16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Kasım 1971 rCUMHURİYET: :SAYFA BEŞ bölüm) Pazartesi • Sab hariç « Perşembe (Halk), Cuma, Ca. martesi, Pazar 2L30 • Çarşamba 15.3U Öğrenci • Cumartesi • Pazar 183U. : rASDELENLKH fİYATKOSU: (47 23 12) Kırmızı Fencrler Salı . Perşembe 2130 Car. şamba 18.30 . 21.3fl Fidanaki (Müz. Oyun. 3 perde) Cuma 21.30 Cumartesi . Pazar 18.30 2130 • ÜSKÜDAR SUNAK rtYATKO. SU (33 06 İS) K ı v i m b Paşa muzika) komedi 3 perde, Pazar. tesi hariç, her gece 21.15 de, Pazar 15.00 de matine, Cuma halk gîinii tenzilâtlı «Falaka» Çocuk oyuna, Çarşamba. Cumartesi 14.3f Pazar 11.00 de. Ordu'da 509 bin mermi cehîrdeğî ele geçirlldi ORDU Polis, bir dükkânla bir minibüste yaptıkları arama. da. önemli miktarda mermi çekitdeği ve kapsül ele geçirmiştir. Cevat Şaşmaz'ın kullandığı 52/AE/334 plâkalı minibüsü şüp he üzerine arayan Polis, 2 torba mermi çekirdeği ve kapsül yakalamıştır. Daha sonra Şaşmaz'ın ortağı bulunan Kemal a odalı Gündüz'ün av malzemeleri satan zeje, ev kirasmdan giyecek eşyasına k a d a r h e r şey. «ateş pahası» olmuştur. iseToprak d 5 m h tek Hayburada liradır. dükkâmnda yapılart baskında da ahşap evlerin kirası 200 lira. Adana'da kilosu 100 kuruşa satılan domates [Fotoğraf, Hakkâri'den geşunlar ele geçirilmiştir: 509 bin vancılığm yaygın oldugu Hakkari'de et 13, peynir 14 liraya satılmaktadır. 645 mermi çekirdeği, 180 bin 933 nel bir görünüş..] kapsül, 258 bakır kaplı mermi çekirdeği. 110 halat dinamit kablosu. 88 havaî fişek, 2128 bo.ş kovan, 36 kutu karabarut, 25 ku tu dumanlı barut, 3 namlu ve bir adet mermi yapmaya yarayan âlet. BEYOGLU ANK.AKA («4 İS 86 . 1. Levent) Kolsuz Kahramsa W. You . R. ATLAS (44 08 35 . Beyoğlu) Vllan RubİD Kadın G. Hilton . AS (47 63 15 Haıbiye) Sergili. min OJTIHU G. Peck . T. Weld BARBAKOS (47 70 79 . Ortaköy) 1 Belaııın Kralı {. Atasoy R. 2 Ahbasi Sultan T. Şoray . T. Özatay . R. DÜNYA (49 93 61 . Beyoğlo) Korkuııç Hakikat F. Sinatra . J. Bisset Bİ EMEK (44 84 39 Bc.voğlu) Sev. gilimin Oyunu G. Peck . T. Weld . RİS FJTAŞ (49 01 66 Boyoğlu) El Torida C. Easlnood . S. Mc. Lainc RİS KENT (47 77 62 . Beyoğlu) El Torida C. Eastwood . RİS KONAK (48 26 (16 Harbiyc) Yı. lan Rulılu Kadın G. Hilton • RTS LALE (44 35 S5 • Bc>oğlu) Mavi Eşarp T. Şoray . E. Hun R. LEVENT (64 06 99 . 4. Levent) Maccralar Bcldesi A. Quiıın RİS MIST1K (46 15 14 . Bcsiklas) 1 Tuz. Biber. Flmas S. Davis. RTS. 2 Seııi Scvmi.veceŞi^ı C. Deneuve . F . Nero • R T S . ÖZLE.M (48 4< 33 Mecidiyekoy) 1 Yııuıurcasın Tatlı Ru.val.iri t. İnanoğlu F. Akın R. Soydan Z. Aksu . R. RÜYA (44 54 57 Beyoğlu) l Befâlıların Kralı İ. Atasoy • V. C'an^el . R. 2 Kalbsiz • T. Yiğit S. Alkor. SARAY (44 16 56 Bcvoğlu) Arzu R. Oıakumar . RT. SİTE (47 69 47 Şişli) Korklınç Ha. kikat F. Sinatra • J. Bi»Mt . YEN{ AR (49 64 72 . Beyoğlu) Mıstık M. Gezen C. Sonku . R. 1"FNÎ MELEK (44 42 89 Bevojtlu) Sonsuz Cöl i. Acntter • Rİ ŞAFAK (22 25 13 ÇemberUtas) El Torida C. Eastwood . S. !Hc. Laine RTS TIVAZTEPE (71 65 18 . Bakırköv) Love Story Ali MacGr«w Ryan O'Xeal . RTS. AS (36 00 50 . Kadıköy) Mavi E. şarp T. Şoray . E. Hun R. ATLANTİK (55 43 "0 Şaşkınbakkal) 7 Kocall Hıirmüz T. So. ray . R. ERCAN (37 22 00 Kadıköy) Tecavtiz J. Kendall . RT ELtF (Bostancı) 1 Çin?ene Aş. kı M. Mutlu E. Çaflar. Z Saadet Gunesi . H. Korviğit M. Soydan HAKAN |36 45 89 Kadıköy) Dort Ateşli Kadın M. Görgun F. Han K ADIKÖV (37 15 97 • Kadıköy) Lowe Slorv A. Maffo . ROS KEVT (36 9« 12 Kiiiltoprak) Ci. nayeti Gördüm D. Hemminjes LÂLE (33 05 6S Üsküdar) Mavi Ksarb T. Şoray R. ÖZEN (.56 99 9İ . Kadıköy) Yumtırcak f. İnanoğlu F. A . kın R. RKKS (36 01 12 Kadıköy) Scks Meleklcri R. De\tcr RTS SİNEMA 63 (55 10 84 . Kurukjall) Ozanı Çekeccksin K. Doug~ las . H. Foııda . RİS SUNAR (33 06 18 Kadıköy) Keloğlan R. Asyalı R. SÜREYVA (36 U 82 . Kadıköy) S Romtncle Baskın R. Burton. SÜREYYA CEP (36 06 82 Kadı. köy) Mavi Kvarp T. Soray KADIKOY En küçük kent Hakkari'de her şey ateş pahası SIKIYÖNETİM, ERBAKAN HAKKINDA SORUŞTURMA YAPIYOR ANKARA. (THA) Anayasa Mahkemesi tarafından lâyikliğ? aykırı faaiiyetlerinden ötürü k a patılan MNP'nin uzun süreden beri yurd dışinda bulunan eski Genel Başkanı Konya Milletvekıli Necmettin Erbakan h a k k ı n da. Ankara Sıkıyönetim K o m u tanlıgı tarafından soruşturma yapıldığı, Başbakan Nihat E rim tarafından, bir milletveki. linin yazılı soru önergesine verilen cevapta açıklanmıştır. HALMANKAN TARTIŞMASI DÜN DE SÜRDÜ Ahmet Ferit Tek vefat etti ANKARA, (THA) Viyolonist S u n a Kan'la K ü l t ü r Bakanı Talât Halman arasmda Atatürkçülük anlayışı konusunda çıkan tartışma, d ü n de devam etmijtir. S u n a K a n , Halman'ın önceki g ü n verdiği, T ü r k klâsik musikisiyle ilgili cevabına karşı özetle şunları söylemiştir: «Sayıa Talât Halmajı'ın. meselcyi Itrî üzerine bir tartışma seviyesine indirmeye çalışmasına çok şaştım. Bcn. bir h ü k ü m e t .vctkilisiniıı n e Istanbul'da düzeuleyeceği mevlevî aylnlorinc. ne tek sesin öğretileceği bir «Devlet» Konservatuarının açılış törenine, ne d e Devlet Konscr Salonundaki «Tek ses k o n s e r i . n e gjderim. Zannedersem, şu günlerde sayın Bakaııııı, Atatürk'iin soylev ve demcçlcrine, kısaca, scsine k u l a k vcrmesi, devrimlerioe saygı göstermesi, benim Itri'nin eserleriııi dinlenıcmdcn, klâsik Türk müziğini dinlememden daha (azia önem taşır.» Büjük Millet Meclisinin birinci dönem milletvekillennden Kuvayi Milliye Hükümeti ile Cumhuriyetin İçişleri Bakanlanndan emekli Büyükelçi Ahmet Ferit Tek, 93 yaşında hayata gözlerini kapamıştır. Merhumun cenazesi, Salı günü Üsküdar'daki Yenivalde Camiinde kılınacak öğle namazından sonra, Sahrayicedit mezarlığındaki ebedî istirahatgâhına defn»ci'ilecektir. TİYATROLAR ISTANBUL AYDIN (21 52 58 Çapa) Kor. kunç Hakikat F. Sinatra 1. Bisset RTS GL.NDKŞ (27 71 *S . îjclızadebiji) Arzu . R. Drakumar RT. GL'L (11 71 86 . Selızadebaşı) 1 Mavi Eşarp T. Sflray r E. Hun . R. 2 Şosyete Ş»kir T. Giirsu S. Özcan • R. HAKAN (23 43 33 . K. Gümrük) Mavi E^arp T. Soray E. Hıın . R. İPEK <T2 23 13 . Çembcrlitaş) Korkuııç Hakikat F. Sinatra . J. Bisset RTS tSTANBUL (21 23 67 . K. M. Paşa) Rommcl'e Baskın R. Burton MARMARA (22 38 60 Beyazıt) Kadcrin Tokatı J. Mari* SİNEMA SUR (23 67 12 Topkapı) Scvcilimin Oyuna G. Peck . T. Wcld RTS 28 Kasım Sevval 9 .1 s II V. 7.01 12.02 14.29 16.43 18.20 5.]8 C ı•ı 1 z. 2. •a. 2. .•c 5 E. 13 0.46 !2.!jll 1.17 12.34 Özel Jdare Fatıh Vergi Dairesi Tahsil Şubesi Şef liğinden Mükellefin adı MabaJlesl Nihat Güncan Hüsam Bey Ayşe * Salım P a l a m a r » Zekeriya Aydın » Muzaffer Özkurteş » Mehmet Rıfat Aykaç » Faik Temel » Fatma Zehra » Emrullah Abdullah » Müşterek hisseler G u r a b a Hüseyin Dilfirip » Naciye » Zeki Yılmaz » Necati M u n g a n > Fatma Zeren » Ayşe Saniye » Hasan Karadere » Mehmet Ali » Mehmet » M. Cemal Hayriye » Muzaffer » Lâtif Lâtif » Muammer » Emine Ekrem » tze Deirce Hayriye GüJaçan » Cemile Toker ^ İsmail Baş • Sokaği Kapı No. Verginin Cinsi Sınmcılar 1 Bina 77 Arsa Gemiciler Macar Kardeslcr 36 Bina Refah » Eski Mutaflar 26 > Ferhat Ağa 12 > 16 > P. Mektebi 25 Itfaiye Macar Kardeşler ö » 40 » Çukur Bostan 24 > Çıngırakh Bostan Çıngıraklı Bostan 14 ^ Vezir Çeşmcsi 11 D/« » 30 » Tekke 3232/1 » Dağarcık Çıngıraklı Bostan 3638 Çıngırakh Bostan 24 D A Kakmacı îmam Murat 148 » Kakmacı Îmam Yusui 148 • 8 > Jmam Murat 12 K/1 Mehmet Lütfi 10 Mehmet Lütfi 10 Oük. • Mehmet Lütfi 2 K/1 Uzun Yusuf 16 K/3 Îmam Murat Îmam Murat Sekerci Sekerci 15 D/5 23 D/4 25 D/3 » Od. Enıri No 563 2295 557 555 551 549 547 541 540 1376 1344 1342 1358 1353 i L AN Tekel isianbul Bomonti Bira Fabrikası Müdürlüğünden: 1 Fabrikamız Malt imalâtından bir yıl içinde elde edilecek (% 25 azahr çoğalır) 300 ton Malt Filizi Dazarlıkla satılacaktır. 2 Pazarhgı 20/12/1971 günü saat 15.00 de rabrikarnız Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İşin muhammen bedeli 150.000. lira olup; geçici teminatı 11.250. liradır. İsteklilerin pazarlık saatinden evvel teminatlannı fabrikamız vçznesine yatırarak rnakbuzunu komis.vona ibraz etmeleri. * ; 4 Nümune ve şartnamesi iş günlerindfi Satjîlalma Komisyonunda görülebilir. 5 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın: 24127/9730) 1377 1375 1374 1351 1345 1373 ~ 1372 1371 13«9 13«8 1367 1366 13€2 1361 Gavrimenkul Satışı İSTANBUL 10 NCU İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No. 1970/490 Beşiktaş, Vişnezade mahallesi, Vişnezade Camii sokağında kâin 6 kapı 71 pafta, 1241 ada, 3 parsel sayıll 9650 M2 sahalı bahçeli ahşap evin tamamı ipotek sebebiyle satılarak paraya çevrilecektir. t.MAR DUBCMU: 24/10 1970 tarih ve 8886 sayılı ımar krokisincie: Bitışik nizam, 9.50 metre bina yüksekliğinde, krokide taranan kısımda inşaat yapılacağı bildirilmiş, imar durumu boş arsa olarak verilmiştir. TETKİKAT: Maçkadan Beşiktaşa inen Spor caddesi üzerindeki Vişnezade Camii sokağından girilen, Servirevan çıkma2 s o kağında bulunan gayrimenkul üç katlı, çatı üstü kiremitle örtülü, eski, ahşap evdir. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklı, 2 nci kat çıkmahdır. Binaya sokaktan üç mermer basamakla, çift kanatlı, arışap kapı ile zemin katın taşlığına girilmektedir. Merdiven altı ve kömürlük, mutfak ve bir oda ile bir helâ vardır. Kiradadır. 1 inci katta: Ahşap basamaklı merdivenle çıkılmakta. bir sofada 2 oda ve rnermer taşlı helâ ve kiler bulunmaktadır. 2 nci katta bir sofada 2 oda, mutfak mahalli ve helâ vardır. Bu katta borçlunun annesi ve 1 inci katta ise İörahim Hasgül'ün işgalinde olup, elektrik ve su vardır. 96.50 M2 arsarun 75 M2 sine bina yapılmış ve gerisi bahçedir. KIYMETİ: Bilirkişi taiaı'ından gayrimenkul 350.000. lira kıymet takdir edilmiştir. tamamına Fatih Özel tdare Vergi Dairesi bina ve arazi mükelleflerinden « l u p isimleri yukarıda yazılı borç» lular hakkında tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinin yanlış olması veya değismesi veya yurt dışında bulunmaları sebebiyle postadan geri gelmis b u l u n d u | u n d « n kendilerine s ü r e ile kayıtlı teblic yapmak üzere ilân tarihinden itibaren baslayarak b i r ay içinde vergi dairemize bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri m e k t u p veya telgrafla b u l u n d u k l a n açık adreslerini bildirmeleri gerekir. Aksi halde bu süre sonunda tebli gatının yapılmış sayılacağı 213 sayılı k a n u n u n 103 106 sayılı m a d desi gereğince ilân o l u n u r . (Basm 241001 9721 Levent Özel Idare Tahsil Şefliğinden BEBEK MAHALLESİ Mükellefjn adı • soyadı Asil Dılber Nahide Başaran Halide A. Güralp Orhan Vasil N'imet Halimoğlu Asuman Fatma Aytaç Neclâ Çakır Burhancttın Kâzım Taşkın Kerim Akbal Nimet Muhammet Kuleei Fatma Şevki Hatice Alaş Şevket Gündüz Fazilet Güler Saüha Göker Ali Erkenoğlu Sulhi Erdoğan Türkân Atlan Tekin Zühtü Kor Turhan Fatma Harsdan Ahmet Ahmet Jzmirli Arif Kibrit Adnan Arabacı Bügelıan Taşma tskender Humbaracı Yasar Kiraç Rahmi Çakır Sona Ohanoğlu Şevki Gören Artin Simyan Mustafa Muhanızh Perran Dirican Hesap No. 1006 1007 1007 1013 1017 1017 1017 1025 1025 1023 1036 1038 3053 997 997 999 1073 1076 3082 1082 1082 108Ö 10H8 3O«8 1094 1094 1102 112S 1150 1153 1154 11.37 875 1357 1023 1024 1019 1045 1162 S o k a | ı Z. Oğlıı S. A blok D. 4 Y. Yol 238 D 4 fi Nisbetiye Yol 1 K. Bebek Deresi 4 • » 5 » > 9 Nisbetiye D. 4 3 K. Bebek Yuvam D. 5 Dilhayat 9, D. 10 Z. Oğlu rfükkân Armutiu Sok. 19 Bebek C. 282. D. 6 2 16. D. 1 » 16/9 34 Derebovu 11, D. 4 14 16 Çamlık D. 7 Dilhayat D. 2 10 » D. 2 Turan 2 Nisbetiye Arzu depo 42 Uçuksavan Türe Ap. D. 9 » Orkide 11 Gökşin 18 » Tunca 5 Garanti M., D. 5 Armutluk 15 K. Bebek C. I l k n u r D. 4 Çaklık S. Durak D. 3 Z. Oğlu S., D. 3 Levent Mahal. Kürkçü H. 13 trcan Baştuj* C. 12 Van Cins Bina > > • > > * » > " > . Tılı 1966/1970 ödeme No 29/27 29/28 29/29 29/30 29/35 29/36 29/37 29/40 23/43 29/49 31/2 31/4 31/9 31/12 31/13 31/15 31/17 31/19 31/23 31/24 31/25 31/27 31/29 31/33 31/36 31/38 31/45 33/1 33/7 33/8 33/9 33/12 33/15 33/32 33/33 33/45 34/20 34/17 34/22 TİYATROLARI Harbiye (48 77 30) Dikenli Tol lOylııı 3 pcrde) Pazartesi hariç. her gün 2100, Pazar 15.30. Çsrsamba öğrenci, Cuma lıalk tcnzilâtlı Yf.\( KOIILPİ ı44 u\ ıiü) Kâlip Cıkmazı 'Ovıtn '.i orrdc) Salı hariç, her RÜn 21.U0 Pazar 15.31): Perşembe öğrenci. Pazartesi halli tenzilâlı. FATİH (Zi 1)1 71) . OKıMAN (Ovun 3 Hölüm). Pazartesi hariç, her gün 21.00, Pazar 15.30. Salı öğrencı, Perşembe halk günü, lenzilâtlı. Karbağa Prcnses (Çocuk oyunu) Car;. 14.3» Pszar 1100 tSKÜDAK: (33 U3 !T7) KOCA SIN'AN (Uyao 3 perde) Cuma ha. riç herifun 31 00. Pazar 15.30. Pa zartni dğrenci Pcrjembc halk lcnzilâtlı. Kcloğlanın Tembellı. ki (Çocuk oyunu) Çars. 14.S0 . Pazar 11.00 KADIKÖY (36 31 21) tlfc Goz Ag. rısı (Kom. 3 pcrde) Pazartesi; Salı uariç,. herfrun 2100 Pazar 13 30, Cuma öerenci ve halk lcn. 7ilâtlı. Bir Varmış Bir Yokmuş (Çocuk oyunu) Çars. 14.30 . Pazar 1100 İSTANBI;L DEVLET OPERA VE BALESİ Hoıfmann'ın Masalları (Offenbach) bugün lî.OO'de ALTA.V tKBC'LAK MKTI.N SE. REZLf ÇEVRE TİYATROSU. (K. M. Paja Coruh «ineması ıanı (23 27 79) Vuzsüz Zülııu (Komedl 3 pcrde) Pazartesi harıç her gece ''115. Çarsamha • Cumar. tc»ı Pazar |4(ll MaL C'arsamha (Halk) Cumarteıi Pazar hariç, hor cun ocrencl Indirimli AYfCR FF.RAV TİYATROSU (Kü. çük Sahne OCAK (Oyun 3 perde) Salı Perşembe» ŞI.15. Çarşarnba halk ve talebeT 181S • 2115 CİFTB BALAYI Qi»m, 3 perde) Cuma 21.15 Cumartcsi Pazar 1SJ5 ve 21.15 BÜKE (21 48 92) Top) . Kiralık Metres Oluı Kom. 3 perde) Çarfamba bariç her gece 2115 Cumartesi . Paoar 18J5 Pcrsenv. be halk eüntt DKVEKUŞU KABARK TİYATROSU (44 4C 75) Gergedan (Kom. 3 bolum) perşembe haric her giin 21.15; Çarş . Cumart • Pazar 18.00: Bütiin matinelerde öğren. ciye; Çarşamba balka tenzilâllı DOKMEN TİYATKOSU (44 97 36) GİGt Çar. 15.00: (Halk, oğrenci vc öğretnıeıı teuzilâtlı) ve 211S ELDEN ELE Perşembe, Cuma. Cumartesi, Pazar 21.15; Perşembe 18.15 (Halk, öğrenci, öğretmen tenzilâtlı) Çumartcsi, Salı oyun yoktur. DOSTLAR TtyATROSÜ (Dormen Tiyatrosıı . 45 64 86) Aslan As. ker Şvayk Salı Çarşamba Cuma . Cumartesi . Pazar 18.15 Salı . 2115 Cuma 13.00 Zemberek Pazartesi 18.15 21.15 ELHAMRA IST.VNBtL r|YATRO. SU (44 22 36 Be.voglu) CILGIN YE.NGE (Müzikli Komedi) Salı, Çarşamba. Perşembe, Cu. ma 2115 Çarşamba 15.00 mati. ne. Cumartesi Pazar 1500 ve 21.15 de GÖNÜL ÜLKÜ • (ÎAZANFER ÖZCAN Tiyatrosu (Esentepe. Z. Kuyu . 46 40 10) Süleymao Bacanak Pazartesi. Salı. Çarşam. ba 21.30: Koca Eşek Cuma 21.30, Cumartcsi. Pazar 18.00 ve 21.30 da (Biletler Tiyatro ve Fitaş Sin. gişelerinde • Tel: 490166) CL'LRIZ SÜRL'Rİ Gnjrin Cezzar (fcmit Ti.vatroıo 46 60 64) E. vetEvet.Evel (Kom. 2 perde) Pazar Pazartesi haric. her gece 21.3» da; Çarşamba 15.3», Pazar 15^)0 . 18.00 GRUP OY.UNCULAR1 (tmit Tiy. 47 18 86) MUfettij Gogol Kom. 2 bo'lüm. Perşembe hariç Pazar. (esi . Salı • Çarşamba 18.30 21.30. Cuma 18.30 Cumartcsi Pazar 15.00'de tSTANBUL riYATROSU ALTI O. YU7İLARI: ÜLVİ URAZ (45 64 65) Hababam Sınıfı Baskuıda Çarşamba, Perşembe; Cumartesi; Pazar 18.15; C u m a 15.00 • 1SJ5; Pazartesi 18.15 • 21.15. Salı oyun vok. KENT OYUNCLLARI (46 35 89) Pazartesi hariç, PEMBE KADIN 5alı balk günü 21.15 . Çarşam ha 15.00 ve 21.15. SEVMEK İSTERDİM BABA^II Perşembe 21.15 Cuma halk ve öğrenci 21.15 Cumartesi . Pazar 1S.0O ve 21.15 KÜÇÜK KOMEDİ MEHMFI ÖZKKtT TİVATROSU '21 S6 Sl Koca Mustafa Paşa) Pırtık Der ler Adıtna. ıBaki Çallıoğlu'nun işürakfyle) Pazartesi hariç; her gccc 21.15 dc. Çarşamba . Cu martesi: Pazar IJ'de • Çarşamba halk güniı. KA>IU TJYATROSİJ (Alkazar Tiy Bey. 44 74 93) KAHVALTI (2 bölüm) Salı lıariç her giin 2115 Çarş Cumart. . Pazar 15.00 Çarş, 15.00 öğrenci; pcrşembe halk tcnzilât. ' • MÜCAP OKLUOĞLU LCC SAHNESt N'isanlası (48 40 80) Ti.valro Gibî (Komedi 3 Perde) Pazartesi b a r i ç b e r gece 21.15 Cumartesi: Pazar 17 00 de ma. tinc. Biletler eise ve Sander Kitabevi Osmanbc.v'den »emin cdilir. NEJAT UYGUR TfYATKOSU (Seb. zadebaşı 27 V\ 86) HEY AMİGO VER SALATA Cumarteti. Pazar oıatbıe 18.15: Pazart» si hariç. her gece 21.3ü NISA SrJCEZLt TOLGA ASK1. NF.R TfYATROSU (Sisli Ümit Ti.vt Vnt «afon 47 18 86) CENNETLİK KAVNANA) Kom. 2 ECZANELER BAKIRKÖY: Oeniz, Aytaç (Yej. Yurt); Yeni (Küç. Çek.); Nur (Sat raköy) Ömür (Kaoarya); Emelc (Osmaniye); Topdemir (Gün«ören), Okan (Bah. Evler); Zühal (Şirinevlerl; Merkez (Esenler) BEŞİKTAŞ: Gayret, Akaretler, Çınar lOrtaköy), Bebek, Ankara (Levent > BEYOĞLU: Beyoğlu; Kember; Gümüşsu>"U EMİNÖNÜ: Yenl Cemberîitaj, Kumkapı; Lâleli Feray EYVP: Yaprak: Sağraalcıiar; Hayat (Sagmal.); Yenl (Rami); S i Iâhtar FATİH: Yeni; Canbakan; Gölc sel (Aksaray); Fjndıkzade; Koca. mustafapaşa: Fazilet (Balat) GAZİOSMANPA5A:Şila; Küçükköy KADIKOY: Kusdili; Rifat Muhtar Sargın: Pelit (Feneryolu); Ye. ni fFikirtPpe); Ertaç (&enköy) KARAKÖY: Yeni Karaköy KASIMPASA: Yenl Turan, Has. köy SARIYER: Çayırbajı; Sağlık (tstinye) ŞİŞLİ: Temir; Topağacı; Tansuâ Pastör İnci (Mec. Köy); Nursun (Gültepe); Okçular; 5«nay (Cağlayan) ÜSKÜOAR: İmrahor; Unsal; IIkin (Beylerbeyi): Alper (Ümrani. ye) ZEYTİNBURNU: Veliefendl SİNEMATEKTE B U G t N 14.00 16.30 19.00 21.30 IMazanderan Kaplanı S. Ilaçikyaa Keyser M. Klmyai Pehlivan Mufred M. Kujan Altın L'fuklar S. Rur radyo İSTANBUL 05.55 06.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.50 09.30 10.05 10.30 10.50 11.00 12.05 12.30 13.3» 15.00 15.05 15.30 16.00 16.15 1630 16.45 17.00 17.05 17.25 17.50 19.00 19.30 19.40 19.55 20.00 21.00 21.10 Açıhş ve prograra Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler Oyun havaları İstanbulda bugün Solistler geçidi Çeşitli müzik Türk müziği Çocuk saati Beraber, solo şarkılar Hafif Batı müziği Mikrofonda şiir ve sohbet Konser nakli Hafif Batı müziği Yurttan Reklâmlar Haberler Solistler geçidi Sizin için Türküler Bir Türk yorumcusu Şarkılar Bir orkestra çalıyor Haberler Oeak başı Küme faslı Reklâm programlan Haberler Hafif müzik Şarkılar Bir varmış bir yokmuş Haftadan haftaya 24 saatin olayları Türküler Açılış ve program Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler Sabah müziği Ankarada bugün Şarkılar, oyun havalan Halk müziği Çocuk kitaplığı İstekleriniz mikrofonda Ara haberler Türk müziği Yanşma programı Her hafta sizlerle Ara haberler Sarkılar Yurttan sesler Haberler Hafif müzik Ara haberler Sarküar Oyun havalan 21.25 21.55 2200 23.00 23.45 23.55 24.00 09.55 10.00 10.30 11^0 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 1830 19.00 19.30 20.15 21.00 21.30 22.00 22.30 22.50 23.30 00.30 01.00 15.40 16.00 16.20 16.45 17.00 17.05 17.30 17.50 19.00 19.33 19.55 20.25 21.00 21.10 21.25 21.55 22.10 22.30 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Spor dergisi Hafif müzik Reklâmlar Hafü Batı müziği Gece müziği Haberler Kapanış tSTANBÜl tL Açıhş ve program piskoteğimizden İsteyin çalalım Minyatür roüziği Almanca müzik Konçertolar Jethrotull topluluğu Sonat saati ^. H a f i t Batı müziği .^^ S a n soJolan "v\ E. Humperdinck söylüyor Film müzikleri Pazar konseri Ç a y saati Küçük konser Gençlere müzik Senfonik miizik Hafif Batı müziği Müzik dünyamızda bir gezl Akşam konseri Melodi demeti C. Aznavour söylüyor G ü n ü m ü z d e caz Sanatçınm garip d ü n y a a Gece konseri Gece v e müzik Hafif Batı müziği Kapanış Hafif müzik Şarkılar Çeşitli müzik Türküler Ara haberler Pazar faslı Ocak başı Reklâmlar Haberler TürküJer Pazarın plâklan Şarkılar 24 saatin olayları Türküler Spor dergisi Sarküar Müzik dünyası Türküler Haberler Gece konseri Gece müziği Günün önemli haberleri Kapanış ANKARA 05.55 06.05 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.10 08.40 09.10 09.30 10.00 10.05 10.35 11.15 12.00 12.05 12.30 13.00 13.25 15.00 15.05 15.25 1 : * ı . ı, > 1 ! ; 1 a » », ı > ı 1 İlk açık arttırması 3/1/1972 pazartesi günü saat 10.00 dan 11.00 e kadar İstanbul Sultanahmette Adliye Saraymda 10 uncu İcra Memurluğunda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 10 12,1971 tarihinden itibaren Memuriyetimizde açiK bulundurulacaktır. İlk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin °o 75 inl bulmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak onuncu 13/1/1972 perşembe günü ayni saatlerde ve ayni yerde yapılacak ikinci arttırmada en çok arttırana ihale edilecektir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplermin haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içinde İcra Dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Talep edildifi ve iki liralık posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin muhammen c kıymetin i> 10 u nisbetinde pey akçesi veja millî bir bankanm teminat mektubunun tevdii mecburidir. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1970/490 dosya No. su ile Memuriyetimize müracaatları ilân olunur. 'evlet Opera ve Balesi 28 KASIM 5 ARALIK 1971 PROGRAMI 23 Kasım 29 Kasım 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 4 Aralık 1971 Pazar 1971 Pazartesi 1971 Saiı 1971 Çarşamba 1971 Perşembe 1971 Cumartesi saat saat saat saat saat saat saat saat 15.00 21.00 18.00 14.30 21.00 14.30 21.00 15.00 Hoffmann'ın Masalları (Opera) Hans Peteımandl (Piyano Resitali) Hoffmanrun Masalları t Opera) Kutup Ayısı Polaria (Çocuk Müzücali) Rigoletto (Opera); İlk temsü. Kutup A.vısı Polaria (Çocuk'Müzikali) Rigoletto (Opera) Hoffmann'ın Masallan (Opera) V İSIANB» 5 Aralık 1971 Pazar Biletler satıştadır. Bütün temsillerde (ilk B sıra harıç) öğrencilere <!'i)50 indirim uygulanır Salı günü saat 18 temsili halk matinesidir. i » Çocuk temsillerinde her yer 5 TL.'dır. TELEFON: 44 31 34 ' > ( B a s m : 7525/9734) (Basın: 23828/9736) istanbul uzel idare Kocamuslaîapaşa Vergi Dairesi Tahakkuk Sefljğinden Mükellefin adı, soyadı Izabel ve Doğan Kiper Hacer Özkan tstavri Peştemalcıoğlu Mahallesi Inebey Kasap tlyas Atik Mustafapaşa Bilinen adreai Tir>akl Hasan Pş. No. 58 Kadem tekke sokak No. 10 Kandilll Türbe Sk. No. 5/2 Hesap No. 35 183 534 Zamaim No. 1138 595 Verginin Nevi Btna Bina Bina thb. No. 2b.8.9b71/37 4.5.9713/4 Ödeme emrüıin T . No 15.8.9687/509 Fener Senesl itfBG 1966 196697) Şubesi Kocamustafapaşa Özel tdare Vergi Dairesf mükelleflerindan olup >ııkanda ad ve soyadları yazılı şahıslann namlarına göncünJen lerinin yaniış olması veya değismesi veyahut yurt dışında bulunmaları sebebiyle ihbarnameler bilâ tebliğ PTT ıdaresince iade edıimiş re ile Kayıtlı tebligat vapılmak üzere ilân tarihinden başlayarak b i r ay içinde dsireye bizzat veya oıîvekâle müracaat etmeleri veyahut meleri, aksi nalde ışbu ilân neşir tarihinden başlayarak Dır ay içinde tebliğ yapılmış sayılacağı 213 sayılı Vergi UsuJ Kanununun 1U3 ilân olunur. ihbarnameler bilinen adres olduğundan Kendilerine sü taahbütlü mektupla bildlr ve 106. maddeleri Eeregınce (Basın: 24106) 9723 Levent Özel Idare Tshşil Şefliği mükelleflerinden isim ve soyadları ile salınan vergilerin nevilerı yukarıda yazılı bulunan mükelleflere posta ile gönderilmiş olup, ödeme e m n , bilinen adreslerı yaniış olması, degişmesı veya yurt dışında bulunmaları sebebivle çeri gelmış bıılunduîuncîan, "kendilerine süre ile kayıtlı tebti.3 yapılmak Üzere ilân tarihinden bsşlıyarak 1 ay içinde Vergi Dairemize bizzat veya büvekâîe müracaat etmeleri. mektup veya telgrafla açık adroslerini büdirmeleri, bu süre sonunda tebligat yapılmış sayılacağı 213 S. K. 11*3/106. a maddeleri gereğince ilân olunur. ( B a s ı n : 241103/9721!>
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle