12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Keşf el Zunun Hazırlajanlar: prof. Şerafettın Valtkaja, Lektor Kıfat Bilge Uzun zanıandan beri aranan ve Deklenen bu buyuk eser Bakan) ığımızca 2. defa bastırılraış ve ^ayınevlerımızle butun kltapçjlarda 47.50 Jıra fıyatla satışa arzedtlmıstır. 35X25 ebadmda olan eser 1. hamur kâğ). da nefıs bır şekilde basılmıçtır Devlet Kıtapluı Müdürloğıi Sultanalunet fstanbul KATİP ÇELEBİ BtRİNCt CİLT Cumhurivef Rurucusu: VUNUS NADI •HERKES iGi •MOOERN ARICILIK 'PHATİK BILGILER Kilapçılardan arayınız. Odemelı Gonde Sıpanç Merkesı 48. yıl, sayı: 17007 Telgraf ve mektup adresi: cumnurıyet tstanbul Pos>ta Kutusu fstanbul No 24n Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 '" ArallK CUITta 1971 KÜLTÜR KİTABEVİ AnKara Caddesı No: 62 Si'kecı tSTANBUL D,, Cefveli aylıgındon AP, hükümete 7 bakan 8 kesinfi vermeyi kaldırılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Nihat Erim, yeni kabinenin kuruluşuyla ilgili çalışmalanm dun de surdurmustur. Bu çalışmalara katılan hukümet sozcüsu IsmaU Arar, yenı kabınede AP'den 7, CHP'den 4, Kontenjan Grupu'ndan 3, MGP ve MGB'den de l'er bakanın yer alacağını soylenuştır. Dun, AP heyetiyle (Erkmen, Tnna, Erdem) gorüşen Erım, daha sonra Mesut Erez, Ferit Melen ve Tnrhan Feyzioglu ıle de istişarelerde bulunmuştur. Df,ha sonra da Cumhurbaskaru Sunaj'ın Baskanlığında saat 17 20" ie Basbakan Erim ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tağmaç'ın katıldığı bır toplantı yapılmıştır. Kabineye 7 AP'li, 4 CHP'li Bakan girecek 11 'Jerden Derbil iddialara dün cevap \erdi Kasıra somı itibariyJe ihracat 542.8, ithalat 1062, döviz rezervi ise 626 milyon dofar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dış Ekonomık Ilişkiler Baka ru Ûeer Derbıl, Kasım ajı sont itibanyle ihracatın geçen yıla oazarao yuzde 6.2 oranında bır ar tışla 542.8 milyon dolar, nhalatın program hedefleri üzerınde 1 miiyar 62 milyon dolar olarak gerçekleştiğini döviz rezervımn de yuzde 63 oranında bır artışla 626 milyon dolara yukseldığınj açıklamıştsr. Bakanlığı süresinde ileri süruten eleştınlenn geçerli olmadığını rakamlarla açıkalyan Derbıl bu konuda «Bakanlık teskilâtina gerekse şahsıma ızafe edilrnek istenen bilgisizlik ve vanlış tutum karşısnda ileri süriilen çöruslcrin rerçekle Ueisi \oktur. Sövleni? nederüen için başka gerekçeler aramak çereküdir.» demıştır 1971 yılı dünya ekonomısının genel durumu hakkında bılgı veren Derbil, daha sonra Bakanlısı ile ilgili konular haklunda ozetle şu noktalarda açıklamalarda bulunmuştur: (Arka.Tr Sa. 7, Sü. I de) # kabul etti KOMİSYONUN K A B U L ETTİĞİ TASARI, M E C L İ S ' E GÖNDERİLDİ ANKARA, (a a) Bokonlor Kurulunun mubtemel lisfesi ANKARA, (THA) Erım'in baskanhğında kurulmasına çalısılan yeni Bakanlar Kurulunun muhtemel lısteü, şoyledır: • Bajbakan \ih«t Erim, • Devlet Bakanı: Kevni Ne. dimoğlu (AP) • Devlet Bakanı: Ali Ihsan Güğiis (CHP) • Deviet Bakanı: Ali Rızs V. juner (CHP) veya M. Kemal Tılmaz (CHP) • Adaiet: (Belli degıl) • M .Savunma: Ferit Melen (MGP) • içişlen: Makadder Oztekin (CHP) • Dısışleri: Haluk Bayülken (Parlâmento dışından) • Malıye: Sait Naci Erçin (Kon tenjan Senatoru, eskı Malıye Bakanı) ) Mıllî Eğitım: Ismail Arar (CHP eskı Adaîet Bakanı) i Bayındırhk: Cemalettin tn. kaja (AP) I Dıs Tıcaret: Naim Talu (Parlâmento dışıntfan) t Sağhk Bakanı: Cevdet Aykan (Eskı Koy tslerı Bakanı) t Gumruk . Tekel • Havdar ö . zalp (AP . Eski Bakan) ( Tanm: Orhan Dikmen (Par. lâmento dısı. eski Bakan) • Ulastırma: Macit Zeren (AP) I Çalışma: Âli \aili Erdem (AP) ı Sanayi ve Tekn.: Mesnt Erez (AP . Eskı Başbakan Yard.) > Enerjı: Nezih Devres (Parlâmento dışından, eski Bakan) Tunzm ve Tan : Erol Akçal (Eski Bakan, AP) Imar ve Isk : Serbülent Bingöl (Yuk. Mımar, Parlâmento dışından) Koy Islerı: Necmi Sönmez (ParJâmento dısından) Orman: Selâhattin înal fEskı Bakan) Gerçiık ve Spor tlhan Er. soy (AP) ve>a Kenan Aral (AP) Kultur Bakanı: Selâhattin Ozgnr AP, kabul ediyor AP Genel Idare Kurulu, dunku loplantısında Erim hukumetine partlden 7 Bakanın alınmasına musaade edılmesını kararlaştırmıştır. Karan Demirel'jn bajkanlığındakı 1,5 saathk toplantıdan sonra AP Genel Sekreten Nızanıettm Erkmen tarafından açıklanmıştır. Erkmen, «Başbakan, istedifi kimseyi mi alacak; yoksa isim iizerinde mutabakata nu van. lacak?» yolundakı soruya, «Bun lar istisare ile olur» karşıhğını vermistir. întibakların ujgrulanmasmda hata olduğu gerekçesijle <Ü> cetveli personehnın ayhklarından japılan kesinti durdurulacaktır. Bunu sağlayacak kanun tasarısı, Millet Meclısi Bütçesi Plân Kornisyonunda gorüşülerek kabul edumiştir. «Öncelık» ve «ivedılıkle» görüşulmek uzere M. Medisı Genel Kuruluna gonderilen tasan, ajTien kanunlaşırsa, (D) cctveli personelınin a>lıldanndan her ay yapılmakta olaa yuzde 8 oranındaki kesinti kaldırılacaktır. AP kararından önce.. Başbakan Nıhat Erim, dun sabah Genei Sekreteri Nızamettın Erkmen, Senato Grup Başkanı Ahmet Nusret Tuna ve Meclis Grup Başkanvekılx Ali (Arkası Sa. 7. Sü. 4 deı EBK, YURDUN ET İHTİYAGININ ANCAK KARŞIUYOR ANKARA, (a a) Büyük şehirierde oturan vatandaşların, et sıkıntısına karşı «Et ve Balık KnnunoNiu suçlamaları öre rıne Kurum yöneticileri dün, bir açıklama yaparak, «Ülkemiz rt tüketiminin 560600 bin ton ci. varınd* «ldnğn gözöniine alındıiınds, Karom bn miktarın ancak yözde 8 nisbetini karsıla. maktadır. Knrnra ürettifi etin yüzde 75'ini resmî daire ve kiırnlnslara vermekte ve geri kaIsn kısmını da piya«aya arzetmektedir» demışlerdır Prof. Sezer, dün toprağa verildi öncekj gün geçlrdlgl bir kaip krizl sonucu vefat eden Cerrahpasa Tıp Fakültesi Göz KUnıği Direlctörü Prof. Dr. Necdet Seser, dün topraga veriünistır. Göz hastalıklannda yeni bır virüs bularak adını Tıp tanhine yazdıran Sezer'in bayraga sanlı tabutu, dün saat 10'da Levent' tekl evlnden alınarak Cerrahpasa Tıp Fakültesine getirilmistir. Prof. Burhanettın Toker anfısınde yapılan saygı duruçu ve konuşmalardan sonra tabut, merhumun direktörü buiunduğn Göz Kliruği ÖDÜnde nazırlanan katafalka konmuştur. Törenin bıtırru ıle Prof. Sezer'ın ns i?ışli Camııne getinlmış ve öğle namazını müteakip ZıncırUkuyu mezarlığında toprağa verılmistir. Yanhş uygulama sonucu yapı lan odemelerle ılgilı bu kesinti ler, 657 sayılı devlet personel kanunu uyannca memurlara venlecek olan 9 aylık bınkmış farklann tediyesi sırasmda man sup edıJecektır. Bir komisyon üyesi, Anadolu Ajansı muhabirine, bu kanun tasarısı ile (D) cetveli personeli arasındssi hu zursuzlugun ortadan kalkacagını, kendilerinin bir eünahı olmadan bır yanlıslık sonucu ya> pıJan uj'gulaınanın gctirdiği rorIuklann da Kiderilınis olacağını söylemiştır. Bılindiği gibi, 657 »ayül d«rlet personel kanununda vapılan «reform» ruteii*indekı uyguıaın*lar sırasmda (D) cetveli personelinin uıtibaklan, onırdukl&n derecenin en son kademesı üzermde yapılmıştır. Sayıştay da bu uygulamayı onaylamıştır. An cak, Maliye Bakanlığı, buna ıtiraz ctmiş ve bu şekildekl oyguIamayj durdurmuştur. Aynca bugüne Kadar yapılan ödemeleri, her ay, personelln aylıklarından yüzde 8 oranında bir kesın tı yaparak geri almaya başlamiştır. Tasan, bu kesintıyi durdu| racaktır. YENI HÜKÜMETE 7 BAKAN VERtLiMESİNE MtSAAOE EDILMKStNİ KARAKLAŞTIRAN AP GENEL IDARE KUKULf, DEAfÎRELtN BAŞKAVLlGCS'DA TOPLA>JTI HALİNDE.. ÇOCUK BULUNAN BİR YETİMHANEYİ BOMBALADILAR Pakistan Ordusu hızla geri çekiliyor HİNTUÇAKLARI, İÇİNDE400 KALKUTA, (THA) Hindistan askerî yetkilılerınin verdikleri bılgıye göre, Doğu Pakıstan'da Hind kuvvetleri «Her yönden Baçkent Dakka"ya yaklasmaktadır» Hindistan Radyosu a>rıca, Hind kuvveHerının Dakka'ya gıden yol üzerindekı son Pakistan savunma hattı o!an Mengha nehnnı de astığmı bıldirmıştır. Hindli yetkilıler, Doğu Pakıstan'da uçuncu buyıik şehır Komılla'nın da Hindistan kuvvetlen tarafından ele geçınldıgıni ileri surmuslerdır. Ancak, Karaçı'de gazetecılerle goruşen bır Pakıstanlı yetkıli, Hındlılerin «Yalanlamaya bile değmeyen uydurma haberler verdiklerini» îleri sürmuş, Cessore, Sılhet ve Komılla şehirlennin Pakistan kuvvetlerinin elinde olduğunu söyîemiştır. İnönü : «lVler için güvenilmez demedim» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Ismet înönü, gazetelerde istıfa eden 11 Bakan hakkında kendısine atfen yayınlanan beyanlarm gerçekle üfiisi olmadığını açıklamıştır. (Arkaaı Sa. 1, Sü. 1 dej İstanbul'un tüketimi Kurum yöneticileri, açıklamalarında, «fstanbul'nn yıllık et tüketiminin I25JKM ton, \nkaranın ise 30.000 ton oldnğn dikkate alındığında, Kurnmnn tcknik ve malî imkânlarımn sa. dece bn sehirlerin ihtiyacının yarısını dahi karsılayamıyacağı gönilür. Halbnki Ankara ve tstanbnl'da azamî satış fiyatının uj snlanması ile bu şehirler bor salanna yeter miktarda canlı hayvan felmediği gibi, et pazar. lama sistemindc pazarlama biz. metlerini yapanlann büyük biı kısmı bn bizmeti aksatmıslardır Bnnnn senncn olarak adı geçen (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) SEIÇUK KASKAH'in Adını en çok duyurmakla, nükte ve sohbetlerini de ayru ölçüde beğendirmekle ün yapnıış bir yazar: YEN! YAZI DIZIMIZ KOZA5İPEK VE ÎNSANLAR Dakka boşaltüıyor Hmdıstan Haber Alma Bakanı R.C. Dutt, tfun gece yaptığı bir açıklamayla, Pakistan. kuvvetlerine 10 Aralık saat 14.30 ile 11 Aralık 14.30 saatlerı arasında, Dakka Havaalanını onarmalan için muhlet verdiklerini soylemiştir. Bakan, Hindıstan'ın bu süreyi birçok ulkenın Pakıstan'da bulunan mensuplarım ulkeden çıkartmak konusunda kendllerıne basvurmaianndan sonra tanıdıjj larını sozlerine eklemı«tır Açıklamaya gdre, Hindistan uçakları, bu süre içınde Dakka Havaalanına saldırıda bulunmayacaklardır. Pakistan radyosu, Hindıstan'ın dün roketlerle Karaçı lımanına bir saldında bulunduğunu bıldirmiş, mılliyeti oğrenılemeyen yabancı bır şilebin battığını ve bir başka geminin de yandığını açıklamıştır. Radyo. Hindistan uçaklarının Doğu Pakistan'ın Çıttagong limanmda bulunan Amerikan şüeplerine de saldırdıklannı ileri sürmuştür. Pakistan radyosu, «Hind uçaklan Karaçi' de sivil halkın yaşadığı kesimleri bombardıman etmişler %e bir (Arkası Sa 7 sü 7 ne) Türkiye'de ilâç fiyatları pahalı görülüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Tabıp Odası Yönetım Kurulu Başkanlığı dun yaymladığı bildiri ıle bir kısım ilâç firmalannın bır büdiri yayınlıyaralc ilâç fıyatlannın Tıirkıyede ucuz olduğunu söylemek suretiyle kamuoyunu yanıltmak istedikJennl ileri sürmüştür. Ankara Tabip Odasının ilâç fıyatları ıle ılgıli bıldirisınde, Sagiık Bakanı Prof. Aiyol'un ilâç fıyatlannın indirilmesi konusundaki çabasına da değınilmekte ve kendisı kutlanmaktadır, SELÇUK KASKAN HAfTADA I K I GIİN: PAZAR GÜNLERİ «SOHBET» PERŞEttBE GUMERt DA> «ARABAŞLIEU BOZBEYLİ, YENİ NÜKÜMETİN IRULUŞ ŞEKLİNİN ıTALS OUCAGINI LERİ SÜRÜYOR DP, Sunay'ın nektubu ile ilgili îdrüşünü de belirtti Röportaj: Mahmut ALPTEKJN • Aykan UZOĞUZ Bugünden itibaren dördüncü sayfada Demokratık Parti »I Başkanı Ferruh Bozbeyh, partısının Mıllet Meclısı ıunda bır konı^ma yaparak, kabınemn kurulması ve hurbaşkaru Sunay'ın siyasi hderlenne gonderdıği mekfeonularında goruşlerüıi açıkştır. zbeylı, uzun konuşmos;nda, Jkratık sıyasî haj'atiinızın bir daha onemlı bır ge;ıtte buağunu, bu geçıtten asgarı kaçıkabılmenın butün tedbirın alınması gerektiğıru soyler. Bozbeylı, bırmcı Erım metı'run başarılı olmadığını, ık tecrubenın, CHP'den ıstıen Erım'ı tarafsız nale getiliğınj gosterdığmı. parlâo dışından aldığı bakanla. mamının CHP, hattâ bazıla onu da aşan görüşlere saIduklarını one surmuş, «DuJ'Â\KA'YA DOĞRU Dakka'nın 25 kilometre, >a\ııılınua kadar sokulan Hint knvvctlcri, yo\ \\r~bu olunca, kurulacak yeni rinde jehri gosteren işarct lc\hasını siper alarak ateş ederlerken... (Radjofoto. AP> (Arkası fta. 7, Sü. 2 de) Çayan Davasında savunmalar sürüyor A. BİLGİ Çayan grubuna bağlı sanıklardan 22 sının yargılanmasına, dıin de devam edılnnştır. Istanbul 3 Numaralı Sıkıyonetırn Mahkemesinde yapılan durusmada kendilerinı savunan sanıklar, ıddianamede yer alaa suç isnatlannı kabul etmiyerek, tahlıye ve beraetlerini istemişlerdır. Saat 9.30 da başlıyan duruşmada ılk olarak sanık Oğuz Öder'e savunmasını yapması ıçın soz venlmiştır. Yedı sayfalık yazılı savunmasım okuyan sanık Öder, «Bana isnat edilen fiillerle, u/aktan, yakından hiç bir ilişkun >oktur» demış ve Mahır Çayan'la çocukluk arkada^ı olduğunu anlatarak, «anlamsız suçlamaljrla f Jburada buluııduffunu» ıddıa e (Arkaeı Sa. 7, feu. 6 da) Bildiride şöyle denilmektedir: «Son siyasi bunaümdan yalnız kendi çıkarlan için yararlanmak ve fiyat koctrolandan kaçınmak isteyen bir tasım ilâç imalâtçılan bir bildiri yayınlıyarak ilâç fiyatlannın TOrkiyede ucms olduğunu one süriip kamuoyunu yanıltmak istemislerdir. (ârkar Sa. 7, Sü. 7 de; Bildiri FIKRALARINI OKUYUCTLARIMIZ İÇtN KALEME ALACAKTIR. Selçuk Kaskanhn ilk «Sohbet» I Pazar günü gazetemizde. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK • rim aükümeti ıstifa ettik•ten sonra, yeni hükümet • kim tarafından ve ne bıçimde kumlnrsa knrulsun programına temel olacak felsefenin ve esprinıa belli olduğu görüsünü savanrauş ve bu temel po'rüsön ,12 Alari Muhtırası doğrultusunda \.e Ateturk^u bır gorusle reform lann ele alınıp sonuçlandırılması> oldufnna bu sütanda isaret ptmı$tik. Bu gerçek, el yordamı ile alaşılmış bir Erim önce neyi halletmeli? sonuç defıldı. çünkü Birincı Erim Hükümetiııe vücut ve belirli amacını veren 12 Mart Mubtırası ayakta ve geçerliydi. Ikincı Erim Uükümeti. nin de temel esprisinı aynı Mubtıranın 2 nci maddesinde belirtileo gene) direktiftea alması kaçınılmaz ve uyulma. sı zorunlu bir sonuç idi. Nitekim daha sonraki gelis.'rneler bu teshisjn. ne| kadar baklı oldufunu mevdana çıUarroıstır. Rasta »ayın Cum. burbaskanı oltnak <Gzere biz» zat Basbakanın ke|idisı de; Ikincı Erım Kabınesi knru. ınrken ve ışe koyalurken bangt noktadan hareket edilmesi gerektiğini açıklıkla ortaya koymuslardır. Sayın Snnay, parti liderlerine gönderdiği mektupta, kurnlacak yeni hü4:Qmetin 13 Mart Mubtı> rasını^, gösterdiii hedeflere , varabilmesi için partiierin J yardımcı olmasına dîkkati çe W kerken Sayın Basbakan çe '" şitli vesllelerle verdiğı de f meçlerde venı hükümetin dr » • amacının. Muhtıranın 2 ncı ^ tnaddestnd* veralan reform. j* (Arbası Sa. 7. Sü. 8 de;' »^ E „' *** ',*>
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle