13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
U T A DÖRT: :CUMHURÎYET: 30 Ekim 1971 S % ÜNLERDEN 16 Nl^ san.. Zukov'un em•k kuvretler Alîi birlikleri tarafınScelow yaylalarınfena kısürılmıştır. . Alev, du•iler topçu düello edılmış bunca vasıta koJnısu birman, barut ve kan ida araç yokluğu se bırme karışmış .. Ertesı gun Konev, Sprea'yı gejiyle sıfır dereceye çecek, Lübben'i kuşatacak, Cottdirdikleri uçaksavar bns'u fıılen ıseal edecektır. Burada, Ortaçagdan kalma muh »plannı bile kullanteşem bır şato vardır. Mareşal, ıaktan geri kalmıyor geçıci karargâhını oraya kuruar. Buna mukabil Rus yor, aynı akşam da. Moskova'ya telefon ederek Stalın'i buluyor: oaskısı da tahmin ve «Izin verirseni* baştasavvurlann çok üs kent Berlin üstüne yürüyebilirim Şartlar uygun » tündedir. «Znkov zor dunımda » 3ir günün yırmi dort saati ta.flara goz açtarmayan amansız rpışmalarla geçiyor. Savaş alaı sınırsız bir yangın yeri sanı . ölüler, yaralılar ve artık • yaramaz hale geldiği jçin terk e dıye dıktator cevap verıyor. •Scelow'daki Alman savunma hattıoı yarmak için ne lâzımsa yapıyor. Bana gelen raporlardan anladığuna göre bu kesimde diişman dayanıklı . Kıyasıya direniyorlar. » yıı once Dunya an duyulan ses TOP SESLERİNt DUYAN FÜHRER'İN YÜZÜ BİRDENBİRE SARARIYOR: «RUSLAR, BU Hitler'in cevabı daima Bir teklif meksizın bir kere daha «Haytr» şeklinde cevap verıyor. Oysa FÜhrer, general Theodor Russe emrindeki bırlıklerın de Beeskow Lubben Zossen üç geni arasında sıkışıp kaldığını bılmektedir. Çünkü bu bölgelere Zukov ve Konev çoktan hakım olmuşlardır. Nâziler, ikı muazzam kuvvetin tam ortalık yerindedır. Kurtuluş umıdi binde bırdır. Buna rağmen Almanlar son bir gayretle çemberi, yarmağa, Elbe kıyı larına ulaşmağa muvaffak olacaklar ve bu kesimdekı Amerikan kuvvetlerine kendilerinı teslım edeceklerdir. daki gençler bu arnaçla sılâh altına alınmaktadır Bunlann jaş ortalaması on yedıdır. Fakat her ıkı general de olağanüstü gayretlerıne rağmen emırlerindeki birliklerle Berlin'in ımdadına yetişmek imkânmı bulamayacaklardır. Bu arada gunler birbirini kovalamış. Nısan'ın yiımisi olmuştur. Fuhrer'in elli altuıcı doğum yıldönümü .. A>"nı gun Mareşal Konev'in emrmdeki zırhlı bırlikler, General Rybalho'nun komutasuıda 60 kilo metrelık bir yanm daire çizerekten son süratle Zossen istikametınde ilerliyor. Kuzey'de Zukov'un emrindeki topçu birlikleri komutanı Kazakov yetmıs dokuzuncu birliğin uzun menzılli toplanna ateş emri venyor. hk mermüer Postdamerplatz'a duşmeğe, ortalığı allak bul lak etmeğe başlamıştır. KADAR YAKINA GELDİLER DEMEK ? » 5u açıklamadan sonra derln bir sessizllk oluyor. Arkasından yıne diktatörün sesi: «Pek&lâ Madem istiyorsun . Mutabıkız .. Emrindeki nrhlı birliklerle bir kavis çiwr. Berlin üstüne yürüyebiIirsin.» Rus birlikleri ağır basmağa başladıkça; Alman askerl bombalar altında ve alevler arasında çekiliyor; işe yarar durumdakj araçları da birlikte götürmeğe gayret ediyordu. Alman ordnları bütiin cephelerde çözülme&e ve büyiik ölçüde raylat vermefe başladıktan sonra Berlin'in sarunması fotografta da görüldüfü gibi çocuklarla Ihtiyarlara kalmıştı. radan üç gün daha geçmiştır Mareşal Konstantın Rokossovsluj de emrindeki uç yuz on dort bm mevcutlu kuvvetle Oder'ın alt kesımıni yıldınm gibi geçerek Uçüncü Alman Ordusuna çullanıyor. Karşı taraf bu âni baskın sonucu, Zukov'un gedık açmak amacı ile zorladığı bölgeye kadar çekiliyor... Ruslar bu çevrede her bakımdan üstun ve avantajlı durumdadır. Berlın'e ılk dolaysız saldırı buradan, Ebers\valde ve Oraruenburg arasından yapılacaktır. Alman bırlıklerının başındskl Hemncı tehhkeyı sezmıştır. Hus saldırısı dayanılır gibi değil çunkü. Tek çare Berlm'm Kuzeyınde, Oder'le Elbe arasmda yeni bir savunma hattı kurmaktır. Ayrıca, Berlın'i boşalrmak da kaçmılmaz bir mecburiyet halıne gelnuştİT. Hıtler aynntılı bir sekilde kendisine ulaştınlan raporu uzun boylu incelemeğe bile ltizum gor A Ümit übt*r, olup bitenlerden dakikası dakikasına haberdar edılmektedir. Fakat herseye rağmen balâ ümitlidir.. Yada böyle görünmeyi uygun bulmaktadır. îkı generalden soz edl yor etrafındakılere: Felix Martın Steiner ve Walter Wenck. Birincısi, Oder kesinundeki bozgundan arta kalanlan derleyıp toparlamak çabası içindedır... Böylece yeni bir birUk kuracak Üçıincü Ordunun yardunına koşacaktır. Walter Wenck ise Onlkincl Ordu adı altında taze bır kuvvet bıriklıni peşindedır. Askerî okul bğrencUerıyle çalışma kamplann F Yazan: FAİK B A Y S A L BOMIU kopsun! Ba son! Artık vola ÇIK. mam bu cenâbetle. Durmadan söylenıvor, aravıra küfrcdiyor bir ^andan da o korkunç öfkesıne ayağı H t tempo tutınordu. Yolcular telâslanmaya bas. lamıslardı. Böyle bir günde geceyi dağ basındı eeçirmek düşüncesi bile ber birisini korkudaı titretiyordn. Bn ölraek, sabaha sağ çıkmamal demekti. Alman issalinden sonra memleketin her kösesi birer tehlike ynvasi olmuştn. Heı tasın arkasından, her ağacın dibinden vefa beı ot kümesinin içinden bir Çetntk insanı hiç acı. madan, tek kelime söylemeden knrsnn yağmu. runa tuiabilirdi. Her gün yeni \e daha kor. konç hikâ\eler anlatılıvordu. Bütiin Tugoslav. va'da rahat bır uyku nvnyabilen kimse kalmamıstı. Gfceleri her evin kapısı bacası sım. «ıkı kapanı\or. bazı verlerde erkek kadın, n. fak yasta çocuklar bile etde silâh sabaha ka. dar nöbet tutuvorlardı. Tasamak zorlaşmıs, her gün biraz daha hayvanlasan insanlar bir. birlerini yemefe haslamıslardı. Eski devirlerin rahatlıgını, Türklerin zamanındaki insanlık ve bollufn aravanlar her geçen günle biraz daha cogalıvordu. Kimsenin kimseve güveni kalma. mıstı. Devamlı knskn ve korku vüzünden sinir. leri ve kafalan boznlan insanlar kendi eöleelerine bile ate« eder olmnslardı. Aksi gibi Ma. ^ o'nun vüzünde en ofak bir ümit ısıfcı yoktn. Kadınlar srasında ncredevse arlamak üzeze olanlar bile vardı. Soförün içinde hulandnfn durnm da hiç parlak ve gönül açıcı değildi. Bir rli darmadan kontak anahtariyle oynamaktav. dı. N'ihavet ondan da vazgeçti. Koltngnns yaslanıp kara kara düsünmeve basladı. H»di senin dediğin olsun. Biraz netes al bakalım! Fiatia konusnycırdu. tkl flç kiji güldü, bir kadın dayanamayıp bafcırdı. Ne dnrnvorsannz? Neredeyse karanhk bastıracak. OturacaSınıza lnip de tâmir etme. ye bakın snnn. Bizi dag basında mı bırakacaksınız yoksa? Şoför hic seslnl çıksnnadi. Mnyo sinirli si. nirli solnyordu. Korkma Teta, dedl. Şimdi çidecefiz. Bir kaç kadınm sesi birbirine kanstı. fakat en son konnsanın ne dedlji ivice anlaşılmıstı. Heyecandan bognlan ve herkesin kendi kendine sordu&u, fakat cevabını veremedigi csn «ıkıcı bir sornydn bn. Gidecegiz! GideceÇis ama ne zaman? Mnyo ve yolcular arasında birden karşılıklı bir konnsma baslamıstı. Korkmayın, motörde hiç bir sey yok. Yoksa neden gitmiyornz va? Şimdi, bir dakika daha durnn da rahat rahat isimizi görelim. Yaslı bir kadınm kendi gibi sesi de titri. yordu. Yolda kalmayız dejh'l mi oglnm? Mnyo sasırmıstı. Dünyada en zor sevlerden biri de insanlarla nîrasmaktı. Tok be Mavkam. Simdi hareket ediyornı. öyle değil mi Simail? ™~^ fArkası »arl ıo Asaipda, açsnz bncaksız kırların ortasın. da bakır çalığına benze\cn bır aydınlık ipek bir semsiye gibi asılı duru\ordu. Arasıra çamlann bizasından ıri kanatlı kuslar geçiyor, tepenin etrafını bir . iki kere dolaştıktan sonra biraz ilerdeki ağaçli^in içi. ne dslıp gözden kaybolnyorlardı. Tokuş bf». bütiin diklenmişti. Motor durmadan vın. lıyor, arabanın her yanı çatırdıyor, bazen hoplayıp yere vunıyor ve dağılıp bin parçaya böiünecekmiş gibi oluyorda. Tolcuların hiç birisinin bn sarsıntıya dayanacak çücii kalmamıstı. Bir >ayık içindeki ayran gibi iki adımda bir dovülmek kolay hir şev degildi \e mide bulantısı en alısık olanlarını bile hırpalamava baslamıstı. Elli altmıs metrc kadar daha yol aldıktan sonra motör bogazı sıkılan bir insan gibi bir dakika kadar botuk boğuk hırladı \e birden se«i soln|n kesildi. Soför arabavı he. men frene bağladı ve yokns asağı yuvarlan. masının önüne Herkesı bir korku almıstı. Mnvo'nun yü. zü sapsarıvdı. lnip de bakalım »nna Simail?. Dur be Mnyo. Çalısmıyor mn vinp? Ptrvane tntukluk yapıyor galiba! Tağlayalım biraz. Şoför daymamazlıktan geldi. Dıreksnona bir jomrok attı. llle bn yoknsta bir kere dnrnyor vahu, 111e! Muvo öfkesinden dndaklannı kemiriyordn. Burnnmnzdan getirdi be. Bir daha ttal. yan arabasında çalışmak mı? Şoför direksiyon ve pedallan kırarcasına knrcalıyor, kontak anahtannı dnrmadan açıp kapıyordn. Nibayet arabayı iteleyip kakalamak. tan yorgnn düserek kollannı iki yanına upnzu/ı »arkıttı. Benzin akmıyor Mnyo. Pislik memeyi tıkamış yine. Muyo bajını öfkell öfkeli salladı. Memesi kopsutı. Adım başında üflemek. ten a|zım yara oldn be. Kocaman kafasını yer yer boyaları dökül. müş tavana dayanustt. Buna rağmen otobüsün boşluğun» zorlnkla sığabiliyordu. Kalın boynn bir deveninki gibi e£rilip bükülmüştü. Mnyo'. nnn yerinde baska biri olsaydı şimdiye kadar ya basta olnr ya da aklını oynatırdı. Kilometrelerce yoln böyle beli bükük, dizleri kınk bir dnrnmda gitmek kolay sey defildi. Ama Muyo o iri vücudunn çarpık çnrpuk biçime sokan bu rahatsız gidisten hiç de şikâyetçi görünmiivordu. Hattâ su anda aklında babasının katili Mariç'in oldnğn bile süpheliydi. Gözleri ak ak oyoklanndan dısarı fırlamıstı. Oişleri arasında sanki bir avuç knm çifniyormos gibiydi. Bir ayı pençesine benzeyen sağ ayajı sinirli sinirli yeri dövüyordu. Allah saklasın, biri bilmeyerek damanna basacak olsa yandıjı gündü. Böyle bir ayagın vuracağı tekme i n . sanda ne et ne kemik bırakırdı. «Ne oluyor?» AHA sonraki günlerde, Hitler'in özel uşağı Lmge durumu şovle özetleyecektir: «Führer'i, sabah saat 9.3fl'da u>andırdılar ve Rus toprusunun Berlin'i dö>meğe başla» dıjını bildirdiler.. Derlenip top lanması sadece on dakika sur. du... Tatak odasından çıkip salona geçti... Traş bile olmadığinı ilk defa göruyordum. «Ne oluyor?..» diye sert bir ifadeyle sordu... Nereden geliyoı bu top sesleri?.. Burgdorf durumn açıkladı.. Berlin'in merkezi ağir topların surekli ate gine mâruı kalmıjtı. Binalar yanıyor, yıkılıyor, bütiin çevre suratle harabeye dönüyordu. Yapılan tahminlere göre uzun menzilli Rus toplan Zossen'de mevzilenmijti. Mermi >a*muru o yönden geliyordu. Hitler sapsan kesildi bu sözler üıerine ve şöyle dedi: «Ruslar bu kadar yakına geldi demek?..» Boylece kusatma hareketi de baslamış oluyordu. Dort günün so nunda başkent Berlin'in çehresi değişmis, tanınmaz hale gelmiştL O devirde şehrin normal nüfusu dort milyon ve dört yüz bindt Rus saldınsmm daha ilk günlerinden itibaren niıfus bır hamlede 4 milyona düsmuştü. D konu ve resim: AYHAN BAŞOĞLÜ] j GÜNAHKÂR KRALİÇE Panik IRMt Nisan günü panik büsbutun artıyor. Eli ayağı tutan lar. pılısmı pırtısım toplamakta, kurtuluju da kaçmakta bulmaktadır. Topçu atışj yetmiyormus gibi, Ruslar başkenti havadan da bombardıman etmeğe başlıyorlar. Bu. rada barmmak imkânsız artık. Iki bin altıyüz hektar tutarmdakl meskun arazi yangın yerine dönmüştür. Altı yöz binden fazla bina ya tamamiyle ya da kısmen yı kılmıs vaziyette Buralarda değıl oturmak. sadece dolaşmak bile son derece tehlikeli... Çünkü kalıntılar devamlı olarak çöküyor, baca lar devriliyor, sütunlar yıkılıyor. Manzara korkunç.. Yanan yerlerin üstünde kara kara duman bulutlan... Harabeler arasında binlerce ceset. Y DİŞİ BOND ia 8 E N BU SAlkJT. YARlN: Ölüler, yaralılar gözyaşları ve kan Kademeler düzeltilmeli Sayı: 243.1 (072) 83311 Sayılı 466 Nolu gelen kademe îlerîemesı toplu onay çızelgesınd'eki gostergede tarafıma kademe ilerlemesı verilmedığıne üzülerek sahıt oldum. Şdyleki ben 30/9/1969 tarihinde terfı etmem gerekırken İlk demesl. Her iki tarihlerde de aynı öğretım Mufettişı ile aramızda geçen bır ıhtilâf sonucu yeter kadro ve aynı kademenin vesız raporu aldım. Terfı gunum nhs nedenını anlayamamaktageldığmde terfi ettırılmediğı yız. Benım gıbı bu duruma dumın nedenı Millî Eğitim Ba surulmüş olan bınlerce öSretkanhğından 28/Ekim/1969 gun menın bulunduğu kanısında lu dîlekçeme verilen cevapla vım. Dosyamın venıden inceyetersiz çahştığım ıfade edıli lenmesmı ve intıbakların duyor ve bu rapor sonucu kade zeltılmesıni saygılanmla nca edenm. me ilerlemem engelleniyordu. Sevim ÖZKAN Oysa ki, ben 30/9/1969 tariHürriyet tlkoknln hinde terfi etmem gerekırken ögretmenl Bandırm» yetersiz rapor sonucu 5/Arahk/ 1969 tarihinde ıkınci bir teftı? gordıim. Yetersiz öğrencı'eı kısa sure ıçınde yeterh hale getirildıfı içındır ki 22/12/1969 Okul için tarihinde yine avni mufettış tarafmdan terfı ettırıldiro. araç ve gereç 30/9/1969 ve 22/12/1969 tanhieri isteniyor arasında kalan 3 ay 8 günlük sure benım kaybım oltfu. Yen} a ç l [ m l ş Ben zaten Personel Kanuokulunun öğretmenıyim. gereğince oturtuldum. Verilen 6. kadronun 1. kademesi tarihl ile ıkincı kademenin verildıği 15/3/1971 tarihleri arasında kalan 15 av 23 g'in gibl uzun bır sure kavba uğratıldıgım halde 15/3/1971 tarihinde bır kademe ilerlemesı mevcut degildır. Gelen karfeme ılerlemesı çizelgesınde : 22/12/1969 6. kadronun 1. kademesi. 15/3/1971 8 kadronun 1. kavoksundur. aracılığıyla yapacağı•ime tercü olmak istiyorum. Yardımsever hallnmızın ufalc da olsa vapacagı her türlü araç ve pereçle ögrencılerimin selecegınde büvük ümitler doğmuş oiacaktır. Nurettin OZER Karakas Ciftlik Knvn tlkokulu öğretmeni RULATYA Adalet Bakanına açık mektup TİFFANY JO^ES 6AZ SOBALARININ KALBİ işçi emekli maası artfınlmalı îşcl emeklılennln avlıklanmn en az 540 lıraya çıkanlacagı açıklandı. Bursa • Mennos Fabrîkasm. da bılfiil ve arahksız 29^ yü hizmet sonunda 1.8 1967 tarihinde ağır hizmetimin devamından dogan sebepler ile her fkı gözlenm de vüzde 95 derecede g»riiş kabılıyet:ru fcavbetrnış ve halen 64 vasmı ıdrak etmis ve vukarda bel'rttığım 1.8.1967 tarihinde emekütre sevkedılmiş bir va*andaçım. Sosval Sıgortalar Kunımundan her üç ayda bır olmak tizere 1461 lira emekli maaşı almaktayım. Havat ve çeçim şart lannın ber eeçen sMn ar7Ptti§i rorluklar karşısında bu maaşla katıksız bir lokma ekmpgimizi çok zor temln ermekte eerek yaşlılık ve vaşlılıgın yıpranma neticesı çahşma sfiıoünü kay Dp'rnts Surumum. beni havaîia vasavan bir Ölıidei t<irxs\z kılmaktadır Arh^la.ımı^m etinün kosullanns eöre «rt'ınîmasıriK beklıvonıa llvas SAFA Kayabaşı Mahallest, Carkh Degirmen So. 14 Bursa/MÜRADtYE GÜVENEBİLECEĞİNİZ YEGÂNE KARBÜRATÖR KLIMA TESİSAT v» TİCARET YENİ TARLABAŞI CAD. N0. 6 TAKSIUISTANBUL TEL. 45 31 17 GARTH Ilancıiık: 5211/8839 Sanlı donanmamaa siı de bir perçin çakın. Bağislarınızı Turk Uonanma CemiyettnUe veriniz ve mutlu olunoı lurk milletı. Atatürk filotnlası senin eserin olacaktır. Türk Donanma Cemiyetine vardıma kns Şanlı Üonanmami73 siz de bir perçm çakın. Bajpşlarının Türk Uonanma Cemiyetınıze venniz ve mutlu olunnz, Turk Donanma Cemiyetln) unutma. O Türk Oenlz KuvVPtldHnltl mtKİanmMİ ulıııaı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle