13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
:CUMHTTRÎYET : 8 Ekim 1971 | nsan denen varlıfm her dünunde bir * bnçünü v e yarıni yer alır. tnsan bavatında dünden bfitün bütön ayn. hağımsız bir bngün v e yarın düsünülemez. Baska bir d e yisle, şöyle veya b«vle bir diiniimüz oldn*n için an vev» bn bir insan haline geliris. H a . yatımızı meydana getiren anlarımızdan h e r . birinde geçmişteki kendimizi, kendüerimizl de vasarız. Geçmişteki hayat rvrelerimifcde, örellikle cocnktafmnnzda vasadtftmız kendimizi yîrvüziinde var eldu*nmux siirece Eİçılarır. Ona göre bir sev olmakta devam ederiz. O zamankl kendimize sröre daha sonraki kendilerimiz •Imaktan kolay kolay uıak kalamavız, Kalamsynt: çünkfl, Insan bir defa yaşadıfını daitna vasıvabilir. Bilincaltmda ver alan cocnklnk cağındaki kendisinin etküerini aralık«ız bir sekilde dnvabilir. O lamankl k a d e . rini her zamanki kadrri olarak benimsiTebiHr. ÇOCUK VE YETtSKÎN: Gerçekteri. in*aıı havatının hötfîn evreîerinde. çenrliSinde, v e . ti«Wn1iHnde. öreHikle dnyçussl dnnvast b « . kımından. Renis ölrüde rocukluŞnnda ne ise odnr. tnsan. bn havat eıresinde «eleeeğin çırak!ı»ını vapar. KenA'iini rıegenir, sever. Kendisinden soîor. nefret eder. Kendi varlı(ı aracılığı ile bir dönva. havat anlavı<ına nfaıır. Gencli*e, yetiskinliŞe b n kendisi a n . layısı. rörösü ile çider. îvj, tam vasanmn bir çocnklnk evresî. eençlîH, vetiskinligi ivi bir sekilde v e jrerektiŞi jibl vasamak olanaŞım »ailar. Tersine olarak, cocnklnfnnda gerçek bir çocnk olamıvan, bü havat evre«inin 5zelliklerine %öre eereekleşemiven insan tam bir *enc. tam bir yetiskin olmakta zorlok çekebilir. ÇOCUKLUK ÇAGIKIN YERİ VE ÖNEMİ Dr. HALİS ÖZGÜ »ile çevresı baslıca rolfl oynar. Insan hayatı. nın en önemli evresi, iki ile altı ya$ arasındaki zamandır. tnsan bn zamanda evrensel bazı tecrflbeler yapar. Bn teeriibeleri yapma tarzına göre bir lcadere ulasır. Çocnk, annesi babası tarafından terflmek ister. Her seyden önce, annesinden sevgi, babasından da otorite bekler. Annesinin sevjisi, babasımn otoritesi ölçüsünde kendisini hnzor, grüvenlik içinde bolnr. En ivi kosullar .çînde gelismesi için zornnln olanakları elde eder. Annesinin kendisiyle ilgili yakınlığında kendi varlığmın degerliliğini görür. Bn yakınlık «ayesinde yalnızlıfcı dnvpnsundan nzak kaiır. Onnnla bir bütunliik mevdana getinnekte d e . vam ettiğini ssnır. Babasımn otoritesinde ise kendi giiçlülüğü bilincine nlasır. Babasımn güçlülüğünü paylasır. Ronun da üonncn o l a . rak, kendisini yeterli, çiiçlü bnlnr. Bn, kendi. si anlavısını gelerete vansıtır. BngünkS o . Inraln kendisiyle de*eriendirdi|l seleee$i s e . ver. S e \ d i | i çeleceein bütfin isteklerini yerine getirmefe çalısır. Ruciinün vr peleeefin «rtak tesviklerivle kendisini her an rtn\ baştan daha ivi bir sekilde yaratmak olanağını bulnr. Tersine olarak, çocnk, annesinin, babasımn kendisiyle ilçili olnmsnz düşünceleri, dny(fnlan, davranışlan karsısında kendisini o n . lsr jibi ysdırgar. Onlar çibl v e onlarla b e . raber kınar, yerer. Kendisint onlar gibi g ö . rSr. Varlıfında, kendisini her fırsatta önem«izlestiren, küçülten annesini, babafim yara. tır, banndınr. Her yerde ve daima on'arlı bir kendisiyle kıriılaşır. Yasadıfı siırece o n . larlı kendisini alçılar. Asırı derecede çekin. jren, örkek. kararsız bir varlık hatine gelir. Kendisine inanamaz, gflvenemez. Birşeylrr vapabileceğine inanamaz. Tetiskinlik çafında da asağı yokarı avnı sekilde hareket eder. 1» bayatında, evliliğinde basarılı olamaz. H a . yatının hiçbir zamanında olabilecegi bir k i m . •e jibi gerçekleşemeı. n s ! otabilen insan, bn hayat erreılnde t*~ rektiği gibi geüşebilir. lç dünyasında yeterli bir dnzene, bütünlük bilincine nlasabilir. P»ikanaliz deyimiyle, bilincaltı ile biline ara. mnda bir ahenk sağhyabilir. Bilincaltı ile bi. Unç arasında çatısmalar olmasını önlivebilir. Anormal insan. bugiinkü psikolojik anla. yıtta, büinçaltısı ile bilind arasında »ürekli bir «ekilde snlasamamazlıklar. çatısmalar o. lan insandır. tnsan bavatındaki hnznrsnzlnk. lar, sıkıntılar. «inir rahatsi7İıklan çoğn za. ram bn anlasamamazlıklardan, catısmalardan mevdana selmektedirler. tnsan intibaksızlık. lan yine bn biJinçaltı ile bilinç arasındaki kavgslardan, «avaslardan trtaya çıkmaktadır lar. Dönyanın her yeıinde avanak bülnnnr Amerikada senatör, yani Temsilciler Meclisi üyelerinden bir Charles Rangel vardır. Bu zat New Yorkta çıkan bir dergide, Tiirk afvouunun binlerce genci öldürdüğünü vazıyor, ve TÜTkiye »lcyhine bir kampanyaya girişivor, amacı Türkijeje ya. pılan Amerik.M» yardımının kesilmesidir. Sözde bu lat Kocgrede Dıs 1li«kil»T Komitesinde Türk afyonunun Amerikaya ne kadaı trnalık ettiğini anlatararı sırada Büyükelçimizden gelen bir telefonla su*tunılmuş, konuşması iptal edilmiştir. Türkiyenin Amerika Psrlamentnsu üzerinde bu derece etkili olduğunn görünce, bize yalnız öfünmek düşer. Yainız, Rangel ismindeki, ham kişi bi'miyor U , sefaretler bu neviden müdahalelerden çok kaçinırlar... Göriiiüyor ki her parlamentoda oldngn Çİbi Amerika ParUmentosuna âa bazı manyaklarla, sabit fikir sahipleri de gire^ biliyorlar .. Ilcle şunun gcylediklerir.e bir bakınız!. «Turkivenn» Amerikaya gönderdiği afvonla Rus füzeterinin etkisi birdir.» Sonra hırsu.ı alamnor, Türkne afyon ekimini yasaklamıs olmanna rağmen diyor ki. «Türk kanun yürütme organları suiistimalc çok müsaittir. kanun dısı satıçlar yaptltrken bunu çörmezlikt.'n geltnrk için rüşiet alabilirler.» Aslmda her memlekette ıüşvet vardır ama, Amerikadaki riisvet olaylarımn söhretine Tiirkivenin yetişemivecefi de açıktır. Bir mesele üzerinde daha dııralım: Bizdp rüsvet telâkki edilen bir çok olaylar Amerikada doğaı is münasebetleridir. Adam Turkiyeye ber tiirlfl yardıruın kesılmesinj Amerikada vcrlesmiş bir Türk düsman» Eımeni gibi istedikten sonra, sunları eklivor: «Tiirkiye afyon >etiştirivor. bu afyon Fransada heroine oluyor.» Evet dünyamiL her tarafından gelen afyonlar Fransada heroine oluvor ama, Fransa buno imal ettiği Marsilya v e Korsiks çeteleri yoluyla Amerikaya soktuğu için hiç suçlanmıyor, hatti bu mallan riisvetle Amerikaya kabul eden, bunun bellibaşlı ticaretini yapan itangster Amcııkalılara da söz vok! Tabiî artık ekilmiyen Türk afiorrı ile Rııs füzesini bir arabaya koşan, sefaretlerin telefonu üı ağzi kapatılan bu zatın ciddî bir zat olduğuna ne ben inanırım. ne n> si7 Ben bu vazıyı onun hamlıjh ve bize karşi olan du>manc<ı ı'ıi*.üncelerini cleştirmek için vazmadım. ben yalnız pariamer.todan. \e parlamentarizmden şikâ^et eden insanların bizde han mMietvekili ve senatSrleri göstererek, «bu is bunlarla \ür"r mii?» dive kulaklara fısıldadıklannı tahmin ettiğim içH nnlan haklı çkarmıyacak bir misall Amerika Parlamentomnrtan vennek istedim. Önseçim. aıa secim. hilmem ne seçim, barajlarını bazan bu etns avanaklar da geçebilivorlar VB görriüğünüz gibj Amerika Konçresinde bile makam sahibi olabilivorlar. Sonuç T stıraplı bir cocnklnk ıstıraplı bir çenrll. * gi, yetiskinlifi hazırlıvabilir. tnsan h a v a . hnı. bayat yolnna cıktıfı zamanki çibi tamam. Iıvabilir. ASlıvarak havat volnna cıkan insan tözlerinde daima silecek çözvasları bulabilir. Mntln bir çocaklnk ise motlu bir çelecegin, mntln bir gençlifin, yetiKkinli|in süt anası o . labilir. Her annrnin, habaıun en hüyük. en 5 . nemli, en knlsal çörevi bn olmalıdır. Çocnklan m n mntluluklarını sa|lama$a çatısmalarıdır. Çocnklarmı çelecekteki mntln yetiskinler hali. ne getinneğe nğrasmalarıdır. Bnnnn için de yapacaklan ser, çocuklannı sevmeleridir. Ç o . caklarını jevjçilerivle doyurmalandır. Çocnklannda sevildikltıi bilincini yaratmalarıdır. En mntln çocnk, annesi, babası tarafından çok «evildifine inanabilen çocnktnr. En mutsnz çocnk ise, annesi babası tarafından sevilmi. yen .sevilmedifine Inanan rocnktnr. Bitki ginessiz yasıvamaz. Çocnk da anne, baba t e v . Kisindcn yoksnn vasıyamaz. yeryfizfinde y a . ııyan inmnlann mutlnlnklarında ve mutsuıInklarında annelerinin. babalarının büyük payları vardır. Normal insan ormal insan. her *erden Snce normal bir varadılııls dıinvaya jelen v e çocaklu. tnnda normal olabilen, çocuklaînnn tam o l a . rak yaşıyabilen insandır. Çocnklnğnnda nor. Eğitimin roiü t nsanın, çoenktnk çajını olnmln veva o lnrasnz bir sekilde yasamasında e£itim. 1 TEŞEKKÜR o •»»»•••••»•••••»•»»»»»»•»»»»••••••>»»»••»•• • Esımın sezeryan ameliyatını ba^an ile vaparak o oğlumuz Burak'ı bize kazandıran değerli hoca, buyuk insaa, JİNEKOLOG . OPERATÖR SAYIN I Dr, Vefik AGAR'a : ••••••• •• o o J t • kiMTlPtü jardımcıları Jınekolog Operator Dr. ö m e r Dare. *enli ile asistanlar Dr. Nafiz Taldıran, Dr. Güner Yıfcı, Dr Ildeniı Kurtulan, Ebe Kadriye Yiice! ve Ebe Ayse Zambak ile Beyoğlu tlk Yardım Hastanesi Doğum Servisi'nın tüm persorteline şukranlarımırı sunarız. Avnkat KAYA GÜLBOT t >••••••••••••••••••••••»••»••• ( C u m h u m e t 8234) 1972 istanbul Telefon Rehberi Basılıyor Reklâm fermekte flcele Zünhsr ucuz, en verimli, en devamh reklâm " ' Telefon Rehberindeki reklâmdır. (Basm: 21652/8228) •v niversite reformu çalışmalan yapılırken bizce, her şeyYAZAN den önce, günümüzün dünya koşullan ve kenProf. Bedrettin TUNCEL di toplumumuzun gerANKARA CNtVKRStTESl ÖGRETÎM çekleri ve geleceği baÜYESl VE ESKİ MlLLt EGtTtM BAKAN1 kunlanndan unutul maması gereken en ö ana ilkeler bulunduğunu da unu versitasi. Ankara Üniversitesi tstanbul Teknik üniversitesi Sen» tamayız; birbirlerinden ne kadar nemli nokta: Üniversi •yrı olursa olsunlar, hepsinde Uni tolannuı iki ay Snce Milli Eğı'im te adı altında amlan versiteyi yüksek öğretim kurumla Bakanının Üni\ ersitelere gbnderdiği v e üzerinde görüşlerini iste nndan ayıran, onu toplumlarda ka kurumlarla «yüksek öğ mu yararına çalışan bilim kuruluş diği •Tüksek öğretim ve Cniversf retim okullan», hattâ larınuı en yükseği bavan bir «nla te reformu (fcnel ilkelerl ve bunl» rın nygulanması için önerilen eöyış vardır. Oysa. bizde oldugu gisadece «yüksek öğre bi. birçok memlekçtlerde Ünîvor lünıler» baslıklı rapora verdiklerl tim» kavramlannın ar siteyi orta öğretimın, lisenin bir cevaplann ıhepsi bir arada basıiı devamı gibi görenler çoktur. <S: reform çaltşmalarını yapanlarca tık, geçen yüzyıidan rası gelmi>iken srivliyehm: Üniver gözönüne ahnmamı* olduğunu ^an mıvonım. Üniversite ile kalma bir abşkanlıkla, site Fakültelerimizin bir çoğu. uy nularda Bakanlık kanalı ilgili koile YOrüt guladıklan öğretim programlan eşit anlamda olmadık ile, bu görimi doğrulavacak yol me organının gerekli bütün milll ve milletlerarası incelemeleri, dd lannı anlamak ve u da görünüvorlar; ömekleri veriie kümanlan elinde bulundurduğı:na bilirV Geçen vıl Ankaraya gelen f 1 u UVIVERSITE ve YUKSEK HI,I!İH\I Albert Malcbe'in 1933 yılı içinde. üç dört aylık bir çaltşma sonıında. hazırladığı raporla «Üniversite» olan eski •Darulfünun». «ansiklopedlk bilsileri •ktarmak.. «M lim«el arastırma .vapmamak». «b£retimin yurt gercekleri dt«ında kalması» gibi nedenlerle reforma uğramıştı. O değısikliği tam ve gerçek bır reform olarak kabu\ et mek doğru deeıl, ama Batılı anla. yışta bir Üniversit» devriminin trüzel bir başlangıcı sayılabilir. Tiirk Üniversite^inin asıl anlammda toplum içinde yerini alması için girisilen en önemli ve daima hatırlanacak olan teşebbüs. hiç »üphesiz. 13 Haziran TM6 gTır(i. Tıirkive Buvük Millet Meclisi'rin \TT dönemi sonlartnda kabul e*t'^i 41ZK «svılı kantınla gerçeklp?mistir 27 Mams 1960 deıriminden «onra. MiiH Birlik Hükümeti. 115 savılı kanunla ban maddelerini değiştirmis ve kanuna yenl m«ddaler efctmv<:'ir Defîsen l»r«i maddelerm gütt madıfını zaman gös#rmî! ler olavı ortada. Pakültelere. kürsülere. Üniversite organlanna tanının bazı hakların. akademik hürriyeti geliştirmek gibi Ijrl niyetlerle konulan (yapılan hep lyi nivetle yapılır. ) bazı hüMmleTıiı. genel olarak da. 25 uvgulam» vılmı dolduran Üniversiteler Kanununun bu münasebetle yenıHen infcienmesi çok yararlı olur. Bu inceleme yapılmıstır. ama tesadüf ve zorlamalarla «kısml» olmaktan kurtulamamıştır. çunkü dokuz ayın son çarşambası hep bir «riya gelmistir. KÜLTÜR BAKANLIĞ1 Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 1 Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesindekı şartları haız olmak ve 30 yaşını doldurmamış bulunmak üzere: îstanbul Üniversitesi Edebıyat Fakılltesj Klasılc Arkeolojı: Önasya Diüeri ve Költürlen; Prehistorya; Ankara Üniversitesi Dü ve TarıhCoğralya Fakültesi Klâsık Arkeolojı: Pretohistorya ve Önasya Arkeolojisi bu Üniversitelerin Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olanlardan Müzeler için asistan alınacaktır. 2 Meslek sınavı ile biriikte Ingılizce; Fransızca ve Almanca dıllerınden birinden yapılacak smavlara katılmak isteyenler 27 Gkim 1971 günü çahşma saatı bitımıne kadar Kültür Bakanli^ı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat edecek ve smava girme belgesi alacaklardır. Postada vâkı gecıkme dıkkate alınmayacaktır. 3 Meslek sınavı 3 Kasım 1971 gönü Ankara Millt Kütüphane'de saat 9.00 da; yabancı dil sınavı aynı f«lPÛak.«saat 14.00 de aynı yerde yapılacaktır. !""'. Jîl B u smavlarda başanlı olanl^r 8 Kasirn • 1971 'Pî*»*zartes] gunü Aökara Arkeoloji M"ötesînd$"saîıî,9.00 da mülâkata tâbi tutulacaklardır. 5 Smavlarda kazananlar kadro lmkânlanna göre ihtiyaç yerlerine atanacaklardır. İlgüilere duyurulur. fBasm: A. 1439421729/824!ı Atatürk Anıtı Yaptırılacakiır 1 Tt'RKİYE'nin en büviik vatınmlarından birisi olan A'ümınvum Tesi^İPrı SEYDISEHIR'de kurulmaktadır Fabrıkaların ana giriş kapısı cıvanna buyuk ATATURK'ün bir anıtı japtırılacaktır 2 Bu ışlc ılgılenecek olanların kendilerini ve bu mcvzuda vgptığı çalıtmaları tanıtacak bılgi, beige ve fotoğraflarla <Mall durum bildirgesi dahill istırak belgesi almak üzere 2G10 1971 saat 17.30"a kadar Ba?kanhğımız'a (SEYDISEHİR> müracaat etmeleri gerekir. Postada olacak gecikmeler ve telgraflarl» yapılacak müracaatlar dıkkate ahnmaz. 2 Başkanlığımızca Utirak belgesi verilen isteklilerin adreslerıne bu mevzuda hazırlanmış teklif alma dosyası gönderilecek*ir 4 t=tırak belgesi almı^ olanlar ha7ir!ayacakları proje ve maketl»>n 311 1972 tarihine kadar Ba'kanlığımız ANKARA Jr•tibat Brrosuna tpslim edeceV.lerdir. 'Baymdır Sok. 13 '2> »îerece alan iştırakçılere ödiıl dağıtılacak ve birinci seçilen is+irakci ılc anıt japımı için muksvele imzaianscakhr. Anıt >apımı ve montajmın bitiş tarihı 1T 101972'dir Bu mevzuda geni<: bilgi toklif alma dosva='ndadır 2 Binkaraız 2490 sayıh kanuna tâbi değildir. Bu gd ka\Tam arasında a ç ı i i v * ^ A seçik *••' aynm yap'ılmazsm,* "" biçünde • hele bu aynm yapdırken «Üniversite» kavramını hiç bir yanlış nnlamava mevdan vermeden, dünya âlemin bildiği. »nlsdığı gibi anlamazsak, yapılan reform. ne kadar iyi niyetle yapılmak istenirse veya yapılmı? olursa arnacına eri?emez: bu gerçeği iyice ka\namaya çalı«malı ve böyle bir anlavı?a neden vanldıijını unurmamalıyız. Kısacası: «Üniversite. ile «Yüksek okuNu birbirinden a y r madıcımız, birbirine kanştirdıpımız sürece. her iki kavram vönünden bir reforma, bir yenilemeye. yenıden düzenlemeye. bizde olageldıği gibi. boşuna Bİrişmiş oluni7. yanılınz, yanıldığımız için de vakıt kaybederiz. Gerçek reform anlayışı. her şey bir vana, konunun gerektirdiSi bilimsel dav ranı«a. görüş ve bilgilerin tam açıkîıkla kisise! ölçülerden kurtulup objektiflik ölçüsüne kavu^tıa s'na bağ'ıdır Bövlci konu!arda elbette ki kişisel göröslerin sınırla rından çıkılabildiğı ölçüde bilimsel obiektiflıkten söz edilebilir. Büimsel objektiflik E T İ B A NK ALÜMİNYUM TESİSLERİ GRUP BAŞKANLIĞI (Basın: A . 14485 21801) 8237 A Ankara Elektrik Havagaıı ve Olobiis Işletme Müessesesi Umum Müdiirlüğünden 250 Adet Sodyıım Ampullü Armatür Satın Alınacaktır 1 Müessesemiz Jhtiyaa için 250 edet sodvum ampulltı armatur (2X140 W ampulleri tle beraber) teklif alma usulü Ue satın alınacaktır 2 Bu ışle tlgill reslm ve sartname Müessesemiz l ç Tlc*ret MüdürlOÇinde eörü^bilir 3 ts'eKhler tekHflerınt teklif flatlan Ozertnden rattracaklsn « 7 i mnvakkat terainat ile birlikte t8.lO.l97l Pazarte% si eünü saat 17^0 a kadar Müessesemiz Yazı tşlerl MUdür'USüne vermıs oiamklardır Teklifîer bu tsrihten ttibaren 30 eün opsıvonlu savılRralctır 4 Telsr'Ha vamlarak müracaatlar kabnl edlltnlyecetl gibl postada r?ki ^efikmplpr naTan ittbare alınmıjraoaktır. 5 Möps<;esemİ7 2430 sa^lı kanuna tâbi degildir (Basın: A. 1430121599/8239) sıl açıklamak istediğimize gelmeden, ince bir nokta olarak gördüğümüz ve genellikle yeni anlayışlarla yapılacak her türlü reformda, onu kim yapmak isterse istesin, yukarda belirttitimız aydmlatıcı. bilimsel yolda bir is görmek istiyorsa. her sevin içinde. başmda veva tam ortasında kendini eörmekten çekinerek. ilkin kendi öîçülerinden basks S!çü ler de olabileceğine inanması gerekir Baska bir sev mi «objektif> denilen davranış? Çağımtzın ruhbilim ve eğitim konulannda biiyüklerinden olan Piaget'nin akılcı davranısi tanımlarken. obiektifliği açıklamaya çalıstrken. eskilerin «merkezi âlem» dedikleri «^gocentrisme» den derece derece kurtulmamn. kendi içimizdeki dünyadan bajka bir dünya kurabilme yeteneeinin objektifliie yaklaşma olduğuna (saret eder Daha baska bir anlatısla: tnaanın kendinden. kendi düsündüklerini beğenmişükten kıırrulduğu. «irrf kendi kendisiyle değil. ba?kalariv le divaloga. görüsmeve yatkm oiduğn ölçüde objektif davranışa vsrabileoeaine inanm«k gerpkir nkarada 15 Ekfme ksdar çalıüphesiz. «Üniversite» denildişarak bu işi bitireceği Uân edı ğinde türlü anlayışlara yer ver len çalısms grubunun bu ger mek doğru olur, ama bu anla çekîeri gözönünde bulundurduğuyışlann çeşitliliklerinde «ortak» na Inanmak isteriz. Istanbul Üni Üıaversıtele«Bvıd» öfretiırt üwsi J ^ u n a n bir grupla Eğitim Yılı çerçevesinde yaptığımız temaslarda bu görüıün. Üniversitelerin oralarda da. ögretimde tutulan yo lun, uygulanan programlann niteliği yönlerinden. paylasıldığmı anladım. Orta öğretimi sürdürmek ten. o seviyedeki konuları genisletmekten. veni. orijinal konnlırı islemek istememekten doğan bir bi tevivelik. elbette Wivle bir anlavışın belirtileridir. Üniversite öğreti minin vaıiığını, özellvğini yapan. vâni toplumun çe'itli ihtivaçlan. eksikükleri göroniınde buhındtırularak, gerçekçi bir tutumla fîüzenlenmesi gereken öğretim ve cgi timin, bu konularda şart olan ince leme ve araştırmayı amaç edınme dıkçe. Üniversite kavramının gerektiei gibi anlaçılamıvacafm! soy temek bilmem vanlıs olur mu? Bu can alacak nok+ayı Prof. Seha Merav. Ankara Üniver»itesi Slyasal Bileilcr Fakültesi Dergisi'nde 'cî» XXVI. «ayı 1. 1971. s. T5661 »ç'.k. genis bir biçimde incelemiçtir O ineelemenin vardısh sonuç da. •Üniversite» kavramının rlaha doŞnısu. öniversitemizi orta b§rptimin bir devamı olarak görmek vönündeki anlayı^lann «3>kmcala nnı gö«teriyor. Üniversitenin n« türlO bir yetisme ortamı olduğıı: örfriıtlenmesi: Devlet ile ilişkîİLri: ögretim ve arastırma fonksiyonu: Üniversite denilen yerin nasil bir arastıncılar tODİulusu olduğu: Üni vercitenin toplumdaki veri ve top luma hizmet görevi. en sağîam iler leme ocapı olması batidaki örnek ler üzerinriV rîunılaralr bütün aynntılan ile acı'rlanmiîtır Avrıca «on eünlerin Üniversite reformıı ile ilırili çalısmaian münasebefivle Prof Kemal OJruzman P^of Doğan Kııban ile Prof Avtekın Ataav'm. r^firm konu«tında Aİ! Gevgilili'nin vok verinde sracıhŞj i!" sıcağı sıcağına düzenlediklerı forum. problemin bütün vönlerinı Örnek almacak bir açıkîıkla aydm latmElrrad'n kanaatimizce bu »çık lamalar Üniversite rerbrmn tronrj «tmda kendi gercekleTİmire en nv eun fikirleri dile getirmektedir Milliyet. 1J Kylül 1971> tnr^it^lffbn'loi^glrekli ce şitli kaynaklan bir DokümanM^yon ve tstatistifc Merkezi'nde toplamasmm büyült Snemine ijaret etmek isteriz. inanjyoruz. Bu münasebetle her Ünlversife niversite ve Yüksek konnsıında belirtmek ietediŞimi7 noktnlan söOe özetliyelim: (Bu özetlemevı üniversite'er Kanımunnmuzun bugünkü metnind .genel hökümler»le ligili maddele' de sözönünde tutu'arak vffrilmiştirl: • Üniversite: orta Stretim knmmlannın, örellikie lisenin, bir devamı aajnlacak öfretiml vermekle rörevll bfr kurulus değildir: A üniversiteler Kanununun uçiincıi maddesinde belirtildiği çıbi. Üniversiteler, memleketi Mffilendirenler başta olmak Ü7ere. h« tün bilimsel ve teknik problemleri cörmck için. bilimleri genisietip derinleştirecek inceleme ve araştırmalan yapmak: memleketin türlfi yönlerden ilerleme ve g^'ismesini ilgilendiren bütün problemleri, Hüküniet ile ve ilgili kurumlarla i=birligi ederek. bu prob lemleri öğretim ve sraşt:rma konusu yapar ve sonuçlanm kamu varanna kulanır. Hükümetçe istenecek incelemeleri vapar düsün celorini hildîrirler: A tnceleme ve araştırmalannin .sonuclarını rt«teren, hilim v» trknizin ilerlemeleri doŞrultusnnda fAtarürk ükeleri de hunHan ha«ka hir sev değil ) vavim vaoar. Türk tonlumnnnn çenel sevı vesini Tİİkteltici bilim verilerin* «özle ve vazı ile halka yayarlar: « Üniversite. Yüksek okul de Şildir. Yüksek okulun da üniver•ite olmadısı eibi: amaçlan vönünden. YükseJt okulun tep!«m içinde ve eenel e g t h n çerçevesmde gördüğfı görev balnmmd'in Üniversiteden ayrtldığı. özellıkle Ikinci Dünva Savasından «onr» ivice snlasılmıstir; • Sonnç olarak: Çagımra önlver«ite«min. bn arada tabiî kernli mirinkinin a«nl amacı ve eBrevlnin biitim alanlarda her memleketin. özellikle kalkınma volund» olanlannın. sosval. ekonomik c«. kültiirel kalkmmacında ırörev sf» cak fcadrolan vetistirmek oldue.ı her tSrlfl refnrm calışmalanntl.i hasta «elen llkedir ve elbette k! unutalanHK. u ve amacları EVLİD Pek sevgili babamız, Atabay Ilâç Fabrikasının kıymetli kurucusu Eczacı SON | Kartal Devlet Bina| Iarını Yaptırma ve Bakım Derneği Başkanhğından: Kartal'da, Oernck tarafından ln$a edilmekte olan blnalarda mevcut. kalorıferll ve telefonlu 4S0 dukkân, buro ve yazırıane. svliR! 50 ve 100 Mradan. 10 vıl müddetle kiraya veritmekted'r. Taliplerin KartaJ Oevlet Binılarını Ysptırma ve Bakım Derneği Baskanlıtına muracastUn Uân olunur Tclefon: 5J4047 . SJ4032 . 533««8 • • « • • • • • • • • • • • • •« • •* • •• • • • • • • • • • • • • *• • » OMER KEMALETTİN ATABAY'ın ebediyete intikalinin dördüncü senesine rastlayan S Ekim 1971 Cuma gtinü öğle namazını rnüteakıp aziz ruhuna ithaf edilmek üzere Üsküdar Yeni Camiinde okunacak Mevb"di Şerife bütün akraba, dost ve din kardeşlerimiz davet olunur. AtLESt Cuınhuriyet 824 Ilâncıhk ?811/8246 ^IIHIIIIIIIIH 2/Ekim/1971 Cumartesi günü vefatı üe bizlen sonsuz acüara sarkeden kıymetli varüğımız; değerli insan; AMASYALI YÜKSEK MÜHENDİS = = Ü Oahşma Gnıbu ve gerçekler Ahmet Hulusi YOLAÇ'ın :enazesine iştirak eden. eve bızzat elen celenK yoUayan telelon ve telgraHa tâziyette bulunan butun akraba ve dostlanmıza teşekJîür sderiz. AtLESt I Ü İS ş S A N1MBÜS «Kiilliye» den Üniversiteye Uancılık: 5086/8247 I embilH All efendi dahfl. Hırn bey. Moüa Hüsrev. Ebussuud efendi, v b.. gi*ıi «ilmivye»den insanlar yetiştirmek için Vunılan Fatih •küllîvresi.nden bu vsn* Türk Üniversitesi çeşitli deSisiVliHer »eçirerek rünümOze gelmis tir. 1924 yUında. «DarölfünOn» bahçesinde. 55rencilerin resim çektirme«in! (riinah savırj nahrh eden hr>mlann He Isviçreli Prot. YARIN, EVET MİLLÎ PİYANGO yarın çekiliyor Bugün alacağınız bir biletle, yarın onbinlerin, yüzbinlerin. bir milyonun sahibi otabilirsiniz BOL Ş A N S L A R D İ L E R İ Z . . . (Basın 21407) . 8230 rinen mid batırlıyaJun.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle