13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK VASASINA CYMAY1 TAAHHÜT KDER. Sahibı : Cumhuriyet Matbaacılık v* Gazetecilik T. A. Ş. adına „.. MAZLMB NADİ Sorumlu Yazı Isleri Müdürü : 8AMİ KARAÖRE.N Basan ve Yayan: CUMHURtîET MATBAACILIK r« GAZETECtLÎK T.A.Ş. Cagaloğîu Halkevi Sk.N. 3941 B 4t .* •c f (| i A nD . ANKARA: AUtflrk Bulrai Tener Apt *• * * • Yemsehır Tel: 120920 129544 ABONE ve İLÂN 1 3 9 12 Aylık Aylık Ayhk Ayhk iBTt tO l'nrt Duı 22,30 135, «7.50 2T0 135 540. 270. Adl PetU tZMÎR: revzlpasa Bulvan Al«*ro|lu ÎJhanı Tel: »1Ö0 MTO» GÜNEY ÎLLÖtf: Kurukoprtt M «ıkak No. «o ATMNA Tcl: 4350 3934 330 Ur» Ba;lık (Uaktu) 80 2. v* 7 ncl rayfa (Santnnl) 3 ürujl aayia (SaııumJ) 83 4. 5. « ncı «arf» (SanumJl » N'ıkâb. EMenme Dogum 100 Ölum, Meviid. Tesekkü» î3 üncO (8 Sm.) 150 Olum. Meviid, TeseilriJı f» Cm.) 100 SAY1S1 79 (Baftarafi 1 tnci sayfada) konuşma olanağı tanınmış, bumtn ban reformcu Bakanlardan, bas(Bastarafı I inct « üzerme emekli Tumgeneral, Pav kı sonucn kurtulmak isti.ror, rahim Oktem'ı kastederek şoyle ti Mechsınde yapıian ıfhamlara Demirel'e bSyle bir çıkı? yaptı! de%am etmıştır: ortak grupta ce\ap vermiştir. •Benim arkanıdan kimse konıı; rıyor, ve böy)elik)e bn reformcu. masın. Benimlc mııcadelc cdecekBakanlardan fcurtuln» yoluıra a' ler karsıma gelsinler.» rıyordu (!) Erim istifa edecek, Ortak Grupta kendısine beş daber taman açıkladıjn gibi Çankakıkahk konuşma olanağı tanuum vava kofacak, Sayın Cumhnrbaş(Baştarafı I ıncı savfada) kanma istifasını verecek, istifa Istanbul MilleUekili Orkunl, parDıl ve Tarih Coğraiya Fakuito kabnl edilip yeniden Erime hükütı ıçi bir konuju gruba getirmh sinde, Antalya'da, Bursa'da, ve dedıkodulardan artık sıyrıhnmet kurraa göreri verilecek, Eyarbakır'da, Elâzığ, Eskışehır, rim de ParlamentOTa dayalı bir rnasmı ıstemıştir. Oğrendiğimize Ereunım, Samsun ve Trabzon gore, Sezaı Orkunt Istanbulda yahükümrt kurma yoluna gideMlllî Eğiîim Müdürlüklenne, Iz cek. Böylflikle «ithal malı genç pılan bir toplantıda CHP'li üyeisnıır'de tktisadî ve Ticari Ilım bryinler» ihraç edilecvk, yfrine nn Türkiye ıç sorunlan hakkında ler Kaküitesi. Istanbul Ünıvers: «malum beyinlent ahnacak.» «orduklarj çeşitli »orulara verdi<?> te ve Fen Edebiyat Fakultelen cevapta: «Ordu. her zaman çok ıle Ankaravî Medresesmdekı (Be Bu ve buna benzer yonunlann partili demokratik parlamenter re Iediye Sarayı arkasında' burola >anısıra Meclis Başkanı Sabit jimin >anında OÜBUŞ, tutum *e ra verebileccktır. daı ranışldrnla da daima bu reiiOsman Avcı'ntn hüküraetj kurami desteklemi$tir. Sunn da hcÜniversıteye kesin kayıt ıse, cağı da konu edilivor. men ka.idcdejim ki biz (ahrik ct ya'jıız Istanbul'da yapılacaktır Böylelıkle Demirel safdışı edlrnediğimiz siırcce ordu bu tulııHer aday bı; dılekçe verebılecek lecekmiş munu asla dcğiştirtnrz i e kaıılı tır. Bu şarta uymayarüara hazırBir baska iddiaya göre, Cfl.P., ola^lar da oltnaz» demıştir. lanan listelerin hiç birınde yer bağımsızlar ve D.P., M.G.P. birvenlmeyecektır. leşerek Demirerden hoşnut olAncak, Orkunt'un sözleri bazı CHP'iıler tarafından son yapıUn mıyan A.P. lıler D P. ye geçecek, CHP Parti Mechsınde şiddetli bjr A P. maddl ve mânevl yönden şekılde eleştırilere uğramış, bildî parça)anacak. Bir besap da buyrildığine gore İbrahim öktam, muş .. (Baştarafı 1 inci aarfada) Orkunfu ajır şekilde suçlamiîîır. öte yandan Erim'in çolc güDunku grupta Orkunt'un israrlı ıs önerge üzerine yapüan tartışmavendiği usta bir politikacı Erime teroıne karşılık be? dakikaJık bir İEr AP'lilerle CHP'liler arasmda şunlan söylemiş dün: kufürlesmelere yolaçmıştır. Bu «Nihat. gnvenonına jritme, önergelerm oylamasına geçıldığı şimdi sırası değil. önümSzde basırada Izmir Senatöru Orhan Kor (AP), oyunu Jtullanarak ye 7i uluslararası temaslar var. {Basiarafı 1 ınct savfada) Dimdik ayakta dnr. Daha sonra. rıne doamekte olan Haydar Tunç lan çeîık borunun bir \erınd'en memlekrt yararına hazırlanan rrVErıiması sebep olmuştur. 600 | kanat'a bırden «Sen ııe demrk formları ardı ardina Mrclise srvistiyorsun?» demış. Tunçkanat bın kilovat takatındekı Ambar. i ket re brn bunları vapacagun, da sozlu olarak verdığı cevabın lı Santralı halen 370 bın kilovat yarunda sert bir harekette bu bana ^ö\eno>u rrrecrk misinir. guçle çalısmaktadır. Santral, 38 Iunmuş, bu ytızden iki senator rermiyecek mismiz? de... Ondaa saat 220 kilovat guçle çahsmij, birbirine girerek yumruklaşmış senrası kolay.» îstanbul'a 150 kilovolt enerjl Bu konuşma. önceki gün Ba;tır. Kavga, araya glrenlerce basverccekken. 130 kılovolt vermış tırılrrustır. Bu konudaki bnerge bakan Erirn îzmirden ddndükve makınalarm yavaşlıyarak ler Calışma Baksnı Atillft Sav'ın ten sonra Ankaranın yüksek bir durmasına jol açmıştır. Duran yerinde pembe bir evde cereyan korsıısmasmdan sonra gerıye alın rnal;ınalar, dun saat 12.45'te ça. etmiş .. mıştır. lışmış, voltaj 145 kılovata yukBakalım Erim. bu ustanın söDaha sonra 17 7 1964 tarıhli re selmıstir. 506 sayılı SSK Kanununun 123. ziınıi na dereceye kadar tutaUlktmızın elektrık enerjisının cak? yuzde 4O'ınıf îstanbul'un ıhtıya maddesini değiştiren kanun tekcının yuzde 70'ıni sağlayan Am. lıfınin tümu oî'lanmış, ancak çoğunluk olmadığından gelecek otubarlı Santralının revızyonda rumda yeniden oylaaması kararbulunan 110 bın kılovatlık türlaştınlmıştîr. bını de önumuzdekj ay başında dfvreve gırccektlr. Temmu» Teklif. Senatoda değişlkiige ayından bu yana motoıu Isvıçuğradığı ıçın yeniden Mıllet re'de onarım goren dlğer 150 bın Meciısı Genel Kuruluna gidecekkılovHtlık türbıni bir an ontır. KUJORİFERLER TAKILAce faaJiyete geçırebilmek ıjın C\K Belediye Başkanı Fahrı çahçmalara başlanılmıştır. Atabey, havaların bırden soğuması üzenne, kalorıferlerin ya(Baştarafı 1 inci savfart») kılması gerektiğmi bir genelge ile Beledıye Şube Müdürlüklerı. den bılgı edanılebılmıstır. Ha(Bastarafı I inci sarf«Ha) 7cte\e gore, Volkov. 29 E\lul ne duyurnıuştur. Ayrıca, Şehirde Tamâyacağım irin ifaüntüIÜTtim. nizamm sağlanması konusunda de Oleg Lıalin'in Londra'dakı Hukümrtim, ku\\ct kullanüması zabıtanın dıkkatı çekılmiş, çalışaçık'.amalarından sonra ortavc askeri i;gal yolu ile siya«al avaııtaj ^aclamnk \a da topıakl dan kaybolmutur. Gazete, Tass ma programları yenıden düzenleruniştir. Aıansı temsilcisinın Moskova'ya kazanmak kas ramlaı ına ke^inlik't KAVGA Bevoğlu Eyüp SoKarşı oldnjh>nıı bircok kereier, fionddğü kanı^ındadır. Evmde. kakta araba park etme meselesi açıklnmıştır. Kudus'ün statüsıinii ı kıler nereye gittığını bılmedîklerını söylemekte, bazı kımseler yu2ründen Yılmaz Guner ve grutek taraflı olarak değlştirme ama ha^ta olduğunu, Moskova'va tepu ile bir otelin idarecıleri döcıtıi friıden tedbirlere kar^ıyız.» ğüşmuştür. Kavga sırasmda bir O!ca> ayı ıca somurgecıliğin de j riavıye gıttiğmi ilerı surmektekışı • aralan'Tiısnr. • bir an önce tasfiyesini ıstemıştir. I dırler. .' ••ı.iıiı ınonu Meclis Nasıl bir bükümet (Baştarafı 1 inci iaytada) neleri delip geçecefi, geçip giderken nereleri zedeliyeceği ve ne gibi izler bırakıp geçecefi henüz bilinmiyor. Belki bazı ki. •ileri, kisilikleri alıp beraberin. de fötörecek; belki, ülkenin ya. rını için beslenen ban nmntlan alıp gStürecek. Mademkl mesele, şimdi patlak vermis bulnnan hüknmrt bnbranma bir çare bnlmaktır, o balde parlamenter nsnller İçinde, yani biçimsel bir bal seklinî bemen bnlmaktır. Temelde ya. tan sornnları ve nedenleri bir yana bırakabilraek maharetini rösterenler için «bn da çeçer» cilerin Iyimserlifi yanında yer almak fazla lor bir iş olmasa gerek. Ön kayıtiar Ilâç konusn Patlayan Kıbns'taki Bir Sovyet Öte yandan AP Ortak Grubu, bugun toplanacaktır. Toplantı ?unKonseyınm Öztrak'm düşünceleri demine göre Avrupatoplantı tçın Vıyanada japacağı Bundan sonra MGP Genel üye seçimi yapılacak, Genel Ba5Başkan Vekılı Orhan Öztrak. kan Suleyman Demırel «Genel sibasın temsilcıleriyle su konuşma yasi durum» hakkında sunuşts >ı yapmıştır: bulunacak, daha sonra gene) siÖztrai Memleketimizin son Biçimsel olarak meseleyt halyasi durum ve toprak reformu on, hâdiseieri iizerinden goruştök. tedbırler kanun tasansının goruletmek için Basbakan Erim'in Siyasi bir bubramn baslangıcı öniinde iki yel btılnnduğn anla. şülmesine geçilecektir. içindeyiz. Sorumlu hfir parti oErim Öztrak sılıyor. Bnnlardan biri, kabine. Ote yandan, THA, Demirerin larak kendimizin üıançlarmı, çöMGP Genel Başkanı Turhan nin daha önce bosalan iki. daha o:tak grupta. «Butliıı belirtilcr, Fewıoğlu, Xew York'ta BM Ge züm çevrelerinı kendilerine soysonra bosalan be*, toplam yrdi htıkumefin CHP'>e te$Iim olmn« nel Kurul toplantısında bulun Iedik. Daima olduğu gibi hulus İlk temas DP ile fiyeligini doldnrarak çöreve de. \e açık kalplilikle memleketm bulunduğunu gostermektedir» de du&u ıçın Eaşbakan Erim. MGP Basbakan Nihat Erım, dun savam seklinde tarif edilmektedir. dığini de vermis, ayrıca, yine D*bugunkiı buhrandan kurtulması Genel Sekreterı Orhan öztrak bah ilk olarak DP'nın TBMM'detkinci yol ise Basbakamn isti. mırel'in bır Alman ajansma veriçin gereken bütnn gavretlerı bız kı Grup Odasına gıderek DP Ge ile Baskan Veklli olarak yaptıfası ve yeniden bükümeti knr. tapacağız. Ve demokratik nı dığı demeçte, ordu konusunda ?u ğı goruşme de yarım saat surnel Başkanı Ferruh Bozbeylı iie mava memnr edilmesivle yep. sozlerıni açıklamıştır: ı ı m içinde vazife alan biitiin muştur. görüşmüştür. Yarım saat kadar yeni bir kabine kurulması şekTiırk Silahh Kuvvetlerini, kurnluşUnn da aynı itinavı gösBu görüşmed?n sonra Br.shadevam eden bu goruşmeden rnlidir. tereceği temcnnisi içindcviz. 15ı Turk demokrasisi için bir tehdlt kan Erim ı'e bastn tem«ılcılerı ce «Istifa edecejh'mz su>lenivor, mis gibi gösterme heveslerinin liyorsumız memlekettmiz törliı Knsknsuz. bugünkü sivasal ne dersiniz?» şeklındekı bır soru aıa^ında su goru=me geçmı=tır' daima karşısında olduk. Batı desafhalardan jreçtiktcn sonra 12 koKullar altında her iki yol iz. ya kar.ı:lı!e «Herkes bcnden daha Sortı Bugunleıde Amerıkan mokrasisi dışında bir rejimi Tur Marta geldi. 12 Marttan bu va lenerek de denemeler yapılabi. iyi biliyor ne \anacağımı. » ce Cumhurba«kanı Yaıdırticısı. lnkiye'deki siya« partiler de Türk na bir takım mesafeler alındı. lir ve sonnçta, parlamenter u vabmı veren Erım. guvenoylu ıs gılteıe Kraiıçcsi geîecek. CumAlınan bu mesafenin gavesine 1 De%1etinin müesseseleri de »ksoller içinde bir hükömet kurn. temınde bulunup bulunmayncağı hurbaskanı Iran'a gidecek. Bu lından eeçirmeder.» ulaşması için her tiirlü çabavı lnp devamlılıfı sailanabilir. Bu, sorusuna ıse «Henüz hiç bir kazamanda Turkıye'nin huküm't gösterdiğimizden basınıınızın e [ Demirel bu demecinde, AP fru konnnnn biçimsel tarafının hal. rara varmadım. Istişareler yapıbuhranı içinde gözükme'i va da nıin olmasınj isterim. bu adma konuşmayacağını, hukü lî demektir. Fakat bSvle bir hü. yorum. Dün gece sayın tnönü'ile geçıci bir hukümetle ıdare edilmetin istifasmın gerekmediğini konuştum. Bugun de sayın B07kfimet knrnlnsn AP'nin deste. mesi sıkları sizin kararınızd'a Meclis Başkanıyla de ifade etmıjü'r. beyli ile, MGP Başkan Vekilhle jh'nden mahmm kaldıîı sürece rol oynıyacak nıı? Erim daha sonra Meclis Baş1 daha sonra da Meclis Başkaniydinamik bir icraatın sahibi elaErım Hrniiz karanmı verkanı Sabıt Osman Avcı'yı ntamıyacaktır. Hükfimet dışında le konusacağım» seklinde c«medim. Biliyorsnnnz yarına ka. karmnda ziyaret ederek bir ssate , vaplamıstır kalmıs olmasına rajmen AP'nin dar vaktimiz var. tgticareler ya. yakm görüşmüştür. Goruşmeden (Baştarafı 1 inct say(aıU) arzn \e niretleri yönünde bir Goruşmeden sonra lsa Erim pnornm Mecli«te çrnbn b«lo. sonra Erun, «Sayın Meclis BaşGençlık Bakanı ise, «Gerekırs» politika sahibi oimak dnrnmon. şunları soylemıştır: nan partilerin Hderlenvle. Sa>ın kam'nın telkinieri var mı <liye AP"den ıstıfa edeceği» seklinde «Savın Bozbe>li ile bueiin dudan knrtnlamıvacaktır. Bn •:. Meclis Baskanını simdı ziyaret grldin. düşüncelerini almaya gel bazı gazetelerde çıkan haberlerı telikteki bir hiikümet «ne kadar rum flzerinde görüştük. Kendile edecefim. Tabıi ayın 11 inde A. dim» demıştir. yalanlamış, slmdıiilc görevıne derinden daha ne ta\siye edecekle mtrika Cnmhnrbaskanı Yardınıavakta durabilirse dnrsun» *iMeclis Baskam ile yaptığı görini. ne trlkinlrri olaraklarını bi bir ifretiliie raahkâm edilcısı trleeek \e 13'flnde • ayrıla. ruşmenın. ıstışarelerın bır da\a ranı etfigırn, bugun veva pazar sordum. Lütfettiier, söylediler. cak. U'&nde Sayın Cumharbasgunu îzmirden Ankara"ya haremis bnlunacaktır. mı olduğunu soyleyen Nihat Istisarelerimi bugun tamamlama kanımız tran'a gidecek. ayın 17' Erım, Meclis Ba^kanının kendı ket edeceğını behrtrrcştır. tkinci yol, Bavbakanın çekil. ya çalışacağim. Bugün (dün) Basinde dSnecek, lt'inde ingiltere sıne her hangı bır teklıfte bulua Erim'in evinde mesi ve yeniden bir kabine kur. kanlar Kurulundan sonrA yann madığını sozlenne eklemiştır. Kraliresi çelecek, dân Akdeniı Erim, istıfalan aldıktan sonra maja memur edilmesi \oludur (bugün) Cumharbaşkam çeldiği Oynnları da milletlerarası bir Meclis Başkanı Sabıt Osman evinde yardımcılan Sadı Koçaş, ki. jrelisen kosnllar bn volnn zaman bir karara varmak üzere temas idi. Bnnlar elbette gözö. Avcı ıse «Bu buhran mutlaka at Atıllâ Karaosmanoğlu ve Turizm denenecegi ihtimalini knvvtthazırlanacağıra.» nünde tulnlması ISzım gelen latılacaktır. Meclis bu gibi bulı | ve Tanıtma Bakam APH Erol İpndinnektedir. Ba yol ile bazı ranlarla bir çok kereier karşılas j Yılmaz Akçal ıla 2,5 saat sürea st>ler« Brr yabancı devlet başBozbeyli'nin sözleri Bakanların, mnbtemelen kabine mıştır. Bunu da atlatacaktır. L • bır toplantı yapmıştır. Toplantıykanı yardımcısınin geldiği mem DP Gene! Başkanı Ferruh Soadı«ı bırakılmaları sağlanmıs olamitüyım» demıştir. leketi bir hükümet bnhranı beylı ıse sunları soylemıştır: caktır. la ilgili herhangi bir açıkJaraa Sabıt Osman Avcı, son buhran' içinde bnlması yahnt eelrilmis, «Sayuı Erim ile son durum lıak Gerçek olan sndnr ki, şö>Ie la ilgıli olarak Başbakanla goruş 1 yapıimamıştır. kinda gönistük. Basbakan bu ko nravakkaten zörtvi zötnren bir tuklennı belırttikten sonra «Mec ya da bövle bir biçimde hükü. nuda benim miitalâamı sordular. hukümetle karşılaşması elbette lis Başkanı olarak ben bildiklcrimet devam edecek, belki de ve. Kendilerine düşiincelerimi siıjle arzs edilir şe\ler değildir. Ama, nıi so>ledim. Çok şeyler koııuşniden knrolacaktır. Söylendigi suni olarak da, bir hüfcnmrtin dim. Bir rnüddrtten beri devam (Baştarafı 1 ınct saytada) tuk. Meclis Başkanı olarak bu gibî demokratik parlamenter jritmesi tâzımsa. bnnlar «Imasın eden siyasî hunalım buçün biraz işte dahlim yok. Methaldar da de sonra çevre sakinleri, «Xe çıkar, usullrr bu soııuru «ağjamata daha ciddı bir safha\a intikâl ct diye oturması da d*ğrn de|it. 10 baraka değil, yözlerce baraka gilim» seklinde konuşrcuştur. yeterlidir. Fakat biitiin bunların mistir. Bu safhada siyasî partile dir. Bütün unsurları de|erlendikanuneuz yapılmıstır. Bunların sonnnda, âlkrnin muhtaç bnlun. ( runizin büyük mes*uli}eti \anlir. rijoroz. Kararımız her seyi çbİnönü ile görüşme da yıkılması gerekmektedir. Top da|n rcformlar rafa kaldırılma. , Fakat bunun >anınt1a siyasi nar zöniindp tutarak almmı.i bfr kaBasbakan oncekı aksam t7mır' raklar gerçek sahiplenne verilaıalıdır. j tilerimize mensup olan millet\erar olacaktır. Ba anda bir ka. killerinuj jje te,k Kararı oJns(urnttZ9 den dondukten sonra CHP Gsnel mclidir» şekiınds konuşmuşlarİsmet ..fcjtfnujgk < Baştarafı ı ıncı sarfada) miştir. Artık, daha e\Tel söylediğim gibi, mesele inceldîği yerden kopsnn demek durumnnda değiliz. Aksi halde rn mukavim zannettiğimiz bir noktadan kopabilir. A.P., öfkeyi rehber olan k seçmekten »azgeçmelidir» seklinde konuşmustur. öztrak da «12 Marttan bn yana alınan mesafenin gayesine alaşması için her türlü çabavı göstereceğiz. Hükümetlerin suıı'i olarak ayakta kalması mümkiin değildir. Basbakan durumıı. tabandaki giiciinü, mfiesseselerdeki güciinü daha iyi besap eder» demiştir. Avcı ise, «Bu buhran mutlaka atlatılacaktır. Cmitlivim» demekle yetınmiştir. C H P . Genel Başkanı İsmet înönu, ıse dun Grupta toprak reformu konusunda yapacağı daha once açıklanan konusmasmı, son gelişrr;eler nedeniyle iptal etmış ve olaylar hakkında herhangı bir açıklama yapmamıştır. Basbakan Erim kararını leri olduklannı söyiemek isterim. Artık daha ertel sö>lcdiğim çibi, mesele inceldiği yerdcn kopsun demek durumunda değiliz. Aksi halde en mukavim zaanettiğinıiz bir noktadan kopabilir.» Bozbeyli, AP Genel Idare Kurulunun karannı da şbyle yorumlamıştır: • \P ba konuda öfkeyi rebher olarak seçmekten % azgeçmelidir, kanaatindevim. Zira ner zamandan ziyade tek tek mes'uliyetleri oldoğn kanaatindevim. Çün!:ıi. önemli olan demokratik siyasi haıatm de\amhbfını sa^layahilnıeMır. Bunu sagla>abilmek uin paıti dnşüncelerindcn bir müddet için sarfmazar etmek. ilerıde çok partili siyasi hayatuı devamını saçlavabilmek için şimdiiik bir milletvekili olarak tek tek mes'uliyetleri özerinde diisünmek zarureti %ardır, kanaatindeçalısiTornz, demokratik Bsuller. Soru DemıreHe goruşecek mısınjz? Erım Sayın Demirel çöriiy lerini tebliğ olarak ev»elkı «ÜH ortaya koydu. O tebliğ uzermde defcrlendirmeyi vapmaya çalışıyorum. Tabii kendi kendime vapmıyoruro Paralmento ile beraber, parlamentnda guruhtı nlan partilerin liderlerivle beraber, Meclis Başkanıyla beraber. henato Başkanı tzmir'de o geiırse onunla da cörüşeceğim. Bu değerlendiroıeyi yapmaya çslışı^orum. ziyaret etmiştir. Gorüşnae sıra*n" da AP nin tutumundan sonra or taya çıkan sıyasal gergınliğın gı denlmesı j'ollan uzerinde durul dugu oğrenılmıştır. (Baştaratı 1 uıcl «ajfadal AP Grupları adma incelenmesi ıçır» teşkıl edılen özel komisyon üyelerinin de iştirakiyle göruîiilmuştür.» grobn Ortak grup bugün flP'Ji Bakanlatdan Küçükçekmece Altnıyıldız Sonbahar Çeşitierini KısYeniIik lerini Sunı rı lYr**?i.~;^",'''!..'. ^.^'• Aİ 'i* > Altmyıldız'la değerlendirin mevsimleri. Altmyıldız'la değiştirin havanızı. Altmyıldız, şımdi erkeklere, 72'nin renklerini, desenlerini sımuyor. Sonbahar meltemleri kadar ılık, yumuşak, okşayıcı yünlüler. Tümü Woolmark damgalı: Kış güneşleri kadar canlı, parlak mohair'ler: Ve genç, rahat bir giyimin tadına yün sıcaklığı ekleyen YünPerilen'ler. Tümü %45 halis Avustralya yünü, %55 Perilen karışımı: Crossbred FilAFil Megaflex Detrex Elegant Granjt Holiday Spring Silky Winter Silky Famous Velox Pompei Ultramod Extra Explor Sah Perge Fantastik #^«^ ^ Ebony Rainbovv Minor Blink Gabardin Arsenal Super Terylene Present Fashion Eyfel Epengle Silver Pulse Tüık lvuıua^mı dünyaya tamtaıı marka Mana;ans: 2388 '8245
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle