18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN OYMAYI AHLAK YASASINA TAAHHÜT EDER. Sahibl : Cumhuriyet Matbaacılılt ve Gazetecılık T. A. Ş. adına NAZtME NADİ Sorumlu Vazı tşierl Mudürü: SAMİ KABAÖREN Basan ve Yayan: CUMHUBIYET MATBAAC1LIK ve GAZETECİLIK TVA.Ş. Cagaloğlu Halkert Sk. N. 3941 R I I R H I A R ' AVKHRV Atatür* Bulvan Tener Apt + D U n VJ U, M n . VPT seiıır Tel 120920 129544 ABONE ve İLÂN , 1 3 S 12 Ajlık Aylık Aylık Aylık Vurt tcı I tırı U151 Adı Posta 22.50 45. 67.50 135. 135 270. 270. 540. tZMIR: Fevzıpaşa Bulvan Ai5aro|lu îshanı Tel: 31230 Z470S GUNEY ILLERI: Kurukopru 34 lokak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 35n Llra Baslık (Maktuı B U 2 ve / ncı s<ivta (Santıml) 85 3 uncu sa\ta (Santımıı 75 4. 5. 8 ncı sayf» (Santiml) 100 Ni$an. Nıkân. Evlenme Uoâum Ölum. Mevlld, Tesekkuı 23 üncO (S Sm > 15(1 Ölura. Mevlld. Tesekkuı (S Cm ) 1) 10 SAV1S1 75 KURUŞ Kasım sonu (Baştarafı I. Sayfada) İhracat »rtışı 1971 yıhnın Ocak • Kasım döııeminde ihracatunız çeçen vıljn aynı dönemine kıvasla yüzde 6.2 oranında ve vüzde 31.7 milyon dolarlık bir artış gostererek 542.8 mihon dolara ulasmı^tır Fiili ihracatımız vuzde 6.2 oranında artmış görünmekle beraber, IMerkez Bankasının verdiği rakamlara göre ihracat döviz çelirlerimiz ayni dönemde yüzde 11.8 oranında artmıştır. (5) ihracatımız özellıkle Kasım »yında buyuk bır s'çrama gostermış ve geçen yılın Kasım av na göre yuzde 24.6 oranında artarak 89.7 milyon dolar olarak gerçekleşrruştır. & 1971 yılının Nisan avmda, fhracatımızda 14 mihon dolarlık düsüklüğü davanak olarak veni dış ticaret rejiminıizc saldıranlara. bu rejunin Mavıs avı basır.da v ürürlüğe konulduğunu belirtmekle yetinmiyeceğim. Nisan ayındaki ihracatta göriılen düşüklüğün nedeni dış ticaret bültenlerimizi inceleme olanağım buLuılar için açık ve seçiktir. Nisan ayında kabili ihraç pamuk stoku kalmamış ve bu durum, bir yıl öncesine göre Majıs, Haziran aylannı da etkileyerek, pamuk ihraç edUemcmesi dolayısiv le, Ekim sonuna kadar 24 milvon dolar kadar bir pamuk ihraç açığı süre gclmesine sebep olmuştur. Bununla beraber bu açık, Kasım avı içerisinde kısmen telâfi edilmiştir (13.1 milvon dolar). lanan dö\ iz tasarrufu a^çari j uzdc 15 olarak ifade cdilebilmektedir. Bazı durumlarda .Mizde 300> \araıi anorınal fiyat farklarıyle karşılasılnııştır. (Q) E\ lul sonu itıbaı ı\ le 87 208 535 dohı!ık ^hıacata 252 116 847 lıralık vergı ıadesı yapılmıstır Bunun 72 6 mihon lirası ılk uç 1T9 3 mil von iııası da bundan sonrakı altı ay ıçınde verılmıştır. Deıbılın açıklamasında onemli bir ııniuı da covız kaçakcılığı ile ilgıhdır Eu açıklama avnen şöyledı«özellikle fizerinde durulması •rereken nokta, ithalâtta fivat ucuzluğunun \eya dıisuklüğünün eav alnımaMp. ithalâtın car dünya fi^atlanna mçunlııçu ilkesinin cözonunde tııtulduğudur. Tah«isli ithal mallan listesind<? bulunan kalemlerde. ithal fiyatlarının çok dusiik eosterilmesi eğilimi vıllardır resmî kavıtlarla beleelenmistir. Gerçekten bu listeden hissesine az drivîz pan düsmüş olan bir kısım ithalâtçılar, bu az döıizle fazla miktarda mal getirebilmek için fiyatları düşuk eostcrmekte \e aradaki rarkı dola\lı kaynaklardan karsılamaktadırlar. Buna karsılık. liberasvon listesindc bulunan ithal mallarının ise. genellikle cari dünya firatlarının bir havli üzerinde ithal edilmekte olduğu da ıterek ilgililer, eerekse kamuovu tarafından bilinen teva sezilen bir errçektir. Bujunkü uygulamada. ithal mallarının bir kısmı icin dü'iük fivat kabul cdilmcmekte. aksine dünya pi>asa ravirlerine uysun Geçen yıl 20 milyon fi>atlar talcp edilmektrdir. Buna karsılık. bir kısım ithal maldolar zarar edilmişti larının fnatları dünva ra\içleri(î) Ocak • Mart devresinde pa ne kı\asla çok vüksek bulunarak muğun ortalama ihraç fıvatı 57reddedilmektedir. 60 kg/cent, Ağustos Aralık devDüşuk gosterilen bedcllerle itresinde ıse ortalama fıvat 76 80 halât vapmak iste>enler avnı zakg/cent'tır. Geçen yıl alıvre sa manda bu düşük bedeller üzetışlardan 20 milyon dolar zarar rınden dusuk gümruk resmi vc edılmış, bu yıl bu zarara inıkân diğer ithal »erıri ve resimlerinden ister istemez gayrimesru ovenlmerruş ve alivre satışlar yuzlarak vararljnmakta ve Hazınede 31 den yuzde 8 oranına dumizi normal gelirinden mahrum surulmüştür. Bugun kabili ihraç bırakmaktadırlar. •0 bın ton pamult kalmıştır. E7 Bu fiyat düsüklüğü veva vükleştınlerın ağırlık merkezı olan pamuk ihracatında, bı'gı ve tı sekliği, vıllardır, resmcn tespit ve tevsik edilen bir durumu jan tızlıkle uygulanan polıtıkamızm sıtmaktadır. Gerçekten, evvelce başansmı teslim etmivecek bır ithal edilen malların fivatları, Figerçekçi bulunmıyacaktır. vat. Tescil \e Tetkik Düiresince 0 İhracatta uygulanan ön fi ithalden sonra tescile tabi buvat kontrolu yoluyla örneğin, O luıımakta idi. Adı geçen dairecak • Kasım avları itıbarivle va nin tetkiklcri sonucu dosvalar pılan kryaslama sonunda önemli halinde Bakanlıkta mevcuttur. ihraç mallarımızdan olan ve kaKaraborsa muoyunun dikkatini üzerine topDüsük \eva vıiksek fivat tcscillayan kuru fasulyenin ton olarak lcri bazı maddeler için ortalama ihraç flyatı 274 dolardan 370 • 1015 vükseklik veva • 3050 # • dolara, mercimeğinki 160 dolardan 245 dolara, nohudun 236 do düşükluk. istisr.aî durumlarda ise "a 300 e varan anormallik fös lardan 305 dolara, canlı kovun 550 dolardan 620 dolara. canlı sı termekte ıp buna karsi uvgulat çır 460 dolardan 490rtnidra.ko nacak lıcrhanjı bir tedtrtr butun» vun eti 8*0 dotardan 1000 dolar», mamakta rdi: Bunlara ek olarak «Switch» zeyünyatının ihraç fiyatı ise 614 yoluyla bir başka ülkede üretidolardan 683 dolara vükselerek bu fiyatlardan ihracat sağlanmış İen mal. diğer bir ülke üzerinden getirtilmekte ve düşük gösteritır. len fiyat açıktan karaborsada döSanayi mamulleri viz sağlanarak ödenmekte, bu yol hem gavri meşnı döviz tale(S) Sanayi mamulleri ihracabini arttırmakta, hem de gümtında Ekim ayı itibarıvle yıizde rük cclirlerir.de düşükluk doğur30.1'lik bir artış kavdeaimis makta idi. bulunmaktadır. Bu artış oranı Bu tür düsük ithalâtın diier da ön fiyat kontrolunun gerek iç ve yan etkileri ise: Dürüst doviz gelirlerimize gerekse ihsanayicilerimizin ve ithalâtçılanracatçılarımıza sağladıgı vararmızın işlerinin aksamasına, düları kanıtlamaktadır. şuk RÜmrük resmi ödeyenlere kı(f) Fiyat kontrolu katı bir sisvasen düşük maliyetlerle rekabet tem içinde yürütülmemekte. dı< imkânlarımn azalmasına münpivasa fiyatlarının cösterdigi cer olmuştur. celismeler. mevsimlik fivat haBu durum avr.i zamanda. gereketleri, ihraç malının miktarı, rek tahsisli ithal mallan. gerekbzellikleri, piyasava ilk defa eise Snitch voluvla sağlanan ithal rilmis bulunulması. malın mılmallan için. vurt dısında bululetlerarası ihale konusu olması nan ve normal kanallarla vurda eibi hususlar gözönünde tutulfelecek olan dövizin vurt dışınmaktadır. da kalmasmın nedenini de teşkil (S) Kasım ayı sonu itibarivl" ettiçi çibi. paramızin değerî üdoviz rezervlerimiz rekor bır zerinde de olumsuz etki vapmakseviyeve ulaşmıştır. Ka«ım avı tariır. =onunda rezervler 1970 Ka^ımıithalâtta fivat kontrolunu vapra kıyasla yuzde 63 oranında ı c makla gcirevlpııdirilmis olan 242 mıivon dolar artısla 626 mı 1 ınn dolara yukselmıstır 1 7 1 «tthal Mallan Fıvat Tcscı! ve 9( Tetkık Daire1;]». veni elemanlar, Kasımında rezervlerımız 384 mıl telefon ve telekslerle takviye o<.cn dolardır. Innmuştur. ^ Mart Afnstos doııemindı» \dı eecen dairede derlenmiş • 8 milyon dolar karsılıSı 28.3 '1 olan hileiler ile. hilhassa dıs teton altın da rehindrn Uurtanlmas imkânları sınırlı olaıı ithamıstır. lâtrılnrııııza. asli imalâtcılar ve 15) Ocak Kasım dnnrmınd» resitli ülkclerdeki fivatlar hakI mılyar 62 mılyOn dolarlık ! • <Kında bilçi rerilerek danısman'talât vapîlmıstır. Bır önceki s lın a; nı donemıne Kı\ a« a ar lık ve vol çöstericilik gBrevi de vürütülmektedir. ı= vüzde 25 tir. İthalâtın veni Bu hi7m<"tlerin sonucunda, II•eıımle tamamen duracaâı \e,a berasvon listelerinde bulunan ifr mvuk olCLde aksaT acaâı ıddı ıhal kalemlprir.de. bilçi verilmek arın'n da^anaktan vok«un c ' . volmla sağlanan döviz tasarru 3uğu bu suretle he«ap'arnıı<=tııfunun assarî "i> 15 olarak ifade (îî" Bu düzevde bir ithnlâta edüehileceğini memnuniyetle beliçin izin ' erildıîi SCKIİIK'P b ; r lırtmek serekîr.» ;orunuıı akla gelebıl'cesıni hjırlatan Derbil, bunu sn>Ir açıkamıstır: Belirli bir noktadan senra. ecısnıekte olan bir ulke ckonomisi cin. doviz rezervlcrinin hie kulla (Baştarafı 1. Sayfada) ıılmadan artnıava devam rtmcsi hükümet. partilerin çerçek gücâ • alkınma gereklerimizle baçdaştırı nu. tıpkı birinci hükümet çibi amaz. Bu durumun ekononıımİ7 vanır.a almıs bir hükümet olmaçiıı bir kulfet teşkil etmeje ba^la vacaktır ve parlâmento'va dayalı msı konusuııda, doviz rezcrvleıi bir hükıimet olarak da nitelendi lin itbalât ihtivacımızm karşılanrilme> ccektir» demıştır. nasında kullanılma«ı ııvgıın s«Erim'in, bueün yapmavı tasarulmıış, yatınm. uretim ve istihlam sorunlarnıın cozıımlcnmesinlad ğı hukumetın kuruluş seklilo olıımlu bir Katkıda hulunınak nın de ha*"ulı olduğunu ve tekrar ızere. bu rezcrvler itha'âtn vöııeltecrube edılmemesı gerektığm ilmistir. Döviz rezprvlerinıiziıı ıddıa eden DP Genel Baskanı, ül l.ıha oııce ulaştıiı belirtilen yııkkenm bugün ıçınde bulunduğu ek duzc lcıde kısır durumd.ı tııdurumcJan çıkabılmesm;n tek vouîınası ve ekonomive dahil cdillunun, parlâmento'nun üstunlu n«mesinin ne kadar sakmcalı ola ğunu samimıyetle kabul etmek ağı acıkfır. oldugunu. bunun dısında bir hü kumetın milletin inancına mazYatırım kotası har olamıyacağmı, demokrasiden 15) Tevzıe tâbı koteların dağ.tıve demokratık usullerden taviz TII da elektronık makınalarda ısteyerek demokrasinin kurtarıla •vvelce tesbıt ve ılân edtlen belli ma\ acağını söylemıştır. vrıterler dah'lınde degeılendıııleek yapılmaktadır Sanajıeılere aSunay'a cevap ans tahsisler vamlmak suretıyle ç fınansman gücluklennın bertaBozbeyli, Cumhurbaskanı Suaf edümesı ımkânı progıama aiın nay'ın sıyasi parti lıderlenne gon nı» ve kısmen uvgulapınasma da derdığı mektubun mechslerın fajaslanmıstır. Diğer taraftan >atıahjeUerını kapsayan bölümünün ım talepleıirun suratle netıcelen Anaya=a'ja u\Tnadı5:nı da ileri iırılmesi için her turlu tedbır asurtnuş. «'Vlpclislerdekt faaliyet ınmıs ve yatınm kotasına buyuk biitüıılüsii ho7tnak seklinde nit nlçude ekler de japılmı=tır lendirmrk hııknkî ccrrp|;lı»re a flîl İth.ıldlta fivat Uont'oln «i*kındu» seKİınae konuşmjştur. tmınııı gclıjtiıılıniş olması ile sağ Döviz kaçakçıhpı 060604 061510 062295 066266 067005 067904 068033 077375 079424 084617 086226 090931 093787 099441 103005 104712 113512 121991 122697 126753 128486 132979 133307 135036 137461 138111 147080 147837 148263 152480 152929 164156 169057 169080 178367 179112 183984 186409 190297 190773 197714 199399 200578 220984 221822 230853 236532 236S34 240607 245655 255720 255813 258824 260820 264102 267063 271148 277678 291695 292377 300729 304566 307462 312644 316305 3200İ9 320262 325339 325908 334928 335625 339434 348329 349652 350481 350621 351751 355064 356901 362777 364583 367452 375703 376660 376995 382643 392103 3P5486 397470 399881 1.000 Lira Kazar.anlar: Son beş raJcamına göre: f00852 01429 05138 05602 05698 06970 08088 03279 08820 09212 09362 13652 17198 23804 24432 26620 30948 31239 33277 34803 34991 38273 38306 38693 42316 45651 48999 50399 52259 53465 54204 55608 55921 57574 60560 62704 67375 68843 68992 69350 70112 71763 71897 72538 73185 74076 74281 78082 79506 80382 81544 83149 84137 85042 86632 87405 87498 89086 89795 90809 91255 91264 91460 91990 93496 94895 95486 95861 96125 96910 97946 98343 98745 98836 99676). (Baştarafı I havfada) Naılî Erdem'den kurulu AP heyetıyle, 15 dakıka suren bır goMılli Piyangonun 9 Aralık 1971 ruşme yapmıstır. Göruşmeden çekilişınde ıkramıye kazanan sonra Erkmen, şunlan soylemişnurtıaraiarın tum lıstesi, şoy Ur.ledır: «Oeçen defaki son ziyaretimiz0.0961 N u m a r a 1.000.000 lıra de kendisir.e Başbakanlık görevi 337833 N u m a r a 300.000 lıra tevdi edilmemişti. Bu defaki, 186917 N u m a r a 100.0CO lıra Başbakanlık görevinin verilmesi224883 Numarr 100.000 lira ni müteakip vaptıçımız konuş316634 N u m a r a 100.000 lira madır. Kendisi hükümetin kurul40.000 L f R A K A Z A N A N L A R : ması hazırhklarijle ve istişare003878 038973 078677 131557 225665 lerle mesgul. \.P. olarak bizim 308278 325b22 335314 373H66 379564 ile de bu istikamettc gdrüsmeler 20J8B L İ R A K A Z A N A N L A R : yaptı. Düsüncelerinj sövledi. Biz 009270 119198 129685 165949 175242 de bu düşünceleri aldık. Muttali 176787 197198 207732 244537 253445 olduk. Simdi, bugün öğleden son 278643 279147 279431 279749 289336 ra Genel Idare Kurulumuzu top308829 319319 331012 379662 385647 lavarak görüslprimizi orada an11)000 Lira Kazananlar: latacağız. \ e bu çalısmalara ka011615 027588 028740 029585 035951 tılma bakımından mukabil görüş 037862 041024 043289 057982 060014 lerimizi getireceğiz kendisine.» Erkmen, a\rıca hukumete katılma konusunda gruplarda bır karar alınıp alınmnacağma dair bır soruyıı, «Aslında bizim tüzü» ğümüze giıre vetki Genel Idare Kurulunundur. Tabii mescle gruplara da gotürülür ama. grup larda ayrıca hir karar alınmasına ihtiyaç nlmıyabilir. Yani biz geçen sefer onu hir tüzfik icabı olarali değil. o gıınkü sartların icabı olarak gruplara götürmüş idik» seklinde ca aDİandırmıştır. «Başbakan Erim'in size Genel tdare Kuruluna iletmek üzere hildirdiği cörüslerinrte bazı şartlar var mıdır"" seklındeki soruva A P Genel Sekreteri şu cevabı \ermistir«Havır, Cumhurbaşkanımızm mektubunu biliyorsunuz. Bunun ötesinde sartlı bir durum yok. Sadece bana n günden bu vana celişen hâdiseleri ve hükiimct calışmaları yaparken hangi nokla d.i olduğunu, \P'nin de tabii bu hukumete katılması temennisini, ricasını ifacie etti. Biz de kurullarımızda gorfişeceğiz.» Erkmen bır sorvı üzenne y n i Kabıneve AP'nin 7 Bakan ve,vceginı btldırmış «Başbakan Yardımcıaı verecek misiniz?» soru^una ıse «Erim Başbakan Yardımcısı almak nivetinde değil. Sadece AP'den defeil. diğer hiçbir verden Hİmajatağını hize sövledi» kar^ılıŞını vermıştır AP Genel Sekreferi «Bakanlan \P mi verecek. voksa triın kendivi mi sececek?» sorusura karsılık «\P bir Parti. tabii ITIIdi görüsleri var. \P'nin görÜMİnü Genel Idare Kurulu tesbıt Pdecek» rpvabını vermış, «Erimin bu konudaki sörüsü nedir?» sorusunu da «Tabii grnel olarak lıükürnetın kurulus tarzını bilivorsunuz. ister bir sijasi paıtinin İMtf"" olsun. istecJtA^İİVAO • '• sqpr ister bir baskafTiggpnr HiikBmetlerin kurulus«Mhı<4ıî^ tarz vardır. O tarz içinde olur» dıyerek ce\aplamıştır. Erkmen, AP'nin gorüşümın olumlu OIUD olmavacagmı soıan gazetecilere su cevabı vermisrır«Yallahi \P. daima memlekete vararlı istikamrtte calışan sivasî bir teşekküklür. Onun ötcsiııde Genel Idarp Kurulu toplantısından önce bir şey sövlemek mümkün değildir.> Nilli Piyango dün çekildi Kabineye toplantısında belirtilmis olan çörüslerimizı nakletmek fırsatını buldom. Karsılıklı olaraU düsüncelerimizı büyüU bir acıklıkla ortava knvmak imUânını buldnk. Simdi sayın Basbakaııın düsüncelerinı vetUili kurullarımıza götureceğim. \e netice sanıyorum kısa zaman sonra açıklanacaktır..» Fevzioğlu «MGP'den bir ba kan mı alınıvor» sorusuna ı^e. «MGP, bakanlık sandalyelcri ile messul değildir. MGP'vi ileilendiren hu«us, Türkiye'de hu zurun, güvenîn asayisin, kanun hâkimivetinin tam olarak ver. lesmesi. Türki' e'nin muhtaç olduğu iktisadi ve sosyal hamle. leriıı millî bünv eve ve Anavasanııza en uv gnn sekilde gerçekIesm»sidir» kar«ıbŞını vermıstır. İki öğrencinin Çayan ve Bardakoi'y^ benzetiidiği anlaşıldı tZMIR, (Cumhıırivet Ege I»Örosu) Kartal Maltepe AsKeri tutukevınden kaçan Mahir Cayan ile ülaş Bardakçı «a benzetılen 2 öğrencinin Çanka.va semtındc vakalanması tzmir'de ve vurdün duyulabılen her yerınde heyecan uyandırmıştır. Beledıye otobusünün bılstcısı tarafından Çayan ile Bardakçı \ a benzetılen ıkı öğrencinin Ese Uruversıtesi Iktısadî ve Ticarî Bı Hmler Fakultesinden oldu":ıan tesbıt edilmiştir Sıkıyonetımce öğrencıier serbest bırakılmışla'. yanlı^lığın yarattıgi uzuntüvu sıdermek için adlarının acıklann.a ması da uygun sorulmuştür. PAKÎSTANORDUSU (Kastarafı l savfada) çok ınsanın olmesine. birçok msanın da evlerinin vıkılmusına >ol açmışUrdır» demektedır. Cessore yı işşal eden Hmd kuvvetlerı. Çarşamba günu bu şehıı jabancı gazetecıleıe gezdır mısleıdır Senırde Benladeş t^raftarlarının tam bır şenlık ha vası ıç:nde oldukları çoıulnıuştur. Bombalanan yetimhane Cessore'de durum Hint ııtakları dun Dakka dakı Musluman Kımse=ız Çocukinı Yuıdunu bombalamı^tr. YetkJİıIer. vurtta bulunan 4C0 cocuktan hep=ının olduğunu ?an dıklarını bıldırmısler. Ölu sa\ «ının bu kadar vuksek olmasının nedeni ılgılılere gore. çocukların sabah saat 4'dekı bombardıman sırasında uykuda bu. lunmalarıdır. (Bast.ıralı I s^v Türkivede ılâç ımalâtı dıve bir ^ev olmadığını »e vapılan ısın sadece ambaliı \CM «iseleme olduğunu pene en ı>ı ılâç ambalâjcılan bılirler. Turkive'de vabancı ülkelcrden ucuz iliç satıldıgı iddiasını onr süren ilâç ambalajcılan, ham maddesinı dısardan ve en pahalı pazardan aldıkları ilâçları nasıl oluvor da dunva pıvasasındaıı ucuza satıvorlar billnmez. Akl» bütün dunvanın bilmedigı yeni tnetotlarla çalıstık. lan gelcbılir. Bilinen ise ilâç sanayiinde ileri ülkelerin ımal ettikleri ham maddeleri alarak dunva pıjosdsıııın ustünde fıvatlarla halka sattıklarıdır. Vatandasın satınalma ııicnnü hesaplamadan. DM. ile TL. arasında kıva«lama lanraık halkla alay etmek demektır. Isçısıne aseari avda 5000 TL. ödeven bır iılkede 7A1 liraya Aspirin saiılırs» bu çok ucuzdur. ••80'ınııı ortalama kazaııcı 300 ile 500 lıra olan Turk vatandasına ise As. pırın 1.7i lıravv satılırsa hu rlbcttekı ıok pahalıdır. kaldı kı Türkivr'de 60 lirava satılan ;rıpal entectıon ilâçları vardır. Bu çerçeklerı bılmez gorunere!» kamuovunu aldatmasa kalkınaU cıkarcılıktan baska bir sev de. ğildir. Bu çıkjrcı eorüs 11 Bakanın ıstıfa gereki'elerınde. ılâç ucuzluğunu temin eden fivat kontrolunun eercrklesmemesıni belirtmelerını kınavarak meselcM bır rejim sorunuııa baclamae.ı uçra^maktadır. >lemleket ve halk vararına olarak fîv at kont. rol sıstfmini cetirmevi hpnimsrmıs olan bir kararnamenin çık I nıaınış nlma'ı memleketın talıh. sızli£idır. tski ve veni butu'i hukümetler ıljç fivatları ile ılgılı bir kontrol sistcminin ku. rulması için çalısmısken bir çı. karcı «rup bunn engellevebilmek için elinden geleni vapma!> tadır. II Bakanın istifa gerekçe. snıi bi'p kabul etmrk istemiven hu cıkarcı gruba en m cevap, Sayın Cumhurbaskanı tarafından veni knrnlacak hükümetr tavsiyeler icfnde verıjmıslir. Ilâç ambalajcılan şu nokUvı çok ivi bilmelidirler: Hiçbir sivasi iktidar halkın sağlığını kcndi çıkarları açısından değcrlendi ren bu ilâç ambalâjcılarına rırsat verme\ecektir. Sayın Profesör Türkân Akvol'ıı ilâç fijat kontrol sistemtni getirmek için harcadığı çabalardan ötürü savgıvla kutluvoruz. Raşlattığı bu memleketçi görüşün sonunda mutlaka zafer kazanacağı na da inanıvoruz. Halkın sağlığı bir kısım ilâç ambalâjiarını değil Sağlık Bakan lıfını \e özel kanunla görev'cndirilmis olan Turk Tabipleri Birliğini ilçilendirir. Eninde sonunda. bu iki önrutün halk sağlığı vararına olan memleketçi görüşleri terçekleşecektir. Ankara Tabıp Odası olarak bu konu.vu sonuna kadar vilmndan îzleyecesimizi sayın kamuovuna arzederiz.» v Ilâç fiyatlatı Komutan kaçtı Kalkuta'dakı Hınt haberalma kajnaklaruun bıldirdıklerıne gore Doğu Pakıstan'dakı Pakıstan kuvvetlerinin kumandanı Koresneral K. M. Nıyazı. geçen Cunıa gunu, vardımcıları, aılesı. es\ası ve gızlı hukumet evrakı ile dolu uç uçakla Dakka'dan aynlmış Batı Pakıstana gıtmı<=tıı Ote yandan dun parlâmentoda bır konuşma yapan Hındıstan Savunma Bakanı Jasıivan Ram. Pa kıstan askerlerının Dogu Pakı«tan'dakı mevzılennden buyuk bır karışıklık içinde çekılmekte olduklannı söylemıştır. Bakan, Hındıstan ordusu ile Mukti Bahını'nin (Bengallı gerıllalar) şımdı ortak komuta altında hareket ettıklerını bildirmıştır Dün sabah yeni Delhı'dekı \enı Bengladeş mısyonuna yeşıl kırmızı san renktekı Bengladeş bayrağı çekıldığı sırada mısyon baskanı Humayun ÇovdJıurı. Dakka'nın kurtanlmasıvla savaşın sona ermıveceğını sojlemıştır. Tiizüğe göre Enm. ^aat 17'de AP Genel Sek reteri Nızamettın Erkmen'i dun İkinri kez kabul etmi^tir. Erkmen'ın AP Genel tdare Ku rulu topl?ntısından sonra partisının beİTİenen gdrusunü iletmek uzere Ba=bakan Erim'ı zı. jaret pttiğı sanı'maktadır. Enm'in, Erkmen'le ikinci pörüşmesi Aspirin örneği Çayan (Baştarafı 1 Savfada) mıştir. Savcının. ozel dostluklardan kıyas voluyla suç ısnad'nda bulunduğunu da ıddia eden samk Öder: «Kabul ettiğim tek husns, Ankarava bir mcktup gStörmem hususudur .. Mektubun mahivetini Ise, Mahlr Çavan'm Mahkemedeki açıklamasivle anladım. Cayan, kendi bevanı ile. beııim mck tubun içinl bilmedifimi «övlenıis tir. Aynca Llaş Bardakçı da bu hususu doğrulamaktadır» demiştır. «Korkunç bir iddia İle karsı karşıya olduğunu» da bu arada ifade eden «anık. sonuç olarak «tahliye ve beraetini» ıstemıştır. Daha sonra sanıklardan hava üsteğmeni Mehmet Balaban'a soz verılmıştır. 10 sayfalık savımmasmı ıkı bolum halinde okııyan samk Balaban, bu dâvada \ev a lan sanıkları, yıne bu dâva mu nasebetıyle tanımıs olduğunu bıldırerek. «Bu dâvadaki iliskim, •evircilikten oteve çeçmemiştir» demıştır. Ikı durusma oncesme kadar. <=adece mahkemeve getırılıp sötürüldügunu. tek bır konusma dahi vapmadığını da ifade eden samk Balaban. TC.K. nun 146/3. maddesıyle dort aydanben yargılandıŞını. hukukçu olmadığ: ıçın. savunmasında buna fazla yer vermedığım soyl:\erek, ıddıanamenın kendıyle olan kısımlarını eleştirmıstir «Suçlulutam husosnnda süphe görülerek huzurnnuzda bulunuvornm. HaUkımdaki suç ısnadının şüpheliliği. iddiacı t a . rafından da belirtilerek yargılanıvornm» dnen >=anık Balaban. bu arada Elrom'un oldurulme olavına adı karışan ve halen tıjşrt'a bulunan Hava Yuzbasısı I h a1s A\dın ile Teğmen Saffpt Alp ! bağlı bulunduğu blrlık nedenivle tanıdığını anlatmış ve »\dı seçen Yüzbasıvı tanıyorum. Ev tutma isinde ona keli! oldum. Yine avnı gekilde adı çeçen Teğmeni de tanıyornm ve ev tasıma isinde yardımcı oldum» demıştır Samk. ancak bunları tanımakla, cereyan eden olavlardan, ıdo*ıa edıldıfil gıbi, bır bılçısı olmadığını. dınlenen kamu tanıklarının geçmış ıfadelerıni okujarak ıspatlama\ı calı^mış ve «Benim fiillerime cürüm adı verilemez. Nerede sörülmüitür normal havat vasaııtısının suc savıldıüı?.. tddıa, iddialıktan çıkmıs, iftirava donüşmüstiır Tutuklu olmamı gerektiren bir sebep voksa. tahlijemi talep ediyorum» demıştır. Daha sonra Mahkeme Kurulu. samk Oğuz Öder ile Mehmet Balaban'ın serbest bırakılma i'.teklerını kabul etmemiştir. Mahkeme ayrıca. sanık Balaban' ın 17 Mavıs çunu, bağlı bulunduğu bırlıkte olup olmadığı hu. susunun sorusturulmasıyla ılgılı bır baska ısteğinı ıse kabul etmistir Pakistan çekilivor «Sartlı durum yok» 400 LİRA KAZANANLAR: Son durt rakamı (0247, 0690. 3458, 4704, 5199, 6709, 7854, 7950. 8267 8409, 8677 8764. 8999, 9076, 9478) A1SKARV (THA) Cumhurbaskanı Sıınav'ın baskanlığında dün saat 17 20'de Cankaya'da, Başbskan Erim ve Genel Kurmav Baskanı Orgeneral Tagmaçın katıidığı bir toplantı vapılmıştır ToDlantı baslamadan biraz önce, CHP Genel Baskanı înönü' ri'in de Koşk'e geldiğı görülmüştur CHP Genel Ra^kanı. saat 17.45' de Çankaya Ko^kunden aynlmış, Sunav, Enm ve Tağmaç. kendj aralarında toplanmışlardır. Inonü, köskten aynlırken gazetecilere, şunlan soylemlştir: «Cumhurbaskanından randevu rica ettim. Carşamha günü Fransa'va eidecesim. İzin aldım. Sevahatim X ırün sürecek. Ben oradayken Başbakan ve Oenelkurmay Baskanı geldi. Ben veda ettim. arrıldım. Onlar şimdi görüşrr">lerp basladılar.» Sunay, Erim ve TaSmaç sörüşmesi Çovdhuri'nin demeci Üstğ. Balaban BM kararı ve Pakistan Bırlesmış Miıletler Genel Kuruiumın kabul ettığı karar tasansı uygulanaıak. derhal a f s kesılmesı ve a'keri bırhklerın peri çekümesı sartıyla, Pakistan Hındıstan'la banş çöruşmelerı. ne gırişmeye ha?ırdır. Pakistan Devlet Baskanı Yahva Han'ın özel temsılcisı Mıan Znaeddin, Pakıstan'ın B Mılletler kararını olumlu karsılaflıjjını Hındı>;tan'ın da uyma'i ile kabule hazır oMuğunu bıldırmıstır. Ote yandan Bırlesık Amerıka' nın Bırleşmış Mılletler Daımi Temsılcisı Oeorge Bush. Hındıstan ile Pakistan arasında barısı sağlamanın vollannı buimak uze re Amenka'nın Gu\enlık Konsevının obür üyeleriyle derhal ıstısarelere baslavacağını bıldarmış tır. 260 LİRA KAZANANLAR: Son uç rakamı (126, 408, 513, 541. 700. 895. 997) 80 LİRA KAZANANLAR: Son iki rakamı (69. 87, 99). 40 LİRA KAZANANLAR: Son rakamı (1,5). İKRAMİYE NERELERE ÇIKTI? 1 000 000 lıra Maras, 300 000 lıra Istanbul. 100.000'lerin 3'u l s . tanbul. 40 000 lıraların 3'u Ankara, 3'u Istanbul. 2'sı Adana, diğerlen Mılâs ve Tefennı'e çıi. DB Deniz Nakliyatı'nda toplu sözleşme dün imzalandı înonıi, gazetecılerin hukumetın kuru!uşuvla> ilgıli bir sorusuna şu cevabı vermıstır: «Normal bir sekîlde hükümet teskilir.e basladılar. BJsanlar dilivoruz. Bütün istefimiz. Meclis, Hükümet normal hale gelsin.» CHP Genel Baskanı kabine için *ivas! partılere aynlan oranların tatmın Pdirı olup olmadığı volundakı bir soruya da, «Onlar, benim için talî Işlerdir. Hükümet te«kil ^fa * * meye mistır İnönü ve hükümetin kurulusu ABD'nin teşebbüsü OJayların atdmdaki (Kaştarafı l Sarfada ların Atatürkçü bir sorüsle ele alınması temrl fikrine da' valı oldugunn bir kere dah* belirtınistir. Yeni Kabine knrnlnrken belli ve açık olan taraf bnrasıdır. Hattâ jeııi hükümetin programı da simdiden bellidir denilebilir. Başbakan E. rim >eni programın rslviıın. den farklı olmayaca|ını da bir vesile ile açıklamnttır. Her ikisinde de hedef, reform lardır. Simdi önemli olan konu, bunların nasıl >apılaca|ıdır. Birinci trıın Kabincsi de av. nı kosullar altında a\nı niyetlerle yola çıkmıs, sonuc ise bir basarısızlık olmuştur. Ne. vin reform oldugu volnnda ortak bir anlayısa vanlamadıkça. korkulur ki, tkinci Frim Kabinesinin de varacağı sonnç aynı olacaktır. öncelikle avn ayrı partileri, parlamentoyn, reform nedir. hangi isler reformdar ve ülkenin vararına olanı hangileridir soruları karsısında asgari bir ölcii içinde birlestirmek zorunlulu^u hâlâ ortada dnr. maktadır. Savın Cumhurbaskanı partilere eönderdiği ve bir dırektif anlamında olan son mektubunnn «Yapılacak İsler» bolümünde bu büyuk problcmi isabetle ortava koy. mus ve cözüm volunu da en objektif biçimde belirtroistir. Sayın Sunav. en zor meseleyi sovle ifade etmcktedır: Ambalâicılaj Denizcıllk Bankası Deniz Nak. lıjatında toplu sozlesme ırazsArar'ın acıklaması lannıası u7.erıne grev kaldırıl. mıstır. Yeni toplu sozlet:mc^ 1 • Hukumet Sozcu^u t«maıl Arar, çahsanlar. gerek ucret. gerekso vanında CHP Adana Mılletvekıü sosyal haklar bakımından ger.iî Kemal Satır oldugu halde Erim" halilar eide etmıslerdır m vanndan a\ rıhrken, hükümeToplu sozle'srneve gore deniz tin kurulması ile ıl^ılı ca!ı*ma!apersoneh 4501025 lıra, kara peı rm devam ettığmı. kend^sınin Esoneli ıse 350600 lıra arasındn rım ile AP Heyetı arasındakı gozam almışlardır. Bundan bask<> rusmeye katılmadığını soylemışgemı adamları ve kara personeii tır Arar, yeni Hukumette AP'den olum ve kazalara karşı 100er 7. CHP'den 4 Konrenıan Grubunbin lırava slgorta edılmıslerdır dan 3 MGP ve MBG'den ler uve Avrıca doğum, evlenme ve olum bulunacagını bır soıu uzerıne ahahndekı yardımlar 500 hradan çıklamıştır Hukumet Sozcusu 1500 lırava çıkarılmı^tır. Kabmenm ancak onumuzdekı haf Kıdem tazmınatlan da arttanın ılk gunlerinde açıklanacağı tırılmıs: 20 vıla kadar olanlar nı sanoıŞm: sozlerıne eklerruştir. 20 gun, 2 yıldan fazlalar ıcn U Kemal Satır da bır soıu üzeri25 gun olarak kararlastırılmıne yeiı hukumetın kurulmasınia tır. Erım'e yardımcı olmak ıçın çalıstığmı soyİPmıstir. Erim'in evinden aynlan Başba kan Yardımcısı Mesut Erez, çck suratle uzaklaştığmdan kendısıy le goruşmek mumkun olamamıştır Uçlü top'.antı. saat 20.05'de sona ermış, toplantıdan sonra Basbakan gazetecilere. yeni kabmemn önümüzdeki hafta ba^mda açıklanacağmı söylemıştır Enm. bu arada, «Sajın Cumhurbaşkanına. bu aksama kadar olan çelişmeler hakkında izahat verdim. tnşallah. önümüzdeki hafta bası bir neticeve varırıı» demiştır Başbakan, Kultur Bakanlığının kaldınlıp kaldırılmavacası jolundakı bır soruva, «henüz îıiç birşey belli değil» karşıUğını vermıstır. Erim: «Yeni kabine, önümüzdeki hafta basında belli olacak» Kar yağışı, mal ve can kaybına sebep oluyor (Yurt Haberleri Servisi) Öteyandan, Basbakana yakm çevrelerden oğrenıldığıne gore. Başbakan YardımcıliKİan kaldırı larak, bazı bakanlıkların da adı değıştirilecektır. Verılen bilgiye göre BakanUkların sayılannda değışıkhk olma yacak, ancak. Ticaret ve Sanaıı Bakanlığının adı, Sanajı ve Tcknoloıı Bakanlığı, Dış Ekonc ıık Ilışkıler Bakanlığınuı adı ıse Dış Ticaret Bakanlıâı olacaktır. • Adı değiştirilecek Bakanhklar Inonu • • • • Erim Melen görüşmesi Bozbeyli Doğu ve Guneydoğu Anadolu bolgesjnde hukum suıen şıddell. soğuk ve kar yağışı, hayatı felce uğratmış. can ve mal kaybına sebep olmuştur. Bitlis'te kar kalmlığı 2 metrevı bulmuş. devamsızlığın yüzde 50'vi asması üzerine okullar kapatılmıstır Gerçus'ten Batma'a gıden bır köylü Akkus koyu yakınlarmda donarak olmuş, Erzurum Kars karajolun da 5. Ağrı • Van karayolunda ıse 11 taş»t şarampola joıvarlanmıs, 2 kısi olmuştur Erzurum • *ğrı karayolunda, Iran'a gıtmekte olan 68 kısılık İngıhz oğrencı gru pu da yolda kalmış, bakjmevınae konuk edilmiştir. Konya'mn Yo! larbaşı kdyünden avcı Hasan Çif t çı donarak ölmüştür. Ilgıliler, vurdumuzu etkıleyen soğuk hava kitlesinin yerine, Akdeniz'den ılık ve yağıslı bır hava kitlesinin gelmeye basladığını bıldırmıştır. Erim daha sonra Burukselden dönen Mıllî Savunma Bakaru Ferit Melen'i kabul etmıştır. Gorüşmeden sonra Melen gazetecilere NATO toplannian hakkında Dilgı verdiğmı belırtmış, «Size Bakanlık teklif edildi mi?» somsi'na, «Hayır» dıye cevap vermıştır. Tağmaç Bafur ve Melen döndii ANKARA. (a a) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tagmaç, Millî Savunma Bakanı Ferit Melen ve Hava Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, dun saat 04 45'te uçakla Brüksel'den Ankaıa'va donmüslerdır. Tağmaç Bıuksel'de 49. NATO Askeri Komıtesı toplantısına katılmı«tı. Mıllî Savunma Bakanı Melen, N'ATO Avrupa Grubu Savunma Bakan'aıı ile NATO Savunma Plânlama Komıtesı toplantılarında Turkıve'vi temsıl etmıs. Oıgeneral Batur da Bruksel'de Shape kaıargâhmda duzenlenen Cloud Cover (Bulut Örtusü) adlı tatbıkatı izlemıstn Erim Melen'cten sonra, MGP Genel Başkanı Prof. Turhaıı Fev zıoğlu'nu kabul etmıştır. Fe\zıoglu, Eıım'ın Çankaja'dakı e\ınden cıktıktan «onıa, ba=m mensuplarına sunları söylem"tır: «Savın hükümet Baskanı, hükümetin kurulusu ile ilgili dü«ünceierinı bildirdiler. Dünkü çrup toplantımız ve bugün vap tığımız Genel Yönetim Kurulu Feyzioğlu ile uörüşme.. AGI 3İP KAY1P Ordu eşrafından Halit ve Necmıve Oren'ın oğlu, Melâhat Oren'm, Oğretmen Sabahat Eraynç'ın kardeşı, Edırnp Mıllı Eğıtım Md. Recaı ErajTic'ın kaymbıraderı, Yıldz ve Bınnur ErajTiç'ın sevgılı davıları, Yük. İnşaat Mübendisi Viski şişelerinden demli çay çıktı Boş şışelere «Demli çaj» dol durup, vıskı dıye satan 2 kısı dun Polıs tarafından Kumkapı da yakalanmıştır. Suphe uzerıne çantalan aranan Nejat Akzambak ile Behçet Bozçaylı, «Ortak çalışıyonız. Baz müşterilerimİ7. vılbaşır.ın yaklas' ması nedenivle viski istediler. Pivasada bulunmadıgını bildiğimiz için, boş şişelerc demli çay doldurup, tıpasını da tutkalla >apıstırıp 80 liradan satıvorduk» denııslerdır. Soru^turma de\am etmekte dır. EROL ÖREN'İ 9 12 '1971 şunu kaybetmış bulunujoruz Cenazesı 10 12. 1971 (Bugun) Beşıktas Sınanpasa Camımden ıkınd; nama zına muteakıp kaldınlacak \e Z;ncırlıku\u mezarlığına defnedılecektır. Allah rahmet ejlesm OREN ve ERAYRIÇ .'.ILELERI fCumhurıvet 10126) (Baştaran 1. Savfada) sehirlerde taıızım satısı olarak Kurumca vapılmakta olan gorev, bu sehirlerin ihtiyacının tamamının Kurumca vapılmakta olan görev, bu sehirlerin i tiyacının tamamının Knrumca karsılanması, sekline dönüsrr J S . tür» denmektedir. Kurumun teknık kapasitesının Ankara ve Istanbul'un ıhtı\acı olan etın tamamını karşılamaya kifayet etmedığını de bıldıren yönetıciler, «Bununla be. raber, Kurum üretici bölgeler. deki et kombinalannda et üretmek suretivle Ankara'ya günde 60 ton, tstanbul'a eüııde 55 ton tanzim satısı «eklinde et vermesi halinde vılda zarar 180 mıl von TL. hesaplanmaktadır» de. mışlerdır. 1971 yılında ülkemizde görulen et sıkmtısına ıhracatın yol açtığını öne süren Kurum yönetu cılerı, Eelediyeleıın koyduğ narh fıvatlannın donqe«ı/. v KoOrdınc^ız olduğunu da belırt mışlerdır. EBK, ymdon (Raştarafı 1. Savfada) CHP Genel Başkanımn ll'lerle ilgıli acıklaması şöyledjr: «Dunkü gazetelerde, ber.ım ısİki samk ti£a eden 11 Bakan ıçın (Vaktule de bu sekilde ayrıldılar, bunÖŞleden sorıra yapılan duruslara guvenılmez) dedığımden bah mada ıse. sanık Mustafa Coskun sedılmektedir. ile A\nı Yalçın, vazılı savunÇıkan son Hükümet ıhtilâf'.nda malarını okumuslardır Ikı boçekilenler veya kalanlar hal.kınlumden ıbaret 7 sayfalık savunda bu şekılde hiç bır beyanda tu mad'a Coskun, kendısine yonellunmadığımı kesin olarak bıldn tılen suçlamaları kabul etmemek ısterim. mıs, «Evinde bulunan mermilerin, bir gnrbetçiye ait oldufunu» Olaylar ve netıcelen oizım cltşımızda meydana çıkmıstır Ye ılerı surerek. suçun ancak bun. nı Hukumetın kurulmasım ı>ı dan ıbaıet olduğunu iddia etnıyetle yardımcı olmaktan başka mıştir. Sanık, bu arada, «Sosyal bir arzumuz yoktur.» durumuııun gözönünde bulun. durularak serbest bırakılmasını» ıstemı^tır. Sanık Yalçın da suç isnatlarını reddetmi1! ve ancık mermı bu. lundurmaktan kendısine ceza Merhum Huseyın Cavıt Bcy verilebileceğıni ifade ederek, <.e merhuTie Lutfiye Hanımın kızı, merhum Hâkim Reçat Akejer bu konuda bır ceza verilekaja'nın esı. meıhum Avukat cekse, tecıl edılmesıni istemişVecdi Tan ve merhum Oğrettır. Sanık Yalçın da tahliye ısmen Seyfeddin Omay'ın hemteğmde bulunmu^tur eırelerı, merhum Enıs Omaj'ın, Zclılıa Omav'ın ve Ender EmMahkeme, her iki sanığın rf'nın halaları, Erol Omay'ın tahliye isteŞını reddetmis ve buvuk ha'ası. Esat Emre'nın durusmavı, bugun saat 14'e bı. tejze?adesı rakmıstır YEFAT Kocaelı'de gızlı örput kurmak ve komunızm propp°andası vap maktan sanık, çoğu oğretmen ve ısçı nlan 17 kısının yargılanmasına dün de devam edılmıs. tır. Istanbul (2) Numaralı Sıkı\onetim Mahkemesınde yapılan durusma sonunda sanıklardap Oğretmen Nurettin Ooğan ve Necati Çığsar ile ısçı Mutlu ö z . türk ve öğrencı Reha Yılmaz'ın serbest bırakılmalarına karar verılmıştır. Saat 9.30'da baslıyan duru=mada, celbeö*ilen tanıklardan bazıları dınlenilmıştır. Bu araa.ı sdz alan 6 tutuklu sanık serbe=t bırakılma ısteğınde bulunmus. tur. Mfihkeme. bu sanıklardan dordünun istesjını verınde goretek, serbest bırakılmalarına ka. rar vermiştir. Kocaelı'de 197C vılında kurulan «Devrimci Koy. lü tsçi BirJiği» nın l:urucu ve u\eı olan sanıklann durusma. M tdnıkların dınlcnılme^ı ıçın L'l Aralık saat 14 LU'a eıtelcnmıstır. 17 sanıklı dâvada 4 kişi tahliye oldu Hatice Suat AKKAYA Hanımefendı 9 Aralık 1971 gürcu Hakkın rahnetıne kavusmııçtur Cenazesı 10 Araljk Cuma eunü fbugun) Ûskudar Thsanı\e Camımde oğle namazını muteakıp kılınacak cenaze na. mazından sonra Içerenkov'deki aıle kabns'anına defnedılecektır Mevlâ rahmet eyleve. (C'iTihurıvef 10124 «S.jasi partilerin, prosramlarında yer aldığı halrie bugune kadar kendı ıçlerınden veya dışlarından gelen nedenlerle reformlan ba"îaramadıkları da bır gerçektir.» Peki nasıl olacak? Sayın Cumhurbaskanı bu soronun da cevabım ortava ko>raak. tadır: «Reformlar konusunda paı tılerın programlarındakı ay. rıntılardan vazgeçerek çaba. lannı aynı vonde bırleştırmelerı, ıçınde bulunduğumuz çuç kosullann ve dar boğazların zorunlu kıldığı bır vatan borcudur.» Programı hazır, hattâ üyeleri belli ikinci Nihat Erim Hükümetini bekleven «çözümü en zor mesele» bndnr. Haha önce vıne bu sütunlarda belirtlldiği gibi, normal döneme gidebilmek icin «tedavi dönemi» nin uyulması zornnlu bulunulan tek koşuludur. Savın Erim bu çetrefil sivasal problcmi ustalıkla çözebiidiği oranda belki üçüncü hir denemenin ihtimalin. den uzakta kalabilecektir. Merhum Rabia ve Refık kızı merhum İbrahim. Cevher Selman, Zafer, Mustafa, Osman ve Sarrırın ablaları Aıten Urkunun annesı Osman Ürkuiıün kayımahdesı Gulay ve Tuncay Urkunun anneannelerı, Kapalıçarşı Jslcmeci Esnafından VEFAT SEHER EDIZ Hakkm rahmetıne kavusmustur Cenazesı varın lü 12 1*171 Cuma gunu ogle namazını muteakıp Tesvıkıve Camımden kaldınlıp Uskudar aıle kabnstanına deınedılecektır. Atevla rahmet ejlesın AtLESt (Cunıhuııjet 1C123)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle