20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎJfc tura firtma gîbî gîren boksörierîmiz rakiplerini perişan ettiler İLE KARŞ1LASMAY1 FARKL1KAZANDIE VEYAIÇIH GALİP Fash boksörün ikinci raundda kaşı patladığından Hikmet Özen, müsabakayı hakem karan ile kazandı. Habib Yalçın ise bütün gayTetine rağmen İspanyolu nakavt edemedi ve maçı sayı ile aldL Turgut Güngör lZMlR'den bildiriyor 10556 Ata Sporumuza yardım eli uzanıyor Fas'ı Eıı çok allııı madalya befcledlftlmiz lıraıı v U fireş P kdeniz Oyunlan Boks MUsabakalannın ilk tur karşılasmalan dün gece Alsancak stadında başladı ve ilk turda döğüşen iki boksörüÜk yansı 48 24 lehimize kapanan karşılaşmüz Yalçın ve özen ringden galip aynldı. 57 Kimada, t^^mımn vasat bir oyun çıkardı. Geloda Habib Yalçın Ispanyol ralribinl sayı ile, 75 Uabib Yalçın Ispanyoln döverken (Telefoto: THA) KKiloda Hikmet özen Paslı rakibinl hakem karan cenin diğer maçlannda; Yunanistan Suriile mağlup etti. ye'yi 93 75, Yugoslavya da Tunus'u 78 51 57 KİLO: Habib Yalçın Ispanyol raldbl AntoANTRENÖRLER: «HER İKİ STİLDE DE nlo önünde daha ilk dakikalarda üstün gösüktü. mağlup etti.. ^ ^ ^ ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ» DEDİLER tlk raundun ikinci dakikasmda rakibini ringin köşesine sıkıştıran Habib Yalçın faglı sollu Fas'ı açık farkla yendiğimiz maçta Battal, rakip pota albnda sayı yaparken... SALON: yumruklarla İspanyol Antonio'TÜRKÎYB: Bans 18 (7). rürk yu bir hayli hırpaladı. Ikind Nur 4 (6), Battal 7 (4), Ciraunda korkunç bir tezahürat reşine hst 5 (6). Hüseyin 12 (6), Kekaaltında baslayan Habib bu ramal 8 (6). Zeki 12 (6). Erdim nnca undda da üstün döğüsmesine 3 (5). Dofcan 11 (6), Hüseyin rağmen devirici yumruğunu vurarmca bir AIp 8 (5), Nurl 10 (6), Ferramadı Son raundda Habib Yalhan 7 (6). katkıda bulunmak için faaliyete geçen Zabıta Müdürü Tevfik Kurma, güreşçileri önce yeni kıınılan Zabıta çın bütün gayreüne rağmen raFAS: Boucheib 3 (4). BedGüreş Kulübüne transfer edecek, daha sonra da kendilerine Zabıtada görev verecek. Kurma« ayrıca Fekibini nakavt edemediğinden reddinne 4 (3), Abderenk 9 karşüasmayı sayı ile kazandı. derasyon tarafından en çalışkan ajan seçilen ve Oyunlara davet edilen İstanbul Güreş Ajanı Muzaffer (4), Halil 6 (5), Abderrahmani 3 (4). Alal 16 (6), AbHikmet Özen Işık'a da riçada bulunarak tzmir'deki müsabakalan yakından incelemesini ve Zabıta Güreş Kulübü için delhanine 4 (3), Mahjoop 15 ahnacak güreşçilerin listesini hazırlamasını istedi.. (6). 75 KİLO: Hikmet özen Faslı rakibi Ahldoua karsısmda gecenin en zevkH müsabakasun ç> Toncer Benokan kardı. tlk raunddan itfbaren rakibinl zorlayan özen serl yumIZMİRden büdiriyor ruklarla Ahidous'u Iplere süosj asketbol Mılll Takımımır, tırmasına rağmen gongun çalilk maçında Fas'a karşı masryla avantajı ksybetti. Ddncl vasat bir oyun çıkarmasma raunda rüzgar gibl giren Hikrağmen 10556 gibi açık farkla karşılaşmadan galip aynlmasımet özen sag ve sol kroselerle nı bildi... rakibinl sersemletö. FasTı bokOyuna Cihat, Bans, Nur, Muharrem Atik serbestte 7, Necdet Uçar da Greko Börtln kaşı pstladı re fafttofm Battal ye Püseym.Kotluca beBomende 6 altın madalya bekliyorlar.. Hikmet Öıenl galip ilân ettL şi ile bâjlayan MÜİİ Takımımız, basketbolden yokiun Fas Sadettin ATEŞ karşısında ilk dakikalarda bocaladı ve 10. dakika dolarken karşı potaya ancak 10 sayı yaIZMlR'den büdiriyor pabildi. Bu dakikadan sonra, takımımızın tutuk oyuna kayboldu ve üstüste kaydedilen azartesi günü başlayacak sayılarla İlk yan 48.24 lehimi6. Akdeniz Oyunlan güreş ze kapandı. müsabakaları için serbest ve greko romen takımımız anİkinci devreye Milll takımıtrendrleri iddialı olduklarını bemış çok değişik bir nava lle lirtmiş. ve «En ax 13 altm mabaşladı ve İlk dakikalardan İUdalya ahrız demişlerdir. Yalcın Peksen baren oyunda UstUnlUk kurdu. Serbest stil antrenörü MuharBu yanda Nurı, Barış ve Dorem Atik, takım halinde kendiğan'm basketleriyle aradaki farstanbul Belediyesi Zabıta Müdürü Tevfik Kurlerine rakip görmediklerini bekı bir hayli açtı ve karşılasmama Millî Güreşçilerimizi Akdeniz Oyunları onlirterek, •Güreşçilerimizin hepyı 10556 gibi açık farklı bir cesi kamçUayacak bir açıklama yaparak Oyunsi de altm madalya alacak güçskorla kazandı. Arkadasunız Sadettin Atef, Muharrem Atik larda şampiyon olacak veya başarüı müsabaklarçıve tedir. En kötü ihtimalle 7 altın Gecenin diğer maçlannda İse karacak güresçUere İstanbul zabıtasında iyı ımkanNecdet Uçar ile beraber görulüyormadalya alır ve takım halinde şu sonuçlar aluımıştır. larla iş verileceğini ve yeni kurulan Zabıta Gurcs. birinci oluruz» şeklinde KOYunanistan: 93 Soriye: 75 Kulübüne transfer edıleceğini belırtmıştir. nuşmuştur. Yugoslavya: 78 Tunus: 51 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Greko romen antrenörü NecErhan Cıirer İstanbul Belediyesi Zabıta det Uçar, bütün güreşçilerin Merkez Danışma Kurulu Üyesi Adasal: form durumlarının ümit verici kadrosıma alınacaklar !2MlB"den büdlriyor olduğunu söylemiş ve <Kaç alTürk güreşine karınca karannca bir katkıda tın madalya alabiliriz?» sorusu• îzmir, îzmir olalı böyle soğuk olmamıs. bulunmak için faaliyete geçen îstanbul Beledıyesı nu, «En büyük rakibimlz YuBütün konuk ülke sporculanndan en az Zabıta Müdürü Tevfik Kurma. Güreş Federasyonu goslavya. Buna rağmen en az bir ya da ikisi hastalandı. Doktorlann teBasketbol tarafmdan en çalışkan ajan olarak seçilen ve AK6 altm madalya alıru» şeklinde davisi girip için oluyor. Açılışa gelen sedeniz Oyunlarına davet edilen istanbul Gureş A]a(Atatürk Spor Salonu) cevaplandırmıştır. yircilerin bir kısmınıntfatöreni yanda bını Muzaffer Işık'a ricada bulunarak, Izmırde nuı15.00 Mısır Fas rakarak gitmelerinden sonra bir hastalık sabaları yakmdan inceleroesini ve Zabıta Gureş Ku 16.30 Yugoslavya • Surlye ile karşılaşılacağı tahmin ediünişti. Bugun, lübü için alınacak güreşçUerin listesini hazırlama20.00 Yunanistan Tunus dünün kokusu meydana çıktı... Olimpiyat sını istemiştir. Yarın tzmir'e gidecek olan Gureş Akdeniz Oyunlarına Boks köyu şimdiden hastaneye döndü... Ajanı Muzaffer fcık, Oyunlarda başarı gosterecek (Alsancak Stadı) Serbest ve Grekoromen güreşçilerin listesini Zabı* 15.00 1. Seans (12 müsabaka) ta Müdürü Tevfik Kusma'ya verecek ve lıstedekı 20.00 2. Seans (14 müsabaka) Muzaffer Işık, Tevfik Knrma'ya Türk güreşine bütün güreşçiler İstanbul Belediyesi kadrosuna alıjimnastikçıler yardım elini uzattıjı için teşekkür edip çiçek venacaktır. Eskrim Izmir'den ceza aldı rirken görulüyor. «Süslü» namıyla tanman tstanbul Belediyesi Za(Îzmir Tic Bfl. Fak. bildiriyor) Ali Alakus bıta Müdürü Tevfik Kurma, bu Spor Salonu) ANKARA sezon mahalli güreş ligine katıVEFA KARŞISINDA DENENEN FLORE (Erkekler) İZMİR Akdeniz Oyunlan nedeni ile Izmir'e Ceza Kurulu dün toplanarak, lacaklannı belirterek .Zabıta 10.00 Elemeler gelen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Ankara bölgesi jimnastikçileGüreş Kulübü en güçlü takım 16.00 Finâl Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Rasim Adasal, rinden Memduh Güven, Mehmet olacaktır» demiştir. Futbol «Akdeniz Oyunlarında kadm doğum hastalıkDemiraslan, Cengiz Bann, KâZabıtanın bu olumlu faaliyeti lan uzmanlan spor hekimliği yapıyor. demiştir. mil Özer, Naili Ozer'e, Akdeniz (Karşıyaka Stadı) üzerine İstanbul Güreş Ajanı Mu Oyunlarına katılmayacaklannı Sinir hastalıkları profesörü olan Rasim Ada15.00 Fas Mısır zaffer Işık, Tevfik Kurma'yı maFederasyona yazılı olarak büdir sal, sporu yeni bırakmış gençlerin tıbbiyeyi bi(Halkapınar Stadı) kamında ziyaret etaıiş ve kenJimemelerinden dolayı birer yü tirdikten sonra yabancı ülkelere spor hekimliği 20.30 Yugoslavj'a • Yunanistan sine bir buket çiçek sunmuştur. «mUsabakalardan men» cezası uzmanlığına gönderilmesi ile spor hekimliğinin Halter verilmiştir. gerçekleşeceğine değinerek şunlan söylemi|tir: ~ #~TQrk Mllli bisiklet tskunmm gelisigü(Kfiltfirpark S. Salonu) Yelken yarışları « Bizde kadındoğum, kulak zel kıyafetlerle calısması ve gezmesi konuk 915 Tartı 52 Kg. boğaz burun uzmanı vey» asatakunlan hayrette bıraktı. Yemekte, gezide ve 10.30 Müsabaka ertelendi biyec! spor hekünldir. Böyle antrenmanda değişik kıyafetlerle görülen Bi13.45 Tartı 56 kg. şey olmaz. Spor hekiminin ön1971 Îzmir Akdeniz Oyunlannsiklet Millî Takımımızm bu durumu Balıkesirll 15.00 Müsabaka ce spornn ne olduğunu bilmesi da yelken yanşlannda erteleme sporseverler arasında da üzüntü ile karsüan• Yann Finlandiya'ya gidecek olan Iindholm, 18.30 Tartı 60 kg. gerekir.» olmuştur. Akdeniz Oyunlan Yel dı. Balıkesirde tek tip kıyafet giyinmeyen tek 19.45 Müsabaka. 18 Ekim'de yurdumuza dönecek ve 24 Ekimken Jürisi bir karar alarak buekip Türk MiUJ Taknnı. gün başlaması gereken finn yade de Göztepe'ye karşı oynayacak... (Atatürk Yüzme Bamsn) nşlannı 9 Ekim Cumartesi gü* 10.10 100 m. serbest seçmenüne ertelemiştir^ Libya bisiklet taTunus, Fransa'yı eşiktaş, önceki gecel Vefa ler (e) Muhammet karşısında denediği Fin 10^0 100 m. sırtüstü seçme21 mağlup etti Mebruk sporseverle futbolcu Tommy Lindholm ler (k) ile anlaşmıştır. Sezon başından 10^0 Kurbagalama seçmeler ri bir hayll çaşırttı. Akdeniz Oyunlarında dün gece beri gol kısırhğı çeken Siyah(k) PorteJdz'in Unlü futyapılan karşılaşmada Tunus, Beyazlı forvete canlıhk getirme10^0 100 m. kurbagalama (e) Fransa'yı ikinci yanda üstüste bolcusu Eusebio'ya üsi beklenen Finli futbolcu Lind10.40 200 m. ferdi kanşık seç attığı iki golle (21) mağlup etti. patıp benzeyen Iibya* holm dün ön mukavele imzalameler (k) Fransa ilk yanyı 10. dakikada Di ü bisikletçi Mebruk nuştır. Yann Finlandiya'ya gi17.10 100 m. serbest Soal caro'nun attığı golle 10 galip Balıkesir'de gUnim adecek olan Lindholm 18 ekimde seçmeler (e) kapamasına rağmen, ikinci yadamı olduğu gibi isîstanbul'a dönecek ve 24 ekim17^0 100 m. sırüstO flnal rıda aynı başanyı gösteremedi mini de değiştirdi. de Göztepe'ye karşı SiyahBeyaz seçmeler (k) ve Tunus 85. dakikada ChenŞimdi herkea Ubyaiı 1750 100 m. kurbagalama fllı formayı ğiyecektir. man'ın ve 86. dakikada Chkroblsikletçiyi Mebruk nal seçmeler (e) un'un atığı gollerle karsüasnıadeğil de «Ensebio» di17.40 200 m ferdi kanşık seç Varsa Beşir, yoksa Beşir... Beşiktaş Teknü Direktörü dan 21 galip aynlmasını bildl. ye çağınyor. meler (k) Gündüz Kılıç, bir yıllık mukar 18.00 Sutopu raacı (Yunanl* 4~ AKDENİZ Oynnlarının açdışında Meksika 300 bin liralık vele yapılan lindhom'u beğentipi geniş kenarlı sapkası, rozet ve madalyalar. tan tsp.) • Tnrk Millî Bisiklet Takımının gelişi rüdiğini ve kendisinden faydala19.00 Sutopu macı (Italya la doln elbisesiyle bütün çoıleri üzerine çeken döviz bozduruldu xel kıyafetlerle çaUşmagj ve gezmesi, ko. nabileceklerinl belirtmistir. Türkiye> Tnnosln Beşir Manubi, t»mir'de günün en ilnuk Ukımları hayrette bıraktı. Yemekte, gine adamı olarak genis ilgi topladı. Gittiği her Sutopu tZMtR îzmir Akdeniz Oyun gezide ve antrenmanda defisik kıyafetleröte yandan, Beşiktaş*m, Eryerde yaptığı esprili konnşmalan ve sempatik lan, Oyunlar Köyünde Uç gün Yunanistan • lspanvs 18.00 le rörülen Bisiklet Millî Takımımınn bn zincan'da askerliğini yapan futbareketleriyle yakm flji toplayatı Manabi, büiçinde yabancı sporcular Ziraat 19.00 ltalya TUrldye dnrumu Balıkesirli sporseverler arasmda da bolcusu Sami, Îstanbul'a naktün gacetecileri peşinden sürüklemekte ve buBankasından 300 bin lira karşıüzüntü ile karşılandı. Balıkesir'de tek tip Yelken ledihniştir. Vatanl görevini IsInBfBğn her yerde kend'sinden bahsedilmek. lığında döviz bozdurmuşlardır. kıyafet giyinmeyen tek ekip Türk MIU1 tanbul'da tamamlayacak olan 12.00 F. D. Banka yetkilileri, oyunlar sonu te... tki gflndür Izmir'de varsa Tnnusln Beşir, Taknnı. Sami, lig maçlannda takımın12.15 Dragon. na kadar bu miktann bir hayll yoksa Beşir... Foto|rafta, Beşir, bir hanun ter. daM yerini alabüecektir. Iindholm Beşiktaş'Ia ön mukavele imzalarken. artacağını söylemislerdir. cCnan aracıbğı ile gazetecilerle konnşurken... T^^^m ^^^^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^^^^M ^^^^B ^^^^^B ^^^^B ^M  Oyunlarda ampiyon olan gure sn gtizel primi İstanbul Zabrtası İ B Olimpiyat Köyü hastaneye döndü "Oyunlarda kadın doktorları spor hekimliği yapıyor„ Fin f utbolcu Beşiktaşh oldu t B!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle