16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA ÜYMAY1 TAAHHÛT EDER. Sahıbi : Cumhuriyet Matbaacıük ve Gazetecilik T. A. Ş. adına NAZİME NADt Sorumlu Yazı îşleri Müdürü: SAMİ KARAÖREN Basan ve Yayan: CUMHURİYET MATBAACILIK ve GAZETECtLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. N. 3941 B ( l R D 1 A R ANKARA: Atatürfc Bulvan Tener Apt u \J I I \J u « * n . Yenisehır Tel 120920 • 129544 İZMÎR: Fevzlpaş» Bulvarı Afşaroglu îşhanı Teı: 31230 2470» GÜNEY İLLERİ: Kuruköpru 34 cokak No. 40 ADANA Tel: 45J0 3934 ABONE ve tLÂN 1 3 6 12 Aylık Ayhk Ayhk Ayhk Adi PosU Xnrt Içı £urt Dı*ı 22,50 45 «7.50 135. 135. 270. 270 540. Başllk (MaJctu) 2. ve 7 ncl sayfa (Santimi) 3 üncü sayfa (Santimi) 35(1 Lıra 80 85 7S 4. 5. 8 ncı sayfa (Santimf» 10O Nişan. Nlkâh, Evlenrae. Dogum ş Ö Ölüra, Mevlid. Tesekttur 13 üncö (5 Sm.) 150 Ölüm. Mevlid. Tesekkür (S Cm.) 100 SAVISI 75 KURUŞ En büytik bayram (Bastarafı 1 tncı sayfada) 1 törenden yanm saat önce Anıtkabre gelmiştir. Bir iskemleye oturarak Aslanlı yoldan gelmekte olan korteji bekleyen İnönü, neşeli görünmüş ve nöbctçi erleri yanma çağırarak kendileriyle sohbet etmiştir. Kortej Anıtkabrin önüne ge dığinde tnönü yerlni alrrustır. MUHALÎFLERÎ (Baştarafı 1. sayfada) Aydm Yalçın, Demirel'in, •kendî isteği ile» veya «zorlanarak» ka bul etmek durumunda oldugu Par laraento soruşturmasından bir kez daha kaçması halinde ne gibi gelişmelerin bekleneceği şeklindeki sonımuza «o zaman AP patlar» karşılığmı vermiştir. nan AP'ü. parlanıenterlerin sayısmın 30'a yaklaştıfı söylenmektedir. Oncekı gece Aydın Yalçm'ın evinde yapılan toplantıda, Demirel'a verilecek muhtıranın esasları tespit edilmis ve imzalanmaya başlanmıştır. Bu toplantıya katılan AP'li parlamenterlerden bazılan şunlardır: Ahmet Demiryüce, Celâl Ertuf, Cemal Külâhlı, Mehmet Ah Oksal, Mehmet Atagün, Cemalettin înkaya, Ruhi Tunakan, Tarık Remzi Baltan» Fahri t'grasızoğlu, Kemal Demirer, Hazım Dağlı, Aydın Yalçın, Sala Yalçuk, Sadık Perinçek. THY'da yeni toplu sözleşme imıalandı THY üe Türkiye Sivil Havacılık Sendikasınm 1 Temmuzda başladıkJan 4 Tiplu t s Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu toplu iş sözleşmesiyle THV nm bütün personeline % 20 zam 400 Uâ 1100 lira arasında değiçen memurlara da 100 lira zam yapü mıştır. Bu arada Tahsil ve tecriibe ön plâna alınarak yeni istikrar hükümleri getirilmiş. THY'nın bü tün iş yerlerinde posta veya vardija şeklinde çalışan personele de her ay maaşlarmm V* 30'u ile ° o 60 arasında ilâve zam sağlan/ mış, çocuk zamlan 10 liradan 25 liraya çıkanlmıştır. THY Genel Müdürü Tümgeneral thsan Gö>sa ran Yeşilköy Hava Alanı THY tşletme Müdürlüğünde yaptıjrı top Demirel selâmlaşmadı Anitkabirdeki anma törenine Cumhurbaşkam Cevdet Sunay, Senato Başkanı Tekin Anburun, Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı, Başbakan Nüıat Erim, Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhittin Taylan, ana muhalefet partisi Başkanı Ismet İnönü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tağmaç, Bakanlar. Kuvvet Komutanları, yüksek rıitbeli memurlar, Ankarada bulunan general ve amiral ler ile siyasî parti yöneticileri katılmışlardır. A.P. Genel Baş kanı Süleyman Demirel, siyasî parti liderlerine ayrılan sıranın başmda yerini almışty. Anıtkabirdeki tören sırasında Demirel'in çevresindekilerle selâmlaşmaması dikkati çekmiştir. Ata'ya yapılan saygı duruşundan sonra Cumhurbaşkanı Sunay özel deftere duygulannı yazmış, ardından da hürriyet şehitlerinin mezarlarını ziyaret etmiştir. Yeni bir durum Genel Başkana verilecek muhtı ranın hazırhklan içindeki AP'li parlamenterler «son mücadele» olarak niteledikleri muhtıra için elliyi a?kın imzanın toplanacağını bildirmektedirler. Bu parlamenterler, son siyasî buhranın, Başbakanın ıstifası ve bu istifanm Cumhurbaşkanınca kabul edilmemesiyle gösterdiği yeni gelişmede, AP içinde de yeni bir durumun ortaya çıktığını îfade ederek, AP Genel îdare Kurulu'nun, ilk kez Genel Başkanının kişisel sorununu parti poütl kasmdan ayırdığına işaret etmrktedirler. AP Genel îdare Kurulu' nun son toplantısında, İsmaıl Hakkı Tekinel, Sadık Perinçek, önol Çakar gibi iiyelerin çabalarıyla «Oynanan oyunun bozulduğumı» bildiren Demirel'e muhalif AP1İ parlamenterler, «Genel Îdare Kurtılu ilk defa Süleyman Demirel'i, kendi meselesiye meşrul olmak üzere yalmz bıraktı» demislerdir. TBMM'deki tören Cumhurbaşkanı Sunay saat 10' dan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisinde tebrikleri kabul etmiştir. Tebrik töreninde yasama, yürutme ve yargı organlarında görevli olanlarla yabancı misyon temsilcileri de hazır bulunmuşlardır. Senato grubunda da Bu arada AP Senato Grubu içinde de, Genel Başkan Demiret' in, kardeşleriyle ilgili iddialar nedeniyle hedsf oldugu suçlamalardan, partiyi anndırması içm gerekeni japmasını isteyen üyeler bir «muhtıra» hazırhklarına girişmişlerdir. Ankara milletvekili Aydın Yalçm, parti içindeki bu hareketlerle ilgili olarak bilgi verirken, üzerinde çalışılan çeşitli muhtıralann yeterince imza ile birlikte en kısa zamanda Genel Başkana verileceğini söylemiştir. Yalçın «Muhtiradan sonra ne olnr?» şek lindeki sonımuza «Bu durumda Demirel, ya kendi isteği ile mesclesini bâl yoluna gider, ya da zorlanır» cevabını vermiştir. Demirel'in bir kez daha sonışturmadan kaçması halinde «AP'nin patlayacağını» bildiren Aydm Yalçın. Demirel'den sonra AP'ye kimin Genel Başkan olabilecegini sorduğumuzda ise şöyle konuşmustur: «Kara tahtadakl yazı silinsin, yerine yeni j»zı sonra yaıılır... biliyorsunuz, (Tabiat boşluktan nefret eder) diye eski bir söz vardır. .» Siyasî partilerin yöneticileri yoktu Tebrik töreninden sonra tören salonunda bir resmi kabul düzen lenmiştir. Resmi kabulde hiç bir siyasî parti başkanının bulunmaması dikkati çekmiştir. Siyasî Parti liderleri Cumhurbaşkarunı tebrik ettikten sonra şeref salonundan ayrılmışlardır. AP yöneticileri grup odasında bir toplantı yapmışlardır. Demirel'in «Oruç lu» olduğunu öne sürerek resmi kabule katılmadığı öğrenilmiştir. iemirel, Hipodromdaki törene de katılmadı Öğleden sonra Hipodromda yapılan törendeki resmigeçit heyecanlı olmuştur. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, buradaki törene de ka tılmamıştır. Bandolar başkentin çeşitli alanlarında konserler vermişler, gece de fener alayı düzenlenmiştir. • ÖGRETİM YILI Ankara Ünıversitesı 19711972 öğretim yılına 1 Kasım Pazartesi günü torenle ba^layacaktır. Bu yıl, rektör seçiraı de yapılacaktır. Halen rektör olan Prof. Dr. Tah sin Özgüç, «l'eni rektör seçimi 4 Kasım Perşembe günü saat 10.00 da Dil ve Tarih Coğrafy» Fakültçsinde yapılacak» demıştir. • KAÇAK EŞTA Iskenderun Jandarma Teskilâtı, Arsuz sahili yakınlarında bulnnan PTT karapı civannda, bir kamvona yüklenmek üzere alan 20 balva iskambil kâfıdı ile külliyetli miktarda kadın ve erkek kumaşları ele geçirmiştir. Ada. na plâkalı kamyondaki mallar, müsadere edilmiş, Hasan Alkıcı, Süleyman So|an ve Sait Ba. lıkçı gözaltına alınmıştır. • DÖVÎZ REKORU Kuşadası'na bu yıl gelen turistlerin sa>iları ve bıraktıkları döviz bakı mından rekor kınlmıştır. Yapılan açıklamaya göre, 79 bin 656' sı deniz, 55 bin 718'i kara yolundan olmak üzere Kuşadası'na 1971 yılımn Eylül ayı sonu itibariyle gelen turist sayıst 135 bin C7*'Uir. Bu turistlerin bozdurtfuğu doviz ise 34 milyon hradır. Bu arada, Denizcilık Ban kası'nın da kılavuz kaptan ücreti olarak yabancı bandırah ge milerden tahsil ettiği dövız Türk lirası olarak 2 milyon 556 bin lirayı bulmuştur. • 10 EV YANDI Nusaybine bağlı Açıkyol kövünün Demirmeryem mezrasında bilinmiyen bir sebepten çıkan yangında 10 ev tamamen ve 315 küçük baş hayvan da diri diri yanmıştır. Evsiz kalan 60 kişi İtnar tskân Bakanlığına ve Mardin Vaiiliğine müracaat ederek âcil olarak yardım istemislerdir. • FAHtŞ FtYATLA Siirtte fahiş fiyatla gaz sattıgı tespit edilen Petrol Ofisi bayii Veysi Çalapkulu önceki gün Sıkıyönetim Komutanlıgı tarafından göz altına alınmıştır. • AT ARABALARI Samsun'da güriiltii çıkarttıkları ge> rekcesiyle park >erlerinden belediye ilpilileri tarafından kovulan at arabalan, bu defa vilâyet önünde park yapmaya başlamıştır. Arabacılann bu protestosu derbal tesirini göstermiş ve Sam sun Trafik Müdürlüğü, arabacılara yeni bir park yeri bulmuştur. lantıda tonln iü cö'leprTiPsinin t^m anlaşma ile imzaland'ğını belirtmıştır. Kızılay Haffasında 338 ntadalya dağıtılacak ANKARA, (a a) Kızüay Haftası, dün başlamıştır. 7 gün sürecek hafta dolayısiyle, Ankara da yoksul ve çalışkan 100 öğrenciye okul araçlan dağıtılacaktır. Kızılay Haftasında, Genel Merkezde ve Kızılay Kan Merkezlerınde düzenlenecek törenlerle, 1971 Mart ayma kadar 10 kez kan bagışında bulunan 176 donöre bronz, 15 kezden fazla kan bağışlayan 113 donöre gümüş ve 25 kezden fazla kan bağışlayan 47 donöre de altın madalyalan verilecektir. Diyanet îşleri Başkanlığı da, müftülüklere Kızılay Haftası için bir genelge yayımlayarak, halkm Kızılay'a daha çok yardım yapmaları konusunda aydınlatümalanm bildirmiştır. Madalyonun öbür yüzü öte yandan, bir kısım AP yetkilileri ise. Demirel'e karşı grubun görüşlerini reddetmektedirler. Bu yetkililer. genel idare lcurulunun son karannın, öne silrüldüğü gibi Gene! Başkanı kendi soranlartyla başbasa bırakmak anJamına gelmeyeceğini belirterek, Demirel'in esasen, Ba$bakanın demecinde kendisiyle ilgili hususlara «Bizzat cevap vereceğini söylediğini» bildirmişlerdir. AP'nin bu kanadında, Başbakanın demeci de eleştirilerek, bir siyasî bunalımı Demirel'in kişisel tutumuna bağlamanın «işi düşürmek» oldugu ifade edilmektedir. Genel Başkan Süleyman Demirel'in başından beri, kardeşleriyle ilgili iddialar konusundaki soruşturma hazırlık komisyonu raporunun sonuçlandmlmasını istediğini öne süren bu kanat, ancak raporun 18 Ağustos tarihinde TBMM'ye geldiğini, aradan geçen süre içinde. bazen CHPnin, AP grubunu çoğunlukta görerek, «TBMM birleşimlerini sabote cttiğini». bazen de CHP grubunun çogunlukla hazır olması yüzünden AP'lilerin görüşmeleri engellediklerini söyleyerek bu tür davranışlan, «Parlamenter nizamın taktütleri» şeklinde nitelenuşlerdir. Bu ifadelere rağmen, Genel Başkanın yanında yer alan bu kanadın da, soruşturma açılması konusunda Demirerüı «Bir ay öncesinden beri (artık şu isi halledelim) dediğini» ısrarla belirtmesi önümüzdeki TBMM bırleşık toplantısında, soruşturma hazırlık komisyonu raporunun ele almması halinde bir sonuca bağlanacağı izlenimini kuvvetlendirmektedir. ANKARA, (THA) Demirel'e muhtıra vermeye hazırla Trabzon Cezaevi Müdürü bir mahkumu ağır yaraladı TRABZON. (THA> Trabzon Cezaevi Müdürü Ahmet Sürer, adam öldürme suçundan 6 yıla hükümlü bulunan Muhammet Küçükel'i tabancayla ağır yaralamıştır. Savcı Yard;mcısı Hikmet Güven'in verdiği bilgiye göre, Cezaevi Müdürü, gardiyanlarla anlaşmazlıga duşmüş ve mahkumlann sayımım kendisinin yapacağını bildirmiştir. Müdür, mahkumlarla konuşmuş ve bu arada bazı tartışmalar olmuştur. Mahkümların üzerine yürümesi üzerine müdür de, tabaneasını çekerek rastgele ateş etmiştir. Atılan kurşunlardan biri Muhammet Küçükel'e isabet ederek karnından ağır şekilde yaralamıştır. Cezaevi MUdürii Ahmet Süer olaydan sonra gözaltına alüimıştır. ince deyip sık dokuyun kumasın en îyinni ~ scçin Perilen elyafıyla dokunmuş kumaşı... Perilen elyafıyla sağlamlık, zariflik, üstün kalite kazandırılmış kumaşı... Zevkle . .. ;: seçilmiş renklerle, en usta j^Trnt,^ sanatçıların yarattığı desenlerle zenginleştirilmiş Perilen'li kumaşı... Buruşmayan, kolay kolay eskimeyen, size rahat, serbest hareket imkânı veren o olağanüstü kumaşı seçin. Çin liderleri mesaj gönderdi TOKYO, (a*) Çin Halk Cumhuriyetl Başkan Yardımcısı Tung Pi • Wu ve Başbakan Çu En Lay, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 48. yıldönümü münasebetiyle dün Türk liderlerine birer kutlama mesajı göndermlşlerdir. Çin liderleri: mesajlannda, Türk ulusunun mutluluğu ve refahı için en iyi dileklerini sunmuşlardır. Meksika'dan mesaj MEXİCO CİTY Meksika Cumhurbaşkanı Luis Echeverria, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a gönderdiği kutlama mesajında, «Meksika halkı ve hükümeti adına, Türk balkının mutluluğu ve siz ekselânslarmın sağlığı için en iyi dileklerimi sunanm» demiştir. perilen Sunt v« Sentetık Elyaf Sanayii A.Ş. ADANA flli Demirel'e (Bastarafi I tnrı sayfada) SIKUK, RAHATLJK, KA1İTE PERİLEN'Lİ KUMAŞTA Radar Reklâm: 990/8837 Raporda neler var? öğrendiğımlze göre, Banka müfettişlerinın raporunda, Ankara Yenişehır Şubesı müftenlerinden Özel Yük^eliş Kolejı ve Mımarlık Mühendıslık Okulu kurucusu Alı Demirel'e açılan kredinin büyük depasmanla* kullanıldığına ısaret edılmekte ve özetle şu noktalara değinı!mektedır: «Adı geçen şubede tetkik ve teftiş eden müfettiş ve kontrolörlerin asın depasman konusun daki ikazlanna rağmea hiç bir tedbir alınmadığ], bankamn İsparta ve Maltepe şubelerinde Ali Demirel tarafından düzenlenen karşılıksız çeklerin Yenişehir Şubesinden provizyon sormadan ödendiği, Yenişehir Subesi Müdürü, durumu öğrendiği zaman karşılıkstz çekleri ödeyen şubelere iade etmesi lânm gelirfeen, 2 milyon 100 bin liralık bir meblâğı muvakkai borçlu hesapta tuttuğu, okul işletmeciliği vapan Ali Demirel firmasının iştiçal konusu icabı kü çük miktardaki öğrenci senetle rini teminat olarak göstermesi jerekirken, yerine kendisinin de dahil bulunduğu «aile firması», «Anteş firması» nın büyük meblâğlara ulaşan senetlerini verdiği, banka müteffiş raporlarındaki ikazlara rağmen bunların «hatır senedi» olduğunun dikkate alınmadığı anlaşılmıştır.» Öte yandan yine banka müfettişlerinin, bundan bir süre önce yurt dışma kaçan Mıgırdıç Şelefyan'la ilgili banka işlemleri üzerinde yaptıkları incelemede, banka mevzuatına aykırı hareket edildigi, Genel Müdürlüğün devamlı uyarısına rağmen ödemelere devam için depasman mik tarının indirilmedıği, 1970 Martında ödemenin durdurulması gerekirken bu işlerin yapümadığı ve bu arada da, Mıgırdıç Şelefyan yurt dışına kaçıncaya kadar bu konuda herhangi bir tahkikata girişümediği açıklanmıştır. İstanbul'da Cumhuriyet Bayranu'nın 48. yıldönümü, İstanbul'da da dü7.enlenen törenlerle kutlanümıştır. Vatan Caddesindeki geçit töreni, yağışlı havaya rağmen, par lak olmuştur. Halk, şiddetli yağmur altında, törene katılan Der.iz ve Hava Harp Okulu, Kule".i Askeri Lisesi öğrencileri ile SiI£hl: Kuvvetler birliklerinin gösterilerini ve Harp Malulü Gazilcrinin geçitini, coşkunca alkışlamıştır. İlk tören, saat 8.30'da Taksim Cumhuriyet Anıtmda yapılmıştır. Göndere bayrak çekildikten sonra saygı duruşunda bulunulmuş ve bunu, geçit izlemiştir. Daha sonra, Atatürk Inkılâp Müzesine üniversite bahçesindeki Atatürk Anıtına ve Turan Emeksiz'in şehit düştüğü yere çelenk konulmuştur. Vali Poyraz, saat 9'da tebrikleri kabul etmis, buradan Vatan Caddesine gelinmiştir. Gece, fener alayı düzenlenmiş; askeri, belediye ve itfaiye bandolan, gösterilerde bulunmuştur. SEKA, 39 milyon 225 bin lira Gelir YeHsi Ödedi tZMİT. (a a) Izmit'te 15 binin üzerinde vergi mükellefi arasında en yüksek gelır vergisini ödeyen 10 fırmanın adı açıklanmıştır. Öğrenildiğine göre en yüksek vergiyi, 237.990 lira ile Kemal Şirin ödemış, thsan Arkut 203.950 lira ile ikinci, Sirmen Müstecaplıoğlu 198.470 lira ile üçüncü sırada yer almıştır. Resmi kuruluşlardan ise en yüksek vergiyi 39 milyon 225 bin 653 lira ile «SEKA» îşletmelen Genel Müdürlüğü ödemiş, «tpraş» rafinerisi 30 milyon 160 bin 605 lira ile ikmci ve Mennasmann Sümcrbank İzmit Boru Fabrikası 9 milyon 719 bin 532 lira ile üçüncü sırada yer almıştır. fiP (Baştarafı 1. sayfada) Genel Başkanlannın çözüme çare bulmak için ileri sürdükleri görüşlere dayanarak yayınlamış ve AP yetkili kurullarmı, hükümete katıima ve destekleme karan almaya cağırmıştır. Sunay'ın bu çağırısma rağmen, AP yetkili kurullan, hükümete katüma ve destekleme karan almadıkları takdirde, durumun yeniden gözden geçirileceğı bildırilmektedir. (Baştarafı I inci sayfada) rini kollamadan, iç politikada gi> rişilen ters manevralar ve hunlann saiki olan kişisel çekişmeler hazırlamıştır^ de varılan anlaşmalara uyçun düşmeyen bu karann, Adalet Partisi yetkili organlannca göıden grçirilmcsini ve yeni sartlar ileri sürülmeden bir an önce düzeltilmesini ister, hükümeti desteklemenin tarihi bir görev olduğunu, yüce milletimiz önünde bütün sijasi partilerimize ve gruplarunıza en halisane temennilerle hatırlatınm. Yeni pnanlar (Baştarafı L sayfada) (Toplaro 293.2B), Pedagojı: (Top lam 315.17), Prehıstorya ve Arkeolojı: (Toplam 308.74), Psikolojı: (Toplam 310.95), Sanat Tarihı: (Toplam 306.68), Sosyal Antropolojı ve Etnoloji: (Toplam 304 86), Sosyoloji: (Toplam 31U.59), Tarih: ("Toplam 308.08), Turk Dilı ve Edebiyatı: (Topiam 309.49). Fen Fakültesi : Reform kanunlan Astronomı: (Fen 322.34), BoSevgili vatandaşlarun, büyük tanik: (Fen 336.05), Fızik: (Fen bir önem ve önceliği haiz olan 345.43), Jeofızık Lisansı: (FenAnayasa değişikliği sırasında ol 342.47), Jeofizik Yüksek Mühengun ve verimli bir çalışma gös disliği: (Fen 391^7), Jeolojı Lisansı: (Fen 336.85), Jeolojı Yukteren hükümet, siyasi partiler ve sek Mühendıslığı: (Fen 386.13), Türkiye Büyük MiUet Meclisi, Matematik: (Fen 339.49), Zooloüzerinde anlaşmaya vardıkları giiven oyu ile tescil edilmiş bu ji: (Fen 232.07). lunan hükümet proçramına da1 Huknk Fakültesi : hil reform kanunlarını çıkannak (Toplam 311.56) dunımuna girmişlerdir. Bu katktitat Fakültesi : nnnlann, 1 Kasımda başlayacak (Toplam 324.19) olan yasama döneminde behemetsletme Fakültesi: hal ve süratle millî menfaatlere (Toplam 352^9) uygun olarak çıkanlmalan için Kimya Fakültesi : bütün kuruluşlarm, yasadığımız Kimya Usansı: (Fen 372.84), olağanüstü durumu gözönttnde tu Kimyagerlik: (Fen 39334), Kimtarak sürekli bir gayretle çalışya Yüksek Mühendisliği: (Fen malan gerekmektedir. 401.06). Sırası gelmişken, hükümetçe Orman Fakültesi: (Fen 364.87) Türkiye Büyüb Millet MecUsine Tıp Fakültesi: (Fen 400^2) sunulan kaııun tasanlanmo, biç Bursa Tıp Fakültesi : bir art düsür.ceye ve özel mak(Fen 386.16) sada yer verilmeden hazırlandık3. dönem kayıt lslemlerı 1 3 Iannı, daima hüsnüniyetle karşı Kasım tarihleri arasında yapılalanmalan ve mflşterek çalışma caktır. larla memleketin imkân ve ihtiyaçlannı telif edici bir olgunlukta çıkanlmalan lüzumunu bilhassa belirtmek isterim. {Baştarafı 1. sayfada) sokaklannı basmış, birçok binaMilletin vararlan nın alt katmı doldurmuştur. Yeni Türkiye Büyüh Millet Meclislnin ulvî çatısı altında çalışanlar. tren istasyonu altmdaki geçit de, dan ancak bu suretle hareket et sti!ann istilâsma uğramıştır. îtfaiye eldpleri, su baskımna meleri, kişi, zumre ve partiler yerine, esas itibariyle milletimi uğrayan yerlerde tahliye çalışmaları yapmıştır. Bu arada, su zin yararJannı gözetmeler) ve her işte daima aklıselimi kulla seviyesi düşük yerlerdeki baskmnarak ikca metodunu hâkim kü lara itfaiye tarafmdan müdahale yapılamamıştır. malan beklenir. Sözlerimi bitirmeden, uzun vaTaşıt sıkıntîsı dell tertip ve tedbirlerin ahndıYağış süresince taksl, dolmuş ğı iktisadi ve ticari alanda, parbulma imkânsızl;ğı, her zamanki lamenter demokrasinin normal gibi, yine ortaya çıkmıs ve İskarşılanması gereken dalgalanma tanbullular, tatil gününü tam bir lanndan aşın derecede ürkülme karışıklık içinde geçirmişlerdir. mesini, ve durumun serin kanlıTasıt sürücüleri, yolculardan yük lıkla mütalâa edilerek uygun ça sek ücretler istemiş, bu nedenle relerle değerlendirilmesini ve şoförmüşteri tartışmalan görülmilli kaikınmanın duraklayıp ge müştür. cikmemesi için daima cesaretle Yağmur, uçaklan da etkisi alhareket edilmesini tavsiye eder, tmda tutmuş, Bursa ile Kayserihepinize saygUar sunanmj» Elâzığ seferleri, yapılamamıstı Güvensizlik ihtimali Artık, yersiz ve tutarsız davranışlardan bıkmış olan milletimize hazursuzluk veren bu sıkıntılı ortamla, günümuzün zor şartlarına karşı ağır sonunluluklar yüklenen ve büyük gayretler sar» eden hükümet de güvensizlik ilıti maiine düçar edilmiş bulunmaktadır. 12 Mart muhtırasımn rubuna ve esasına, 19 Mart'ta japtığun tavsiyeye göre kurulan ve Ana\asa ile muhtıranın gereklerini kap sayaıı programı, Türkiye Büyuk Millet Meclisi ve kamu oyuııca ÇÜvene lâyık görülen hfikümet, Adalet Partisinin yetkili organı tarafından, hükümette görevli 5 üyesini çekmeleri için 5 Ekim" de alınan bir kararla bu giıç duruma sokulmuş \e memlekctin gelişmeye başlayan Uitisadi ve ticari bayatı da yeni bir durgunluğa gdtürülmüştür. Mesot SoDa (Baştarafı 1. sayfada; tuplar üzerine, kaçtıktan ?onra İstanbul'da saklandığı öğrenılen Mesut Suna. Bayram sabahı otobüsle Kayseriye geleceğini bil direrek, karısından kendisini karsılamasını istemiştir. Dun saat 08'de Kayseri terminalinde karı sıyla birlikte bir yüzbaşı tarafından. karşılanan Suna, Yozgat Cezaevıne sevkedilmiştir. Mesut Suna, 1963 yılında, o zamanki Başbakan Ismet İnönü'yu old'urmeye teçebbüs ettikten sonra 20 yıl hapse mahkum edilmiştı. Suna'nın bu cezasının 10 yılının af kapsamına girdiği ve kendisinin 8 yıldır cezaevinde yattığı bildirilmiştir. 30'u buldu 30 Ekim Ramazan 10 I 1 V. E. 1.16 6.4S £ 1 » n RI £ 4.49 6.26 11.58 14.49 17.09 18.41 9.39 1200 132 11.38 Şelefyan'm durumu Medikal Departman için Bayan Tercüman Sekreter aranıyor Şirketimizin İstanbul'daki merkezinde çalıştınlmak üzere, Türkçe ve İngilizce tıbbî tercümeler için, her iki lisanı da çok iyi bilenve seri daktilo yazan bir bayan eleman aranmaktadır. Isteklilerin 3 Kasım 1971 Çarşamba gününe kadar iş günlerinde saat 9 0010.30 ve 14.0015.30 arası şahsen müracaatları rica olunur. Müracaat adresi: ROCHE MÜSTAHZARLARI Sanayi Limited Şirketi Büyükdere Caddesi No: 181 LeveM/ Istanbü! fulmar: 297 8838 îstanbul Devlet Konsenatuan. 1 Kasım Pazartesi günü saat 15'te Etiler'deki Hasan Âli Yücel Okulu'nda törenle 19711972 öğretim yılına başlayacaktır. MilU Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ve İstanbul'da ilk Devlet Konservatuarı sayılan, Ankara ile İzmirdeki Devlet Konservatuarlanna eşit eğitim programı uygulayacak bu kuruluş, tstanbul da akademik bir sanat öğretimini sağlamak amacıyla uzun yıl lar danberi beklenmekteydi. istanbul Devlet Konservatuarı, bir meslek okulu olarak, bu yıl sadece pıjano. yaylı sazlar, opera şan ve bale bölümlenne, bir süre önce eleme ve kabul sınavlarını kazanarak aynlmış öğrencilere, gündüzlü öğretim yapacaktır. istanbul Devlet Konservatuarı I Kas?n:'da açılıyor AP, kararını gözden geçirmeli Memleketin yeni badirelere ve siyasi denemelere katlanamıyaca pi şu sırada, ber seyden önde ve üstün tutulması gereken; devleti ve millî menfaatleri korumak. hükümet ile Adalet Partisi ve hatta bu parti nin çoğunluğa sa> hip oldugu Türkiye Büyük Millet Meclisi aleyhinde başgösterebilccek sonuçlan önlemek için, mem Ieket gerçeklerine, içinde bulunduğumu; olağanüstü durumun 1 caplanna ve hükümetin teşkilin Paılamenfo (Bistaraö 1. sayfada; korunu kırarak, 27 Ekimde kapa mı? bulunan TBMM'nin, Pazartesi günkü mesaisi; içtüzuk gereğince, Başkanhk divanı ve idare âmirlikleri seçimine inhisar edecek, gündemde seçimlerden başka madde bulunmayacaktır. Istanbnl'da Gruplarda durum Millet Meclisi ve Cumhuriyel Senatosu Başkanlık Divanı üyele ri adaylarını tesbit eünek üzere. partilerin grup toplantılan Pazar tesi günü yapılacaktır. Gruplarda aynca grup yönetim kurulu üyeleri ile Grup Başkan ve Başkanve killeri de seçilecektir. Gruplar. bu seçimlerin tümü için Millet Meclisi ve Senato gruplan olarak ayrı ayrı toplanacaklardır. Erim (Bastaralı 1 inci sayfada) Dünkü resmi kabulde Sunay, Erim ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kektörü Şefik Erensü bir süre sohbet etmişlerdır. Erim, aynca başta Ankara Üniversitesi Bektörü Prof. Tahsin özgüç olmak üzere bazı profesörlerle üniversite reformu üzerine konuşmuştur. Resmi kabule üniversite öğretim üyeleriyle bazı yargı organlarında görevli bulunanJar kisveleriyle gelmişlerdir. Aynca diplomatik misyon şefleri de kendi ulusal giysileri içinde Cumhurbaşkanını tebrik etmişlerdir» Demirel ile ilgili evrakın asıllan yok Yine müfettiş raporlanndan öğrenildiğine göre, Ali Demirel'in Ziraat Bankasındaki muamelelerine ilişkin bazı evrakm, aylar önce ortadan yok oldugu tesbit edilmiştir. Ancak bu evrakın fotokopilen ele geçirilmiştir. Gazetemizin dünkü sayısında «Erim'den tnör.ü'nün oğlunun aldığı krediler soruldu» başhğıyla yayınlanan haberde, soru önergesini veren olarak yanlışlıkla AP. İstanbul milletvekili tsmail Hakkı Tekinel'in adı yazılmıştır. Önerge sahibi Tekinel değil, A.P. İstanbul mUletvekiU Tekin Erer'dir. Düzeltir, özür dileriz. Düzeltme Başkanlar değişmiyor Millet Meclis) Başkanı Sabit Osman Avcı ve Senato Başkanı Tekin Anburun'un görevleri bu yıl da devam edecektir. İç tüzüğe göre, Meclis ve Senato Baskanları iki yü için seçilmektedir»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle