20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKI zs tvasım ı.atı L < İ 5 Itap, lnsamn en sadıfc, en iyi dostudur. Kitap, insandan bir şey istemeden, bir şey beklemeden on» bir çok seyler verir. tyi, süzel fikirlerle karşı karşıya jetirerek insanın doğasına göre bir varlık olmaktan çıkmasım, nzakUsmasını, dış dânyanın, sosyal dünyanm bir varlıjh haline gelmesini kolaylaştmr. însanın yaradılışından geleıı efilimleri yüceltmesine, bn eğilimleri yara. tıcı birer füç haline getinnesine yardım eder. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııtııııuııııııı^ TEŞEKKÜR | Çok sevgili, biricik annecığimiz 5 Kitabın yaratıcılığı | nıan, hayatıns dinamik bir gelisme, •* olnş olanafcınt kazandıran sürekli bir başka kendisi olmak eğilimi ile var olnr, dünyaya gelir. Bn eğilimden yararlanabildiği, daha yerinde bir deyisle, bu eğilimi yapıcı, yaratıcı, yüksek, üstiin, dıs dünyanın iyi karşıladığı, beğenâiği yöneltebildiği ölçüde olabileceği bir varlık haline gelir. Her an kendisini yeni bastan yaratmak, daha çok bir kendisi olmak olanağuıı bnlnr. Her anı. nın yeterli, tam ve mükemmel kendisi bi. linci sayesinde daha aonraki daha çok ken. dilerini gerçekleştirmek gücünfi elde eder. lnsamn, sürekli olarak kendisini yarat. m» isteğini gerçekleştirmede en çok yardım eden şeylerden biri de kitaptır. Gerçekten kitap, iyi kilap, insanı iyi, çüze! diişüncelerle karsı karşıya çetirir. tnsan. daki her an daha çok bir kendisi olmak ar. msunu kamrılar, geliştirir. Ona, yer yiizündeki en büyük amacı olan ideal kendisine yaklaşmak ümidini saflar. Daha dofcrusu, ona, olmak istediği kendisini gösterir. Böyle bir kendisi olmak için onnn varlığında ver alan olanaklan, yetenekleri harekete getirir. tnsan, bir seyler yapabileceği inancı öl. çflsünde varlığında yer alan bir seyler yap. mak olanaklarından, yeteneklerinden ya. KİTABIN INSAN İÇİN ONEMI Dr. Halis ÖZGÜ inandıgı rarlanabilir. Insan, ulaşabileceğine kendisini bulabilir. Gerçekten insan, çocnklnğnnda sevdiği herşeyi yaşadıgı sürece sevebilir. Çocnklnğnnda yakınhk dayduğn herşeye yer yü. zünde kaldığı sürece yakınhk dnyabilir. Kitap sevgisi de böyledir. Çocnkluğnnda kitabı sevebilen insan hayatının bütün ev. relerinde okumak arznsnnu dnyabilir. Ço. cnklnkta derinliçine var olan herşey insan var oldukça varlığını gösterebilir. Çocuğnn kitabı sevpbilmesi için, herşeyden önce kendisine sevebilece|i kitapların verilmesi, daha doğrusn, ruh dünyasının öıelliklerine uyan kitapları okuması, kitabın insan için tasıdığı büvük bnemi kavraması, bu öneme gerçekten inanması, annenin, ba. banın, evdekilerin kendisine örneklik yapmalar: gerekir. Çocuk, annesinin, babasımn yaptıkları bütün seyleri yapmak arzusnnu duyar. Her bakımdan annesi, babası gibi olmak ister. Annenin. bahanın önem verdikleri herşeyin önemli olduğuna inanır. İ E 2 = E E E r = 5 5 ~ 2 S Ş E Harumefendfnın ~ aynlışı dolayısile sonsuz acımızı paylaşan, evlerimlze kadar S gelerek veya telşraf ve mektuplarıyla bizi teselli eden, yatan 5 Iık gösteren, cenaze törenine katümak veya çelenk gönriermek = lutfunda bulunan başta Sayırı Cumhurbaşkanı, Sayin Başba = kan ve eşine, Sayın Başbakan Yardımcıları, Sayın Devlet Ba 5 kanı Czgüneş ile Sayın Bakanlar ve eşlerine, Sayın Ismet İnö = nü ve Cıımhurbaskanlığı erkânma, Deniz Kuvvetleri Komuta = nı Savın Oramiral Eyiceoğlu ve esine. Cumhuriyet Halk Par E tisı TBMM Grubu ile Dışislerı Bakanlığının ıç ve dı§ teşkilâtı, jŞ j Ankara'daki yabancı temsilcılık!er ve eşîerıne, Sayın Ankara Ş Vahsme, kıymetlı dost ve yakınlarımıza, hastalıfı sırasında de E vamlı sekilde özel itgi ve yardımlarmı esirgemeyen, bıze ma E nevî destek olan Sayın Sağlık Bakam ve eşi Prof. Dr. Turhan = Akyol lîe Ankara Yüksek Ihtisas Hastanesinin bütün mensup E lanna en derin teşekkürlerimizi sunarız. 2 Ncclâ ve Osman Olcay. Belma Baran (Cumhuriyet: 9730) BEDİABARAN | Bilginin rolii nsan, «kndnğa her kitaptan bazı veya bir çok bilgiler elde eder. Kitap, sagladığı bilgi yaln ile insanın duşünme güciinu geliştirir. tnsanda. bir d&siinmek, iyi düsünebilmek düşüncesini yaratır. Bnnnn da sonucu olarak, insanın kendisine daha çok güvenmesine, başar:Iı olmasına vol açar. Varlığı, çevresi, evrenle ilgili sorunları çöımekte insana y»rdım eder. tnsanın içinde bnlnndnğo zsmana uymasını, zamanının bir varlıfı olmasını sağlamaya çalışır. tnsanda varlıfı bilincini meydana getirir. Onn kendisine tanıtır. Ne olduğonu ona anlatır. Ken. disini nasıl kornyacafını, varlıfmı nasıl devam ettireceğini, ettirmesi gerektiğini açık. lar. Ona, yaşadıgı sürece iliskiler kuracagı baskalan, evren hakkında zorunlu bilgiler saflıyarak, daha iyi ve güven içinde yaşamak olanagını verir. Onn daima olnmln t yönde nyanr. Ona. yaşadıgı sürece ızliyecegi, izlemesi gereken en iyi harat >ön çizgisini göstenneğe uğraşır. Onda iyi olma arzusnnu yaratmağa, çaba gösterir. Kısaca. ıı, onnn çetin hayat yolnnda karşılaşacağı zorlnkları aıaltmağa çalısır. Yolnnu aydın. latır. Bnndan baska kitap, insanı, en elverişll hayat koşullan içinde bile, az da olsa, sıkıcı bnlmaktan nzak kalamadıgı gerçek hayattan ayırır. Onn, düşünceler dünyasına götürür. Onn, yüce bir dünyada kendisivle karsı karşıya getirir. Onnn, bir süre icin kendisini unntmasına, dolayısıyla. aradığı kendisini bulmasına yardım eder. Ona yalnızlıgını unutturur. Ona, kendisini bnlmada rol oynıyan yalnızlık arznsuna yaratır. Sonuç itap okumak bir yeni bastan ve daha ivi bir sekilde kendinı yaratraaktır. Alçılanan bir varlıçın yerıne bir baskasının yaratılmasıdır. Daha yeterli, iyi, mükemmel bir kendisi olma çabasıdır. Ivj olmıvan yanların etkilerinden uzak kalmaktır. tyı yan. 'an daha iyi bir sekilde deterlendirmektir. Olanla vetınmemektir. Olmıyam var etmek. tir. Daha rahat yasamaft olanagını saglamaktır. Daha mntlu bir \arhk haline eelmektir. Daha basarılı olmaktır. İvi bir kitap in. sanın en çüvenilir bir vol arkadasıdır. İnsana daıma en ivi voln gösteren hir rehberdir. tnsanların, bazı insanlann iyi olamamalarının nedeni iyi olmak arznsunu duvmamaları derildir. ivi olmak olanajını bu. lamamaktır. Kitap, insan için, iyi olmak olanaklarından biridir. Ataköy'de Dükkân Satışları Sahil ve Güneş şehri Ataköy 4. cü kısımdaki dükkânlar; Emlâk Ahm Vergisi Bankamızca karşüanmak uzere °i 50 peşin; bâkiye 5 senede odenmek suretiyle 2 12 1971 günü saat 12.00 ye kadar satılacaktir. İsteklilerin Ataköy Şubemıze müracaatlan rica olunur. TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A. O. (Basın: 24198/9748» Kitap sevgisi nsan, insan hayatında büyük bir önem taşıyan her şeyle ilgili se\gi ile ilk defa çocnklnğnnda karşılasır. tnsan hayatında en güçlii. en nznn ömtirlü ve etkin sevgi çocnklnk çagınd» dnynlan sevgidir. J t i.E.T.T. Umum Müdürlüğüne imtihanla Erkek Meıtıur Alınacaktır 1 3 0 yaşmı gecmemiş a^kerligin? yapmış: Orta: Lise ve Yüksek Okul mezunlan arasından 1/12/1971 tarihinde yapılacak imtihanla memur ve tahsildaı alınacaktır. 2 İsteklilerın 30/11/1971 Saü Rünü saat 16.00 ya kadar işletmelenmız Zat îşlen ve Sıcil Müdürlüğüne nüfus cüzdanı diploma ve bir adet vpMkalık fotoSrafia müracaatlari. (Basın: 23885/9717) * Manajans: 3090/9714: BUGÜN YARIN r. ıl/> Bu Reform tasansı mı ? istanbul Belediyesinden Baca ve Tranşe işlerınde yol işleri ve kaplama Ccretlerl tarıfesınin aşağıda gostenldığı sekilde tâdilı Belediye Meclisinin 27/10/1971 tarih ve 1971/510 sayılı kararlyle kabul olunup muatfdel tarife Vılâyet Makammca da onanmıs bulunmaktadır. Keyfiyet ilân olunur. /FULBBIGHt^ V bursları J (ÖGRETMENLER IÇİN) Bir ülke için en tehlikeli oigu, belirsiz bir döneroin etkisi »1iında, açık ve özgür Urtışma olanaklarından yoksun olarak, o iiU kenin gerekseme duyduğu birçok düzenlemeyi bir çırpıda yapma>a kalkışmasıdır. Bu; bir ülkeyi bunalımdan çıkarmaz, tersine o iılkenin içinde bulunduğu bunalımı koyulaştırır. katılaştırır. çıkıs vollannı tiim kapatır. Yeni bunalımlara zemin hazırlar ve idarecileri ne kadar iyi niyetle işe başlamış olurlarsa olsunlar. sonunda ülkeyi karanlık bir yolda çürüyerek mahvolmaya süriıkler. Onun için bunalun içinde gorcv aluıış idareciler, o ülkenin bütün sonınlarını bir çırpıda çözümlemeye kalkışmazlar. yapacaklarını çok suıırlı tutarak, asıl görevlerinin normal duzene geçiji sağlama olduğunu bir an unutmazlar. Ne kadar iyi niyetli ve sorunlan bit çırpıda çözümleme tutkusu içinde olurlarsa olsunlar, kendi kudretlerinin ve ülkenin gücunun sınırlarını ijicc bUmeye, yükümlü olduklannı, ülkenin bunalımı onlara unutturmaz. Türkiyc bugün 12 Mart oncesiuin anarjik olaylatından çok daha tehlikeli bir hastalığa tutulma belirtilcri içindedlr. Bu; yüzyıllann biriktirdiği, herbiri yıllarca sürecck araştırma ve açık tartısmalarla, normal idareler altında yapılacak şcyleri. bir anda, bir çır» pıda yapmaya kalkışma hastalıfıdır. Bugün bir reform tasansı. kamuoyunda enine boyuna, derinliğine. tartısılmadan, elestlrllmeden, ne getirdiği iyice anlajılmadan, bir yenisi ortaya sürülüyor. Bu hal, tasanlan kamuoyuuca yeterli bir tetkik ve inceleme olanafindan yoksun kılmakU ve tasarı, âdeta belll ve küçük gtvplann birer çıkar Urtısması biçimine dönüstürmektedir. Bundın büyttlc acı duyduğumuıu açıkca belirtmek durumundayız. Gerçekte, duyduğumuz acınm şlddetini yansıtmayan blçüde yumujak yazmaktayız. Mlllî E|itlm Bakanlığının hazırladığı «Üniversiteler Kanun Taeansı>nı tetkik etmeye çalıştık. Temelde bu kadar önemli bir sorunun, bn hayhuy arasında ele alınmasına karşı olduğumuzu açık açık belirbneyi hlr aydm dürüstlüğü gereji saymaktayız. Bn blzim kişisel inancunızdır. 27 Mayısta çıkarılan 115 sayılı kanun kadar bile, üniversitelerin sorunlarına, cözüm getirmek, bn kadar sorunun üstüste yığıldığı bir ortamda mümkiin değildir. Akslne. 147'ler «onınu gibi, ondao çok daha önemli soruıılar doğurulacağından korkanz. Bir kere bu tasan bir reform tasansı mıdır, yoksa üniversitelerl karanlık bir orta çağ ortamına götürecek bir tasarı mıdır? Bunun her turlü korku ve baskı dışında, özgur bir vicdanla tartıjılması gerekir. Bir reformuıı sadecc bir bürokratik düzenleme mi, yoksa temclinde bir felsefe olan bilim politikasını plânlama mı. olacağı sorusu sorulmalı. tcrcih nna qorp yapılmalıdır Bu basit bir soru ve cevap gibi görünür. Ama soru da, cevap da yüz yıllık diişünce birikimlerinin açık ve bzgür tartışmalarda görülecck «onncudur. Özerk üniversiteler, her biçim tartısma özgürlüğii lcinde kcııdi aralarında ve kamuoju ile oluşturarak «orunun çözümünü hulmalıdırlar. Yoksa. derin bir kültür, çağın bilim ve tcknolojik devriminin gctirdiği bütün karmaşık sorunlarını bilen kafalar, toplumun yann alması gereken biçimde geçcrli olacak değcr yargılan üstünde düsünmüş bir felsefî gorıişe sahip duşünürler yerine: bürokrasinin fonksiyonel amaclar dısmda endi;e taşımamı;, bilim özgürlüğü kaygulanndan uzak >apacağı düzenlemeier reform değil. toplumu yüz yıl geri götürecek Rİrişinıler olabilir. Böyle düzenlemeier, üniversitelerin fonksiyonunu yok eden, onları bürokrasinin bir parçası kılan, taşlaştıran bir yol olabilir. Bilimin kcndl yasalannı, doktrinini bilmezliktcn gelcn girisimler niteli^ini alabilir N'edir bilimin yasası? Bir kcz bilim bir üerlemenin aracıdır. Orta çağlardan çıkış. bu gerçeei kabul pdip. hilinıin yasasının dokunulmazlıği yaygınlasarak mümkiin olmuştur. Bu yasa, Bacon'un kabul ettirdiğj ilkedtr ki. bir ceşit «bilimin profesyonel ideoloiisi» nlarak nitelendirilmiştir. Bu kısara: «doğnıalardan ve otoriteleHen» bilimi uzak tutma zonmluğııdur. tnsanlığuı tüm ilerlemesini bu iki kelimecikte anlatılan seye borcluyuz. Bu tasarı isc ilmi otoritı>nin boyunduruğuna koşan. bürokratik bilim adamı olarak adlandırılan nitelikte bir seyler arastırdığı kıışkusunu veren, üniversite özeıkliğini, bilim ö'zgürlüğünii oek dikkate almamış bir tasarı görünümünıi veriyor. Bunu açıkiamaya çalışacağız. Baca ve Tranşe işlerinde yol işleri ve kaplama ücretleri tarifesi tn3.'ü 56.50 blokaj yapılması 15 cm kum temel üzerine 2 m2.'si 26.04 âdı kaldınm yapılması m2.'si 14.22 3 Mevcut taş ile âdi kaldınm 5 cm. kum üzerıne 250 dozlu harç ve mevcut 4 tasla âdi kaldınm yapılması m2.'si 44^6 0.15 m. kum uzerine mevcut taşla parke 5 kaldınm yapılması m2.'sl 36.12 Parke kaldınma bitüm emelsiyonu ile derzl 6 yapılması m2.'si 26.42 15 cm. blokaj Ozerine 15 cm. kırma taş seri7 hp sıhndırlenmek şartıyle makadamı tose m2.'si 39.80 yapılması m2.'sı 31.08 8 20 cm. kalınlıgınrTa stabılize yol yapılması 15 cm. kum temel uzenne 20 cm. kalınlıkta 300 Dz. beton yapılması m2.'sl 105.34 10 150 dozlu taban bordür betonu m. tul 16.00 m. tul 14.88 11 Mevcut bordurün ferşı 2^ .. m2.sı 40.86 1? Beton plâk tretaot^c . ~'M6ur * »i 13 5 cm. kum üzerine flf>m^HE|llfcj53 tuvar vaDilması "*<i^|s^''"''.yi«§E^~m£,r38.12 m2.'si 3.48 14 Bitümle astar yapılması 15 Beton asfalt Ton 421 88 m2.sı 1.72 16 Her nev'i reglaj 17 Her nev'ı roprız m3.'ü 9.62 18 Her nev'ı hafriyat nakli Ton 18.32 19 Bordür sökülmesi mt. 1.72 20 Beton plak parke âdi kaldınm bloka} yol sökülmesi m2.'sl 6.90 m2.'si 37.98 21 Kırma taş şose ve asfalt sokümü 22 Karo siman kaplama yapılması m2.'sı 63 32 m2.'si 36.60 23 Şap » > 24 Sıcak bitümla parke derzi yapılması m2'sı 18.14 îdare ı Mevcuttasıyla taşla (Basın: 24113/9729' 197273 ders yılında Türkıye Amerika Birleşik Devlet. leri Kültürel Mübadele Komisyonunca. öğretmenlere bir m ı k . tar burs saglanacaktır. Müracaat sartları : 1 Türk vatandası olmak, 2 Ingilizceyi iyi derecede biluıek. 3 Cç yıl kesiksiz öğretrnenlik yapmıs olmak, 4 Bir defada 3 avdan fazla bir süre ile yort dışına çıkmamıs olmak, 5 2 5 5 0 yasları arasında bnlanmak. Doldurulmuş müracaat formlarının en geç 15 Aralık 1971 akşamına kadar Fulbright Genel Sekreterliğinde bulunma<:ı gereklidır. Daha fazla bilgı ve müracaat formu aşağıdaki adresten Terr.ın edilebilir. • FULBRİGHT GENEL SEKRETERLİGt Gazi Mustafa Kemal Bnlvarı 1/Vt . ANKARA Has: İLÂN 657 sayılı Personel Kanunu eereğince Ayasofya Müzesi Müdürlüğüne 14 Aralık 1971 (Saln günü saat 10.00 da yapılacak imtihanla memur ve müstahdem alınacaktır. İsteklilerin lüz«nlu evraklan ile birlikte imtihandan bir gün önce Müdürlügümüze müracaatlan ilân olunur. (Basın: 24178/9732) ,^»^4 £k. A ^â jlfc lâk. ^k î<9BflMftı9w!»uBL Guldercn tÇAYDlN ^ 4122/9738 AGI BiR KAYIP 27.11 1971 gunü an! bir kalb krizi neticesinde BoİKe Subemız Bajkanı Kadıköy Koleji ve Öğrencilerini Koruma Derneği Deonejin yıllık genel kongresl 5.121971 Pazar günü saat 14 de okul safohunda yapılicaktır. Yukanda bellrttlcn gün ve saatte yeter cogunluk olmadığı takdirde lî.12.1971 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluğa bakı]maksızın gelen uye sayısı ile kongrenın ya|i pılacağı sayın uyelerimıze duyurulur. Yönctim Kurulu Cumhuriyet 9740 OSMAN AKTUĞ vefat etırrtstir. Ccnazeft 11\\. 1971 Pazar günü öğle namazmı muteahıp T«phwıe Kılıçall Pa:a camiinden kaldınlıp; Ka. sımpaşa Kıılaksız mezarlığma defnedilecektir. Allcsine ve arkadaflarımıza bassajhjîı dller, arkadajımıza Allahtan rahmet dileriz. tlkatts Sendikau Mannıra Bolge Subesl îcr» ve Yönetlm Kurnln Cumhuriyet 9747 Herij: 24929748 Yarmki çekilişi unutmaymız MILLÎ PİYANGO Yann B İ R M İ L Y O N ve Yüzbinler dağıtıyor BOL • YEFAT Samiye Ertuirurun kıymet11 e;i. Haluk ve Bulent ErtuJ. rul. Sevim Özbakav. Sevlnç Guvenı; ve Fılız Tiry«kioelu nun sevsill babaları. mcrhum Emln Ertujrul. merhume Ahsen Kayaalp, Ndber Günftiray'ın kardeslerl, merhum Ra«ıo Er. tugrul ve Cenan Sümer'ın aâabeylerl, İrene ve Leman Er. tujirul Hasan Özbakay: Nadir Cüvenc ve Ahter Tirvakiojlunun kayınDederlcrl. Levent ve Mine Özbakav: Leylâ ve Kent Errugrul. Murat Güvenc ve Earp Tirvakioglu'nun buvütt babaları. fstiklâl Savajı mu. harİDİerinden emekli Bmbası Siyasol Biigiler Faküitesi Dekanlığındon Fakültemızde açık bulunan İşletme İktisadı ve Muhasebe: Uluslararası tktisat: İktisat Politikası; Anayasa Hukuku: İdare Hukuku: Devletler Hukuku; Devletler Hususi kürsülerine asistan alınacaktır. Yabancı dil smavlan: Uluslararası İktisat; Devletler Hukuku 15 Aralık 1971 Çarşamba günü saat 14.30; İktisat Politikası 16 Aralık Perşembe saat 14.00; İşletme tktisadı ve Muhasebe; Anayasa Hukuku; İdare Hukuku; Devletler Hususî Hukuku; 17 Aralık 1971 Cuma günü saat 14.30 da Fakültede yapılacakür. Devletler Hukuku; Devleüe r Hususî Hukuku kürsülerine alınacak olan asistanlardan «Hukuk Doktorası yapmış olmak veya Hukuk Fakültesı mezunu olmak veya Sıyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup da Hukuk Fakükltesınde fark sınavlannı vermış olmaİL» şartı aramr. Sınavlara girmek isteyenlerin 13 Aralık 1971 Pazartesı günü saat 17.00 ye kadar Dekanüğa müracaatlan. (Basın: A. 1607624016/9733) ŞANSLAR DILIYORUZ İLÂN istanbul Sular idaresi Genel Müdürlüğünden Aşagıda adı, adresl ve hissesi yazılı maüklerin mülkiyetlnde bulunan, KadıkBy, Merdlvenköv, Mimıderesı mevkıınde, 195 pafta, 776 ada, 6, 7, 8, 9 parsellerin İstimlâklnde âmme menlaatl olduğu ılgılı makamlarca tasdık edüdi|l ve husumetın İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğüne müteveccıh olacağı 6830 ^avılı Kanunun 13 üncü maddesınin B fıkrası gereğince ilânen teblifi olunur. Parsel No. 6 tstimlâk sahası 688Ü M2. Istimiâk bedeli 137600 TL. 3780 TL. 14400 TL. 10710 TL. 450 TL. 700 TL. 64000 TL. Cinsi Arsa Ahır Bina Ambar Ağaç Kuyu Malikinin adı ve adresl Fatma Bahire Ulusayan Emine Macide » Sabiha Sacide > Şişli Halâskârgazi C. 298/7 » > > • » » Bissesi 2/8 3/8 3/8 SAİM ERTÜĞRUL Hakkıp rar.metlne Kavujmus • tur. Aziz naajı. 28 Kasım 1971 Pazar gunu öğle namazını muteakıp Sisli camiinden alına • rak Zincirlikuju'da ebedl lsti. rahateâhına tevdi edilecektir. Tanrıdan rahmet ve maeflret dileriz, Ailes) Heriş: 3339749 7 3200 M2. TURKiYE EMLAK KREOİ BANKASİNDAN BİLDİRlLMJ$[iR Sahü ve güneş şehrı Ataköy 4. cü kısımdaki dükkânlar Emlâk Ahm Vergileri bankamızca karşılanmak üzere yüzde ellisi peşin; bâkiyesi 5 senede ödenraek suretiyle 2/12/1971 günü saat 12.00 ye kadar satılacaktir. İsteklilerin Ataköy Şubemize müracaatiarı rica olunur (Basın: 24197/9735) 8 3640 M2. 72800 TL. Fatma Bahire Ulusayan Emine Macide • Sabiha Sacide > Muallâ Nevber Berker Rasih SaUh Aksu 9 1920 M2. 38400 TL, Muallâ Nevber Berker Saüh Rasih Aksu istanbul Telefon Başmüdürüiğünden Bildirilmiştir Beyoğlu; Şişli; Bebek; Levent; Büyükdere; Tarabya santrallanna ait abonman ve tahsis servislerimız Mecidiyeköy Gayrettepe Yıldız Posta caddesindekı binamızda faaüyete geçmiştir. Adlan yukanda sayılan santral sahalarindaki abone ve müracaat sahiplerinin telefonla ilgili her türlü müracaatlan için bu binadaki servislerimize müracaatlan rica olunur. (Basm: 23739/9716) Şişli Halâskargazi C. 298/7 • » » » » » Bahçekapı Umum Sigor. ta Hao 5 Çemberlitaş Peykhane Sk. No. 8/B Birol 1» Hanı Kat 2 Bahçekapı Umum Sigor. ta Han S Çemberlitaş Peykhane Sk. No. 8/B Birol 1; Hanı Kat 2 2/8 3/8 3/8 35/100 65A0O 35/100 65/100 Ü N t V E R S İ T E YE GİREMEDINMİ7 ' ^ BU Y l l G İ R E C E K S İ N BİİGÎÜIRSHİNESİ c»eoigio',t . 27.7195 (Basın: 23334/97191 istonbu! Ozel İdare Müdürl üğü Maltepe Tahakhuk Şefliği Mahalle Yenikarje KüçükyaJ] Maltepe > » » » » Yemkarje > Sokak Kapı No. tbbarname tt ibar No. Verjinin nevi vılı 13/45 12A2 BlnaArazl 90/1 Blna 72/39 » 89/4U » 89/20 » 38/33 Arazl «4/2 Bina 78/7 Bina 65/24 • 89/44 » 90/13 » 1 566 » » ı» => > ı• ı» • > »• ı' Vubuat Zamaim No. 1165.Z. 1237.Z. 3473.Z. 4417.Z. 4487.Z. 3225.Vk. 3002.Z. 3028.Z. 3050.Z. 1561.Z. 1418.Z. Adı Soyadı Bedi Ball ve Mustafa özcan Devnş Demir Emin Sümer Mahmut Ağabulut şagili Mehmet AU üsmaa Üster Iffet Oray Sabrl Kemal Inan Süleyman îçın Neriman Okiı muş Mustaia Sahin Rasim Akkılıç Başıbüyük 55 Ceylân 6 Meta 8 Feyzullah 19. Mayıs 4/A Feyzullah Selâhattinbey 13 Yavuz Bağdat 4 Gümrükçüler 19 Bagdat 101 1L A N NİMBÜS Kartal özel tdare Vergı DF:resi Tahakkuk S^fliği mii lcelîeflerinden olup vukarıda adı ve sovadı ile mahallesi ve vergileri nln nevl yazılı Idşilerın Otlinen adresierine gönder"9n üıbarnaıme'enn gösterilen adreslermde bulu namadıgındar) teblıg edılememlçtir. Bu ıtibarla Rendılenne sllre ile kayıtlı teblipat yapılmak Ü7.ere ilân tarihinden ıtıbaren rjir av içinde özeJ tdare Maltepe Tanakkuk SefliSine bızzat veva bllvpkâle müracaat etmeleıi veya htıt taahhtltlü mektup veya telgralla açık adreslennı bıldırmeleri 213 sayılı vereı usul kanununun İÜ3 ve 106 ncı madde'«rl gereginc 5 iîân olunur. (Basın: 24111» H724
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle