19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Ekim 1971: :CUMHUBÎTET: SAYFA UÇ DışHaberler Eralp: "Türkiye Avrupaı'da kuvvet indirimini destekliyor,, • MAYMÜN KANI Amerikan Tıp Derneğl dergisinde yayınlanan bir babere göre, kanciğerinden rahatsız olan ve sanBEYBLT, (a a THA) Filistin direnme harelığa yakalanan bir bastanm kaketinin önceki geca bildirdiğine g ğ göre, g , Filistin gerilg nı, ilk defa olarak maymun kanı b suikast k la lideri Yasir Araiat, Salı günü yapüan bir ile degiştirilerek bayatı knrtanltejebbüsünden sağ salim kurtulmuçtur. mıştır. «ElFetih» gerilla örgütünün dağıtüğı gOnlfîk • VATtKAN Piskoposlar haber bültenine göre, Arafat Ue dün gerilla liderleri Suriye'nin Golan tepeleri ateşkes katü boSinod'ondan sonra bir açıklama yunca mevzilenmis gerilla mevzilerini denetlemek CEZAYİR, (THA) Cezayir'de Bumedyen rejiminin sempatisinl yapan bir ttalyan piskoposu kfliüzere Salı günü otomobill giderken, Arafafın izlekazanmak için gayret harcamakta olan Sovyet Başbakanı Aleksi Kosi se yasalannda değişiklikler yapıdiği siyasetten hoşnut olmayan Filistin direnme men gin, jralitik faaliyetinden bir gün sıynlarak Sovyet paralannm Ceza Iacağını, en çok katolik papazlasuplarınca bir pusu kurulmujtu. Pusuyu kuranlayir'de nasıl harcanmakta olduğunu incelemis.tir. ra evlenme izni verilmeyeceğini nn otomatik silâhlarla açhklan ates sonunda otoKosigin, özellikle Annaba'da in açıklamıştır. mobilin şoförü ölmüştür. gaatı bitmemis bir demircelik fab 0 St'T Bir Sağlık KuruluArafat'a yapüan başarısız suikast teşebbüsü sirikasını incelemiştir. Bu inşaatta nun yaptığı araştırmaya göre, yasî kaynaklarca Arap gerilla gruplan arasmda çöyüzlerce Sovyet teknisyeni çalıj bazı zcnci çocuklann süt içmek eülme ve sallantılı durumun belirtisi olarak göstemaktadır. istememeleri, vücntlamun sfitfl rümektedir. 1 reddetmesinden ileri gelmektedir.ı Ancak Kosigin'in bundan başka John Hopkins tıp dergisinde yapacağı kontrol gezileri iptâl edil yayınlanan bir arastırma yazısınmiştir. Kosigin, Cezayirde kalacağı da okullarda çocuklara zorla süt sürede Cumhurbaşkanı Bumed içirilmesi konusuna değinilmekte yen ile Ortadoğu hakkındaki gö ve süt içmek istemeyen zenci çorüs aynlıklan üzerinde önemli gö cuklann buna zorlanmatnaları tavsiye edilmektedir. rüşmeler yapacaklardır. Bir Cezayir Hükümet sözcüsü Kosigin'in Cezayir gezisi konu«ında şunlan söylemiştir: •Başbakan Kosigüı'in, Cezayir'e yapılmakta olan Sovyet teknik yardımı Ue çok ilgilenmektedir. Bannnla beraber Kosiginin Cezayiri rlyaretl özellikle politik görüşlerle yapümıştır.» • ÖLDÜREN MANTAR Venezuela başkentinde bir kadın doktor, yavaş yavaş ölüme sebep olan ve bedende meydana getirdiği tahribatın tedavisi olmıyan yeni bir mantar keşfetmiştir. Dr. Luisa Romero, Venezuela sağlık haftası münasebetiyle düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada «Paracocidiolas Brosilouisis» adını verdiği parazitin Miranda eyaletinde muayyen bitkilerde bulunabileceğıni ifade etmiştir. KOSİGİN CEZAYiR'DE RUS YARDIMININ NASIL HARCANDIGINI iNCELEDi Arafat, suikast îeşebbüsünden hiç bir yara almadan kıırtııldu Tesebbus, TCistin Kurtulu? Ordusu Komutan]ığx dört ayiık doruğuna varğ içindeki ç y anlaşmazlığm ş l t Çki S r i ' d ül dığı bir sırada yapilmıştır. Çekişme, Suriye'de üslenen Filistin Kurtuluj Ordusunun Genel Kunnay Başkanı Albar Osman Eaddad ve Baas Komutanı Tuğgeneral Abdül Rezzak £3 Yahya arasmda sürüp gibnektedir. Devlerin rekabeti ovyet Rusya Başbakanı dır. Bu arada Cezayir ile SovAleksi Kosigin'in Cezayir'e, yet Rusya arasındaki Ortadoğu Cumhurbaşkanı Fodgomi' konusundaki fikir ayrılığma da nin de Hanoi'ye gitmeleri ile isaret etmek yerinde olacaktır. Moskova'nın giriştiği dünya ça Moskova, Ortadoğu buhranının pındaki kampanya yoğunluğunu çözümünde temel olarak Gü\enarttırmıştır. Kosigin Cezayir* lik Konseyinin 23 Kasım 1967 den sonra Fas'a, Brejnev ise tarihli karannı kabul ettiği haldc, Bumedyen bu karan redParis'e gideceklerdir. Moskova'nın diplomatik kam detmekte ve Filistin gerilla desteklemektedir. panyası »«imHa. ıg Temmuz'da hareketini Başkan Niıon'ın Pekin'i ziya Kosigin'in Fas'ı ziyaretinin ise ret karannı açıklamasından bu ülkedeki Amerikan nüfuzusonra başlamış, bir Washing na karşı, dengeyi sağlamak ton • Pekin yakınlaşmasmdan amacını güttüğü söylenebilir. kuşkulanan Kremlin, karşı hüAsya'da denge cuma geçerek 9 Ağustos'ta HinSovyetler Birliği Cumhurbaşdistan ile dostluk ve işbirliği anlaşmaM imzalamıştır. Buna kanı Podgorni'nin Kuzey Vict25 Ağustos'ta Berlin konusun nam'ı ziyareti ise Çin'e karşı bir da 4 büyükler araeında vanlan jest olarak nitelenebilir. Nitekim anlaşma izlemiştir. Böylece Ba Podgorni'nin K. Vietnam'a ^eltıda kendilerini güvene alan, mesinden 5 gün önce Çin BaşDoğu'da ise daha serbest hare bakanı Yardımcısı Li Hsien • Niket etme olanağına kavusan en başkanlığındaki bir Pekin heKremlin liderleri yüklfl dıs ge yeti, Hanoi hükümeti ile bir aszi programlanna baslamışlar kerî yardım anlaşması imzalamıştır. Fakat her halü kârda dır. Kuzey Vietnam'ın Çin ile Rusya Kosiginin Cezayiri «iyareti arasındaki aniaşmazlıkta orta nin çeşitli sebepleri olduğu fle yoldan sapacağı ve taraf tutacağı ri sürülebilir. Moskova, muhte düşünülemez. melen bir yandan Afrika'da Aslmda Asya, kuvvet dengesi Çin'e karşı Sovyet nüfuzunu bakımından son zamanlarda gakorumak istemekte, öte taraf yet ilginç gelişmelere sahııe oltan da Mısır, Libya, Sudan ve maktadır. Saygon'daki faşist yöSuriye gibi sol rejimle yöneti netimin lideri Tiyö'nün tek aday len Arap ülkelerinde komüniz* olarak girdiği seçimler dünya me karşı tepkinin arttığı şu sı basınmda tepki yaratırken, Wasrada Sosyalist Cezayir'le dostlu hington K. Vietnam'a hava hUğunu perçinleştirerek Afrika' cumlannı yoğunlaştırnuştır. Günin Kuzeyinde kendini daha ney Vietnam, Geçici Devrim Hügüçlü hissetmeyi arzulamakta kümeti banş anlaşması için temel sartlardan biri olarak Tiyö' nün iş başmdan uzaklaşmasını öne sürdüğünden, son seçim komedisinden sonra banş umutlan gene geri plâna itilmiştir. Niıon ise bir yandan Amerikan halfcına Çin Hindindeki savaşa son vermeyi vaad ederken öte yandan G. Vietnam geçici hiikümetinin hiç bir zaman tanunayacağı Tiyö'yü desteklemekle büyük bir çeüşkinin içine düşmüştür. ERGUN BALCI tsrafl Mısır'ı suçladı tsrail, dün Ortadoğu çıkmazmdan B. M.'de Mısır'ı sorumlu tutmus ve bir banş anlaşmasına gidilmesi için gereken adımı atmayı Kahire'ye bırakmısür. Daha önce Mısır Dışişleri Bakanı Mahmut Riyad da Genel Kurul toplannsında yaptığı konuşmasında Israil'i aynı şekilde suçlamıştır. S Tahran'da polisle tedhişçiler çatıştı iki ölü, 9 yaralı var 2025 yaşlanndaki (iç genç ellerindekl tabancalarla ates açmış ve bir polisi öldürmüş bu arada bir polısl de yaralamıştır. Ancak az ilerde meydana gelen bir çarpışma tedhişçileri durmağa zorlamış, bumın Uzerine gençler şoförünü tehdıt ederek bir taksiye binmişler ve kovalamaca yeniden başlamıştır. Kovalamacanın bu ikınci safhasında da taraflar karşüıklı ateş açmıslar, bu arada tek si şoförü yaralanmış ve tedhişçilerden bıri de ölmüştür. ANKARA, ( a * ) Nato Dışişleri Bakan yardımcüannın «Avrupa'da karşüıklı ve dengeli kuvvet indirimi» konusunda Brük sel'de yaptığı toplantı sona ermiştir. Toplantı sonunda yapüan açıklamada, bu konuda doğu blo ku ülkeleriyle «araştırıcı» nitelikte görüşmeler yapmak Uzere Nato eski genel sekreteri Manlio Brosio'nun görevlendırildiği büdirilmiştir. Bu gorevi kabul eden Brosio'nun yakın bir tarüıte temaslanna başlıyacağı öğrenilmıştir. m Toplantıya katılan Türk hey'eüne başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Orhan Eralp, verdiği demeçte, Türkiye' nin kuvvet indirimi konusuna, Avrupa'da «detente» politikasının aynlmaz bir parçası olarak önem verdiğini belirtmiştir. Eralp'ın demeci H AV RE T 40'tan sonra Nişanlanabıldık Melihat Buyiıkeken İdris Kesitin 3 / 10 / 1971 (Cumhuriyet: 8250) J TAHRAN, (ajı) önceki akşam Tahran Polis Müdürlüğü tarafından yapüan bir açıklama, Salı günü polisle çatısan bir yıkıcı nareket orgutü mensuplanndan ikisınin yakalandığını, birinin de öldügünü bildırmiştir. Açıklamaya göre, olayda bir de polis ölmüş aynca biri polis, biri şoför ve yedisi de yoldan geçenlerden olmak Uzere dokuz ki• İNGtLİZ IŞÇÎ PARTÎSÎ şi de tedhisçılerin açtıkJan ates İngiliz îşçi Partisinin yülık kon yüzünden yaralanmışlardır. Polise gore, bir bankaya saldırgresinde Orta Avrupa'da Doğu ve mayı tasarüyan «komando», içleBatı ülkelerinin karşılıklı olarak rinden biri umumî telefondan on ay içinde askerî güç indirimi konuşma yaparken farkedilmiş ve ne karar vermeleri ve bir Avru gözetlendığıni hisseden şahış fcir pa Giivenllk Konferansının ger otomobile atlayarak kaçmağa bas lamış, polis de kendisini izlemisçekleştirilmesi için çağın yapıl tir. Pohsin kendilerine yetismesi mıştır. Uzerine otomobilde bulunan ve B.M. Barış Gücünün borcu 53 milyon dolardan çok NEW YORK, ( M . ) Genel Sekreter Thant, Birleşmiş Milletlerin barış gUcü borçlarımn 50 milyon doların Üzerinde olduğunu açıklamış, Eylul sonunda aylık Ucretler de dahü masrafları karşılayabilmek için, özel amaçlar içm ayrılmış hesaplardan 15 milyon dolar borç almak zorunda kaldığım bıldirmıştir. Genel Kurul Bütçe Komisyonuna açıklamada bulunan Genel Sekreter, hukümetler gerekli gö nüllü mali katküarda bulunmadıklan takdirde, bu yıiuı sonunda BJıl.'in en önemli faaliyetlerinden bıri olan barışı korumak çalışmalarında kısıtlayıa tedbırler teklif etmek zorunda kalacağım belirtmiştir. Sayın Şoförler! Aracınıza tstlabından tazlı yflk ve yolcu almayınız. YUk arttıkça arcınızın fren ve direksiyon orgoa. ları daha cok asınır ve bozulur Türkiye Trafik Derneği BRİNGHTON îngiliz Işçi Par tısı de Doğu ve Batı Avrupa'da kuvvetlerin bir yü içinde karşılıklı olarak azaltılması için gayret sarfedılmesinl istemiş, ayrıca muhafazakâr parti hükümetini Avnıpa güvenlıği konferansı için hazırlıklan hızlandırmava çağırmıştır. İngiliz İşçi Partismin çağnsı israil ABDTı 18 zenciye giriş izni vermedi TELAVtV, (THA) İsrail, Birleşık Amerika'dan göç etmek gayesiyle îsrail'e gelen 18 Chicagolu zenciye giriş izni vermemiştir. îsrail'e gıremeyen zen ciler, tsrail'i ırk tefriki yapmakla kınamışlardır. milyon pazannda şahhne ArAKI ııl AN Bn arada Başkan'm Pekin'i «iyaret karan ile ekonomik tedbirlerinden kuşkulanan Japonya, Birleşik Amerika'ya karşı cepbe ahnaya başlamış, ülkede silâh lanma taraftarlarının sesleri yük «elmiştir. Büyük bir iktisadi potansiyele sahip olan Japonya'nın günün birinde siyasî ve askcıi güç olarak da sahneye fırlaması ihtimâli Güney Doğu Asya'run küçük ülkelerini düşündürmeye başlamıştır. Tayland, Endonezya ve Singapur pazarlarına simdiden hâkim olan Japonya dietkisini arttırnlaktamr. ., öte yandan bblgede Sovyet Rusya ile Çin arasındaki rekabet dc hızla gelişmektedir. Yukanda belirtUdiği gibi 9 Ağustos* ta Hindistan ile bir dostluk anlaşması imzalayan Moskova, Tay land ve Endonezya ile flört etmekte, Rus şilepleri Singapur'da demirlemektedirler. Sovjetler Birliği tarafından bir çembere aknmaktan ürken Pekin ise hir yandan «daha az tehhKeli duşman» olarak nitelediği Washington'a açılmakta, diğer taraftan da «sürekli devrim» teorisini ikinci plâna iterek, komünist olmayan Asya ülkeleri ile ılişkiIer kurmaktadır. Böylece halen Asya'da, Sovyetler Birliği, Çin, Birleşik Amerika ve Japonya'nın katıldıklan dörtlü denge, eski iki li dengenin yerini almış göriinmektedir. Stratejik ve iktisad! nedenler ise bu dörtlü oyunun temel direklerini meydana getir mektedir. Bugün Birleşik Ameri ka'nın G. Doğu Asya'daki dolaysız iktisadî yatınmlanntn tutan 1,5 milyar dolan (22^ milyar TL.) aşmaktadır. Japonya'nın bölgedeki ekonomik eğemenliği ise, \Vashinçton'u bile kaygüandıran biçimde gelişmektedir. öte yandan batıda Ortak Pa«ar da kendi başına bir ıktisadî güç olarak ortaya çıkmakta, gerek Amerika, gerekse Japonya ile dünya pazarlannda rekabete başlamaktadır. Kuvvet dengesinin Doğu'da ve Batı'da böylesine önemli degişimlere sahne oldoğu ortamda, küçük ülkelerin ise siyasî konjonktürü dikkatle izlcmeleri ve devler arasmdaki berhangi hir pazarhkta harcanmamak için, büyük dostlanndan önce kendi kendilerine güvenmeleri gerektiğini asla alnMan çütaımamalan gerekir. Belfast'ta 2 kişi daha yaralandı BELFAST, (a a) Önceki gece Belfast'ta bir polis âmiri ile bir sivil, üzerlerine meçhul kişilerin ateş açması sonucu yaralanmışlar dır. Polis âmiri üe sivil şahıs ken tin merkezindeki Donegal Sokağında birlikte yürürken arkalarm dan gelen iki kişi üzerlerine ateş açmış, polis âmiri sırtmdan, yanındaki sivil ise geri dönmek isterken midesinden isabet almıştır. Yaralılann kaldırüdıklan hastahanede sağlık dunımlarının ağır olduğu bildirilmiştir. taUhlilcrim bekliyor Romanya GATT üyeHğine alındı BtRLEŞMtŞ MİLLETLER (Cenevre) (ajk) Gümriik tarifeleri ve ticaret genel antlaşması (Gatt) konseyi üç yü süren müzakerelerden sonra Romanyayl örgütün üyeliğine kabul etmiştir. Romanya, Çekoslovakya ve Polonyadan sonra (Gatt) Uyeliğine alınan UçUncü Comecon tiyesi Ulke olmaktadır. Karar, Amerika da dahil, bütün üyelerin oybirliği üe alınmıstır. Bu arada Romanya elindeki dövizlerin arbşı oranında (Gatt) tilkelerinden yapacağı ithalâtı arttırmayı da taahhüt etmiştir. Ancak bu dövizlerin artışı da Ro manyanın (Gatt) ülkelerine yapacağı ihracattaki artışlara bağlıdır. BASSAGUGI Sevgill arkadaşımız TULGAR CAN'ı kaybettik. Ailesine başsağlığı diler. derin acılannı paylaşırız. D PT Sosyal Piânlama Dalresi Arkadaşlan (Cunınuııyet 8253» ÇOK AGI KAYIP NiyazJ Tannan'la Saffet Tarman'ın yegâne kızları, Sureyya Topçuoğlu'nun eşi, Rânâ Şahlnbas ve Nahifi Deniz'ln yeğenlerl Milyon Pazannda dağıtılacak 50 Apartman Dairesi İstanbulda, Küçükyalı'dadır. Deniz manzaralı daireler, îueloil kaloriferlidiir.Her dairede şömineli bir salon, balkonlar, gömme dolaplı iki yatak odası, fayans tezgâhlı, genişf aydmlık mutfak, şofbenli lüks gömme banyo vardır. Yerler marley döşelidir. İnşaat, özenilerek yapılmıştır. Dairelerinher birinin Bankamıza maliyeti 100.000 liradır. NOT: MÎLYON PAZAJRI çeMlişine katdabümek için son para yatırma tarihi: 31 Aralık 1971 Milyon Pazannda ayn.ca: 50 ADET Bulgar içişleri Bakanı görevinden •zaklaşfırılmış BELGRAD, (aA.) Yugoslav Tanyug AJansınm bildirdiğine göre, «Görevinde büyük hatalar işlediği» gerekçesiyle, Angel Solakov, Bulgar İçişleri BakanUğından uzaklaştınlmıştır. 100.000TL. 100 ADET 10.000 LİRA 300 ADET 5.000 LİRA 1000 ADET 1.000 LİRA ve 16000 talihliye çeşitli para ikramigeleri dağıtılacaktır EFSER TOPÇUOĞLU (TARMAN) 7.101971 Perşembe günü Hakkm rahmeüne kavuşmuştur. Cenazesi 8 10.1971 Cuma gunu (bugun) ikindi namazını mutcakıp, Şışli Camiinden alına. rak Zlncirlıkuyu Mezarlığında ebedi istirahatgâhma tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. TÜRKİYE Vietnam Yüksek Mahkemesi, Başkanlık seçimlerini inceliyor SATGON, (aA.) Güney Vietnam yüksek mahkemesi, Baskan Ngüyan Van Tıyö'den 3 ekim başkanlık seçimlerinin «meşra ve geçerli» olduğunu savunmak için dosyasım hazırlamasını istemiştir. Dört seçmen, yüksek mahkemeye baş vurarak, başkanlık seçimlerini tek listeye oy venlmesi dolayısıyla «gayri kaı ^i ve anayasaya aykın» ilân etmesini istemıştir. Bilindıği gibi seçmenlere Baskan Tiyö'nün «demokrasi» listesinden başka liste sunulmamıştı. TARMAN \c TOPÇUOĞLU AİLF.LERI (Ilâncılık; 5104 8251) paranıztn... istikbalinizin emniyetidir Ajans: 3208/8226 15 BAHKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle