19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Aralık 1971 Tlyatrosa . « R H) t sCUMHCBlrET SAÎFA BEŞ SEHlR TÎYATR0LAR1 HARBİYE (48 77 2U) Uikenli Yol Oyun 3 perde Pazartesi hariç, her j u n 2100; Pazar 15.30 Çarşamba ogrenci . Cuma hallc gunu . Ma\i Kuş Çocuk Oyunu Çarşam. ba 14.30 Pazar 11.0(1 de ytNt KOMEDÎ (44 U4 u») Kâtıp Çıkmazı (Oyun 3 perde). Salı hariç, her gün 21.00 Pazar 15.3ü; Persembe öfrencı Pazartesi halk tenzilâU. FATİH (22 01 71) . UKA1AN (Ovun 3 Bölüm), Pazartest hariç, her gün 21.00, Pazar 15.3ü, Salı ö|rencı, Persembe halk gunu, lenzilâtlı. Kurbcğa Prenses (Çocuk oyunu) Çars. 14 J0 Pazar 11.00 tSKl'DAR (33 »3 97) Bu Ne Tcsa. duf (Komedı 3 bolum) Cuma hariç hergun 21.00, Pazar I5.3U, P> rartcsi oğrencl Perjemhe halk tenzılâtlı. Keloğlanın Tcmbcllı. gı (Çocuk OJUHU) Carj. 14.30 . Pazar 11.00 KADIKÖY (36 3] 21) flk üoz AJrısı (Kom. 3 perde) Pazartesi. Salı hariç,, herfun 21.80 Pazar zadcba<:ı 2' 7) 86) HEY AMI15 39, Cuma öğrenci ve balk ten. (.O VER SALATA Cumartezilâtlı. Bır Varmıs Bir Yakmus *i. Pazar matıne 1 v. r 1: Pazart» (Çocuk o;unu) Çarj. 14 30 . Pa • sı hariç her gcce 21.30. 7ar 1100 MV4 StKtZLI IOLOA ASK1. İSTANBLX DEVLET OPERA VE Nr.R TİYATROSU (Sijlı İ'mit BALESI 18.»O Konser (Erjrı. Tivt. Ü<t Mİon . 47 18 86) CENctn Savdam . Piyano ReMtaln NETLtK KATN4.N4) Konı. î 21.00 Yıınus Emre Oratoryosu bölüm) Pazartcst Salı bariç • AL14N tKBULAK Mr TIN SfcPerymbe (Halk) Cuma. CuKEZLİ CEVRE TtYATROSU. (K mârtesı, Pazar 21^Jü • ÇarşamM. Paja Çoruh tıneması ranı ba 15.30 Ocrenrt Cumartesi (23 27 T») Vuzıi!7 Zııhıu (Ko Pazar IXJW mcdl 1 ocrdeı Pa7*rtrm harıc 1 martesi Pazar 15.00, Çarşam TASDELE.NLER TtTATROSL : ba «Halk). Cumartesi Pa(47 23 12) Fidanaki (MUzikli zar hariç hcrgun öğrcnci inovun . 3 perde) Pazartesi riirimii. hariç . Salı, Çars., Perstmbe, ISTANBUL AVtER rERAÎ TtYATROSU (KuCuma 21.15 Çars., 15.3* macuk Sahne OÇ\K (Ovun 3 A1DIN 121 5: •« . Çapa) Bmucu > tinr. Cumr., Pazar: 18.3021.15 perde) Salı Perşembe 21.13, \ Quinıı RTS • LiKl'KAK SUNAH DVATKO (..ırşamba halk tc talebe 18.16 GINDEŞ (27 U S6 . Şehzadebast) SU (33 W 18) Kuırcık Pasa 2115 ÇtFTE BAI \YI (Kom 3 Kanun Adamı B. Lancestcr . muzikal komedt I perde. Pazar. pcrdc) Cuma 21.15 • Cumartesl RTS tejj hane, her eece 21.1i de. PaPazar 1S.J5 ve .'1.U GIL (27 71 SS ŞohzadcbaM) Fc. zar 1; 0|) de matıne. Cuma balk BLKE (21 48 82) Top) . Kıralık nde F. Sayın; E. Çağlar . R. tunu tcnzılâtlı <Falaka> Cocuk Metres ıMuı Kom î perde I HAKAN (23 4: 33 . K. Gıımnık) OMınu. Çarşamba Cumarleii 14.3» Car*amna barıç her «ece 21.15. • Fcride E. Sajın; E. Çağlar " Pazar 11 IM dl Cumarlesl . Pazar 18.13 Persenv K be halk cunu IÇ MAYMUN KABARF. TtYAT. İPEK (22 2J 13 . Çemberlita;) Lo. ROSU: Taksım. hırasclvıler. Otel ve Story Ali Mac Gran; R. BFŞ BASAMAK TIYATROSU Keban altı |49 90 10) Sua\i VOeal RIS (47 56 39) Şijli Umıt Tı.valro. Sualp'ın İKt KIZA BjR CIZBIZ İSTANBLL (iı 23 67 K. M. Paş») sıında Se\«rim Opmeğı (Ope(Muzikli kabare rııldurusıı) Pa. 1 Doğmeli Adam L. D. Fu. ret J perde) F. Lehar. Salı. Per. Mrte^i harır ber aksam 21 3|) $embe: Cumartesi 18.09; P>zar nes . RTS. 2 EI Torida C. Cumartesı. Pa/ar 18.3« . 213» . 21.30 tastwood RTS Fersembe tenzılatlı M4RMARA (22 38 60 . Beyazıt) DtVEKtSU KABM»; TtVAlRO^U Yağmurla Gelen Adam C. (44 46 75) Gergedan (Kom. 3 boECZANELER Bıonson RTS lum) Persembe hariç her gun SI\EMA SLR (23 «7 12 Topkapı) ZI 13; Çars • Cumart . Pazar BAKIRKOY. Jnan; Ajtaç (Ye18.0#: Butıın mabnelcrde öğren* 1 agmurla Gelen Adam C. çı'^ur'ı. Yenı ıK Cekmeceı, Nur ciu; Çarjamba lıalka (euzilâtlı Bronson RTS tSatrakoy) Emek (Osmanıyel; O. OORMrN TİYATKOiÜ 144 »7 36) ŞAT\K (22 :". 13 Çemberlitaş) nıur ıKanaryaj Topdemır ıGuıl. GIOI Çar. 1İ.(X): (Halk, oğ. Kanun Adamı B. Lancestcr • (?orcn). Okan ıBaheelıevleı <: Zurcncı \c oğretmen lenzılâtlı) \e ItTS hal fSınnevleıı; Merkeı lEsenl^rt 31.15 ELDEN ELE Per«enıbc, T1VAZTEPE (71 63 18 . Bakırkdv) BESIKTAS Tangun: Cınar (Or. Cuma. Cumartesi, Pazar 2].15; lagmurla Gelen Adam C. takor): Parlak (Arnavutkoy); Gul Persembe \>t 15 (Halk. öjTenci, Bronson TRS ı4. Levcntı otretmen tenzılâtlı) Cumartesi. BEYOĞLU. Guneş, Tansan; Gun Salı o>un >oklur. KADIKÖY sclı DOSTLAR TtYATROSU (Dormen AS (36 08 50 Kadıköy) Feride EMİNÖNU Sevkat; Park: BeyaTnatrosu 45 6İ S6) Aslan AsF. Saiın; F. Çağlar . R. zıt Halk ker S\a>k Salı Çarşamba; ATLAN'TIK (55 43 70 ŞaşkmbakFATIH Acıçesme: Candemir; Cuma, Cumartesi 18 15 . Salı . kal) Sonsıız Çol D. Ajntter Yenı Guraba (Sehremınıı; Hasekı; 1 l i Cıım»; 15.00 Zemberek R(S Meıhaba ıSanıat>a). Unkapanı Pazar Parartesi 18.15 . 2115 ELtF (Bostancı) Tumurcaçın GAZtOSMANPASA Yonca: N'ur Fl HAMRA ÎSTANBUL rtYATRO. (Kııçukko\ 1 Tatlı Rü.iaları . t. Inanoflu sr (44 22 3« Beyoğlu) YAT KADIKÖY • Selâhattin Kutman; F. Akın R. BORUSLI (Muzikal Romedl) Tk. trtnıt:' Çtfa (Bahanye); Bilen (Maz K*DIKOY (37 15 97 Kadıko>) z»rtesi harif, her akşam 21 15'de. harbejı; Ayşe Çavus (Suadıyet; Olünı Şatosu S. Poırers . Rl« Çarşamba . Cumarteti Pazar Kalanııs rKızıltopıak) KE\T (36 96 12 Kmltoprak) 15.»» \e 2M5 KASIMPASA Yeni Turan; MclDedektıf F. Nero RİS GONIJL ÜIKÜ • GAZANFER ÖZ tcm (Halıcıoğlu) ÖZES (36 99 94 Kadıkoy) Be? C AN Tiyarrosn (Esentepc. Z. Ku. SARIYER" Çayırba^ı; Boyacıkoy Herçelc I. AUsoy H. lankı Mi . 46 40 10) Suleyman BjcaSISLI: Arda; Sahın: Ankara: Vahşi Kahıaman • R. Uarris nak Pazartesi. Salı, Çarsam. Kervan: Kemal (Mecıdıvekoy*; Er RtS ba 21.30: Koca Eşek Cuma san ıGultepej: Okcular: Şena> REKS (36 «1 12 Kadıköy) Altın 2130, Cumartesi. Pazar 1300 ve ıÇağlavan) 21.30 da (Biletler Ttyatro \e FıPeşinde M. Mercier RTS USKLDAR Imrahor Ünial lltaş Sın. risclerinde . Tel: 490166) SINEMA 63 (S5 1» S4 . Kurukjalı) Vın (Beylerbeyı); Alper (UmranıC.LLRIZ SURtRl tnrın Ceızar Vah?î Kahraman R. Hanis RtS SUNAR (33 06 18 . Kadıköy) Vı. StNEMATEKTE B I G Ü X : lan Rulılu Kadın G. Hılton 14.00 21^0 Fantoma Apaçi Polisi RTS 16^0 19.00 Milvon, R. Clair 1931 SLRI.Y4 (36 06 «2 . Kadıköy) TEL : 49 87 43 Duşman Yınası R. Hudson S. Kotcina • RİS AN'K.İRA (64 16 86 . 1. Lc\ent) Anncm Kım Olacak G. Ford RIS ATLAS (44 ()8 35 . Beyoflu) Vağıurla Gelen Adam C. Bronson • RİS BARBAROS: (47 70 79 Ortakoy) Tanrı Şahidundir. K. Tıbet S. Güvenirgil R. DIN'YA (49 93 61 . Beyoğlu) Lo»e Story Alı Mac Graw; Rjan O Neal . RİS EMEK (44 84 39 • Bfyoflu) KraIın Ru\asl A. Qulnn . R]S TİT.\<j (49 «1 «S Bejoğlu) Kanun Adamı B. Lancestu . RIS KENT (47 77 63 Bcyoflu) Lo\e *e Stor» Ali Mac Graw, R. KONAK (<8 26 06 Harbiye) Bır Vaz Hatırası C. Ewans • J. Hilary RT. t\LE (44 35 95 . Bejoğlu) Feride E. Sayın; E. CağİDr K. LEVENT (64 06 99 . 4. Lc\«nt) Zorlıı Firar B. Keillı . RjS MIST1K (46 11 14 Beşiktaş) 1 Sc\gjlınıln Ovunu G. Feck . RTS. 2 Dıışman Tnıuı R. Iludson RTS ÖZLEM (48 47 33 . Mecidijekö.v) 1 Adım Anraayacağım C. Arkın; H. Koçyiğit R. 2 Altın Prenses Devler fclkesinde "*. Cuacy; A. Okav . R. Rl'YA (<I4 54 57 Bejoğlu) 1 İpini Bo.vıunda Bıl C. Gaffari, A. Okay. 2 Afaçlar A •»akta Olur Y. Kcnter. S. Sar S\R\Y (44 1« 56 . Beyoğlu) Son Fırsat J. Collins Rt S|TE (47 «9 47 . Şıjli) Yağmurla Grlen Adam C. Bronson RIS YENI AR (49 84 72 . Beroğlu) Tanrı Sjahıdimdir K. Tibet S. Gıuenirgıi R. İKN"I MFLEK (44 \1 »9 . Bevoğlu) Lo\» Story \\\ Mac Gr«w . R. O neal . RjS BEYOGLU SLREYYA CEP (3« H 82 . K K05) Ferıdc E. Sajın; E. Çağlar TİYATROLAR vetEvetETet (Kom. 2 perte) Pazar Pazartcsl hariç. her fec* 2130 da; Çarjajnba 15.30. Pazat 15.» . 18.00 ISTANBUL riYATKOSU ALTI OYUNLAKI: ULVİ URAZ (43 C4 63) Hababam Smıü Baskında Çarîamba, Persembe; Cumartesi; Pazar 18J5; Cum» 15.00 . 18.15; Pazartesi ISU • 3115. Salı orun vok KENT OYUNCL'LAKI (Kenter Ti. jatrosu . Harbije 46 35 83) Pısi Pisi Salı halk 18.15 . 21.15 Çarşamba oğrenci 15.00 ve 21.15 Cumartesi 15 »0 P«zar . 18.15 • 21.15 Se\mek İsterdim Babamı Persembe 21.15 • Cu. ma halk \e oğrenci 18.15 . 2115 Cumartesi . 18.15 • 21.15 Pazar 150». KLÇLK KOMEDI . HEHMET ÖZCKfT TtYATROSU (21 M 81 . Koca Mustafa Paşa) Pırtık Oer ler Adıma. (Baki Çallıoğlu'nun ijtirakiyle) Pazartesi hariç; her gccc 21.15 de, Çarşamba . Cu • martesi; Pazar 15'de • Çarsuaba nalk gunu ML'CAP OFLUOGLU (LCC Sahnesi 48 40 80 Nişanta«ı> SATILIK KAT (Kom. 2 Bölum) Konuk Sanatcı: Sirin De\rim, Pazartcsi hariç her gece 21.15, Cumartesi Pazar 17.00 \e 21.15 dc, Persembe (Halk) Biletler çişe ^e Saııder Kitabevi (Osmanbejde) satıimaktadrr. Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi ^ ^ ^ 3 C u m h u r l y e t Pamuk Birliği Yöııefım Kurulu kalite fiyatları saptayarak kooperatiflere bildirdi Osmanağaoğlu: İZMİR Tariş, pamuk alımlannda ortaklarına 45 kuruş fark ödcmektedir. Tariş yetkililerince verilen bilgiye göre, 113 bin 462 ton çi ğitli pamuk alımı yapılmıştır. Pamuk Birlıği Yonetım Ku. rulu, pamukların kalite fıyatlannı sapta\ arak, kooperatıflere bıldırmıştir. Destekleme alımlarının aralıksız surduruldusunu bıldiren >etkıliler. St 2 Bevaz tıpı pamuğun kararname fı> atının 330 kuruş olduğunu. ancak Tarıs ortaklarından a\m kalıte. dekı pamuğu 375 kurusa aldığ;nı açıklamıslaıdır. Aynı kaliıede pamuğur. ortak dışı alımı ıse 310 kuruştur. Tip dısı pamuk fiyatları ıse kararname;. e gore, 205 kuru; olup ortaklara uygulanan fıyat ıse 250 kuruştur. Ortak dışı aynı kalite pamuk 185 kuruştan a. hnmaktadır. 5 beneklı paraus ıse, ortaklaıdan 307 kuru^a alın maktacır. Bu pamuğun karar. narae fıyatı 262 kuru«. ortak ci1• ı fıvatı ı«e 242 kuruştur. Tarı? = bu nedenle oıtaklarına 4ö kuruş fark odemektedır. TARIŞ, ortaklarına 45 kuruş fark ödüyor CUMHURİYET Ege Bürosu DUNYAD4 EKONOMİ IŞGAL ALTINDAKİ ARAP TOPRAKLARINDAN GELİP İSRAİL'DE ÇALIŞANLARIN SAYISI DONDURULACAK TEL A\İV Israıl Hükume tı, ışgal altındaljı Arap topraklanndan gelerek Israil şehır ve kasabalannda oalısmakta olan Arapların sayısının doı.durulma sını karar altına almıştır. Israıl lı vetkılıler, Israıl'de çalışmakta olan Arap ışçılerirun sayısınrı bellı bır sevıyede tutu'acağını, yenı ışçılere ıse çalışma ıznj \enlmeyeceğinı bıldırmışierdır. Yetkılıler buna karşıhk, halen Israıl'de çalısmakıa olan Aıap işçilermm butün sosya! haklan nın garantı altında olduğunu belırtmışler, bu ışçılenn gen gonderılmesinin ıse bahıs konusu ol madığım ıfade etmıslerdır. Özel Sektör yeni Erim Kabinesine yardımcı olacak,, İSTANBUL HABER SERVİSİ VOLKSVVAGEN FABRİKASINDA ÇALIŞMA SAATLERİ KISITLANACAK HOLFSBtRG Volkswagen fırması yetkıhlen, 3 Ocak 1972 tarıhinde başlamak üzere, çalıç ma saatlerını kısıntıya tabi tutacaMarını açıklamışlardır. F:rma vetkılıleri. bu karara sıparişierde meydana gelen azalmanın yol açtığını belırtmişlerdır. Yetkılıler, bu kararın süresi ve bundan etkılenecek ısçı sayısı hakkınüa herhangı bir açıklamada buluomamışlardır. ACI BIR KAYIP Ankaıa'nın tanınnuş iş adamlarindan CEVAT KIY KANTİN CEVAT 0/12/1971 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 10/12/1971 Cuma gunu ogle namazını müteakıp Haca Bayram Camiinden Jtaldirilacaktır. KIT Ailesl Mevlâ rahmet eyleye. Cumhurivet 6,5 • 1250 KVA ÖİZEL I • ELEKTROJEN'GRUPLARI 2601000 PS DENİZ DIZEL MOTORLARI BOL YEDEK PARÇA ve SERVİS Türkıye Mümessili ve Yegftne Satıcısı MAKİNA ELEKTRİK EVİ ISTANBUL Müri. : Mertebani Sokak 6 Karaköy Tel. 4< 19 75 • 44 62 42 Satıj Necatıbey Cad. 93 Karaköy Te! 44 84 1 6 44 63 50 Telg. MAKELİŞ istanbul lihracâtcı«ı:, ANKARA Ulus Sanayi Cad. 3 0 A Tel. 11 22 28 11 39 48 Telg. MAKİNA • Ankıra pragoınvesl S. A. Praha > Çftkoslovakya (Basm. 31o4b, 1UI0Ö) Isıanbul Tıcaret Oaası Yonetım Kurulu Başkanı Behçet Osmanağaoglu ciun bır bıldın yayınlıyarak Ikmcı Enm Kabinesının başarı\a ulaşması konu^unda bazı önerilerde bulunmuş, bu arada çekılen hukumetın aldığı ıktısadî kararlarm eKonomıyi 1972 yılında da zor CONCORDE durumda bırakacağını soylemıştır. UÇAKLARI Osmanağaoğlu, özetle şöyle dealmasını temenniye sayan buluSİPARİŞLERİNDE mıştır: ruz» demiştır. «Yalnız ıktisadî kalkınmamtz ARTIŞ BEKLENİYOR Osmanağaoğlu daha sonra ekoiçin değil. Turkijenin her alannomık gelışmeyl engelleyıcı olLONDRA Fransızlarla Ingıda gelişmesi \e mcdeni milletduğu gorülen hususların Bakanlızlerın ortak olarak gelıştırdık ler arasında istikrarlı bır ^cre lıklara duyuruldufunu, enflâsyolerı Concorde uçaklan konusunsahip olabilmesi için demokranıst bır sıya:â eğılımden kaçınılaa bır açıklama yapan tngılız ötejandan. yapılan ıstatıstık. tik idare diizeninin zorunlu olmast gerektığını belırterek sovle Havacılık Bakanı Frederıck Cor lere göre, dunya pamuk uretimı duğu ınancında.Mz. Ucmokratık AMERİKA'DA devam etmı«tır: «Ikincı Erım fıekl, 1912 yılının ılk altı ayJıit gerıierken, bızde üretim artmaU ıdare düzeninden \e parlâmentokabinesinın başarılı olması ve donemınde Concorde uçaklarıyls İŞSİZ SAYISI tatfır. 19T0 yılı dunya pamuk u\i da\ar.an bir hukumcttcn basTürk milletine hayırlı hızmetlerılgılı siparışlenn mıktannda arretimi 73.1 milyon balya ıken ARTIYOR tıs beklendığmı soylemıstır. Cor j ka bir düzen düşünmenın. Turk de bulunması en samimi temen1971 yılında bu miktar uzerin. fıeld. bırçok bavayolları şırketı1 milleti için hayırlı neticeler \ernimizdir. Hükümetın başarılı olHASHİNGTON Amerıka den 0.5 1 ara<ında duşuş bek. mhece|ine muhakkak nazarı ilc nın Concorde uçaklanndan sa masmda özel sektorün bütün p i Çalışma Bakanlığı yetkılıteri gelenmektedır. Ihracatı Geliştirbakmaktayız. tın almak ıstediklermi de soylecii ıJe yarriımcı olacağinı jimdiçen Kasım ayı ıçinde ülkedekı me Etvid Merkezinin Washıngmış ve BOAC ıle BEA şırketleden ifade ederim. Ancak özel ıssız sayısının yüzde G.2 oranınİktisadi kalkınmamızın cerçekton Tıcaret Mu«avirlığinden a l . rının bu yonde şımdıden karar leştirilmesinde gii\cn \e istikrasektöre inanmak ve güıenmek da bir satış kaydederek, çalışan dığı bılgıye gore, AmerikaVa nufusun yüzde 6'sına yttkseldığı almıs oldukjannı bıldırmıştir. •arttırj rın sart olduğu berkesçe bilinen 11 milyon ba];. a. Meksıka'da l.B nı soylemişlerdır. Çalışma Babir hakikattir. Bü\ük iddialarla milyon balya pamuk üretimı kanlığı yetküileri işsiz sayısının ve partilerüstü r.itplihte lıiikiibeklenmektedır. Ülkemizde ıse ulaştığı seviyenın çok yüksek met sommluluğunu üzerine al1,85 milyon balyanın bu yıl 2,1 olduğunu kabul ctmışler ve bumıs kimselerin if havatını suçmilyon balyaya çıkması beklenna, Kongre'nın tutumunun selajarak hiikümetten çckilmelemektedir. bep olduğunu bıldirmışlerdır. rini, iddiaları ile bağdasacak cidYetkılılerin ifadesine gore Başdiyette görmuyoruz. Bu davrakan N'yion, ekonomide canlılfk nıîlar ihtisatlî tcvrrtgrdf orumlu meyd»na getırmek amacıyla bakarrılanmamışlif. zı veritterde ındırım yaplması . Bir hökumpiih ikffsVdl grrçeknı ongören tasanlar hazırlatmışlere uymıyan ve bu gcrçeklcrc Cunhuri} et 15S. tır. Kongre ise bu tasarılan hezarar vcrecek tutumlarla hare331. 34«, Rejat nuz kanunlaştırmadığı için ekoket etmesi vapıcı olmaktan çok •!13. 214. ANKARA, (a.a) Malıye î\aHamit nomidekı durgunluk gıderıleme1€2 • uzaktır. Atiı mekte ve dolayısıyle ıssizliğin kanlığı ıle Sanayi ve Tıcaret Ba1S9. NapoİTon kanlıgının muşterek çaıı^malaartması önlenememektedır. 22.S» 23.|0 24 ajar kulçe İşbirliği n sonunda, selüloz ve eskı l'âNEVŞEHİR, (THA) Kevşeğıttan imâl edilmış kromo Karhir'ın Göreme bucagı halkı, Baş Türki\enin her >unden kalkır.ton ve gn karton için gıder ver bakan Nihat Erım'e 15 metro ması, millî refahın sağlanrnası, gılerıne aıt ilk madde mdirımi uzunluğunda bir mektup yazıp, kısaca ıktisaden güçlenrnesi için japıimıştır. hayat pahalılıgından dert yanözel tesebbüse önem \crmek, emışlardır. Dunku Resmî Gazetede /ay.mkononıi politikasının prcnsipleriGöreme halkı, mektupta, «Gün lanan kararnameye gore. ver^ıs'z ni tâ>in \c tatbikte ozel teşebffeetikçe artan riyatlar. biz/erin selluloz ve eskı kâğıttaa :m^l ebüs örçütleri ıle samimi işbirlaşama imkânım sınırlamaktadılen kromo karton ıçın yuzde 4, lifi \apmak tek rıkar \oltlur.» dır. Pahalılıktan çocuklarımızı eskı kağıttan ımâl edılen grl karOsmanağaoğlu, datıa snnra Bibeslevememekte ve eelecejçin ton ıçın yuzde 1 nisbetlaınde nncı Erım Kabmesı tarafından nesillerinı zayıf olarak retiştirılk madde indirimi yapılmıştır. alınan ekonomılî kararların, karmek zorunda kalıvoruz. Bu ziüos>a No: 971 33 Bununla ilgılı karar dünUen ma ekonomi prensıplerıne ters dişle, bir süre sonra, şimdi >eitıbaren yurürlüğe girmıştır. Arnavutkoy mahallesının Gırgın sokağında 71 pafta, duştuğunu, «şaşırtıcı ve ış gtıterince besleyemediğimiz çocuk1255 ada, 100 parsel sayılı 102 C2 M2. mıktarlı kâgir apartıver.lisini sarsıcı nitelikteki kalarımızın daha da aç kalmasını manın 20/1U2 arsa paylı 1 bağırasız bolum nolu üükkarn rar ve tutumlarının olumsuz etönleyemereceğiz. Bu davanılmaz ıle 24,102 arsa paylı 3 bağımsız bölum nolu meskenın takilerinin 1Ü72 de (taha belirli opahaltlıta bir çare bulun» demamı bir borç sebebıle ve açık artınna suretıle satılalarak» ortaja çıkacağını, «İthalât mekfe. «Savın Başbakan Nihat caktır. \e ihracattaki daralmaların, >aErim, sizi size şikâvct etmekteıı G. Menkuliin imar durumu: Celp edılen 5 3 9T1 tanh tırımlarriakı riurakljnıjnın ro lıa. baska rapacağımız bir şcv voh» \e 9247 nolu ımar krokısınde 1255 ada, 1 0 parsel nolu U tâlı vergi polıtikalarının saMİamıj dıye sonuçlandırmaktadır 50 yer blok ınşaat 6.3 metre bına yuksekliğınde ve krokıde vacak zararlara \e fenalıklara , dosya kâğıdına yazılan mektup, taranan kısımda inşaat yapılabileceği bildırilmiştır. müncer olacağını» ıfade e'mıs • Goremeh her aile ressine ımzafZMİR {Cumhuriyet Egc Burosu) Halihazır durumu: 1255 ada, 100 parsel nolu gayrıuvgulanan ekonomi polıtikasm'n 1 latıldıkfan sonra, Başrjakan NıDe\let Istatıstık EnstıtUîU tamenkul, Arnavutkov ıçersindekı kilısenin cıvarında Arnayat'rımlan durdurduğunu, fiyat! hat Erım e sronde lafmdan >apı!an bır arastırmavutkoy, dere \e gırgın \e sol taraftakı >ol sokaklarının artışlarına alınan kararlann se' ja gore. ülkemızde 67 ayrı mar. birleştiği köşede aitında oto tamirhanesı bulunan kagır bep olduğunu sojhyerek, «Sa>ın 10 Aralık Şevval 21 ka motorlu araç bulunmaktaclır apartımandır. Arnavutkoy Dere sokağında kapısının usErim'in sjlısına karsı iktisadi tunde Kapıcıoğlu 58 Ap. jazıü oîup arka tarafındakı soÜlkemızde motorlu araçlardan revrelerimizde bir gü\en mevcut u kak 3 kat seuyesınm ustunde kalmaktadır. Cephesı duz en fazla kullanılaniarı Chevroc tur. Yeni kurulacak hükümetin 5 sıvadır. Dairelerın yan taraflannda balkon vardır. !et markadır. Mınıbus olarak ekonomi politikasım tâvin ve 5 Ford, otobus olarak Mercedes. a^ Üçüncu bodrum 20 102 arsa paylı 1 Ijağımsız Dotatbik ederken özel teşebbü örV. 7 13 12 07 14 28 16 41 1S 19 5 29 kamyon olarak Austın, kamyclum nolu dukkâııın cephesı camekânlı zemmi çırıı doşelıeütleri ile istişarelerde butunmanet oîarak da Skocfa markaiar dır. Arsa dennhgînde olup ıçersınde WC vardır. Elektnğı E 2 32 7.26 9 47 12 00 1 38 12 46 sını teklif ve tenkidleri nazara başta gelmektedır. mevcuttur. Muhammen kı.vmeti: 6u dukkânın tamamına 50.000 TL. kıymet takdır olunmu^tur. b> Bırıncı bodrum 24 102 arsa paylı 3 nolu mesken: Arnavutkdy Dere sokağmdan çıft kanatlı camekânlı demırkapı ıle gınlen zemını karo döşeli antreden mozaık basamaklı ve demır parmaklık korkuiuk merdivenli birincı bodrum sahanlığına çıkılrnaktadır. 3 nolu daire vardır. Hol koridorunda Gırgın sokağından 1.40 metre aşağıda bır oda \e Dere sokagı uzerınde salon salomenje ve holde 5 an taraî sokağır.a bakan fayans tezgâh evyeli mutbah ve yanında fayans kapılı duvarlı lâvabolu alanfranga kuvetlı, termesıfonlu, lâvaboiu hamam vardır. Mutbah \e banyo zemini karo mozaık, dığer Jusımları ise marley kaplıdır. Doğrama kısımları ve demır aksamı yağlı boyalı kapüarı buzlu camlıdır. Elektrik ve suyu vardır. .Muhammen kıymeti: Bırincı bodrum kat 3 nolu daırenın tamamına 75.000 TL. kıymet takdır olunmuştur. Müzayedeye iştirak edeceklerin muhammen kıymetlekonusu ile ilgili projelerin hazırlanması ve takibi rin 'o 10 nısbetinde nakti teminat akçesı yatırmaları veya miUî bir bankamn teminat mektubunu ıbraz etmelen ıcap işlerinde ıstıhdam edılmek uzere, eder. Dellâliye resmı, ıhale damga pulu, tapu harç ve iyi İngılizce bilen bir masrafları ve tahliye teslım jnasraüarı alıcıya aittir. llk açık artırması 21.1.972 Cuma gunu saat ll'den U30'a kadar 20/102 arsa paylı 1 bağımsız bolum nolu dukkân ve saat 11.30'dan 12ye kadar da 24102 arsa paylı 3 nolu meskenin satışları Ist. Sultanahmet, Adalet Sarajı 9 cu îcra MemurJuğunda yapılacaktır. Artırma şartnamesı herkesın görebılmesı ıçın 7.12.971 gününden ıtıbaren dairede açıktır. llk açık aıtırmada teklıt edılen bedel muaranmaktadır. nammen kıymetmin eo 75'm bulmadığı takdırde ençok artııanın taalıhudu baki kalmak üzere artırma JO gun daha uzatılarak or.uncu 31.1.972 Pazartesi gunu saat ll'den 11.3u'a kadar 1 bağımsız bolüm nolu dukkân ve saat 11.30' Bu vazifede başarı gösterecek elemana dan 12'ye kadar da uç bağımsız bolum nolu meskenin istanbul Suitanabmet Aaalet Sarayı 9 cu İcra Memurlaİngiltere'de RENOLD fabrikalarında staj ^unda yapılacak açık artırmada ençok artırana ıhale edıyaptırılması da ön görülmüştür. lecektır. İpotek sahıbı aiacaklılarla diğer ilgililerin ve ırfifak hakkı sahiplennın haklarını faız ve masrafa daır olan ıddıalarını dayanağı belgelerle onbeş gun ıçınde ıcra İlgililerin yazılı olarak hal tercumelerı ve bır daırcsıne bıldırnıelerı ıcap eder. Aksı halde haklan tapu sıcılıyle sabn olmadıkça satış beoelırun pa> laşmasından fotoğrafları ıle muracaat etmeleri rıca olunur. nanç kalırlar. Talep edıldıgi ve 200 Kr. posta puiu gondeııldığinde «artnamemn bır örneşı göndsıılebılır. Daha fazla bılgı edınmek ıstejenlerın 971/35 sayılı dosya numarası ıle memunjetunıze tuuracaatları ilân olunur. 9 cu İcra Mcmuru Cclâl Vural ALTIN Karion için gider vergilerine ait /•"• itft madde indirimi yapıldı Nevşehirliler, Erim'e 15 mefre nzunluğtntda dilekçe verip pahalılıktan şikâyelçi oldular, GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLÂNI İstaobol Doküzonco tcra Memnrloğnndan Türkiye'de 67 ayrı model motoriu araç var lı l i l ı l î . Transmisyon ve Konveyör Zincirleri ile Dişli ve Hidrolik Hız Kutuları Nakine Teknlkeıl (Baiin. 10108 Posta Kutusu 283, BURLA Biraderler ve Şsı. Karaköy, İstanbul İlancıük: 5720'10120
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle