12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
sCUMHURİYET: 30 Ekim 197 Yeni ve parlak başarılara doğru ANKARA'DA İLGÎYLE İZLENEN SERGİSÎNDE JALE YILMABAŞAR ERTUGAN, REStM VE HEYKEL MÜZESİ'NE AİT «HOROZ» HETKELt İLE KAZANDlGl 15 DİPLOMA VE ÖDÜLLER ÖNtÎNDE GÖRÜLÜYOR. 40 YIL ONC 30 Ekim 1932 tarihli Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bugün gazetemiz intişar etmemiştir. BULMAC2, le mal anlamına tftikbaL 0 Kimyada altinainyunnın etmgeti Duşkunluk, fazla bağlanmak. YLKARTDAN AŞAĞITA: 1 İnsaıun ahlâk kaideler karşı bağlılıkta gösterdiği bü; hassasiyet Doiayjsiyle anlatz 2 Bir kumas Bır renk. 3 Denizcilikte ağır geyleri çekm için maniveıâ il« döndürOlen çekilen ağırhğın meselâ kayıi ipini üzerine dolayan dolap. 4 TERSİ yeraek listesi (yabancı d den) Kimyada bir asitle bir sınce bir tuz yapan madde. 5 TERSİ halk. 6 Bir kimsento fc disine kotülük edene kötülük < me isteğinde bulunup bu isteği SOLDAN SAĞA: yerine getirmek. 7 TERSİ ilı 1 Yıldızlar arasında görülen sas anlamına (yeni dil) TOR ve bulutu andıran yıldız gibi le. bir nota Suçu bafışlama. 8 keler, yıldız kumelerL 2 TER. Ağızdan aj SI bir devletın başka devlet nezza dolajan sılsız habc dindekl temsilciîi ile o devlete ver 9 Yapıte dıği muhtıra Telli halk sazla* sı veya jsrt rından. 3 Bastan geçen heyemaroası icı canlı olay Dumanın geçtiği yereden sey 1 de bıraktığı kir. 4 Genel Es21 kere ki kiden il ile ilçe arasında mülkl marda yabı bir taksimat idi. 5 îngUterede alısveıiste 1 bır asalet ünvanı Oruca başlara yerine g ma zamanı. 6 Ring'in yansı çebilen m; Bir nota. 7 TERSÎ görgüsü terdenl Teya > biyesi kıt veya ıtınasız yapılmıj mik pul, pli mânasına TEHSt kimyada deeibi seyler.i mlrin simgesi. 8 Kötu mânasiy M n k f l botaBaeanıa ür rolünde Şiikran Güngör, >ah ve mahallî konuşmalara Jakati ile dikkati çekiyordu.. Pembe Kadın Recep BİLGİNER Oyun 2 Bölüm Yazan: Hidayet Sayın Mürik : Nedim Otyam Sahneye koyan: Müsfik Kenter Dekor: Doğan Aksel Pembe: Yıldıı Kenter ^ Kez ban: Meral Taygun Kocabey: Kâmnran Yiice Murat: Uğnr Say Mnhtar: Bülent Koral Esma: Candan îsen Döndfi: Güler ökten Metnet: Pek. ean Koşar Kadir: Şükran Güngör Işık ve Efekt: Ibrahim Turgut Cahit Kök Sahne teknisyenleri: Emrallah Uzun . Hikmet Uznnoğlu Yüdız Kenter, «Pembe» ji çok gerçekçi bir açıdan ve noksausız bir başarı ile canlandmyordu.. 0 Jale Yılmabaşar Ertugan, A n . kara'daki başanlı serçisinde bir calışmagını gösteriyor 56789 Avustraiya, Jale Yılmabaşar'ı bekliyor SelmİANDAK LUSLARARASI sergüerde v« Bienalierde Türk seramik sanatmın adını başarüanyla du ytınnuş olan Jale Yümabaşar Ertagan, Ankara'da Türk Alman Kültür Merkezi'nin dâveti üzerine açtığı sergiyle Ankara sanatseverlerinin geniş ilgisini ve övgüsünü çekmiştir. Jale Yılmabaşar Erhıgan'ın Ankarada Uk özel sergisi olan gösteride, sanatçınıa yakında Avustralyada sergilenccek olan eserlerinin bir kısmı da yer almışür. Özel kolleksiyonda belirtilen bu seramikler satıja su nulrnamış ve Avustralya'da gösterilmek üzere alıkonmuştur. Jale Yılmabaşar'ın «Altııı madalya» ve ödüller» kazanan seramiklerinin oriiinalleri, madalyalan üe birlikte sergide yer almaktadır. Sergide 223 eser gösterilmektedir. B AŞARILI bir Rusya turnesınden sonra, Kent Oyuncu. ları, Dr. Hıdayet Saym'ın Pembe Kadın'ını Istanbul'da da oynuyorlar. Ikinci kez gorduğumuz Pembe Kadın, butunu ile ı o Pembe Kadın'ın çaresızlığınJe b m yenıden etkıledı. Pembe Kadın, butun Anadblu insanını •embolleştırircesıne, guçlulerin ,'anında guçsuzlerın ve kotule•n karşısında iyılerın yenılgiı .ıni canlandmr. Kocası, Pembe Kadını, kuca. Sındaki kızı ile, bırakıp gitmiş, zıni yıünniştir. Yıllar geçmiş, Turhan GÜRKAN :ızı Kezban büyümuştür. Köun ağası Kocabeyın kâhyası ızın peşındedır. Ama Pembe ladın, duşmanı kâhyaya kızı 'um ÜLTüR Bakam Talât S » ermek istemez. Komşuların U it Halman, çıkacak «Sıardımıyle kız kaçmak ister ve •1 nema Kanunu» tasarısıylurat kaçıracağı sırada Pembe la ilgili görüşmelerinden bi^adın, onu elinden yaralar. Arini de fstanbul'da, fümciicr ıa Murat, Kocabeyden de desle yaptı. Kamu oyu önünde »k bularak ışi azıtır. Muhtarın, ilgili kurum ve kişüerin dü abaları fayda vermez. şüncclerini öğrenmek amaPembe Kadın, kendisini bıracını güden bu görüşme, yeni ıp giden kocası Dumdum'un Inırulan Türk Film Endüstri ıni, koye gelen bir mektuptan Birliği adına yapuncı ve yö»renir. Eve hapsettiği kızı alıp netmen Turgut N. Demirağ' 3casım aramaya giderken, ikin ın çağnsı üzerine oldu. kez, kızı kaçırmaya gelen urat, «Kezban kaç kurtol» diErman Pilm salonundakl topj bağırır. Kezban kaçarken, lantıya yapımcı Hürrem Erman, embe Kadın kızını arkadan Turgut N. Demirağ, Murat Köırup öldurur. Kızın ve Pembe seoğlu, yonetmen Lötfi Ö. Akad, adın'ın göz yaşartan dramı Atıf Yılmaz, Halit Refiğ, Feyzi ırada. Ve Yıldız Kenter bu Tuna, kameracı îlhan Arakun, hneyi, butün acılığı, sonratfan oyuncu Hülya Koçyiğit, Izzet ıptığı isın farkına varan bir Günay ve bâa bölge işletmecıanm butun çaresizliğl ile canleri katıldılar. Toplantıda Mecndırmaktadır. lis'e verilen Sinema Kammu tasansında yer alan üç kademell Pembe Kadın ekip halinde lyi sansür, riisum tndirimi sorunanıyor, canlı ve aksatılmanu, Ankara'da toplanan Sinema n oynanıyor. Oyunun kendisi Danışma Kurulu'nun raporu, îsı kurulmuş, duygusallığı ağır tanbul'da yapüacak ulusal ve san bir oyun. evrensel film şenlikleri konuları Pembe Kadın'ın, rol dağıtıele alındı. nda bu kez bazı değişiklikler r. Örneğin, köyün sert ve acıısız ağası Kocabeyi oynayan SANSÜR'ÜN hit Irgat ebedıyete goçtuğü n, onun yerini Kâmuran YuKADEMELİSİ almış. Bütün oteki rolleri )i, Kocabeydeki unutulmaz ybetini unutamadığımız Ir. «Yeni Sinema Kanunu tasarıt'ı, saygıyla anarız. : sında üç kademeli bir Sansür» 'embe Kadın'ın kızı Kezban'ı ün düşunülduğünü açıkladı Kül ha once Sema Özcan oynatür Bakam... Buna gore çevnştı. Bu kez, Meral Taygun: len filmler önce «estetik» ve luyor. Üç Kızkardeş'te zevk: seyrettığımiz ve o inandırıcı ıayışmı unutamadığımız MeTaygun, Kezban'da rolune az yabancı gıbi. Bu belki, unu yadırgamasından, belki erı kadar prova yapamamadan ileri gelıjor. Kezban ropek âlâ, oyunun içinde oylığı Esma rolu ile piyesin •asına da iyice gırdiği için ıdan İsen'e verilebilir ve da. başanlı olabilırdı. •yunun bıtişindekı ölüm sahındeki mızansen de bıraz lı fılmlerdekı bıtişleri ansılSTANBUL Ratfyosu >r. Pembe Kadın'ın kızı KezOrkestra Konserleri "ı vurup öldurmesi, çok acı serisinde, 5 Kasım surprız bir sondur. Seyirci, Cuma gunu saat 21'de Radyo sahneden çok etküeniyor. Senfoni Orkestrası, şef Demirlız Kenter'in çok guzel oyuhan Altuğ yönetıminde konser bu etkijı daha da arttınyor. verecektır. Solist olarak piyaat, Kezban'ın vurulur vurul nıst Loek van Der Gaag'ın ko• fazla dramatık bir havaya nuk sanatçı olarak katılacağı unerek olmesi ve «Ben gözü bu konsenn programmda tanın[ gittim» dercesine sahneyi mıs bestecilerimızden ve vıyoan acılığı ile seyirciye goslonist Ekrem Zeki Ün'un «Obua, nesı bence yersız. tımpanı ve yaylı sazlar için KCıtışteki muzık de Chopin'ın çuk Suit'ı», Mendelssohn'un em marsını hatırlatıyor. Oy«Op. 90 Dordüncü Senfoni» si, armonıze edilmış bir ağıt, kusuz, bu oyun içın daha Rahmaninoff'un €2. Pıyano Konun duşerdi. çertosu» bulunmaktadır. Progj noktalar dısında, oyunjn ramı Nedim Erağan sunacaktır. ınnı ve tum oj unculan balarmdan oturu kutlarız. Sansür, rüsum indirimi, ulusal film festivali konuları ele alınıyor Halman, filmcilerle görüşme yaptı «kalîie» yönünden yargılanacak bir «Denetleme Kuruln» ndan geçtıkten sonra, ıkınci kademedeki Sansür'e gelecek. Burası, sanat ve politika açısuıdan fılmleri eleştırecek. Devletın yasaklanru uj'gulayacak. Üçuncu kademedekı sansür, Danıştay'a ben zeyen bir çeşit «Hakem Kurulu» gibi çalışacak. Içışleri Bakanı, Kültür Bakanı ve Ankara Üniversıtesi Rektorunden (bu sayı arttınlabüir) yapılı yüksek seviyedeki bu kurul, bir fılmin polıtik yönden zararlı olup olmadığına karar verecek ve son sozü soyleyecek. KÜLTÜR BAKANI Dr. TALÂT SAÎT HALMAN yapımcısı, varıru yoğunu ortaja koyarak yedijıız bin liraya bır film yaptı. Denetleme Kurulu, bu filme kotü dedi mi, ıkinci Sansür'e gelemeden oynama şan sını yitirecek. Satıjı olmayınca yapımcısuıı da iflâsa surukleyecek Bunun «hukuken imkânsız» olduğu belırtıliyor. Ve Sansur'ün bugunkü hahyle Istanbul'a nakledilmesi ısteniyor. ter filmler çevrıleceğıni, 1972 de Istanbul'da Ulusal Fihn Şenliği, 1973 te de Uluslararası Kültür Şenliği duzenleneceğını açıkladı. U radyo İSTANBUL Açılış, program 19.55 Koye haberler 20.00 Turkuler, oyun havalan 20^0 Haberler, hava durumu 21.00 Istanbul'da bugua 21.10 Solo sarkılar 21.30 Arp soloları 22.45 Turkuler geçidı 23.00 Ev için 23.15 Solistler geçıdl 23.55 Arkası yarın 24.00 Ara haberler Sarkılar Halıf batl müzig, 09.55 10.45 Turkuler 10 ^oo 11.00 Konserlerimizden 10.30 11.45 N. Sıpani'den sarkılar HJO 12.00 Ara haberler 12 00 12.10 Haüf batı müzlği 12.30 12.30 Solo sarkılar 14.00 13.00 Haberler, Resmî Gazeta 14.30 13.15 Qyun havalan 15.00 15.00 Ara haberler 16.00 15X5 Solistler geçıdl 17.00 15.30 Haftf batı müziği 17^0 16.00 Y. Özel'den sarkılar 18.00 1615 V. Uçaroğlu topluluğu ıs^O 16.30 M. Kemertaş'daa türltiüer 19.00 16.45 Iftar prograraı 19.30 17.09 Iftar vakti 20.15 17.10 Ezan ve dua 21.00 17.20 Haberler 22 00 17.25 Kon. Halk Musüdsı 22 30 17.50 Eeklâmlar 23 00 19.00 Haberler, haya durumu 23.30 19.30 Hafıf müzık 00^0 19.40 Mondoros Mütarekesl 01.00 0555 07.00 07.05 07.30 08.00 08.10 08.30 08 45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 Ozel kuruluşun hazırlayacağı ba film şenlığıne Devlet yardınjca olacak... RÜSUM İNDİREVlt KALİTELİ < | Bir varmış Deyişler ve ezgiler Satırbaşı 24 saatın olaylan Solo şarkılar Bestecıler vo yaşantıları Haberler Mılli piyango sonuçlan Gece konseri önetnll haberler Kapamş tSTANBDL Ui Açılış ve program Diskoteğimizden Tatil gunü için müziK Minyatür müzik Hafif Batı müziği Konçertolar The Beatles Topluluğu Şan sololan Tatil güniı için müzik Cumartesi konseri Çay saati Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Albümlerden seçmeler. Hafif Batı müziği Akşam konseri Sizin için Nino De Murcia Melodiden melodiyv Caz müziği Gece ve müzik Hafif Batı müziği Program ve kapamş. PİRLM VE FESTİVALLER TJLTÜR BAKANI, hem kalıteli, hem de yurt dışma yollanacak filmlere pirun odenecek bır «pirim sistemi» nin uygulanacağını, sinema araçlanna gumruk indirimi düsunuldü ğunü, TRT ile işbırlıği yapüarak TürS Tarihinden ve Türk Kultürtinden yararlanarak doküman HUKUKEN İMKÂNSIZ B tJGÜNKÜ Merkez Film Kont rol Komisyonu (Sansür) Un daha da hafületilmest gerek tiğini savunan filmciler, üç kademeli yeni bir Sansür'ü çok ağır buldular. ömeğin bir füm K IRÜRLÜKTEKÎ Belediye Gelirlen Kanunu değişiyordu. Hukümetten geçip, Meclıs'e sevkedılen tasarıda «teşvik ve güçlendinne» amacıyla 'jyat ro rusumu kalkıyordu. Yerîi fil me tarunan rüsum indirimirüa ıse arttırüması isteniyordu. Kültur Bakanı, film yapımcılarmı ılgüendiren «rüsum» un artmıyacağuıı söyledi. «Bunun için eb'mden geleni yapacağım» de Y GÜNUN Bnyttk Fikir Kitaplan Dizisi KITAPLARI YAROSLAV HAŞEK U SERGİYt Dışişleri Bakanlığı adına Kültür Dairesi Başkanı Melih Erçin açmışür. Kül tür Bakanı Talât Halman, sanatçıya mektupla: «Ingiltere Kralicesi'nin ziyareti dolaytsiyle İstan bulda bulunması nedeniyle açılışta bulunamadığmı, fakat sergiyi yakından izleyeceğini» bildirmiştir. Öte yandan bu yıl Londra'da «Victoria Albert» Mü zesinde seramikleri sergilenecek olan Jale Yılmabaşar Erhıgan, Ankaradaki sergisi yuzünden, Kraliçe Elirabeth'e tanıştırümaJc üzere dâvet edildiği Şâle Kögkündeki toplantıda bulunamamıgtır. Ankara'daki sergiyi Danimarka, Fransa ve îspanya seCrleri va eşleriyle sanat çevreleri övmüşler ve Turizm ve Tanıtma Bakanbğı Müstesan Mukadder Sezgin: «Ba kalitede bir sergiyi Parls biirosnnda Yılbaşında sergilcyeceğiz» demiştir. B ANKARA 05.55 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.07 08.37 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.25 10.55 11.10 11.30 12.00 12.05 12.30 13.U0 13.15 15 00 15.05 Açılış, program Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler, hava durumu Sabab müziği Ankara'da bugün Sabab şarkılan Hafif Türk müziği Ev için Arkası yann Sabah konseri Ara haberler Y. Kip'den şarkılar Çeşitli müzik Ü. Tokcan'dan türküler M. Derya'dan şarkılar Konser saati Ara haberler Turkuler Şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafıf müzık Ara haberler N. Ertaş'tan türküler 1550 16.05 16^5 16.40 16.50 17J0 1750 19.00 19^5 19.50 1955 20.10 20.45 21.00 21.10 21.30 2150 22^0 22.45 23.00 2350 23.55 24.00 Dilek kutusu ' Çocuk bahçesi Hafif müzik Ara haberler Iftar progranu Çocuk saati Reklâmlar Haberler, hava duruınu îki solist soylüyor Bır varmış Hafif müzik Türküler Italya'dan müzik 24 saatin olaylan Şarkılar Leyleğin ömril Çağdaş Türk müziği N tnnap'dan türküler Haberler Çeşitli Türk müzıği Müzik dolabı Önemli haberler Kapamş AVUSTRALYADA ALE YEL5IABAŞAB Ertugan'ın seramikleri Avustralya'nuı en büyük galerisi olan Kym. Bonyton Art Galerisi'nde sergüenecektir. Bu konuda yapılan davet'e Jale Yılmabaşar Ertugan. eşi nıimar Necdet Ertugan ile birlikte çağrılmaktadır. Sanatçıyı Avustralya'da tanıtmak üzere Avustralya'nın sanat otoritelerinden M. Spingg ve eşi, Rodos'taki toplantılanndan sonra Ankara'ya gelerek kendi kolleksi yonlan için Avustralya'ya götürecekleri seramikleri seçmişlerdir. Radyo Orkestra konseri 1. Sosyoloji Tarihi 2. Din Psikolojisi 3. Türkiye Mektuplan 4. Tannlar, Mezarlar ve Bilginler 5. Tarih Boyunca llim ve Din 6. Osmanlı Türklerinde llim 7. Felsefe Sözlüğü 8. Düşünce Tarihi 9. Devlet 10. Demir Melekler... Bu dizi öğretic! ve ilginç konulu kitaplan ile başlı başına bir kuluphanedir. Oizinin kitaplan ila kitaplığınız değerlenecek, eksikleri tamamlanacaktır... REMZI KİTABEVI İSTANBUL J ARSLAN ASKER SVAYK \ARL1K \AY1NLAR1 m B A S K A N Y A Y I N L A R I 20. Asnn en çok okunan kitabı p A R D A Y A A N L A R HER KİTAP Jale Yılmabasar Ertugan, bu önemli sergi dolayısiyle bize şu açıklamayı yapmıştır: •Geçen ay hayatta en sevdiğim insan ve bana sanat zevkini aşılayan varlık olan babamın ölümü dolayısiyle sergiyi ertelemeyi diişünmüştüm. Babamın bir sözü olan «Sanatçı hangi koşullar alhnda olursa olsun, daima calışmalı, yılmadan başarmalı» öğüdunden güç alarak sergilerime koyuldum.» TURK KÜLTÜR FOLKLOR TURİZM DERNEGi CUMHtRİYETİN 48. TILI KÜLTÜR ŞENLİKLERİ Yabancı basında Haldun Taner HALK OYUNLARI Mahallinden gelen folklor ekiplerinin iştirakiyle HALK TÜRKÜLERİ İst. Belediyesi Konservatuannın halk türkuleri korosu (Şef: ADNAN ATAMAN yönetıminde) Aşk; macera; heyecan; entrika; kahramanlıs PARDAYANLAR serisinin 3. Mtabı da çıktı: Â ALMANYA'nın tanınmış «Sinn und Form» adlı edebiyat der gisi son sayısmda, Türk oyun yazan Haldun Taner ile yapılan uzun bir röportaj yayınlamışür. Haldun Taner, sözü geçen derginin yazıişleri müdürü'nün, ünlü tiyatro adamı Bertold Brecht hakkmda ve Türkiye'de «epik ti yatro» çalışmaları konusunda sor duğu çeşiüı soruları cevaplamaktadır. TÜRK MÜZİĞİ İst. Belediyesi Konservatuannın Türk Müziği korosu (Şef: KEMAL GÜRSES yönetiminde) PARDAYAN ve FAUSTA Genel Dağıtım BATEŞ Ounya eğıtımcılennin. dünyanın en faydalı çocuk kitabı sectıkleri olmez eser • DEFİLE ANKA Sanat işletmeciliğinin Türk motifleriyle süslü giysüerinin ünlü mankenlerimizle teşhiri Ellıamra. istanbul Tiyatrosu; KUMtUI s e z o n u € H B I I M u s t a ( a P a n s i . la» adh bir komedi ile açtıktan sonra; şimdi de «ÇılYenge» adh ruüzikli komediyi oynamaya başlamıştır. 'n mevsimden beri gerek Istanbulda gerekse turnede 'cinin geniş ilgisini çeken «Çılgın Yenge» de İstanbul trosunun butun kadrosu rol almakta ve seyirciye hoş t geçirtmektedir. Fotoğrafta; kısa bir süre oynayan h .Mustafa Pansiyonda» oyununda Toto Karaca ve Alev ırî göruluyor. Kullanılmış araba alırken ve arabanızı kullanırken 1 2 3 t e c r ü b e ve araba bakımı ; ; ARI KITABEVI'PK. 1339»Sırkeci,İst. Bu eserı Fransızcaya çevıren A. Pıazzi kıtabın değerini vo onemmı ozlü olarak şoyle belırtmektedır' Bu kitabı okumayan çocuk mutsuzdur. Bu kitabı cocuklarına okutmayan ana baba va öğretmenler sorumludur. Ve kitabın girmediği okul, OKUL değildir." f*•"tEtî Eğıtım Bakanlığınm okuüara tavsıye ettığı bu kitabın 7 nci baskısı çıkmıstır. Löks kapak 320 sayfa 12.5 lıra ANTEN YAYINEVİ P.K. 1264 • İSTANBUL Tsl : 27 55 93 COCUK KALBI Haldun Taner düşüncelerinl şöyle özetlemektedir: «Brecht, epik tiyatro teorisini Uzak Doğn'. nnn, Yunan Tiyatrosu'nun, Ortaçağ farslarmın, Elizabeth devri Tiyatrosunun Jesuit öğreti oyanlanmn epik ögelerinden vücude getirmiştir. Amma, büyük bir hazine olan Türk Geleneksel Tiyatrosnna yonelmc imkânı bulamamıştır. Brecht için bu bü yük bir şanssıziık olnıuştur. Bizim gelencksel Halk Tiyatromuzun antiillüzjonist ögelerine yönelebilseydi, oradan kendi teorisi için zengin imkânlar elde eder, hattâ biçim baktmmdan ken di tiyatrosuna yeni boyutlar ka RAMAZAN EĞLENCESİ Sinema; tiyatro ve ses sanatçılannın sunacaklan prograrcda eskinin eğlencesini bulacaksuuz. SÜRPRİZLER Bilet numaranıza konulan büyük eşya piyangosu Takdim eden: UĞÜR CEBECİ Sizleri gururla 30 Ekim Cumartesi Spor Sergide bekleriz. Saat 20.00 den 01.30 a kadar her semt için otobüs temin edilmiştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle