16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
sCUMHÜRİYET: sSATFA DIS HAB ERLER iıııi'rilıii.lliııılMiiıni 1 Pakisfan nezdiııde feşebbüse geçti Yeni Delhİ'ye gore Hint birlikleri 80 Pakistan askerinl öldürdü Irak, Türklere baskı iddialarını reddetti "îsrail savaş çıkarmak için bahane arıyor,, | Cidde Konferansı çıkmaza girdi larm suçu birbirlerine atma çabaSi içinde oldukları bildirilmiştir. Cuma gjnü Cidde'den Beyrut'a dönen gerilla heyetinden Kemal Advan, Ürdün hükümeünin «Kiis tahlığı ve inatçılığının miizakereleri çıkmaza soktuğunu. Ueri sürmüştür. KAHİRE, (THA aa) Kahire'de yayınlanan yarı resmi El Ahram gazetesinin bildirdiğine göre, Mısır Dışişleri Bakanlığı yabancı elçilerle bir görüjme yaparak, onlara İsrail'in Mısır'a karşı önleyici bir savaşa girişmek için bahane aramakta olduğunu bildirmiştir. Öte yandan, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mahnıud Riad, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Orta Doğu sorununun görüşülmesine katümak üzere, dün Kahire'den New York'a gitmlştir. Bu arada Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Orta Doğu konusunda görüşmelerin 3 Aralık Cuma günü başlayacağı bildirilmişür. Silâh ticareti îsveç Hükümeti tarafıncfan 1966 yılında, silâhsızlanma ve barış sorunlarımn tarafsız bir şekiide irıcelerjmesini saglamak amaeıyle Stockhplm'de kurulan «Ulusiararası Barış Araştırmaları Enstitüsü» nün hazırladi'Jı • Üçüncü Dünya ÜlkeleriyJe Silâh Ticareti» konulu bir rapor, dünyamızın son 25 yıllık dönemde yaşadığı dramlardan bırini daha ortaya çıkarmış bulunuyor. Ingiliz «The Times» gazetesi, raporun ortaya koyduyu gerçekleri yorumlayan yazısında, «Raporda sıralanan rakamlar ve örnekler, az gelişmiş ülkelerin son 25 yıl içinde zengın sanayi ülkelerinin silâhlarıyla birbirlerine karşı kanlı savaş. lar verdiklerini göstermektedir» demektedir. Sözü geçen raporda, silâh tiearetinin 1971 yılında daha da büyük bir gelisme kaydettiği belirtilmekte ve bu «ticarî faaliyet» in gelişmiş birkaç sanayi ülkesinden az gelişmiş fakir ülkelere yöneldiğine işaret edilmektedir. Raporun kapsadığı 25 yıllık dönemde patlak veren eavaştarın tümü de bu üikeJercie olmuş, gehşmiş sanayi ülkeleri ise, silâhlarını geliştirdikleri ö!çüde savaşın her türlüsünden kaçınmışlardır. Bugün nüklser birer güç olan ülkelerın savaştan kaçınmak için harcadıkları gayretlere karşılık, silâhlarını bu ülkelerden satın alan, örneğin Pakistan ve Hindistan gibi fakir ülkelerin, nasıl bir savaş «humması» içinde çırpmdıkları hatırlanmalıdır. Birinci grupta. küer siyasî ve ticarî amaçlan için silâh satmakta veya silâh yardımında bulunmakta, ikincı gruptakilerin bir kısmı ise az gelişmişlik kavramının sadece ekonomik bir kavram olmadığını kamtlamak istercesine çaba harcayıp tfurmaktadırlar. Rapora göre son 25 yıl içinde patlak veren bütün savaşlarda az gelişmiş ülkelerin kullanc lan silâhların yüzde 8T'sini S yetler Birliği, Amerika Birlt Devletleri, tngiltere ve Fra sağiamışiardır. Bu miktann te ikisini Amerika ve Sovyei Birliği, üçte bırini ise Ingilt ve Fransa temin etmişlerdir. gelişmiş ülkelere siyasî veya carî amaçla verilen silâhla geriye kalan yüzde 13'ünü C i n H a l k Cumhuriyeti, Ital Kanada, Japonya, Federal ı manya, Îsveç, Ce^oslovakya Isviçre sağlamışlardır. «Uluslararası Barış Araştır: ları Enstitüsü», silâh sağlay veya satan ülkeleri, tutumla Ein nedenlerine göre üç gru ayırmaktadır: Uluslararası plânda nüft larını arttırmağa çalışan ülk ler. Amerika Birleşik Devletlı ile Sovyetler Birliği gibi, büy devlet oyunian içindte bulun ve «nüfuz bölgesi» politikası i leyen iki ülke bu grupta b lunmaktadırlar. Ulusal askerî güçlerini k( ruyabilmek için iktisadi bakın dan yabancı ülkelere silâh sa mak zorunda olan ülkeler. Ingi^ tere ile Fransa bu gruba alır mışlardır. Az gelişmiş ülkelere silâ satarken iktisadi baskılann et kisiyle hareket eden, ancak bı çatışma halinde taraf tutmayl suçlanma ihtimaîinin belirme! üzerine silâb «atışını durdura ülkeler. îsveç ve tsviçre bu gru ba girmektedirler. 1950 yılından bu yana, silâ satın alan az gelişmiş ülkeleri başında Vletnam gibi bağımsız lık savaşı içinde olanlarla dlğe bazı Uzakdoğu ülkeleri yer al maktadır. Bunların bir kısm sanayi ülkelerinden aldıkları si lâhlarla totaliter rejimleri a. yakta tuttnağa çalışmakta, b; kısmı devamlı silâh yığınağı ya. parak komşu ülkelerle olan uz. laşmazlıklannın çözümünde buı dan yararlanmağa çalışmakta. dırlar. Enstitü tarafmdan hazjr. lanan raporda, silâh satışınır yüzde 30'unun bu ülkelere yöneldiği belirtilmektedir. Silâfc ticareti hacminin yüzde 25'i Or. tacfoğu'ya, yüzde 15'i Hindistan'a ve yüzde 8'i Afrika ülkelerine yönelmektedir. «Llnslararası Barış Araştır. m a l ı n Enstitüsü» nün raporu, Fİlâh ticaretini kısıtlamak amacıyla uluslararasi bir anlaşma. ya vanlmasım öngormektedir. Tabiî aynı rapor, böyle bir anlaşmanın etkili olabilmesi için ayrıca bir uluslararası silâhsızlanma anlaşmasının imzalanması gerektiğini belirtmekte ve ticareti kısıtlayıcı anlaşmanın ikincisinin kapsamına alınması gerektiğl tezini savunmaktadır. Büyük kâr saflayan silâh t i . caretini, sadece bu tedbirle kı sıtlamanm mümkün olabileceği kuşku konusudur. Silâha talep oldukça silâh arzı da olacak, si. lâh satjcılan büyük kârlar sebebiyle, gerekirse sun*î talep bile yaratacaklardır. Bu bakım. dan önemli olan sadece silâh ticaretinin kısıtlanması değil, fakat üretimin de kısıtlanmasıdır. Bu herfefe yönelen uluslararası bir anlaşma istenen sonuçları sağlayabilir. Enstitü Yürütme Komitesi Başkanı Profesör Gun r.ar Myrdal da raporun sonun. da aynı noktaya değinmekte ve sadece ticareti kısıtlayan bir uluslararası anlaşmanın yeterli olamıyacağını belirtmektedir. • WASHİNGTON (a.a.) A.BJ3. Drçişleri Bakanı William Rogers, Hint hükümetine, Pakistan üe arasmdaki sınır çatışmalanna son vermesi için yeniden çağnda bulunmuştur. Rogers, Hindistan Dışisleri Bakanı Svaran Sing'e, Amerikanın endişesini ve duruma derhal bir çözüm bulunması isteğini ifade eden bir mesaj snnmasi hususunda Amerikan Büyüielçisi Keating'e talimat vermiştir. Basın sözcüsü Charles Bray, îslâmabâd'da da Pakistanh liderlerle aym mahiyette görüşmeler yapılmakta olduğunu açıklamıştır. Amerika'nm Hindistan ve Pakistan nezdinde teşebbüsü, Rogers'in ;arşamba günü Washington'da Hindistan ve Pakistan Büyükelçüeriyle göriismesini izlemektedir. Amerika, her iki taraf da derhal tedbir almadıklan takdirde, Hinîistan Pakistan anlaşmazhğının daha da şiddetleneceği görüşüniedir. Amerikalı yetkililer çaüşmayı en son tırmandıranın Hindistan oliuğunu söylemektedirler. TENt DELHÎ öt« yandan Hint makamlan, Pakistan topraklanna giren Hint birlikleriıin 80 Pakistanlı askeri öldüriüklerini ve bir Pakistan tankııı tahrip ettiklerini açıklamışardjr. Hint sözcüsü, çarpışmaların îalcutta'nın 120 km. kuzeyinde•d Hilli sehri civarında cereyan ttiğini bildirmiştir. Doğu Pakistandan Hindistana eçen multecilerin belirttiklerine öre ise, Doğu Pakistanh aynıkçılann (Mukti Bahini), moral3ri gayet yüksektir ve Pakistan rdusu ile mücadeleye devam etıektedirler. Yine ayni çevrelein iddiasına göre Mukti Bahini, [int birliklerinin jrardımları ile essore bölgesinde. 13 Pakistan inkını tahrip etraiştir. 80 Pakistanh ANKARA, (a a) Irak'ın A n . kara Büyükelçiliği bir açıklama yaparak, Irak'taki Türklere bas kt yapıldığı ve bir Türkiin ö!dürüldüğü yolundaki haberlerin doğru olmadığını öne sürmüş ve «Irak Cumhuriyeti, Irak Türklerinin durumunu bizzat görmeyi arzuiayan kardeş Türk gazetecilerinin, arzn ettikleri an, Irak'ı ziraret ederek, gerçekleri görmelerinden memnunluk d n . yacaktır» demiştir. Irak Büyükelçiliğinin açıklamsaında ayrıca özetle şunlar ile ri sürülmüştür. «Bngün Irak'ta, goriişleri ve inancı nedeniyle tntukln bulunan hiçbir edebiyatcı veya kiilCidde konferansı türlü kişi yoktur. Aynca 17 Tem BEYRLT Ürdün hükümeti muz devrimi hükümeti, bizzat ile Fiiistin geriUa kuruluşları aTürkmenlere kültürel haklannı rasında, bir süredir Suudi Aratanıdı. Aym hükümetin bu hak ı bistan'ın Cidde şehrinde cereyan ları tekrar geri alması mantığa etmekte olan uzlaşma göriişmeleuymayan bir davranış olur.» rinin tamamen kesildiği ve taraf Çin, Rusya'ya yiııe cattı NEW YORK (T.H.A.) Birleşmiş Mliletler Genel Kurulunda bu hafta içinde Çin heyeti Başkanı Chiao KuanHua, ikinci defa Rusyaya çatmjştır. KuanHua, «Sovyetler dıştan sert görünmelerine rağmen, içten çok çekingen davranıyorlar» demiş, Sovyet temsilcisi Yakov Malik'ten, nükleer savaş araçlarmın hiç bir zaman iik defa Rus ya tarafmdan kullanılmıyacağı yolunda söz vermesini istemiştir. I Karaçi'ye göre Hindistan D. Pakistan limanlarını mayınlıyor KARAÇİ (T.HJI.) Pakistan ikümeti yaptığı bir açıklamaı, Hindistan deniz kuvvetlerin, Doğu Pakistamn limanlarıı giden gemi yollarına rnayın ikmekte olduğunu ileri sfirüştür. Pakistanlılar, hububat şıyan Yunan bandıraü bir geinin, geçen hafta battığını bilrmişlerdir. Pakistarcn açıklamasında özetşöyle denilmektedir: ıChalna limanına gitmekte oı Yunan gemisinden başka, ha bir çok küçük tekne maılar yüzünden batmış veya har görmüştür.» •^ Tasarruflarmızı yıl sonuna kadar İş Bankasmda toplıyarak "Milyon Pazarmdan" siz de faydalanmız. Bu büyük çekilişte 17 500 talihli tam 17 MİLYON lira tutannda ikramiye kazanacak. "Milyon Pazarı" çekilişinde: 50 APARTMAN DAİRESİ 100.000 TL. 100 ADET 10.000 LİRA 300 ADET 5.000 LİRA 1000 ADET 1.000 LİRA ve 16000 talihliye çeşitli para ikramiyeleri 50 ADET ivami Partisi eski aşkan Yardımcısı fofuklandı IAWALPİNDİ (aj.) Yasakımış Avami Birliğinin eski Baş ı Yardımcısı Han Kul, önceki ı Peşaver'de tutuklanm'ştır. tuklama, devletin güvenliğine itedildiğinden şüphelenilen şaların tutuklanmasını öngören jyönetim kanunu çerçevesinyapılmıştır. Han Kul, geçenie basında verdiği bir demeçkanun dışı ilân edilen Avamî liğinin Lideri Şeyh Mucibur unan'ın serbest bırakılmasını parti üzerindeki yasağ:n kaldı nasını istemişti. 9 4.lmanya daki grev büyük ıkıntıya sebep olacak Çekoslovakya'da 7 yıldanberi îfk kez seçim yapıld? VtYANA. (THA) Çekcslovakya'da dün, yedi yjldan beri ilk defa genel seçimler yapılmıştır 1964 yılında yapılan seçim'.erden sonra, Aleksandr Djuçekin 1968 yılında Varşova Pakta Kuvvetlerinin, Çekoslovakya yı işgal etmesiyle iktidardan düşünilmpsi joizünden, Çekoslovakya'da seçim yapılamamıştı. Dubçek'in yerine gelen Gustav Husak, yaptığı seçim konuşmasında, «Ülkemizi bunalırndan kurtarmak konusunda vermif olduğumıız sözü tuttuk. Konıünist Partimiz iki buçuk yıllık bir mücadeleden sonra ideolojık alanda ve örgütlemne vöniinden birlik içindedir» demişüı 10 milyon Çekoslovak seçmeni, Komünist Partisi tarafınöan gösterilen adaylara. dün oy vermişlerdir. Ote yandan 1968 Sovyet ıstilâsından beri ilk kez yapılan genel seçimiere katılma oranının yüzde 50 civarında olduğu bildirilmektedir. rUTTGART. (Batı Almanyal, Batı Almanya'nm en bümotor imalât fabrikalar'., )00 metal işçisinin katıldığı bü grev pek yakın bir geiecekona ermediği takdirde. üretidurdunnak zorunda kalacaku ihtar etmişlerdir carî araçlar imâl eden Hanoşjrketi, Hanover'deki {abrinı curaa günü kapatmış ve nen'deki fabrikasında de ima durdurmuştur. ılkswagen şirketi de, Wolfsfdaki fsbrikasını 3 Aralıkta >tmak zorunda kalacağını aunıştır. A>TH şekiide <:BMW> ;ti de Münih fabrikasınm, deeden grev sebebiyle 3 Aralık i üreümini durduracağını etmiştir. irlânda'da fedhiş pftikçe büyiiyor ;LFAST, (aa) Irlandalı gear gece Belfasftaki binalara ükkânlara karşı bir dizi bom salduıya geçmişlerdir Elekmalzemesi satan bir dükkânleydana gelen çifte patlamada işi yaralanmıştır. Birinci patdan sonra olay yerine itfaiye ve gazeteciler gelmiş. bu sıikinci bomba patlamışür. ! aktan heraen önce iki patlalaha olmuş, şehrin merkezinbir ekmek fırınında, bir kah nede ve bir eczanede de patmış üç bomba bulunmuştur. oaların hepsinin silâhlı şahısarafmdan yerleştirildiği b'u TURKIYE İS BANKASI OPEG ve petrol şirkelleri arasında görüşmeler başladı VİYANA, (aa) Petrol ihraç eden ülkeler örgütü guvernörler Vurulu Viyana'da toplanmıştır. Petrol ihraç eden ülkelerin yakın da petrol şirketleri karşısında mevcut para istekleri yanında, şirketlerin petrol hisselerine katılma isteğiyle de çıkacaklan söy lennıektedir. Guvernörler toplanüsı hakkında hiçbir açıklama yapılmamıştır. Basra Körfezi ü'.keleri mali ile petro) şirketleri paranızuı... istikbalinizin emniyetidir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle