18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 Ekim 1971 • • CUMmJRİYET s CUMHURİYET'İN İLÂNI VE GAZt'NlN CUMHURBAŞRANI SEÇİÜŞİ CumhuriYet tkonomı Cumhurivet CUHHURIYETIH Kobulu ile ilgili ALMANYA'DA ÇEUK PİYASASİNDAKİ İŞGÜCÜ SORUNU îş saatlerinın a2aitılmasiyle Almanya demir çelık sanayiinde çalışan ısçl sayısı bır aydan kısa bir zamanda ıki misli artarak 10.000'e çıkmıştır. tsçi sayısımn bu önemli miktarı Federal Almanya çelik üretim kapasitesinin üçte ikisinin temerküz ettiği Rh&nanie du Nord / Westphalıe bölgesinde bulunmaktadır. ls saatlennın azaltılması ber bölgede aynı şıdtfette olmamıstır Isçilerın büyük çogunluğu hâlâ baJtada 30 saat makta, {akat bazı fabrikalarda ise haftada 30 saatten az çalısan ışçilere raslanrnaktadır. KOMİSYON 1973 YIUNDA TAMAMEN YENİLENECEK Alttiarın Dısıslen Bakanîan M. MOTO 1 baskanlığında toplanarak. yeni ortaklann Top j u g a katılması anır.da, ortaklık muesseseleriı ş i e r n e s ı ve yenilentnefi hususunda görüş t genI tısınde bulunmuşlsrdır. a 1973 fea?ında venilenme=i düsünülen Komıtt t U n ı a r d ı r : CECA tstısarî Komıte. Ekonomı l e r So^val Komıte. tlmi ve Teknik EURATOİ v e Komı'esı Avrupa BankaM Yonetım Komıte't ve Para Komıtesı gıbı dıser kUTUİuslar ıçın. bazı leknik problemler sebebivle Bakarlar dururou yeniden Triır <tKV> Cumhuriyetin ilânını ve feazi Mustafa Kemal'in (Atatürk) Cumhurbaşkam seçilmesini sağlayan Anayasa değişikliğiyle ilgili görüşmcleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin o gün tutulan tutanaklanndan yararlanarak özetle veriyoruz: Türk milleti varlığını bütün dunyaya duyurdu Işte bu Te}kilâtı Esasiye Kanunu, Türk milletinin hareketinin ifadesidir. Bu gbrdüğünuz zaferleri istihsal ederek bugünku mevcudiyeti gösteren heyet de bugünkü Tiirkiye Bujük Mil let Meclisine viicud verraiş olan Turk milletidir. Türkiye Büyük MUlet Meclisi, bn itibarla, tarihitnutde ve Türk tarihinde emsâli nâdir gorülmüş bir hârika ibda etmiştir. Kendisinln mastarı olan milletin azim ve himmetile Teşküâtı esasjyemize bütün mületçe raerbutuz. tkinci Türkiye Büyuk Millet Meclisi, şimdi bir kısmını teklit ettiğimiz ve kısmı diğerini peyderpey nazarı tasvibinize arzedeceâimiz kemalâtı. tadilât ile kurduğumuz esası takvije ve ilâ\e edecektir. Hüküraeti tesis etmek şerefi Bi rinci Meclise ait ise de bu esası takviye ve îlâ etmek şereti de bu Meclisi Ali'ye aid olacaktır. Kanunu esasi encümenimiz müs tacelen şimdilik bazı maddelerin tavzihi \e tadillni a n ve teklit ediyor. Bunlardan birincisi Türkiye Bü\uk Millet Meclisi Hükuınetinin Beynelmllel haiz oldn jtı ünvanın tesbitinden ibarcttir. Filhakika. Turki>e Buyük Millet Meclisi Hukümcti ifadesi, Teşkilâtı esasiye itibarile hiç noksan değildir. Bpynclmilel, milletimizin malum olan iınvanı ile şu veya bu sekilde muteaddit olan ünvanlar dan jfnisini alması lâzımdır. Tur ki%c Büyük Millet Meclisl, bu kanunun birinci maddestle Hakimiveti bilâkaydu çart milletc \CTCH \p rnukadderatım bizzat millet idarc etmesi için bir şekli hukumet kabul ctmis ve bunun içiıı yaşamakta bulmuştur. Biliyorsunuz ki. bu şekli hükümctin adt (Vsulü Cumhuriyettir.V Binaenaleyh, Dünya'da, Bev nelmilel hayatunızda ün\anı sıh hı^emiz almak lüzumu hissederek bu maddenin ıımnında me\cud olan usul cumhuıiyeti, Teşkilatı Esasiye Kanununun birinri maddesine bir fıkra ilâve cdiyoruz.» Yunus Nadı Bey bundan sonra kanuntia yapılacak değişıkuKien ızah etrtuş, bazı açıklamalar yapmıştır. Daha sonra soz alan Saruhan mılletvekili Vasıf Bey, yapılması ıstenen değişiklıkler konusunda açıUamalar yapmıştır Büyuk Millet Meclisi toplantı haltade Derleyen: Sait Arif TERZİOĞLU s ttalyan Bankası iskonto faiz miktarını "uâ'ten 'o4.5'a indirraiştir. Eski %5 faız miktarı 5 Nısai 1971'den beri yürCrlükte idi. ttaiyan Hazme Bakam M. Mario Ferrari Aggradi'ye gore büyuk bir likıd bolluŞu olan îtalya'da bu tedbir ekonomık laaliyetlerın daha miisait duruma girmesıni sağlayacaktır. (tKV) İTALYA İSKONTO ORAN1N1 DÜŞÜRÜYOR CEZAYİR'LE İLİŞKİLER Ortaklık Kon^eyi M. Moro'nun ba^kanhğında ve Altıların Dtsıslert Bakanlannm da bulunduğu bır oturumda. ABD'mn aldığı tedbirleri muzakere etrnı<; ve bazı gbrüs bırHğine varılmıstır. Bu oturumda asağıdaki hususiar gÖTusülmüstur • Ortaklık bütçesi tetkik ve tasdik edilmistır. • Cezayir'le müzakerelere başîanması hususunda bütun uveler mutabakatlarını bildırmişlerdir • ABD'nin aldı?ı tedbirler karsısında Ortak Pazann dnrnmu incelenmistir. • EFTA ülkelerinden Avusturya, îsveç ve îsviçre'nin Ortak Pazar ile olan ilişkileri tetk.k edilmıstir (tKV) Avrupa parlarnentosu, Ortak şarap piyasası teşkiline bazt degişiklikler getirilmesme dair Komısyon teklifini ineelemıştır. Müzakere edilen hususîar: üçCncü ülkelerle iliçkiler. müdahale reıımi referans fivatlarına uyum v.s. Ücüncü ülkelerle yapılan mübadelelerde Avrupa Parlamentosu. Tunu», Fas, Cezayır ve Türkiye menşeh «araplann ithaünde eski mılli r«jımlenn uzatıîmasma karar vermıştır. (1KV) Beis: «Kanunu Esasi encumeninin bu layihasile tcklifl Ruına mcye iGündem) almışttk. Şimdi müstacelen ve derakap (acele \e hemen) müıakeresi encümen tarafuıdan teklif ediltyor. Mustacelen ve derakap müzakeresinl kabul edenler lutfen el kaldırsın lar. Kabul edılmiştsr.» Bundan sonra. kâtiplerden biri. kanunda yapılacak değışiklikleri madde madde okumuştur. Bu sıtada ba«kan yeniden kanunun tu mü uzerınde söz isteyen olup ol tnadığını sormuş ve encümetun başkanı İztnır milletvekili Yunus Nadı Bey ilk sozu alarak junları soylemişür: Yunus Nadi Bey: .Arkadaşlar, Birinci Türki>e Büyuk Millet Meclisi, Tcjkilâtı Esasiye ile Sark'ta yeni vc rmihim blr de\let kurmuştur. Birinci Türkije Büyük Millet Meclisi'nin hanıçi ahval ve şerait içinde ietima etmiş oldugunu cumleniz biliyor«unuz. Harbi Crmımi, hitanı bul duk'an sonra, Mondtos mütarckcsile devlct bir mütareke safhasına geçmh. fakat, devletlerle mütareke şcraiti içln baıı esasat kararlaştınlmısttr. Mondros mutarekesi, bizimle, imzalayanlarm imzaları kurumadan bu mütarekeyi bütün erkam ve maddelcrini payimal ederek Türkiye Devletini parçalamak üzere hareket ettiler. Memleket. taraf taraf işgaltet alttnda kaldu Nihajet, Istanbulun ijgati>le Türkiye devlcün'm hayatına hatime verilmek suikas tinde bulundular. Bununla, suikastlerini ikmal etroiş olduklarını sannettiler. Bu ahval ve şelait içinde, Türk milleti, mâruz Ortak Pazar Komisyonu, Amenka'mn suçlamalarma bır cevap olarak hazırladığı brosürde, bu ulkenin Ortak Pazar'ın varhğınrian ıktısadi bakimdan zarar gbrmedığıni belirtmektedır. S ö . zü geçen brosürde Ortak Pazar gümruk duvarla. nnın Amenka'mn gümrük duvarlarından genellikle daha alçak oldugunu ve Ortak Pazar'ın hıç bir şekilcte hirnaye (koruyuculuk) ststemine dbnmekle suçlanamıyaeağını i l e n «ürmektedır. Gene »ynı broşüre gore Amerika'nın Ortak Pazar u!kelerine yaptığı ihracat hemen her yıl artıj kavdetmekte ve bu ihracatın artıs hızı, Amerika'nın diğer ülkelere yaptığı ihracatın artış hızından çok daha büyük oranda gerçeklesmektedır Gerçekten de Amerika'nın Ortak Pazar'a ıhracatı 1960 1970 yılları arasında yüzde 111 oranmda artış ksydetrnis bulunmaktadır. Aynı dönem içinde ABD'NİN ORTAK PAZAR'A İHRACATI ARTIYOR ŞARAP PİYASASt Ifhul malı 10 bin lon likii Anadolu Ajansı ANKARA Sanayi ve Ticaret Bakanhğınm, piyasadaki yağ spekü • lâsyonunu önlemek amacıyla, ithaline karar .. •erdiği 40 bin ton likit \ yağuun 10 bin tonluk j ilk partisi Et ve Bahk: Kurumunca Kasım ayıŞ içerisinde yurdumuza : getirilecektir. : yoğ, knsım ayındo geliyoı SOVYETLERDE OTOMOBİL SANAYİÎNDEKİ GELİŞMELER Atatürk Anayasa müzakeresi sırasında konuşuyor tiyet göstermiyen bir şty vardı. O da, Saray ve Saltanat idi.» Yahya Gaîip Bey (Kırşehir): «Allah lânet etsin!». Vasıf Bey (devamlaV. «O Saray ve Sultan kendisine verilen millet taratmdan verilen taht» kurtarmak için gözfinün önfinde çiğnenmiş olan namuslar karjı«inda duynlan vaveylalara karsi kulaklannı tıkamıştı. O Sultan gözünün önünde genç Türk kızlarının ismeti parçalamrken kalbi susmuş, ancak, tahtını kurtarmak, yalnız kendî bay*tını kurtarmak için bütün mukaddesatı feda etmişti. Fakat arkadaşlar, bu güzel Türk diyarırud içinde; ağlayaa, inleyen, ezilen, bir Türk milleti var idi. Bu millet, asırlardan beri taribte hârikalar yaratmış, \ı\ daima efendi olarak yaşamıştır. Sultan, ona ihanet etmiş tir. Bu mîllet. 6 asırdan beri kendi haşmetini yukseltmek icin kanını, canım. malını verdi. O Sultan, ve Saray, venne> di. Fakat, bunun karşısmda milletin imanı sarsilmamıştı, ölme mişti. tmanm dojj^ırduğu kuvvet. o ruhun doğurdupu kuvvet, nihayet Ankarada teşki] ettifimi«, Meclisin temelini kurdu. Arkadaşlar, yeni Türkiye devleti herhangi bir kabile serdarının. herhangi bir kablie reisinin kurduğu bir devlet defrildir. İstiklâlini kurtarmak iste\en. hiır yaşamak isteyen, Türk milletinin dojrrudan dofruva ruhundan doğan bir devlettir. Tıirk milleti, asırlardan beri kendi ruhuna, kendi seciyesine tevafuk eden bir devlete ilk defa kavuşuvor. Bununla daima müftehir olacafctır. Arkadaşlar, memleketin, etrafını saran, bütün bu felâket ve fırtınalann içinde bu yeni devlet kurulnrken, yalm* bir tek çave var idi. O da: memleketi çiğneyeıı. ezen, düşmant kovmak ^e tasalluta nihayet vennek ve güzel memleketi or.un zehirli pençesinden kurtarmak. Bu mukaddes gayenin kar TINAZTEPE (71 65 18) Vahşi Kah. raman R, Harris RTS DUNYAO4 EKONOMI MOSKOVA Sov>et ekonomisırun büyüme oranmın bu yılın ilk dokuz aylık dönemi içinde yüz de 8 oranma ulaştığı yetkilüerce açıklanmıştır. Bu oran 1970 yıhnın i l k dokuz aylık dbnemı ıçın yuzcie 8^ seviyesinde idi. Sovyet yetkilileri diğer taraftnn ekonominin bazı sektörlerinde bu yüme orarunuı büyuk gelişme kay detüğini açıklamışlardır. Örneğin Sovyet otomotiv sanayiindeki büyume oranının geçen yıla kıyasla yüzde 21 artış gösterdiği bildirilmiştir. Yetkililer otomobil üretiminin bu > ıl yüzde 54 oranında artış kaydettiğini ve yılın ilk do kuz aylık dönemi içinde Sovvetler Birliğinde 374 bin 400 ünitenin imâl edildî&ini açıklamışlardır. Oy sa geçen vılın aynı dönemi içinde 243 bin unite imâl edUebilmıştı arasın'ia bir zırve konferansı 1 tenması istefinı tekrarladıgı 3 kıliıerce açıklanmı^tır îjab*ri ren kaynaklann tfadesine g < )teı ülke arasmdaki ilişkiler i «adî seberjlprrtpn rtoiavt bir 1 li gerginleşmiş bulunmakta Başbakan Willy Brandt. Batı manya ile Fransa srasındaki ttlşmelerin Ortak Pazar'ın ı ceğini tehlikeye düsürebilec* inanmakta ve bu bakimdan i' kenip vetkililpri srasinda en yamanda bir knrtfonmsın to masınt istemektedir. Gözlemciler iki tilkp arasu sürtüşmelere, Batı dünyasır san son para bunahmmın vı tıjbm belirtmevto vp iw «ı* neticilerinin Mark VP Fr; paritelerinm tespiti konu anlasamadılslarını ileri sürr dirler. Bundan bır*"süre once Sanayj; ve Ticaret Bakanhğı 40 bin ton • hkit yağı ithall içm gereken yet: kiyi Et ve Balı'K Kurumuna ver; miş, bununla ilgili kararname <le • Resmî Gazetede yayunlannuş İdi. : Alman bilgıye gbre, kunım ti ; tclt yagı ithalı için gerekh temas • larını yapmış ve en müsajt teK • lilte bulunan ülke ile antaşmaya: varmış bulunrnaktacUr Buna gö \ re 10 bin tonluk ilk partı lıîdt î yağı önümtizdeki Kasım ayı ıçe • nsinde vurdurouza gelmiş olacak • tır « Don yağı ithali devam ediyor Ote yandan Bakanlığın, sabun | sanayiı ıhtiyacını karşılamak ama ; cıyla don yagı ıthalâtına devam! ettiği öğrenümiştır. Bır yetkili, bu yıl lıtat ya&,: don yağı ve zeytmyağı sıkıntısi; çekilmeyeceğim belırtmış, «Bu i sene ayçiçeği üretiminde geç«n Ş ytilara nazaran artış Röstermesı > nedeniyle ayçiçeği yağı fazladtr. Keza zevtin nün de bu yıl geçen yıllara naza • ran üretim Uhminlerı üzerinde : bulundajhından zeytin yağı istih: sali de 30 bin ton'un üzerinde o • lacaktır» detnıştır. i AT\TtRK MECLİSTE K O N L S I R K E N tıayatları mevzuubihıs olduğn zamanlarda, vatanuı, mukaddesatın, mâbetlerin ve dinin mevzuubabis olamıyacaftnı acı hakikatlerle, acı ihanetlerle gostermişlerdir. Yann arkadaşlar, sırf kendi menfaatlerini Inırtarmak için yine \atanlarır.ı unutacaklardır. Memleket eudişele rini yine kalblerinden silecekler dir. Bunun karşısmda arkadaşlar. dün düşmanj üenize döken, orduju meydana getiren, bu mil letir. tedbir alması *e bu milletin evlâtlarının da bundan son ra hiç bir şahsın, hiç bir tacîdarın esiri olmıyacafını, bütün vuzuh ve kat'iyetle ifade etmesi zamani gelmistir. DOÎ.ARIN DEVALi EDİLMESİ İSTE? TOKYO Japonya'yi etmekte olan «First Natio tv Bank» ın Genel Müdüı ter B Wriston sazetecile dıği bir demeçte. Başkan m r&kit eeçirmeden dola lüe etmesi jrerefctieini s re bunun sart hâline <^!ld de etmiştir. Başkan Nix< titni ise dolann devalüs karşı çıkmakta ve diğe gın sanayi ülkelennin k ralanm revalüe etmeleı mektedir. Baskan Nixon aras> malî dengenin anc kilde sağlanabüeceğl * dır. V7alter Wriston d« nun Amerikan haltaru e cefıni, bu bakimdan Ni tirnlmn siyasî mülahaz reket etmesi içm ortaı bep bulunmadıtuM sös lemıştır. Mcclis'tekl Anayasa müzakerelerindc s\k sık önerilerrle bulunan Tunus Nadi Ataturkle beraber kaldığı suikaste tahammül etmeyeıek onlarm yeddi zatlanna aldıklarını zannettikleri eskl teşkilât devletîni, onlarm ellerinde hı rakarak burada, Ankara'da selefi âliniz olan Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu. Eşkâlin ehemmiyeti yoktur. Turk Milleti (Ben vantn ve Devlefim) diye bunu dunyaya üân ettL Vasıt Bey (SaruhanV «\rkadaşlar dört sene ev\el güzel vatanımızın dört tarafı yanıyordu. Memleketi istilâ etmek, esir ettnek isteyen bu müstevli kmtet, bu jrüzel diyann garp taTafmı müthiş bir ihtirasla ;akıp yıkıyordu. Memleket inliyordu. Herkesin kalbi kan ağlıyordn. Yalnız bu fecaat manzarası karşısmda bihis kalan, memlekete fearşı hiç bir merbuTapıyorom F. Hakan. . Z. D*ğirmencioğlu R. SARAY (44 16 56 Befoğlu) Çı'Kin Doktor £. Jatnes K. Wılliaros RT. SİTE (41 69 47 Şişli) Vahşi Kahraman R. Harris D. Andersson RİS Yr.Nİ XR (49 64 12 Beyoğlu) Falcir Âşıklarm Bomanı C. Arkm N. Alpan R. YENI MF.LFK (İ4 42 89 . Bcjoğlu) Ycdi Kardcşe Ycdi Gelin C. Panell. H. Kell RIS şıonda hiç şuphesız şekli hükümet me\zuubahis olamazdı. Bu gayenin karşısmda eşkâli hukümeti düşünmek imkânı >ok tu. Gajevi feda ederek münakaşa etmek, mümkün değildi. Onun için, milletin do|rudaa doğruya hâkimiyetine, mukadderatına \aziyulyed olduğu ilân edildi. O ilânın ihtiva ettiği, ?ümullü mâna için de ordumuz laferden tafere koştu. Ve nihayet, o mukaddes ga\e istihsa' edildi. Düsman topraklara ebmülerek, mah\edilerek vatan kurtuldu. Vatan, bugün düşmandan ve düşman istilâsından kurtulmuştur. Fakat arkadaşlar, unutmamalıdır ki, or.un kar şısmda yıkılan bir saray, o sarajnn etrafmda milletin kanını emen bir lümre vardır, O saray, o 7Ümre, kendi menfaatleri kar şısında vatanı düşünmezler. Çünkü. düsünmedikleriai mükerreren ispat etmişlerdir. Onlar, hayatın her şeyi olduğu ve ZİRVE TOPLANTISI BONN Batı Almanya Başbakanı Willy Brandt'ın Fransa Cu.n hurbaşkam Pompidou'ya eır mektup gonderdıgı ve ıkı Y A RI N Müzakerelere devam ediliyor Cumhuriyet . 8S49 21.3« da; Carjamba (Taiebe) 15.00 P«ıar lî.Ofl 18.3U Mat. GBVJP OYLNC13LAR1 (Karaca Tı\attoda . 44 54 02) MUFETTİŞ (Gogol) Salı harıc, her gun 18.15, Pazartesi 21.15. Çarsamba. Paxar 1590 tSTANBt'L TTSATROSlJ AtTI OYUXLARI: ULVİ CBAZ 145 64 65) Hababam Sınıfı Baskında Çarsamba. Pergenıbe: Cumartesi; Pazar 18.13: Cuma 15.00 • 18.15; Paıartesi 18J5 21.15. Sah u.vun yuk KKSTER TİVATROSU (47 26 34) Pembc Kadıtı Paıartesı harıc her gece 2M5, Çarsamba 15.00 KUÇÜK KOMEDİ MEHMET OZEKİT TİYATROSl) (21 56 81 Koca Mustafa Pasa) Damat Kaynana Maql (Komedi 3 t>erde) Pacartesi hariç her gece 21.15 de. (^uyunba • Cumartesi . Pazaı 1&' de Carsamda halk rünu KAMV TtYATBOSU (Alkazaı Tiy Bey. 44 74 93) KAHVALT1 (Kom. Z bölüm). Salı hariç ber gün 21.55. Çarsamba 18.15 ojfcrencı. Persembe 2] .15 halk. Cumartesi. Paıar 1S.15 m&tine. • ML'CAP OFLtiOĞLIJ LCC SABNES1 Nisantas) (48 49 8(1 ( Tlyatro Gıbı (Komedi 3 Perde) Pazartesi hariç ber gece 21.15, Cumartesi; Pu>ı 17 00 de ma. tine. BUetlet giie ve Sander Kilabevı Osmanbey'den temın edllir. KEJAT CYGÜR TİVATROSU (Setu zadeba^ı . 27 11 86) HEY AMtGO VER SALATA Cumartesi. Pazar matine 18.15; Paıartesi hariç. her gece 2138 N1SA SEREZLt rOLGA ASKl. NEB TTYATROSU (Şfcb Cmit Tiyt. L'st »alon . 47 18 S6l CE!SNETLİK KAYNANA) Kotn. 2 bölüm) Paıartesi Salı hariç • Persembe (Halk). Cuma. Cumartesi, Pazar 21.3ü Çarşamba 15.30 Öfrenci • Cumartesi Pazar 18.30. r4.SDELENLEK ttYATROSÜ! (47 23 12) V. Endüstri Merk. Har bijre . Fidanaki <Mü oyun 3 per.) Pazartesi hari« het eece . 21^0, Çarsamba Cumarteri Paıar 18 00 Matine. • lİSKÜDAR SUNAR rfSATRO. 8b (Xt «6 J8) Rtvırcık Pa sa Muzikal komedi 3 oerdc Paıartesi haric. ber «ece 21.15 te Pazar 15.00'de matine. Cuma halk Ktınu tenzilâtlıdiT BEYOGLU AN'KAKA (6* 16 86) Kasabamn Sırrı A. Qoinn V. Lisi . ATLAS (M 08 35 Beyoğlu) Ceranı Çekeceksin K. Douglas H. Fonda • RIS AS StNEMASI <4T Sî 15 Harbne) Kasahanın S ı m A. Quinn . V. Lisi RİS BARBAROS : Faklr Açıkların Romanı C. Arkın, S. Alpan. R. OÜNYA C43 93 61 Be\oğlu> Ka. sabamn Sırrı A. Quınn V. I.isi RtS. E>IEK (M Si 39 • Beyoğlu) Cinayeti Gordum D. Hemmings FlTAS (19 01 68 . Beyo|lu> Valış! Kahraman R. Harııs D. Andersson RİS KENT (Beyoğln) . Cinajeti Gordum D. Hemmings Rî KONAK (48 26 06 . Harbiye) Cezanı Çekeceksin K. Douglas . H. Fonda • RİS lALE (.44 35 95 . Beyoğlu) Sevmek \e Ölmek Zamanı T. Şor«y M. Sojdan R. LEVENT (64 06 99) Ask Esiri C. Deneuve RTR. SIISTIK (46 15 14 Be*iktas) 1 Şabata Vadilerin Hikklmi A. Stetfan RTS. 2 Fezada Kay. hoianlar . D. Jansson RTS ~*" '<« A îs . Mecidljekov) KADIKOY Sah nartc nergun 21.0(1, Pazaı V5JO, Persembe oğrenci. Pazartni halk tenzilith. FATIH 122 01 71) BU NE TES\DLF (Kom. 3 perdt) Pazarte»i haıiç hcrgun 31.00. Paıat 15.:MI Salı bğrenci. Çarsamba balk temilâtl) t'SKt'DAR: (33 «3 97) KOCA StNAS (Oyun 3 p«rde) Cnma ha. rir hergün 210«, Paıar 15.3(|. Pa zartesi öğrenci. Persembe halk tenzüatl) KADIKÖV (38 31 21) OBMAN (O. jıın 3 Perde) Pazartesi, Salı ha. rıç hergun 21.00, Pazar 15.30, Cuma ögrcnc) ve halk tenzUatu ALTAN ERBULAK MET1N SE. KEZLt ÇEVBE TtYATBOSl). (K M. Paşa Çornh «Inemısı yan» (23 27 79) Yuzsüz Zuhtu (Kontedi 3 p«rde) Pazartesi harıç her gece 21.15. Çarsamba Cumar. tc«ı Pazar 14.30 Mat Çarsamba (Halk! Cnmartesi Pazar taam. her gun oğreneı Indırimli. AVTER FERA» TTY^TROSD (Kh. .,uk Sahne 49 56 52) Çitte Ba»a>ı (Kom. 3 perde) Salı Pet. ^ Cuma 21.15 • Carşamba »115 (HaHı vp öğrencil BLKt c>) 4» 92) rop Kiraiık Metres ıMıtı Kom. i perde I (,'arşamba baric her gece 21.15 • Cumartesı Pazar 18.15 Perstro. he halk Eunu OORME> TfVATROSl) (44 97 36) GIG) (Kom 1 bolum) Pazarteö Sah hariç. htt Kece 21.15 Çars. Cumartesi Pazar 15.06 Persm. 1S.15 DOSTLAK rtV\rROSU ıDorm«» Tiyatrosu • 43 64 86) Aslan ( \sker Şva>k • Çarsamba, Cuma, 1 Cumartesi, Pazar 18.15 Pazart«$i, Salı, 18.15. 21.15. Curoa oğrenci matinesi. ELHAMRA İSTANBLL TİYATRO. S13 (44 22 36 . Beyoğlu) CUOrS YENGE (Müzikli Komedi) Salı, Çarsamba, Perjembe, Cu. ma 2115. Çarsamba 15.00 matint. Cumartesi Paıar 15.80 ve ZIM de GONVL VLKV r. \Z^\KER ÖZCAN Tivatrosu (EsenVepe. Z Ku<u 4fi 40 10) Kors Es«k (Kom. 3 perde 2 Uhîo) Het « c t 21.3» Cumartesl Pazat 18.80 de » a . hne Persombe ovıtn vnk GULRIZ Sfc"Rl!RÎ Fnırtn Cenat '^miı Tivatrosu 46 SO «4» E. NÖBETÇ ECZANELI • BAKTBKÖY: Altu lYeş. Koy), YUdız (1 5i£a (Satrakby). Aydıı >e). yeni (Kanaryal, K goren); Yayla IBah. maz (Sirtnevler); Isık • BESİKTAS: Altına takoyı; Amavutkov; vent) • BEYOĞLU: Pelıt. Dcmzel • EMİNÖNIJ: Istan kaoı); Beyazıt Merkej >e, Akgun (Aksaravı • EYÜP: Ejupsultan mal.); 500 Evler. Ü Gursoy (AUbeykoyul • FATİH: Saraehs Malta; Vatan (Tasfc Şehremini). Yedikuîe mak (Küç. Mu. Pa.) • GAZİOSMANPAS Saöık <Ku<j. Koy) • KADIKOY r Caı Guner (Erenkby): t gol (Kızıltoprak) S bahçe» • K^RAKÖY. Nur • KAS1MPAŞA: P • SARIYER: Mete • StSLÎ: Xent, G mel Ümıt (Mec K{ tepçı Yeni ttimat ' la<.an • tSKtDAR: ttt ^•at Cn\ramve • ZEYTtKBl'RM! AS (36 0» 5fl . Ksdıkoy) Sermek i e Olmek Zamanı T. Sora? • M. Soydan R, ATLANTtK (55 4Î 10) Mannanlar Cehennerolne Domıs C. Heston RtS CEP SÛREVYA (36 06 82 . Ka«ıkoy) Sevmek \e Ölmelt Zamanı T. Şoray, M. Soydan R. ERCAN (37 22 00 • Kadjkoy) Sa. bata Vadiler Hâkimi A Sttt. fon RTS H\KAN (36 45 89 Radıhby) Z»AYDIN (21 52 58 . Çapa) Atillâ got L. Çakır . R. S. Loıen A. Quinn . RTS KADIKÖT (37 15 97) Oyun tçinGINDEŞ (27 î l 86 Şehıadebası) de Ojun P. Burkc • RİS Zorlu Fiıar i. Bell RTS KEST (36 96 12 . Kıılttopmk) Tom GtL (27 71 86 Şehzadtbaşı) 1 Amcanın Kulübesi • RT Ankaıa Ekspresi E. Hnn F. REKS (36 »1 12 Kadıkoy) Tom Akın, R. 2 Sevmek ve Olmek Amcanın Zamanı T. Soray M. S o } . SİVMA 63 Kulubesi RT Masal (55 lft 85) Blr dan Gibi S. Loren Ö. Seril • HAKAN (23 42 TS Karagümruk) SUNAR: Sabata Vadilet Hikimi ScMnek >e Ölmek Zamanı A. Stettan • RTŞ .T. S«ra>, M. Sojdan . R. SLREYYA (36 «« 82 . Kadıkoy) İPFK (22 25 13 Çemberlitasj) YeKoroiset Tibbs S. Poiticı di Karde$ Yedi Gelin C. Pa C S K C O A R : KOUUZ Kahraman wrll. H. Ken. RTS W. Yov . RTS M4RMARA (22 it 60 Bevatıt) Olııme Doğrıı M Ke>n RT SINEMA SL'R (23 67 12 . Topkapı) DtKENtt H%RBfiE (4871Î0) Yedi Kardeşc Vedi Gelin C. Pııarte. YOt (Oynn 3 perde) ıı »ı KPII . RTS Pazar ISTANBUL TİYATROLAR 16.30 19.«« 21.30 SİNEMATEKTF B V G Ü N AŞKl ARAYAN KADIN J. Lose, . 19«7 BİR YAZ GECESÎ 1030 da •• Dassin 196« > SEVGİLÎMtN OYL'M) J. Frankenheimer 19(0 BÎR YAZ GECESİ 10.30 îı J Dassin . 1366
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle