12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Umail Hakkı Baltacıoihı Bakanlığımızca yaymlanan bu eser, Türk Plâstik Sanatlarırun karakterleriyle Kur*anın doğruluk, iyilik, güzellik anlayift arasrndaki birliği ortaya koyjnaya ve Türk Sanat anlayışı üe Kur'an âyetieri arasındaki uygunlugu göstermey» eabgmaktadn*. 20 lira fiyatla «attfa anedOen ba tmt, Bakanlık yayınevleriyl» butfin küapçdarda bulumnaktadır. Devlet Kitaplan Müdfittttfl Snlianahmet . İstanlml TÜRK PLÂSTİK SANATLARI r AzAN . 48. yıl, sayı: 16946 umhuriYet Kurucusn: SUNUS NADÎ Telgraf T« mektop adresi: Cumhuriyet istanbul posta Kutusnr tstanbul No. 346 Telefonlan 2 2 4 2 9 0 23 4 2 8 8 2 2 4 2 8 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4299 HİKÂrESİ (LOVB STOBY) 4. Baskı 10 Llra SANDER llâncrfık: 4941/8244 8 EkZm Cuma 1971 Olcay lle Palamas anlaştılar Kıbrıs'taki görüşmelere Ankara ve Atina, birer temsilciyle katılacak ANKARA, (Ctnnhuriyet Bürosu) Erim, Avcı ve parti Hderleriyle görüştü Meclis Başkanı Sabit Osman # DP Genel Başkanı Bozbeyli: Avcı, «Bu buhran mutlaka dedi «Mesele inceldiği yerden kopsun demekdurumundadeğilizyy atlatılacaktıryy Türkiye ile Yunanistan'ın, Kıb ns'taki ikili görüşmelere blrer temsild göndermeleri ve böylece ikili gorüşmelerin dörtlU göriışme şekline getirümelerl fconusuuda anlaştıklan öğrenümişUr. 2 Eklm 1971 tarihinde New • York'ta yapılan Olcay • Palamas göruşmesl sırasında taraflar, Ada'daki görüşmeleri çıkmaza sokan nedenler üzerlnde durmuşlardır. Bu arada Palamas'ın son Türk topluluğu teklıfinin görüşmelerin kesilmesi içın yeterli bir «olumsuzluk» ıçinde bulunmadıgıru teshm ettiğı ve ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başpıskopos Makarios'un tutumunun doğru olmadığını ifade ettıği de öfrenılmıştii'. Görüşmeleri girdığı çıkmsrdan kurtarmak ıçin ıki taraf da, Ada'daAP Genel Idare Kurulu üe TBMM Grup Yönetim Kurullannm <iün ki lkili göruşmelere birer temsilC! göndenlmesı konusunda an yapüklan ortak toplantıda Genel Başkan Süleyman Demirel, AP Genel laşmaya varmışlardır. tdare Kurulunun Hükümetteki AP'li üyelerin çekümesi konusundaki karannın gerekçesini lzah etmiştir. Türkiye ile Yunanistan'ın üzerinde anlaştıklan görüş her iki Grup sözcüsü Ordu Milletvcki^^ ülkenin bakanlan tarafından Bir li Kemal Şensoy, dün saat 10.30'leşmış MUletler Genel Sekreteri dan 14.30'a kadar devam eden topUThanfa götürülecektir. Her lanüdan sonra gazetecüere su açık iki taraf da bu kararın B. Mil lamayı yapmıştır: letler Genel Sekreteri tarafın«Genel Başkan Demirel, Hüdan diinya kamu oyunfl açıklankümetteki APTi üyelerin «ekilm* masınds mutabakata r*rrruçlarai hususunda AP Genel Idare Kudır. rulunun almış olduğu kararın ge«Askert işgale rekçesini hükümetin kuruluşunFikret OTYAM dan bu yana cereyan eden vakıkarşıyız» alara tatinaden açıklamış ve bu Osman Olcay B.M. Genel Ku siyasi ve bukuki teferruatı üe anMiHet Meclisi, dün ylne yerli rulunda önceki gün yaptığı ko latmış, çeşitli tnemleket meselele ve yabancı televizyon ekiplerinin ri hakkmda izahat vermiştir. nuşmada şoyle demiştir: gazete, ajans muhabirleriyle fo «Orta Doğu hakkmda AvrupaToplantıda aynca gündemde bu to muhabirlerinin «içtima» ettidaki dununla ilgili olarak bellrf lunan Toprak reformu ön tedbir ği bir yer oldu. tiğim iyimser gorüşleri tekrarla ler kanun tasarısı, bu konunur» Demek kl, Başbakan Erim, sl(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) yasî parti lider ve yöneticaeriyle görüşme yapacak, dışan çıktığı zaman demeçler verecek, ardından konuştugu siyasi parti lıder ve yöneticüeri Başbakanla yapüklan görüşmeler hakkmda daima vatanın ve milletin selâmetini Ustün tuttuklann» daip beyanda bulunacaklardı. Başbakan Erim kararını bugün verecek DİMYATA GIDIŞ... ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) AJP Genel tdare Kurulunca AP. 11 beş Bakanın hükümetten çekilınesi karan üzerine Başbakan Nihat Erim, önceki gece başladıgı, parUleıarası temaslanna dün de devam etmiştir. Erim, tziıirdcj uöndügü gece C J î P Genel Başkanı îsmet tnönü, dün sa* bah da D.P. Gere: Başkanı Ferruh Bozbeyli, M.GP. Genel Başkan Veküi Orhan öztrak ve MUlet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı ile görüşmüştür. AP ortak grubu du genel siyasî durumu göraşecek Karar bugün Bu görüfmelerden sonra Erim herhangi bir ön karan olmadığmı, bunu oluşturmaya çalıştıgını ve. lsüşarelerini tamamladıktan sonra bugün Cumburbaskanı ile görüşüp karannı vereccğini ifade etmiş, «Bir yabancı Dcvlet Başkanmın, çektbaif, ya da mnvakkaten eörev fStören bir hfikümetle karşıla?man ı n a edillr bir sey değUdlr am», sani olarak tfs, Wr hfiic^ metin gitmesi lâzımsa bnnlar otanacın diye otnrması da doğra değüdir» demiştir. Bozbeyli lse. «Bir mflddetten beri devam eden dyari bnnabm, bngfln blraz daha dddl bir safhaya Intikal et(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Erim, Meclisteki Demokratik Parti grup locasma gi derek Genel Başkan Bosbeyll Ue gdrüştâ. (Foto. a a) Meclis kulisleri dün sö'y/entı/er/e dolup taştı.. Bakanfardan Kitaplı, Özaip fe Aftçal dün istifa ettiler ANKARA, (Cnmhurlyet Bürosu) Devlet Bakam Doğan Kitaplı'. nın istifa ettiğiai açıklamasından sonra Gümrük ve Tekel Bakam Haydar Özalp ile Turizm ve Tanıtma Bakam Erol Yıhnaz Akçal da istifa mektuplannı dün akşam Başbakan Erim'e vermislerdir. Akçal istifasından sonra herhangi bir açıklama yapmamıştır. Erimi saat 16.15'te evinde riyaret eden Özalp, istifa mektubunu vermiş ve buradan ayrıhrken gazetecüere şunları iöylemiştin «Daha önce partimui •lacağı karara uyacağımı beyan etmiştim. Ba paralelde Istifanu takdim ettim. Artık gerlsmi takdirlerine bıraktım^ AP'li Bakanlardan Gençlik ve Spor Bakam Sezal Ergun ile Bayındıruk Bakam Cahit Karakaş, henüz istifa etmemişlerdir. Karakaş dün akşam istifa edip etmiyeceği yolundaki bir soruya, «Öyle bir şeye karar vermedimjı demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) AP'li Nitekim, öyle oldu. AJ>. lranarfının bükUmett« bulunan 5 üyesinin AJ". Genel îdare Kurulu tarafından «ortaklık bitU» görüşü ile geri aldıgı Bakanlarının eksilmesiyle ortaya çıkan durum üzerine Başbakan Erim, 6 ay önce olduğu gibi Parlamentoya gelip bazı temaslara başladı. önce, kendilerine zamanında güvenoyu venniyen Demokratik Partinin Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli ile görüştü. Daha sonra, M.G.P. nin kapısını çalda. Genel Başkan Feyzioğlu'yu bulamaymca yardımcısı Orhan Öztrak'ı öyarct etti. Erim, Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı üe de uzun bir görüşme yaptı. Dün, Parlamentoda erken saatlerde öbek öbek toplanan parlamenterler, akla gelmedik yorumlar ortaya atıyorlardı: «Erim, (Arkasa Sa. 7. Sü. 3 de) ilâç konusu görüşülürken iki Senatör yumruklaştı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhnriyet Senatosunun dünkü birleşiminde, Sosyal Sigortalar Kurumunun yataksu tesisIerinde ecıane açma ve ilâç fabrikası knrma olanaklan tanıyan kanun teklifinin müzakeresine devam edilmiş, tümü kabul edilerek maddelerine geçilmiştir. Bu arada yapılan oylama sırasmda Tabii Senatör Ha\dar Tunçkanat ile İzmir Senatörü Orhan Kor (AP), birbirierine girerek yumraklaşmışlardır. Teklıfin tümü üzerıne konukan AP'hler, SSK'nin ilâç fabrikası açmaması gorünüşünü ileri sürmüşler, aynca >ataksız tesisIerde ecza dolabının açılmasının da sakmcalar doğuracağını behrtmişlerdir. Daha sonra yapılan oylamaya 109 üye katılmış, 55 AP'li üye teklifın lehinde, MBG, CHP ve bazı uyeler aleyhmde oy kullarıımş. 3 üye de çekimser kalmışür. Bu suretle AP'lilerin oylartyla kanun teklifindeki «SSK, ilâç fabrikaları kurabilir» fıkrası maddeden çıkanlmıştır. Daha sonra APailer maddenin 2. fıkrasmm değiştirilmesi konusunda önergeler vermişler, bu (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Nasıl bir hükümet deği$ikliği? Taratılan hükümet bnhranı Için «iyasî çevreler genelllkle «ba da reçer» deyimini knllan. maktadırlar. Aynı çevreler aynı rahat üslup içinde «tabiî, parla. manter demokratik nsnller da. hllinde» dlye de olayların takip edecefci yoln göstermektedirler. Gerçekten.de, görünüşe bakı. lırsa bn da geçecektir. Fakat (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Teklifte değişiklik yapıldı. Meclis tekrar görüşecek Kitaplı ile haber göndermemiş ANKARA, (Cumhuriyet Borosn) Başbakanlık Basm MusavM Kurtul Altuğ, dun Devlet Bakanı Dogan Kitaplı aracılığıyla Başbakan Enm'in geçenleıde Mecliste yaptığı konuşmasmda Süleyman Uemırel'ı hedef aJmadığını. Demirel'e bildirdigine daır haberle ilgili olarak yaptığı açıklamada bu sözün gerçeklera tamamen aykın olduğunu behrterek. «Başbakan neyi kastteti. ğini açık ve seçik bir sddlde ifade etmiştir» demiştir. Başbakanlık Basm MUsavirinia Bçıklaması şöyledır: «Başbakan Nihat Erim'in Mee> liste yaptığı konuşmadan sonra Devlet Bakam Doğan Kitaplı yı âP Genel Başkanı Demirel'e göndererek, (bu sözlerle sizl kastettnediın) dediği kesin olarak gerçeklere aykırıdır. Ne Ki> taph. ne de bir başkası aracıüğıyla Başkan Meclisteki l;onuşmasından sonra Demirel'e hiçbir mesaj göndermemiştir.» Erim, Demirel'e inöııü, GHP ortak grubuna dünde gitmedi ANKARA (CumhnriyetBaro««) Toprak Reformu Ön Tedbirler Kanun Tasansını görüşmek Ü2ere toplanacağı ve Genel Başkan Inönu'nün de önemli bir konuşma yapacağı ilân edilen CHP ortak grubu dun, Grup Başkan. vekillerınden Necdet Uğur'un başkanhğmda toplanmış, konu. şacafı ilân edilen Genel Başkan înönü ise Gruba gelmemiştir. CHP ortak grubunun basıaa da açık olacağı ilân edilen dün. kü toplantısına Genel Başkan lnönü aal bir kararla gelmemiştir. Grup toplantısı 2 »aat devam etmiş, bazı üyeler tasarı hakkın. da bügi almışlardır. öte yandan CHP Ortak Grubunda dün gündem dı?ı bir konuş. ma yapan Istanbul MUletveküi emekli Türaamiral Sezai Orkuct «12 Mart'ta yapılacak bir t« vardı o da Meclisten şapka ve çantayı alıp gitmekü. Bu olmadı. Bondan sonra demokratik rejimi knrtarmak için çaba gösterilmelidir» demiş, Istanbul CHP İl örgutünde de aynı şeküde konuştuğunu belirterek bu söderini Parti Mediainde sert bir şekilde elejtiren tb(Arkan Sa. 7, 8ü. I de) Kanunsuz gecekondulardan biri yıkıbyor... (Fotograf: İbrahim KÖSEOĞLU) Küçükçekmece'de kanun dışı yapılan ıo gecekondu yıktırıldı Selâhattin GÜLER K. Çekmece içkumsal çevresindeki Hazineye ait arsaya gecskondu yapan 10 kışi hakkında soruşturma açılmış ve beledıyenin ajaıgı karar gereğince gecekondulan yıktınlnuştır. Bir uernegin işgalınde bulunan aîandakı bazı gecekonduların, c Gecekondu kanunundan» sonra yapüdığı tespit olunmuştur. Sahülenn yağma edilır.esım onleraek ıçın alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten ilgıiıler, «Her gun bu çevrede sahipsiz ararilere gecekondu yapılmaktadır. Bu yapım işinin önüne geçilememektedir. demişlerdir. 10 barakanın yıkılmasmdan (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Borudaki patlak förülüyor. Alptekin, gerilla eğitimini ve banka soygunlarını kabul etti «Türkiye Halk Kurtulus Cephesi» adlı gizli örgütün mensubu olmaktan sanık Mahlr Çayan ve 25 arkadaşı Ue «Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu» adlı giz11 örgütün mensubu olmaktan samk Cihan Alptekin ve 10 arkadaşmın yargüanmalanna, dün de, iki ayn Sakıyönetim Mahkemesin de devam edümiştir. Çayan ve arkadaşlarmın dünkü duruşmasm da, «Sibel» olayı tanıklan olan po llsler ifade vermiş; diğer dâvâda da, sanıklardan Cıhan Alptekin 'in sorgusu yapümıştır. Alptekin verdığı ıfadede, Filistın genlla örgütünde eğitim gördügunü, Selâmiçeşme ve Gazıosmanpaşa semtle rindeki banka soygunlannın dışında, başka bir olayla da ilişkiİl l < g 01111 Patlayan türbin borusu Istanbul'u 58 saat karanlıkta bıraktı Istanbul'un büyük bir kısmının zaman zaman karanlıkta kal masma ve 58 saatten beri sanayinin durmasına yol açan Am. barlı Santralmın 150 bin kilovatlık türbininden ânza güçlukle dun saat 12.45'te gıdenlmiştir. Arızaya, türbin içinde ve uzunluğu 10 kilometreyi bu(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Istanbul Ünlversitesine ön kayıt yaptıranlar» Ön kayıtlar ve tek ders Orta öğretimde tek ders sınavlan dün yapıhnıştır. Smavdan lstanbul'da 87M dğrend yararlanmıçtır. Sınav sonnçlan, bugün bclli olacaktır. Öte yandan, Istanbul Üniversitesine bağiı fakültelere girmek Isteyen lise mezunlannın ön kayıtlanna dün sabah başlannuştır. Kavıt yaptırmak istcycn öğrenciler, bürolar önünde uzun kuyruklar meydana getirmişlerdir. Istanbul Üniversitesine aday kaydı yaphracak öğrenciler, dl> lekçelerini Adana'da Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara'da Ankara Üniversiteri Bektörlüğü(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Bir Sovyet memuru daha kayıp BRÜKSEL, (a a) Bruksel'deki Sovyet Tıcaret Ataşesi, Anatol Şebotarov'un ortadan kayboluşundan üç gün sonra, Tass Ajansının Belçıka'daki temsılcisi Valantin Volkov da izini kaybetmiştir. Bunun bir casusluk nedeniyle bağlanabUe. ceği üstuntfe duruimaktadı: Bu ikinci kaybolma olajı hak kında yalnızca «Le Soir» gazetesınjn dün verdiği bir haber(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle