16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA DÖRT: sCUMHURİYETs : 28 Kasım 1971 Sanık avına devam / y İMMLER, Ingiliz H makamlanna bizzat teslim olduktan sonra ilk sorgusunun Elieri kelepçeli olaraktan rıobet yapılmasına bile mey çüer kordonunu ilk defa aşmak hapishaneden içeri dan vermeksizin inti ve atraaJc Rudolf Hess'eilk adımını nâsib ola har etmiştir. Daha önce caktı. Çünkü kendisi zaten iiç ki günlerde, artık elle yıldan beri İngiliz'lerin elinde esirdl. tutulur hiçbir ümidin Diğer Nâzi şeflerinin yakalanması işine 1945 yüından itibaren kalmadığmı gören Hit başlanacaktı. ler ve Goebbels de özel siğnakta aynı şekilde hayatlarına son vermişlerdi. Böylece, sanıklardan üçünü Nürenberg duruşmalarına çıkarmak ve kendilerinden hesap sormalc kabil olmayacaktı. Diğerlen ise, kurtulmak amacı ile başvurduklan şu ya da bu çareye rağmen teker teker yakalanacalılar ve tutuklanacaklardı. Müttefikler, sürek avının hazırlıklanna 2 Ekim 1944 tarihinden itibaren baslamış durumdaydılar. Amerikan birüklerine bağh özel bir teşkilât kurulmuştu bunun için. Adına: «Internaüonal Security Decachement» demişlercü. Bu, uluslararası güvenlilc kurulu Albay Burton Andrus yonetirninde çalışacaktı. Geçlci merkez olarak da Luksemburg dolaylanndald kaplıca şehri Manford les Bains \ıygun görülmüştü, Buradakl «Palace Hotel» cezaevi şekline sokulmuş, bir kale gibi de tahkim edümişti. Bütün hazırlıklar tamamdı. Teh likeli misafirler gereği gibi ağırlanabilirdi artık burada. ediliyor K RONOLOJİK sıraya göre yakayı ele verenlerin başında Von Papen geliyor. Kendisi, Hitler'in iktidara yöneldiği yıllar da ona her bakımdan destek olmuş eski başbakanlardandı. Dokuzuncu Orduya bağlı birlik ler, Ruhr bölgesinde geniş bir istilâ hareketine girişmişti o tarihte. Güvenliğin sağlanması için çevreyi tarayan askerî polis etuplerinden biri günün birinde, orman evlerinden birini şüpheli görüyor Kapısı çalındığı zaman da karşılarına Von Papen çıluyor, Hüviyetini göstererekten şöyle ciiyor eski diplomat: «Bcn asker değilim. Altmış yaşını çoktan geçmiş bir ihtiyanrn. Şüpbell bir durumum da yok. Çoluk ve çocıığumla birlikte burada oturuyo rum. Savaş dışı bir adamun.» Buna mukabil ekip şefi, bir saniye bile düşünmeksizin Uesin bir ifadeyle karannı açıklıyor: «Dedikleriniz beni 7errece ilgilendirmez. Şu andan iti baren siz de diğerleri gibi esirsiniz. Komutanlarun sizin için de aynı işlemi yapacaktır. Sizi tevkit ediyorum.» Nürenberg Cezacvinin içerden Kimliğini gizli tutmağa rauvaffsk olmuştur. Berchtesgaden karnpm dadır... Sorgusu için de sıra beklemektedir. Gecelert uyku uyuyamıyor, gtin düzleri de hep dalgın ve düşunceli... Yatamolduğu anlaşıhr da hüviyeti meydana çıkarsa... Kuruntu üstüne kuruntu... Derken günün birinde müthlş bir paniğft kapılıyor ve ustura ile sol biicğinin damarlannı kesiyor. Fakat k3mp doktorlarından biri derhâl müdahale edecek, hay3 tını kurtaracaktır. «Varşova cellâdu namı ile ün salan Hans Frank böylece kendi kendini ele vermis oluyor, tevkif ediliyor. Yedi Mayıs da şanslı bir güw. Hitler'in işgal Çekoslovakya'sındaki temsilcisi Wilhelm Frick birkaç saat içinde tespit ediliyor ve tutuklanıyor. Bundan sonra sıra Almanya'daki mecburi işçi kamplan sorumlusu Fritz Ssuckel'e gelmistir. Dalıa sor.ra da Hitler'in, Hollanda'daki yüksek komiseri Seyss • lnquart yakaîanıyor. Bu sonuncusu Amin.1 Doenitz ile kısa bir gSrüşme yaprnış ve en kestirme yoldan Ilollan da'ya kaçmak üzere yola çıkınış görünügü. Her hncrede bir mahkum; her nöbet tutuyor. yanından biç ayırmadıgı bir de kocaman çanta. tçi uyuşturucu maddelerle dolu. Yepyeni ve gayet zaril bir ünlforma giymistir. Gögsünde tam oniki tane madalya... Pırıl pırıl ve cicili bicili. Ertesi gün, yani 8 Mayısta Goering muttefikler kampına ge tirildiğinde bu madalyaların tü mabkumun kapısında da ayrı bir görevll verilecek, vakit kesilecektir. geldiğinde d« mü sökülüp aUnıyor. Bütün vaUzlerine de et konujor. Fakat uyuşturucu maddeler çantasına hayır. Çünkü, öteden beri kullandığı beyaz zehirler birdenbıre kesilirse asabi bir şok sonucu ölebilir, ya da intihar edebilir. Doktor kontrolu altında bu zehirler hergün biraz daha azaltılarak kendisine muntazaman YARIN: CEZAEVİNDE BİR İNTİHAR Varşova Cellâdı S Yenilgiye uğrramak şöyle dursun böyle bir ihtimalin söz konnsu blle edilmediği parlak günlerde Hitler ve Goerlng bir. gövde gösterisl sırasında. İyiVt sıra diğer iki sanığa gelmiştir: Konstarnin von Neurah: Eski Dışişleri Bakanı. Ve Hans Frank: «Varşova cellâdı.» GUnlerden 16 Mayıs 1945. Prank, sayısı binleri aşan esjrlerla bırlikte yakalanmış, enterne edilrniş tir. Fakat kendisini tanıyan yok. Yazan: 35 FAIK BAYSAL Mallcoçoğlti veresim: AYHAN BAŞOGLU GUNAHKAR KRALİÇE tı. Goering'in mektubu R EtCH'm ünlü mareşali ve Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Goering yerde günler ve geceler boyu düçünmUş, sonunda Eisenhovver'e bir mektup yazmak karanna varmıştır. Mayıs ayımn yedinci günü bu mektubu adamlanndan albay von Brauchitsch'e vererek yola çıkanyor. Kısa bir süre sonra albay 36. Kolordu karargâhmcladır. Kendisini generai Robert Stack teslim alıyor. Gcneral'in daha sonra yazdıgı anılarında olay şöyle özetlenmektedir: O tarihte ben 36. Kolordunun koımıtan rauaviniydim. Haberciyr, Alman albayinın derhal yanıma eetirilmtsini söyledim. Von Rrauchitsch insilizce biliyordu. Söz konusu mektubu önce benim okumam cerektiğini açıkladım kendisine. Duruma göre şayet gerekirse Eisenhower'e eöndfrebilirdim. Almanca bilen bir çavuş. GoerinR'in mektubunu yüksek seslc tercüme etti. Almanya için savaşm kesinlikle kavbcdildıîini kabullenen mareşal. Reich'ı yeniden kurarak müttefiklere hizmet için hazır olduğunu bildiriyordu. Emaneti, sabibine ulaştıracağıını söyleyerek albaya. Goering'in o anda nerede bulunduğunu sordum. Elli kilometre kadar nzakta, Braucht denen bir yerdeymiş. Amerikahlara teslim ounak istiyormuş. Kolordu komutam general Dahlquist'e durunra anlattım ve «Haydi John, gidip tevkif edelim» dedim. Komutan: «Benim gehneme lüzum yok, sen git...» dedi. Böylece bötün sorumluluçu üıerime ala rak yola cıktım.» sinirlerini bozmaya baslamıştı. Kapımn sag tarafındaki duvarı yokladı, bir elektrik düg. mesi aradı. Eline bir şey takıldı, aradığını Kapımn iki yınını tutmus, »yaga kalkmış Mıbulmustu. Scvinç içinde düğmeyi çevirdi, bir sır mumyalarına benzeyen kawgâh nöbctçileridaha çevirdi. Hiç bir değişîklik olmadı. t ç e . nin arasından korkunç bir rüyadaymış gibi geçti. riye tutuklularm sinirlerini iyice boımak için tkinci katın basıla basıla ortaları ytnip çukurlaş bir vaıımış lâmba koymuşlardı. Gerçekte bu. mış mrrdivenlerini mısır yapraklırına benziyen rası bir oda da dcğildi, pislijH oldugn «ibi du. bir şfylfri çiğniyormus gibi korka korka çıktı. ran helâdan bozma bir yerdi. General odada Yukarıdaki hol alttakinden daha karanlıktı. Heinbir çok boş ycr bulundnğu balde suçlular için rich bemen öne fırladı, kafileyi sert bir emirle bu helâ arasını seçmisti. Maksadı da içeri atı. durdurda. Müller'lc birlikte holün âip taratınlaıılara geceyi avakta geçirtmek ve miiraküıı daki bir kapıya do|ra yürüdüler. Almanca bir olduçu kadar yorup sersemletmckti. Bu seyazı bulnnan bir tabelânın altıııda dnrup kapı. beplc hclâ çukurunu bile kapattırmamış, hattâ nın önünde nöbet bekleyen bir askerle bir şeyyerlere pislik bile döktürtmüştü. Buraya giren ler fmlda«ttlar. Sonra Heinricb kapıyı varup bir insanın depil oturmasına, biraz dinlenmek içeri ştirdi ve Müller dısarıda kaldı. tki . üç daiçin yere çömelmesine bile hemen hemen im. kika kadar beklemekle geçti. tçeriden arasıra kân yoktu. Keskin bir sidik kokusu duyan birtakım sesler seliyordu. Biraz sonra Hinricb Azamoviç kapatıldığı yerin bir belft olduğuna çıkti ve Miiller'le tekrar bnlnstn. Sonra ikisi anlamakta gccikmemisti. Bu koku her saniye birdcn koştnlar ve onlan merak \ e korkuyla sanki biraz daba artıyor ve içerdeki bavayı izleyen Azamoviç'i sol taraftaki bir koridora teneffüs edilcmiyecek kadar a|ırlaştırıyordu. doğrn ittiler. Bütün bu i.şler olup biterken Oakikalar böylece saat gibi gerti ve neden sonnöbetçi yerinden biç kınuldamamıştı. Buzdan ra karanlığa alışan şözleri önünde kıvtlcıma oyulmuş bir adam gibi hep ayni noktaya ba. benzeyen bir ısık uçuşur gibi oldu. Başını kal. kıyordn. Sanki orsya bir kaç saat için değil de binlerce yıl için konmustu. Nazizmin taşdırdı, inanamadı bir türlü. Bir yıldıı gördü, laştırdı|t insanlardan biriydi. Et ve kemikteu parlak bir yıldız. Yanında bir tane daba varolmasma rağmen yaşamadığı bir gerçekti. Aza. dı, bir tane daha. üçü de birbirinden giizeldimoviç bunlan düşünürken Heinricb koridorun ler, Azamoviç bu pis yerde bnnların ne işi var sonundaki kapılardan birini bir diz vurnşuyl» diye düşünmekten kendini alamadı. Gerçekte açtı. Ne yapacagını dü«unüyormoş gibi bir kaç General tavana çok yakın olan bu camı açılc saniye bekledi. Sonra birden Azamoviç'ln ütbıraktırmakta biç bir sakınca görmemişti. Bu tüne atılıp onn içeri ynvarladı. ufacık delik hayat demekti. Mezârdan aydınlı. fa açılan bir pencere demekti. Ölüm korkusu Şimdi göreceksin «en. Şimdi de yalan içinde yasayan bir snçln o gök parçasınt gör»öyle bakalım! dfikçe imana gelmemesine imkân ve ihtimal Müller'in sesi her zamandan daha sert ve yoktu. Çünkü o yıldızlar hayatın ışıl ışıl yanan bognktn. Kapı kapandı ve kilidin içinde anah. birer parçasıydt. Azamoviç bası yorolnncaT» tar iki kere döndii. Sonra Ueînricb ve Mfiller kadar onlara baktı ve ciğerlerini yakan sidik kaz adımlariyle ySrfiyerek nzaklaştılar. Azakokusunu biraz olsun nnutmaya çalıştı. Ken. moviç düştüğü yerden yavaş yavaş kalktı ve disiııden daha sonra buraya girecek olanlar da koridorda ayak seslerlnin iyice kesilmesini tıpkı kendisi gibi yapacaklar, bazılan belki de bekledi. Hapsedildiği oda kapkaranlık ve davortunluktan titreyen bacaklarının üstüııde da. racık bir yerdi. Kendisinden önce ayni odada ha fazla duramıyarak yerdeki pisliğin içine daba yüzlerce kişi kaltnış, bir iki günliik s o . kendilfrini bırakacaklar, bn işkenceye ikinci ruşturmadan sonra binantn arkasındaki avlugece dayanamıvarak gizlice bir çocuk gibi a ğ . da kursuna dizilmişlerdi. Azamoviç'in bnnla. layacaklardı. Fakat düktükleri eöz yaşları o rın hiç birinden haberi yoktn. (akat kendi s o . çok sevdikleri yıldızlarm altında kursuna di. nnnnn da o tanımadıgı insanlannkinden b»ş. zilmekten onlan yine de kurtaramıyacaktı. ka türlü olmayacağı düşünüyordn. Karanlık (Arkasi r»rt İSTANBUL BELEDIYESI Mükellefin adı ve soyadı Recai Altıer Salâhattin Hoşyer Hasan Şahin Osman Pesebiler Mustafa Kazancı A. Kadir Kahraman Lutfi Kabataş Yılmaz Sarımsak Nejat Uygur ve Arkadaşlan Şakir Kazar Mustala Civan Galip Sert ve Nuri Dost Alâeddin Korkuttürker Garanti Lastik Fabrikası Galip Sert ve Nuri Dost Rüştü Saygmöz îbrahimbey Vaku Necmiye Atilla Necmiye Atilla Ali Nihat Karsmanoğlu Ali Nihat Karamanoğlu Metin Metin Ismail Hasan AJa Vakfmdan Hüseyin oğlu Ibrahim Demirkol Ömer Nebiler Vefik Kazal İbrahim İbrahim İbrahim Adresi Fethi Çelebl Cad. 9 C. Kasım Akarçeşme 13 Gümüşsuyu Yıldız Tabya Mimar Sinan Cad. 3 Topçular Demirkapı Sayaç han 25/1 Üç Şehitler îslâmbey Cad. 8 Gümüşsuyu Alibeyköy Cad. 17 C. Kasıın Defterciar Cad 42 R. Cuma Reşadiye Cad. 52 Eyüp Camii Kebir karşısı No. bilâ İslâmbey Yusuf Muhlispaşa Cd. 29 İslâmbey Yeniyol 3/2 R. Yenl Kışla Caü. 165/3 Topçular Kerestecüer sitesi 68 R. Yeni Kışla Cad. 165/3 » » 165/3 Eyüp Vezir Tefcke 7/1 12 16 18 38 40 46 50 29/A 37 43 74 78 78/1 80 Sevi Eğlence resmi Hesap No. 34 36 41 50 54 83 84 88 10 12 73 84 193 219 248 10 13 16 17 28 29 33 38 38 42 43 54 56 57 58 Uyuşturucu maddeler TİFFANY JONES Bez ilân K CçüK bir Amerikan birliğı vakit kaybetmeksizin hareket ediyor ve Alman hatlanna giriyor. Karşı taraf asker leri. arabalann gelip geçmesini tarafsız gözlerle seyrediyorlar Müdahale eden olmuyor. Kenditerine Alman albayı rehberliK etmektedir. Akşam Ustü saat be$e doğru Goerins'in pzlendiğı vere varıhyor. Mareşalin maiyetinde kamyon ve otomobil oUnak üzere yirmi beş adet araç vardır. Kamyonlar para, mücevher ve ceşitli sa^ nat eserleriyle tıkabasa doludur. Goering'in öze) arabası beyaz renkte kurşun »eçmez bir Mercedes'tir. Kansı, kaynanası ve kızı da yanında. Diğer arabalar, yaverlerine ve adamlanna ait. Bunlann arasmda uşağı, garsonu ve özel ahçısı da var. Aynoa SABIYER ŞULH HUKUK HAKtMLİÖtSDEN: 971389 Taksiım dava edilcn Tarabva Bostan sokak 75 pafta 418 ada. 10 parselde kayıtlı sayrimer.kul hissedarı İspiro Rusolinos Raip olduğundan 971210 sayılı izalei ıçüyu davasında îemsi) edilmek üzere avukat tzzettin Doğan ve Berrin Doğan'ın itirazı kabil olmak iircre kay. jiım tayin cdüdisi Mân olumır Motör resmi Motör muayene »• » Hane rabıt Bed. II > /J P nrt9 1 Evüo Beledive Tahsil Şubesinin 966 yılı mükellenerinden olup namlanna salınan ödemeleri için tanzim olunan ödeme emirlerinin bilinen adreslertain yanhşlış olması veya de^şiv buiunrnası hasebvle posta ve metnur eliyle tebliği mümkün olmadıgı ve yenı adresîermm dı tesbıti kabıl o ^ d i ğ ı cinetle keyfiyet 213 say.h Vergi üsul Kanununun 103 105. 106. cı maddcleri rnucıb nce ilgilllerin ilân tarihinden başHyarak bir ay içinde Daıremue bıaat veya b l l ^ & 1 ^ m ^ , a e r i n e d meleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık tdreslennı bıldırmelen halmde *™ ™™« iüre ile tebli» vapılacagı. bir av hitammda müracaatta bulunmıyan veya adreslenm büdirmi yenL L S ı İ d a Sbu ülıin neşri tarihinden itibaren bir ay sonra teblig ilân olunur. yapılmıs sayılacagı (Basm: 24072/9720)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle