11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÜNİVERSİTE ADAYLARI ANKARA BÜYÜK CtLTLİ: 120 TL. CİLTStZ: J00 TL. t ÜNİVSRSİTEYE RA2IRLIK FENKÜRSLAR1 CİLTLt: 75 TL. DERSANEnin 1 ÜNİVERSİTEYE HAZIRL1K Kıtoplannı alarak dilediğiniz FAKOLTEYE GİRMEYİ GARANTİLEYİNİZ BÜYÜK DERSANE CEBECİ ve YENİSEHİR.ANKARA umhuriye Kurucusu: YUNUS NADİ 48. yıl, sayı: 16995 Telgraf ve mektup adresi: cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 28 Kasım Pazar 1971 FIYATHOLIRA.CILTU LUSS,BASKI S A N D E R YAY Sağlık Şurasının kararlan açıklandı Doktor ve yardımcı tıp personeli mecburi fıizmete tabi tutulacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ITU ve Ege Üniversitesi de CHP Merkez Yönetim Kurulu seçim sonuçlan Genel Başkanı sinirlendirdi tasarıya karşı CUMHURİYET HABER SERVİSİ tstanbul Teknik Üniversitesi Ue Ege Üniversitesi Senatoları da dün Üç günden beri çalışmakta o yayınladıklan bildirilerle hükümet tarafından hazırlanan «Üniversilan Yüksek Sağlık Şuıasımn al teler Kanun Tasarısı»na karşı çıkmışlar, tasarıdaki çeşitli maddelerin dığı kararlar dün bir basın bil Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek önerilerde bulunmuşlardır. dirisi ile kamuoyuna açıklanmıştır. ITÜ'nün görüşü Yüksek SağUk Şurasının sekiz İstanbul Teknik Üniversitesi maddelik kararlannda, ilâç îiyat Senatosu da, Millî Eğitim Bakanlarının halk jaranna ve objektif lığı tarafından hazırlanan «Üniölçülerle tesbit edileceği, doktor vcrsiteler Kanun Tasaruı»nın Ave yardımcı tıp mesleği mensup nayasaya aykın olduğunu ileri lannın kısa süreli genel ve eşit sürmüştür. bir mecburî hizmete tabi tutulaBu konuda hazırlanan 16 sayfacakları açıklanmaktadır. lık rapor, Üniversite SenatosunBundan başka, Yüksek Sağlîk dan geçerek, Millî Eğitim BakanŞurasmın aldığı kararlar arasınlığına gönderilmiştir. da hastalık sigortası kanurıu taRaporda özetle şöyle denilmeksansının yeniden beliren ihtiyaç . tedir: (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) •Üniversiieler kanun tasansında. Yjjbek Öğretim Kuruluna (YÖKr^erilen görevler, Anayasaya aykındır. Tasarı ayrıca. akademik imkânların çok kolay vcrilnıcsini mumkün kılacak hüküm leri kapsamaktadır. Bu hükümler Akademik seviyeyi düşürecek ııitelikte bulunmaktadır. Bugün, Türk üniversiteleri diinya iiniversiteleri standarduıa ulaşmıştır. Söz konusu hükümler uygulandığı takdirde, ünirersitelerünizde değer düsmesi görülecek ve üniversitelerimizin uluslararası nitellği kalmıyacaktır. Aynca, akademiierin kapıamı i«;lne alınman ile sayısu: sakıncafar doğacaktır. Bu arada tstanbul Teknik Ünlversitesinde asistanlık müesse(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Anlaşmazlıklar için son bir toplantı teklif edildi Dr. KAMÎL KIRIKOGLU (CHP Genel Sekreteri) Kmkoğlu, genel sekreter seçildi ANKARA, {Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisi, dün saat 11.15 de Genel Merkezde lnönü'nün başkanlığında toplanmış, Parti Genel Sekreterliğine 37 oy ile Adıyaınan mjtletvekili eski Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kâmll Kırıkoğlu seçikniştir. Biri Kınkoğlu'na ait 3 oy da boş çıtonıştır. Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu'nu seçmek üzere saat 17'de yeniden toplanmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü 1 de) Hasta götüren asketî ambulans ile yo/cu otobüsü çatpıştı Gözleri için Paris'e gidecek olan inönii, iorunlarını da yanına alıyor ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Ismet Inö nü, gözlerine takılmak üzere «ContactLens» camları almak üzere, 15 Aralık'ta Paris'e gidecektir. Inönü'ye bu gezisinde eşi Mevhide înönc, kızı Özden T o . ker ile damadı Metin Toker ve 2 torunu eşlik edeceklerdir. Inö nü. CHP çevrelerinde bir «aile gezisi» şeklinde nitelenen Paris yolculuğundan, 23 Aralık'ta yur da dönecektir. Katarakt ameliyatından sonra kendisine verilen çeşitli gözlüklerden rahatsız olan CHP Lide. ri, «ContactLens» camları a l . mak üzere Paris'e gitmeye ikna edilmiştir. Inönü, o!ün Parti Mec lisi toplantısında gazetecilere, Paris'e gideceğini açıklamış ve «Böyle bir niyetim var, ama göz 250 milyona çıkacak köprünün lük almak için gidecegim. b u . rada bulamıyorum. Belki doktor temeli, önümüzdeki ay atılacak Iara da göstereceğim ama, ame. liyat olmıyacafım. Yanlış anla. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Japonya, Haliç Köprüsü ile buma olmasın. Buradaki doktor. na ilişkin yolların yapımı için Türkiye'ye 3.2 milyar yenlik (1485 mil(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) yan lira) kredi açmış ve bu konudaki anlaşma, Maliye Bakanı Sait I Naci Ergin ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tatsuo Suyama arasmda, dün imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, söz konusu 0 kredi, 5 yıl ödemesiz devreyi 0 % kapsayacak, 20 yıl vadeli ve t 0 yüzd'e 4.5 oranında faizli ola0 4 caktır. \ * • Ergin ve Suyama, anlaçmayı * • ' imzaiadıktan sonra. iki ülke arasmdaki dostane işbirliğini ö1 > * ST>^V ı • ven konuşmalar yapmışlardır. % • MUM • 2 erin can verdiği kazada 3 subayla bir yedek subay adayı ağır yaralandı Tuzla Piyade Okulundan ha?taneye hasta götürmekte olan, bir ambulans, Istanbul'dan Zonguldak'a gitmekte bulunan yolcu otobüsünün çarpması sonunda, ambulansta bulunanlardan 2 er can vermiş, 3 subayla bir yedek subay adayı ağır, bir er de hafif yaralanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, saat 20.30'da, bir hasta subayı hastareye götürmekte olan ambulânsa Tuzla Piyade Okuluntfan çıktığı sırada, Zonguldak Çağkoç firmasına ait bir otobüs çarpmıştır. Piyade Binbası Mehmet Berberoglu, Piyade Binbaşı Faruk Tanır, Piyade Asteğmen Yıldtrım özer, Yedeksubay adayı oğren. ci Tufan Palas ağır yaralanrmş, er Mustafa Solak ile Mehmet Ozcan, ölmüştür. Er Ibrahim Ulns ise kazayı, hafif yarayla atlatmıştır. Yaralılar, Haydarpaşa Nümune Hastanesine kaldırılnaış, olayla ilgili soruşturmaya b a ş . lanmıştır. ÜNİVERSİTE REFORMU ve TASARILAR İnceleyen: Türk Ekonomik Hukuk Araştırmalan Vakfı tarafından Fark Otel'de düzenlenen konferansta; tanınmış iş adamUnndan Hulki Alisbah «Yatırım Şirketleri ve Holdingler Kuruluş \e Fonksiyonlan» konulu bir tebliğ sunmuştur. Elektrlklerin kesilmesi yüzünden konferansa bir süre mum ışığında devatu edilmiştir. (Fotoğraf: Sel;uk AYBATAR) IŞIĞINDA KONFERANS Kahve yerine nohut sattıklan ileri sürülenler ve kullandıkları naylon torbalar Orhan ERİNÇ Yann CUMHURİYET'te Haliç Köprüsü ve yolları için Japonya kredi açtı Kahve yerine nohut satanlar yakalandı İSTANBUL HABER SERVİSİ Bir yandan fiyat artışlan devam ederken öte yandan piyasada satılan malların da taklitleri veya karışıklan ortaya çıkmaya başlamıştır. Nitekim Malî Şube detektifleri, kahve yerine vatandaşa kavrulmuş nohut satan bir şebekeyi ortaya çıkannış ve dört kişiyi de gözaltına almıştır. Bu konuda açıklama yapan bir yetkili, «Piyasaya kahve yerine kavrulmuş nohut sürcn, İstanN buldan başka, Anadolunun da bir » # çok illerine tonlarca kavrulmuş • # nohut gönderen şebeke ortaya çıkanlmıştır. Vatandaşı aldata.' rak dolandıncılık. sahtecilik, tescil edilmemiş firmalan ile vergi kaçakçılığı yapan. Hıfzıssıhba kanununa uymajip vatan. ' " ,' N \ daşın sağlık durumu ile oynıyan /* % * Jğ kişiler için soruşturma açılnuştır» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) ' ^ı^X • SOVYET DİPLOMATI İLE GAZETECİSİ, BOLU'DAKi TRAFİK KAZASİNDA ÖLDÜ BOLU Ankara gelişinden Bolu'ya 20 kilometre uzaklıkta Çaydüt mevkiinde dün yoğun sis yüzünden meydana gelen trafik kazasında, Sovyetler Birliği Ankara Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatla bir Sovyet gazetecisi ölmüş, bir Sovyet gazetecisiyle 6 Türic, yaralanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2fde) 3 yılda bitecek tstanbul'un büyük a<na köprüsünden sonra ikinci büyük köprii sünün temeli de önümüzdeki ay içinde atılacaktır. Bu köprü Haliç üzerinde kurulacaktır Yeni •Haliç köprüsü» Ayvansaray iie Halıcıoğlu semtleri arasında inşa edilecektir. Mukaveleye göre üç yıl içinde bitirilecek olan köprünün proje maliye 250 milyon Türk Hrasıdır. Bunun 194 milyon liralık kısmı ihale edilmiştir. Xtlt.::. ^ / *' < ^ PAŞA AH BU ECEVİT AH, BİR TÜRLÜ POLİTİKAYI ÖĞRENEMEDİ O/cay, ı Belediyesi kopek mcraklısı ılar için şehrin çeşitli yerlerinde köpek yüznumaraları açmıştır. Çevresi betonla çevrili ve içi kum dolu bu helâlarda, çocuklarıjı oynamalarını önlemek için. «Bu kum, ov. namak için derildir. yazılı bir Ievha da konmuştur. (Fotoğraf: UPI ı KÖPEKLER İÇİN OLAYLARIN ARDINDAKİ 16 EMNİYET MÜDÜRÜ VE YflROIMCISI NAELEDlLDf ANKARA (T.H.A.) Içışleri Bakanhğı, emniyet müdür ve müdür muavinleri arasında yeniden bazı nakiller yapmıştır. Bu konuda yayımlanan hükümet karanna göre, Aydın Emniyet Müdürii Recep Şeker Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, Diyarbakır Emniyet Müdürii Adnan Arslan polis müfettişliğine, Emniyet Genel Müdürlüfü Birinci Şube Müdür Muavini M. Ali Özen Alyon Emniyet Müdür Mua vinliğine, Emniyet Genel MüdürKaraköy Yolcu Salonu önünde bulunan 1^4' model Ford marka lüğü Dördüncü Daire Başkanı POLİSİ UĞRASTIRDI bir otomobil polisi uzun süre uğraştırmıştır. Kapılarının üzerinReşat Akkaya İçel Emniyet Müde Arapça ve Tiirkçe «POLİS» yazılı olan yanık otomobilin esran uzun çalışmalardan sonra çözülmüş dürlüğüne, merkez teşkilâtından M. Necmi Arat îzmir Trafik Şu ve taşıtın, Kireçburnu'nda çevrilen bir filmin baskın sahnesinde yandığı anlaşılmıştır. (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇİOöLU) be MüdürlügUne Bahkesir Em(Arkası Sa. 7, Sü. 3 Ce) Yohya Han'a Sunay'ın mesajmı götütdü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Osman Olcay, dün akşarfı Pakistan'a gitmek üzere Ankara'dan hareket etmiştir. Olcay, dün sabah Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bajpai'yi kabul ederek, kendisiyle bir süre görüşmüştür. Bakan daha son ra Cumhurbaşkanı tarafından kabul olunmuş ve Sunay, Yahya Han'a göndereceği mesajı, Dışişleri Bakanma teslün etmiştir. GERÇEK Pahalılık, siyasal sömürüye alet edilirse... şardaki işçileriıı aileleriue gönderdikleri paralarla iç piyasada hasıl olan yüksek alım gücüne bağlamak mumkün. Bir görüşe göre fiyat artışlarınm başlıca nedeni iiretimi arttıracnk yaturımların gerekli teşvikten mahrum bırakılması, eııflâsyonu öııleyici tedbirlerin u'crcktiği biçimde alınamamış oLmasıdır. Bu arada fiyat artıs••• (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) iyat artışlarmm ekonomiaçıklamaların da konusu olmuş nin sıhhatine isaret satur. yıldığı dönemler gerilerGerçek olan, ortada tahanıde kalmıştır. Onun içindir ki mül sımrlannı aşan fiyat yükson gunlerin başlıca konusu sclişlerinin bulunduğudur. Buhaline gelen pahalılık gerek nun başlıca nedeulerini hükükamuoyunda gerek resmî çevmete göre Personel Karelerde ve nihayet Parlamento ııuiiu ile memurlara bir yılda içinde büyük bir ilgi toplamışverilen zamlar, toplu sözleşmetır. Bunun sonucu olarak fiyat lerin işçi kesimine getirdiği ücartışlarınm nedcnleri her çev ret farklan, iirctirinin cline her rcııin ve her kuruluşun göriişyıldan farklı olarak büyük palerine göre ayrı ayrı yönlerde ranın geçmesi ve nihayet dı F Türkiye'nin girişhnleri Olcay, önceki akşam ABD vc Sovyetlerin Ankara Büyükelçilerini ayrı ayrı kabul ederek, bu ülkelerin Pakistan Hindistan çatışmasını önlemek için nüfuzlarını kullanmalarını istemiştir. Öte yandan, dün Ravalpindi Bü yükelçiliği kanalıyla Türkiye ils Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ük diplomatik temas yapümıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle