20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTI :CCMHÜBtZET 8 Eklm 1971 «Kucakian Kucağa» filminde Hollywood'un yeni ümülcrlnden Jacqueline Bisset, cenci yıldız Jim Brownla birlikte oynuyor. Fotoğrafta, ikl oyuncuyn filrain bir sahnesinde (örüyorsunuz. Vakko, bir def ileyle kış sezonunu açtı Lanse edilen kreasyonların önemli bir bölümü erkek modasını kapsıyor Minl mini mankenlerin takdim ettiği çocuk modeileri hem güzel, hem pratik 40 YIL ÖNCE Cümhuriyet Silâhları azaitma 1932 SEYHVN ARLI dağlarda başladı hl kâye. Bembeyaz tepeler, çam ormanlan, ışıklan karlarda yansıyan dağ evleri arasında dolaştık. Sonra aydınlandı salon. Perdeye aksettirilen taşı, mankenler çık kayak kıyafetleri ile podyuma taşıdılar, kızlı erkekli. Ardından kayak sonrası oteVde giyilecek kıyafetlere geldi sıra. Uzun etekler, yün süeterler, ucu saçaklı şallar.. Dağda geçirilecek bir hafta sonu, karla kanşık bir mola için bir sürü câzip model. însan dediğin kus misall. Hele bir defilede. Dağlardan, kardan, kıstan Afrikanın göbeğina imverdik. Perdede aslanlar, kaplaniar, gergedanlar... Geride bir tamtam müziği ve podyumda cSafari» modası bu sefer. Birbirinden şık bir silrU avcı. Peçinde dolaşılanfl^ıppolmmHi dft DO zarar. Afrika yorgunluğu geçmeden daha, yeniden bir karanlık. Top tufek sesleri, perdeda kıyasıya bir savaş. Ve yanan ışıklarla 5numüzde bir askerî moda geçidi. Epoletler, körük cepler, kalın palaska tarzı kemerler.^ Tayyör eteklerde de askeri hava, pantolon takunlarda da. trençkotlarda da... Sert hatlı bir moda bu belki. Ama alabildiğine şık. Ben tuttum «Asker» modasını, «Safari» modasını da tuttum. Sade, zarif havalı, kuılanısü. Her bir şey.. Kadın için de, erkek için de... Ama gönlu daha fantezi model lerden yana olanlar vardı elbet defilede. Onlar da aradıklanm buldular. Derece derece, doz doz. Yakada bir çiçekten, bir lefişik kuptan, bir drapeden tu tun da, tek omuzu açık, kenan Vakko müesscsesinin mersimiııi açmak üzere dfizenlediği sengin prorramlı defileden bir RÖrünüş. Bn moda erkek mankenlerin en gözdeleri katılmış, kreasyonlar hanr bulonaıılar tsrafmdan nzon tştir. C K ENEVRE, 7 ( U . ) Silâhlı Kuvvetleri Azaltma Kon{eransı tarafından tejkil edllen komite bugün nlâh ve cepbane imal etme meselesi hakkmda umuml mOzakereye başlamıjtır. M. Youhaux, özel nlâh imali tehlikeltrinden önemle bahsetmiştir. M* Youbauz bu hususta lde. al hal çaresinin, özel surett* silâh ve cepbane imalim tama» rniyle ortadan kaldırmaktan ibaret olduğunu, hiç değilse Konferansın bu türlü imalâtı kısmak ve kontrol etmek l â . zım geldiğini sözlerine eklemiş tir. TERKOS ŞtRKETl ilgilUeri, gazetelerin aleybtekl y»yınl»nn» cevap vererek, yeni getirilen tesislerl» ba »ym 10'nndan itibaren şikâyetlerin önlenecefinl bUdirndstir. *1BULMACA :•:.' haUeri lnce. klbar kl$i. 8 Tanrının adım anarak edilen bir çefit ibadet Sonradan olma yumru. B Heyva veya Çİçek ile dal arası Osmanlılarm Avutturyaya verdlği ad. • • YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 Maden kömüründen çıkan. lan geker tadında beyaz bir toz. 2 Argoda hlç yorulmadan aldatılabilen kinueye verilen lslm Organ, üye. 3 Cehennem raâna•ına Çeklcl. llgl uyandmcı. 4 Hem acıklı. hem gtilünç kısımları olan tarzda sahne eseri. 5 îçki întikam almayı hedef tutan giz11 düşmanlık 6 Kilonun yarı«ı Bir nota. 7 Morina cinsi sayılan etl lezzetll bir balık. 8 Bir yere gitmek İçin Czerinden SOLDAN 8AĞA: 1 Aynı smıftan künselerln, yürOyÜD eectiilmlz evler, arası yol Bir seçalışanların lktiıadl menfaatlerinl 6789 yln en kenakorumak için kendl aralarında kurduju blrlik 2 Kargafalık rı. 9 GS. veya kanunu vm hükümetl olmarünOj, blçlm yan cemiyetln içlne düştügü hal veya yazı, reTKRSt akıL 3 Ölçülülük vey» «ira kopyası. alaturfcada »»v^tn yaparken ana Azotlu gıdam.v.m» dântts Moda olân bir lann vücutta rcnk. 4 Senenin bir parçası yandıktan n a Tekrarla elde edilen el usUlıgı. ra Idrarlyl» S Geri eekOrae Klsi. 6 dı«arıya a t ı . Bir hayvan Ikldeblrde gayriiradl Oünkö bulmacanın lan artığı bakaj göx oynatma. 7 Tavır ve halledllmls sekü kiyesL 6789 Hattanın filmlerj Düşüşün BurukTadı Atfllâ DORSAY • KÜCAKTAN KÜCAĞA (The grasshopper/Yönetmen: Jerry PARtS/Oyuncular : Jacqueline Bisset • Jim Brown • Joseph Cotten/Renkli NG Pictures yapımı (DÜNTA, SİTE) İR NOKTADA başlayıp 8telerde, bellrsiz bir başka noktaya doğru «1 yon'amiy1« yürümek (düşmek, belld de...). Toplumun iyl, güasl, doğru belledikleriyle yetinmempk, onlara sırt çevirmek.. her zarnan doygunsuz, her *amxry tedirgin, bir arayısjı peşiod», uzaklarda, erişiimez bir hayale doğru... Her zarr.an, os yapılırsa yapılsın, bir yerlerde, daha çok eğlenen biriierirun olduğunu düşünmekti... Daha çok eğlenmeyi istemek, varlığıru, var olduğunu daha derinlemeBine duymak... Yas?.k, tabu, ayıp kapılarmı silkelemek, tormak... Benliğini sarsmak, ezmek, kendi kendinl hırpalîimak. küçültmek, uçurumlann dibine itmek... Çökiişü, düşüsü dam la damla, yudum yudum, acı bir içki gibi içmek... lyinin, doğrunun durgunluğuna karşi jssağın, kötürsün {eytanın ça kiciliğini seçmek.. bırakmak kendinl... Bırakmak... Sonun» dek . Zaman zaman belli bir çevreyi tasvirde, bir kuşağı, umutsuzluğuyla, tatminsizliğiyle, saplanblariyle vermede belli bir başan... Ve lnce, duygulu, nüanslı oyunuyla Jacqueline Bisset... Jerry Paris'in filminin bir kaç olumlu yanı... Bunun dışmda, kaba çizgilerilye melodram olan öykünün, özeUikle ikinci ya nda bu özelliğe büstyitün saplanması, dağılması... Rahat, akıcı sinema dıliyle seyredilen, önemsiz bir küçük filim... Parlak bir moda gösterisi deve kuşu tüyleri fle sOslU pan lan uçuşan muslin gece elbiselerioe kadar fantezinin türlusu. Tersine alkış MA FANTEZİ konusunda cür'et rekoru elbette kl bir siyah gece elbisesinde. Kıyafete elbise demek yerindey se eğer. Omuzlar iyice açık. Süt yen yerini tutan drapeli bir  B Bit moda şöleni özelliklerinin tfimünfl basanü bir şekilde canlandıran Vakko bulunan kıa Te erkek mankrnlerden bir kısmı. defilesinde bazır GÖNÜL ÜLKÜ . GAZANFER ÖZCAN Tiyatrosu (Eesntepe, Z. Kuju . 46 40 10) Koca Eşek (Kom. 3 perde 2 Ublo) Her gece 21.30. Cumsrtesi . Pazar 16.00 da matine. Per^embe oyun yok Bu yönteml, bu yaşayış biçi Gt'LRIZ SİIRUBİ . Engin Cezzar mini seçen bir genç kızuı öy (Lmit Tiyatrosu . 46 60 64) E. rnm . F. Hakan N. Calara. küsü «Kncaktan kucağa» . KüvetEvetEvet (Kom. 2 perde) EBCAN (37 22 00 . Kadıkuy) Mü. çük taşra kentindeki evlnden Pazartesi hariç Salı, Çarîam. ANKARA (64 İS 86 . 1. Lcvent) cevher Hırsızı . V. Timalabir gece gizlice kaçıp büyük ba (Halk), Perşembe, Cuma, CuZüğurt Avukat V. Gassraan . BT. martesi 21.30, Çarşamba 15.00. Ta. kente, sevdiği gençle yaşvnaya Kt. HAKAN (36 45 89 . Kadıköy) Soy. lebe. Pazar 15.00 18.30 matine. giden .. Bir düzenll yaşam yeriATLAS (M 08 35 . Beyoğlu) Kolgnncular T. KoreL F. Han rjz Kabıaman C. Fanyitze ne başka bir düzenli yaşarn mı? KAUlKOk (37 15 S7 Kadıköy) İSTANBUL TİYATROSU ALTI Rİ Aşkı Arayan Kadın R. Burtaa Değıl elbet.. Yine kaçış, bu kez OYÜNLARI (45 64 65) HabaAS (47 63 15 • Harbiye) Komlser E. Taylor . BTS Las Vegas'ın ışıklan, kumarhabam Sınıfı Baskında Çarsam. Thıbs S. Poiticr . BİŞ KENT (36 96 12 Kınltoprak) SL ba Perşembe Cumartesi neler, çılgın partiler.. Dir evliBARBAKOS (47 04 79 . Ortaköv) yah Öğretmen C. Lockhart . Pazar Cuma 1540 1845; Yedi Kirahk Silâhşör G. Iik, yeniden düzene girmeyi deRt Pazartesi 1815 2115 Kennedy RTS neyiş.. mutsuz son... Ve sonra. REKS (36 01 12 KadıkBy) Şeraf DÜNYA (49 93 61 . Beyoğlu) KuKÜÇÜK KOMEDİ • MEHHET Kurşunu G. Ford BİS adım adıra düşüş, esrar, icki, caktan Kucağa J. Brown . OZEKİT TtYATROSÜ (21 56 81 . SİNEMA 63 (55 10 84 Küçukyalı) 50 dolara motel köşelerlnde vüBİS Koca Mustafa Paşa) Damat KayMaceralar Diyarı C. Walter . cudünü satma . Bir portre bir EMEK (44 84 39 Beyoğlu) Bil nana Maçı (Komedi 3 perde) PaRİS anatomi, çağımız gençllğinin Masal Gibi S. Loren, Ö. Şe. SUNAB (33 06 18 . Kadıköy) Biı zartesi hariç her gece 21.15 de, yaygın bunalımından tzUr tari( . BtS Çarşamba • Cumartesi . Pazar 15' Tabanca Yuz Tabut P. LawFİTAŞ: (49 01 65 Beyoğlu) Koşıyan bir genç kızın öyküsü... de Çarşamda halk güniı rence ETS miser TUbs S. Poitier . KİS SÜREYYA (36 06 82 . Kadıköy) • Mt'CAP OFLUOĞLU LCC SAHKONAK (48 26 06 Harbije) KolYedi Kiralık SUâbsör G. NESÎ Nişantaşı (48 40 80) suz Kahraman C. Panyitze . Rt Kennedy . RTS Tiyatro Gibi (Komedi 3 Perde) LALE (44 35 95 Bejoğlu) Sür. ÜSKLDAR (33 24 75 • Üsküdar) Pazartesi hariç her gece 21.15 günden Gellyorum F. Hakan Elveda Anneciğim Y. Martino Çarşamba; Cumartesi; Pazar 1 C 7O N. Çehre de ıcatinc. Biletler gi;e ve SanLEVENT (64 06 99 • 4. Lerent) der Kitabevi Osmanbey'den te. Şejtanın Elçisi H. Lunn Rt min edilir. MISTIK (46 15 14 . Beşiktaş) 1 HARBİYE (487720) OtKENLl TASDELENLER TtYATROSÜ: Hak Mucadelesi D. Wamer . YOt, (Oyun 3 perde) Pazarte. (47 23 12) Y. Endüstrl Merk. Har • Captain Horatio RTS. 2 Siyah Ögretmen C si hariç heı giin 21.00, Pazar biye . Fidanaki (Mü. oyun 3 per.) Lockhart BTŞ 15.30, Çarşamba öğrenci. Cuma Pazartesi hariç her gece • 2130. Hornblower/Yönet • ÖZLEM (48 47 33 . Mecidiyeköy) halk tenzUâtiı. Çarşamba • Cumartesi • Pazar • 1 . ölmeden Tevbe EtK.Tibet TENt KOMEDİ (44 04 09) İLK men: Raoul Walsh/ 18.00 Matine 2 Anncler ve Kızlar X. GÖZ AĞRIS1 (Kom. 5 tablo) • LSKUDAB SCNAR TİYATRO. Salı hariç hergnn 2100, Pazar Kenter . N. Karaböcek . B Oyuncular: Gregory 15.30, Perşembe öğrenci, PazarSU (33 06 18) Kıvırcık PaBÜYA (44 54 57 Beyoğlu) 1 Peck Virginia Matesi halk tenıilâüı. şa Müzikal komedi 3 perde. Keloğlan ve Yedi Cüceler S. Hazlnses . R. 2 Tatlı Meleğim FATİH (22 01 71) BU NE TESA. Pazartesi hariç, her gece 21,15 te yo Stanley Baker DÜF (Kom. 3 perde) PazarteT. Şoray, E. Hun Pazar lS'de matine. Cuma fcalk si hariç hergttn 214)0, Pazar 15,30 SABAY (44 16 56 . Beyoğlu) Hagıinü tenzilâtlıdır. Christopher Plum Salı öğrenci. Çarşamba halk yalimdeki Sevgili R. gtender . tenzilaüı RT mer/Renkli Warner ÜSKÜDAR: (33 03 97) KOCA StSİTE (47 69 47 . Sişli) Knraktan Bros filmi (Y. MENAN (Oyun 3 perde) Cuma ha. Kucağa J. Brown • BİS m BAKIRKÖY: Altuğ; Merkez riç hergıın 21.00, Pazar 1330, Pa (Yeşilkoy); Evrin (K. Çekmece); YESt AB (49 64 72 . Beyoğlu) LEK) zartesi öğrenci, Perşembe halk Muallft F. Girik, K. İnanır Sağlık (Safrakoy); Emek (OsmatenzilâU] TENt MELEK (44 42 89 . Beyoğlu) niye); Ömur (Kanarya); Topdemir, KADIKÖY (38 31 21) ORMAN (O. Korkusuz Kahraman G. Peck U YIL, listelere, geçmls yıl(Gungören); Okan (Bahçelievler); yun 3 Perde) Pazartesi, Salı ha. BL Zühal (Şirinevler); Merkez (Esen. iarın sevümiş bazı lilimierin riç hergün 21.00, Pazar 15.30, Cu. ler) yeni kopyalannın girdiginl ma öğrenci ve halk tenzilâtb • BEŞİKTAŞ: Beşiktas; Ortaköy; gören sinemacılar, bu eskiye AYFER FERAY TÎYATBOSU (Kü. Boğaziçi (Bebek); Akalay (Levent) AYDEN (21 52 58 Çapa) Orman. rağbet karşısında «bitpazarına çuk Sahne 49 56 52) Çiite BaA YuKsekkaldırım; Zambak; Fınlar Kıralı C. Dolker KTS layı (Kom. 3 perde) Salı Per. dıkh nur, yağması zamanı» nın JtelGÜNDEŞ (27 71 86 . Şehzadebaşı) şembe Ctraıa 21.15 • Çarşamba diğine hükmederek depolannı 1 Komiser Thibs S. Poitier • EMINÖNÜ: Yeni Sırkeci; Ge18.15 . 21.15 (Halk Te öğrenci) dıkpaşa Sağlık; Türkeli (KumkaBTS. 2 Benl Niye Şeçtin . RTŞ karıştırmaya girişmişler... tşte Cumartesi ]8.15 . 2115 Pazar pı); Bfrlik (Lâlell) GÜL (27 71 86 . Şehzadebaşı) 1 bunlardan bir tanesi: Tam 20 15.15 2115 • EYUP: ŞukTan; Değer (Sağmal. Sürgunden Geliyorum F. Ha. yü öncesinden, 1951 den kalma, cılar); 500 Evler (Sağmalcılar); kan. 2 Yuvasıl Kuslar F. BULVAB TİYATROSU KENAN |r 195253 sinema sezonunda yurBÜKE (21 48 92) Top. Kirahk Numune (Sılâhtar); Ümit (Rami) Akm Metres (Müz. Kom. 3 perde) dumuzda gösterilmiş bir tilfcn: HAKAN (23 42 33 Karasfimriik) • FATİH: Şifa; İnan; Bılgin; Yıl Çarşamba hariç her gece 2115 • dırım fFındıkzade); Yedikule Mer Açık denizlerde bir Kaptemn Sürgunden Geliyorum F. HaCumartesi • Pazar 18J5 . Perşem kez; Çakmak (Kuçuk M. Paşa) kan, N. Çehre serüvenlerini anlatan «Kahrabe halk günfl tPEK (22 25 13 Çemberlitaş) Bir • GAZIOSMANPASA: Emler; Al man Kaptan»... O zamandan kal DORMEN TtYATROSTJ (44 97 M) tan (Küç.koy) Masal Gibi S. Loren, O. Şeril ma, ama, bayrettir, sapasağlam İSTANBUL MASALI • KADIKÖY: Kuşdili; Tanyer (Çil RTS Çarşamba • Cumartesi Pazar korunmuş bir kopya... Fülm tehavuılar); Daryal (Suadiye); İŞTANBUI. (21 23 67 . K. M. Paşa) 15*0 2115 Perşembe . Cuma maliyetlerinin bu denll yüksek Nur fFıkirtepe) Zor Oyun R Schneider • RTS 2115. olmadığı devirlerde. filimciler, MARMARA (22 38 60 • Beyazıt) • KAKAKOY: Akel DOSTLAR TtYATROSÜ (Dormen • KASIMPAŞA: Deniz Kolsuz Kahraman C Panyitbir fllimden bir kaç orijinal Tiyatrosu 43 (4 8C) Aslan Asze BTS • SARIYER: Istikamet; Benlr. kopya 'bfrden getirtirierdi... Bu ker Şvayk . Çarşamba, Cuma, ŞÎNMA 5UB (23 ST 18 . Topkapı) gân gibi kopyalarm sağlamlığını, Bir Masal Gibi S. Loren, Ö. • SÎSLt: Cihan; Elper; Pelin; Cumartesi, Pazar: 18.15 Pabu durum açıklayabilir... «KahMaçka; Yeni (Mecidiyeköy); Gül. Şerif . BTS zartesi, Salı, 18.15, 21.15. Cuma raman Kaptan», önemli bir fltepe; Kaptanpaşa (Okmeydanı); SAFAK (22 25 13 . Çemberlitaş) öğrenci matinesi. Ömur (Cağlayan) lim değil . Ama, bugün 80 küKomiser Thips S. Politier RTS ELHAMBA tSTANBtîl TtTATROTINAZTEPE (71 65 18 Bakırköy) • ÜSKÜDAR: İskele; Nümune; sur yasında olan, serüven fllmi SU (44 22 36 Beyoğlu) Hızlı Kasabanm Sının A. Quinn . Ziya Hekimhan (Çengelköy); Alptüründe kendine özgü bir üslp.Mustafa Pansiyonda • PazarBTS er (Ümraniye) tou gerçekleştırmiş bir yönetmetesi hariç her gece 21.15 de • ZEYTİNBURNU: Hayat nin, Raoul Walsh'm, anlatım özeUiklerinı kendinde toplamış, AŞ (36 00 50 Kadıköy) Sürgünheyecan öğeleri yerinde bir seSİNESIATEK'l'K BTJGÜN den Geliyorum F. Hakan rüven filmı... 20 yıl öncesinden N. Çehre Acı T. Güney 1971 ATLANTİK ' « « 70 . Saskınbak. gelen. yönetmeni nedeniyle olkal) Korknnç Olay B. Bemard 16.30 Vurguncular T. Güney . 1971 sun, oyunculariyle olsun, sineBO. 19.00 CMTJT T. Güney . 1971 maseverin ilgisini çekebilecek CEP SÜREYYA (36 06 82 . Ka. bir lilim... dıköy), Sürgunden Geliyo banddan aşagı büzgülü bir etek iniyor yere dek. Ne var kl etek muslinden. lçini oldum olasıya gösteriyor. îçinde gösterecek çok bir şey yok aslmda. Yan giyim konusunda. Paçalan vs beli bir sıra stras geçmis bir siyah slip, o kadar. Bir alkış, bir alkış!. Alkış, evet, tamam. Ama erkek dâvetlisi çok olan bir defllede tamam. Oysa bu defilede erkekler boncuk misall. Bu ne lş? Kim alır böylesins cömert bir kıyafeti? Belki bir sahne sa natçısı. Ama defile bunun dışmda hemen herkesin pek rahat alabüeceğl bir sürü modelle dolu. Pantolon tafamlar Pariste ov duğu gibi Vakko'da da 72 kışının yıldızı. Etek boylan yeni moda uyarmca diz kapagı hizasında. Ama gençlere yönelen modellerde derece derece mini. Hududa dek dayananJarı var arada. Bir iki tane de maksi. Nazaruk kabilinden... Yün ve derl garnitürlerle süa İU prensdögal ve tveed takımlar, takılıp çıkanlabilen kısa pelerinler. Çıkanlamıyan önden yan dikişe kadar enteresan yarım kaplar. îçl kürklü kapü şonlar, ekose pantolonlar, ekose ceket ve mantolar. Takiıt kürkten yakalar, astarlar, boneler, pelerinler, mantolar. Erkek stıli şapkalar, yün çoraplar, yerll desenlerle süslü rengârenk nefis Jarse elbiseler. Bu elbiselerde motiflerln üstüne basılmış dev tugralar radyo İSTANBUL Milli mankenlerimizden Başak Gürsoy'un sondnğa bir kreasyon.. 05.55 06.00 0620 06.30 07.00 07.05 0730 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 09.40 10.00 1030 11.30 12.00 12.10 1255 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 1430 14.45 15.00 15.05 16.05 1620 16.45 17.00 17.05 1725 1750 19.00 19.40 1955 20.00 2030 20.45 21.00 21.10 2130 21.45 Açdış, program Kur'ânı Kerîm Saz eserleri GUnaydm Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Bu sabahırj melodileri îstanbul'da bugün Beraber şarkılar Piysno sololan liirküler , Ev için Arkası yann Haberler Okul radyosu Şarkılar, saz eserleri Haberler S. Okuş'dan türküler Küçük orkestra T. Korman'dan şarkılar Haberler, Resml Gazete Dans müziği Ü. Aksu Orkestrası E. Varol'dan çarkılar E. Aris ve arkadaslan M. Akkuş'dan türküler Haberler Okul radyosu Çocuk bahçesl Bir konçerto S. Deran'dan şarküar Haberler Köy odası Kadınlar fasu Reklâmlar Haberler, hava durumu Dini sohbet Bir varmış Kentimizde tiyatro Akdeniz Oyunlan B. üçar'dan türküler 24 saatin olaylan Şarkılar Kitaplar arasında Türküler 22.45 23.00 2355 24.00 1655 17.00 1730 18.00 1830 19.00 1930 20J5 21.00 2130 22.00 2230 23.00 24.00 0030 01.00 Haberler Opera konserl Önemli haberler Kapanıs Açıhş ve program Diskoteğimizden KUçuk konser Gençlere müzik Senfonik müzik Albümlerden seçmeler Hafif batı müziği Akşam konserl Operalardan yanküar P. Mauriat Orkestrası Türk bestecilerl Hafif batı müziği Gece ve müzik Caz saati Hafif batı müziği Program ve kapaaış tSTANBm tL BEYOGLU Zebra modası AKKO, koleksiyonunun önemli bir bölümünü de erkek modasma ayırmış. Erkek modasında hatlar genç, renkler çarpıcı genellikle. Siyah pantolon üzertne giyilen gelincik kırmızısı ceketler gece için. Siyah pliseli Jabolar, kırmızı kravatlar. Sonra pelerini zümrut yesili astarla kapü, zümrUt yeşili kravath siyah takimlar. Zebra desenli pantolonlara e ş zebra desenli kadile astarh çok şık erkek trençkotlan. Kadın modasında olduğu gibi ekose çevresinde dönen bir sürü yeniIik. Paltosunda, ceketinde, pantolonunda. Arada tninik mankenlerin takdim ettikleri bir sürü güzel, pra tik çocuk modell... Podyumdaki ustalıklan, pozlan görülrneye değer. İki buçuk saat sürdU Oğuz Aral'ın yönetüği Halit Kıvancın takdim ettiği bu enteresan moda gösterisi. Hikâye karlı dağ larda baslamıstı, bir aşk hikâye si ile sona erdi. Romantik kıyafetlere ünü dünyayı tutan Love Story ile girdl TV İscanbul 1 V Teşhir edilen orijinal ktyafetlerden biriVakko. Kaderin, ölümün ayırdv ğı iki sevgülnin hikâyesinı, şık kıyafetler giymış balermler bir özet şeklinde sundular. Bır kero daha dinledik o müziği. Bir ıikış, bır kıyamet. îstedıği kadar pişman olsun, dövünsun Harvard Üniversitesinin Proîesörü Eric Segal böyle sıradan, böyla sulu romantik bir hikâye ya» dığı için. Dünyayı dolaşıyor melodramı, filmi Ue. müziği ile. Şimdl da moda sahnelerinde lşte. Gözü yaşlı aşk hikâyeleri halâ tutuyor günümüzde. Makinalaşmış, kunı bir dünyaya rağmen. Belki de sadece bunun için. ı 1958 Açılıs ve program 20.00 Çocnklann TV'si (PU I li Bebek) I 20.15 Yannın ya^amı • 2030 Haberler I 21.00 Hava durnmn ' 21.05 1900lerin kadını I 21JJ0 Ba gece (Eğlence prog | ramı), Taner Şener, Sadık I Karadeniz, Erol Ergev I gin, Yıldız Ayhan, Üç ' HürEl Orkestrası ı 23J0 Akdeniz Oynnlan I 2230 Türk müziği ' I 2255 Kapanıs. I Kahraman Kaptan TİYATROLAR ANKARA 0555 06.00 0620 0630 07.00 07i)5 0730 07.45 08.00 08.07 0837 09.00 0920 09.40 10.00 10.05 1030 1130 12 M 12.05 1230 13.00 1345 14.00 Açılıs, program Kur'ânı Kerim Saz eserleri GUnaydm Köye haberler Oyun havalan Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sanatçılardan şarkı Çeşitli müzik Ev için S. Uygun'dan türküler Arkası yann Ara haberler Şarkılar Okul radyosu Konser saati Ara haberler Türküler Beraber. solo sarfeuar Haberler, Resml Gaaete Hafif müzik öğle konserl 1420 14.40 15i» 15.05 16.05 16.20 16.40 17.00 17.05 1730 19.00 1935 1950 1955 2030 20.45 21.00 21.10 2150 22.45 23.00 23.45 23.55 24.00 Şarkılar Plâklar arasında Ara haberler Okul radyosu Çocuk bahçesi S. Teğmen'den çartalar Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy odası Haberler, hava durumrj Saz eserleri Bir varmış Isteklerlnlz mikrofonda Airf^prii^t oyunlan SUâhlı KuvveUer saati 24 saatin olaylan Açık oturum M. Seyran'dao şarkılar Haberler Haftamn bestedsi Gece müziği Onemlı haberler Kapanıs ECZANELER B ISTANBUL Solda: Siyab Kıepden, uzun siyah çizmelcrla giyilen enteresan bir kıyafet Pantolon etek bütün plise. Düğmelcr clmas taklidi ta$tan. Sağda: PeleriD tam yakası bfizgölenerek gelincİB Kumızısı birmanto. İSTANBUL SULAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Adet Caterpillar 955 tipi Loader ile 1 Adet Caterpillar D4 veya D6 tipi Buldozer Satm Alınacaktır 1 adet Caterpillar 955 tipi Loader 1 adet Caterpillar D4 tipi Buldozer veya 1 adet Caterpillar D. 6 tipi Buldozer kapalı teklif alraak suretiyle satm alınacaktır. Bu işe aü şartnameler Ticaret Müdürlügunden temin edilebilir. Ellerinde bu makinelerden bulunan firmalardan ihaleye girmek istiyenlerin şartnamelere göre ayn ayr» veya tümü için hazırlıyacaklan kapalı tekliflerini en geç 14/10/1971 Perşembe günü saat 14.00 de kadar Beyoğlu İstiklâl Caddesi 379 No. da Idaremiz Müdürler Kurulu Sekreterliğine vermelen rica olunur. İdare ihaleyl yapıp yapmamakta kısmen ve dilediğine yapmakta serbesttir. (Basm: 21873/8231) (TENt vc KÜLLANILMAMIŞ) İLÂN KADIKÖY ÖKLERE SAHİP OLMADIKÇ VATANA SAHİP OLAMAYIZ IÜRK H)TV* KUVVETLERIN! GUÇIENOIKME F««FI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle