16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHÜRÎTET SAFFA BEŞ Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi Cumhuriyet Ekonomi ' • • • • « « • • « •• a • • • • ••• • •• » •ı m • • • • « • • • • •• • • • • •• • • • • » • < ' Ayçiçeği ve ham yağ pîyasası hareketlendi İ« ÜRETİME DEVAM ETMEK İMKÂlSSIZv \ Kooperatifler kredinin 20 milyonunıı kullanabildi FİATLAR TABAN FtATLARININ ÜZERtNDE SEYREDÎYOR Margarin ve Iikit yag fiyatlannın dondurulması karşısında, taban fiyatıntn 60 kuru? kadar üzerıne çıkan ayçiçeği tohumu, 30 . 35 kuruş birden gerilezniş. tir. Bu arada, hükümetin bu tedbirinden »onra, destekleme »hmlan için gSrevlendirilen Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliği, piyasaya girerck mal ahmına başlayabilmi«tir. Biiindiği gibi, bu sezon yaklaf\k oiarak 500 bin tonla rekor bir seviyeye ula?an avçiçeği üriinüne hükümet 200 kuruş taban fıyatı tesbit etmi?, ancak serbest piyasada bu miktar 240 kuruşa kadar çıkmıştır. Oaha sonraki günlerde fiyatlar, bazı çıkar çevrelerinin oyunlanyla 250 kuruju bulunea, kooperatıfler destekleme alımları için bu fiyatlarm yanına lokulamaz olmuştur. «Yağ piyasasında beklenen istikrar temin edilecek» Trakya Nebatl Y«ğ Sanayicüeri Birliği Başkanı Hasan Ocgun, Ticaret ve Sanayi Bakanlığınm margarin ve s m yağ satıj fiyatltnm dondurmastnı memnunlukla kuşıladıklarını ve bu tedbirin yağ piyasasında yıllarca beklenen istikrarı sağlayacağuu söylemiştir. Trakya'da mevcut S5 yaf fabrikatörünü temsil eden Birliğin Başkanı Ongun, günde ortalama oiarak 1500 ton ayçiçefci tohumu ijleyerek 550 ton natörel (ham) ayçiçek yağı ürettiklerini, bunlan da Îstanbul'daki büyük nıarsa rin ve rafine yapımcılanna arzettiklerini. ancak bu firmalarm mal larmı maliyetine denecek hir fiyatla satm aldıklaruu iddia etmiştir. Ağır şartlar altında çalıstık'armı. biriki firma kar?ısında devamlı «Boynu bükük» kaldıklan nı belirten bazt fabrikatörler de, •Bakanlığin son karannt yağ niyasaüinda bir reform» oiarak ıcabul ettiklerini bildirmişl«rdir. Yağ fabrikatörleri, içinde bulunduklan lartlan îöyle »çıklamışlardır: «İşletme serma> elerimit kıt olduğu gibi, spekülâtif amaçlam yönelen bir kısım tticcarın elinde oyuncak oluruz. Malımuı, d«ğişen fünlük piyasa fiyatlan üze rinden marjfarin ve rafinericilere satmatc zornndavız, Aksi Iıalde işletmemizi ayakta tntamayız. Bunu bilen margarin ve rafincriciler de, yağımırı ucuz fiyatla ka patmak ister. Bu dunım her yıl tekrar eder. Biz de seslni dovurnmamiî ve gfiçsüz bir kitle oiarak bu oyunlarm altında eziliriz. Dondurulan fiyntlar. istismara yönolenlere <tet çekerek, (Yster artık) demiçtir.» YALÇIN BAYER Nebati yağ üretici ve rafineticilerinin, marganncileri yağ almanîakJa suçlamaları üzerine margarinciler, «Bizim, hammaddemizi teşkil eden nebati yaği almamız kasti değildir. Bir yandan dondurulmu? satış (iyatları, öbür yandan hanunaddeda yüksek fiyat talebi üretimimtzi ticari anlayışa göre imkins» talmıştır. Ta nebati yağ fiyatlan indirflsfn, ya ds «atı? fîyatUnmız yükseitilsin, eski üretün seviyemirf sürdürelim» demişlerdir. Biiindiği gibi hükUmet bundan bir sür« önce nebati margarin perakende fiyatlftn üzerinde ayarlama yapmış ve bir kilo nebatı margarin yagının ezami perakende satıs fiyatını 730 kurus oiarak tesbit etrnişti. Ancak, bu fiyat ayarlamasından sonra margarin Uretiniinde önemli derecede azalma olmuş. büyük margarin fabrikalan üretimlerini asgari seviyeye indirmişierdi. Xebati margBrin yagı öyatlarmm dondurulrr.ası ilk kez nebatî jrag üreticileri ve rafinericileri tarafından olumlu karşılanmış ve bir reform hareketi oiarak nitelenmiştir. Ancak, fiyat dondurma hareketini olumlu bulan nebati yag Üreticileri bu kez margarincileri naturel yağ almamakla suçlamışlardır. Üreticilsr, margarincilerin nebati yağı 570 580 kuruştan satın almaları gerektiğini ifade ederek bu fiyar üzerinden girişecekleri üretımin kendilerine bâr bırakabileceğini öne siirmüşlerdır. Bu suçlamalara karşılık veren nebati margarin fabnkaları yöneticileri ıse Tiyat dondurma hareketinin reform sayılabilmesl için üretimin bütün kademelerinde uygulanması gerektiğinı belirtmişlerdir. Margarin üreticileri, nebati yağ üretici ve rafinericüerini yüksek fiyat talebinde bulvmduklan şeklinde suçlamı? ve margarin üreten fabrikaların ortak görüşü olarak şu açıklamayı yapmıştın «Bizler naturel »yçiçefi yafını feçen yı! Nebatî margarin 730 kuruşa satılamaz" Nuri ÖZDENtZ 460 kuruştan alırdık. Bu yıl piyasanın 510 kuruştan açılarağını tahmin ederek Bakan hktan nebati margarin perakende satış fiyatının rükseltilrnesini talep ettik. Bakaniık bu flyatı 730 kuru? olarak ilân etti. Ote yandan naturel ayçiçeği yağı uhminlerimizin çok flstüne çıktı, 570 kuruştan dahi temin etmek irnkânsız hale peldi. Bu yağı 525 kuruştan aldığunızt kabul etsek dahi bir kilo margari nin maliyet fiyatı 740 kuruşa yükselir ki, Bakanukça tespit edilen fiyata satmak imkânsız olur.» Margarin üreticileri, aynca naturel asçiçeğı yağı üretici ve raflr.encıtetını bir yönden haklı oulduklarını Delırterek sunları söy lemışlerdir: «Bu vtl zcvtinyafı rekoltpsi düşuk olmuştur. Uoııyağı ithalâtı kısıllanmıv tır. Bu nedenle ayçiçeği yağına talep artmış, fiyatlan vükselmiştir. EğeT marearin fiyatları donduruluyorsa hammaddesinin fivatlan da dondurulnulıdır. Aksi takdirde naturel yaz fiyatı serbest kalır ve biz istediklrri 580 Inıruşu ödprsek, marçarin fiyatımn 8?0 kuruş olarak tespit edilmesi çprekir. Şimdıki fiyatlar çerçevesinde üretimimize devam edem» riz.» Reform hareketi Konuya bir çözüm yolu bulznak için hükümetten, taban fiyatının arttırılman istenmifse de, başka bir yol bulunarak yag fıyatları dondurulmuştur. Marmara ve Trakya Bölgesinde 28 kooperatiften kurulu Edırne'deki Yağh Tohumlar Birliği, hükümetin destekleme alımlan için verdiği 150 milyon liralık krediden bugüne kadar 20 milyonunu kullanabilmıştır. Taban fiyatının 20 gün ge; »çılması ve 200 kuruşu az bulması nedeniyle üreticiler, ortak oldukları kooperatiflerden kaçarak, yüksek fiyat veren aracı ve tüccarm kapısınt çalmışür. Bu trada taban fiyatının i'âmndan önce ürünlerıni kooperatiflere emanete verenler, bunları gen almak istemışlerdir. Bu gibı olaylara Bzellikle Biga* da raslanmış, bırçok köyJü ürünlerini geri istemışlerdir Bazı bölgelerde ise. kıştan aldıkları gübrelerin ayçiçeği karşılığı yerine para verilmiştir. Ayçiçeği üreticilerini, kooperatiflerden uzakJaştıran bir başka neden de, kesüen yüzdelerin artmasıdır. önceki yıllarda üreticiden kilo karşılığj kesüen yüzde 3':er, yüzde 5'e çıkanlrruş, hem de bu miktar bir lira üzerinden alınmaya başlanmıştır. Yani üretici, geçen yıl bir kilo Urünü için yüzde 3 verirken, şimdi 2 lira ya verdigi ürününden kesilen bu miktar 10 kuruşa yükselmektedir. lerini bildirmiç ve «Ancak, yaf fiyatlsnnın dondnrulınaanıclaıt sonra ayçiçefi flystlan cerUedi. Biz de kooperatiflerimiz aracıtığıyla son bir hafta içinde bu mik tan ü bin tons çıkararak üretici \e 20 mîlvon lira dağıttik. Mübayaa miktarmuzın sezon sonuna kadar muhtemelen 15 bin t«v na çıkması bcklencbilir» demiştır. Verilen bilgiye göre, kooperatif önceki yıl 57 bin ton, geçen yıl da 33 bin ton alım yaprnjştır. ilgili üretici çevreler, raübaya» miktarlanrun her geçen yıl azal dıgına ve Birliğin yanlış politik» sonucu fonksiyonundan uzaklaş Margarin 820 kuruş olmah 230'dan ahrız Nebatl Yag Sanayicilen Birliği Başkanı Hasan Ongun, Bakanlığin karannın özellikle tüketici kitlesi yönünden olumlu sayılacağını bildirerek, margarin ve sıvı yağlann arttmlmasını isteyenlere şu örneği vermiştirr «tikit ayçiçefi rafine yafının (tenekeli) imalâtçı tarafından toptancıya kâr dahil &zamî 700 kunı$a Mtılması ksrarlaçtınlmıştır. Bunun imalcisi bir firma, natiirel ayçiçeği ya£ının W losunu blzlerdrn 5*0580 kuruşa alrrsa kâr eder. Biz de, tohumu üreticiden 23ü kuruşa satın alabiliriz. Artık bilinen ticari kaideler sır oimaktan çıkraıştır. FI yatlan yalr.u marçarinci ve rafinerici yönünden değil, natürel yağ üreticisi sanayiddeo, köylüye ve bu ya|i tüketen az gelirlilere kadar hesap etmek gerckir. Bu tedbirin likit yağ piyasasında, yillarca beklediğimiz istikrarı saflıyacağına inanmaktayız.» Hesap uzmanları büyük sirketleri denellemeye başladı Maliye Bakanlığına bağlı hesap uzmanlan îstanbul'daki büyilk tekstil fabrikalarmda ekipler halinde vergi incelemelerin» bajlamışiardır. Uzmanlar gittikleri büyük tekstil fabrikaiannda incelemelerine başlangıç olmak üzere niPİ sayıraı yapmışlardır. Sayım yapılan fabrikalarda mcvcut mal miktarı tesbit edilmiçtır. Maliye Bakanhğı hesap uzmanlarımn çalışmaian devam edecek, gerekli görüldüğü takdirde cezaUadınlan firmaların •dları açıklanaoaktır.. > • Ayçiçeği ekim alanları üretimi ve verim ERİLÎŞ YILLAR 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 (Hektar) 137.000 117.600 81.300 94.000 160.000 160.000 218.000 215.000 240.000 268.000 ÜRETÎM VERİM (Ton) (Kg./Hekt.) 123.000 96.700 60.000 87.000 165.000 160.000 200.000 230.000 230.000 310.000 897 822 738 925 1.031 1.000 917 1.070 958 1.086 î L ÂN İST. 3. SCLH HUKUK HÂKtMLtGLVOE.N Sayı: 1971/199 es. Beşıktas Diküitaş Emirhan Cad. No: 59 da ikamet eden Ahmet Ayhan, hacir altma alınarak kendisine manevi oğlu Mustafa Ayhan vasi tayin edilmistir. İlân olunur. (Basın: 6407) 8235 Türfcıye Elektrik Kunımu Genel MüdOrliiğiinden. Eleman Alınacaktır Bornova Gaz Türbinleri ve Seyitömer Santralları için test ve mülâkat değerlendirmesi suretıyle askerliğını yapmı? 27 yaşından küçük olmak kaydj ile, 10 Yüksek Teknıkcr. 42 Tekniker, 48 Lise ve Sanat Enstitüsü (Elektrik, Makına) bölümü mezunu elemanlar alınacaktır. Test ve mülâkat neticesinde spçilen adavlar TEK Efitlm Merkezlerinde yeterlı bir süre egıtimi müfeakıp. toplu sözleşmeler hukuku içinde ı? yerlerıne tâyın edılecekierdir. Adaylara eğitimleri sırasında Yüksek Tekrıker ve Teknikerlere 35 TL., Lise ve Enstitü mezunlanna 3» TL. yevmiye verilecek, ücretsiz vatma yen temin etfilecektır. tsteklilerin 30 Ekim 1971 aküamına kadar otobnografilerinietraflıca belirtir bir düeke^iie «TEK Kçitim Viid*»löğü Necatibey Cad. No: U . ANKARA» adresıne müKacaatl'arı've 4 beklenleleri (Basm: A. 1439321727/8240); KAYNAK: D t c . Tarım t>(aUsti]üert SrcU İM» DİLEDİĞİ FAKÜLTEYE GİREMEYEN VE BEKLEMELİ ÖĞRENCİLERE .. Yarısı bile değil Birlik Başkanı Izzet Arda, taban fiyatın açıklandığı 3 Eylül tarihinden Ekim başına kadar 1500 ton mal mübayaa edebildik tınldığına dikkati çekerek, T*rımlilıkte çalışan böyle bir roties seseye sahip çıkılması gerefetiğıni söylemişierdir. «Dünya Sigortacılar Günü» kutlanıyor Ulııslararası Sigorta Istihsaidler Cemiyetleri Federasyonunun (BtPAR) 23 Mayısta Istanbul'da yapılan kongresinde alınan karar uyannca tc^jit edilen 8 EkİTl «Dünya Sigorta İstihsalcileri Günü» bugün bütün dünya ülkelcrinde çeşitli törenlerle kutlanacjk tır. Bu konu ile ilgili oiarak, Türkiye Sigorta Prodüktörleri Cemiyeti iie L'luslararası Sigorta îstihsalciler Cemîyetleri Federasyo nu fBİPAR) ortaklaşa yayıniadık ları bir bildiri ile sigortacılık mes leğinin dünya çapjnda tajıdığı öne mi belirtmişlerdir. Bildiride «Sigorta Kurtımuna ge ııiş halk tabakalan önünde beşeri bir çchre vermek iste.ven sisor:a istihsalcileri ekonomik ve idari açılardan ele alınan sigorta • si:orta kurumu ilişkilerini şaKsî hir »lâııa oturtmayı başarmış buluonakladırlar» denilmektedir. Yüzde 75'i satıldı Kimyasal yolla ham yağ Ureten ekstraksiyonlar, fabrikalar ve tüccar tarafmdan, piyasaya ç;banlan malın yOzde 75'inin satm alındığı belirtilmiştir. Geri ka]an yüzde 25'in, stokçulann eünde bulundugu ve iyi fiyat befcledikleri ilerl sürülmektedir. IÜNİVERSÎTE YE HAZ1RLIK FEN SINIFI ÖĞRETİM DEVRELERİ: 5 KASIM 1 9 7 1 1 HAZİRAN 1 9 7 2 6 ARALIK1971 1 HAZİRAN 1972 geniş bilgi için BROŞÜR isteyiniz. T1 . BİR ÖĞRETİM YPSÜRHİ w GÜNÜN KİTAPLARI SAYIN ÖGRETMENTEKtMİZ, Maliye Bakanhğı Bankalar Yeminli Muraktp Muavini Yarısma Sınavı Türkiyc'de faaüyette bulunan bütün bankaların (etkik ve rmırakabesine yetküı MALtYK BAKANLlGl BANKALAR YEMİKLI MURAK1PLARI KCRULU'NCA aşağıda nıteligi belirtilen adavlar arasında 15 Arshk 1971 Çarşamba günü saat 9'da Ankara ve tstanbul'da yançma sınavı açılacaktır. Sınava katılabilmek !cin : a) Devlet Memurlan Kanunu 48. maddesindeki nitelikleri haiz olmak; b) 1971 vılı Ocak ayı ba?ında 30 yaşını doldurmamı; olmak; c) Sıyasat Biljriler, fktisat. Hukuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesı fdari flimier Fakültelerı. tktisadi ve Ticari liimler Akadsmilen veya mesleğln mevzuu ile ıl£ilı d:3er yüksek tahsıl kurumlanndan (bunlann eşıti yabancı fakülte ve okııllarcfan) birıni bıtırmış olmak; gerekir. Diğer ?artlar ve ayrıntılı sınav programı ile gerekli belgelere ait bılçi Maliye Bakanlığı Bankalar Yemıniı Murakıpları Kurulu Baskanlığından, anılan Fakülte ve Akademılerden veya Kurulun Karaköy Maliye Bınasındakı I«tanbul Bürosundan ve Izmır Defterdarlığından temin edılebilır. Yanşma sına^'ina girmek ıstıyenlerın en geç 30 Kasım 1971 Salı günü saat 17.30'a kadar Maliye Bakanlığı Bankaiar Yeminli Murakıplan Kurulu Başkanlıfına bir dilekçe ile lüzumlu belgeleri noksansız gSndermeleri veya getirmslen sarttır. 'Basmr A 14573 21898 '3Ü En seçkin mensur ve manzum yazılarla, 10 Kasım törenleri v« ulusal bayramlar için. İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Muammer Yüzbaşıoğlu Urafmdan, TEMEL ve KAYNAK KtTAP oiarak hazırlandı. Cört renk ofset baskılı kapak içinde 490 shf.. 20. TL. P.K. 1333 . tstanbul adresinden ödemeli oiarak gönderilir. Gcnel Dağıtun: BATEŞ İSTANBUL ATlTURK'fi \\M\h Türkiye THE Beyaııt, Mithatpoja Cad. İst. Tel: 27 5132 Cumhuriyet 8242 DERSANEŞ] İLÂN Diyarbakır Belediye Başkankğmdan Beledij'emiz İşletmesıne ait otobüsler için 900x20 eb'adrada 20 adet iç ve dış lâstik kapalı zarf usulü ile satınalmacaktır. İhale 26/10/1971 Salı gunö saat 10 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedel beheri 1600 liradan 32000 lira olup geçici terninati 2400 liradır. Şartnamesi Belediyemiz Otobüs İşletmesinde her g ün mesaî saatlerinde görülebileceği ve isteyenlerin adresine de gönderüir. İsteklilerin usulüne uygun tekliflerini ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye Encümenine tevdi ettnelerinı postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Basın: 21875 8232) 5 oduncu, Sıkıyönetim'e bildirilecek Belediye îktisadi Teftiş Heyeı Mufettişlerı tarafından odun atışları üzerindeki kontrollar ırttırılmıç. fahiş fiyatla ve eksil: artıcfa odun satan beş odun• tesbit edilerek haklannda u jereili işieme başlanmıştır. Bu beş oduncu Sıkıyönetitn iomutaniığına da bildirilecekir. iş Bankası Kültür Yavmlan s u NAR ENGLJSH . LANtîUAGE INSTmjTE <IF AMERICA TARAFINDAN YAY1NLANAN PRACTICAL and THE COMMAND OF WORDS ENGLISH SOfyal havatlannd» ve Işlerinde Ingjltzce kullanan, ılerl IngKı/ceyı oğrenmiş veya ö|renmekte olan lumse!er« en cSoğru şekılde Ingıh^ceyj konuşma v» yazmayı öğretmek üzere b«ıs fcıymeth bir eser. Fiatı: Pegln 7öU. TU Taksitle 995. TL İL. tıür içij) . AMFKİKAN NEŞRİY.VTJ 8ÜR«»SÜ Tel: «5 45 01 Istanbnl tstiklîl Cad. No: :«7 Ankara Mithatpaja Cad. (1 Tel: 12 73 18 İrmir Şehu Mevres Cad. 7 . Tel: ILAN Devlet Ürefme Çifiiikleri Dörfyo! Turunçgiller işleimesi Müdürlüğünden îşletmede mevcut tahmini 1785 ton muhtelif narenctye mahsulü 21/10/1971 Perşembe günü saat 10.00 da Dörtyoldaki tşletme İdare binas:nda açjk artırma suretiyle satılacaktır. Muhammen bedeli 1.546.150.00 lira; muvakkat teminatı 115.961.25 lıradır. İsteklilerin belli gün ve saatte teminatlan ile birlikte müracaatlan Uân olunur, (Basın: 21583/8234) ist. Dz. Tek. Sat. Al. Kom. Baskanlığından: 1 Kapalı zarf usulfl ile bir adet Rektifayer satm alınacaktır. Muhammen bedelı 55.000. TL. olup G. teminatı 4.000. liradır. Şartnameleri Komisyonumuzda; Ankara ve İzmir Lv. Amirliklerinde görülebilir. Derby'de 1700 işçi greve başladı î=tanbu)'daki Derby Lâstik "rbrikasında çalısan 1700 ı?çi iun «abahtan itibaren greve lasiamışlardır. Lâstiklş Senik:;>ı üycsi bulunan işçiier dı. îklari yerine getirilinceye kalar direnişlerini sürdürecekleriİ söylemişlerdir. Ücret konusuncfa anlaşma olnazsa grevin, aynı işverene ait .teki fabrikalara sirayet ettiri. eceği iddıa edilmektedir. Bütün KiUpçılarda ve 1$ Bankası Şnbelerinde Genel Dağıtınj: BATEŞ (Cağaloğiu tstanbul) Vurt dısmda Onlversite tatv sıh, Master Doktora ve lb> tısas vapmak ıstevenlere Dış Hkelerde fcğitim tmkânlan ve B u r si ar Yaran : Akşıt KAYALAR Fiatı: 30. t.U Genel dağttun: Mmnetoğlu Vayınevı CağaloSlu tstanbul Odemelj Isteme adresi: F.K 3U3. Bakanlıkiar Ankara ]v\\(t IMhzl Ctnineti ı)e .Sclçuklu Tarih Medeni>eti Enstilüsü. 2 İhalesi 18 Ekim 1971 günü saat 11.00 de Kasımpaşa'daki Komisyonumuzda yapılacağından ıstekliierin 2490 savılı tcanuna eöre hazırlıyacaktekliflerin 2490 sayıh kanuna göre hazırlıyacak10.00 a kadar Komisyonumuza vermelerı. Ü mı:m stur: (Basın: 21269/8238) İLÂN Karasu MalıaödSrliğRnden: 1 Kazamızm Karadeniz sahillerinde batık bulunan ikinci maddede isimleri yazUı beş parça bâkiye gemi enkazımn çıkanlması işi ayni hisse karşıhğında ve teklif almak suretiyle ihaleye konulmuştur. 2 Batık gemiler adı bilinmeyen bir denizaltı ile fyan işlenmiş) Margarit gemisi (yan işlenmişt Antalya ve Seyhun gemileriyle ısmi bilinmeyen (yan işlenmiş) Alman gemisinden ibarettir. 3 Taliplerin Uk ilân tarihinden başlamak üzere otuz gön içinde 1500 liraiık muvakkat teminat veyB banka mektubunu teklif zarfı içersine koymak suretiyle Komisyon Başkanhgma vermeleri veya posta ile taahhütlü olarak göndermelen lâzımdjr. 4 Postada vâkl gecikmeler nazara ahnmaz. ÂLTIN uinhurbct ieşat [amit LZΣ [apolycn i »yar külçe 147.324. 19*.155.1İ5.223» 147.30 325.2M. 1601*0.32 35 camillove BİLGİYAYINEVÎ guareschi Dtfolu Gazete Kâğıdı Satılacaklır SEKAAksu Müessesesi Müdüriügünden MU5TAFA NECATİ SEPETÇİOolU 21! :iflı l i TL Geneı oağ't.m:* BATEŞ 8 Ekim Şaban 17 fetseh snınsisr: IMiye UtW Cenifcli. t. L 2 İü 6.01 12.01 1514 17.41 19,11 «26 12.19 619 9.31 1200 1.3(1 10.4 Te&ısimîzin tecrübe imalâh esnasmda çıkan muhtelif çap ve bojoa tskrıben 8U0 ToN defolu bobm ve takriben 100 TON detolu ebat gazete kâğıdı açık arttırma usulü ile satılacaktır. Bu ı.?e ait şartname; Genet Müdürlük Satış Müdürluğü. tstanbul Al.m Satim Müdürluğü ve Ankara ve îîinir'deld Büro Mtidüriüklerimizden temin edilebiiir. tstekinerın talep ettikJerl miktaıa tekabüj eden •• 7,5 nis/ beîinde yatıracaklan teminat makbuzlan iîe bırlikte 20.10.1971 jfünü ?ast p,30 da srttırmanın yapılacağı salonda nanr bulunmaları gerenmektedir. Müessesemiz 2490 sayıh cArttırma ve Eksiltrae Kanunu»na tabı oimayıp satışı yapıp yapmamakta veya dilediğme yaproakta serbesttir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle