19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
FA İKÎ: : CUMHURİYET: Birleşmiş Milletlcrin %arlığını £ü\ence altmda tutan en önemli faktör lnsan Hakları Evrensel Bildirisidir. Bildiri olmayavdı Birlcşmiş Mületlcrin vaşaması tehlike\e girerdi; kuruluş başarılı olamazdı. Millrtlcri bir arada tutacak tek etkili amaç hepsi icın ortak hedef olan insanın çclişmesidir. Bu savcde insanlık bir arada tutulabitijor. tnsan haklarına saygı ne ölçüde büyük olursa dunya yüzünde barış iimidi de o kadar artacaktır. Şimdi. bütun dcvletler bunu pck m bilmekte. Kimse çıkıp da dümada harış insan lıaklarınm sayılmasına bağlıdır dntnc karsı felmiyor. Gcrçi, olaOar. düsünceler \e anla>ışlar çizgisinden sapmakta. Artık jılların kangrenlcştirdiği \ietnam, bolgemizin huzurunu temclinden sarsan Mısır tsrai) ratışmasımn Arapça dilini komışan toplulukları \anguıa \erişi, en çok barrş susuzluğu duyduğumuz sırada ürkütücü tehlikesi birden damağımızı kurutan Hint • Pakistan sa\aşı tekmil yüreklcri yaralıyor. Ne var ki, bütun bu facialar insan haklan kavgalan, yüzbiulerin, mihonların ha>atı hep gelecek kıı?akların havsivetli msantar olarak } aşayabilmesi uğruna cephelerde, cephe bildi. 'in 10 Aralık çünü Birle«imH Miltler Genel Kurulu «lnsan HakJl Evrensel Bildirisi»ni ojluyordu. Insanlık tarihinde hürri\etlcrin kutsal kiıbina «Sure»ler getirmiş olan belgeler >ok eğildir. 1215 «Magna Carta»M. 1628 Pctition f Right'ı, 1S89 BiH of Rights'ı, 1776 \meri»n Bağımsızlık Bildirisi. l"89'un tnsan ve atandaş Hakları Bildirisi gibi. Hepsi dp ınan değerinde bir artışı belirtir. Hepsiıule de nsan deferini saydırmak gayreti görürsunüz. Ancak, insanı gerçekten evTensel en ustün leğer d h e baş üstiınde tutan anla.MŞ tkmci >ünya Savaşmdan «onra biçimlenebilmiştir. 0 Aralık 194Sde ilân edilcn «lnsan Hakları E\rcnsel Bildirisi» huuu vapmıştır. Bildiri, nsan hakları anlajısıııa belirginlik getirdi. tnsan haklarının evrensellığini saptadı. Bu savede insanlar arasında >ak)asma sağlana 10 Aralık'ta gerilerinde MI gibi harcam\or. Fedakârlığı RÜdüIen gavcnin yüeeliği haklı kılar. tnsana haysiyeti ile yaşama getirmck istiyoruz. ildjriyi kaleme alanlar, sonra ontt o>layan Birleşmiş Milletler üyesi devletler ondan mucizeler beklemivorlardı. Bildiri elbct bir sihirli değnek değildir. Ama. insanlığın idealde, gelecek tasav\urunda ortak olduğuntı meydana kovuvordu. Bildiride yer alan «dilek hiıkümler»in gerçekleşmesi ileriye ait bir jşti. öyle iken. Bildiri. ekonomik \e sosyal hakları insanlık düzevine çıkanp vavdı. lygarlığa giden yolun nerelerden çççtiğini gösteren ışık oldıı. Bülent Nuri ESEN nnı kendi evinde uygıılamaz. Kendi insamna insanlık hajsijetine yarasır bîr bmür sürme>i esirstr. Zaten, asıl aksaına buradan geli3or. Bildiri, her d^letin kendi iç hayatı için müeyyide getirmemistir. Getiremezdi. Sonradan, sözleşmelcr, paktlar hunu yapabilirdi. Nitekim, simdi bu voldayızdır. Ama, miieyyidesizlik zaalı da ortadadır. Bugünkü sorun, insan haklannın fiilen koruntnası sonınu. l!'6S'de tnsan Hakları Mİını kutluyorduk. Bir ankct denejelim dedik. 10 Aralık günü TRT'nin de nazik vardımcıhğı ile sokak insanlarına «insan Hakları nedir?» diye sordnktu. (jelişigüzd mikrofonu ağızlarma yaklastırdığımız kimselcr cok düşündürucü karşılıklar vermişlerdi. Bakkal Şükrü: «Çoluk çoruğu geçindirecek kazancı sağlamaktır» dedi. Bir ere sorduk, «Terhis nlup köyüme dönmektir» cevabmı xerdi Küçük Define'ye soruldu. «\nnemin babamın beni scMnesidir'.» karsılığı alındl. Bunlara benzer düsünceler bö\lendi Her gönülden huzur ozlcmini anlatan sesler geliyordn. Huzur, refah, barıs isti\ordu küçuklcr de, Mîytikler de. Bunun için insan haklarını konsmayı başarmamız gerekli\(ti Bu hakları (iilen koruyucu çareleri bulmak zorundaydık. Gerçekten uygulamak ödevindeydik. Bütun uğraşılarımız bu yondendir. Başaracağız. İnsan, insanlığını bilecek. Devlet içinde namuskâr bir siyasal rejim. bağıtnsız mahkeme, çağdaş uygarlık îlkelerine nygun layik eğitim ülkiiye ulastıracak ca kısa yollardır. Ankara Üniversitesi Öğretim Üvesi B Toplumlar yapı dcğişikliğine çırdi. Devlet ^önetiminde insanın sesi duvulma\a oaşlandı. Demokrasivi anlama \oluna siri\orduk. Devlet vönetîmine katılmava alışacaktık lnsan Hakları h^rensel Bildirisi'nin pMItolojik yöndeıı cetirdiği kazanç tarihtr t'ariilmemiş değerdedir BÜdirije sajçı. görünüşte \p çöstcristc de olsa. milletlerarası alanda bir manc\i otorite ^arattıfı gibi ellc tutulacak müstesııa bir sonuç da doğurdu: Milletlerarası yardımları sağladı. De\letler ailesi üyeleri dayanışma içine priyorlardı. Ve barı$ı gerçekten fethedebilmenin başka yolu >oktu. ununla beraber, «insan» hu! Her B hcr nimeti, her türlü iyihği onun seyi, için ilelim H, insan haklannın bir özelliğı de; daha doğrusu, insan haklannın korunmasının özelliği korumanın millî sımrlarla kayıtlı olmayışıdır. tnsan nere>e giderso gitsin, nerede bulunursa bulunsun, «insan» olusu, haklannın korunıa görmesine veter. Çün kü, insan evrensel bir değerdir. Evren, insanındır. tnsan, her yerde, insan haklanyla bir likte insandır. Bu haysiyetivle saygıva lâyıktır. Türkiye gibi kendi ınsanını yaratma işinı tamamlayamamı», memleketlerin başta gelen sorunu, «milli dayamşma» sorunudur. Turkıje, «milli» bir devlet olduğu için «vatandaş»ım yetiştîrnıek zorundadır. «tnsan Haklanna dayanan» bir hukuk devleti olmak zorunda bulundujçu için de. bu vatandası, çağdaş uygarlıl^ insanı yapmak öde\indcdir. >tilli olanı evrensel nitelige kavuşturmak zor ış. Hele biz, daha «milli insan»ı yaratmayı basarabilmis değiliz. Her hitki kendi topra^ından besin alır. lnsan da ö\lecUr. A\rıca. insan oluşu dolavısi\le bütiin e\renden beslenir. Saksı çiçeği değildir. Oksijen ister. Bakınız. insanın haklarını sa\unması için de^letlerdısı, mılletlerarası kunıluşlar meydana çelirilivor. Bir leşmis Millctler önünde de bir «ombadsrnan» olacak. Hak kapıları gitgide çoğalı\or. Hakkına ilişildiği kanısındaki insan kendî memleketinin mahkemelerinden verilen kararlara kanamıvorsa milletlerarası hak ;erlerine başvurabiliyor. B UNDEN UNE tki kitap hakkında Sonuç sandan kopaoıı\acak haklar bunlar. Ama, sayıhnaları, saydırılmaları dayamşmaya. karsılıklı saygıya, toplum bütünlüğüne bağlılığa dayanıyor. Vılın bilânçosu parlak sayılamaz. Dünva düzeyinde ııüfua, çevre, sağlık. eğitim sorunları. Kendi ülkemizdc a\m sorunlarla birlikte uygarlafma ve davranı? sorunlan çöziim bekliyor. Seferberlik ruhu içinde davrannıazsak jelecek fimit getirmez. Haydin, iş başına! tnsanA rtık bilıjonıı: însan yatnız dcğil.var. tnlık var. insanın tcmel hakları Saun Emekli Tümgcneral Ssdettin Evrin'i tantran insanlar pek çoktur. 27 Maustan sor.ra Dhanet tşleri Başkan Y'ardımcılığmı >apan bu a\dın silâh ve din adanumız, bitgisi ile, düşünce dünyasına Tslâmi>et hakkmdafei donmuş ve kahplaşmıs telkinler veriııe. bilimın gösterdisi mantık vr anlaviş içinde bir hareketlılık çetirmiş hulunmor. Iki cildıni BÖrdflğiimÜ7 «Kur'ân Bilgisi» adlı >apıt \e üçüncü >e dördiincü ciltlcrijle de tamamlanınca. tutucu düşünce bundan fevkalâde rahatstz olacaktır. ama ne çıkar? Ralıatsız olsun, Islamiveti çcmbtr s» kal, >e$il takke içinde dünya cidişine ayak uvdurmıyan statik \e hattâ statikten de beter eski ça|ların içine doeru sürükle>en t ' n l a n n sahipleri bu eseri elhet besenmiyeceklerdir. ama bu ! e Sadettin Evrin'in düşüneeteri. Türk entrllektüel dünjasım ılbet etkile>ecek ve bu dü<jünceler kısa veya uzun bir süre sonra mutlaka halka mal olacaktır. Sann Evrin'in bilim dümasında ilfri çekmiş eserleri olduğunu da biliyoruz. (Miisbet Mânevivat Metodları) nın Princeton \e Yale l nhersiteleri ile Londra \e Rama Sarkiyat Enstitülerinde bü\ük ilçi ile karsılandığim da eeniş çevrelerin değilsc bile bilim çevrelerinin bildiei bir gerçektir. Sa>ın Evrin, \arhğının nitelifci hakkında dünia kurulalı beri. insan zihnindeki arastırmalara değinmekte. hu merakı ne metafizik. ne de diyalektik diisüncenin haliedemedigini söyledikten sor.ra. Kur'ândan %ararlanarak \e dümadaki porâtif ilim frelismesivle. Kur'ân arasmdaki Uiskileri ortava koyarak va\as yavas selisen bilimin çözdüğü problemlerle â>etltr arasındaki bağlantm kurmaktadır. Bilim devince işin içine mukavese girmekte ve böylece sayın Evrin ele aldığı konu>u en tatmin edici bir düşünce tanrı içinde eleştirmenin emrine tahsis etmcktcdir. Bu komıya bu kısa sütun içinde daha fazla decinmek mürnkün değildir. Biz istivoruz ki. eseri ilçililerin dikkatir.e snnalım, ve bir ömrün kar^ılığ» olan arastırnta ve dii^iinceleri eleştirme yoluyla üniversitelere, tlâhijat Fakültesine ve meraklı vatanda.slara mal edelim. fl ri ft d u |^ j| f' ,1 ' '' 'i f ,i >4 '1 >A "^ '> tkinci kitap, birinciden konu bakımından çok farklı, (Turizm <e Mucize) ılir. Dışişleri Bakanlığımızın oljun, gezmîş, merak etmiş. gormüş, yiiksek memurlarından Sayın Kemal ötbüsi. turizmin Türkiyede mucizeler jaratacaK<n» ^* Türk ekonoraik kalkınmasına büyük hizmetleri dokunacağına Uanidir. N> var ki Türkiyede herkes turizmin mucizesinden mütchassı» edasiyle bahsettiği h»lde bu imkândan memleket hir türlü tstifade edememektedir. Kemal Özbilgi. turizmin dünyadaki yerini çöstermis. hattâ avrmtılı. müşahedelerle okuvana başk» memleketlerle bizim aramızda mukaveseler %apmak imkânını \ermiştir. Yalr.ız turizm endüstrisinde tanınmış bir kaç memleketin vaptıçını anlatmakla kalmamıs. âdeta bütün düınayı \ncelemeden geçirdiktrn sonra Türk turizminin özellikleri hzerinde durmuş \e sonra yalnız teçhis ile yetinmiyerek, tedavir.in de vollannı çöstermi'tir. Türkiye için tııritm, modern teknalojive dayanan bir üretime geçme \e >urdu kalkındırma yolunda esaslı ve temel unstırlardan biridir, bunu böylece bılmek lâzımdrr. Kemal özbilçi'nin kitabı, dünva ve TÜTk tMrinnine hitmrt edrn cer.is kavramda. avdınlık. serin bir çalışma ürnnüdür. Türk turizmi ile ilsilenenlerin dikkatini bu kitep *. üzerine çekmek istedim. De' ğerli bilfilerden yararlanacaklardır. yaratmaya çalışadurur. Ama, gelin görün ki, daha vctcrli Fğitim kazanamamıştır. Milletlerarası aile toplantılarında itirazsız alkışladıkla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde Açık Bulunan Aşağıdaki Görevlere 657 Sayılı Kanun Hükümleri Dahilinde Eleman Alınacaktır. lsteklllenn 20 Aralık 1971 tarıhıne kadar îormuler dılek. çeyi doldurmak uzere bir fotografla Rektorluğe muracaatlan. Teknik Hizmetler Adet Derece Aranılan nitelik Makıne veya ElektTik Yuksek Muhendı«i Makme vova Elektrık Yuksek Muhendısi \e\a Muhendisı Insaat Vuksek Muhendıst ı iStaÜk sahpcîd çilısn»<! olmaki Makme veya Elektrik Yuksek Muhendisi 8 ı veya Muhendısi Yuksek Tekmker, Teknıker, Sanat Okulu ı nıezunu 10 Yuksek Teknıker ve>a Teknıker Sanat Okulu mezunu Teknıker veva Sanat Okulu mezunu 11 1 A\rıca Genel Idare Hızmetlerınde 10 dereceden 2 Kutuphare memuru kadrosuna vuksek öğrenım gormus Arapça, Farsça bılen eleman (Kutuphanecihk bügısı olanlar tercih edılir). Yuksek Sebreterhk Okulu veya Lne me?unu olup ";üra1li daktılo 1 1 zun yıllardan'.eıi insanlığı korku içinde yaşatan bir ko • nu da otomatizasyon diye isimlcndirilen, her şeyin otomatikleşerek insan gücüne bir çün ihtiyaç kalmamasıdır. Daha şımdıden ılencie doğacalc olan bu büyuk problemle ılgıli genış araştırmalar ve çal'şma'ar yapılmaktadır. Bu ışte o kadar ileri gidilmektedır iı, d o matızasyondan sonra dünya <îuşunce şekhrun de değışeceğı ı:eri sürülerek buna gore [etscfi doktnnler ortaya atümaktarîir. Bu duşuncelerın yaraac;!arı otomati2a$yonun ıleride maif.relerm dunyaya hakımıyetı oiabıleceğını dahı ıleri surmektecü.'.cr. Makıneıer ıdare edenlej insanlar ıse onların kolelen olacaklardır. ( ü MAKINB ADAM HAZ1RLAYAN keşif ve Vecdi KIZILDEMİR yerts ınerlsen gene de pılotlann ıdaresine muht&çtır. Dev bir otomatık gemide de gene kaptana ve ana islerı yapmakta olan personele, hıç defilse otomatiK makıneler bozulduğunda bunları tamir edecek bir teknisyene ıntıyaç vardır. Işte bundan dolayı otomatık cıhazlar uzenncie çahsmakta oicın rınde duriuklan çok önemli bir konu bulunmalttadır. Du>unen bir otovnnt meydana getırmek Bir noktaya kadar gerçekie^tırılen düşünen robotun t<>m bir insan beynı gıbı çalışan elektıonık cıhazlarla teçhiz edıimesı halen araştıncılan da düşundürmektedır. Böyle bir robotun ılerıde yerçekten hakimıyeu ai'ına ajarak tnşanlajı bir tutsaî ha|ı: icatlar kıl hareket serbestısme salıip bır makıne olmaktan çok uzaktır. Bugünkü imkânlarla bır benzın ıstasyonunda çalışacak olan bu robot kendisine kumanda edecek olan elektronik beyın merkezıne kablolarla bağlı bulunmaktadır. Benzin istasyonunun içinde bır yera yerleştırılmış olan eiektro ıtik bsyinler makıne arlamrlan ge ! l«t'»ift3«rT€»fe gore nasıi hareket j edeceğinı kendisine bıldırmcktedır. tlgılılenn ıfade ettıklenne gbre çok pahalıya malolan bu elektıonık beyınlı adam ılerıde mevda na getırüecek. torunlannın \aiun ria çok akılsız ve kabılıyetb'z kalacaktır. Amma gene de robot sahasmda biiyük bır ılerlsmeyı temsıl e^rnektedır. İstanbul Defteıdarhğından OesTa N o : 298.4518 C i n s i Kıynıei PU^tık Enıeksıvop makinesı Eckert.UZegler marka Manomat 120 300.000.750U T.>ne«ı 30 TL'dan Bukalemun marka asetat go/luk 25 000, 1 Manomat 150 S EckepUigler marka plâstık Enjç.lf3jon makınajı 130 gramlık ^^ < Ş O D O OJO, Kpp^mustalapa'a Vergı .Daire^ıne olan borçian otüru Topkapı Maltepe Cad. No. 22 sayılı mahalde tahtı hacz'e ahnan yukarıda cıns \e evsafı gosterılen eşvanın 17/12/1971 gunu saat 14.00'te mezkur mahalde 6183 sayıh Âmme Alacaklarımn Tahsil Usulu hakkındakı Kanun hukümlerıne levfikan ve peşın para ile satılaeağı, ancak verılen bedel tesbıt olunan değerın o'o75'ınden aşağı olduğu veya hiç alıcı bulunmadığı takdırde ikınci satısın 24/12/1971 gunü aynı saatte ve ayni mahalde yapılacağı, fazla malumat almak ısteyenlerin Koca M. Paşa Vergı Dairesı Müdürluğüne muracaatlan ılân olunur. (Basın: 23810/10111) Adet 1 SATIŞ İLANI FANTAZİ VE GERCEK OK çok ılen tanhlerde nt;l olacağtr.ı bır yana bırakıp otomatizasyon konusunda bugun nerede olduğumıaa 'oır coz atacak olursak gerçekten de bır çok ışlerın otomatik olarak °er çekleştırıldığinı göreceğu. mizin duyduğu bır iki misaü ele alacak olursak bugun en yukse's teknik sevıyeye ulaşmış olan u çaKîann otomatık pılot ıie kendilenne uçtuklarını ^ Bunun janında dev tankerierde çalışacak olan personelın savısı nı azaltmak ıçm kullanuan itorna tı'K cıhazlann sayısı da gun tiKçe artmaktadır. Geçmış yıllar da yuz kışı ıle ıdare edılenilecel' bır gemı otomatık cıhazıar s<ıyp sınde bugiın 1520 kışı ıle koiny lıkla kullanılabılmektedır tereıh s 8 Bur.i«a*.d*#UMjfl 11. 12. p ^ memurluğu, Daktılo gıbı muhtehf gorevler ile. Yardimcı hizmel\errje U. dereceden 4 hademelık kadrosu açıktır. Genel tdareye dahıl görevlere müraeaat için Askerlik hizmeüni bıtirmis ve 35 yasını geçmemis o'.mak şarttır Imtihan; teknik humetler ıçir. 22 Aralık, dığerleri ıçın 23 Arahk 19T1 saat 16'da Vnıversite'de yapılacakttr, Fazla bilgi Rektörlükten ahnabilinir. (Basın: 24863 10110) i LA N MİLLÎ SAVUNMA BAKANÜĞl SAĞÜK BAŞKANL1Ğ1NDAN 1 Turk Sılâhlt Kuvvetleri ıhü;acı için 6246 sayılı kanun ve 7/2684 sa\ıh karaıname geıeğince dış meınleketlerden ithal >olu ile ekli listede cins ve miktarlan yazılı 9 kalem tıbbi cıhaz \e malzeme satm almacaktu. 2 Bu u;c aıt ıdari % e teknik ?artnameler Mıllı Savunma Bakanhğı Sağlık Başkanlığında. İstanbul Izmir Levazım Amırhklerinde, WASHİNGTON, LONDRA BONNE, PARÎS TÜBK SILÂHLI KUVVETLERİ ATAŞEL1KLER1NDE goıulebılıı. 3 Yuttdışındaki fıımalaım resmen temsücısi olduklacmı belgeleri ile tevsik eden fırmalara muracaatlan halınde M.S.B. Sağlık Başkanhğından şartr.anie \erilcbılır. Posta ile şaıtname gondenlmez. Telgıaf veya yazı ıle yapılan istekleıe cevap verılmcz. 4 Doviz Komütanlıkça temın edılecek \e 6derr.o gaırıkabıli rücu akradıtifle yapılacaktır 5 Teklif ve Drofoniia fatuıalar lngilızce ve Türkçe olarak her kalem cıhaz için a\n avn fob lesbme s;are lıazırlanacak olan teklıf mektuplan G İNGIL1ZCE ve 6 TURKCE NUSHA HALINDE PUROFORMA FATURALAR ISE 15 tNGİLİZCE VE 15 TURKÇE NÜSHA H^UNDE. İDARİ SARTXAVE İLE TEKNİK EVSAFA GÖRE HAZ1RLANACAKT1F 'İDARİ SARTNAMEDE ISTENİLEN HUSUSLARA CEVAP VER1LMEYEN TEKLIFLER KABUL EDÎLMEYECEKTIR.) 6 Konvutanlık teklıCieıi kabul ed':p etmemekte. mıkiannı dıledıği nısbette azaUıp çoğahrrakta \eva hıç almamakta serbesüir. 7 TEKLIFLER HER KALEM CIHAZ IÇIN AYR1 AYR1 ZARFLAR İÇERSINDE FOB TESLtME GÖRE HAZIRLAN'ACAK ve 4 Şubat 19T2 gunü saat en geç 17.00'de >1.S B. Sağlık Başkanlığında bulunacak çekilde gan&eıılecck veya makbuz mukaoılınde eldcn teslim edıleceU*u Gecıkvre ve >anhşlığa =ebebi%et vermeoıek üzere tekhfler ATASELİKLERE YER1LMEYECEKTIR 8 Postada vâki gecikmeler ıle bu tarıhten sonra ge'.en teklıfler kabul edilmez MîUî Savunma Bakanlığı Sağlık Baskarüığmca Silâhlı Kuvvetler ihtiyac! ıç : n ithal olunacak tıbbî cihaz ve malzemeleı e ait listedir. »liktarı : SıraN'o. Cinsi: 1 Adet 1 Rotatsf Tablet Makinası Komple 2. Sterıl Hava Kondısycn tiblemi 3. Patolojı Enstıtüsü Cıhazlan Adet a. Dordurucu Mıkıoton b Mıkrotom bıçağı bılejicîsi c. Ufkî kızakh Mıkrotom d. Kemik Yumuşatıcı e Doneı Mıkropıoıesıyon cıhazı i Vakum Aspuatoru i. Anieli\at ır.asası \c Ekstansıjon Clız (Basın: A 16«8 25045) 10109 GENE DE İNSAN GÜCÜ T.C. MAÜYE BAKANLIĞI Y ukanda verılen ıkı mıscMe de gorülduğu gıbı ı.crşeye rağmen sene de msan gucu ne ve beynine ihtiyaç duvuin.a'sv tadır Uçak yerden kalkar.*en \e TEŞEKKÜR L'zun suren >uıt içi ve dışj f teoa\.'crjmden sağlıgıma l*nvı. 4 samatmşken kendi orıjınal bır 4 buluşuna btlgılerım de kitatrtk f bem tara sağlığa kavuşturan i Cerrahpa'ia Tıp F»k. kıymetli A hocası \ 4 4 VERGİSİZO/o9FAİZLİ Paristeki elektronik cihazlar sergisindc tcşhir edilen robot adam. çefcleştırmeye çalı<=maktadıriar Bu gerçekıen uzun surecek, çok ıddıah bır ıştır. Gunumuzde tırçok. fabrıkada elektronıs cıhazlar la kendi kendılerıne çalışan makıneler gorev yapmaktadır. Fakat bunlar kendılerıne verılen bılgılerı tatbıkten ılen gıdememe^tedırler. Sadece msan bsynur.n kontrulu altuıdan bir otomatıırlar. tedır. Bu bakımdan duşunen tır ıobot üzerinde çalışılırken dhha zıyade belirli bır işi yapabilecek şekılde gerçekleştırmeye çahş maktadırlar. 8OO MİLYON LİRAL1K Prof Dr. Fikri ŞENOCAK'a f • tedavın rsnasında daima dc f ğerlı alâkalannı Eordufcum } Doç. Or. Orhan SUNARa İLK MAKINE İNSAN 1971 KHLKIHMAİSTlKRftZl IAHVİLURİ 137& Sayıiı Kanunun verdıg; vetkıve d«yanılarak karsılığt kamu yatırımiarının fınansmanmda kullanılmdk uzere, Hazınece 1971 Kalkınma Istikrazı Tahvilleri ıhric olunmustur. KUmğm Dıı ektoru Prof. Hikmet ALTUĞ başta olmak uzere Fakultenın değerli eleroanlarına riınnet ve f teşekkurlerimi sunarım. t Diş T»bibi Ntclâ BtRSEN 4 (Cumhuriyet: 10116) 6 u DÜŞÜNEN ROBOT zun bır suredır otoma'ıkles me tekniği üzerinde çalışmak ta olan ılim adamlarının üze \ İSTANBUL VEREM SAVAŞ DERNEĞİ \ YARARINA i İstanbul Devlet Opera Konserlerinden Piyanist J Verda Erman Resıtalı Maksim Salonlarmda. 13 Aralık â 1971 Pazartesi saat 21 de. Cumhuriyet 10118. NİMBÜS eçenlerde Panste açılan bıı sergide teshir edilen ele'Ktro nik cihazların arasında bulu nan oir benzin istasyonu pom pacısı gerçekten biT harika ıdı Avrupadakı benzin istasyonlann da son zamanlarda uygulanrr.aya baslayan seUservis usulü (kendi kendine hızmet> müşteriler tera fmdan tutulmamış, araba ssh.p leri otomobillerinden merek krn dı işlerini kendileri yapmsktan ho^lanmamıslaTdır. Benzm veva yağ kojarken kırlenmelen, araba îarmın çamurlanan camlannı sıle cek bir insanın bulunmaması selfservis istasyonlara ilgiyı azalt mıştır. Panste açılan elektronik ciha? lar serglsinde teşhir edilen robot adam, gerçek bir pompncı gibi araba sahibinin istediği bu tün servısleri yapabilrnektedır BİR MERKEZE BAĞLI bıı talıviller Her türlü vergiden muaftır. Tahviller birikmis faîzî ile birlikte her an paraya çevrilebilir. Devlet ihalelerinde teminat olarak kullanılır. Tahviller. 1 Aralık 1971 tanhmden 20 Aralık 1971 tarıhine kadar 100. 5C0 1000. 5000 10000, V Î 100000 lıratık kupurler nalınde butun Banka Subelennde Sdtiba unulmuslur Kalkınma Istikrazı Tahvili almakla tasarruflarınızı emın ve yuksek gelirli bir kaynağa yatırmıs ve ulkemizin kalkınmasma katkıda bulunmus olursunuz R obot adam, ilim adamlarını.' düşündüğü şekikle herşey üzerinde bulunan ve müsıa Türk Donanma Cemiyeti, kcn disine maddî ve manevi bağıy ta bulunaiilara şükranlarmı su n»r. lledel : Dev bır Denizcücü, Türk Donanma Cemivetine >!•pacağuıız \ardımla hu heılcle ula;abUirız. . A. 1011924004 11
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle