09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA ÜYMAY1 TAAHHÜT EDER Sahibi : Cumhuriyet Matbaacıulc ve GazetecıliH T. A. Ş. adma NAZİME NADt Sorumlu Yazı tşlert Müdiirü: ZtYA NEBÎOCLü Basan ve Yayan: CUMHURtYET MATBAAC1L1K ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cagaloglu HaUcevi Stc N. 3941 * B ı"ı O ri V A D» ANKARA: Atatürk Bulvan Yener Apt U n \J U M n . yenisehir Tel: 120920 • 129544 ÎZMÎR: Fevzipaşa Bulvan Afjaroğlu îşham Tel: 31230 24709 GÜNEY İLLERİ: Kuruköprü M ttkak No. 40 ADANA Tel: 4550 3934 1 3 6 12 ABONE ve ÎLÂN Aylık Aylık Aylık Ayhk Adi Posta lurt t O Surt Dısı 22.50 «5. «7.50 135. 135. 270. 270. 540 Başlık (Maktu» 350 Ura 8ü 2. ve 7 ncı sayfa (Santiml) 85 3 üncü sayfa (Santimiı 7i 4. 5. 6 ncı sayfa iSantlml) 100 Nişan, Nikah. Evlenme. Doğum Ölüm, Mevlid. Tesekkür 23 üncü fS Sra.) 150 Ölüm, Mevlid. Tesekkür <S Cro.J înn SAYIS1 75 KURUŞ Kırılcoğlu (BasUrafı 1. Sayfada) BİRLİK PARTtSt ÜÇÜTJCÜ BÜYÜK KURÜLTAYI TOPLANDI Olayların Ardındaki (Baştararı 1. Sayfada) larının oraııı da tartıştna konusudur ve bu oran üzerinde de ortak bir eöuış bulunmamaktadır. Yüzdc 17'den yüzde 56'ye varan artış oranlan çeşitli göriiş sahiplerinin iddialarına konu yapılmaktadır. Fiyat artışlarnıı önlcmcnin tcdbirleri üzerinde de sağlam, RCçerli ve hiiimsel hir açıklamayı bu arada sörmek ise mümkıiıı olamanıaktadır. Ortadaki eörünüş ise. kuşkusuz ciddi ne deıılcre bağlı vc halkı sıkıntı içine iten amansız fiyat artışlan, bu konu ctrafında alabildiğine siiren fakat aslında mtseleye bir çare ve ışık getirmeyen her katadan yükselen sesler ve nihayet bunun siyasi sb •niiriiye vasıta kılınmasıdır. Bu durumda konunun hir siyasî sömiirü vasıUsı haliııc getirilmiş bulunması kc.fkusuz üzfrinde durulması gerekeıı cıı önemli taraf nitcligiııi kazanmıştır. Bütün siyasal çüçler. bu vesile ile Erim IIükümetine vc özellikle onun bazı çevrelercc belirli hedef seçil miş bir kısım üyelerine dehşrt verici saldırılard» bulunmaktadırlar. Hatta, bu ssldırıUr arasında Erim Hükümetinin çekilip gitmesi için daha ne bekledisi yollu ve ard ııiyctleri açığa vuran eleştırilere de rastlanmıştır. Bilindiği gibi Sıkıyönetimin uzatılnıasiyle ilçili göriişmeler önceki gün TBMM'de bir nokladaıı itibaren fiyat artışlan, oraııiar ve bundan kinıin soruıulu oldugu yolundaki tartışm.tlara dönüşmüştiir Palıalılık ve nedenleri gibi apayrı öneınrirki bir konunun yine çok önemli bir konu olan Sıkıyönetim görüşmelcri içine siirüklcnmesinin, bir zorunluluktan değil, fiyat artışlan konusunun parlamentoda bemen o anda siyasî sümürüye vasıta kılınnıa kastından ilrri geldiği açıktır. Yapılan konuşmaların hiikümeti ve bir kanadını hedef alması ve ileri sürüleo «örüşlerin bilimsel niteliği yerine bir öç alma ve hırpalaraa r.iteliği göstermesi bu yargının bir kanıtıdır. Fiat artışlan karsısında, Erim Hükümetinin ve onun belli hedef durumuna getirilmiş bir l:anadının yerden yere vurulmasının bu artışlan nasıl önleyeceği şaşırtıcı bir soru olarak ortadadır. Asıl bilinmesi gereken husus Erim Hükümetinin 12 Mart sonrası siyasal koşullan itibariyle meydana gcldiği ve hiçbir partive dayanmayan böyle bir hükümetin aklı selime ve iilke gerçeklerine uygun olması gereken bir anlayış içinde parlamentonun aşağı vukarı tamamının teşvik ve himayesine nıuhtaç bir durumda bulunduğudur. AP sözcüsünün meseleye bakış biçimi, MGP' nin bu konuda Meclis araştırması isteyen önergesindr yer alan ifadeler bu durumda olan bir hükümete, hinıaycci ve ortak durumda olması gereken partiler tnr«.• neltilmiş en insafsız ithantlar niteliğindedir. Açık bir güvensizlik ifadesidir. Fiyat artışlan vardır ve tedbir istemektedir. Başlıca çare sahibinin Erim hükümeti oldugn da inkâr edileme/. Fakat konu. hâlen güıdüğümüz biçimde dcvam ettiŞı sürece partilerin ve dolayısiyle parlameıiter gficün yol. cu edecefi Erim hükümetinin yerine ne konnlabileceğinin ya da yerine ne gelecefinin hesabını iyice yapmak yine aynı parlamenter güçlere düşmektedir. ••• 'f (Ba$tarafi l. savrada) sesinio kaldınlması da imkânsızdır.» Raporda ayrıca. hâlen yürürlükte bulunan kanunun iyi iş!eyen yönlerinin bulunduğuna dikkat çekilerek. "Rctorm adına bun ları feda etnıenin doğru olmıyacağı i£ade edilmiştir. Prof. Savaş. «Akademik fînvan ları ticaret metal haline getirmekle mesgul olanların, şahsî lıırs ları bu tasarıyı anlatnalarına imkân \ermemektedir. Tasarı. Türk üniversiteler hayatuıda, yıllardır özlemini çcktiğimiz. ciddi sorum luluk duygusuna sahip ve bilim seviyesi yüksek gerçek bilim adamlarına kavuşturacak niteliktedir» demiştir. İnönü'nün konuşması CHP Genel Başkanı tnönü, kısa açış konuşmasında istifalnra değinmiş, istifalan önlemek için çok çalıştığını belirterek, «Yalvardım demiş olmamak için çok ısrar ettim diyorum sizlere. Ama Bakşık, dışarı çıkıp istifa I sını açıkladj, kamuoyuna duyurdu, bunun üzerine istifalar kesinleştî. CHP içinde son zamanlard» Ecevit'in yaptığmdan bu .vana bir usul meydana geldi. Genel Baskannı bilgisi dışında kararlar alınmakta ve uygulanmakta, haberim olmadan istifalar vukubulmaktadır. Bayramı. yakın ve uzak dostlar CHP'ni fialuz halinde çiğneyerek geçirdiler. Bu bana yapılmış ikinci şok darbesidir. Şimdi genel sekretcri seçeceğiz. Aksam üzeri bu Parti Meclisinin nasıl bir merkez yönetim kurulu seçtiğini göreceğiz. Onu teskile çalısıvo. ruz. Elbette eski merkez yönetim kurulu flyelerinin tamamının değişmesini istemek hesap bakımından mümkün görmüyorum. Zira Parti Meclisimizin sa vısı 4S'dir. Bu üçüncü raerkez yönetim kurulu teşkili olduğuna göre tamanunın değişmesi için Parti Meclisinin 45 kişi olması gerekir idi. halbuki sayımız 42' dir» demiştir. İnönü, Parti Meclisinin sa* duyusuna güvenci olduğunu da hatır'atarak «Benim adayım Kâmil Kırıkoglu'dur. Merkeı Yönetim Kuruluna istediğiniz arkadasınızı seciniz» demiş. istifası hakkında kişisel durumunvı açıklamak isteyen Merkez Yönotim Kurulu eski üyesi Seyfi Sadi Pencap'a «Şimdi geııel sekreteri seçeceğİT» cevabım vermıştır. Yapılan oylama sonunda Adıyaman Milletvekili eski Genel Sekreter Yardınıcısı Dr. Kâmıl Kınkoğlu'na 37 oy verilmiş, birisi kendisine ait olmak üzere 3 oy boş çıkmıştır. Seçllmesinden sonra söz al3i Kırıkoğlu, «Genel Sekreterlü; gibi partinin önemli bir görevine seçmek suretiyle gösterilen teveccühe» tesekkür etmiş ve özetle şunları söylemiçtir: «Türkiye bnnalımlı bir politik aşamadan geçiyor. Dar günlerin partisi, Cumhuriyet Halk Par. tisi, her zamanki gibi yükümlülükler ve güç sınavlarla kar«ı karşıyadır. Tevdl buyurduğunuz corumluluk süresinin ne kadar nzayacafı bilinmez, ama bilinen yanı çok çetin olacağıdır. Partimizin en üst düzeydeki karar organı parti meclisinin huzurnna hazır lîslc ile çıkmakla, günün gereklerine uygun dsvrandıiım kanısındayım. Program ve tüzuk içinde Urafsız bir yönetimin ancak partive >arar sağlayacağına inanıyo. rum. Bir baska inancım da. değerli vardımlannızı esirgemiyeceği. nizdir. Bu inancımı yitirdiğim gün benim de görevim bitraiş olacaktır.» Parti Meclisinin sabahkı ça 1• 1= ması bir saat sürmüş ve saat 17'de Merkez Yönetim Kurulu. nu seçmek üzere çalışmalara ara verilmistir. CHP Genel Başkanı tsmet Inönü, dün Parti Meclisi toplantısına başkanlık etmek üzere gittisi Parti Genel Merkezinde İzmir İl Başkanı Kaya Bengisu ile karşılaşmış ve kendisine «Ne yapıyor senin kabadayılar. kiifür ediyorlar mı çok?» diye sormuştur. lzmir İl Başkanı İnönü'nün bu sorusuna Hayır Paşam» karsılığını vermişür. Bunun üzerine CHP lideri, «Bu mescle.vi sonra seninle konuşuruz» diyeıek Bengısu'nun yanmdan aynlmıştır. Parti Meclisinin saat 17.00 de yaptığı ikinci oturumda, istifa eden Merkez Yönetim Kurulu için yerri seçim yapılmış. üç değişiklikte eski Merkez Yönetim Kurulu yeniden seçilmiştir. Ecevit grupunun adaylan böylelikle yeniden göreve gelmişlerdir. Eski Merkez Yönetim Kurulundan Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal ile eski Genel Sekreter Şeref Bakşık sağlık nedeniyle görev kabul etmemişler, Seyfi Sadi Pencap da listeden çıkarılmıştır. Bu üç eski üyenin yerine Erzurum milletvekili Selçuk Elverdi, tstanbul milletvekili Orhan Eyüpoğlu ve Edirne milletvekili Cevat Saym seçilmiştir. 41 üyenin katıldıgı oylamada 9 oy boş çıkmıştır. Yeri Merkez Yönetim Kurulu Cyeleri ve aldıkları oylar ş ö y ledır: Hasan Çetinkaya (32). llyas Scçkin (32). Selçuk Elverdi (31 ı. Orhan Eyüpoğlu (31), Mustata Cftöndağ ( 3 i ) . Cevat Savın (30). tsmail Hakkı Birler (30ı. Cahit Angm (29), Doğan Barutçuoğlu (29). lbrahim Cüceoğlu (29). Yaşar Akal (27). Mustafa Ok (27). Cetin Yılmaz (26), Yılmaz Alpaslan (26). Seçimden sonra Genel Başkan lniinü. kazanan listenin Ferda Güley'in verdiği liste olup olmjıdığmı sormuş, «Evet» karşılığını alınca da. «Görüyorsunuz, halk adına örgütleniııce nasıl hâkim olunuyor?» demiştir İnönü'nün. bu sözleri sinirli bir eda ile söylemesi, dikkati çekmiştir. Sonuçların alınmasından sonra verilen oy pusulaları zaıflantığında Jnönii, zarfı teslim alan yeni genel sekreter Kâmil Kınkoğlu'na, «Bu zarflan iyi sakla» demiş ve «Eşkiyanm ne yapacağı beili olmaz. diye eklemiştir. Yeni Merkez Yönetim Kurulu. seçimden sonra bir toplantı yapmış ve görev bölümü için Çarşamba günü toplanılmastnı kararlaştırarak dagılmıştır. CHP genel sekreter yardıracılan ise, yarın belli olacaktır. Yeni Merkez Yönetim Kurulu Timisi: Ciddî sorunlara halktan yana faziletli bir yönetimle çöziim bulunur» ANKARA (Cnmhnriyet Bürosa) Birlik Partisi'nin, dün Ankara'da başlayan 3. Büyük Kurultaymda konuşan Genel Başkar. Mustafa Timisi, «ülkemiziıı içinde bulunriuen bnnaljmların temelinde ekonomik, sosyal, kiiltflrrl sorunlar yatmaktadır. Bu soranlara ciddî, radikal reformlarla, halktan yana faziletli bir yönetimle aneak çöziim bulnnabilir. Çai dışı kalmış po j lis devleti zihniyetiyle meselele j ı rimiz halledilemez» demişür. Tımısl, dwha çetln sunlerln ü!keyi bekledığıne ışaret ederek. Türkiye'yi 12 Mart ortamına ge j tııen «denenmi* gruplann, men I faat »ebekclerinin» çıkarlannı 1 sürdürmek için yeni oyunlar | sahneye koyacaklarına işaret e j derek, «Nitekim simdiden 12 | Mart Muhtırası ile ısbasına scl , mis Savın Nihat Erim hükiime , tinı bile atlatarak kendi lehle I rinc birtakım kanunlar çıkart I maya çalı$maktadırlar» seklinde j konuşmustur Kurtulujun. ezilen grııpların | biı'cîerek TBMM'de ağırlık kazanmalarına bağlı olduğunu ifade ; eden Timisi. BP'nin «Tiiın somü | riilen vc eerçck Atatiirk'rülerin j partiji olduğunu» söylemiştir. | I fiahve KİMLER? (BasUrafT 1. Sayfada) Toplantı önerisi İZMİR Ege Üniversitesi Senatosu, dün bir açıklama yaparak, Üniversiteler Kanun Tasaıısının, tüm üniversite senatoları tarafından hazırlanan raporların incelenmesi için son bir toplantı daha düzenlenmesini istemiştir. Senatonun. tasarıyı "Reform», •Anayasa» ve «Oııcmli bazı maddelere ait görüşler» açısından ele aidığını bildiren açıklaması, özet le söyledir: «Üniversitemizin eğititn, öğretim ve arastırma bakımııımn çağımızın bilimsel ve teknulojik gereklerine göre, daha verimli ve etkin bir seviyeye yükseltiiııır.leıi, kalkııuna plânı hedeflerine uyı;uıı olarak fonksiyonlarını başarabilir hale getirilmeleri, bu gelişiıni kısıtlayan ber türlü engelin ortadan kaldjnlması, kaçımhnaz bir zorunluluktur. L'niversiteler Kanun Tasarısında jTr almıs bulunan bazı fcükümler veya bunlann yorumundan çıkan sonuçlar refnnn ilkcleri hakkında Milli Eğitim Bakanlıgına bildirilen mfltalâalan. mıza tam bir uygunluk gösterrae mektedir.» Polisten verilen bilgiye göre, Şişli Esentepe caddesinde faaliyet gösteren Hüseyin Kelek, Hüseyin Cin, Ali Cin ve Vangel Zaharyadis, 30 çuvai kavrulmuş nohutla tutulmuşlardır. «Nil ve Erenler Kuru Kahvflcri» adı altında piyasaya sürülen çekilmiş nohutların içinde ancak kahve kokusu verebilmek için yüzde 5 10 oranmda kahve karışırm oldufu anlaşılmıştır. N'ohut satan Vangel Ifadesın de. «Benim olayla ilgim yok. Beıı nohut satarım. Bunlann nohutları kahve yapacaklarını nereden bilebilirim» demiştir. Diger samklar ise bu ışe yeni başladıklarını söylemişlerdir. Gözleri için (Kaştaraf) I savtadaj lardan memııunura. Onlara miıınettarım, muvaffak oldnlar» demiştir. Parti Meclisi toplantısı sıra. sında, Genel Sekreter seçiminden sonra toplantıya ara verildiği bir sırad'a Turan Güneş. Ino nü'ye, «Tercümanınız olayım. Pa şam. Emredin, beni de götürün» demiş, CHP Genel Başkanı bu sözlere, «Emretmezsem gelmez misin?» karfilığını vrrmiştir. İnönü sinirleniyor Bursa İTİA Başkanı, yerenleri yerdi BURSA Bursa İTtA Başkanı Prof. Vural Savaş, Üniversiteler Refonn Tasarısına karşı çıknn kuıumları yermiştir. 37 oyla Kiğı'da deprem: 37 ev kısmen yıhıldı (Ka$taraM I. aartada) lar da dikkate ahnarek eie almması, tıbbi hizmetlerin taşıaığı önem dikkate alınarak özcl bir personel rejimine baglaıunası, ödemelerin tıp personelı çalıştıran kummlarda eşit ve stsndart hale getırilmesi, hekim kadro.arınm standart esaslara göre değerlendirilmesi, tüm kamu sektöründe çalışan tıp ve yardımrı tıp personelinin tayin ve terfılerinde Sağlık BakanlıSmın yetki sahıbı olması, sağlık hizmetlerinden sözleşmeü personel kulianılmasına imkân verecek bir statü hazırlanması, yataklı sağliK kurumlannda atıl kapasıteyı önleyecek ve rasyonalizasyonu sajlayacak ortak ilkelerin nazırlanması, fulltime çalışma hakkındaki 104 sayıiı kanunun ıhtiiaçlara göre yeniden düzenienmes], devlet hizmetlerinin, eşitlikle :üm nalka ulaştırılması ve kamu r>tzmetlerinden yurttaşlann eşit şart larda yararlanabilmesi için, bütün nıeslek dallanna teşmii ea:lmek şartiyle, tıp ve yardıuıcj <ıp nıesleği mensuplarının kısa süreli genel ve eşit bir mecbıırî hizmete tabi tutulması, bulunmaktadır. Yüksek Sağlık Şurasının bu kararlar uyarinca Sağlık Bekanlıği gerekli çalışma ları yapacaktır. Doktor BtNGÖL (T.H.A.) Kigı ilçe merkezinde, dün saat 7.45 te dir> ten gelen ve üç saniye kadar de vam eden depremden 37 ev, otu rulamıyacak şeki.'de hasar görKırıkoğlu kimdir? müştür. İstanbul Tıp Fakütj^i Kiğı halkı. deprem sırasmda olan Dr. Kırıkoğlu. Aftıyavnan riosokaklara fırlamış, fakat can gumlu olup, 57 vaşın.ia1:'!/. Kr.kkaybı olmamıştır. oğlu, 1933'de Oriudan ayrılmH, Telefon irtibatı sağlanamadığı bir yıl sonra CîIP'dfn Malatya ve ulaşım imkânı güç oldugu i Milletavekili seçherek. poiitika hayatına atilmıştır. h>6l)'da, MP"çin, lıeniiz köylerden haber alınamamıştır. ye geçen. fakat sonra tekrar partîsine dönen Kırıkoğlu, Kasun Gülek zamamnda CHP Genel Sekreter Yardımcıhgı görevinde bulunmuştur. İngilizoe bilen CHP yeni genel sekreteri, evli ve 2 cocukludür. Bayiler. Petrol Cfisi'nin verdiği kredileri eleştirdi Erçıkan ve Mındıkoğlu doçent oldu Cerrahpaşa Göz Kliniği dok torlarından Dr. Celâl Erçıkan ve Cerrahi Kliniği doktorlarıntian Ali Nihat Mındıkoğlu, imtihan vererek Doçent olmuşlar dır. Kabadayilar Sovyet dipiomatı ıBastararı I < S İstanbul'da Fener'oalıçe Sovyet Milli Takımı arasında Perşembe akşarru oynanan maç: ızJeyen II. Kâtip Alexandre Trukhtamov ile «İzvestia» gazetesinin Ankara da görevli muhabiri Talât Hasmanedev ve Sovj'et APN Ajan sı Ankara Mümessili Rafkat Sultanbekov, Büyükelçiliğe ait 06 OR 083 piâk2lı Mercedes otomobille Ankara'ya dönerken, bııgünkü Fenerbahçe Mersin maçı için İstanbul'a tarafîar getiren 33 AC I 007 plâkalı Chevrolet taksiyle çarpışmışlardır. <BastaraFı I. oavfada) Kazada, ağır yaralı olarak BoEavalpindi Büyükelçiliğimiz. oralu Devlet Hastanesine kaldınlan daki Çin Halk Cumhuriyeti Büotomobilin sürücüsü dip'.omat yükelçiliği ile temas ederek. Tiirk Trukhtamov ile gazeteci Sultanhükümetinin çatışmanın önlcnbekov, bütün uğraşılara rağmen mesi için Çin'in çaba gosternıekurtanlamayarak, beyin kanamasini isteyen girişimini iletmışsından ölmüştür. Hastane ilgilitir. leri, diğer Sovyet gazetecisinin de durumunun ağır olduğunu bildirAnkara endişeli mişlerdir. Şoför Hasan Çubuk daAnkara'ya ulaşan en son hahil diğer 6 Mersinli taraftar:n duberler, bu sabahtan itibaren çarumu. ivıciir. tışmanm, Batı Pakistan'a sıçrayarak tam bir savaş halini alacağı yolundadır. Olcay. bu sabah Tahran'dan Pakistan'a geçeceğinden durum Ankara tara/ından çok Cumhurijet 151. 151.50 dikkatle ve endişeyle izlenmekRe?at 332. 334. tedir. Hamıt 2«8. 21». rHindislan • Pakistan caAziz l « 0 l«î. N'apol.vnn 1 S 2 165 tışması ile ilgili baberlerimiz, 2» âvar kiilçe K.Î8 22.80 3. sayfadadır.] ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) TUrkiye Petrol Ürünleri Işverenler Sendikasınca düzenlenen bir toplantıda, Petrol Ofisi bayilerinin; Ofisin verdiği kredileri eleştirmeleri üzerine konuşan Genel Müdür Ayhan Açıkalın, «Amacımız, çeşitli yolsuzluklara yol açan kırdi sistemini. fazla mal satan kişilere prim vennek sistemine dÖDüştürmektir» detniştir. Aç'kalın, ayrıca; «Yabancı şirketlerden mal almayaıı bayilere. bugüne kadar Ofis'ten herhan.çi bir pay almamiflarsa, pay verilecefini; veni menıut ahnmayacağını» söylemiştir. Shell'in, hâlâ elle çevrilen biriki pompası var Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir kaç köşesinde. Alan memnun <•, ^, satan memnun ©W«ktan sonra ne önemi var bunun? önemli olan alan için de, satan için d e o pompadan akan benzinin ya da dizojetin üstün kalitesi bir de, bu ülkenin topraklarından çıkan ham petrolden elde edilmiş olması... Eh. bu ikı özellik bir arada yalnız Sheli'de var. Yıllardır bir dirhem ham petrol ithal etmeyen Sheli'de. 16 Emniyet müdürü t. .Savradal niyet Müdür Muavını Şehatıettin Açaröz polis mül'ettışligine. Bursa Emniyet Müdür Muavıni Muzaffer Acar İçel Emniyet Müdiir Aluavıniiğine, Kaysen Ernniyet Üçüncü Şube Müdürü A. Serafettın Ayparıar Çankırı Eraniyet MUdür Muavınliğme, Kocaeli Trailk Şube Müdürü Ahınet Tulumbacı Elârg Emniyet Müdür Muavınligine, tstan'oul Traük Şube Müdür Muavını Mus tafa Tükenmez Malatya Emnıyei Müdür Muavıruiğine, İstanbul Trafik Şube Müdür Muavını Ze ki Erol Kars Emniyet Müdür Muavinliğine, Bursa Emnıyei Eğitim Şube Müdürü Cafer Vardar Çorum Emniyet Müdür Muavinliğine, tçel Emniyet Müdürü Salâhattin Aydınalp polis müîettişliğine, İstanbul Emniyet âm;rlerinden Ahmet Samim Oğuz Tunceli Emniyet Âmlrlıgine. Bur sa Emniyet Âmirlerinden Mustafa Özekiei Turhal Emniyet  mırliğine ve Eskişehır Emniyet Üçüncü Şube Müdürü Neşet Koçkan da Hatay Emniyet Müdür Muavinliğine nakledilmışlerdir. Olcay Yüzde YUz Yerii Oretton ALTINCl Sanfral Memuresi Aranıyor Bir Reklâm Şirkektinin telefon santralını idare edecek lise mezunu; tecrübeli genç bir bayan aramyor. Taliplilerin şahsen aşağıdaki adrese (Cumartesi hajiç) müracaatlan rica olunur. MANAİANS A. Ş. Ebussuut Cad. 7981 Sirkeci Cumhuriyet 974 ı Bulmaconın çöıümü öıümü SOLDAN SAĞA : 1 Pir Sultan Abdal, Sel. 2 İbni Sina; Cronin; Fa. 3 Ra; Bach. Orab. Alo. 4 İnç, Makha: Musara, As. 5 Abid. Erct, Okirt. 6 E$ya; Einstein t'a. 7 Hakü: ütanc 8 Mho: Gruu: Aküif. 9 Valery: L'ranus; Pa. ıo Tasso; Aarlıus: Bizet. 11 Pike; Guatr, Azin. 12 Amin; Ut; Atraaca. 13 Sa: AiTnadillo; Vas. 14 Acı; Ebru; Ca sals; Pt. 15 Kazah. ilhan. 16 Krater: Maskot; Oder. VLKABIDA.N ASAĞIYA : 1 Piri Mehmet PaSa. 2 İban, sah, Aimac. 3 Rn Caykovskj tra. 4 Sim: Bal: Asena: At. 5 Us; Mi: İglo; Reze. 6 Libade. Re: Bumbar. 7 . Tnak: îzira: Tarh. 8 Aachen: Zyae: D\ı 9 Hars: Ruhi; Ba. 10 Ac, Eti. U. ha; Lc. 11 Brontf: Arııt: Lâik. 12 Doru: Kasr: Oslo. 13 Anason: İn; Aht. 14 Libak: L'lubat; La. 15 Mistisizm: Sno. 16 Af; Ziav. 17 Eflâtun: Pencap. 18 Laos; Acnat; Astcr. SAYFADÛKI Dünyaca mâruf bir elektroteknik firmasj mümessilliği; Ankara bürosu için proje ve teklif hazirlama işlerinde istihdam edilmek üzere; bemen işe başlayabilecek genc; kuvvetli akım ELEKTRİK YÜKSEK MÜHENDiSi veya ELEKTRİK MÜHENDİSİ İyi mezuniyet derecesi: askerliğin bitmiş olması; 23 yıllık tecrübe ve Almancaya bihakkın vâkıf olunması şarttir. (Tercihan AJmanya'dan diplomalı) Taliplerin maaş taleplerinı ve hâl tercümelerin; havi mektuplannı Türkçe ve Almanca olarak «Elektrik Mühendisi» rümuzu ile P. K. 123 İSTANBUL adresine yollamalari rica olunur. aramaktadır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle