16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTT: :CÜIVIHURİYET: 28 Kasnn 1971 lİfiiilsınız?.. Iyi misiniz? . . • • • • 4 0 YIL ONCE 28 Kasım 1932 tarilüi \(iu'i lıi'si'rıli bir virıliiıı iiıııiiMi'iıılir o ya altından Y AZ ISI Z Ben lol icabı bile olsa bulaşık yıkayamam.» Bir dublör bulun. 1 Mektep kitapları ÎMON, kahve ve benzer) ico lan araştırmalaT sonunda yedi nularda ihtikâr olunca Kıya sekiz kuruşa mâl olan bir kitamet koparan basın, nihayet okul kitaplanmn da pabaülaştı bın bugün yirmi beş kuruşa sagını ele almıştır. Birkaç gün tılrnakta olduğu arüaşümıştır. dür gazeteler devamlı olarak Vekâlet bu hususta tahkikata bundan bahsetmektedir. Yapı geçmiştir. TÜRK DİLİ Tetkik Cemiyeti tarafından Umî terimlerl tesbit için kurulan komisyon, mesaisine devam etmektedir. Cemiyetin bu hususta hazırladığı Derleme Kılavuzu bütün Maarif Müdürlüklerine gönderilmiştir. Buna göre öğıetmenler mekteplerde bu esas üzerinden ders yapacaklardır. I Haftadan Adnan TAHİR İCDAN deyince aklına ne gelir insanın Orta Üç'teki cografya öğretmeni Vicdan Hauım değü mi? Şu kalantor adama vicdan nedir diye soracak olsanız «Jö nö kone pa Monsieur dö la vicdan» deyip böyle bir kelime tanrmadığını söyliyecektir. V BULMACİS••• » 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ÎKt IHTİYAR • KOCAMAN bir otobüs... Tıkabasa dolu. Istanbuldan kallcmış Bursaya gidiyor. Motörün gücü, asfaltın düzü, şoförün ustalığı elele vermiş uçuruyorlar âdeta ulaşım aracını. Yolun ikl tarafı ağaçlık... Yapraklar en yeşüden daha yeşü... Dallann aras:nda bir sürü kuş... C m l cınl. Otobüs kente yaklaşmaktadır... Derken, yolun tâ ilerisinde ihtiyar bir adam beliriyor... Uzun bir sakah var... Süt beyaa... Ellerinden biri havada... Dur işareti veriyor. Şoför iyi niyetli... Frene basıyor alıştıra alıştıra ve stop ediyor. Arka kapının açılıp kapanması... Sonra da muavinin sesi: «Temem.» Fakat otobüs kalkmıyor bir türlü. Şoförün bası göğsüne duşmüş... Oturduğu yerde uyuyor sanki. Bir meraktır başlıyor herkeste. Kısa süreli bir merak. Çünkü şoför ölmüştür. Ânl bir kalb sektcsi. Yolcularda bir kaynaşma, bir heyecan... Otobüsü durduran nur yüzlü, süt beyazı sakallı ıhtiyan arıyorlar. Görünürde yok .. Olayın, ayaküstü yorumu yapüıyor derhal Muhakkak Hızırdı... Şoförün ecell gelmişti... Saatte yüz yirmi ile giderken ölseydi, otobüsteküerin tümü de ölecekü... Faciayı bnledi Kayıplara kanştı. • BUNTJ anlatan Hmyafer bir hanım. O gün, kendisi de söz konnstı otobüste seyahat ediyormuş. Her şeyi gözleriyle görmüş. Rakamlarla, kartşımlarla, asitlerte, bazlarla uğraşan; hayaUerden uzak, gerçeklere çok vakın bir kimse. Başkalan anlatsaydı gülüp geçebilirdik . Fakat bn dnrmnda derin derin düşünmek zorunluğuna duyuyor inran. Sr. Ben çocukluğumda ilk kez dinlediğim meşhnr bir ağır ceza duruşmasında tanıdım «VtCDAN»!. Ikinei Dünya Savaşında Türkiyeye sığınan 20 kadar mülteciyi öldürten bir kaymakamın tevkifine sebep olan VİCDAN'ı. Kaymakara işlediği gizli cinayetleri aylarca sonra bir meyhanede içince öğünme vesilesi olarak etrafa haykırmış. Buna tanık olanlar sözlerini ciddiye alarak yakalat mışlar kaymakamı. Kaymakam gerçekte kabadaydığmı söylerken vicdanını konuşturmuştu. İçinde sakladığı azap verici sırrı öğünme jekline bürüyerek kusuyordu. İÇİMÎZDEKÎ KIRBAÇ D MASALDA lse VİCDAN nasıl deyimleniyor bakın hele: Bessus adında bir adam bir serçe yuvasını hiç yüreği sız lamadan bozup yavrulan öldürmüş. Bundan ötürii kendisine çatanlara da •Hakhsınız» demiş «Çünkü bu serçe yavrulan dur madan bcııi babami öldürraekle suçluyorlardı haksız >crc. Bu YAZAN • ÇİZEN S Dr. İhsan ÜNLÜER baba kaatilinin vicdanı ise kuj lar tarafından nasıl da konuşturulmuş duydunuz. ya.. Vicdan zor laması böylesine şasırtıcı bir jeydir. Ele verdirir bizi. Kendimizi Euçlamaya kendimizle savaşmaya zorlar bizi. îşlediğimiz suçun ta nığı yoksa kendi kendimize kar5i tanıklık ettirir bize. Juvenalis, Vicdan için: «Içimizde gizli bir kırbaç taşıyan o cellât» diyor. Hesiodos bir suç işlendi mi suç ile cezanm birlikte doğduklaruvı söyler. Cezasını bekleyen kimse onu zaten çekiyor demektir. Horatius: «Çünkü çoklan uykularuıda sayıklamalannda / Suçlamışlar kendi kendUerini / Gizli kalmıs cinayetleri çıknns ortaya» diyor. Tıpkı Leydi Makbet'in uyurgezerliğindeki iürafları gibL Apollodorus düşünde görmü» ki tskitler onu kazapda ka^satıp derismî yüzüyorlar. Uykusıuvdan: •Bütün kötülüklerc ben scbcp oldum> diye haykuarak uyanmış. «Kötüler hiç bir yerde saklanamaz» der Epikuros, «zira \icdan kendi kendilerini buldurur onlara.» Ozan Juvenalis: İlk ceza odur kl hiç bir suçlu / kendi yargıçhğından kurtulamaz» diyor. *#* • BtR İHTİYAR daha... Bu da nur yüzlü ve süt beyaa sakallı Sırkeciye doğru giden banliyö treninde... Orta halli bir vatandaş... Aksi halde trene binraezdi şüphesiz. Giysileri yıpranmış ama, tertemiz, p m l pınL Ellerini bastonuna, çenesini de ellerine dayamış... öylece oturuyor... Sessiz ve dalgın. Kafasuıın içinde neler neler geçit resmi yapmaktadır kimbilir?.. Gençüği . Ilk aşkı... Bunca yıllık ekmek kavgası... Hayal Kırıklıklan... Üzüntüler ve daha neler neler. Pakat bir ses bu neleri bıçak gibı kesiyor birdenbire: «Bilet kontrol.» thtiyar başıru kaldırıyor yavaş yavaş... Dik dik bakıyor memura: «Ne bileti?..» Beriki, akh sıra nükte yapıyor: «Piyango bîleti değü her halde... Tren bUeti beybaba.» İhtiyar, başıru iki yana saUıyor: «Bende ne bilet var ne ıbilet.» Memurun kaşları çatılmıştır: «Yoksa cezalısını keseriz fieybaba.» Yaşlı adam, olduğu yerde şöyle bir dofruluyor: «önce sesini kes ve şu dip tarafa bak zahmet olmazsa... Biri, sigara içiyor değil mi orada?.. Ya sn tabelâdaki aSigara içilmez» yazısı?.. Simdi de sorulanma cevap ver lutfen... Mevsim kış... Hava baz... Peki vagon niye soğnk?.. Neden çöp tenekesi kadar pis?.. Ve niçin kokuyor leş gibi?» Camlardan üçü çatlak, biri kınk .. Şu kapı da bozuk, kapanmıyor... Ya bitmez tükenmez rötarlar, ârızalar ve daha bilmem neler?» Bir de kalkmış benden bilet soruyorsun... Önce bn sorulara cevap ver verebiliyorsan... Ama veremezsin .. Çünkü sen, senin gibiler ve toplunıu bu hale getirenler vatan hainisiniz . Kaatilsiniı .» Biletçi bozulmuştun «Ben hain değilim... Kimseyi de fildürmedim.» Beriki ayağa kalkmıştır. Bağınyor: «Hainsiniz, çünkü Atatürkün emanetine ihanet ettiniz... Kaatilsiniz, çünkü Knvayi Milliye ruhunn öldürdünüz ..» • MUZİBİN biri vaktiyle şöyle demiş: «Hayat, açıkgözlerin üçüncü mevki biletle birinci mevkide seyahat ettıklerl bir trendir.» Fakat süt beyazı sakallı ihtiyar bu açıkgözlerden olmasa gerekti. Bir aralık paltosunu düzeltirken içindeki ceketin yakasmda bir madalya parladı... Işıl ışıl... İstiklâl madalyası. Sergi ve Şölen S ANATÇI, tıpmizah yazan Dr. thsan Ünlüer, Çemberlitaş Darüşşafaka Sar.at Galerisinde 1 Aralık 1971 çarşamba günü saat 1730 da «Anatomik Resim ve Tıp Karikatürleri» adlı bir sergi açacaktır. tnlüer bu sergisi münascbetiyle, değişik kollardaki bilim adamlarıru, sanat çevrelrrini ve kendisini yakından izleyen, seven kişilcri bir araya getirmek amacıyla bir sanat «Şölen» i düzenlemistir. Ayr.i gıin bir kokteyl ile açılacak bu şölende Ünlüer, ayni zamanda pantoraimli, konuşmalı, oynnlu ve rnüzikli gösterilerde bulunacaktır. Ses ve ışık düzeni tanınmış teknisyenler tarafmdan yönetilecektlr. Sergi 1 • 15 Aralık arasında herkese açıktır. X A Z 1SI Z RAHATLIK İCDAN içimize korku sardığı gibi eğer suçumuz yoksa rahatlık ve güven verir bize. Işte birkaç örneği. Romalı senatör SCİPİO'yu tanırsınız, Bir gün halkın önünde ağır bir suçlanmaya uğrar. Kabahati yoktur. Bu yüzden kendini savunacağı ya da yargıçlara yaranacak yerde şöyle der onlara: «Sayeslnde dünya>i yargılama yetkisini elde ettiğiniz bir insanın başını yarEÜamak nc de yaraşıyor sizlere...» Bir gün yine SCİPtO'dan Antakyada harcadığı paraların hesabı sorulur. O da hesap vermek için senatoya gelir. Koltuğunun altında kocaman bir dosya var. Dosyayı gösterir. Ne verip ne aldığının orada yazılı olduğunu söy ler. Ama defter istenince vermez ve bütün senatörler huzurunda o hesap defterini kendi elleriyle paramparça eder. Mahkemeyi kubraya havale etmemek için. V AZIsız GUNUN Cem Yayınevi Sunar MO1STA1GNE Türkçesi: Sabahattin Eyüboğlu KITAPLARI AŞKTAN DA YTJCE İSKENDER OHRt Öyle vicdanlıydı ki Scipio, suç islemeye eli varmazdı hiç Amma suçsuzluğunu savuntna durunıuna düşmeyi de gururuna yedirmezdi. Y A Z IS I Z Yicdan, suçumuz yoksa rahatlık ve güven verir bize Tabiî eğer vicdanırnız varsa... Dünya edebiyatırun en güzel denemelen; en güzel bir Türkçeyle yeniden basüdı. 15 Lira. (4. BASIM ) ATATÜRK'ÇÜ DEVRİMCİLERE Adanan Roman 10 Lira GeiıSİ dağıtım : BATEŞ MfUKOÇOGLU MUSHAFI ŞERİF Hattat Hafız AHMED TEVFİK TEKBAŞ (Medli, kasırli; okunaklı, nefıs baskı; yaldızlı fevkalade ciltli) Hedıyesi: Bırıncı Hamur nohudî 45 Lâra İkincı Hamur beyaz 35 Lira Ödemeü gönderiür. UMUMÎ TEVZİ YERLERİ Ca&aJoglu Yayınevi Yağmut Yayınevi Divanyolu Cad. 103 Ankara Cad. 123 (22 63 42) İstanbul (27 64 40) İstanbul İSTANBUL HTKUK FAKtTTESİ Iş Hukuku vc Sosyal Güvenlik Profesörü Dr. KENAN TUNÇOMAĞ'ın SOLDAN SAGA: 1 16. asırda yaşamış ve Tekke şairleri arasında dervişliğe ermiş mânâsına gelen lâkabı ile ün yaprnış, Sivas dolaylarında buİunmuş, Iran Şahlarına hulus çakmış, Şülik dâvasına karışmıg isyana körük tutmuş ve yakalanıp asılmış edebi kişiliğini bu uğurda tüketmiş bir şair Yağmurlardan sonraki coşkun su, 2 Ortaçağlarda doğunun en büyük hekimi, filozofu din bilgini, geometri, astronomi âlimi, felsefe, tıp ansiklopedileri, 20 ciltük Aristo şerhi ile büyük Türk düşunürü Aslen doktor olup hastalandığı süre içinde yazdığı romanlarla <Üç Ask, Pembe Yülar. Yeşil Yıltar. Kâbus Şatosu gibi) Orf yapmış tngiliz yazar. (Archibald) Bir nota. 3 Kimyada radyum AJman ÜÇ B'lerinden orga değer kazandıran eserleri, kantatları, motetleri, passionlar», messeleri gibi dinî eserleriyle bü yük besteci TERSİ bir §ehir avukatlannm bağlı bulunduğu birlik Telefon laö. 4 Îngiliz ağırlık ölçülerinden TERSİ hükümler TERSİ korunan korunmuş (Eski dil) Kimyada arsenik. 5 TERSt eski kumaşlardan TERSİ yapraklan baharlı bir bitki TERSt yün örmesi kumaş 6 Yiyecek içecek dışında yaşamamız için lüzumlu ve tasınır şeyler Izafiyet (Relativite) nazariyesinin bulucusu çağdaş fl zik âlimi ve Alman asıllj olup Hitler'in Almanya'dan kovduğu deha TERSİ kimyada altm. 7 TERSİ katma, katüma (Eski dil) Şerefsiz. onursuz veya gülünç duruma düşmekten duyulan his 8 Elektrikte direnç kanununu bulmuş Alman bilgini (George) Maden ocaklarmdaki patlayıcı gaz TER Sl gemilerdeki sandallar. 9 Ambroise Paul ön adı ile fikir şairi olan Fransız sanatçı Bır gezegen Ayak (Eski dil). 10 Rönesans ttalyasının «Kurtulan Kudüs> eseriyle büyük bır şaırı Danimarka'nın ikinci büyük şehri Georges Ön adı ve «İncı avcıları, Carmen» opcralan üe Fran sız besteci 11 Uçağın hedefe bir dalış şekli Boyundaki kalkan bezınin büyümesiyle beliren hastalık TERSİ çekiçme. kavaa (Eski dil). 12 Her duadan sonra söylenir Ayıp duygusu Yırtıcı kuşlardan. 13 TERSİ yemek G Amerika'da yasıyan memelilerden, dişsiz toprak alü yaşayışh hayvan TEKSİ tez. 14 Yas Eski kitap süslemeciliğinde dalga dalga renklerle hareli bir tavz Pablo ön adı ve hâlen doksanı asan yaşı ile çelmıs geçrmş vıyolonsel virtüozlarının en büyüğü Ispanyol orkestra sefı ve bestecisi Kimyada plâtın. 15 TERSİ banş Eski Türk lmparatorluklarında vali 16 Volksn ağzı Uğur ve şans getireceğine inanılan şey Alman>a'da bir nehir. rak katılmış, başansı ile Yavuz'ua teveccühüne mazhar olmus, rüt« be abp vezirliğe yükselnıiş. Mısır Seferindeki başansı ile da Veziri âzam olmuş ve düşmanın aldattığı öz oğlu tarafından zehırlenmiş, Mesnevi şerhi. şiirleri il« bir Vezir. 2 TERSİ bir divan şairimiz Atın ön ayaklannj yer den kesmesi veya tran Aigan hii kümdarlanna verilen sıîat TER Sİ keyfiyetçe benzer olup pekçoğu bir arada yaşayan canlılar, topluluk mânâsına. 3 Kimyada Rodon'un simgesl Peter Öyiç ön, adı olup 19 asırda yaşamış. Moskova konservatuannda ve son« ra gittiği Amerika'da fahri profesörlüklerde bulunmuş, romantik tarzda ' şahese'rlrt1 fYevgenl Onyegin. Maça kızı, Voyvoda ope raları, Fındık kıran. Ormanda uyuyan güzel bale süitlerini. yedi senfoni Romeo Jüliette üvertürü... gibi) vermiş Rus besteci « TERSt bir bocek. 4 Gürnü» Arımn mârifeti Gök Türklerın Bozkurt destanında Türklero Hakan olan çocuğun anası dişi kurt Bir hayvan. 5 Akü Bır nota Eskimoların buzdaa kulübesi Kapının bir kısmı. 6 Kısa hırka Bir nota Kasaplık hayvanlann kalın barsağu 7 TERSİ hüyük bir Alman filozofu TERSİ sonradan olan veya geçici iğreti mânâsına Çiçek ekmeye aynlmıs yerler (park lardal 8 Almanya'da bir şehir TERSİ tnükam fırsatı bekleyen öfke TERSİ bir çalgL 9 Kültür Bağdatlı nam olup alaycı tarz şiirleri ünlü Terkibi Ben» di ile bir divan şairimiz Kimyada baryumun simgesi. 10 TERSİ kimyada kalsiyum Anadolu'da tarihi bir devlet TERSt ceylân TERSt kimyada klor 11 Genç yaşlannda birer bırer ölmeden evvel her biri tngıliz edebiyatına unutulmaz eserler bırakmış üç kızkardeşin <Anne, Kila^halinde çıktı bassn rehberi AUKES: ^usul lavus P.K 24 Yenısphu Ankar» KONULARINDA TEK KİTAP BASIN VE REKLAMCILIR TURK IS HUKUKU Cilt 1: (Genel kavramlar hizinel sözleşmesi, rekabet sozleşmesı) adlı kitabı çıktı Bu kitap. başta Anayasa olmak üzere yeni ve eski iş kanunları, ilgili özel kanunlar. tüzükler. yönetmelikler ve yargıtay kararlarma dayanılarak hazırlanmıştır. Fiyatı: 50 TL. Bütün kitapcılardan ve Mecidiyeköy Posta Kutusu 64 İstanbul adrejinden temin edılebilir. Charlotte. Emily Jane) soyadlan » TERSİ eskıden bazı resmi kâğıtlara ve paralara basüan devrın padışahına ait sanatça yazılmı^ isim Ne dinden yana. ne dinın aieyhinde olmak 12 Kızıl kestane at tüyü Köşk Norveç'il başkentı. 13 Rakıcılıkta hamur i'îlerinde kullanılan bır biütının kokulu tohumları Ayı evn Yemin. 14 TERSt Afganıstan'ın başkenti Bır gölümüz Bır nota. 15 Dınde ve felsefede aklın yetmediği meselelere (Tanrı mef humu. Gerçek gibi) kalplen geçcrek duygu yolu ile vanlacağma inanan meslek TERSİ tngiUz aşırlık birimlerinden 16 SuçU bağışlama TERSt dinS nasihat veren 17 Eski Yunan'ın ve dunyanın en buyuk filozofu olan A.ristoklesın Uim âlemine mal olan ve «Gcniş» mânâsına gelen adı Hındıstan ıîe Pakıstan arasında anlaşmazhk konusu olan ve «Beş Su mânâsına gelen elll milyonluk ülke. 18 Uzakdoguda Cmhındmde bir ülke TERSİ Cebelütarık karşısında uluslararası bır ıdare altında resmen YUKARIDAN ASAGIYA: Fas'a baelı sehir Bir çiçek. 1 Yavuz ve Kanuni devirleBulmacanm çözümO rini yaşamış, Çaldıran Seferine, Yedinci Sayfamızdadır. Kadılıktan gelip Defterdaı ola»•••••aaaM ÎAZ1S1Z istanbul iktisadî ve Ticarî iümler Akademisi Başkanlığından: Akademimizde açık bulunan kadrolara: 1 a) îngiliz; Fransız; Alman düleri okutmanlan! b) İşletme îktisadı Kürsüsüne asıstan, c) 4; 5; 8; 14 üncü derecelere memur; almacaktır. 2 Kanunî şartlan haiz isteklilerın 7 Aralık 1971 gününe kadar gerekli belgelen ve hâl tercümeü düekçeleriyle Akademı Başkanhgına başvurmalan duyurulur. (Basın: 23333/9718) AYSAN Şırketimiz tesis ve lâboratuvarlannda tecrube ve bilgi durumlarına gore görevlendırilmek üzere; Kimya Mühenöisleri; Yüksek Mühendislen ve Kimyagerler alınacaktir. Askerlıkle üişiği bulunmayan isteklüerin resimleri ilişik olduğu halde. kısa özgecmışlermı belirtir düekçelennı, Kabataş; Tütün Han 147'201A adresındeki Şirket Merkezine gondermeleri rıca olunur | | : « ! s m Ağaç Yağları Sanayii A.Ş.'den: ş | : : j Cumhurıjet 9743
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle