20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI Gençler arasmda yenî bir salgm Pı\edopul bluznn ctpleri, jakası ve patı kırmızı. SİMh pantolon etegı sijab çorap ve pabuelar tamamhvor. Arkada: Tweedden bir tavvor . pantolon. Listede yakın geçmisin en önemli filmleri var 40 10 Aralık 1932 tarihli YİL ONCE Cumhuriyei YAZ GELDI havalann bır muddet daha ılı geçeceğı tahmın edılmıştır Şel T ı m ızde çoluk çocuk mesıre ye a k ı n g J t m e k t e v İR KAÇ gun once sehrımızde vakıtsız dedığımu bır karakış başgostermışu Dun ıse bırden hava açrruş ve orta lığı bır baîıar ılıklıgı kaplanııştır. R&sathanedcn verılen bılgıj e gore hafıf. çısentılı olsa bıle B maja çalışmaktadıriar Tfirk Siıteuuısı'ııın en lıü> üli gösterisi Kültür Bakanı Talât Ha)m»n, De\let Film Arsnı Mudürü Sanıı Sekeroğlu u Güzel Sanatlar Akademısi Baskanı Prof. Akozan'la Turk filmlerinın konınduğu Arsıv bınasını gezerken.. # M4ARIF \ekâletı. vabancı mekteplerdeki öğretmı kursnlerinm nzerine kadar asü»n dini resunlenn k dınlmasım emretmiştır. • T\ŞDELEN sujunun t'sloıdara kadir ındırılmçsı UTun lamandan ben çalışılmakta*dı. D«« ^o ? a l maUr bajan ile bitmiştir. IKTISAT Vekaletı, memleketmuzdekı altın madenlenm çık mak ıçın bır komısjon kurmuştar Yapılan tetkıkler sonur ıstıhsalı kolay \e zengın oldu|u anlaşUan Izmırdekı "îam lar dağından ışe başlanacaktır. • Portakal rengı süeter \e çorsplarla giyilen koy* kahverengi bir model. Pantolon etckli bu kıyatetın onünde portakal rengı kordondan çapraı «uslerı var. Neclâ SEYHUN Y ENÎ BİR buluş değıl pantolonetek moda dünyasmda Daha once de denenmış, başarı kazanrruş bir kıyafet. Ama ne var kı. genç kızlar arasında bir salgın halınde bu kış. Daha oncekı suksesıni kat kat aşı>or Bo\ lesıne sevılip tutulma sının bir nedent var elbet Bir defa son derece genç ve taze bir gonınüşu var Sonra son derece pratık Günuu yaşantısına uyuyor Aynca bır ozelll gı daha var Hem etefein kaduı ca havası var pantolon eteklerde, hem de pantolonun modern ve gunün anlayışma, moda ze\kıne ujgun erkekçe görunuşu. Bu ıkısını ustaca bağdaştınyor. Bır ta*la ıkı kuş.. Başarısmın sırn burada rengl ya pantolon eteğınıze, ja da süeter veya gomleğu.jze eş renkte olmalı Pabuç deı^enz, ya. çoraba, ya da aksesuarlaıdan bırıne eş. Sonra'' Sonrası ta ıntolon etekÇıplaklar iılminin sınırd»şı yankıları LLİYEDİ yılhk Türk Sinema Tarihi'nLn en büyiik film gösterisi, 1972 Ocak ayında İstanbul, Ankara ve Iz mir'de yapılacaktır. 1914 1971 yıllan arasında çevrilmiş binler • ce fibnin arasından seçilen doksanaltı fUmin yer alacağı bu gösteri, jaklaşık olarak iki buçuk ay sürecektir. E Turhan GURKAN kanlık arasmda bohışturulecektır. Gostenlecek fılımlenn bas ma, lâboratuar gıdennln 270 bm hrayı bulacağı sanılmaktadır. Istanbuldakı gosterıler ıçın, Kultur Sarayi yangınmdan sonra Devlet Tıyatrosu olarak kullanılan Taksimdekı Venus smeması aynlmışt'r Kultur Bakanl'gının elınde bulunan Venus smeması, gosterı suresınce Turk Fılıra Arsıvının emrıne verılmıştır Burada gunde uç avrı îıhm ıer değıştırerek haftada (pazardan başica) altı iılım gostenlecektır Ankarada Turk Kultur Merkea, Izmırde Devlet Try&trosunun oynıyacağı braa gostenlere avnlmıştır mam'.. Netıceden emın olabılır sınız artık. Pratlk, şık, çarpıcı bır kıyafet ışte Tepeden tıroa Turk Fılım Arşıvırun 10 kuruluş yıldonumu nedenıyle duzenlenen «Türk Filimleri Gösterlsi» nde Kültür Bakanhğının da katkısı bulımacak ve sağlanacak gelır Fılım Arşıvi ile Ba Î tRK FtLMLERİ Gostpnm karan, Kultur Bakanı Talât H&lman'ın geçen haf ta Devlet Guzel Sanatlar Akademısi ve ona bağlı Tıirk Fîlim Arşıvi'nı gezışı sırasmda alınmıştır. Türkıyede devlete ılışkın tek sinema kuruluşu olan ve on ıkı yıldır Türk füımlenni tekelınde bulunduran Turk Fılım Arşıvı ıle Kultur Bakam Halman ılgılenmemış ve yonetıcılenjle de ılışkl kurmamıştı. Araçlan ve çalısmalan gormek ıç\n bır kaç kez Arşıve dâvet edılen Kultur Bakanı, sonunda çagrıya uyup Arşıvı gezrruş \e Arsıv le Kultur Bakanlıgının ımkânlarım bırlestırerek hemen bır «Turk Fılımlerı Gos terısı» yapılmasını ısterruştır. Kultur Bakanı gorduklerı karşısında «Turk îılımcüığının tanhının tesbıti ve geleceğıne yon vermek bakımından ne kadar değışık ve yüksek seviyeli bır çalışma yapılmış olduğunu» belırttıkten sonra Guzel Sanatlar Akademısi Başkanı Profesör Akoson ve Tıirk Fılim Arşıvl Müduru Sami Şekeroğlu'na «Bütun bu gorduklenmden sonra Sınema Sarayını kurup sızl înıparator japacağtz» demıştır. 113456789 • BÜYÜK GÖSTERt SOLD^N 1 Eskıden Muharrem ayında kapı kapı dolaşıp ılâhî okuyarak dılenen kimselere denıurdı. 2 TERSt sert bır rtızgâr Herhangi bır şeye katşı duıulan UitıjaçtaTi doğan ıstek 3 TERSI esyanın uzerin» sıncn nahos nesne V»pılan yararlı faalıyetler Müte. hassıs (Yera dıl) 4 TERSt beızın motorlarında atesleme par<;a!armdan bırı Bır vazının, seklm, hareketın, resmm anlatmak ıstedığı şey 5 Orta o> ununda bır k»rakter ıdı 6 Argoda goz ve\a gozunu d/ırmad»n bir kımseyı; se} ı gozetlcraek manasına 7 Evde M B M fmlmsemı» sotu geçen erkek TERSt Italh«U«4llrate «ckll \a da nehır 8 Ek, yama sısada 9 fekrarianana te lana usanç veren likırdı YUKARIDAN A§AĞI\A: 1 'K'ımsesız kahp \»d dusrnus kırase, jabancı ve>a lacak %adırganacak şey anl. Intıkam aJmaM hedef gızh duçmanlık 2 Ben esuıe az rastlanır emsalı ta maz veya ei vazması b r c«eı \ e tek nushası 3 Inıs ol \ukari olan \ol Sanma 4 Uı=lararası trafıkte Ingılter retı Psrastz tarafından TERSI kokulu ve sıfalı bı otu 6 Kadınlann feraı dıgı devırlerde baslarını gozlerıni meydanda bıraktu \az ortu 7 Kımjada mun sungesi Bır ırk gıt 8 Tkl ucu, ara« olan % 6 • RENKLİ TEMEL Ancak pantolon eteğl bir bütun olarak duşünmek geTek. Suetenyle, şapkasıyla, çora'oıyJR, pabueuyl^, kemenyle. Aksesuar her kıyafette pek önemli bır rol oynar ama, pantolon etekte şıklığın temelı aksesuar. Hıçbır şeyi tesadüfe bırakmamak, en ufak aynntüan bıle gozonune almak gerek Pantolon etek o taze, o cazıp, o son derece şaşırtıcı, şık gorünüşünü ancak o zaman kazarnyor. 197172 kışında neler panlolon etegın vazgeçılrnez aksesuarîan' Tepeden tırnağa bır goz atalım. Her «jeyden once bereler >a da erkek stıh şapkalar. Ikısı d3 kış modasının yıldızı, ıkısı de pantolon eteklere son derece yaraşıyor Gonlunuz bereden yana ı«e, nasıl bır bere seçeceksınız? Yun den, kadıfeden, fotrden, kumaştan ya da kürkten. Spor bır pantolon etekle çünku butun spor haUarına rağmen, bu kıyafetın son derece fantazı k&dıfeden, lâmeden tafcta MÎondan \apılanlarımn d<» olduğunu unutmamak gerek bır \un bere gvsebılırsınız ra. hatlıkla Muntazam >uz hatları rnra suvenn orsarız eger, tas R\b' ba^s gecmı^ kaslara kadar ıren berebonelenn dehşetli suk sesı olduğunu bılın bu kış. Saçmızı da ıster sımsıkı toplar, bererun ıçıne sokar, tek tel Rostermezsmız, ıster omuzlaunızdan asağı bukle bukle ÖÜTIÎduz salıvenrsınız, olur bıteT Bu t p bereler' dışardan alma nın gereğı jok Evde kendınız orebılıranız pekâlâ Hatta artmış b r ıkı renk yunden orerseni7 daha da vyı. Boytesl daha moda Bır de daha geişek örülmuş vun bereler var Bıraz daha bomoelı Onu hafıfçe e£n, tur jana dogru çıymek gerek Evde vapabüecegınız bır öaşka oere çeşıdı de, takım beıe ler Yanı pantolon eteğıruzs eş kumaştan japUrmş olanlan Tv.e edden, bahksırtı junluden, pı yedopulden Kadıfe bertlcr daha îantazl elbet'G Hele yanına bır de taslı broş ılıştınrsenız eğ^r Bovle bır bereyı en *ık en fancezı bır pantolon etekle rahatça &ıj°hı'ır*ıri2 K l TÜRK artı«t ile bır Fransız Mİdızın meydana getırdığı «Çıplaklsr» fılmı Avrupa basınında ılgı\ le karsüanmış; basta «Le Fıgaro» olmak uzere pek çok gazete, kordela ıçın «Tılda 400 film çe\ iren Tfirkiye'nın Yesilçam'ı ÇıplskUr ile Av. rupa sınetnalarında » kehmclerım kullanmı^tır. I Fılmın Turkçe dublajını ızlemcK lçın dun Turkıje'ys \etııden gelen Fracsız \ıl"dız Estella Blaın, uç gun Istanbul'da kalacağını ve daha sonra Fransa'dan gelen lılm ekıbı ıl<» venı bır esere baslamak uzere Lubnan'a geçeceğını coylejerek, şo>. le konu^muşturPrtnsdogalden sık, ha\ah ve knllanıslı bır model. Gomlek vı çiımeler sıyah renkte. Kıyafetı kırmızı bır sapka ile kırmızı bır kravat tamamlıyor«Çıplaklar Turkıje ıçın oldu«u kadar Avrnpa için de ıddia tasıyan bir oıellife sahıp. Rejisor Salih Stnctr adı Av rupa'da çabnk dnyal. ÖSTERÎLERLE ilgıh olerak Kultur Bakanı Talât Halman şunları soylemiştır: « GSstetilerde Turk filimcilik tarihinin belli başlı yapıtlan ve akımlannın tumü yer alacaktır. Sinema tarihimizde ilk kez vapılacak bu kültür çaJışmasının Türk «ınemasının daha iyi değcrlendirılmesıne ve jenj s»nat akunlaıma girişUtnesine bu\uk olçude yarar sağlayacağını umuvonım.» Gostenlerle ılgıll olarak Türk Fılım Arşlvı Mudturü Saml Şekeroğlu şoyle demıştır: « Türk sinemasının tanıtılması ve doğnı bir teşhis konması içın en buyuk fırsat, en değerli çalışma olacağı ksmsındayım. Böylece bugunun kuşaklanna da Turk sınemasını tanımalan için imkin sağlamış oluyoruz » radyo İSTANBUL 05 55 06 00 06 20 «T0O 07 85 07 30 07 45 08 00 08 10 08 30 08 45 09 00 09 20 09 40 10 00 10 05 10 30 1110 Açılı^ program Kur anı Kerım Saz eserlerı Kdye haberler 1 •••«•••MII'İ Tttrfeüler; oyun havalan Haberler; hava durumu Bu sabamn melodtteri Istanbul'da bugün Beraber şarkılar Keman sololan TurkUler Ev ıçın Şarkılar Arkası yarın Ara haberler Kuçuk konser Okul radyosu Sarkılar; saz eaerleri Î2 00 Haberler 1210 Turkuler 12 25 Kuçük orkestra 12 4li Sarkılar 13 00 Haberler; Reanî Gaze;e 1315 Dans muzıği 14 00 Hafıf muzık 14 15 Şarkılar 14 30 Bıt orkestra çahyor 14 45 Türkuler 15 00 Haberler 15 05 Okul radjosu 16 05 Cocuk bahçesi 16 13 Karışık sololar 16 45 Şarkılar 17 OO HabCTİsr 17 05 Koy odası 17 25 Kadmlar faslı 17 50 Hfklam programları 19 00 Haberler hava durumu l « 3 0 Hafıf muzık 19 40 Dmı sohbet 19 55 Bır varmıs 20 0(1 Klasık erkekler korosu 20 20 Bır konçerto 20 45 Turkuler 21 00 24 saatın ola;, ları 21 10 Sarkılar 2130 Hafıf Batı muzıgi 2145 Turkuler 22 23 23 2"! 24 45 00 45 55 00 Haberler Gece konserl, Gece m ü a ğ ı Gunun dneroîl h» tSTANBÜl Açılış prograra Dıskoteğiımîden Kuçuk konser Gençlere muzık Senfonık mvızik Hafıf Batı muzıj Hafıf Batı muzı Aksam konserı Operalardan yar Hafıf Batı mtızı Tuık bestecılerı Haflf Batı muzii Gece ve rnuzık Caz s&atı Hafıf Batı mbzı Progrm ve kap • HANGİ FİLMLER LRK FILIMLERI Gsoterısı'nde yer alacak tılımler \e yonetmenlerı şunlardır: Lutfi Ö. AKAJD: Vurun Kahpeye, Kanun Namına, Beyaz Mendıl, Tanrmın Bağışı Orrnan, Hudutların Kanunu, Kızüırmak Karakoyun. Ayduı ARAKON: Istanbulun Fethı Orhon M. ARIBURNXJ: Yüzbaşı Tahsın, Surgun. Atıf Yılmaz BATIBEKİ: Gelınuı Muradı, Muradın Turkusü, Karacaoğlan, Keşanlı Alı Destanı, Erkek Ah, Baîath Arıf, Kozanoğlu, Koroğlu, Aaah Guzel IsUnbul, Yedı Kocalı Hur muz. Turgut N. DEMIRAĞ: Fato Ya Istıklâl Ya Olum A\n Dunyalar, BIT Dag Masalı. OrhanELMAS: Ezo Gelın, Boş Besık tlhan ENGIN: Ümıt Sokağı. Ulku ER\KALIN • Paydos, Kâ tıbım. Metin ERKSAN: Dokuz Dağın Eîesı, Gecelerm ötesı, Yılanlann Ocü, Acı Hayat, Susuz Yaz, Suçlular Ararnızda, Sev mek Zamanı, Kuyu Muhsin ERTUĞROL: Bir Mıllet Uyanryor, Soz Bır Allah Bır, Aysel Bataklı Damın Kızı Şehvet Kurbanı, Nasreddın Hoca Kahvecı Guzelı, Yajla Kartall, Kızılırmak Karakoyun. Ahmet FEHIM: Murebbıye, Buınaz. B»« ha GELENBE\'İ: Barbaros Hay rettm Paşa. Erteaı GÖREÇ: Otobus Yolcuları, Karanlıkta Uyananlar, Paınuk Prenses \e Yedı Cuceler Aram GIJLYUZ: \bıdık Gubıdık Muharrem GtRSES: Yedı Koyun Zeynebı. Şadan KÂMIL: Or.uq Kahraman, Toros Çocuğu Ş. F. K%RAGÖZOĞL13: Bıcan Eîendı (31 Faruk 1 KENÇ: Taş Parçası, Dertli Pı| nar, Gunahsızlar, Kıvırcık Paşa Nevzat PESEN: Ikımıze Bır Dunva, Ahtaootun Kollan, Kotu Tohum Halıt REFTĞ: Şalak Bekçüerı, Gurbet Kuşlan İstanbulun Kıziarı Şehîrdekl Yabancı, Haremde Dort Kadın, Bır Turke Gonul Verdim DuyBU S \ĞIROGIX: Bıtmev en Yol Ben Oldukçe Yaşarım Va tan ve Namık Kemal. Hulkl S\\ER: Turısf Omer Nejat S\YD\M: Kuçu'* Hanım Osman F. SEDEN: Kanlarıyle Ödedıler, Namus üğruna Çalıkuç.u "Şakir SIRMALI: Efelerın Efesı, Kameljah Kadm Feyzi T13NA Yasak Sotoklar Fpto Fuat UZKIN\Y: Derleme Fllımler. Memdub t N Uç Arkadas, Ayşecık, Kırık Çanaklar Avare Mustafa EujuıC Yemm. Namus Uğruna, Yaprak Dokumu. Erdoğan TOK4TLI: Son Ku«ilar Atillâ TOKATL1: Denize înen Sokak Mp Zekı HEPER: Soij • Gecenm Açk Hıkâyelerl Biıge w GÜNEY. T «Çıplaklar» isimli fUmin bir sahnesinde Estella Blain ve Demir Karalıan da. ÇıpUklar'ın Turkıve içın iyi bir döviz getirece|i yapılan yayınlardan «ılasılıjor. Dıleğim, yenîden T u r . kiye'ye gelmek ve sıcak Ege snlarmd» film çevirmektır.j» 16 55 17 00 17 30 1*00 1810 19 00 19 30 20 15 2100 21^0 22 00 22 30 23 00 24 00 00ÎO 01 00 r TV İST AN 19.58 Açılıs ve pı 20.00 Çocuklann (Pılh Bebe 20.15 Yarınm vaş 20.30 Haberler 21.00 Hava dnru 21.05 Folhlor (El Kars ekıp 21.32 tdirne'nin 23.15 Olailann 1 22.50 Kapanıs. GUNUN RUSCA TÜRKÇE SÖZLÜK 50.000 Kelime E E Mustalajev ile V G Şçerbm'ın hazırladıgı ve Sov vet Ansıklopedısı Yavmevı tarafından yayınlanacas bu esenn ısteme adresılstanbul bov>eı Iıcaret Mumessılliği Istılilâl Cad. No 443 Beyoğlu l>tanbul KITAPLARI «MN GARRİSON &ŞK YOIU ANKARA 05 55 06 00 08 20 0"00 0Î 05 07 30 07 45 08 00 081)1 08 00 09 20 09 40 10 00 10 05 10 30 11 XI 12 00 12 05 12 30 13 00 14 00 13 15 14 20 Açılış, program Kur'anı Kerıra Sa2 eaerleri Ko\c haberler O\un havalan Haberıer hava durumu Sabafı muz.Ri Ankara'da bugun SaiaîcıUrdan bıreı sarkı Ceşıtlı muzık p, ,cm T\.)' J'eı \rr*'\ vaıın Aıa h^Berler Şaıkılat Oku rad>.o«u Kon»»r sastı A a haoe ler TurKiıler Berabeı >olo sarkıiar Haberlet Resrnı Gazete Oğle kon=erı Hafıf muziK Sarkî'ar 14 40 15 00 15 05 16 0"ı 16.20 16 40 l 7 00 17 05 1" 30 V 50 lq00 39 35 19 5fl 19 55 2023 2Q «1 21 00 21 ıO 22 05 22 45 2i 00 23 45 2T 5s ü 00 Plaklar aras Ara haberle: Ofcul radyo' Cocuk bahçı Sarkılar Albumleracı Ara habeıle VurUan ^es Ko% odası Reklam pn Haberler Saz eserler Bir varmıs tsVeklennız Sarkılar tkı soh«tw 24 saaun ' Gece kon« T R Mı Haber^t Haftamn Gece muz Curui cı Kapan)« yeniyılveömürboyuiçin ENCYCLOPAEOIA. BRITANNICA1971 bask>sı » m a m t n yenıden «Idsn geçırılerek gunumuiun malumıtını kapsayan duruma getırılmıştıt Dunysmıı Bılgınl«rmın takdırde bıdeşlıW«n bu mukstimel ve şahane eser, tnzla değıîen djnyamızd» ılende ve başt» katabılme mucadeiesı ver«nlerın en luıumlu dayansğı halın» gsımıştır S ı ı e hıç bır yükumtjluk g«tırme>acek o'an aşağıdakı kuponj doldumrak bıze hemen bu gun >o''arsanız «ser hakkında daha gentş bılgı verecek ResınjU ve Renklı Broşur ıl» Volay odema şartiarını gosteren tabloiu ı.cratsıl o'aak «n kısa zamanoa aüre&ınızs gonderıru L'nutamayacaguıız oır aşk romanı PLASTÎK KOKUYU CU ıynde . 10 üra. H^BOR^ KİTABEVİ p h b Beraant tsUnbul K KISALARA YASAK 6 0NLUMZ apkalardan jana ıe Ne olacak o zaman'' Er^ek stılı ^apkalar scı,ece^ s.n'z knafetınm tamanllama.5 ıçın Bu kı<sın ozelhğı bu Fotr Q8n Kadıîeden ctenden, JIV '1 asn Bunda d'kâat edeceğınız tps nokta ^.apkanın kenarlaıını bovunuza gore avarlamak Pek bo\İJ degılsenız eger gemş Kenarlı Meksıka stılı şapKalartirn kaçmackksınız Ama uzun boylu ıscmz, korkunuz olmasın Dı led gınız kadar genış tutun kenar'an Gelehm pantolon eteklerın ü renne ne <n\ecegıruze Genelhk le va riık yakalı ^ueterler s c ^ ceksmız ' a da crkek gonılekleri Gomlek 5 a da suetfirlen pantolon etege zıt renkte secrnpe gprek Korkusuzca en curetk^t lurkıve'nın bılımsel araştırnu derleme yapan tek dergısi çıktı TLRK FOLKLOR KURLMU İslanbul Üniversitesi Fen I Dekanlmından! 1 AralıV: 1971 tarihlı Cumhurıjet caz redılen Fakultemıze aıt üânda tctenık h fında 10 uncu derece Jeolo^ fcadrosıı ıle rece Tekmlc Ressam kadrosunun Kar Jeolojı olması gerekirken tatbıkı leoi derece Bıjolog kadrosu ıle 14 uncu den kaurosunun Kürsüsü Genel Zoolojı olmi Genel Jeolojı olarak cıkmıştir Duzeltı.i2 (Bas n AMERlKAN NEŞRIYATI BUROSU ENCYCLOPAEDIA BRJTANNICA NEŞRtYATl Erich Segal İSTIKLAL CAD 348, SURİVE PASAJI 9 BEYOĞLU. İSTANBUL Tel. 44 26 36 ULUSLARARASI SATIŞ REKORU Len Deighton AŞK HİK&YESİ BASKIN YAROIMLARINIZIİSTEDİÛİNİZ B $UBELERİNE YATIRABlitİİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle