MM»MMM* HAZiRLIK MACI DAHA İ«^te Alman antreman Bistemi Dün bir basın toplantısı yapaa IJIHIIH* Avrupa Şampîyonluğuna goz diken " Kamacı I | Cihat Uskan Çahşmalarında \lman sampiyonu M. Gladbach'ın idmanını uygula; an P. Babçeliler fvıliTOVonıınıı 6 üreş Federasyonu Başkanı Caat Uskan, ç q ma arkadaşlarını dun açıklamıstır. Yardımcılığına Muzaffer Işık'ı geüren Uskan'ın Federasyonundakı dığer üyeler şunlardır: Müteha$sıs uye: Özkul Sanan, Genel Sekretet: Sadettin Yamanlı, Üyeler: Cemal Bılgıç ve Halıt Akunal. Komıte üyelerı de şunlardır: HASAN CANSIZ CANSIZ : «CEMAL SAHİPSİZ DEĞİL» Bugün Vıyanada İtaly&n boksönl Lucherini ile karşüasacak olan Cemal Kamacı'nın bâmisi Hasan Cansız «Kamacı'ya Federasyon yardımı istendiğine» dair ç> kan soylentilerle ilgili olarak, «Kendirni ön plâna çıkarmak istemeyisim yanlış anlaşüdı. Cemal'i hiç bir zaman yalnız bırakmadnn ye bırakmıyacağım. O kimsenin yardımına muhtaç ve sahipsiz değil» demiştir. Kamacı için Avrupa Boks Bırliğınm ünvan maçı düşunduğüne değinen Cansız, boyle hır şeyi duymadığını ve ıhtımal vermediğtni behrtmış ve şoyle konuşmustur «63,5 kilotta, Rene Roque'u vcnen Carrasco düırra şampiyonluğu için döğttstiiğünden A\rupa Şampiyonluğu şimdi boş kaldi. Bn yer için Lopopolo ve Zami döğüşüvorlar. Ancak bn maçın ga,libini Cemal'le döğtiştürmek isteyeceklerini hiç sanmam. Zira bu adamlara bir TürkJe maç yapmak cazip gelmiyor. Vstelik isteseler bile ben ran olıtnyacafım. Kcne Roque ile vakitsrz yap ttği bir ünvan maçı Cemal'in morali üzerinde çok olum suz etkiler yaptı Kamacı önce bir çok boksörle karşılasıp tecrübesini arttırsın. On riar, sonra ünvan maçuıa sıra gelecek.» geçe Lucherini önünde V1YANA, (ÖZEL) Profesyonel boksörümüz Cemal Kamacı, bu gece burada Stadhall* spor salonunda Italyan boksörü Serafino Lucherini ile karsılaşacaktır. Avusturya'da çok tanınan ve sevılen Cemal Kamacı'nın 63,5 kilo. da yaptığı bu maçın, verilen oneminden dola. yı gecenın son maçı olması kararlaştmlmıştır. LUCHERİNİ KİMDtR? Avrupa Şampıyonluğu için hazırlanan Kamacı'nın bu gece karşılaşacağı Lucherini, 31 yaşında olup 9 yıldır profesyonel olarak döğüşmektedir. 196564 yülannda sıkletinde oldukça tanınan Lucherini şımdi iyice yaşlandığmdan, hiç bir iddiası kalmamıştır. Bu sezon yaptığı 3 maçın üçünü de birini nakavtla kaybeden Lucherini karşısında Kamacı mutlak favoridir. BASIN GENİŞ YER VERİYOR Kamacının Lucherini ile yapacağı maça Avusturya basmı geniş ver ayırmıştır. Avusturya'aaki Türklerm gosterdiği ılgi yüzünden maçları oldukça harekeüi geçen Kamacı'ya uzel ılgi duyan Avusturya basını boksdrümüzün favori olduğu hususunda hemfılcirdır. Kamacının son durumunu merak eden boks otoriteleri bu maçı: «Bakalım Amerika, Karaacı'da bir değişiklik yaptı mı?» havan içinde beklernektediıleı KAMACI Her şey Avrupa Şampıyonluğu için.. PETRESCU NUN TAVSlYESi UZERINE Stad için konuştu F. Bahçe ] Ilgaz, Bakan ve Genel Müdüre çattı enerbahçe Kulubü Başkanı Fanık ügaz, kendi stadlarının yapımındakı gecikmede Beden Terbiyesi Genel Müduru I. Hakkı Güngör'ü suçlamış ve tutumunu «gayri addilık» ile nitelemlştjr. Başkan Faıuk Hgaz, Beden Terbiyesi ile yapılan mukjvelede Fenerbahçe Stadının 19T2 Temmuzunda bıürılmesi gerektiğini, fakat bugünkü du rumun mukavele tarihine j e tışmesıne ımkân olmadığını belirterek, «Beden Terbiyesini iki ay önce ikaz ettik. Fakat cevap bile \erilmedi. Üstelik Gcuel Mudur I. Hakkı Günger, bunu ciddi bulmamış. Bu Cihat Uskan, dünkü basın toplantısında Teknik Danışma Kurulu: Vehbi Emre, Seyfl Cenap Berksoy, Nurı Boytorun, Fethi Gursoytrak, Mulıarrem Candaş. Merkez Hakem Komitesi: Ali Mcrdoğan, Sedat Cotelı, Kâmil Yalman, îsmaıl Akçay, Hüsnü Ayture (Sekreter). Mali Komite: Fatin Gurol, Cevdet Gedık. Başkan Cıhat Uskan, dun duzenlediği basuı toplantısında yaptığı bu açıklamadan sonra uzennde duracakları konular hakkında da bilgi vermi'jtır. Uskan, Karakucak güreşlerıne önem verileceğini, Ordu içinde güreşin gelişmesi çalışmalaıının yapılacağını soylerken yeni baçlayan Güref Ligine Silâhlı Kuvvetlerin Beyaz Grup olarak almdıgmı açıklamıştır. Cihat Uskan, okullara, köylere inileceğini, kulüpleri güreş takımı kurmak uzere teşvik edeceklerini ve müesseselere güre? takımı kurmak için zorunluluk getırileceğıni belirtmiş, tstanbulda bir plastik kapalı güreş salonu ınşası için çalışmalar yaptığını söylenüştır. F Sistemi uyguluyor Sarı Lâcivertli futbolcular önce Alraan Şampiyonu Mönchengladbach'ın idmanını seyrediyor, sonra da sahaya çıkıp bunu tatbik ediyor. TÜRGUT GÜNGÖR enerbabçe futbol takımı, Futbol Federasyonu Danışmanı Fetrescu'nun tavsiyesine uyarak geçen yıhn Alm«n lig şampıyonu Borissi« Monchengladbach'ır» »ntrenman ve maç fıhnlerıni getirterek, bu tarzda çalışmaya başlamıştır. San • Lâdvertlıler, sezon başmdakl kötü gidişı Petrescu'nun bir haftalık «Fotbol dersleri» ve futbol üzerine gosterdiği açıklamalı fılmlen ızleyerek düzeltnıiştır. Teknik Direktor Sabrl Kiraz, daha sonra Petrescu ile yaptığı gorüşmede, Fenerbahçeh futbolculara uyacak idman şeklini tespit etmış ve Mönchengladbach'm maç fılmlerini Alman Futbol Federasyonu taraundan yurdumuza getırıuiştir. I IHIIİIIIİIİIIIIlillllllllilllllllllllllllllllllllllllüllllllülüllllllllllllllH Beşiktaş Eskişehir'e, F. Bahçe İzmir'e gidiyor. G. Saray'ın rakibi Adanaspor F r Olomobiiden sürnili. 3 BUYUKLER zorlu H haftayı bekliyorlar.. aftanın maçlannda Fenerbahçe Karşıyaka ıçın îzmir, Beşıktaş da Eskişehırspor için Eskisehır deplâsmanına çıkarken Galatasaray Istanbulda Adanaspor ile karş:laşacaktır. Sanlâcıvertlıler ve Sıyah beyazlılar zorlu deplâsman maçlanru pazar gunu, Sarıkjrmızılılar ıse yarın oynıyacaklardır. KILIÇ: «ÜMtTLENDİM» Pazar gunü Esluşehirde Eskişetursporla kendı zaviyesinden çok zorlu bir maç yapacak olan Beşiktaş, dun son çalışmasını yapmıştır. Futbolculann çok hırslı goründuğu ıdmandan sonra konusan Tekruk Direktdr Kılıç, «Kııtbnlculanmın gosterdiği olağanüstü gayret beni bu maç için ümitlendirdi. Eskişehir çok korktuğurn bir takun. Bilhassa su sırada. Buna rağmen pazar için küçük bir ümit ışığı betir* di» şeklmde konuşrnuştur. Beşiktaş kafılesı bugün Kulup Başkanı Yalçın Başaran'm başkanlığında Esklşehire hareket edecekhr. GALATASARAY HAZIRLANIYOR Galatasaray, yarın Adanaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdurmektedır. Sarkırtnızılı îutbolcular, antrenor Brian Bırcb'un yonetımmde yaptıklan ıdmanlarda ozellıkle gol ataıa üzerinde çalışmaktadırlar YöneücüeT, A danasporu yenerek puan kaybet meme azmınde olduklannı soylemışlerdır GÖKMEN OYN4MIYOR Ivîerkez Ceza Kurulu tarafından uç maçtan raen cezası alan Gökmen, yarın Adanaspora karşı oynayamıvacalıtır. ZIYA İDMANA KATlLıMADl Fenerbahçe futbol takımı bu hafta Izmır'de karşılaşacağı Kar şıyaka maçımn hazıriıklarına dun de Tekn:k Dırektör Sabrı K'.raz'ın yonetımınde \aptığı çalısmayla clevam etmıştır San Ldcı\erthlenn duo sabah yaptığı çalışmaya henüz safıpva çıkmasına ızın verılme'ien Zıja katılmamıştır. FARt'K ILGAZ gayri ciddiliği anlayamadık. Atılan imzanın yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmadı. Kusur kendisiniııdir. Fenerbahçe Kulübü Baskanı oiarak haklanmızı korujaeağım. Stad zamanında bitmediği takdirde tazminat isteyeceğir. demiştir. Faruk Ilgaz ayrıca eski Genç lik ve Spor Bakanı Sezai Ergun'un, Türk sporuna hiç bır katkıda bulunmadtğını, yeni gelecek Bakan m da sporu ta nıyan ve bilen bir kişi olmasını BTzu ettiklerini sözlerine eklemiştir. Önce filmi seyrediyor, sonra antrenman yapıyorlar Fenerbahçeli futbolcular her sabah çalışmadan once geçen yılkı Alman şampiyonunun yaptığı idman Iılmıni seyrettnekte, dalıa sonra sahaya çıkarak bunu tatbik etmektedir. Öte yandan Sarı Lâcivertliler yapnklan lıg maçlanndan önce de taktik dersinde yine Mbnchengladbach'vn filmüsi izlemekte ve d»ha sonra Sabri Kiraz'ı dınleyerek sahaya çıkmaktar dır. Earullah Sultan'dan vazgeçemedi Galatasaray'ın nıillî boksörü Kulüplerin şirket haline gelmeleri formaliteye bağlı ANKARA Beden Terbiyesl Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Kökpmar kulüplerin şirket olma lstekleri karşısında «Bu konu Merkez Danışma Kurulunda görtişülür. Sorun Yönetmelikle mi yoksa kanunla mı çözümlenir o zaman anlasılır» demiştir. Ote yandan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ibrahim Onuk da ayni konu ile ilgili olarak, «Şirket olma isteğl Futbol Şurasında da görüşulmuş ve ükir birllğine vanlmıştır. îlgili rapor da Beden Terbiyesine verılmiştirj» demiştir. Onuk, thap Subaşı tarafından hanTiarmn statünün nenüz Futbol Federasvonuna gelmediğini söylemiştır 184.143 km. ile dunya sürat rekomnu kıran İtaljan kayakçısı Alessandro Casse SEYFİ Ali Sipahi gelecek yü Avrupa'da yarışacak TATAR, Gelecek yü Avrupada yanşacak AÜ Sipahi eşi Sevira Sipahi Ue | HER İDMAN TATAR .Ankara baskaiır» • • • • • • Kayakta akıl almaz bir sürat rekoru: 184,143 Km İSVİÇRE, (Özel) 43 Aralık tarihlerinde îsviçre'nin ü lü kayak merkezi Samt Moritz'de yapılan 197172 oümpık K yak sezonunun ılk musabakasında, kayakta surat rekoru m, nümayacak bır derece ils kınlmıştır: 184,143 km. Kayak Czerınde otomobildc de hızlı gıden bu Italyan k yakçısınm ısmı Alessandro C se. Halen kayak hocalığı y pan 1.68 boyundaki rekortmc bu müthış suratı «Sohler» aı bır fırmanın özel olarak ırr ettığı 2.40 uzunluğunda ve kuo ağırlığındaki bir k^ a ia yapabılmistir «180 KM.Tfl ASAN ÎASAMAZ» DENMİSTİ Casse'den evvel kayak 'a rıının bılinen en süratll ret ru eskı Dünva Kupası sah Karl Schranz'm rekorunu 1 392 km. İle kıran Moroch adlı bır Japon'a aıt O zaman Karl Schranz «180 km.'den ı ha fazla bir sürat insanı filc rür» demiştı Ünlü şampiyor vanıldıSîrıi ispat eden bugür rekortmen Casse'nin hec şımdı 190 km «Hem de bn zon bıtmeden..» İÇİN ANKARA'YA GİDİP GELİYOR YALÇIN PEKŞEN «Bildif ı 10 sey varsa, bana ancak 5 tanesini bğrettı. Bn bile ayyılclıılı forraayı gi> meme yetti. Daba ondan öğreneceğim çok sey var.» Ayyıldızlı formayla bın. lerce vumruk atmış, yummğu defalarca havaya kalkmış bır boksordü konusan. Sejfı Tstar, kendısmı boks dunyasına ıten ve boksor \apan hocası Emrullah Sulîan'dan bahsedıyordu. Galatasarav forması a ! . tında döğüşmek için tstanbul'a gelen Seyfı Tatar, Emrullah Suîtan'ı unutamamış, kendısine yumruk atmayı oğteten Ankarah hocasından vazgeçememistı. Şimdı tîtanbul'da müsabakası olmadığı zamanlar yine ba'kente d'onuyor, hocasının elıni öptükten sonra çalı?malara başlıyorriu. Galatasaray Kulübünden lısanslı olan mıllî boksorumuz «Diğer antrenörlerle tahşınca stilim boıuldn^ d.. }or. Geçenlerde yunanistan'da yapılan Balkan Ralhsmde grubunda birincı, genel klâsmanda ıkıncı olarak memleketımize bu sporda dk altm madalyayı getıren Ali Sıpshı, gelecek vı) • Asrupa'nın önemli ralhlennden bınne kaülacağını açıklamıştır MemleKe'imızın 1 nolu rallicısı Ali Sıpahı. bu konuda şunlan soylemistır: Kısa haberler • YELKEN İstanbul Yelken Ajanlığı tarafından duzenlenen Puanlı YarışmaUr sonunda en vüksek pua. nı Snipe sınıfında Orhan Tu kel (F.B.) ekibi toplamıştır 11457 puan alan Tükel ekınınden sonra 10685 puanla Dragon'da Mazhar Pekta. ekıbı gelmektedır. Fınn'du Levent özgen, F.D.'de Gür c han Tukel 1. olmu 'ardır. • RALLİ Turkiye Tu rîng ve OtorAobil Kurumu ile GoodYear Lâstık Fab. rıkasının ortaklaşa düzenle. dıkleri II. Kocaeli Rallısı Pazar gunu yapılacaktır. • VOLEYBOL Yarın aksam Portekız'ın Porto t a . kımı ile Avrupa Şampiyon Kulünler Kupasının ikıncı tur rovan^ masını japacak ••••••••••••a «Aralarında çok kaabilıyeUı gcnçler bulunan Türk rallicile ri ne yazık ki, Yunanistan'dan Eskişehirspor'un öteye uzsnamıyorlar. Bunnn se maç hasılâtlarına bebi memlekptimjzde bu sporu el konuldu yapanlann hcp iş güç sahibi oı ması. Meselâ benim bövle bir Eskiehirsporu malî bir buyarışa katılabilmem ıçio scnenalım ıçerısıncTe bulunduğuna GÜREŞ LIGI, 3 İL'DE DEVAM EDECEK lik ıznimi almarn ve oralara git daır haberlerın çıkma^ı üzerine Türkiye güreş ligine yarın 4 çnıbun 3 ilde yapılacak müsabakalabır açıklama yapan Kul\ip Baş mcm lizım. Ancak. seneye bun ile dfvam fdilecektir. Tesil grup müiabakalan Sivas'ta, Ma\i kanı Cc'â! Sölpuk, malî bunaııu mutiska yapacağım Ve \v CTUP müsabakalan Adana'da ve Kırmızı grup müsabakalan Anlımın soz konusu olmadığını kara'da vapılaraktır Yarın ılk defa başlayacak olan Beyaz grup rupa'nın önemli bir >îillisinde behrtırken Bolce Mudurlugu müsabaVplarına ise sadecr Silâhlı Kuvvetler kattlacaktır Fotoğ9<) hın lıralık alaragı \ç\r, Be de adımı duyuracasım.» rafta, teçen tufta japüan süreş liei miisabakalarındau bir an gösıkta^ vc Go^tepe rrncları hartilmektedir. sılatlarma el kojmuştur. olan G. Saray voleybol takımı dun sabah uçakla Por tekız'e gıtmistır. • MERSİN Geçtığımız naftakı Fenerbahçe maçına yedek sovunmayan Mersır • • • • • * Idmanyurtlu Glivenc antıt nör Tureav Seren taraıın dan kadro dışi bırakılmış tır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle