18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
lİNIVERSITE ADAYLARI ANKARA BÜYÜK DERSANEnin CİLTLİ: 120 TL. CİLTSİZ: 100 TL. ÜNİVERSİTEYE HÂZ1RLIK FEN KÜRSURI CtLTLİ: 75 TL. \ UN1VERSITEYE HAZIRLIK Kitaplarını alaraic dilediğiniz FAKÜLTEYE GİRMEYİ GARANTİLEYİNİZ umhurİYel Kurucusu: VUNUS NADÎ CkjOİSI MKftTTrt OlUMTtBI *• BBatMIÜ 6S«NChi*£ jNtVERSİTEYE HAZIRUK FENSINIFI ÖĞRETİM DEVRELERİ: l^n^vm.M^mim B«ıİ5bilgüçia B R O Ş Ü R isteyiniz. filR OCRETİH YIU SUROİ " CEBECİ ve YENİSEHİRANKARA BVYVK DERSANE 48. yıl, sayı: 16968 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 30 Ekim Cumartesi 1971 Savcıhk, açıklamada suç bulursa, Demirerin dokunulmazhğinin kaldırılmasım isteyecek AP BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI ANKARA, (Cvnnhuriyet Btirostı) Ankara Savcüığı, Başbakan Nihat Erim'i suçlayan demecinden dolayı AP Genel Başkaıu Suleyman Demırel hakkmda soruşturma açmıştır. 1402 sayılı sıkıyönetim kanunu gereğince açılan soruşturmayla ilgili olarak Nobetçi Savcı Zekâı Turan, dün kendisine baş vuran gazetecüere şu bilgiyi vermişür: Baskanuıın Sunoy, AP'den kararım düzeltmesini isledi Devlet mesajı: destek olmalı» Cumhurbaşkanı Cevdet Su nay, Cumhuriyetin 48. yıldoANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) niimii doUyısiyle yayımladığ] bir mesajda, «Adalet Partis' Genel Idare Kurulunun hükümette gbrevll beş üyesini çekme konusundaki karannı mın gittikçe artan bir azimle siir «Sergili vatandaşlanm, bir defa daha gözden geçirCumhuriyetimizin 48'inci yıldö dürmenizi dllerim. mesini ve yeni şartlar ileri Bu münasebetle, aziz hâürasını sürmeden bir an önce diizelt mimü bayrammı kutlar, kuruluşu daima rahroetle andığımu ejsiz na temel teşkil eden millî bağımmesini» istemiştir. sızlık ve cgemenlik idrakımızla. önder Atatuık'e, O'nun, cumhuri bugün de aynı yeti yaratan devrim ve yaşatan Sunay'ın Adalet Partisi Genel millî ülkemizi Idare Kurulunu uyaran ve son inançla korumanızı, rejlmimizin ilkelerini uygulamak İçin can ve olayları kapsayao mesajı aynen demokratik olarak geliştirilmesinl emek verenlere, yüce millctimisağlayan millî kalkınma çabaları nn beslentekte olduğu ebedi şükşöyledin ranı ifade ederek tazelemek iste f rim. Bu mutlu güne, tarihlne yaraşmıyan ve içinde bnlunduğumaz genel durumla bağdaşmıyan bir ortam içinde girdik. Karamsar görülen ihtimaller dolayısiyle hepi mizi düşündürmesi gereken bu ortamı, silâhlı kuvvetlerimizin 12 Mart 1971 tarihli muhtırası ile baslayan ve memleketimiz için olağanüstü bir önem taşıyan yeni dönemuı özelliğini ve çevremizde oluşan durumun kritik gelişmele (Arkası Sa. 1, Sü. 6 da> «Partiler, hükümete Erim, "Bugün mütnreke ilun ettik dedi «AP Genel Başkam Süleyman Demirel'in, AP Genel Merkezi tarafından dün yayınlanan demeci savcılığımızca incelenmektedir înceleme sonucu demeçte suç ıınsuru bulundugu takdirde, 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun 15/F bendine eiren ve T.C.K.' nun 286. maddesinin uygulanmasını gerektiren suçla ilgili bu dosyanın istenip istcnme>eceği Sıkıyönetim Komutanlığından sorulacak, Süayönetim Komutanlığı dosyayı talep etmediği takdirde, Ankara Savcüığı olarak AP Genel Baskanı Süleyman Demirel'in yasama dokunulmazlığımn kaldınlması için tanzün edilecek fezleke, Adalet Bakanbğı kanalıyla TBMM'ne sevkedilecektir.» AP, kararım düzeltmezse durum tekrar ele almacak A P G c n e l tt ANKARA (CnmhnriyetBürosn) Başbakan Nihat Erlrn, dün Cumhurıyet Bayramı dolayısıyle Millet Meclisi tören salonunda verılen resmi kabul sırasında gazetecılerin siyasî buhranla ılgili sorulanna karşıhk «Bugün mütareke ilân ettik» demiştir. Resmi kabulde gazetecilerle sohbet eden Erım, buhranla ılgili soruya karşıhk «Bugün mütareke iîân ettik. Yanndan itibaren yine başlanz» dedikten sonra, «Beyefendi, dondurmayı buzdolabından çıkardmız ama, tadının nası) oldağnnn öğrenemedik?» sorusunu, gulerek cevapsız bırakmıştır. Başbakan, dondurma sözünün gazeteciler tarafından sempatik karşılandığını belirtmiş, bu sırada bir gareteci «Efendim, buhranı don. durduğunuz buzdolabının mar. kası neydi?» dıye sormuştur. Erim, bu soru karşısmda tebessum ederken, çevredekilerden biri «Karpuz Çatlatan marks galiba beyefendi» demiş, Erım bu sözleri de gülerek karşılamış tır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) AP GENÇLİK BAŞKANININ, FİNLANDİYALI BİR KIZI KAÇIRMAK İSTEDİGİ ÖKE SÜRÜLDÜ BAYINDIRLIK BAKAN1 OLAYI DOĞRULADI ANKARA, (THA) AP. Gençlik Kolları Başkam Çetin Özaçıkgöz'ün Bayındırlık Bakanlığında çalıştığı sırada kısa bir süre once Finlandiya'lı bir öğrenci kızı kaçırmak istediği için Bakanlıktan uzaklaştırıldığı öne sürülmüş, THA muhabirinin sorusu üzerine Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş da olayı doğrulamıştır. Baymdırhk Bakanı Cahit Karakaş, «Kaçırma olayı ile ilgili olarak Bakaniık Disiplin Kurulu, Bakanlıktan ihraç karan vermiş, doğ ru mu?» sorusuna «Doğru» karşılığını vermişür. İddia edildiğine göre karşılıklı öğrenci ahp verme dolayısiyle Türkiyeye Bayındırlık Bakanlığı nnsafiri olarak gelen Finlandiyalı kız öğrenci R.K., Çetin Özaçıkgöz tarafından kaçırümak istendiğini öne sürerek Bakaniık ilgililerine başvurmuş, Bakanlık Disiplin Kurulu da Çetin Özaçıkgöz'ün ihracını kararlaştırmıştır. Ancak Çetin Özaçıkgöz, ihraçtan önce Eylül ayı içinde istifasını vererek Bakanlıktaki işinden aynlmış ve AP'ye Gençlik KoUarı Genel Başkam olmuştur. cumhuriyet Bayrnrn'nın 4». • ıldönümünd'j Cumhurbaskanı Sunay'ı tebrik «dcrken... TBMM Şe\ rrf Salonundaki kutlama sırasmda Demirel'bı durgunluğu ve Erim'e bakışı dikkati çekerken, Sunay'm arkasında bulunan Başbakan Erim'in de AP Genel Başkanını isteksiz izlediği göriilmüştür. Demirel, resmi kabule. oruçlu» olduğundan katılmamıs, Hipodromdaki törene de gelmemiştir. # İstanbul'daki nıuhteşem geçit resminde tanklarm geçişi de heyecaııla izlendi.. (Fotoğraf: T. Dıvitçioğlu) Baskanı tnönü, Cumhurbaskam Sunay'm Cumhuriyet Bayrammı kuttuyor... TBMM Şeıef Salonoaaa, daha önce Demlrel'in tebrikl sırasında yüzü gergin olan Başbakan Erim, tnönö'yu güleç bir yiizle izlemiştir. tnönü, AnıtKabir'e hcr zamankl gibi, yaımt saat etken gelmij ve nöbetçilerle jakalaşmıştır. CFotoğraflar. aa) C H P G e n e l ANKARA, (THA) "Ali Demiıere açılan krediler yolsuz,, • Müfettişlerin yeni belgeli raporları Bakanlar Kurulu'nda da incelendi.. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Baskanı Demirel'in Basbakanlığı sırasında kardeslerinin T.C. Ziraat Bankasından aldıkları kredilerin durumunu bir süreden beri inceleyen banka müfettisleri çalışmalannı bitirmiş ve hazırladıklan raporu Maliye Bakanlığına göndermişlerdir. Hazırlanan raporda, tesbit edılen «yolsuzluklar» a belgeîer. le yer verilmektedır. Bu rapor geçen hafta içinde Bakanlar Ku rulunda da gözden geçınlmış ve Başbakan Nihat Erim, istifa gerekçesinde, bu rapordan edm. dığı bilgilere dayanarak, AP Genel Başkam Demirel'i suçlamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Çankaya'da önceki gün, CHP, AP ve MGP Uderleriyle ç3. rüşen Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görüştüğü parti liderle. rinden «12 Mart Muhtırasımn ışığında, buhrana çözüm yolu bulmak için ne düşündüklerini» sorduğu öfrenilmiştir. Siyasî Parti üderlerine yatan çevrelerâen edirülen bilgilere go re, Sunay, Millî Güvenlık Kurulunda yapılan konuşmalan özetlemiş, lıderlerden dlişüncelerını sormuştur. Sunayla görüşen ban Uderlerin cAP*siz olmaı, ancak bu durumda Demirel'le de olmaz» şek linde gorüşler ileri sürdükleri soylenmektedlr. Hükümete katılrnış bulunan bir parti liderinin, «AP'nin, Demirel'i bırakıp, hükümeti desteklemesi ve bu harekete katüması lâzım, yoksa rejim elden gider» şeklinde konuştuğu bıldirilmlştir. Inönü'ye yakm çevreler ise, önümüzdekl gelişmelerle ilgili olarak, «Hiçbir şey belU değil» demekle yetinmişlerdir. ^ Muhalifleri, Demirere verilecek muhtıra için imza topluyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Son siyasî gelişmelere ilişkin olarak, AP içinde Genel Başkan Suleyman Demirere karşı parlamenterler tarafından hazırlanan «Muhtıra», önumüzdeki günlerde kendisine verilecektir. Bu konuda, bilgisine başvurduğumuz, AP Ankara Milletvekili Prof. Aydın Yalçın, •Suleyman Demirel'in etrafındaki çemberin daraldığını» belirterek, kardeşlerıyle ilgili tutumu yüzunden, hak kındaki suçlamalann bu den lı yoğunlastığı bir donemde, hazırlanan muhtırada da dıle getirileceği gıbi, «Kendilifinden soruşturma istemesinin Demirel için son bir sans olduğunua ifade etmiştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Sunay'ın mesajı THA muhabirinin edindiği bil giye göre, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Cumhuriyet Bayramı mesajun, CHP, DP ve MGP (Arkası Sa. 1, Sü. 5 de; AP Genel Sekreteri: "Söyfenecefc bir şey yok., ANKARA, (THA) AP Genel Sekreteri Nizamettin Erkmen, bunalımla ilgili son gelışmeler yolundaki soruları ve Cumhurbaşkanı Sunay'ın Bayram mesajmda belırttıği AP Ge nel Idare Kurulunun hukumeîten Bakanlarını çekme kararına ilişkin ısteği konusundakı go. ruşlerıni açıklamaktan kaçmmış, «Söylenecek bir şeyim yok» de. mekle yetinmıştir. Erkmen, AP Genel Başkanınm Erim'e cevabi konusması konusunda soruşturma açıldığı, Cumhurbaşkanı Su nay'ın; AP hariç, Parlamentoda grubu bulunan butün partılerin liderlerıyle yaptığı gorüşmeler ve buhranla ilgili son gelişmelere ilişkin sorularına da cevap vermemiştir. Istanbul'da bazı semt/er/ su bastı Iki gundür süren yağmur, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açmış, ulaşımı geniş ölçüde etkilemiştir. Yeşilköy Meteoroloji İstasyonu, önceki gündenberi metrekareye 33,6 kilogram yağış düştüğünü, yağmurun bugün de devam edeceğini bildirmiştir. Bu arada, xsının da 5 dereceye kadar duseceği haber verilmektedır. Sağnak halindeki yağmur sulalan; Beykoz Yalıköy, Etiler Akatlar Hölya Sitesi, Ortaköy Vapur Iskelesi sokağî, Beşiktaş, Dikilitaş, Bahçelievler Neyzen sokak, Fatih Keçeciler, Topkapı Maltepesı Gümüşsuyu Caddesi, Kadıköy Rıhtım Caddesi ve Söğütlüçeşme, Şişli Sıracevizler, Feriköy Baruthano ve Halıcıoğlu Çıksalın (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Yeni puanlar açıklandı Istanbul Ümversıtesıne bağh Jakültelerde 3. kayıt dönemine aıt en düşük puanlar dün açıklanmıştır. Fakülte ve bölümlenn 3. kayıt dönemine ait puanlann cınsı ve en düşük değen şunlar. dır : ParîameDto, Pazartesi günü yeni çalışma yılma başlıyor ANKARA, (THA) Millet MecUsi ve Cumhuriyet Senatosu uçün cü dönemı, üçüncü çalışma yüına, Pazartesi günü saat 15.00'de. ayrı ayrı yapacakları toplanrüarla gireceklerdir, Bu dönemin ikinci çalışma yılını, toplantı sayısı ve yaz tâtili yapmadan çalışmak yönlerinden, Türkiye Parlamento tarihinin re(Arkası Sa. 7, Sü. 5 dej Gelir ve bina vergileri taksiti, 1 Kasım'dan itibaren ödenmeye başlıyor ANKARA, (THA) Gelir Vergisi ile bina ve arazi vergilerinın son taksitlerinin, 1 Kasım Pazartesı gününden itibaren bir ay içınde ilgili vergi dairelerine ödenroe si tterekmektedir. Bılindıği gıbı, Gelir Vergisinin birinci taksıtı Mart, ıkincı taksiti de Temmuz ayı içinde mükelleflerce vergı dairelerine odenmişti. En bUyük bayramımızı coşkunlukla kulladık ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Bayramı, dün bütün yurtta ve yavru vatan Kıbrıs ile yurt dışındaki temsılciUklerımızde parlak törenlerle kutlanmıştır. Ankara'dakı tdrenlere, saat 09.00'da, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Anıtkabri zijaretiyle başlanmıştır. C.H.P. Genel Başkam Ismet Inönü lıer zamankj gibi (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de; Cerrahpasa Tıp Fakültesi : (Fen 394.64) Diş Hekimligi Fakültesi : Suleyman Bey için soruşturma açıldı (Fen 374.38) Basıa Eczacılık Fakültesi : YAZ1S1Z (Fen 372.66) Edebiyat Fakültesi : Alman Dill ve Edebiyatı: Yabancı dıl (349.62), Arap ve Fars Dıllen v e Edebiyatları: (Toplam 29854), Coğrafya: (Toplam 310), Eski ön Asya Dilleri ve ! Kültürleri: (Toplam 292^3), Felsefe: (Toplam 310.01), FranANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP ettıği öğrenilmiştir. Kocasının, hapıs cezasını sız ve Roman Dili ve Edebiyat Genel Başkam îsmet İnonu'yu, 1963 yılında Başçektiği Yozgat'ın Boğazlayan ılçesı Çandır köyünlan: (Y. dil 352.30), tngiliz Dili bakanken oldurmeye tesebbus etmek suçundan de yaşayan Bayan Suna ile tema9»kUran Polis, ve Edebiyatı: (Y. Dil 370 87), >attığı cezaevınden 4 ay önce kaçan Mesut Suonun aracıhğıyla Mesut Suna'nın teslim olmasıKlâsık Dıller ve Edebiyatları : na, dün sabah Kaysen'de teslım olmustur. nı sağlamıştır. Nitekim, karısından gelen mek^ (Arbuı Sa. 7, Sü. 8 de) Suna'nın teslim olmasıncîa karısımn aracılık (Arkası Sa. 1, Sü. 5 de) Mesut Sunateslim oldu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle